Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx ... 2020,

xxxxxx xx mění xxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx

Čl. I

Zákon x. 133/1985 Sb., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx č. 203/1994 Xx., zákona č. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx č. 237/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. Xx §7 se xxxxxxxx xxxx §8 x 9, xxxxx xxxxx:

„§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách, xxxx xxx x xxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) elektrickou požární xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 50 osob,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx 50 osob xxxx nižší, xxxxx xxxx vybaveno podle xxxxxxx a).

(2) Xxxxx xx ve stavbě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx službách, x součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 50 xxxx, postupuje xx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

(3) Na xxxxxx provozovatele elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xx poskytována sociální xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, hasičský záchranný xxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xx pult centralizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxx toto připojení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3 posoudí x písemně žadateli xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace xx xxxx centralizované xxxxxxx, cenu poskytovaných xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje.

§9&xxxx;

(1) Xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na krajském xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xx pult xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx připojení x měsíční cena xx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.“.

2. V §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

x) xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

1. xxxxxxxxxxx plánu, nahrazuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx, x těch případech, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákona nevyžaduje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxxxx ke změně x užívání xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) nebo x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, x xx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xx vykonáván xxxxxx xxxxxxx dozor,“.

3. X §31 xxxx. 1 písmeno e) xxx:

„x) xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx x schválením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárů,“.

4. X §31 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx

x) x xxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx,

x) x rozsahu §39 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je generální xxxxxxxxxxx XXX.“.

5. V xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:

„XXXXX TŘETÍ

Kategorizace xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§39

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xx xxxxxx člení xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx 0, nepředstavující z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mírné xxxxxxxxx,

x) xxxxxx kategorie II, xxxxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx kategorie XXX, představující x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§40&xxxx;

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x stavby xxxxxxxxx 0 x X.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní řešení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx15).

15) Xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany xxxxxx, ve znění vyhlášky x. 268/2011 Xx.“.

6. § 95 xxx:

㤠95

Správní xxx xx nepoužije xx xxxxxxxxxxx xxxxx § 73 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxx úkony podle xxxxxxxxxx xxxxxx jsou závazným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

7. V § 101 xxxx. x) xx xx xxxx „§ 31x,“ xxxxxx xxxx „§ 39 xxxx. 2,“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, musí xxx xx 1. xxxxx 2024 x xxxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad 50 osob, 

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 xxxx&xxxx;xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx požární bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx.&xxxx;

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx formou pobytových xxxxxx přede dnem účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxx x části xxxxxx, x xxx xx služba poskytována, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dalším provozovatelem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx 50 osob. 

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. III

V §10 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxxxx 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 27 xxx:

„(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor kraje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x stavebním xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 14) x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.&xxxx;

XXXXXXXX XXXXXX

Obecná xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona x. 133/1985 Sb., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dostatečné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na §10 odstavec 6 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zakotvení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx událostmi x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x zároveň xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posuzovány x xxxxxxx bezpečnostním xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx straně xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx racionalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xx. s xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx vhodným xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxx xx pult xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěný xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx do 50 xxxxx x xxxxxxxx by xx x zařízení xxxxxxxx, xxx xx muselo xxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx roku 2024. Xxxx bude možné xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx i památkově xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxx, xxx x x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxx, xxxx zařízení xxxxxxxx elektrickou požární xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. I x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx centralizované xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejných zájmů xxxxxxxxxxxx xx požární xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx související xxxxxxx obyvatelstva, xxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxx dotčeného xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx začlenění xxxxxx xxxxx jednotlivých kategorií xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

Jedním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příslušné kategorie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bude např. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlediska podmínek xxxxxxxx, xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx významnost stavby (xxxxxxxxxxx významný xxxxxx xx xxxxx chápat xxxx xxxxxx x xxxxxxxx občanského xxxxxxxx, xx kterém dochází xx xxxxxxx jeho xxxxxxx x přirozené xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxx) xxxx charakter xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx látek. Xxxx xx xxxx jednat x ucelený xxxxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx bezpečnosti. Tímto xxxxx x zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x požární xxxxxxxxxxx xxxxxx i z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx tedy předložen x xxxxxx potřeby xxxxxxx staveb, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytových služeb, x nemovitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního požárního xxxxxx.

Xxxxxx návrhu na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx a xxxx

Xxxxxxxxxx návrh xxxx xxx dopad na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx připojením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx umístěna x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx národní kulturní xxxxxxx (xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá), xxxxxxxxxxxxxxx zařízení dálkového xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx operačním x informačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx 24 653,- Kč x xxxxxxxxx měsíční xxxxxx, která xxxx 3 219,- Xx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výjezd ve xxxx 2 955,- Xx zůstává xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemovité xxxxxxx kulturní památce.

Dopady xx rozpočet obcí x xxxxx, stejně xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx-xx ubytovací xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxxx xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx objekt x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 50 xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx 77 opticko-kouřových xxxxxxx, 10 tlačítkových xxxxxxx, ústředna a xxxxxxx trezor. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx materiál xxx kabeláže 230.000,- Xx. Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, funkční xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výchozí revize xxx xxxx 443.000,- Xx (xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx odvíjí xx xxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxx).

X případě xxxxxxx x xxxxxxxx kapacitou xx 50 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x počtem x xxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, kde se xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxxxxxx xx 200,- Xx (xxxxxxxx xxxx za montáž x montážní materiál).

V xxxxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkového přenosu xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěný na xxxxxxxx operačním a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pouze staveb, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx požadavek dodatečného xxxxxxxx všech nemovitých xxxxxxxxx kulturních památek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxxxxx památkového ústavu xxxx xx xxx 23. 4. 2020 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 304 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jichž xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Připojení těchto xxxxxx xx pak xxxxx pouze x xxxxxxx, xxx o xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární signalizace xxxxxx - nejedná xx xxxx x xxxxxxxxx, ale toliko x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení dálkového xxxxxxx xx pult xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx srovnatelné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx, xxxxx xx umístěna x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx spatřovat xxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xxxx.

Xxxxxx x ústavním pořádkem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx není x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.

Soulad x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx orgánů Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx dalších dopadů

Nepředpokládají xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx ochrany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxx, protože xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxx. Xxxxx xxxx žádné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

X čl. X

X bodu 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx včasné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x mimořádné události, x níž xx xxxxx v zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx realizováno bezplatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx cena xx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bezplatné připojení xx nebude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - např. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx je xxxxxxx, xxx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplachů mohl xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedené připojení x ohledem na xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektrické požární xxxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx připojit xxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizaci x ústřednou kompatibilní xx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx. Xxx úplnost xx uvádí, xx xxxxxxxxxx a typové xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx nachází zařízení xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xx. 9.7 a 10.7 XXX 73 0835 (jedná se x xxx. domy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx ubytovací xxxxxxxx xxx 50 xxxx). Xxxxx xx. 4.2.3 XXX 73 0875, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ústavech xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. 8 nadzemních xxxxxxx x xxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na krajském xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje. Výše xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x současnosti xxxxxx výhradně xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx změn x xxxxx staveb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního úřadu), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb. Xx xxx xxxx uvedené xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 268/2011 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx autonomní xxxxxxx x signalizace. Xxxxxxxx autonomní xxxxxxx x signalizace xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x části xxxxxxx k xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx únikovou cestu (xxxx x x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx navrhování xxxxxx, nikoli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxxxx nových staveb (xxxx změny staveb) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxx definované xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx úkolem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx služby. Tím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx zejména na xxxxxxx xxxxxxxxx prvotního xxxxxxxxx xxxxxx, evakuaci xxxx x xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxx. Xxxxxxxx x stávajících xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků požární xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx pobytové služby, xxxxxxxxxxx xx stavbách xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zařízením xxxxxxxxx detekce x xxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx x. 5 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje x xxxxxxxxx xx xxxx centralizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje. V xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bude ubytovací xxxxxxxx xxxxxxxx nad 50 osob, se xxxxxxxx instalace elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bude-li xx x xxxxx xxxxxx nacházet xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxx 50 xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xx xxxxxx se xxxxx xxxxxx sociální xxxx) xx stavbě, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a informačním xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx uvedenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx normy, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx:

XXX 73 0875 „Xxxxxxx bezpečnost xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení,

ČSN 34 2710 „Xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, provoz, xxxxxxxx, servis a xxxxxx“,xxxxx xxxx ČSN XX 54 „Xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace“,

ČSN 91 6012 „Bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x metody xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - Trezory xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“,

XXX XX 50136-1 „Poplachové xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx - Xxxx 1: Obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“,

XXX XX 50131-1 xx. 2 „Poplachové xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx požadavky“

ČSN XXX/XX 50136-4 „Xxxxxxxxxx xxxxxxx - Poplachové xxxxxxxxx systémy a xxxxxxxx - Xxxx 4: Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přijímacích xxxxxxxx“.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitých národních xxxxxxxxxx xxxxxxx vybavených xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací. X v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx stejných podmínek xxxxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památkách xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx na xx, xxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx po xxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx bezpečnosti (viz xxxxxxxxxxx xxx x. 5) je xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x požární xxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx požárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx §39 xxxx. 2.

K xxxx 3

Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx požárnímu xxxxxx.

X xxxx 4

Xxxxx xx x xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 5

V §39 xxxxxxxx 1 xx uvedeno základní xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx stanoví xxxxxxxx x charakteristiku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxx xxxxxxxxx

0 - jedná xx x xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx zvláštní požadavky x hlediska požární xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X - jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nízké xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx definování xxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany). X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

XX - xxxxx xx o středně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx představovat xxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxx požárního xxxxxx. X xxxxx projektování xxxxxx zařazených xx XX. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení.

III - xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X staveb zařazených xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx projektování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod. X hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva.

V §40 xxxxxxxx 1 xxxxxxx x vymezení xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx kategorizaci xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxx X. xx XXX. xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 6

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.

K xxxx 7

Xxxxxxxx xx xxxxxxx §39 xxxx. 2 (xxxxxxxxxxxx staveb) do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provede svojí xxxxxxxxx.

X čl. II

V xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nutné x xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx, respektive xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x novými xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx byly xxxxxxx xxxxx požadavky xx požární xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přesáhne 50 osob), xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektrickou požární xxxxxxxxxxx.

X čl. XXX

Xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx se xxxxxx xxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

X xx. IV

Navrhuje xx xxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxx

Xxx Hamáček

Pavel Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Mračková Xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Juchelka 

Jan Xxxxxxx&xxxx;

Xxxxxx Malá 

Monika Oborná 

Jan Xxxxxxxx&xxxx;

Xxx Xxxxxxx&xxxx;

Xxxxx Šlechtová 

Adam Xxxxxx&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxx&xxxx;

Xxxxx Xxxx&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxx&xxxx;

Xxxx Xxxxxxx&xxxx;

Xxxx Strýček