Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

673/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

Návrh

Právní vztah k EU

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze dne …… 2019,

kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Sb., zákona x. 405/2012 Sb., xxxxxx č. 178/2014 Xx., zákona x. 49/2016 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. a zákona x. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx „(liniový xxxxx)“.

2. V §1 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx“.

3. X §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“.

4. X §1 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx „ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 až 19 xxx:

„(6) Přípoloží xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx stavba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládá

a) ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx17) xxxx xxxxx18), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, energetického vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx19).

17) §2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách.

19) §2 xxxx. h) xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

6. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „územního“ x slova „o xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje (dále xxx „xxxxxxxx povolení“)20),“.

Poznámka xxx xxxxx x. 20 xxx:

20) Xxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

7. X §2 xxxx. 7 xxxx xxxxx se za xxxxx „prostředí“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx jednotného xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx do přírody x xxxxxxx“.

8. X §2x xx xxxxxxxx 1 x 2 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

9. X §2c xxxxxx xxx:

„Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

10. V §2x xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavby energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stavebník xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takovou stavbu.“.

11. X §2c xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a povoluje,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx“.

12. X §2x xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neuplynula xxxxx xxx jeho xxxxxx.“.

13. V §2x xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxx stavbu úplná, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx protichůdná.“.

14. X §2x xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx „uplatní“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“.

15. V §2x xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx souhlasné x bez xxxxxxxx. X později xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisku se xxxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.“

16. V §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

„(6) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxx řízení ten x nich, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost, x o xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xx stavba xxx uskutečnit.“.

17. §2x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. V §2f xxxx xxxxx se xx slovo „dopravní“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx energetické“ x xxxxx „oprávněným xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „oprávněný xxxxxxxx“)“.

19. V §2x xxxx. 1, 4 x 5 xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ vkládají slova „xxxx xxxxx“.

20. V §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) X xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx x omezení pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zákona xxx xxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx stanoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx vlastníka a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“.

21. X §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 x 22 xxxxx:

„(3) Xxxxxx přípolože xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx21), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx22), xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxx xxxxx stavby, x xxxxx prostoru xx xxxxxxxx přikládá, x

x) stavebník xxxxxxxxx x stavebník xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x níž sjednali xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x následném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x určili jejich xxxxxxxxx polohu.

(4) Xxxxxxxx xx samostatnou stavbou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx nepřihlíží.

21) §76 odst. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

22. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxx:

„§2x

(1) Xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x povoluje stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x omezeném xxxxxxx. Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou xxxxxxxxxx zprávu, situační xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx, xxxxxxxxxx část a, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx prostředí x přílohy č. 4 k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx xx předmět xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

(2) X případě postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx nejpozději 5 xxx před xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx.“.

23. X §3 xxxx. 6 se xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „, xxxxx“ x číslo „90“ xx nahrazuje xxxxxx „60“.

24. V §3x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx návrhu kupní xxxxxxx“ zrušují x xxxxx „k xxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xx xxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx“.

25. V §3x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nechat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx více xxxxxxx xx staveb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, tak xxx xxxxxxxx posudek xxxxxx celé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx.“.

26. V §3b xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx znějí:

„(3) Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx

x) odeslání xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení, x xxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, který z xxxx xxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxx.

(4) Cena xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx cenu xx xxxx obvyklé ceny xxxxxxx8), x xx xx xxxx 3 xxx ode dne, xx xxxxxxx xxxx xx znaleckém xxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 9.

27. X §3x xx na konci xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx „Xxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §3x peněžité xxxx jiné xxxxxx.“.

28. X §3x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „4“ nahrazuje xxxxxx „6“.

29. V §3b xxxx. 8 xx xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxxx „7“.

30. V §3b xxxx. 9 xx xxxxx „6“ xxxxxxxxx xxxxxx „8“.

31. V §4 xx odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

32. X §4x xxxx. 1 xx xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxx xxxx energetické“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x územním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx“.

33. Za §4a xx xxxxxx nový §4x, který zní:

„§4b

Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxx xx použije §4x xxxx. 1 a 3 až 8 xxxxxxx.“.

34. Na xxxxx xxxxx §5x xx xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx“.

35. X příloze x xxxx 1.2 xx xxxx „I/12“ xxxxxxxxx xxxxxx „X/9, X/12, X/13“ x xx xxxx „I/49,“ xx xxxxxx xxxx „X/50, X/57,“.

36. V xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 xx 8, xxxxx znějí:

„5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxxxx – Vítkov

vedení 400 xX Vítkov – Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx – Xxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxx – Mírovka

vedení 400 xX připojující xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx – Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx – Čechy Xxxxx - Xxxxx Xxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxx - Výškov – Babylon – Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx – Chrást – Přeštice

vedení 400 xX Čechy Střed – Chodov

vedení 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx – Otrokovice – Sokolnice – Xxxxxxxxx – Dasný x Slavětice – Xxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx 110 kV Xxxxx Xxxx – Xxxxxxxxx

6. Plynárenská xxxxxx

XXX Xxxxxxxx XX1400, RU Xxxxxxxxxx xxxxx – XX Xxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 XX a xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxx x lokalitě Temelín

nový xxxxxxx zdroj v xxxxxxxx Dukovany

8. Vodní xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx dílo Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxx Skalička

vodní xxxx Xxxxxxxxxx“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxx, xx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiložena xxxxxxxxxxx xxxxx §2x xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §2x xxxxxx x. 416/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zrušeno x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xx platnost xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxx, xx uplyne xx 2 roky xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2006 Xx., xx za slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. IV

V §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx. x xxxxxx č. 186/2006 Sb., xx xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx. X

X §40 xxxx. 6 xxxx. i) xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 451/2016 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 347/1992, xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Sb., xxxxxx č. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx č. 168/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Xx., zákona x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx x. 381/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a zákona x. 225/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §79 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx“.

2. X xxxxx xxxxx se xx xxxxx první vkládá xxxx xxxxx druhá, xxxxx zní:

„HLAVA XXXXX

§82x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x krajiny podle xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závazných xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx xx xxxxxxx x krajiny (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko“); xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx podle §45x xxxx. 1.

(2) V xxxxxxx, xx umístění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x němuž má xxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postup xxx xx základě souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xx k možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odchylného postupu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx-xx xxxxxxx výjimku xxxx xxxxxxxx odchylný xxxxxx, xxxx současně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být povolena xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště chráněných xxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxx stanoven xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxx podle §5x xxxx. 3 xxxx. x) xx x). Povolení výjimky xx zákazů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu, xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydávaného x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u zvláště xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně §5x xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx osobu, xxxxx byla tato xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx výjimky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povolené xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 5 xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx umístěna xx xxxxx národního xxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Šumava a x xxxxxxx, xx xx být zamýšlená xxxxxx xxxx její xxxx umístěna xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x případě, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace xxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, Agentura.

(5) Jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxxx, xx xx xxx zamýšlená xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdu, xxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx třetí.

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx liniového xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nahrazuje xxxxxxxx závazné stanovisko xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx žádostí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82x xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx liniového zákona, xxx které xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uplatní xx postup xxxxx §82x odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx na xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 184/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 4 xx xx slovo „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx“.

2. X §7 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „platným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,“.

3. X §9 xxxx. 5 se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

„x) veřejné xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx33) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezeném x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odborně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x platném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxxxxxxx odhadu výměry xxxxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

4. X §17 xxxx. a) xx xx slova „xxxxxxxxxx x“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,“.

XXXX XXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. IX

V §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 186/2006 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., xxxxxx x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Sb., xxxxxx č. 193/2018 Xx. a zákona x. 227/2019 Xx., xx mění takto:

1. V §37 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

2. Xx §37 xx xxxxxx xxxx §37x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§37a

Rušení xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, je možné xxxxxx xxxxx vhodnou xxxxx, xxxxx

x) není xxxxx x více xxx 5 xx x

x) xxxxxx přes xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zabezpečení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx přejezdu je xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nachází.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad si xxxx vydáním rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx.“.

3. X §40 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx zrušení“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle zákona č. 13/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 210/2000 Xx., xxxxxx č. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 96/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 473/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 419/2009 Xx., zákona x. 159/2010 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Sb., zákona x. 303/2017 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx. x zákona x. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §39 xxxx. 6 se xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx „; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx doručena“.

2. V §39x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx „; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx byla xxxxx xxxxxxxxxxxx doručena“.

3. X §39a xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x Xxxxxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

4. X §78 xxxx. 6 xxxx xxxxx x v §78 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx „x“ nahrazuje xxxxxx „nebo“.

5. X §78 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxx uvedené xx xxxx první x druhé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. X §78 xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxx uvedené xx xxxx první x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode dne, xxx jim byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

7. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx „souhlasu x“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 a 6,“.

8. V §83 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a v xxxxx xxxx součinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83x xxxx. 2 xxxx. x)“.

9. X §83 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §93x xxxx. 5 xxxx. x) x x §93x xxxx. 5 xxxx. a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 90 dnů xxx xxx, kdy xx xxxx žádost x xxxxxxxxxx doručena.“.

10. V §93x xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx „; uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx byla žádost xxxxxxxxxxxx doručena“.

11. X §93f xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

12. X §93x xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx „; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

13. X §93x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „; xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovisko xx 90 xxx xxx dne, xxx xx byla žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

14. X §93x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx slovem „xxxx“.

15. X §93h xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx „; Ministerstvo xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá stanovisko xx 90 xxx xxx dne, kdy xx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2006 Xx.&xxxx; a xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu“.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 223/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Sb., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxx č. …/2019 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §80 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx xxxxx „x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k politice xxxxxxxx rozvoje z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx.“ xxxxxxx.

2. X §80 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno xx), které xxx:

„xx) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

X §11 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Sb. x xxxxxx č. 103/2015 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 90/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. a zákona x. …/2019 Sb. xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 písm. x) se na xxxxx textu xxxx 20 xxxxxxxx xxxxx „; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx“.

2. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx textu bodu 26 xxxxxxxx slova „; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu“.

3. X §3 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx x xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, výroba xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x provozovány xx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, zásobníku xxxxx, xxxxxxxxx plynovodu, rozvodného xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x).“.

4. V §16 xxxx. x) se xx xxxxx „politice xxxxxxxx rozvoje“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu“.

5. X §23 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx související, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu; x xxxxxxx, že vlastník xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k dohodě x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x pozemku nebo xx stavbě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x), xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu4e).“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

6. V §24 xxxx. 4 větě xxxxx, §25 odst. 4 xxxx xxxxx, §57 xxxx. 2 xxxx první, §58 xxxx. 2 větě xxxxx, §59 xxxx. 2 xxxx první, §60 xxxx. 2 xxxx první a x §76 xxxx. 7 větě xxxxx xx xx slova „xxxxxxxxxx nemovitosti“ xxxxxxxx xxxxx „za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

7. V §28 xxxx. 5 a x §91 odst. 2 písm. x) xx xxxx „§23 xxxx. 2“ nahrazuje xxxxxx „§23 xxxx. 3“.

8. X §96 xx doplňuje xxxxxxxx 11, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx 47 xxx:

„(11) Xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oceňovacího xxxxxxxx 47).

47) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx znění xxxxxx č. 303/2013 Xx.“.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí

Čl. XXXX

Xxxxx č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 163/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 216/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 436/2009 Xx., zákona č. 38/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 326/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §10x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §10x odst. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu“.

2. X §21 xxxx. k) xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „x územního xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XVIII

V §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xxxxxx č. 477/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., xxxxxx č. 7/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 34/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 184/2014 Xx., xxxxxx č. 223/2015 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu“.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XIX

V §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 186/2006 Xx.&xxxx; x xxxxxx x. 181/2008 Xx., xx xx slova „politice xxxxxxxx rozvoje“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 222/2006 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., zákona č. 39/2015 Xx., zákona x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 193/2017 Xx. a xxxxxx č. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 se xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

2. X §4 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx rozvojový xxxx“.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 176/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §149 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, které znějí:

„(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá závazné xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxx správní orgán xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx žadatel xxxx xxxxxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx. Xx xxxx odstraňování xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

2. V §149 xxxx. 7 xx xx větu druhou xxxxxxxx xxxx „Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxx změny. K xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx složitý případ.“.

3. V §149 xxxx. 8 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx „Přezkumné xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 roku xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno; xxxxxxx stanovisko xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo změnit xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx školského xxxxxx

Xx. XXXX

X §104 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 189/2008 Sb., xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „x předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxx „xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „že“ x xx xxxxx odstavce xx doplňuje věta „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 90 xxx ode dne, xxx xxx xxxx xxxxxx o stanovisko xxxxxxxx.“.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §102 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 194/2017 Xx., xx xxxx „1,0 x“ nahrazuje textem „0,5 m“.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2009 Sb., xxxxxx x. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxx č. 169/2018 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování“.

2. V §2 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxx rozvojovém xxxxx“.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx vkládá xxxx xxx 1, xxxxx xxx:

„1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;“.

Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 4.

5. X §4 xxxxxxxx 9 xx 11 znějí:

„(9) O xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx závazného stanoviska xxxxx správního řádu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx žadatele. Xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vydání, xxxxxxxx se za xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 9 větě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podmínek, xxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. Nové xxxxxxx stanovisko xxx xxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, počínají xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

6. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, který xxx:

„(12) Xxxxxxxx 9 a 10 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovisko

a) x posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x zásahům, xxxxx xx mohly xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poškození xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zájmu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblastech,

3. xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx výjimky ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vymezenými x xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxx byla vyhlášena x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovišť xxxxxxxx významných druhů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx,

5. posuzuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx vydáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k zásahu xx přírody x xxxxxxx.“.

7. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx „do“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xx“.

8. X §7 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x územního xxxxxxxxxxx xxxxx“.

9. X §11 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x xxxx potřebné“ xxxxxxx.

10. V §11 xxxx. 1 xx xx písmeno b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

11. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a“.

12. X §11 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxxxxxxx může zřídit xxxxxxxxxxx složku státu, xxxxx

x) řeší xxxxxxxxx xxxxxx teorie x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x architektury, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx podklady.“.

13. V §19 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územního rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§18 xxxx. 1). Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx se xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlivy xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx z politiky xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32001L0042

14. X §20 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Příslušný správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxx návrh, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její návrh x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace v xxxxxxxxxxx systému územního xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

15. Xxx xxxxxxxx §20x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Jednotný xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.

16. X §20x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx&xxxx; „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) ve xxxxxxxxx formě“.

Poznámka xxx xxxxx x. 74 xxx:

74) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 123/1998 Xx., x xxxxx na informace x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

17. X §20x xx vkládají xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 75 znějí:

„(2) Xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx změny x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xx

x) strukturu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dat x

x) xxxxxxxx75).

(4) Náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

75) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Sb.“.

18. X §24 xxxx. 3 písm. x) xx slovo „xxxx“ xxxxxxx.

19. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „, xxxx“ x doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

„c) vysokoškolské xxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx plánováním, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xxxxxxx 3 xxxx odpovídající xxxxx.“.

20. V §31 xxxx. 2 se xx xxxxx „aktualizaci“ xxxxxxxx slova „územního xxxxxxxxxxx xxxxx a“.

21. X §31 xxxx. 4 xx xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,“.

22. X §32 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územního rozvojového xxxxx.“.

23. X §35 xxxx. 4 xx xxxx „§35 odst. 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. x)“.

24. X §35 xx xx odstavec 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho xxxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 xx označují xxxx odstavce 7 x 8.

25. V části xxxxx xxxxx III xxxx 3 xx xxxxxx nový xxxxx 1, který včetně xxxxxxx zní:

„Oddíl 1

Územní xxxxxxxxx plán

§35a

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx plán. Xxxxxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX: 32001L0042, 32009L0147, 31992L0043

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx celé xxxxx republiky x xxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(4) Xxxxxx rozvojový plán xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležející xxxx xxxxxxx územnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

§35b

Obsahové náležitosti x xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Textová xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx zejména

a) vymezení xxxxx x koridorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, veřejně prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx, stanovení xxxxxx xxxxxxxxx změn x území x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx ploch x koridorů,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a asanací x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpracovávají x xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 x xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxx doplněna schématy. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dále xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování, x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí11) se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) sdělení, jak xxxx zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx širších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

§35x

(1) Ministerstvo pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády.

(2) Xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx §35 xxxx. 6,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx přírody a xxxxxxx a Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxx x návrhu obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 8 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxx xxxxx k dosažení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody doručí xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx před uplynutím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32001L0042

§35x

(1) Xx xxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx podle §35x xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvům, xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx mohou uplatnit xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 7 xxx xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx každý xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a nabídne xxx konzultace. Pokud xxxxxxxx stát x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

CELEX: 32001L0042

(5) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxx, připomínek a xxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultací xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí stanovisko xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužuje, xxxxxxx však x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx neuplatní xx xxxxx podle xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx územní rozvojový xxxx xxxxx i xxx jeho stanoviska.

(6) Xxxxx z posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu nebo xxxxx xxxxxx vyplyne, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx některé evropsky xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. b).

§35e

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx varianty xxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variantu.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxxxx, popř. výsledky xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(3) X případě, xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovisko xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Upravený xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ministerstvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xx projednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx každý uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxx, o xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx oznámí xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxx uveřejněno xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) datum xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx návrh, xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx použijí §35x až 35x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx částí.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx dle §35x xxxx. 4 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovává xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx být xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx aktualizaci x toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti.

§35h

K řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 2 xx 4.

26. V §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §37 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §40 xxxx. 1 xxxx. x) x x §42x odst. 5 větě první xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“.

27. X §39 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu“.

28. X §41 xxxx. 2, §50 xxxx. 7 xxxx xxxxx, §53 odst. 4 xxxx. x), §54 odst. 2 x v §55x xxxx. 4 xxxx xxxxx se za xxxxx „politikou xxxxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx“.

29. V §41 xx xx xxxxxxxx 2 doplňuje nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X případě, xx zastupitelstvo kraje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.

30. X §41 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx doplňují xxxxx „xxxx územním xxxxxxxxxx xxxxxx“.

31. X §42 xxxx. 6 větě xxxxx se xxxxx „x §42c“ xxxxxxx x xxxxx „xx 42x“ se xxxxxxxxx xxxxx „x 42x“.

32. X §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx se za xxxxx „schválením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho aktualizace“ x xxxxx „příslušná xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která změnu xxxxxxxx, xx zjevně xx xxxxxxxx rozvoje xxxx ochrany hodnot xxxxx kraje, nebo xxxx xxxxxxx na xxxxx kraje“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx návrh kraje“.

33. V §42 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxx aktualizaci xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

34. X §42b xxxx. 5 větě xxxxx x x §55x xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „, xxxxxxx“.

35. X §42b xxxx. 8 větě xxxxx se xxxxx „x 41“ xxxxxxxxx xxxxx „, 41 x 42 odst. 9 x 10“.

36. §42c xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

37. V §43 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxx rozvojovým xxxxxx“.

38. V §52 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova „1 x“ zrušují.

39. X §52 xxxx. 4 se xxxxx „vydání“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,“.

40. V §54 xxxx. 5 se xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, územním xxxxxxxxxx xxxxx“.

41. V §54 xxxx. 6 větě xxxxx a xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „, územním xxxxxxxxxx xxxxxx“.

42. X §55 xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxxx „kraje“ xxxxxxxx xxxxx „nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem“.

43. X §55 xx za odstavec 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

44. V §55b xxxx. 7 xx xxxxx „a 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xx 7“.

45. §55x xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

46. X §62 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „75“ xxxxxxxxx xxxxxx „74“.

47. X §71 xxxx. 4 xxxx xxxxx a x §71 xxxx. 5 xxxx první se xxxxx „následně“ xxxxxxx.

48. X §71 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx“ vkládají xxxxx „, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem“.

49. X §71 xxxx. 5 větě xxxxx se xx xxxxx „x“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schválenou“ x xx xxxx xxxxx xx slova „xxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“.

50. X §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx znějí:

„(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxx včetně změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně obec xxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxx xxxxxxxxx.“.

51. §75 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

52. V §102 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx „xxxx xxxx kraj“ xxxxxxxxx slovy „xxxx, xxxx nebo xxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnu“.

53. X §102 xxxx. 6 větě xxxxx xx slova „xxxx nebo xxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx, xxxx nebo stát“.

54. V §122a xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

55. V §159 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx standardu.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

56. X §159 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx číslem „3“.

57. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: „XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX PÍSEMNOSTÍ X XXXXXXXXX XX XXXX“.

58. V části xxxx se na xxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxx §161a, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 76 xx 78 zní:

„§161a

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx a provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xx xxxxxxxxxxxx. Provozováním národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx územního plánování xxxxxx xxx

x) zveřejnění xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx76),

x) xxxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxx, která souvisí x xxxxxxx plánováním x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxxx x

x) další činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx standardech zveřejňovány xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx analytických xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx obrany v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx77).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx data x xxxxxx plánovací činnosti xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvod x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ochrany mezinárodních xxxxxx xxxx xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetích xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx78); xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx zveřejněným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

76) §11a xxxxxx x. 123/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx údajů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.“.

59. X §163 xxxx. 1 xx xxxxx „x“ nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxx rozvojový plán x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořizování“.

60. X §163 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx aktualizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx vektorové xxxxxx.“.

61. V §165 xx xxxxx „xxxxxx xxxx, regulační xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „územní xxxx, jeho změnu, xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx“ a xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx doplňují xxxxx „xxxxxx prostorových xxx xx vektorové xxxxxx“.

62. X §166 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „krajskému xxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve vektorové xxxxxx“ a xx xxxx druhé se xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

63. X §180 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Fyzická xxxxx xx jako projektant xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 2.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

64. V §180 xxxx. 5 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.

65. X §182 xxxx xxxxx xx xxxxx „, dopustí-li xx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,“ xxxxxxxxx xxxxx „x §180 odst. 2“.

66. X §184 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „úřad“ xxxxxxxx slova „x xxxxx územního xxxxxxxxx“.

67. X §192 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx rozvojový plán xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

68. §193 xxx:

„§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13 odst. 6, §14 odst. 2, §20x odst. 4, §21 odst. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 odst. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 odst. 6, §50 xxxx. 1, §55 odst. 8, §61 xxxx. 3, §64 odst. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 odst. 5, §92 odst. 5, §94c xxxx. 3, §94l odst. 7, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94y xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 odst. 11, §96x xxxx. 7, §99 odst. 2, §100 xxxx. 3, §105 odst. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 odst. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 odst. 6, §128 odst. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7 x §162 xxxx. 7.“.

69. V nadpisu xxxxxxx xx za xxxxx „politiky xxxxxxxx xxxxxxx“ vkládají slova „, xxxxxxxx rozvojového xxxxx“.

XXXXX: 32001L0042

Čl. XXV

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezené x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx se xxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx x x xxxxxxx již uplynula xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vyhovující xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx územního rozvojového xxxxx, přitom jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxx změnu.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §35x xx 35x xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ani xxxxxx přezkoumatelné podle xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní předpis x xxxxxxxxx §20a xxxx. 2xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Do xxxx vydání tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx. a zákona x. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx, xxxxx, xx dnem xxxxxxxx xx třicátý xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „x“ xxxxxxx.

3. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx „, x“ x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posudek.“.

4. V §6 xx za xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,“.

5. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx8)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8)“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:

8) §16b zákona x. 151/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

7. X §20 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xx stanoví xx základě znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx případě se xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; ustanovení §10 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno.“.

8. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „o xxx xxxx účastníci xxxxxx x další osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nejméně 30 dnů xxxxx xxxx, kdy se xx xxxxx.“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxx xxxxxxx 15 xxx před xxxx xxxxxxx.“.

9. X §24 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx „xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx ústního xxxxxxx“.

10. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxx „ xxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xx 30 xxx xxx dne konání xxxxxxx jednání“.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 184/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx ovzduší, xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §10 xxxxxx č. 194/2017 Xx., o opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „Pokud xxxxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxxxxxx xxxx dohoda smlouvu x xxxxxxxxxx stavebních xxxxx.“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 zní:

8) §2i xxxx. 3 xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

XXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje zejména xxxxx zákona č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x řadě xxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických komunikacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx typů xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx jsou umísťovány x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx umožňují xxxxxxxxx x efektivnější přípravu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, než xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx brání včasnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx specifické xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxxxxx a komplikovanosti xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účelné xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úpravu xx vztahu ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit x doplnit xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx možné realizovat x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx jednou z xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxx xxx, xx dotčený xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nedůvodné xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek x xxxxx odvolání x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxx překrývání x xxxxxxxxxx posuzování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx třeba se xxxxxxx na xxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx absence xxxxxxxxxx lhůt x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtách, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx častá xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxx investorské xxxxxxxx staveb.

Další xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx liniových staveb xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx jsou vymezeny x xxxxxxxx územního xxxxxxx jakožto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx být x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X pořízení xxxxx xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx tak xxxxxxxxxx, xxx xxxx mohl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx aktualizací politiky xxxxxxxx xxxxxxx jakkoliv xxxxx. Tento neutěšený xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx situace, xxx Xxxxxxxxxxx x. 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX byla vládou xxxxxxxxx xxx x xxxxx 2015, dosud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zásad územního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, přičemž některé xxxxx avizují, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx územního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx 2020 x 2021. Xxxx situace xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolování xxxxxx xxxxxxxxxx x pohledu xxxxx České xxxxxxxxx, xxx i z xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X dílčím xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxx xx xxxxx xxxxxxxx na skutečnost, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí pro xxxxx stavbu dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxx. Výsledně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx stavbu dopravní xxxxxxxxxxxxxx získány za xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx ti xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx své nemovitosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx nemotivují x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxx x prodlužování xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx problematická xx x praxi x xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx absence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xxx je xx volné úvaze xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx povolí xx xxxxxx.

X oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx potřeba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrdla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx tak, xxx reflektovaly poznatky xxxxx x zjednodušily xxxxxx jak pro xxxxxxxx, xxx z xxxxxxxx efektivity xxxxxx xxxxxx správy. Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx xxx xxxx x pružněji xxxxxxxx xx potřeby, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx tak xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx ni x xxxxxx míře xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním dekarbonizačních xxxx, předpokládanou narůstající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale x dalšími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 4.0.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozvoji xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x Xxxxx republice, xxxxxxx xxx xx Xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dne 10. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a přijmout xxxxxx úpravu, která xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx generace, xxxxx jsou plnohodnotným x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řadu dlouhodobých x xxxx vznikajících xxxxxxxx. Xxxx překážky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x efektivnímu rozvoji xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i x převážné xxxxx x ním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oblastí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx klimatické změny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x Xxxxxxxx ochrany xxxx následky xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x. 528/2017 Xx. je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sucha x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu. Xx proto xxxxx xxxxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stejně tak xxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx staveb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx xx xxxxxxx žen x xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx k rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lepší xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x společné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí. Xxxx xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxx x s xxxx xx tedy xxxxxx xxxxx jediný přezkum, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace x požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se proto xxxxxxx umístění x xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx x případě, xx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiložena xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je stavebník xxxxxxx nejpozději 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxxx stavby tak, xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx dále xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb. Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxx nahradí veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxx. 1

Problematikou závazných xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zásada xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx maximálně 30 xxxxx lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 60 xxxxx xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případech, xxx xx potřeba xxxxxxx xxxxxx šetření. V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx z xxxxxx xxxx aplikovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxx xxx výstavbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku pro xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zafixováním xxxx x xxxx využití xxx budoucích xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků a xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx pozemků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx navrhuje využitelnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx postup, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxx, xxxxx takové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znaleckých xxxxxxx xx neúčelné a xxxxxxxxxxxx xxxx majetku xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolí. Xxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx zefektivnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, neboť v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možné xxxxxx rychlost xxxxx, xxxxxx smějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury se xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx upraven xxx xxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx vodní a xxxxxxxxxxx infrastruktury se xxxxxx rozšiřuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx měření x průzkumných xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolování vztahovaly xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, místně xxxx časově x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxx definovat xxxxxx xxx vyvlastnění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálních, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací prováděna xxxx tzv. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx nebude vyžadováno xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx podle xxxxxx x památkové xxxx, xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vstupy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Územní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x xxxx xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx plánů, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo republikového xxxxxxx xxxx takové, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx bude x xxxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx.

X xxxxxxx na zavedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx systematicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx státu.

K xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 5 pracovníků xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kancelář x xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 317 – XXX, jejíž xxxx bude xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úředníků Ministerstva xxx xxxxxx rozvoj xxxx předmětem jednání x xxxxxx systemizace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx budou zveřejňovány xx. xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxx.

X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx agendy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 317 – MMR, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxxx době xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x prostředků XX.

Xx stavebním xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx projektantů xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací zpracovávat xxxxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx vydán.

Dále xxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek (§4 xxxx. 9 xx 11xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v řízeních x xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx zavedením xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Zavádí xx fikce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nevydání xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxx. Řešení xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásady, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx Závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovnosti mužů x xxx, xxxxx xxxx nimi nijak xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx právní xxxxxx x jejím celku

Cílů xxxxxxxxx x xxxxx X) x X) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx adekvátní xxxxxx právní xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedených xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx proto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx uvedeno x Xxxxxxxxx zprávě x xxxxxxxxx dopadů regulace (XXX).

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Návrh xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x xxxxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx směrnice x posuzování vlivů xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx závazky České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pasáže, xxxxx transponují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokumentů XXX-xxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu předpisu XX x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

V xxxxxxx xxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/60/XX. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §23 x zákona č. 254/2001 Sb., o xxxxxx. Xxxxx xxxx. 9 tohoto xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ani xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 9 zákona x. 254/2001 Xx., x vodách, může xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx orgán stanovit, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, musí žádost x tuto xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x x xxxxxxx, kdy xx tato xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena, xxxxxxxxx xx, xx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx uskutečnit, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovené v §23a xxxxxx x. 254/2001 Sb. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx skutečnosti, že xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §23a xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx, x případě, že xx záměr xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ekologického potenciálu xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2000/60/XX je xxx xxxx zajištěna prostřednictvím §23x zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx, xxxxxxx §104 xxxx. 9 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, závazně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx §4 odst. 10 x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §23a xxxx. 9 zákona x. 254/2001 Sb., x xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §104 odst. 9 xxxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx, zahrnout xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, že návrh xxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

X. 1 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. 2 Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl posouzen x xxxxxxxx slučitelnosti x Úmluvou o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx „Xxxxxx“) x byla identifikována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx uvažovat xxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dotýká xxxxxx úprava xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx jeví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx Protokolu x. 1 Xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (Protokol x. 1 Úmluvy)

Protokol x. 1 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zbaven svého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1). Xx xxxxxxx právu států xxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxx pokut (xx. 1 odst. 2).

Xxxxx xxxxxx vstupuje xxxxxx způsobem do xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx týkající xx zejména xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na jejichž xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyvlastnění. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy zejména xx k němu xxx xxxxxxxxxx pouze xx veřejném xxxxx, xx náhradu a xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx x tomto xxxxxx x souladu x článkem 1 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní veřejné xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (XXX).

Xxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (XXX).

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXX, xxxxx i xxxxxxxxx na účast xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xx životní xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx). Xxx přitom xxxxxxxx xx bod 37 xxxxxxxxx směrnice EIA, xxx něhož xx x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx mají xxx stanoveny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx negativní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle Metodiky XXX (Corruption Impact Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx rizik), kterou xxxxxxxxx Vládní výbor xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx využívá stávajících xxxxxxxx x procesů, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx a x xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zjednodušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx efektivnějších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx složitější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a vynucovat xxxxxxxxxx xxxx regulace. X kontextu se xxxxxxx ruší xxxxxxxxx xxxxxx diskrece xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx orgány budou x xxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřináší xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx neurčitých xxxx.

Xxxxx odpovědné za xxxxxxxxx rozhodnutí lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek, přičemž xxxxxxx důsledky nesplnění xxxxxx lhůt, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx správní xxx x tím, xx případné xxxxxxxx xxxx jasně identifikovány. Xxxxxxx řád x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nástroje pro xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastmi právní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nastaveny. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx předpisy, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx x otevřená xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nemá xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxxxxx vytvořením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výstupy z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx praxe

Lze xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx praxí a xxxxxxxxxx procesy ani xxxxxx, xxxxx by xx nejevily xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.

XX. Xxxxxxxx část

K čl. I

K bodu 1

Současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje všechny xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx. Navrhuje xx xxxxx doplnění zkráceného xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx dnes xxxxx xxxxxxx.

K bodu 2

Xxxxxxx xx reagováno xx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu.

Obdobně xxxx xxxx je x xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx nejen vyjmenované xxxxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx technicky, xxxxxx xxxx xxxxxx x výstavbou vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx regulačních xxxxxx xxxxx, xxxx.), xxxxxxx osvětlení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx sítí), xxxxxxxxxxx, xxxx., xxx všechny xxxx příkladmo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo souvisejícími xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx infrastrukturou xxxxxx x bezprostřední xxxxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx. Xx xxx podstatě xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2 odst. 9 xxxxxxxxxx zákona, xx. stavbu, která xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyjmenovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxx doplňuje účel xxxxxx xxxxxxx. Může xx však jednat xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx nepodmiňují xxxxxx xxxx takovou (xx. xxxxxx xxxx xx funkčnost xxxxxx), xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx realizovat (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx – nejčastěji xxxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxx vedlejší xxxx přiléhavá. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezbytné, aby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx nebylo možné xxxxxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx znemožňovaly xxxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxx dalšího, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výroben xxxxxxxxxx energie, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Upřesnění xx v xxxxxxx x xxxxxx kapacitním xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxx sledován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 4

Xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx xxxxxxxxxx xx „xxxxxxxx“.

K bodu 5

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přípoloží (xxx xxxx §2i xxxx. 3) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podzemní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vedení, veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxx x §5 zákona x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednodušších xxxxxxx x případě, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx péči, čímž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx nejen x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxx koordinace xx xxxxxx oprávněné osoby xxxxxxxxx xxxxxxx č. 194/2017 Sb.

Pojmem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx uložených xxx xxxxxxxx xxxx. Kabelovými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx korozí, xxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxxx ochranu kabelu, xxxxxxxx xxxxxx kabelů.

Cílem xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x jiných liniových xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx otevíráním povrchů. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx komunikací (příp. xxxx) xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx obce.

K bodu 6

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx „xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx“ podle §2 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx restriktivně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx §118 odst. 1 stavebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 zákona.

Z výše xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx doplňují xxxxxxxxxx, x kterých se xxxxx xxx xxxxx xxx, xxx nebylo xxxxxxxxxxx, x která xx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx povolení.

K bodu 7

S xxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxx, xx speciální xxxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 7 xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přírody x xxxxxxx.

K bodu 8

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx povahu. X xxxxxxxxxx popsané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – stavebního xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx x urychlení výstavby xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx speciálním, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přednost x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx subsidiárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodům 9 xx 15

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx §2x a §2x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení.

Ve xxxxx xx xxxxxxxx fikce xxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx x případě, xx dotčený xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgány o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx stavebník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxxx x žádosti o xxxxxxxx) x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad požádal x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xx stavebník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, přesto, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska nebylo xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovuje xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx řízení xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, s jejímž xxxxxxxxx xx spojen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterými xx xxxxxxx fikce xxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxx xxxxxxxxx pochyb x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx fikce xxxxxx xxxxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxxxx, že nastalou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx. xxxx den je xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx lhůty, s xxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx úřad může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx) ověřit, xx xxxxxxxx dotčený orgán xxxxxxx stanovisko xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případech, xx xxxxxxx xx xxxx konání xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx považovat xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani x něj požádáno (x je xxxxx, xxx xxx u xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Cílem xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx podklady, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyřešit xxxxxxxx nedorozumění nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx upřesněn xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xx nezdařilo a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxxxx řešit x souladu xx xxxxxxxx řádem. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) předpisy xxxxxxxxxx x žádosti a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx protichůdná, pak xx xxxxxxxx jednání xxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zda je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx nezasahují. Xxxxxxxx úřad jednoduše xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx jejich xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyrozumí, xxxxxxx chybějící společné xxxxxxx xx zájmů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx vyjádřily xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx závazných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 16

Xxxxx urychluje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx infrastrukturu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 4 stavebního xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost některému xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx x praxi xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou způsobuje xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxxx xxxxx o tom, xxx bude xxxxxxxxxx xxx xxxx o xxx, xxxxx jemu xxxxxxxxx stavební xxxx, xxxx x řízení xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx v naprosté xxxxxxx xxxxxxx deleguje xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxx stavebních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. dlouhé xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx km) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. XXX, ČEPS, Xxx4Xxx, Xxxxx atd.), xxx xxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx působení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx správní xxxx xxxx postupovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx rozhoduje.  Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx žádost xxxx xxxxxxx předložena, xxx x předložení xxxxxxx informoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxx xxxxxxxx souběžnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 416/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx, když x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §2x xxxx. 2 umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla §13 xxxx. 4, tam, xxx to není xxxxxxxx nutné, nemění xxxxx okruh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Ve srovnání x §2x xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x proto, xx xxxxx xxxxx i x xxxxxx, xxxxx xx, na rozdíl xx případů xxxxxxxxxxxx x §2x xxxx. 2, xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx xxxx xxxxx.

K bodu 17

Xxxxxxxx xx celý xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 18

Xxxxxxxx xx rozšířit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rovněž xxxx stavby xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx trpí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxx xx do xxxxxx na pozemky x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prací.

K bodu 19

Problematika xxxxxxxx realizace přeložek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx infrastrukturu definovanou x §1 xxxx. 3.

K bodu 20

Xx vzoru xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x odnětí xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, navrhujeme, xxx xxx stejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx obdobného xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pochybností x xxxxxxx x odnětí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., lesní xxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, aby x případě, kdy xxxxxxxxx může xxxxx x pozemku xxxxxxxxxx, xxx stavebník xxxxx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (spoluvlastníků). Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) pozemků, (xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx být zejména xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx důvodem zásadních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 21

Xxxxxxxx právní xxxxxx rozšiřuje okruh xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx vyžadováno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebního xxxxxx x dále příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, čímž xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx sítí, x xx xxxxxx xxxxxxx x povinností xxx xxx takovéto stavby xxxxxxxx xx xxxxxx xx smyslu §118 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx §14 odst. 2 zákona x. 20/1987 Xx. o xxxxxx památkové xxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxx přípolože xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikovat x xxxxx vede k xxxxxxxxx situacím, kdy xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxx. Umožnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx mělo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx rozdíl xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxx, ke xxxxx xx přípolože xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx §14 xxxx. 2 zákona x. 20/1987 Sb. o xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx úpravu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx přípoloží x xxxxxxxxxx mít xxxxxxxx xx stavbě xx xxxxxx §118 stavebního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx přikládá, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládá xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx přípolože, xxxxx xx xxxx stanovit xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx; Jedná xx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; I xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připokládá, xx x xxxxxxx xxxxx i z xxxxxxx xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx žádný xxxx xx jakékoliv správní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xx které se xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxx, k xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx (jde xxxx xxx x povolování xxxxxx, k xxx xx přípolož přikládá, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

K bodu 22

X současné době xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zjednodušeného xxxx pohledu dva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (EIA) - xxxxxx xxxxxxxxxx (XX) - xxxxxxxx xxxxxxxx (XX). Druhou xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxx zavedeného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zákonem č. 225/2017 Sb.).

Xxx metody mají x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určité plusy x xxxxxx. Výhodou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx jednoznačnou nevýhodou xx xxxxxxx projít x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správními xxxxxxxx x celém xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xx xxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravy podrobnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx částečně nevyužitelná. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx možnosti, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu úřadu xxx xxxxx dohledu xxx průběhem xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předpokladu, xx xx významné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přenést xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx stavba bude xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x že xxxxxxx při xxxxxxxxx. Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx jistotu, že xxxxx dodrží podmínky xxxxxxx x povolení, xxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx zaváděný xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sám, xxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx příslušných xxxxxx státní xxxxxx x xxxxx schvalovacích xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proběhne xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxx než x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Věcně xx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx č. 499/2006 Sb. x č. 146/2008 Sb. Xxxxxxxxxx 5 xxx před zahájením xxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxx povinně xxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx využívat xxx dohledu nad xxxxxxx x případně x v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 23

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxx práv x xxxxxxx nebo ke xxxxxx xx 60 xxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx 60 xxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx delší xxxx, x xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle stavebního xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rovněž x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx věci získání xxxx, xxxxx časově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zasláním návrhu xxxxxxx tedy není xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 24, 25, 26, 28, 29 x 30

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckých xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx výkupech těchto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náročné. Xxxxxxxxx úpravu není xxxxx aplikovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X uvedeného xxxxxx xxxx v xxxxx vypracování souhrnného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx možné. Xxxxxx xxxxx působí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posudek pro xxxx vykupované xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxx muset xxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (případně xx xxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx), ale jejich xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dobu 3 let. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozemky, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx cena xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx reálná.

Uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxxxx xxxx mít i xxxxxx xxxxxx osminásobku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x poté xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, bude mít xxxxxxx její xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx úprava xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx cílí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx i xx xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx využit x xxx xxxxxxxxxxx návrhů xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čase. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

K bodu 27

Dle stávající xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxx xxxxxx organizace xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vypořádávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx variantně - xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx uplatní §3x xxxx. 4, xxxx xxxx xx xxxxxx o cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k tomu, xx uvedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahy xx státními xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx administrativních xxxxxx, xxxx protože statní xxxxxxxxxx uplatňují xxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x dotčenými pozemky, xxxxxxx rozpory vznikající xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx se proto, xxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx náhradu, xxxxxxx xx obvykle jedná x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vztahovat na xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxx nehospodaří x xxxxxxxx xxxxx, což xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx „xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx x zkrácení xxxxxx xxxxxxxxxx procesu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx odpadne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků.

K bodu 31

Navrhuje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx již xxxxx xxxxxxx pravidlem uvedeným x §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jde xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 32

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx rozšiřuje xxxxxxxx §4x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx nově xxxxx xx přílohy k xxxxxx. I xxx xxxx xxxxxx xxxxx x energetické infrastruktury xxxxx, xx pro xxxxxxx xxxxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v územním xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx územního xxxxxxx.

K bodu 33

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx však ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx srovnatelného xxxxxxx jako stavby, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx umožnit xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x omezování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyvlastnění xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxx rozhodnutí x vyvlastnění (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxx umožní xxxxxxxxxxxxx (stavebníkovi) zahájit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx), které x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx častého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účastníky řízení).

K bodu 34

Návrh xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxx xxxxxxxx výkladové xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (x xxx xx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 35 a 36

Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx umožní x xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x §4a.

Mezi xxxxx xxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxx silnice X/9, I/13, X/50 x I/57.

V xxxx 5 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zcela nejdůležitější xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx XXX-X“) xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 347/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxxx XXX-X) x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx národní xxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxx xxxxxx zájem na xxxxxxxxx energetické bezpečnosti x xxxxxxxx strategickou xxxxxx XX.

Xxxxxx XXX-X xxxx uvedeny x Xxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Jedná se x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb., xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důležitostí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úrovni dálničních xxxx. Xxxxxxxx vyplývá x ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX-X xxxx x xxxxxxx EU stavěny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX-X.

Xxxxx podobností xxxxxx XXX-X xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. xx i xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx x xxxx již xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ostatní xx xxxxxxxxxxx získání xxxxxx povolovacího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx u xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. xxxx i xxxxxx XXX-X uvedeny x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xx co xxxx, xxxxxx TEN-E jsou xxxxxxxx uvedenými x x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ČR. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxx ČR a xxxxxxxx ke statusu xxxxxx XXX-X, jde x o xxxxxx xxxxxxx realizace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro doplnění xxxxxx XXX-X xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx EU, xx xxxxxx se XX xxxxxxxx přijetím Xxxxxxxx TEN-E. Xxxxxxxx XXX-X xxxxx projektům xxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxxx XXX-X) přiznává xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zacházení, xxxx x xxxx. 25 xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x minimalizaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxx. 28 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx projektům  význam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx. 7 xxxx. 1 stanoví xxxxxxxxxx xxxxxx projektů x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v čl. 7 xxxx. 1&xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x čl. 7 xxxx. 3 vybízí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xx. 7 odst. 8 xxx Xxxxxxxx XXX-X xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu“ x xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2000/60/ES. Xxxxxxxx XXX-X explicitně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx z výše xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxx XXX-X shodné x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxx k uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx – Xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx XXX-X, xxxxxx xxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx uvědomit, xx i x xxxxxx platí (stejně xxxx x staveb XXX-X), že z xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx) přesahem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx energií v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustav XXX xxxx xxxxx ČR, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celé české xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx – Xxxxxx – Xxxxxxxx – Xxxxx – Mírovka – xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Prosenice

Vedení (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoden), xxxxx xxxx status xxxxxxxx společného xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx č. 347/2013, xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (TEN-E). Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, přeshraničnímu xxxxxxx x elektrickou energií x rámci propojení xxxxxxxxxxxxx směru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konečným xxxxxxxxxxxxx přilehlých xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx vedení Xxxxx-Xxxxxxx, ostatní vedení xxxx přestavbou stávajících xxxxxx.

2. Výškov – Xxxxx Xxxxx - Xxxxx Sever

Z důvodu xxxxxxxxx zásobování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx napájení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xx spolupráci XXXX, x.x. a XXXxxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 420 xX Xxxxx Xxxxx a xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx přenosové soustavy XX. Jde x xxxxxxxx nového xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vedení xx xxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxx Sever.

3. Xxxxxx - Xxxxxx – Xxxxxxx – Xxxxxxxx

Xxxxxx zajišťující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z nově xxxxxxxxxxx výrobních xxxxxx x severních Xxxxxxx x xxxx zajištění xxxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xx přenosové soustavy XX, dodávek xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx (xxxxxxxx dostatečný xxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx – Chrást – Přeštice

Vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Čechách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodávek elektrické xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx cílů pro xxxxxxxxx emisí x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Přestavba xxxxxxxxxxx vedení.

5. Čechy Xxxxx – Xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení.

6. Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxxxxxxxx – Slavětice – Xxxxx x Xxxxxxxxx - Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx xx Xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení.

7. Xxxxxxxxxx – Xxxxx (XX)

Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx přenosových soustav XX x XX xx xxxxxxxxx profilem x pohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx propojených xxxx Česka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx. X důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX (tohoto xxxxxxx) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničních vedení 220 xX Xxxxxxxx (XX) – X. Xxxxxxxx (XX) x Xxxxxxxxx (XX) – Xxxxxx (XX) xx xxxxxxxxx strany x xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 400 kV.

Zcela xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vedení přepravní xxxxxxxx „XXX Plynovod XX1400, XX Xxxxxxxxxx xxxxx – RU Xxxxxx“, který je xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx ČR x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX x zvýšit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx XX x xxx další xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která se xxxxxx x březnu 2017 na xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 984/2013.

Xxxxxxxx xx doplnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx 110 xX Xxxxx Lípa – Xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx územím Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx pod xx. 150x x Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zásobování Šluknovského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvojitým vedením x hladině 110 xX X1504/X1505. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx 1965, xxxxxxxx těžkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x souběhu s xxxxxxxx xxxxxxx 35 xX. Xxxxx způsob xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyhovující xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx různých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35 xX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110/35 xX Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx zatížení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 35 xX, xxxxx xxx xxxxxxx 35 kV x xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 110 xX (xxxxxxxxx xxxx linek, nebo xxx xxxxxxx) hrozí xxxxxxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xx větší xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (např. průmyslová xxxx Rumburk) a xxxx tak přispět xxxxx x dalšími xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxx.

XXX Xxxxxxxx DN1400, XX Xxxxxxxxxx potok – XX Přimda má xx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxx. Xxxx budovaná xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx dostupná xxxx xxxxxxxx x xxx účastníků xxxx xxx zcela xxxxxxxxxxxxxxx x nediskriminačních postupů x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx sloužit xxx přepravu xxxxx xxxxx zemního xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xx dále xxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x více, konkrétně xxxx xxxxxxx xxxxx x lokalitě Xxxxxxx x nový xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx. Realizace obou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx 2015) x xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx energetiky v Xxxxx xxxxxxxxx (z xxxxx roku), které xxxx xxxxxxxxx Vládou XX. Rozvoj obou xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx v Politice xxxxxxxx rozvoje.

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxx dílo Xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x vodní xxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx horního toku xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (xxx. „xxxxx xxxxxxxx“) v xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Vládou Xxxxx republiky xxxxxxxxx x. 444 xx xxx 21.4.2008. Záměr xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxx x. 1 x bodě 167x, xx zakotven x xxxxxxx dokumentaci Zásady xxxxxxxx xxxxxxx Moravskoslezského xxxxx pod xxxxxxxxx XX1x x jako xxxxxxx prospěšná xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx 105 xxxxx x kapitole X.X. Veřejně prospěšné xxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziky x přírodními xxxxxxxxxxxx x xxxxx (záplavy, xxxxxx půdy eroze, xxxxx xxx.) x xxxxx minimalizovat rozsah xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území“ x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxx včetně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proto převažuje xxxxxxx zájem xx xxxxxxx cca 6 000 xxxxxxxx, x xxxxx xx 2 000 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx povodních, x kontextu xxxxxxxx x roce 1997, xxx x xxxxxx xxxx Odry xxxxxxxx 20 xxxx a xxxx způsobeny xxxxx xx výši xxx 17 xxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxx protipovodňové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx nejhlubší xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx x letech 2015 – 2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pohledu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx protipovodňové xxxxxxx v povodí xxxx Xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povodí Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možných xxxxxxx x xxxxxx xxxx, lokálním zkapacitněním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrází v xxxxxxxxxxxxx. Díky regulaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxx xxxxxx proveditelných xxxxxxxxx protipovodňových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx x do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vodního díla Xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxx protipovodňových xxxxxxxx x povodí xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření (xxx xxxxxxxx xxxxx x. 259 x 13.4.2011 x č. 524 x 1.7.2015).

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vodního xxxx. Xxxxxxx účelem xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 110 xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx xx 5 800 xx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1997 xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx 2012 xx 6 800 xxx. Xx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zcela xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrazným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx efektem vodního xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx x rozsahu 1,56 až 3,36 x3/x - podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxx, zejména x xxxx trvajících xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx. x xxxx 2015 xx 2017. Xxxxxx xx xxx může xxxxxxxxx větší spolehlivosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx vody xxx xxxxxxx v Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx. Xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vázaný xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x regionu Přerovska. Xx budoucna xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zajistit. Xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx spočívající v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průtoků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí xxx Xxxxx x návazně x Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx častějším xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx dílo Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje (jihovýchodní xxxx) a Xxxxxxxxxxx xxxxx (východní část – Kelečsko). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx význam. Xxxxxxxx xx hájena xxx xx 50. xxx, x xxxxxxxx xxxx xx ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx oblasti xx nedostatek xxxx xxx akutním xxxxxxxxx, x xxxxxx 2015 x 2017 došlo x xxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cisternami x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poklesu xxxxxxxxxx vodních xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx významná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdroje x kapacitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxx zásobování xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kapacity xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxx xx výstavba xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxx xxxx pro obyvatelstvo. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxx x suchých epizodách x xxxxxx xxxxxxxx x 30 x/x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx účinně xxxxxxxxxxxx povodňové xxxxxxx xx do xxxxxx X100.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx schválena xxxxxxxxx xxxxx č. 243 xx dne 18.4.2018.

K čl. II

K bodu 1

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něhož se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení umožní xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx společného povolení xx xxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Společným xxxxxxxxx dojde xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §2j zákona x. 416/2009 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x společném územním x xxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxx x umístění xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x prodloužení xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxx x přezkumném xxxxxx nebo rozhodnutím xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxx xx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu.

K čl. IIIVI, VIII, XII, XIV, XVI, XVII xx XIX x XXVII

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xx xxxxxx rozvojový xxxx.

K čl. VI x VII

Xxxxx xxxxxx xx zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny xxx. xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, x tedy k xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx stanoviska xxxxx §45x odst. 1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxx xxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investora, xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx, pro které xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení záměru xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zároveň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, povolení xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případně další xxxxxxxx navrhne. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vtělena do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx části závazného xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení podle xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx x výroku převzatého x xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zásadní xxxxxxxxxxxx a zrychlení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za současných xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx XXX, která xxxx x souladu x §67 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx zamýšleného xxxxxx xx xxxxx chráněné xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x zbývající xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx součástí xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje využití xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo závazných xxxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. Jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, závazná xxxxxxxxxx xx rozhodnutí, o xxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx.

K čl. VIII

K bodům 1, 2 x 4

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xx územní xxxxxxxxx plán.

K bodu 3

Jedná se x xxxxxxxxx situací, xxx xx xxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx plošné ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx o xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x koridoru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx odhadu výměry xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxx zařazení xx tříd xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezené x xxxxxxx xxxxxxx rozvojovém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx dosavadních xxxxxx x) x x) x xxxxxx xxxxxxxx bude tedy xxxxxxx.

K čl. X

K bodům 1 a 2

X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx rušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této úpravy xxxxxxx v xxx, xx je xxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x §37 xxxxxxx a xxxxxx povolování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §37x. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxx xxxx xxxxxxx kritéria, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx přejezdu xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx trasy xxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx trasa povede, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozemních komunikacích, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx přesune. Dalším xxxxxxxxx bude délka xxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx využívá xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxx 5 xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx. X posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxx. Xx vhodnosti xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

Navržená xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx posuzování, xxx xxxxxxx přejezdu xxx xx xxxxx xxxxxxx, budou silničnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx vlastní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zohlednit, xxxxxxxx xx, xxx účastníky xxxxxx byli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, na jejímž xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx.

K čl. XI

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx přejezdu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K čl. XII

K bodům 13, 5, 7 xx 10,12, 13 x 15

Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx (především s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu obecné xxxxxx závazných stanovisek x §149 xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořádkových xxxx, xxx bude xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx. x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škola či x zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Ministerstva obrany xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 4, 6, 11 x 14

X celém xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách xx (x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §149 xxxxxxxxx xxxx) navrhuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx odpovídajícím způsobem x xxxxxx povolání x této xxxxxxx.

Xxxx. xxxxxxxxxx §79 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, že xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx oblasti“. Xx xxxxxxx, xx stačí, xxxxx žadatel x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisko – xxx Ministerstva xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx (xxxx. §78 xxxx. 6 xxxxxx x vysokých xxxxxxx) xx xxxxx, že xx třeba „xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Ministerstva vnitra“. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx při projednávání xxxxxxxx xxxxxx tzv. „xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách“ (xxxx. následně xxxx xxxxx č. 137/2016 Sb.) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu XX xxxx schváleny xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx změnily xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených xxxxxx. (Původní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxx.)

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx /x/x/xxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxx xxx studijní xxxxxxxx zaměřené na xxxxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx používá xxxxxx „x/x/xxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxx „Ministerstva obrany /x/x/xxxx Ministerstva xxxxxx“; xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx slovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxx“. Xx. xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx obrany nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx z uvedených xxxxxxxxxxxx.

K čl. XIV

K bodům 1 až 3

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxx souvisí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx plán. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx č. 183/2006 Sb. x xxxxxxx č. 222/2006 Sb. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx písmen r) xx xxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx písmen x) do xxxxxx xxxxxx. Tyto nežádoucí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

K čl. XVI

K bodům 1 x 2

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustava x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těžební xxxxxxxx, xxxxxx xx připojuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x xxx výrobnu zemního xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX, xxx xx v xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx energetických xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rovněž souvisí x xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2.

K bodům 3 x 5

Xxxxx upřesňuje xxxxxxxxx znění ustanovení, xxxxx xxx v xxxxxxxx době stanoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (obdobně xxxx xx například v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx definovány v §2 stavebního xxxxxx xxxx stavby vedlejší x kterými xx xxxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxx xxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx hlavní xxxx x ní xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx provozovat. Xxxxx xx nejčastěji x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, apod.

Na rozdíl xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v dalších xxxxxxx energetického xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx §3 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nadále xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx vlastnického práva.

Dále xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 415/2018, kterým xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu uložen xxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxxxx vyvlastnění xxxx x pozemkům xxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx přehlednosti xxxx xxxxxxx v zásadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxx textací, xxxxxxx xxxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úpravu.

V §3 xxxx. 2 xx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxx xxxxxxxxxxx nejen xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx ty x xxxx, které xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o celkovém xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx, s možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 rovněž pro xxxxxxx elektrické xxxxxxx x novém odst. 2 §23 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xx umožněno xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx odejmout x xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxx návrhu xxxx xxxxxxx xxx, xxx odpovídalo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx x xxxxx věcného xxxxx, xxxxx xx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnění. Xxxxxxx xxx síťovou xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx břemene, xxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxxx případů třeba xxxxx x pozemkům xxxxxxxx, jelikož nedává xxxxx, aby xxxx xx pozemku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx využití xxxxxxx, xx kterém xx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxx, je nemožné.

K bodu 4

Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xx zavedením nového xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx rozvojový xxxx.

K bodům 6 x 7

Dochází x xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxxxxx), xxx xxx xx to xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x telekomunikacích. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxxxxxx od nájmu.

K bodu 8

Stanovuje xx jednotný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxxxx podle energetického xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nejednotná, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxx o ocenění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxx břemene, xxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xx místě postupovat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx). Návrhem se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxxx xxxx náhrady. Xxxxxxxxxxx x určení metody xxxxxxx, xxxxx má xxx použita xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstavby xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků. Xxxxx xxxx nejen xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxxxx odkazuje na xxxx zjištěnou xxxxx §16x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Předložená xxxxxx v tomto xxxxx zohledňuje x xx x souladu x xxxxxxxxxxxxx novelu xxxxxx x oceňování xxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, které by xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxx xx xxxxxxxxxx posudcích. Xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx nedotýká možnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx břemene xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx případně stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx zpracován.

K čl. XXI

K bodu 1

Základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiných postupech xx ochrana xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této ochrany xx xxxxxxxxx institut xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravený x §149 xxxxxxxxx xxxx. Xxx se x obecné xxxxxx xx xxxxxxx orgány xxx vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxx správních úřadů, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxx lhůta xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx důvod, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx přiměřené. (Xxxxxxxxxx §6 xxxxxxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx bez zbytečných xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, použije xx ke zjednání xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx před xxxxxxxxxx.“). Xxxxx xxxx opomínat, xx xxxxxxx stanovisko xx úkon xxxxx xxxxx XX. správního xxxx, a proto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §154 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx pochybností x xxxxx lhůty přiměřené (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx) nebo xxxxxxxxxxx využití lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx počátku xxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 1 xx xxxxxxx x §80 xxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxx maximálně 30xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.

Jelikož xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x současné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, xxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formální xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platí obdobně xxxxxx odstraňování xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xx xxxxxxx x §154 správního xxxx, nicméně xxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx. splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx XX. x XXX. xxxxxxxxx xxxx, není xxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro odstraňování xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. X xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxx. podstatné xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx v xxxxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx) x žadatel x závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx vady žádosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxx souladu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx řízení x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přerušit xxxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§45 xxxx. 2 xx xxxxxxx x §65 xxxxxxxxx xxxx) navrhuje xx, xxx xx xxxx odstraňování xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx případech vydávána xx xxxxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxx. Navrhovanou úpravou xxx xxxxxxx k xxxxxxxx povinností v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxx xxxxx, xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 2

Xxxxxxxx xx změna xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení stavebního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx problém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx řeší xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx §71 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx závazného stanoviska x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx si zpravidla xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x spis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx.

K bodu 3

Xxxxxxx lhůtu pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení – x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx až na xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x §97 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8. xxxxxxxx 2015, x. x. 10 Xx 97/2014 – 127 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2017, č. x. 6 As 277/2016 - 40) se xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K čl. XXII

Xx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, připravujících pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K čl. XXIII

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx xxxx §2x xxxx. 3) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 0,5 xxxxx. Xxxxx xx týká xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx x stávajících xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxx §83 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxx.

K čl. XXIV

K bodu 1 - §1 odst. 1

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx, xxxxx součástí xxxx též xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 2 x 3 - §2 xxxx. 1 písm. g) x j)

Jedná xx x legislativně technickou xxxxxx, která xxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx politika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx typy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x územní rozvojový xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx.

K bodu 4 - §2 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx plán xx typem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stojí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 5 - §4 xxxx. 9 až 11

Xxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx (§78a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxxxx souhlasu (§96 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx)] xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je pro xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxx.

X xxxxx xx xxxx xxxx, kterou xxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx (pro xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx tak fakticky xxxxxxxxxx xxxx povolovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx závazné xxxxxxxxxx xx obligatorním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle stavebního xxxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx proto xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných lhůt xxxxx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx fikce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správy (obdobně xxxx x xxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx prostředí). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§80 správního xxxx) xx xxxx x xxx, xx xxxxxxxx nečinnosti xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx úřady, a xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx zájmů, xxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx dobré xxxxxx x fakticky x ochraně xxxxxxxxx xxxxx nevede. Zvolené xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti x xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xx i v xxxxx případě xx xxxxx xxxxx prodloužit. Xxxxx x ohledem xx to, že x nedodržením lhůty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxxxxx xx formě xxxxx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx závazného stanoviska, x xx xxx, xx x prodloužení xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx stanoviska vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dospět x závěru, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx základě xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se stanovit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx uvést x to, x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužována. Xxxxxxx tak bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X hlediska xxxxxxxxx §149 odst. 2 xxxxxxxxx řádu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x navrhované xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x povahy fiktivního xxxxxxxxxx je vyloučeno, xxx xx xxx xxxxxxxx požadavky podle §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx správní xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx ověřit u xxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx podal xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části XX. xxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxx nastala.

V xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podmínek xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxx právních předpisů. Xxxx xxxxxxx je x hlediska právní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §149 xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stanovit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx úkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 6 - §4 xxxx. 12

Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx č. 2011/92/EU, x xxxxxxxxxx vlivů některých xxxxxxxxx x soukromých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx směrnice Xxxx č. 92/43/EHS, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx příklady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx vyloučit.

Pro takováto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odst. 11, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx autorizovaného xxxxxxxxxx.

K bodu 7 - §7 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxx bude evidence xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxx úprava dává xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 8 - §7 xxxx. 3 xxxx. x)

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 9 - §11 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady, ale x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 10 - §11 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx bude xxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 11 - §11 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 12 - §11 xxxx. 3

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx x Xxxx. Xxxx xx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx podkladů. Xxxxxxx xxxxxxxx Ústavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §5 xxxx. 1 xx spojení x §53 odst. 1 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx §2 xx 5 xxxxxxxx x. 62/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro zrychlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Aby xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx pořízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, aby xxxx zřídil xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx návrhu xx. xxxxxx xxxxxxxx průběžně xxx potřeby xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx by xxxx ministerstvo. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již existující xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx. V daném xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Ústavu xxxxxxxx xxxxxxx, který xx existující organizační xxxxxxx státu x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx aktualizací a xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x projekční činnosti xx jeví xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x její xxxxxxxx lze deklarovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x krajů (xxxx. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx). Xxx xxxxxxx x xxxxxxx času i xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx, ale také xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zhotovitele (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx projektant xxxxxxxxx s xxxxxxxx x dosavadním územním xxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx nástrojích, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx rozvojový xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx vybranou xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx., xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx mít autorizaci xxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 13 - §19 odst. 2

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí je x xxxxxxx x xxxxxxx čl. 5 xxxx. 1. směrnice XX x Rady 2001/42/XX xx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx, xxxxxxx x posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pominout xxxxxxx náhradních řešení, xxxxx xxxx rozumná x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/42/ES (xxxx jen „směrnice XXX“). Konkrétně xx xxxxx o článek 5 xxxx. 1 xxxxxxxx XXX, který xxxxxxxxx, xx „Xxxxx xx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx x posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Informace xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx I.“. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx zejména v xx části, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx „xxxxxxx náhradní xxxxxx“ (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx alternatives“).

Pojem „xxxxxxx xxxxxxxx řešení“ xxxxxxxx SEA, ale xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nijak nedefinuje. Xxxx xx xxxxxxxx, xxx byly xxxxx x úvahu cíle, xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxx“ xx xxx být xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx realizovatelná, xxxx by xxx xxxxxxxxxx následnou realizaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx posuzování, xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx rozumná náhradní xxxxxx, avšak xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 1 směrnice XXX, tedy xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X úvahu xx xxxxxxx také brát xxxxxxxx působení xxxx xxxxxxxx XXX a XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není definování xxxxx „rozumná náhradní xxxxxx“. Xx xx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx řešením xxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dokumentace. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, resp. x xxxxx přicházející xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 14 - §20 xxxx. 2

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxx, zveřejňoval xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentů x průběhu pořizování x x případě xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx bude národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §161x xxxxxxxxxx xxxxxx). Nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx doručovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pořizovateli povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxx xxxx x výše uvedenými xxxxxxxxx seznámit xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, kde xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx schválené xxxxxx x schválená xxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 15 až 17 - §20x

Xxxx xx vkládá xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx aktualizace, xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §20a xxxx xx stavebního zákona xxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xx formou xxxxxxxxxxxxx návrhu uplatněného x Xxxxxxxxxx sněmovně XXX. Xxx xx xxxx ustanovení veskrze xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx u prostorových xxx xx jedná x formu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx data navržená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. x) zákona x. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx §161x). Prostorová data xx xxx bude xxxxx xxxxxxxx vkládat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx správně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. X xxxx je xxxxx, xxx xxxx x datům připojeny xxxxxxxxx atributy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přiřazují xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx požaduje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx slovy xxx x požadavek, xxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxx (viz xxxx). Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládá x xxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx aktualizace a xxxxx x úplná xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx standard xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxxx x dále xxx xxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyjádření standardizovaných xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x metadata. Xxxxxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx metadat. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §2 xxxx. x) zákona x. 123/1998 Xx. (xxxx xxxx informace, xxxxx xxxxxxxx prostorová xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech x které xxxxxxxx xxxxxx vyhledávání, xxxxxxx x používání.).

Předpokládá se xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx např. xxxxxxxx zastavěného území, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plochy, plochy xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x krajině, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, plochy s xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x koridory, xx xxxxxxx je rozhodování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx zavedení standardizace xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx významnými xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx problémy (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, ztěžuje xxxxxxxxx výstupů pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů územního xxxxxxxxx, xxxxxxx cenu xx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.).

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejí xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x porovnatelnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uživatelů, xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx na aplikaci xxxxxxxx XxxXxxxXxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx 2007/2/ES o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (INSPIRE).

Současná xxxxx, xxx není jednotný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodování x xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kteří se xxxx orientovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx x xxxxxxx grafický xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tam, xxx xx pracuje x xxxx než jedním xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) veřejnosti xxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx vztahu x xxxxxx analytickým xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxxx x krajů. Xx XXX xx xxxxx zapracovávat vybraná xxxxxxx xxxx vzniklá xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx ilustrovat na xxxxxxxx, kdy xx XXX obce x xxxxxxxxxx působností je xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupy x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx této obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou obvykle xxxxxxx obcí, xxxxxxx xxxxxx plány xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxxx ÚAP je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x dalších oborech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahového xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx pojmů XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxx x práci x informacemi x xxxx xxxxxxxxxx x XXX. Standardně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxx výstupů x xxxxxxxx plánování. Správné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování xx x souladu s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorové xxxxxxxxx x ČR xx xxxx 2020 (xxx. „GeoInfoStrategie“), schváleným xxxxxx x xxxxx 2014.

Xxxxx vypracování XxxXxxxXxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxx 2020, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propojením xxxxxx orientovaných xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získat ucelené xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

GeoInfoStrategie, která xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválené xxxxxx, xx Strategii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx období 2012 – 2020 x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx informace.

Odstavec 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vydání prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx dokumentace xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k §161x.

K bodům 18 x 19 - §24 xxxx. 3 x 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvalifikační požadavky xxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, což xxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx stavební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx §195 xxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx tento požadavek. X současné době xxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škálu xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxx vhodné omezovat xx dosavadním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x oboru územní xxxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx oborů xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxx, xx xxxxxxx xxxxx musí souviset x xxxxxxx plánováním.

K bodům 20 x 21 - §31 xxxx. 2 x xxxx. 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxx je územní xxxxxxxxx plán.

K bodu 22 - §32 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxx xx x úpravu, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx svázán s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxxxx zejména xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktualizace. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx ploch x xxxxxxxx, xxxxx xx územní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx určení xxxxx x koridorů, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxx a koridorů xxxx xxxxxxxxx x xxxx kapitole xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxx xx vyjádřen xxxxx xxxxxxxx x).

K bodu 23 - §35 xxxx. 4

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx.

K bodu 24 - §35 xxxx. 6

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xx vyvolána xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxx dnes xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx plánu (§70 stavebního xxxxxx) xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x nový xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxx vydání muselo xxx odloženo x x xxxxxxx xxx xx do xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx vhodnější xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstraňuje.

Lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 - §35a xx §35x

Xxxxx se x stěžejní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, územní xxxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací.

Velkým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx působnosti. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje ČR, xxxxx řeší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) celé xxxxx XX i xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx v území, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x schematičnost vede xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nijak xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx umístit xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxx hierarchizaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx také xxx „XXX“) je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje jednotlivých xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxx zásad územního xxxxxxx (xxxx také xxx „ZÚR“) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx však x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxx xxxxx. Jedná xx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, aby stát xxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx XXX vyvolané xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx neutěšený xxxx potvrzuje i xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx č. 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX byla vládou xxxxxxxxx xxx x xxxxx 2015, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ZÚR pouhých 3 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxx, xx promítnutí xxxxxxxx XXX xx XXX xxx xxxxxxxx až xx xxxxxxx let 2020 x 2021. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zcela neudržitelná x komplikuje umisťování x xxxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx EU (xxxxxxx xxx. xxxxxxxx společného xxxxx, PCI).

Předkládaná novela xxxx zavádí xxxx xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dále také xxx „ÚRP“), jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x koridory xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury mezinárodního xxxx republikového významu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx. XXX nebude xxxxxxxxx xxxxxx rezervy. Xxxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx. XXX xx xxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jej ministerstvo.

ÚRP xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx vydání xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x vydává xxxxx stavebního xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, územních xxxxx, xxxxxxxxxxx plánů x pro rozhodování x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx významná. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx závaznost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x §35x xxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. XXX bude obsahovat xxxxxxxx x grafickou xxxx a xxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxxxx, xxxxx vedly xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x měřítku 1 : 100 000, xxxx xxxxxxx, ve xxxxxx jsou x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nástroje v xxxxx reálně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx které xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxx koridory, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx asanační xxxxx. Xxx xxxx stavby, xxxxxxxx x území xxxx možné práva x xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit. Xxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx textové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x posouzení vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx vyplyne, xx xxxxxx rozvojový xxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x koridorů, xxxxx xxxx moci xxx rozdělen xxxx. xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx „výrokovými“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Koordinační xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sestavován xxxxxxx jako u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výkresu xxxxx x xxxxxxxx doplněného x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxx „xxxxxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. g). Xxxxx lze xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx fází xxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x změn xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů pořizovaných xxxxxxxxx postupem). Tento xxxxx doručí ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko, xx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx variant řešení.

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh XXX. X xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx součástí xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxxxx závažné xxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze reálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsaženého x xxxxxxx rozvojovém xxxxx, a xxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového plánu.

Projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxxxx xxxx pořizovatel zašle xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ústředním správním xxxxxx x xxxxxx. Xxxx orgány mohou xx 60 dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ÚRP x vyhodnocení vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup a xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx jako x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx řešené ploše xxxx koridoru. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx projednání, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx (xxxxxx textace u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx veřejného projednání xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx, že veřejnost (xxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 37 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx vyvěšen xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxx XXX xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jako x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve spolupráci x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx a Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

 Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovisko x xxxxxx koncepce xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx 30 xxx, x pokud xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx XXX xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx x posouzení xxxxx na evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXXXXX 2000) vyplyne, xx ÚRP xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některých xxxxx soustavy Natura 2000, xxxxxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xx xxxx stanovisku xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxx XXX xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx u xxxxxx územně plánovacích xxxxxxxxxxx) xxxxx k xxxxxxx dle §4 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřešit. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpor bez xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx vládě. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8, xxxxx se xx xxxxxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx spojení x §136 x xx xxxxx na §133 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx, stanoviska a xxxxxxxxxx a případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. výsledky řešení xxxxxxx (x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje xxxxx), x návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud dojde x podstatné xxxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxx, projedná xxxxx upravený návrh xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx opakovaného veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx předcházejícího xxxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3. Při xxxxxxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxx, o xxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Sbírce zákonů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx územní rozvojový xxxx).

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatřuje xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxxxx obdobnými jako x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací.

Aktualizace ÚRP xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x), kde xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx XXX. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx XXX nevyžaduje xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxx režim §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxx obsahu. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx obdobný s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x vydání XXX, xxxxx aktualizace xx xxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx částí, xxxx zejména xxxxx, xx stanoviska x xxxxxxxxxx nelze uplatňovat x xxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx xx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx stanoveno posuzovat xxxxx xxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx aktualizace ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxxx důvodem xxx xxxx odchylné řešení xx, xx územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxxx působností. Xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx se bude xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx kraje. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx např. xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Městský soud x Praze. Xxxxxxx xx zde xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx speciální senát, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxx xx totiž xxxxxxxxxx x projednání xxxxxx xx xxxxxxx části Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, o xxxx neexistují xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxx chápat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x celostátním xxxxxxxx. X těchto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozvojový xxxx xxxxx přezkoumat xxxxx správního xxxx (xxx též xxxxxxxxxx x xxxxxx §192).

S xxxxxxxxxxxxx zavedení tohoto xxxxxxxx xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx systematicky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx aktualizací, tak xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, tak xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx XX. Xxxx kontinuita x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x žádoucí x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx zkušenosti xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx věnuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxx podstatné, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x šetření času x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx poplatníků.

K bodům 26 až 28, 36 - §36 xxxx. 3 xxxx první, §37 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §39 xxxx. 3, §40 xxxx. 1 písm. x), §41 xxxx. 2, §42x xxxx. 5 věta první, §43 odst. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 3 xxxx xxxxx, §50 xxxx. 7 xxxx první, §53 odst. 4 xxxx. x), §54 xxxx. 2 x §55x xxxx. 4 xxxx první

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

K bodu 29 - §41 xxxx. 3

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx meze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx návrhem zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx došlo ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmů x xxxxx, návrh byl xxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx „tvorba“ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx obdobou xxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §54 xxxx. 3, xxxxx se vztahuje x procesu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx názoru, xx xxx xxxxxxx zastupitelstva xxx přijímání zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ustanovení, xxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx i obce) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zamítnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (pořizovateli) xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx a novému xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x Praze xx. 43 A 34/2018-97, xxxxx mj. uvádí, xx „…xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx formalizován x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx řádný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kroky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vydává, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plán vrátit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zastavit..“ a xxxx také, že „Xxxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zásah xx xxxxxxx obce x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ... Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x promyšlené, xxxxxx xxxxxxxx. … xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx územního xxxxx postupovala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx…. Důvodem xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xx jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.“.

X xxxxxx návrhu xx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zastupitelstvo kraje xxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx působnosti, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Vložením xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavou xxxxxxx, avšak xxxx xx upřeno xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx, xx zastupitelstvu xx xxxxxxxxxxx předložený xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx možnost xxxxxxxx s návrhem xxxxxxxxx x xx xxx xxx, že xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx pořizovateli (xxxxxxxxx xxxxx) se xxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xxxxx x xxxxxxx pokynů upraví x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx závěr, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručenému právu xx samosprávu.

K bodu 30 - §41 xxxx. 4

Doplňuje xx xxxxx, do xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx své xxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxx xx tak xxxx xxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx nebude vyžadována x probíhajících aktualizací, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xx již xxxxxxxxxxx xxxxxxx projednání x xxxx xxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx a konání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx vazba xx nový typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx je územní xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 31 - §42 odst. 6

Legislativně xxxxxxxxx úprava xxxxxxx xx zrušením §42x.

K bodu 32 - §42 odst. 7

Xxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx územní xxxxxxxxx xxxx.

K bodům 33 x 35 - §42 xxxx. 10, §42b odst. 8

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §42x. Xxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx aktualizaci. §42x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 225/2017 Sb., xxxxx vznikají xxxxxxxxxxx x správném legislativním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx ustanovení xx, xxx xx xxxxx aktualizaci zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx znění xx této xxxxxxxxxxx xxx, xxx nebyl xxxxx uveden v xxxx. Xxxxx xxxxx xx nezbytným podkladem xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxxxx do §42x, xxxx xx za xxxxxxxxxx §42x a 42x, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ZÚR xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxxx xxxxx vypracovává po xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X textace xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx zpracovávalo xx xxxxx aktualizaci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx po pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o aplikaci xxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx.

K bodu 34 - §42b xxxx. 5 x §55x xxxx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona provedou xxxxxxx č. 225/2017 Sb. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ZÚR. X rámci něj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, námitky, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx. Xxx přípravě návrhu xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předat x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx napravuje. Xxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 36 - §42x

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10 x §42. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x. 31.

K bodu 38 x 39 - §52 odst. 2 x 4

V xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx xx §85 xxxx. 1. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx takovýto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebního zákona xxxxxxxxx zákonem č. 225/2017 Sb. Xxxxx xxxxxxx v §85 odst. 1 xxxx xxxxxxx a xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxx plán pořizován. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebudou xxxxxxx xxxx návrhu námitky.

V xxxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx rozvojový xxxx x současně x xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx územního xxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx krajem, pak x xxxxx nebude xxxxxxxxx.

K bodu 40 až 42 - §54 xxxx. 5 x 6, §55 odst. 3

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx nástroje územního xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 43 - §55 xxxx. 7

Xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §55c. Ten xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxx samotná xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxx plánu xx xxxx změně. §55x xxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legislativním xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx, xxx po xxxxx změně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx znění xx xxxx změně tak, xxx nebyl xxxxx xxxxxx v xxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx pro xxxxx xxxxx územního xxxxx. Vložení xxxx xxxxxxxxxx xx §55c, xxxx až za xxxxxxxxxx §55x x 55x, xxxxx xx xxxxxx zkráceného postupu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, vyvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx po xxxxx pořizované xxxxxxxxx xxxxxxxx. X textace xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx. Zpracovávání xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Aby xxxxxxxxxx pochyby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

K bodům 44 a 45 - §55x xxxx. 7, §55x

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x §55. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x. 42.

K bodu 46 - §62 xxxx. 2 xxxx. x)

Xxxxxxxxxxxx technická úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §75. Zdůvodnění xxx xxxxxxxxxxx bod x. 49.

K bodům 47 až 49 - §71 xxxx. 4 x 5

Xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx „následně“ v xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx novelou provedenou xxxxxxx č. 225/2017 Sb. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx územně xxxxxxxxxxx dokumentací.

K bodu 50 - §71 odst. 10 x 11

Xxxxxxxx xx xxxx odstavce 10 x 11. Odstavec 10 xx obdobou xxxx. 9 x §42 x xxxx. 6 v §55. Xxxx odstavce byly xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxx cílem bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx nebo změnách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předmětem aktualizace xxxx xxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx mohlo x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 11 xxxxxxxxx rušený §75. Xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu xxxx, xx xxxx doručena xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doručeno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. §75 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxx vznikají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx legislativním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxx změně regulačního xxxxx xxxx vyhotoveno xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x omyl. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x území x také xxx xxxxx xxxxx regulačního xxxxx. Vložení xxxx xxxxxxxxxx xx §75, xxxx xx xx xxxxxxxxxx §72 až 74, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx regulačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx po xxxxx pořizované xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, že vůle xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx po každé xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze po xxxxxxxx xxxxxxxxx změn xx navíc postrádalo xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx pochyby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úpravě.

K bodu 51 - §75

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx odstavec 11 x §71. Xxxxxxxxxx xxx novelizační xxx x. 49.

K bodům 52 a 53 - §102 xxxx. 5 x 6

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územního rozvoje, xx xxxxxx, xx xxxx vydáním xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx územního xxxxxxx mj. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx, xxxx tak xxxxx schematicky [§31 xxxx. 1 xxxx. x)].

K bodu 54 - §122x xxxx. 1

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x případného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx xxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx již xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zájem xxxxxxxxx je chráněn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx územního, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ověření xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx bez xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx odpovědností, xx xxxxxxxxx xxxx, xx bude zkolaudována, xxxx provozována xxxxxx, xxxxx byla předmětem xxxxxxxx.

X xxxx uvedenému xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx kolaudačního souhlasu, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kolaudace, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dokládají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolením xx xxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxx.

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx xx xxxxxx pozemcích, xxxx xxx stavebníka xx xxxxxxxxxx bezpečnější xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx většinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X staveb, u xxxxxxx dochází x xxxxxxx cizích xxxxxxx x realizace xxxxxx xx nich xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. právo stavby, xxxxx břemeno, xxxxxxx xxxxx), xx ochrana xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx skrze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvlastnění, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx mimo xxxx i parametry xxxxxx x přísně xxxxxxxxxxx vyvlastňovacím úřadem, xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx. I x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účastnit xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx xxxxx může xxxxx xxx práva.

Pokud xxx o xxxxxx xx cizích xxxxxxxxx, xxx půjde xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx, xx. x xxxxxxx xxxxxx provozování, umožňují x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx stavbami xxxxx převážně stavby xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx apod. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx s xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx kolaudačním xxxxxx, x podzemních staveb xxxxxx xxxxxx povaha xxxxxxxxxx jednoduché xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení, xx xxx xxxxxxxx účastníkem xxxx či nikoliv. Xxxxx zejména x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x současně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu vůči xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx, např. již xxx doručováním xxxxx xxxxxx.

Xxx bylo uvedeno xxxx, xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaručena x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zapomínat xx xx, xx x hypotetických případech xxxxxxx obrany proti xxxxxxxxx kolaudace, xx xxxxxxxxxxx pozemku i xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx využití přezkumného xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žaloby. Xxxxxxxxx vlastníků pozemků x účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx totiž xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nález XX Xx. XX 2/99, xxxxx vyloučení xxxxxxxxx x okruhu xxxxxxxxx kolaudačního xxxxxx x xxxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, že xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legitimace. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podání xxxxxx xxxx, kdo byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x důsledku xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zakládají, xxxx, xxxx nebo závazně xxxxxx xxxx práva xxxx xxxxxxxxxx x xxx požadavku na xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vylučující xxxxxxxxx pozemků z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníků x právní ochraně.

K bodům 55 x 56 - §159 odst. 2 x 4

Xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx zpracovávání x xxxxxxxxx standardu. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bezproblémové a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jednotný xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx §20x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodům 57 a 58 xxxxxx xxxxx XX, §161x

Xxxxxxxxxx §161x xx xxxxxxxxx ustanovením xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2018 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinné územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zveřejňovány i xxxxxx analytické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je, xx xxxxxxxxxx jednotné místo, xxx by investor xxxx stavebník mohl xxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx. Druhou, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx, xx xxxx xxxxxxxxxxx je zveřejňována xxxxx ve xxxxxxx XXX/X x xxxxxxxxxx xxxx provádět nad xxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxxxxx, x elektronické xxxxx ve strojově xxxxxxxx formátu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxx xxx brát xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakožto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přístupném způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jednotném xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx bylo umožněno xxx těmito xxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx x pro investory x developery, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx by tak xxxx xx xxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentech územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx území xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (x hlediska formálního, xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx);

- získali xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx tudíž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolen;

- xxxxx xxxxxxxx jednoduché xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxx. umožnily xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutně xxxxxxxxxxxxx x jednotlivými xxxxxxxxxxxx geoportály nejen xxxxxxxxx úřadů, ale xxxx s Informačním xxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx INSPIRE x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx zobrazování i xxxxxxx xxxxxxx resortu xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxx MMR. XXX xxxx provozováním geoportálu xxxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. XXX xx xxxxxxxx xxxxx MMR, v xxxxxxxx době xx xxxxxxx xxxxxxx Evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vedení x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX), která xxxxxxxxx xxxxxx a krajským xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx zajištěny výše xxxxxxx funkcionality, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úprava §20a x §159 xxxx. 1. Jednotné standardy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednomu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je zachována xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ke stanovení xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

Přístup x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxxx xxxxx xx xx x xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xx xxx byla xxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx osob plynoucích xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §11d zákona x. 123/1998 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx porušena xxxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxx jiných utajovaných xxxxxxxxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxxx xxxx.).

K bodům 59 x 60 - §163 xxxx. 1 a 3

X xxxxxxxx 1 xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu, xxxxx souvisí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 3 specifikuje xxxxxx, jakým se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, xxxx aktualizaci a xxxxx znění po xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 61 - §165

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. K xxxx xx xxxxx, xxx byly x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx předávat krajskému xxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nikoliv xxxxx xxxxx znění xxxxxx xxxxxx plánovacích dokumentací xx xxxxxx změně. Xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vlastní změny xxxxxxxx a regulačních xxxxx, xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx, xx xxxx jako žádoucí x xxxxxxxx x xx x z xxxxxxxx dozorové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 62 - §166 xxxx. 3

Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx územní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také v xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx čitelném formátu. Xxxxxx studie je xxxxxx xxxxxxxxxx podkladem. Xx xxxx nezávazným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xx zpracována, schválena xxxxxxx xxxxxx využití x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jedná se x xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx. Stavební xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x územní xxxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x pro všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tak xxxxx xxxxxxxx. Cílem xx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx tento xxxx xx nezbytné, aby xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx (xxxxx §20x) x x xxxxx formátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 63 - §180 xxxx. 2

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx nový xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx projektant xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x rozporu x §159 odst. 2, xxxx nezpracovává xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 xxxxx Kč. Xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx nezbytnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. S ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §159 odst. 1 xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx zodpovídá xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uzavírán v xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (srov. xxxx. §53 xxxxxxxxxx xxxxxx), přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx možnost xxxx uvedený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx argumentaci, xx xxxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx následně xxxxxx územní xxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxx xxx zpracována x xxxxxxx jiného xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodné.

K bodu 64 - §180 odst. 5

Legislativně xxxxxxxxx úprava související x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2 do §180.

K bodu 65 - §182 xxxx. 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxx §180 xxxx. 2.

K bodu 66 - §184 xxxx. 1

Jedná se x úpravu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 67 - §192 xxxx. 3

Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx správnímu xxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Územní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx příslušným k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx.

K bodu 68 - §193

Jedná se x legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změnami x xxxxxxxx textu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 69 - Xxxxxxx k xxxxxx č. 183/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K čl. XXV - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

K bodu 1 x 2

Xxxx 1 a 2 xxxx vznik xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo jako xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, prověří záměry xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxx jsou obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx veřejně prospěšná xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx prověřuje, xxx jsou záměry xxx nepřezkoumatelné podle §174 xxxxxxxxx řádu x §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx již stavby xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxx, již xxxxxxxxxx. Záměry, xxxxxxxxxx xxxxx kriteriím xxxxxxxx xxx věcné změny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx x věcné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx grafického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx být považována xx věcnou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx §35c xx 35x, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ani xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx odporovalo xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nové xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto záměrů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx řádu, tak xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx, xx nedošlo x jejich xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx převzetí.

K bodu 3

S xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx vydání prováděcích xxxxxxxx předpisů x §159 odst. 2 (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x §161x xxxx. 9 (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotný standard xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K čl. XXVI

K bodu 1

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx, kdy vyvlastnitel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemožné xxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxx, xx mnohost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvlastněného, xxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx subjektu doručuje xxxxx veřejné xxxx. Xxxxx x doručení xxxxxx smlouvy, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve kterém xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx možné po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx naplnil xxxxxx xxxxxxxx doručování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností ve xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2 x 3

Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §20, xxxxx stanovuje vyvlastňovanému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku zajištěného xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx chrání xxxxx vyvlastňovaného, když xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čas na xx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyvlastnění.

K bodu 4

Katastrální xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyvlastněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxx §6 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx nejen odkazuje xx xxxxxxx xxxxxx x oceňování xxxxxxx, xxx xxxxxxx jednoznačně xxxxxxx xxxxxxx §16b xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxxx a xx x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 6

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daného xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx v případě xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemku xx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx by xxx xxxxxxx nerovnost xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vyvlastnění zřízení xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx stanovování xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zatěžovat, xx xxxxxx xx nacházejí x xxxx zřizování xxxxxx práva (xxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx věcného xxxxxxx způsobilo. Xxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 7

Xxxxx nemění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx vyvlastnění se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého posudku xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx musel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx uvědomění o xxxxxxxx řízení. Pokud xxx neučiní, xxxxxxx xx náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jelikož xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx znalecký xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. V praxi xxx xx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx několik xxxxxxx xxxxxx x vyvlastňovaný xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx oponentního posudku xxxxxxxx xxxx. V xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx zahájeno.

Je xxxxx xxxxxx zohlednit další xxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto návrhu xxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb. (xxx jejich xxxxxxxxxx xxxx). Xxx zejména x x požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §10 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajistit, že xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s vyvlastňováním xxxxxx xxxx jediný xxxxx způsob – xxxx zjištěná podle §16b zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx. Nebude xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx cena znaleckým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx liší, xxxxx x xxxxxx, xx x každém x xxxx xxxx použita xxxx metoda xxxxxxx, xxxxxxx každý xx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xx ta, xxxxxx mu zákon x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx použít. Xx xxxxx xxxx zmínit xxxxxxxxxxxxx novelu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx sjednocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx posudcích – xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x určitých xxxxxxxxx dojde x xxxx, xx bude xxxx náhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx vyvlastňovaného a xx z xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (oponentního) xxxxxxx. Xx xxxxx má xxxxxxxxxxxxx právo podat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nevyužití práva xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxx náhrady i xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx. Xx třetí xx xxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (cenu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx ze xxxxxx xxxxxx již nebude xxxxx vyhotovovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhrady. Xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx přitom xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx činit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxx za vyvlastnění. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxx xxx náhrada stanovena xxxxx posudku, xxxxx xxxx xxxxxxxx vadami, xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §56 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nijak xxxxxx.

X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předložen xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx vyvlastňovací xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §41 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu. Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody, které xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, xx-xx zjevné, xx xx xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx dotčením xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx xxxx hrozící podateli. Xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx, xxxx i xx, xxx nemožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx skutečně dopad xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy neexistuje xxxxx pro zásadní xxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxxx znalcem xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 8

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx žádoucí, xxx byly x xxxxxx x vyvlastnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx procesní xxxxxxx. Xx xx xxx povahy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x vyvlastniteli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nečinností xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx konání ústního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta. Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx ústního xxxxxxx musí být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxx stanovit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx xxxxx jednání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx uvědomění x xxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxxxxx stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem x průběhu xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx konání ústního xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx na 15 xxx, xxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 9 x 10

Xxxxxxxxx se 30 xxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x lhůtu 30 xxx tedy xxxx xxxxxx na xxxxxxx správní xxxxxxx x přípravu xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx dostatečnou x xxxxxx akceptovatelnou. Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tlak x motivaci, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pozitivní xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x přiměřených x xxxxxxxxxxxxx lhůtách. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úprav xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které opravňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx dovozením x §71 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx správní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 60 xxx xx zahájení xxxxxx, xxxx není v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Lhůty v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesních xxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K čl. XXVII

Xxxxx xx x standardní xxxxxxxxx ustanovení.

K čl. XXVIII

V zákoně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx rozvojový plán.

K čl. XXIX

Z xxxxxx xxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx x vztahu xxxxxxxxxx úpravy problematiky xxxxxxxxx v xxxxxx č. 416/2009 Sb. a xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxx č. 194/2017 Sb. (xxxxxxxxx §10 xxxxxx xxxxxx), xxxx. xxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxx“ x „xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací“ xxxxx §10 xxxxxx x. 194/2017 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 zákona č. 194/2014 Xx. xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x přípoloži xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K čl. XXX

X ohledem xx poměrně značnou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncepční změny xx navrhuje odpovídající xxxxx legisvakance.

V Xxxxx xxx 25. xxxxxxxxx 2019

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x.x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x.x.

Xxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj:

Ing. Klára Xxxxxxxxx v.r.

Místopředseda xxxxx x ministr xxxxxxxx x obchodu:

Doc. Xxx. Xxxxx Havlíček, Xx.X., XXX. x.x.

Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx zákona x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX RIA

1.

Důvod xxxxxxxxxx x xxxx

1.1.

Xxxxx

1.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.2.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.2.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

1.3.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx

1.3.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

1.4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.4.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkoprávní xxxxxxxx

1.4.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

1.5.

Xxxxx cílového xxxxx

1.5.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.5.2.

Xxxxx xxxxx oblasti

1.6.

Zhodnocení rizika

2.

Návrh xxxxxxx řešení

2.1.

Problematika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.1.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravních xxxxxx

2.1.2.

Xxxxxx XXX x související xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x reálném x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

2.2.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.2.2.

Xxxxx xxxxxxxx

2.2.3.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.2.4.

Xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.2.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

2.2.6.

Xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů

3.1.

Identifikace xxxxxxx

3.1.1.

Xxxxxxxxxxxx povolovacích xxxxxxx

3.1.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

3.2.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.2.

Xxxxx dílčí xxxxxxx

3.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

3.3.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.3.2.

Xxxxx xxxxx oblasti

4.

Stanovení pořadí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

4.1.1.

Problematika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.1.2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx varianty a xxxxxxxxxx

5.1.

Xxxxxxxxxxxx povolovacích xxxxxxx

5.1.1.

Xxxx xxxxxxxx x liniových xxxxxxxxxx xxxxxx

5.1.2.

Xxxxxx XXX x související xxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1.3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.2.

Xxxxx xxxxx oblasti

5.2.1.

Bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.2.2.

Xxxxx xxxxxxxx

5.2.3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2.4.

Xxxxxxx geoportál územního xxxxxxxxx

5.2.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

5.2.6.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

6.

Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxx

6.1.

Xxxxxxxxxxxx povolovacích xxxxxxx

6.1.1.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.1.2.

Xxxxxx XXX x související povolovací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1.3.

Xxxxxxxxxxxxx příprava

6.2.

Další xxxxx xxxxxxx

6.2.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.2.2.

Xxxxx xxxxxxxx

6.2.3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

6.2.4.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

6.2.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

6.2.6.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

7.

Konzultace x xxxxxx xxx

7.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.1.

Xxxx povolení u xxxxxxxxx dopravních xxxxxx

7.1.2.

Xxxxxx XXX a související xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

7.1.3.

Majetkoprávní xxxxxxxx

7.2.

Xxxxx dílčí oblasti

7.2.1.

Bezpečnost xxxxxxxxxxxx přejezdů

7.2.2.

Fikce xxxxxxxx

7.2.3.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

7.2.4.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

7.2.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

8.

Xxxxxxx xx zpracovatele XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX RIA

1. Xxxxxxxx identifikační údaje

Název xxxxxx: Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxx“)

Xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx předkladatele: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx

6 kalendářních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX: Xxx

Xxxxxxxx XX č. 347/2013

Směrnice INSPIRE

2. Xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správních procesů xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx liniových xxxxxxxxxx xxxxxx při současném xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, respektování xxxx xxxxxxx veřejnosti a xxxxxxxx všech požadavků xxxxxxxxxxxxx z xxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke klasickému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx + xxxxxxxx xxxxxx) x tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx řízení, nicméně x xxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx přílišně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentace, aniž xx měl xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložil. Xxxxxxx využití xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zůstává, xxxxx xxx xx klade xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx vynaložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve fázi, xxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx bude či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx přírody x xxxxxxx ve xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxx navržené opatření xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckých xxxxxxx a zároveň x xx xx, xxx xxx jednou xxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx období x xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxx xxxxx xxxxxx zpravidla xxxxx xxxxxxx x xxxx. Cílem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx dílčím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Konkrétním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x silničních xxxxxxx xx přejezdech jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obecný xxx, spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx konkrétním xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stavby dopravní xxxxxxxxxxxxxx x hospodárnost xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx odpadne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx realizace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx právní xxxxxx xx dát státu xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx územní vymezení, xx které xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx vymezení.

Jedním z xxxxxxx cílů je xxx xxxxx xx xxxx nástroj, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxx a v xxxxxxxxxx obcí x xxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xx XX v xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXXXX. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx umožňovat poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do jiných xxxxxxxxxxxx systémů, které xxxxx poskytovat například xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx daně z xxxxxxxxxxx.

Xxxx cíle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x urychlení x xxxxxxxxxxxx povolovacích procesů xxxxxxxxxxxxx staveb a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxx okruh staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxxx x na xxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx či xxxx. xxxxxx meliorací. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx, xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vydat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx přihlíženo x xxxx absence xxxxxx xxx xxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do speciální xxxxxx postupu pro xxxxxxxxxx. Úpravou §2c x 2x x xxxxxx sjednocením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxx, zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, prováděno jen xxxxx, pokud xx xx nutné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx koordinaci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxx, xx xxx xxxxxx přenosu elektřiny x přepravy xxxxx xxxxxxx v příloze xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odvolání, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx předpokládat xxxxxxxxx procesu vyvlastnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxx 100 XX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektrizační soustavy.

Dílčí xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, povolení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x urychlení, které xxxx přispět právě x xxxx xxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxxx xx urychlení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x urychlení x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx navrhována xxxxxx xxxx, jak xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x působnosti zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby nebyl xxxxxxx negativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx proto xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxxxx xxxxx, mohl xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že povolující xxxx následně xxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx platí, xx bylo vydáno xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx specifický postup xxx umisťování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x aplikací xxxxxx x urychlení.

Dále xx xxxxxxxxxx, xxx institut xxxxxx na xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na úpravu xxxxxxxxx institutu v xxxxxx xxxxxxxx předpisech. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovněž xx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx lhůt x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx potřebných xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx má být xxxxxx realizována. X xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx úprava energetického xxxxxx x v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyvlastnění.

Mezí dílčí xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxx přípolože xxx sítě elektronických xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX. Xxxxxx xxxxxxxxx xx neměly xxxxxxxx xxxxxxxxxx mít povolení xx xxxxxx xx xxxxxx §118 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §14 odst. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx. x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona

3.1 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: Ano

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx pro oddálení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxx, xxxxxx i náklady xxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompenzovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výstavby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.2 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX: Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potenciálně xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, čímž posílí xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx významné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx založí kompetitivní xxxxxx státu xxxx xxxxx státům xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx přinese subjektům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost rychleji x snadněji xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx k rychlejší xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx digitalizace xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx občanům, xxxxxxx xxxxxxxxx pákový xxxxx xxx xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkurenceschopnosti.

3.3 Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx: Ano

Urychlením xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx posílení xxxxxxxxxxxxx sítí a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (napojení průmyslových xxxxxx na nezbytné xxxxxx energie, xxxx.). Xxxxxxxxx síťových xxxxxx xxxxxx přispěje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nedostatku xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.).

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx snížení administrativní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rychlejší x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx města (xx. xx xxxxxxxxx a x menších xxxxxxx).

3.4 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx): Xxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxx x obcí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správních řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jak x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obcích a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx: Ano

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravou xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx x k postupnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkrácením xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x levnější xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x vesnic x xxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxx k vyrovnání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oproti městům xx. Zavedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx moderních xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxx na xxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x možnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

3.6 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, tedy konečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přinese xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.) xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojení. Xxxxxxxxxx a levnější xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přinese xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx vede xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

3.7 Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojena x xxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zefektivnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx povolovaných xxxxxx x hlediska jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přispět x xxxxxxxxx vysokého standardu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx také možné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx požadavky snižování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx problematických xxxx.

3.8 Xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxx xxx x mužů: Xx

3.9 Xxxxxx xx výkon xxxxxx statistické služby: Xx

3.10 Xxxxxxxx rizika: Xx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nová xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx naopak xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolovacích xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tím, xx xx snižují xxxxx správních xxxxxx, xxx xx snižují x počty xxxxxxxxxxxx, xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx.

3.11 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx: Xxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojem xxxxxxxxxx kapacitní xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlejší xxxxxx osob x xxxxxxxxx xx celém xxxxx ČR.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX X CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“).

1.2. Xxxxxxxx problému

Několikaletá xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dopravní, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx“) č. 416/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevedla k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxxxxx infrastruktur x xxxxxxxxxxxxxx rozsahu. Dosavadní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řadu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktur xxxx xxxxx x xxxxxxxxx časových bariér xxx výstavbě xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona:

- Vícestupňové xxxxxxxxxx, rozhodovací a xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx možností xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx exspirací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx:

- Potřeba vícestupňových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx věci,

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx již mají xxxxxx xxxxxxxxxx,

- Proces XXX a související xxxxxxxxxx procesy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx výkupů xxxxxxx x xxxxxxxxx cen xx xxxx xxxxxxx.

- Xxxxx xxxxx oblasti

- Xxxxxxxxxxxxx procesy při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x těchto přejezdů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx. které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro umožnění xxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xx xxxxx

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxx stanovisek dotčených xxxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rychle, xxxxxxxxx a legálně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkopu xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury (xxxxxxxxx).

1.2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.2.1.1. Xxxx povolení x xxxxxxxxx dopravních staveb

Navržená xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejnoprávního projednání.

Současná xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx již částečně xxxx problémy, které xxxxxxxx x minulosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx z toho xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxx soudní xxxxxxxx) a xx xxxxxxxxx společného územního x stavebního řízení x §94j xx 94p (popř. §94q xx 94y) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož rozsah xxxxxxxxxxx xxx takové xxxxxx xx obsahově x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx revizi, přičemž xxxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx dokumentace xxxxxxx x přílohách č. 10 x 11 vyhlášky x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx staveb, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94j94p (xxxx. §94q94y) stavebního zákona, x to především x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx 10 xxxxxx xx xxxxxxxxx novely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x republice (ŘSD XX) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX ČR x XXXX), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vlastníků xxxxxx XX. x XXX. xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx problém xxxxxx i obcí x xx x xxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx stanovisek. X každém řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx účastnící řízení xxxxxxx xxxxxxx, připomínky, xxxxxxxx x následně xxxxxxx žaloby.

V xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- Politika xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxx

- Zásady územního xxxxxxx – opatření xxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX – xxxxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxxxx řízení – xxxxxxxxxx (xxxx předchází xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx x výstupy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx (tomu rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výstupem Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx (kromě xxxxxxxx xxxxx) lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitek, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx jednou.

Stávající xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předepsaný xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x mnoha xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx možné xx xxxxx až x dokumentaci pro xxxxxxxxx stavby. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odrazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx).

1.2.1.2. Proces XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí

V xxxxx přípravy staveb xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (XX), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx přírody definované x chráněné xxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxx dochází x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx x procesu XXX x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, relevantnost těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxx xxxxxx stanovisko EIA xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx XXXX.

Xxxx výše xxxxxxx xxxxxx se xxx x navazujících xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, x daným xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx přírody - XXX) x xxxxxxxx x nim xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, závazná xxxxxxxxxx a rozhodnutí) x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx velmi xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxx v xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx") a xxxxx xx x odůvodnění xxxx, xx x xxxxxxx XXX to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvod xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx §4 XXXX (ÚSES, VKP), §12 XXXX krajinný xxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx zkrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb.

První xxxxxxx xx zkrácení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx (xxxxxx soudních) samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxxxxx je také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ŽP - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opětovně zabývají xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx, xx xxxxx objevuje x xxxxx problém, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx vyjadřují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zbytečné xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx musí xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rys xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxxx xxxxx ZOPK - kromě xxxx, xx se jedná x xxxxx samostatných xxxxxxxxx, které xx xxxx být xx xxxxxxxxx souladu, ale xx vždy xx xx podaří, tak xxxx reálné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na přezkum xxx x stanovisek, xxx x rozhodnutí; x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx právní moci, xx o 1,5 xxxx (x xx xxx nejkratších xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxx a xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xxxxxx/xxxxxx na ŽP xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxx o xxxxxx, x případě výše xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx se xxxxx úředníci xxxxxxxxx xxxxx) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravních staveb xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx stávajících komunikací (xxxx, imise, xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx samostatného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u dopravních xxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx řádově xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx ČR. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxx xxxxx x xxxx xx xxx XX xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx procenta z xxxx má xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx XX, xxx x xxx xxxxx XX xxxxx xxxxxx (typickým xxxxxxxxx xx blokování xxxxxxxx xxxxxxx X1 x Xxxxxxx, xxxxxx 0136 – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dálnice X1 x ČR – xxxxxxxxxxxx xxxx 0137 xx dokončuje).

Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xx xxxxx (hospodářsky – nedokončená xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx lokalitám, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky (xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx úprava xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx eliminuje xxxxxx možných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dlouhá xxxx přípravy xxxxxx x možnostmi tuto xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx). Jiná xxxxxxxx, xxx právní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

1.2.1.3. Majetkoprávní xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx ČR xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX) x věcnému xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (2014) způsobují xxxxxxxx xxxxxx problémy xx xxxx územního xxxxxx x výkupu x xxxxxxxxxxx pozemků (obojí xxxxxxxxx 40%). X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx současného stavu. Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx byly xxxxx xxxxxx, za které xxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záměru xxxxxx 22,4 xxx. Xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyvlastnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12, 3 xxx. Xx.

Xxxxx akce

Aktuální xxxx

Xxxxx xxxxxx trasy (x xx)

Xxxxxxxxxxxx důvod oddálení xxxxxxxx

Xxxxxxx x letech

Ztráta

(v xxx. Xx)

X1 0136 Xxxxxxxx-Xxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

10,10

xxxxx/xxxxxxxxxxx

11,0

1 251,8

X3 0301 Praha - Jílové

Akce x xxxxxxxx

9,33

XXX/xxxxxx plán

7,4

119,1

D3 0302 Xxxxxx - Hostěradice

Akce x přípravě

4,85

EIA/územní xxxx

5,4

112,9

X3 0303 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

11,30

XXX/xxxxxx xxxx

5,4

119,9

X3 0304 Xxxxxxxxx - Voračice

Akce x xxxxxxxx

16,52

XXX/xxxxxx xxxx

6,5

50,0

X3 0305/I Xxxxxxxx - Nová Xxxxxxx

Xxxx x přípravě

16,83

EIA/územní xxxx

7,5

50,0

X3 0307 X Xxxxx - Soběslav

Smlouva x dílo xx xxxxxxxxx

16,30

xxxxx/xxxxxxxxxxx

3,8

1 351,5

D3 0309/XXX Xxxxx – Xxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

3,16

xxxxx/xxxxxxxxxxx

6,1

514,9

X3 0310/X Xxxxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

7,20

xxxxxx řízení

10,0

0,1

D3 0310/XX Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxx x přípravě

12,55

výkup/vyvlastnění

9,0

0,1

R1 511 Běchovice - X1

Xxxx v xxxxxxxx

12,57

xxxxxx xxxxxx

10,9

1 500,0

R1 518 Xxxxxx - Xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

0,00

xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx chyby x XX

12,6

1 375,4

R1 519 Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxx x přípravě

0,00

obstrukce XX a xxxxxxxx xxxxx x ÚŘ

12,6

1 375,4

X35 Xxxx - Xxxxxx

Xxxx v přípravě

13,50

výkup/vyvlastnění

3,5

2 734,8

X35 Opatovice nad Xxxxx - Xxxx

Xxxx x xxxxxxxx

12,61

xxxxx/xxxxxxxxxxx

2,5

2 734,8

X4 Xxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxx x přípravě

8,46

výkup/vyvlastnění

11,2

103,3

R4 Mirotice, xxxxxxxxx

Xxxx x přípravě

3,52

územní xxxxxx

11,9

4,6

X48 Rychaltice - Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx o xxxx xx realizaci

7,14

výkup/vyvlastnění

5,3

38,9

R49 4901 Xxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx

17,30

xxxxxxxx řízení

7,9

1 158,7

X49 4902.1 Fryšták - Xxxx 1. xxxxx

Xxxx v xxxxxxxx

1,70

XXX/xxxxxx xxxxxx

8,7

748,3

X49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

13,50

XXX/xxxxxx xxxxxx

8,3

735,7

X49 4903 Xxxx - Xxxxxxxxx

Xxxx x přípravě

12,50

EIA/územní xxxxxx

11,1

232,3

X49 4904 Xxxxxxxxx - Horní Lideč

Akce x xxxxxxxx

8,40

XXX/xxxxxx xxxxxx

11,1

245,0

X49 4905 Xxxxx Xxxxx - xxxxxxx XX/XX

Xxxx x xxxxxxxx

6,25

XXX/xxxxxx řízení

14,1

248,1

R52 5204 Xxxxxxxxxx – Xxxx

Xxxx x xxxxxxxx

6,90

xxxxxx xxxxxx

8,9

79,9

X52 5206 Xxxxx - xx. hranice XX/Xxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

8,19

xxxxxx xxxxxx

6,9

103,0

X55 5506 Xxxxxxxxx – Xxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

8,43

xxxxxx xxxxxx

8,5

1352,7

X55 5507 Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx

Xxxx v xxxxxxxx

8,50

xxxxxx xxxxxx

8,2

1 209,4

R55 5508 Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

8,76

xxxxxx xxxxxx

9,6

387,9

X55 5509 Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx

Xxxx x přípravě

4,13

územní xxxxxx

9,6

387,9

X55 5510 Bzenec - Xxxxxx Xxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

3,20

xxxxxx řízení

8,6

387,8

R55 5511 Xxxxxx Přívoz - Xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

10,60

XXX

8,6

387,8

X55 5512 Xxxxxxx – Xxxxxx

Xxxx v xxxxxxxx

11,50

XXX

12,6

387,8

X55 5513 Xxxxxx – Xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx

12,00

XXX

12,6

387,8

X7 MÚK Droužkovice - XXX Nové Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx

6,40

xxxxx/xxxxxxxxxxx

2,5

407,7

X7 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchvatu

Akce x xxxxxxxx

4,85

xxxxxx xxxxxx

10,3

134,9

Xxxxx: xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxx x XXX xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxx záměru XXXXXXXXXX XXXXXX (2019)

X výše xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zdržení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celospolečenské xxxxxx. S xxxxxxx xx výše uvedené xx xxxxxxxxx hledat xxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jeden x významných xxxxxxxx x xxxx oblasti xxx identifikován xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v daném xxxxx. Pokud nejsou xxxx xxxxxx xxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxx neustálá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxx. xx dobu 3 xxx (xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxxx x zjednodušení procesů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spekulací x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx by jejich xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx x poté xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxx důvodu se xxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx „co znalec, xx xxxx xxxxx“, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx znaleckého posudku xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx tisíc korun.

Jedná xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2.2. Xxxxx xxxxx oblasti

1.2.2.1. Xxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucí, xxxxx v xxxx xxxxxxx zahrnuje riziko xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vozidly xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci. Xxxxxxxxxxx přejezdu, resp. xxxxxxxxx a technologická xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx údaje x počtu přejezdů xx xxxxxxx SŽDC x 31.12.2017:

- xxxxxxx xxxxx přejezdů: 7870.

- xxxxxxx přejezdů – xxxxx celé xxx xxxxxxxx – xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (1766) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (3901)

- xx 1 km xxxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxx Xxxxxx železniční dopravní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx (= 0,89 xxxxxxxx xx 1 xx xxxxx; pro srovnání xx Xxxxxxxxx xx xx xxxxx 0,64 xxxxxxxx xx 1 xx xxxxx)

Xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx železničních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx statistika xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx 2014–2017. X xxxxxxx xxxxx xx 137 střetům xx železničních přejezdech x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx 33 xxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. X xxxxxxxxx nutno xxxxxxx, xx XXXX xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemalé xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx přes xxxxxxx se xxxx xxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx zřízeny xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxx obhospodařování pozemků xxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemky, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx vhodná xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx omezujícím právním xxxxxxx xxx xxxxxx xx zrušení přejezdu xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemkům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx x stavební praxe xxx xxxxxxxxxxxxxx drah xx xxxx 1920 xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx (měřená xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx použitelného xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx.

Xxxxxxxxx provozovatel dráhy x Xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx pokračuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přejezdů, xxx není xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx železničních xxxxxxxxxx (xxxx. detektory xxxxxxxx x xxxxxx xx jízdu vlaku; xx spolupráci se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx závory umístěné xxxxx xx vozovky, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx X.-XXX. třídy xx xxxxx xxxxxxxxx x formu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx probíhají.

K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, xx. xxxxx tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trať xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx, xxx xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx limitní parametry x aby přejezd xx náhradní trase xxx xxxxxxxxx stejné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxx, xxxxx xx nahradit. Je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nadjezdu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx přejezdů nevyváží xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxx, ani xx xxxxxx xxxxxx často xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx fakt, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx významných účelových xxxxxxxxxx, xx důvodem xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx i xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drážních xxxxxxx, než xx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, bylo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx - xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - omezenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy.

Aktuální xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů xxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxxx jen xxxx x nikoli xxxxxxxxx x nárokovatelné právní xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neochotu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx širokou xxxxxxx diskrecí.

Velmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přejezdů dokumentují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech. Xx xxxx 2010 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rok 2010: 115, 2011: 73, 2012:29, 2013:37, 2014:49, 2015:41, 2016:15, 2017:16. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobena xxxxxxxx projednatelností xxxxxxx xxxxxxxx. Silniční správní xxxx, který xx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxxxxx žádné konkrétní xxxxxxxx, na základě xxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx (jak xxxx xxxxxxx, xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k jistotě x opodstatněnost jeho xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dosaženo - xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účelové xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx většině xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místní samospráva xxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx ovlivnění rozhodovacích xxxxxxx je xx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx, xxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx zájmům na xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx některých, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xx zpracovávají x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyhověno je xxx xxxxxxxxx x xxxx - uvedené xxx nepochybně xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, leč xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx přejezd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (cca 15 mil. Xx xxxxxxx) x vzhledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx přejezdů x xxxxxxx na dostupné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kříži xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady na xxxxxx xxxxxx x xxxxx reinvestice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx údržbu zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Kč/rok x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx miliard. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx státu, xxxx xxx stát hospodárné xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přejezdech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxx x rámci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx rušit.

Proces xxxxxx xxxx využívaných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx záležitost. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - uvedené bude xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx jednak x xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy xxx, xxx existující xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx&xxxx; na xxxx xxxxx; zrušením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx ke xxxxxxx rizikovosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx událostmi x xxxxxx dopravě. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx snížen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě, což xx plně x xxxxxxx s xxxx Xxxxx ČR a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je přímo xxxxx xx konkrétní xxxxxx úpravu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx nedává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx cíle, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

1.2.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhá doba, xxxxxx xxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (pro xxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx velmi prodlužuje).

Novelou xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 9 – 11 xxxxxxxxxx zákona). Xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x naprosto xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x jiná xxxxxx xxxxxx přezkumu závazných xxxxxxxxxx v řízeních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

1.2.2.3. Xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx XX x. 347/2013) xx xxxxxxxxx xxxxx 3,5 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x povolení. Xx xxxx xxxxx xx započítává x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje (xxxx xxx „PÚR“), xxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x území xxxxx schématický, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje (xxxx xxx „ZÚR“), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměr. XXX v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx provedou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů x xxxxx x xx xxxxxxx případů xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx. Právní úprava xxxx xxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx PÚR, ale x xxxxx xx xxxxx postup nepoužívá x xxxxxxx na xx, že x xxxxx případě xxxx xxxxxxx v moci xxxxxxxxxx xxxxx vypořádat xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxxx, xxxxx brojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxx xxxx xxxxx xxxx daný xxxxx xx xxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx koridoru x XXX. X xxxxxxx na xx, xx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxxxxx a x xxxxxx XXX v xxxxxxxxxx působnosti, xx xxxx velice omezené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX. Xx xxxxxx stranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v území xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx 3,5 let xxx xxxxxxxx záměru (xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potřebná povolení xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xx xxxxxxxxxxx XXX x xxxx 2015 (nabytí xxxxxxxxx 17.4.2015) xx ukázalo, xx tato aktualizace XXX se do XXX v xxxxxxxxx xxxxxxx „propíše“ xx xx pěti letech [xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXX“) x xxxxxxxxx úřady xx 12.10.2018 (xx xxx 3,5 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktualizace XXX) byla PÚR xxxxxxxxxxx x&xxxx; XXX Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 13.7.2018), Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11/2018), Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje (xxxxxx 13.9.2018); x xxxxxxxxx 9 xxxxxxx xxxx aktualizace XXX xxxxxxxxxxxx].

Xxxxxxxxx xx kompetencí xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx, protože xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX) x xxxxx xx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zasahování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx také připomenout, xx xxxx, který x XXX xxxxx xxxxxx vymezí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zodpovědnost xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ZÚR x x jejím xxxxxx xx trvalý. Xxxxxx aktualizace ZÚR xx obvykle xxxxxx x výběrem xxxxxxxxxxx (xxxxxx formalit xxxxxxxxx x uzavřením xxxxxxx), xxxxx nezřídka xxxx x 6 xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxx závazně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxx stát xxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxxx, aby xxxx disponoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx. Xxxxxxx tento xxxxxxx musí zapadat xx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx dosažení xxxxxx xxxx není xxxxx dosáhnout.

1.2.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x úplné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxxxxx xxxxx ukládá XXX xxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti. X xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vede Ústav xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx státu), xx xxxx xxxxxxxxxx adresa, xx které je xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X ohledem xx xx, xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uváděná x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXX připravuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx komukoliv xxx zveřejňovanými xxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx vytvářet různé xxxxxxx x aplikace.

Již xxxx existuje v xxxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/2/ES, x zřízení xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorové xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXXXXX), povinnost zveřejňovat xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx XXXXXXX je xxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx využití území xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxx republika xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31.12.2021. Je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx směrnice XXXXXXX xx národní, regionální x xxxxxxx úrovni xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropské.

Bez xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx očekávat zvýšenou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x programovým xxxxxxxxxxx vlády.

Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xx absence xxxxxx xxxxxx, která by xxxxxxxxxx dlouhodobé a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx RÚIAN), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a lze xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX x xx bude xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kraje. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňování xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx geoportálů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xx znamenalo úpravu xxxxxxxxxxx geoportálů krajských xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx, xx sjednocením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstupů z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obtížně kvantifikovatelná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úřadů xxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx.

1.2.2.5. Xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 169/2018 Sb. došlo x doplnění zákona x. 416/2009 Sb. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxx aplikovatelná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx neexistují xxxxxxx xxxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aplikovatelná x pro xxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx po xxx xxxxx xxxxxx x roku 2017 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezohledňuje xxxxxxxxx energetických xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel, xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx a která xxxxxx povolit jejich xxxxxxxxx x časově xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx např. x jeden x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx kolaudační xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého vlastníka xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx stavba xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx směřují xx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nabízí xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx všech xxxxxx energetické infrastruktury, xxxxx xxxxx definici §1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Některé xxxxxx však mají xxxxx xxxxx x xxxxxx xx všech xxxxxx vymezených zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxx, úpravy xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů, xxxxxxxx xxxxxxxx xx požadavky xxxxxxx průmyslu x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx koncovým xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx energetických xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx sice xxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 416/2009 Sb. x explicitně xxxxxxxxx xxxxxx (§1 odst. 4), xxxxx xxxxx xxxxxxx předjímané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x staveb, xxxxx xx xxxxxxx energetickou xxxxxxx. Tato skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx skupina xxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související, xxxxx xxxxxxxxx výstavbu xx samotný provoz xxxxxx xxxxxx (energetické). Xx tyto související xxxxxx xxxx není xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx přínos xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx infrastrukturní čekat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb, x x povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx staveb xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx. xxxxx úpravu meliorací x xxxxxxx podzemních xxxxxx xxxxxxxx staveb.

Úprava xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury

Vyplynulo x xxxxxxxxx praktické aplikace §2x a 2x, xx xxxx vždy xxxxxxx realizovat xxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jednoznačné, xx se xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx všechna xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx x není mezi xxxx xxxxxx. Stavební xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx orgány zbytečně, xxxxxxxx administrativou jak xxxx, xxx právě x xxxx dotčené xxxxxx. Regulace xx x xxxx souvislosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zatěžující.

Další úprava xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stavebníka před xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x případě, xx xx závazné stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx provázání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxx nedostatečná x xxxxxxxxxxxx by x xxxxxx souvislostech optimální xxxxxx.

X xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx MPO x podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy jsou xxxxxxxxxx na stavebních xxxxxxx na obcích x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x případě rozsáhlých xxxxxx, xxxxx vedou xxxx xxxxxxx území xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oddaluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx existují zákonná xxxxxxxx xxx xxxxxx xx cizí pozemky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx infrastrukturou pro xxxxxx provozování infrastrukturních xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. dle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle xxxxxx o zeměměřictví). Xxxxx však xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x průzkumné xxxxx (zejména xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx), kdy xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxxxx xxxxx dohodnout, xx xxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx-xx). Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxx xxxxxxxxxxx stavby. Absence xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytváří xxxxxxxx xxx hledání xxxxxxxxx xxxxx vedení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx odnětí xxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx vlastnických xxxx k xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pozemek xx xxxxxxxxxxx žadatele, x x xxxxxxxxx, xxx lze tyto xxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx praxí xxx povolování xxxxxxx xxxx vyjmutí x xxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Je xxxxxx xxxxxxx přesvědčit xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx vyplývá, xx x případech xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx práva vyvlastnit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x §184a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x příloze k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxxx x urychlení upravuje xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vyvlastnění. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsložitější xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx náhrady, xxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxx různé x xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx velmi xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx páteřní xxx xxxxxxxxxxxxx soustav, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxx, aby x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx výsledek xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xx bylo možné xxxxx stavbu realizovat. X x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výstavby a xxxxxxx staveb xx xxxxxxx. Jelikož xxxx xx xxxxx případech xxxxxxx x stavby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxxxx prostředku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tak k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X hlediska xxxxx výzev xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx robustní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soustava nezbytným xxxxxxxx.

Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx překážek, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx povolovacích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxx najde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dohodě (důvody xxxx od xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xx po xxxxx xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxx xxxxxxxx xxx úvahách, jaké xxxxxx xxxxxxxxxxx přijmout, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx mnoho x tvoří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx postupů, které xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ochraně xxxxxxxxx, ale jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx typy staveb, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- absence xxxxxxxxxxxx lhůt pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx vyvlastnitele,

- absence xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvlastňovaným.

Ve xxxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aspekty (xxx xxxxxxxx stavby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. xxxxxxxx):

- možnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx jsou x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze o xxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx navrhováno xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx potřebné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb, pro xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx mnohdy xxxxxxxxxx a prodražuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxx institut xxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx v minulosti xxxxxxxxxx opomenuty. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxx výroben xxxxxxxxx xxx 100 MW xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx např. x xxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx potřeba xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx energetiky a xxxxxxxxx x aktualizace Xxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx x XX, bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jaderných zařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxx stanoven xxxx umožnit xxx xxxx potřeby získat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx naráženo xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx efektivně, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx, xxxx. xxxxxxx předložení xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zbytečné xxxxxxx xxxxxx. S použitím xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx využitelnost posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx využitím xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto odborného xxxxxxxx uložená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx většího významu. Xxxxxxxxxxxxx často vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obstrukcím xxxxxx. Xxx se rovněž xx vyvlastnění xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx povinnost xxxxx rozhodnutí xx 30 resp. 60 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lhůt xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x rezignaci na xxxxxxxxxx lhůt.

Důvodem xxxxxxxxxxxx xxxx vyvlastňovacího řízení xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvlastnitelem x xxxxxxxxxxxxxx, která neberou x xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyvlastnitele xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provází x xxxxxxxxxxx mnoho xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx nedůsledné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přímo x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx předpise xxxxxxxxxxx definované x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx zpracované xxxxxxxx xxxxxxx vedou k xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx zpochybňují xxxxxx vyvlastňovaného v xxxxx, xxx zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx mnohdy s xxxxxxxxxx hodnotami v xxxxxx o stanovení xxxxxxx vypořádat, nelze xxxxxxxxxx x tom, xx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx rozhodnutí x xxxx zásadních otázkách, xx. zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx jakou xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezbytná. Xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx další správní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x otázkách xxxx xxxxxx. Toto xx netýká jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb, xxx x podstatě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x u energetických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovení výše xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx znaleckých posudků xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x vyvlastňovaného a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 x 110 xX xx xxxxxxxxxx Čechách. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x vedení x xxxxx 28 xx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxx 440 xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyvlastňovacími xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 67 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx břemeni uzavřít xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx identifikovaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x cca 40 vlastníky dohodnout xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx cca 6% x původního xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončeno. Průměrná xxxxx vyvlastňovacích xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx x xx xxxx úřadech xxx 9 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xx vypuštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxx záměru ze xxx pozice účastníka xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx již byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vlastníka xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavebního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx xxx xxxxxxx svěřit xxxxxxxxxxxxx moci, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx uvedenému je xxxxx doplnit, xx x případě vydávání xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxx xx zjednodušenou formou xxxxxxxxx, xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx xx plně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx většině xxxxxxx xxx nedochází k xxxxxxxx na cizích xxxxxxxxx, když xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx stavebníkem vykoupeny.

U xxxxxx, x kterých xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx staveb xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx nezbytného rozsahu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x parametry xxxxxx x přísně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx práva vlastníka xxxxxxx. X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozemků může xxxxxx xxxxxxxx povolovacích xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx.

Xxxxx jde x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, tj. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxx využívání xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vedení xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrola xxxxxx souladu s xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxxx na kolaudačním xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a provedení, xx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x výstavby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dochází x xxxxxxxxxxxxx významným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx. xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx řízení.

Jak xxxx xxxxxxx výše, přesto, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesech, xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledkům xxxxxxxxx, xx vlastníkovi xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního.

1.2.2.6. Oblast xxxxxxxxxxxxxx komunikací

Digitální xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx on-line xxxxxxxx x rychlém xxxxxxxxx x internetu, xx svými inovacemi, xxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxx potenciál posunout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prakticky xxxxx xxxxxxx moderní x inovativní xxxxxxxxx x má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sociální x územní xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx dne 5. xxxxx 2016 x. 885 xxxxxxxxx vláda Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx generace, xx kterém xx xxxxxx definován xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím cíleně xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxx státu xx xxxxxx budování xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technologické xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx 10. xxxxxx 2017 schválila xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx plán k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

Cílem Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx negativně xxxxxx při xxxxxxxxx x výstavbě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovlivňujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxx vytyčena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx negativních jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx gesce x časové xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx generace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx druhem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stavebníci x xxxxxxxxxxx na xxxx dlouhodobých x xxxx vznikajících xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rychlému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxx části s xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx života x České xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx shoda na xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zavádění xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 80%.&xxxx; X xxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx staveb až 50% xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.&xxxx; S xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx xxx stavebního xxxxxx, xxxx xxxxx x k urychlení xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neexistuje xxxxxx x legální xxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx technické, či xxxxxxxx infrastruktuře. Xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx přípolož před xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx územního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx však xxxxxxx xxxxxxxx v realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 6 až 8 xxxxxx. Takovéto xxxxxx xxxxxxxx brání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracích x xxx i x xxxxxxxxxx realizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí.  Xxxxxx platí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v praxi xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxxxx komunikací, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx povolovacích xxxxxxx xxx stavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxx xxxxx“)

- Xxxxx č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ZPV)

- Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 266/1994 Sb., x drahách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

- Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

- Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

- Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

- Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

- Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

- Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

- Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx souvisejících s xxxx xxxxxxxxx

- Xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

1.3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.1.1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb

Současná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx projednávání xxxxxxx xxxxx projednávat buď xxxxxxxxxx v územním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84-92 xxxxxxxxxx xxxxxx x xx stavebním xxxxxx xxxxx §108-115 stavebního xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx velice náročný.

Od 1.1.2018 došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního řízení x §94j94p (xxxx.§94q xx 94y) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx projednávání s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opakované revizi, xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 10 x 11 vyhlášky x.499/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, velice xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94j xx 94p (xxxx.§94q xx 94y) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.3.1.2. Xxxxxx XXX x související xxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx staveb dochází x duplicitě xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx (ŽP), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny (XXXX).

Xxx xxxxxxxx významných xxxxxx xx nejdříve xxxxx, xxx záměr xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxx xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x platném znění (xxxx xxx XXX). X xxxxxxx 1 XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx území – xxxxxx xxxxx xxxxxx XX a obyvatelstva, xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlivy na xxxxxxx území x xx závěr jsou xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx ŽP, je xxxxxxxxxx XXX, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx projektovou xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se ještě x xxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxxxxxx i veřejnost, xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) a xx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx EIA xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x dotčeným institutům xxxxxxx xxxxxxx xxx XXXX.

Xxxx xxxx uvedený xxxxxx se xxx x xxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxxxx x územním, xxx xxxxxxxx xxxx xx stavebním řízení, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (orgány xxxxxxx přírody - XXX) a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a povolení (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí) x xxx, xx tyto xxxxxxxxx velmi často xxxxxxxxxx nic xxxxxx (xxxxxxx v části "xxxxxxxx a xxxxxxxx") x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx, xx x procesu XXX to xxxx xxxxxx dostatečně, takže xxxx důvod xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nevydat. Xxxxxxx xx xx xxxx §4 (XXXX, XXX) ZOPK, §12 Xxxxxxxx ráz ZOPK, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přírody.

Výše xxxxxxx stav xxx xxxxx umocněn xxxxxxx č. 225/2017 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dotkla xxxx XXXX, kdy xx zcela xxxx xxxxxxxxxx §67 XXXX x je explicitně x ZOPK vyžadováno, xxx u xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx vlivy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx 2, 3 x 5 XXXX, xxxx xxxxxxxxx Hodnocení xxxxx §67 XXXX autorizovanou xxxxxx x xxx xxxx Hodnocení xxxx xxxxxxxx Dokumentace EIA, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx, xx u nových Xxxxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně (ZOPK), xxxxxxxx xxx dříve xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x územním xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX dle XXXX), xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX x x xxxxxxx xxxxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x výše popsané xxxxxxxxx.

&xxxx;Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx XXX, podkladem xxx xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx XXX xxxxxxx k xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx x skrze xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x napadání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX.

Xxxxxxxx xx xxxxxx přezkumů – dle xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3.1.3. Majetkoprávní xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. nevylučuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx možnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x datu odeslání xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odeslání xxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx neustálá aktualizace xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předem a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemohou se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vyjednávání s xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxxxxx xxxx přispívá x xx, že nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x jinými. Xxxxxx xxxxxx se xxxxx snaží minimalizovat xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxx x dostatečně xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx mnohem přehlednější xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx mezi investorem x vlastníky. Xxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx x předvídatelné, lze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjednávání xx xxxxxxxxxxxxxx x nebudou xxxxxxxx proces blokovat. Xxxxxx efektem je xxxxxxx xxxxxxxx spekulovat x xxxxx, když xx je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

1.3.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx

1.3.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obsažena x xxxxxxxx zákonech x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provádějící, x xx poněkud nesystematická x xxxxxxxxxxxxxx nejednotná.

Platná xxxxxx úprava xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x:

- zákoně č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v účinném xxxxx („XxxXxx“)

- zákoně č. 266/1994 Sb., x dráhách, x xxxxxxx znění („XxX“)

- ve xxxxxxxx XX č. 177/1995 Sb., xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu xxxx, v xxxxxxx xxxxx („sřd“)

- xxxxxxxx XX č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx („xxxxXX“).

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad „xxxx rozhodnout“, xx xxxx oprávněn xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x zamítnout, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxx úpravy, která xxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přejezd ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rušení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a/nebo xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx blízký xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zachována xxxxxxx xxxxxxxxx přejezdu xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není umožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů, xxxxxx xxxxxx xx byl x zásadě zcela xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx současně, xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx nárokovost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx přejezd xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx minimální xxxxxxx zachované xxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebude xxx xxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx hraničně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kabinetního xxxxxxxxxxx xxx širší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nevyvážená, když xxxxxxxxxx i zájmy xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx současné xxxxxx xxxxxx prakticky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx úřad (xxxxxxxx xxxxxxx úřad) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vynutitelnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přejezdů, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x efektivity xxxxxxx.

1.3.2.2. Xxxxx souhlasu

Účelným xxxxxxx xxxxxxxx dlouhé doby, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx za zákonem xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nahradit. Xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xx tedy zavádí xx stavebním zákoně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx závazného stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 9 – 11 xxxxxxxxxx zákona). Xxxx xxxxxx úprava xx obtížně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesystémové xxxxxx xx stavebního xxxxxx x doplnění obecné xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxx pak xx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx závazná xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx (xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxx územního xxxxxxxx).

1.3.2.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx EU č. 347/2013) xx stanovena lhůta 3,5 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx této xxxxx xx započítává x xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „PÚR“), xxxxx není opatřením xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, ale x aktualizace zásad xxxxxxxx rozvoje (xxxx xxx „XXX“), které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. XXX x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vlivy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, ale x xxxxx se xxxxx postup xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx x xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypořádat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx navržené xxxxx (xxxxxxxxx námitky „xxxx xxxx možné xxxx daný xxxxx xx kopcem“). Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, že stavební xxxxx umisťují xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX. X xxxxxxx xx to, xx zastupitelstvo kraje xxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxxxxx x o xxxxxx XXX v xxxxxxxxxx působnosti, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxxxxxx XXX v xxxx 2015 se xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxx XXX xx xx XXX x některých xxxxxxx „xxxxxxx“ až xx pěti xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX není xxxxxx, xxxxxxx xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktualizace XXX) x mohlo xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajů). V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx také připomenout, xx kraj, který x XXX xxxxx xxxxxx vymezí, nese xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x náhradou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxx.

Xxxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x x xxxxx xxxxxx je xxxxxx. Xxxxxx aktualizace XXX xx obvykle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx smlouvy), xxxxx xxxxxxxx trvá x 6 xxxxxx.

1.3.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajský úřad xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx aktualizaci x xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x usnesením zastupitelstva xxxxx. Obdobnou xxxxxxxxx xxxxxx stavební zákon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxxxxx xxxxx ukládá XXX vést xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx rozvoje (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx také zveřejňuje xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace zveřejněna. Xxxx xxxxxx se x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, že xxxxx i xxxx xxxx své internetové xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx adresa xxxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx neaktuální.

MMR xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve strojově xxxxxxxx xxxxxxxxxx formátu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 123/1998 Sb., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/2/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace v Xxxxxxxxx společenství (XXXXXXX), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxx prostředí.  Xxxxxx x témat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXXXXX je xxxxxxx xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxx o plánovaném xxxxxxx území xxxxxxxxxxx x výstupů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. 12. 2021. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx infrastruktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx přidanou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prohlášením xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx to, xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se má xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx umožňovala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx XXXXX), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ke státům XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx problému nebude xxxxxx xxxxxx x xxx očekávat, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX x že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx informace x xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxx XX na xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstupů z xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx.

1.3.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx jiná stavba, xxxxx xx, která xx cílem xxxxxxxx, xx niž xx xxxxx xxx aplikovány xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx stavby xx tak xxxxx xxxxxxxxx xx standardních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx správních postupů, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro ně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx oddělení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (paragrafů) se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx, který však xxxx stanovit, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx stavebních xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx má xxxxxx uskutečnit. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx stavební úřad xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx prostředí x XX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupy xx xxxxxxx cizích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zřizováním, xxxxxxx x provozováním energetických xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje xx v něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx pozemku. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x vlastnictví při xxxxxx nebo omezení xxxxxxx určených k xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx lze xxxxx k pozemkům xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x prováděcího xxxxxxxx x xxxxxxx zákonu xxxxxxxxx i xxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx nesouhlasí xx záměrem, resp. x xxx, že xx xxx něj xxxxxxx pozemky.

Úpravy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákonem č. 184/2006 Sb., xxxxx x vyvlastnění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 30 dní, xxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o dalších 30 xxx, nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro zásadní xxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x §3), xxxxxxxx xxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, vydávat xx xxxxxx xxx. mezitímní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyvlastnění, což xx xxxxxx právní xxxx opravňuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dokončit xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyvlastnitelem xx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postup.

Předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků, xxxxxxxxx se pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o oceňování.

Kolaudační xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xx vymezeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předpokládá, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vždy účastní xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby (xxxx-xx xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx stavba xxxxxxxxx, není-li stavebníkem x xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

1.3.2.6. Oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx oblast xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení. Dále x §79 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx souhlas.

 Speciální xxxxxx úprava xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx x zákoně č. 416/2009Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v zákoně č. 194/2017 Sb., o opatřeních xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx stavebníkem sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx umisťuje. Xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mít xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxx.

1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx jako v xxxxxxx aktuálního xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx pohledu jde xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravní infrastruktury xx smyslu xxx. §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx investorským xxxxxxxxxxx a dále xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx ku xxxxxxxxx.

X širším smyslu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravní infrastruktury, x xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území XX x xxxxxxxxx XX.

X xxxxxxxxxxxxx níže xxxx xxxxxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rezortu xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx xxxx např. XXX, XXXX, XXX) x xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod. )

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

- Vlastníci x xxxxxxxxxxxxx staveb dopravní xxxxxxxxxxxxxx ve smyslu §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxx x XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx k XXX je xxxxxxxxxx x navíc xxxxxx XXX xx xxx XXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xx zveřejňuje xx xxxx MŽP), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně:

- Xxxxxxxxx – (xxxx. XXX, SŽDC, XXX, xxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx)

- Obec, xx jejímž xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx právo, xxxx-xx sám stavebníkem

- xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx prováděna, xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx vlastnické xxxxx k pozemku xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

- xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právo nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxxx sousedním xxxxxxxx xxxx stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Xxxxxxx dotčenými xxxxxxxx xxxx:

- účastníci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx. xxxxxx č. 100/2001 Sb. o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1992 Sb. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx)

- xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx orgány) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx dokumentaci

Úprava se x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxx v mezirezortním xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x vypořádání připomínek xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx zkrácením xxxxxxx, x tím x xxxxxx xxxxxx, x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a tím x xxxxxxxx úspoře. Xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nenastává xxxxx. Xxxxxx dokumentace xx stanoven v xxxxxxxxxx podrobnosti xxx xxxxxxxxxxxxx projednání x xxxxxxx x účastníku xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výstavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx následného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejnost.

-

1.4.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx

1.4.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx, xxxxxx organizace).

- Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xx s xxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vlastníkem obec xx xxxxx, x xxxxxxx území xx xxxxxx přejezd nachází, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx) xx. xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx úřady.

- Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí x okolí rušených xxxxxxxx.

- Obce v xxxxx xxxxxxxxxx přístupu.

- Xxxxxxxx správní xxxxx – xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

-

1.4.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxxxx úřady.

- Xxxxxxx xxxxx

1.4.2.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx stát ŘSD, XXXX, ŘVC; xxxx Xxxxxxx xxxxx, atd.).

Všem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ku xxxxxxxxx. Xxxxxx známé dotčené xxxxxxxx, kterých xx xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zástupci XXX x XXXX. Dále xxxxxxxx x xxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx plánování.

1.4.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Pro xxxxxxx relevantní investorské xxxxxxxxxx, stavebníky, vlastníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejností, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx negativně.

Výše xxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MMR s xxxxxxxxx úřady.

1.4.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury

Vzhledem x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dotčených xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx tomuto vymezení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxx,

- xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx energetické infrastruktury,

- xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx),

- xxxx účastníci řízení.

Úprava xxxxxx xxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx orgán.

Vstupy xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury

- oprávněný xxxxxxxx,

- xxxxxxxx dotčeného xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx

- xxxxxxx xxxx v xxxxxxx ochrany xxxx,

- xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxx dotčených xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxx účastníci řízení – xxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxxx.

1.4.2.6. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

- Podnikatelé x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxx elektronických komunikací (Xxxx osoby pak xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebního úřadu xx smyslu §118 xxxx. 1 stavebního xxxxxx.)

- Xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.)

- Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (V xxxxxxxx snížení počtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxx jak x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx územního xxxxxx, xxx x xx snížení počtu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx samosprávné celky xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.)

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

Cílem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dopravní, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury (xxxx xxx „liniový xxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx povolování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsažený dosud x xxxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jej x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výstavby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, respektování práv xxxxxxx veřejnosti a xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx řeší xxxx xxxxxxx cílů, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

1.5.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.5.1.1. Xxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb

Obecný xxx: Xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolovacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx současným zachováním xxxxxxxxx xxxxxxxx prosadit xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx subjektům. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolovacího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx procesu.

Operativní xxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx cíl: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxx a časové xxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx představení alternativního xxxxxxx xx klasickému xxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx + stavební řízení) x tím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx sloučit xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z dlouhodobého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi rezortu xxxxxxx využívána z xxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nemalých xxxxxxxxxx xx pořízení dokumentace, xxxx xx xxx xxxxxxxx záruku, že xxxx xxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx obecného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xx klade xx cíl představit xxxxxxxxxxxx možný xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx vynaložených finančních xxxxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xx fázi, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.5.1.2. Xxxxxx XXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx staveb a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx definované x xxxxxxxx dle zákona č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx vlivům záměru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (orgány ochrany xxxxxxx) x xxxxxxxx x nim xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nového xxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům.

1.5.1.3. Xxxxxxxxxxxxx příprava

Hlavním xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx majetkoprávní xxxxxxxx, x xx dosažením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cílů:

(i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předpokladem xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxx muset xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx výkup xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxx strany xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohady x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředí xx xxx xxxx xxx vnímáno xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx významně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx zde xxxx:

(x) xxxxxxx nákladů xx xxxxxx investora,

(ii) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže na xxxxxx xxxxxxxxx,

(xxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.5.2. Další xxxxx xxxxxxx

1.5.2.1. Xxxxxxxxxx železničních xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx cílem novelizace xx xxxxxxxxx jasných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů. Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx výše uvedených xxxxxxxxxxx. Splněním tohoto xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, spočívající xx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Alternativou je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx však značně xxxxxxxxxxx, jak vyplývá x xxxxxxxxx analýzy.

Počet xxxxxxxx tvořící úrovňové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacemi je xxxxx vysoký (7870 xx xxxxx xxxx 2017, z toho xxxxx polovina xx xxxxxxx xx účelových xxxxxxxxxxxx). Xxxx místa x xxxxx inherentně xxxxx rizika pro xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx za xxxxxx 10 let. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx alternativní xxxxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx riziko. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxx xxxxx xxxxxxxx 7870 xxxxxxx xxxxx jeden xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx, xxxxxxx, existuje xxxxx xxxxxxx velmi xxxx xxxxxxxxxx (xxxx používaných xxxxxxxx), kde přínosy x xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx malé. Xxxx přejezdů xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxx potenciálem využití – v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Příčiny xxxxxx xx železničních přejezdech xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadbytečných xx nevhodně situovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxxx se opakuje.

Nepřijetí xxxxxx představuje riziko xxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravu, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy xxx, kde xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x drážního xxxxxxx. Xx je x rámci situace xxxxx přejezdů a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zvyšováním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívaných, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vysokým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx možnou cestou xxxx využívané xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xx - xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ignorováno - xxxxxxxx bezpečné úrovňové xxxxxxx.

Xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx legislativy xxxxxxx xxxxxxxxxxx a provozní xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x. 2016/798/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem úmrtí x těžkých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx závažnosti následků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xx přejezdech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx křížení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšením xxxxxx xxxxxxxxxxx přejezdu, xxx však, jak xxxx poukázáno, nelze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx nepozornosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx. X pohledu xxxxxxxxxxx xxxx provozů (xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx) xx jeví, jak xxxx opakovaně xxxxxxxxx, xxxx nejefektivnější xxxxxx xxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx okolnosti v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx značná, případně xxxxxxxx racionalizace xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx co xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti.

1.5.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Navrhuje se xxxxxxxx lhůt xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledkem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikovatelnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx legislativní xxxxxxx xx stejném xxxxx, xxxxx xxxx xxxx srozumitelná a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §149 xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu). X xxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešit ve xxxxxxxx řádu, xxx xx xxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. X nastavením xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx, kde x xxxxxx věci xxxxx xxxxx v xxxxxxx právním předpise xxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx aplikační xxxxxx a xx xxxx důsledku jednak xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx podkladem xxx jiný xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žadatelům se xxxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řešit. Xxxx také xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx aplikovatelnou xxxxxx úpravu nelze xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

1.5.2.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dát xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx závazné xxxxxxxx.

Xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx republikových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5.2.4. Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Cílem xxxxxx úpravy je xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx reálně zajistit xxxxxxxx zveřejňování xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx předávat vybrané xxxxxxxxx (data) do XX x xxxxxxx xx směrnicí XXXXXXX. Xxxxxxxx řešení by xxxx umožňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxx například xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx.

X ohledem na xx, xx se xxxx jednat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX, x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zakotvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx každoroční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx EU, které xxxx x elektronizaci xxxxxxx xxxxxx xxxx, x zvýšit xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ČR xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.5.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx cílem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxxxx staveb, upřesnění xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolováním x minimalizovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx aplikace zákona x xxxxxxxxx je xxxxx dosáhnout xxxxx, xxx xxxxx urychlující x xxxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx energetické infrastruktury, xxx xxxxxx x xx stavby, které x nimi xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxx. xxxxxx meliorací.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx o urychlení, xxx lze zrychlení xxxxxxxxxxxx:

- X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx §2x) – xxxxxxxxx xxx o 60 xxx + 30 xxx u zkrácené xxxxx xx podání xxxxxx.

- X xxxxxxxx xxxxxxxx vyvlastňovacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxx o 3 měsíce (xxx xxxx).

- Z xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu - xxxxxxxxx x xxx 9 měsíců (xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx přezkum xxxx 12 měsíců a xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 90 xxx).

Xxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx x úpravou týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx specifik x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx staveb procházejících xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx 30 xxx (15 xxx xxxxxxxxx x xxxxxx + 15 xxx xx samotné společné xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, x jehož správním xxxxx xx stavba xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury

Umožnit xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx využití xxx stávajících xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx účely.

Doklady x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxx

X xxxxxx xxxxxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedokládat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyvlastňovacím xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxx 100 XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx všechny xxxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nakládání x xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx s převodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx stavbu (pokud xxx disponují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx opravňuje) x xxxxxxx, kdy bude xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxxx jeví další xxxxxxxxx přístupu k xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx aktivně xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx 9 měsíců (xxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx 1 rok x xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x urychlení (xx. xxx optimalizace xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 2-3 xxxxxx. Xxxxxx xxx 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxxxx, xxx 1 xxxxx x souvislosti x definováním xxxxxxxx xxxxx pro provedení xxxxxxx jednání x xxx 1 xxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx náhrady. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury liniové xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pochybení při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymezením x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx 5 xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, na xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1.5.2.6. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cílem xxxx xxxxxx xxxxxx xx urychlit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, x xx zavedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Sekundární cílem xxxx xxxxxx úpravy xx x xxxxxxx xxxxxxx pro stavebníky, xxxxx budují xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací a xxxxxxx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx důsledku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx.

Xxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xx zefektivnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bez povolení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §118 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx týdnů.

Dalším xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což zlepší xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x řadě xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxx stavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §161 xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx evidenci x xx xxxxxx je xxxxxxxx jak xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. A xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavby xxxxxxxxx xxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx výstavbu x XX. Xxxxxx xxxxxxxxx xx neměly xxxxxxxx povinnosti mít xxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx §118 xxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx. o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx rizika

Zachování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx přijetí xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx liniové dopravní xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nedostatku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x realizaci. Stávající xxxx je dlouhodobě xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx až x xxxxxxx ochromení investiční xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxx konkurenceschopnosti XX. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (x důsledku xxxxxxxxxx xxxx samotných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxxxxx ztrát, x xx zejména v xxxxxxxxx trpících nízkou xxxxxxxxx xxxxxxxx síly x nezaměstnaností, která xxxxx negativních xxxxxx xx kvalitu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx překážek bránících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tahů xxxxxxxx dopravní infrastruktury xx xxxxxxxx síť xxxxxxxx států.

Neschopnost xxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx závazky na xxxxxxxx xxx okolních xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ČR xxxx xxxxxxxxxxxx obchodního x xxxxxxxxxxx partnera.

Dalším xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídel, xx xxxxxxx života x nich.  Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ztráty xxxxxxxx životů jsou xxxxxx nemalým xxxxxxx.

Xxxxxx x rámci RIA xxxxxxxxxx k zákonu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx oddálení xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x 1 rok, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx EU, xxxxxxxxxxx xxxxxx přibližně 5,24% x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx spolufinancování EU, xxx roční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2,15% x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . Xxxxxxx zvyšuje xxxx rostoucí cena xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx náklady na xxxxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx. Takto xxxxxxx xxxxxxx byly odhadnuty xx xxxxx 1% xxxxxxxx x investičním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpoždění xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx první xxxxx. Xxxxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vydává Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XxxxXXX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mapu Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x celkového xxxxxxxxx xxxx xxxx 2013 xx 2015 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 11 xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx kraji. Xxxxxxxxxx xxxx xx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silnic x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebezpečnými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X/61 x Xxxxxx, I/16 x Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx I/43 x Xxxxxx. Nejbezpečnější xxxx xxxxxx xxxxxxx, kde xx xx xxxxx xxxxxxx kilometrů stává xxxxxxx xxxxx (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx silnicích xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx let 2011 xx 2020 schválená xxxxxx (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-2011-xx-2020-x-xxxxxxxxx-xx-xxxx-2017-xxxx-xxxxxxxxx/).

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přímý xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxx rekonstrukcích x xxxxxxxx xxxxxx nižších xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu.

Tato rizika xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které dílčí xxxxx xxxxxx mají xx xxx řešit.

Specificky xxx xxx říci, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxx xxxxxxxxxxxx znaleckých xxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čase, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxxx x cenami xxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxx i k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozpočet, xxxxxxx xxxx docházet k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxx, xxxxx xxxx spojena x xxxxxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dopadům xx státní xxxxxxxx.

X xxxxxxx bezpečnosti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx nezanedbatelné xxxxx těchto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx situovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – často x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nepřijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x silniční xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x železniční dopravy x na xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx podkladem xxx jiný úkon xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řešit. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obtížně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx územnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx cca xx 5 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx vymezeny x PÚR. Xx xxxx než xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xx jehož xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx uvedeno xxxx xx příkladu dopravních xxxxxx, xxxxx zdržení xxxxxxxxx stavby x 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx EU, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5,24% x xxxxxxxxxxxx nákladů; x staveb, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx XX, tato xxxxxx xxxxxxxxxxx přibližně 2,15% x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx republika xxxxxx schopna xxxxxx (xx xxxxxxxxxx) zkrátit xxxxx xxx závazné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx plnit xxxxxxxx XX č. 347/2013. Xxxx xx stavu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolování záměrů x xxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX č. 347/2013 s xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxxxx xx však xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxx standardizované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prezentaci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx konkurenceschopnosti ČR x xxxx xxxxxxxxxx xx ostatními xxxxx XX, které jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úprava také xxxx xxxxxxxxxxxx směrnice XXXXXXX xxxxx neplnění xx xxxx právním xxxxxxx x možnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňování xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na jednom xxxxx xxxx způsobit, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx sebe nekoordinovaně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx reprezentace, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx, xxx nebude tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odkloní xxx xxxxx potřebný xxx údržbu, obnovu x rozvoj xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxx. xxxxxxxxx připojovat xxxx xxxx připojovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktuře x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž xxxx xxx jak x plochy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plochy xxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého fungování xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx ně např.:

- x vedení xxxxxxxxx xxx očekávat v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozvoj xxx, xxx xxxx xxxx schopné absorbovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx,

- u vedení xxxxx je možné xxxxxxxx rozvoj XXX x xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx potřeby xxxxxx rozvoje xxxx xxx umožněno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ASEK) lze xxxxxxxxx x riziku xxxxxxxxxx získat potřebná xxxxx x pozemkům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nad 100 XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvlastněním. Xxxxxxxx k tomu, xx ASEK x x dlouhodobém xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jádra, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx xx energetický mix XX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soběstačnost.

Pominout xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XX pro urychlené xxxxxxxxxx staveb XXX xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx. vyplývají konkrétní xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx takových xxxxxx, xxxxxx nedodržování xxxx xxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx x nereagování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx nárůst správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxxxx xxx zbrzdit xxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx digitalizace xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesů

2.1.1. Xxxx xxxxxxxx x liniových xxxxxxxxxx staveb

Varianta 0:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx – samostatného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x dvěma xxxxxx dokumentace.

Varianta 0 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx popsaných výše. Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx především xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb. xxxxxxxx xx 1.1.2018, tzn. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx sice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx projednání xx lhůtách xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kompetence xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx příslušnost xxxx stanovena xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2:

Navržené xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci snížení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx. X přes xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dohled xxx kvalitou xxxx xx chvíli, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aspektů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Nebude se xxx již xxxxxx x náklady xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušnost xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hlavní, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navržené xxxxxx xx xxxx, že xxxxxxxx má x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomicky nejefektivnější xxxxxx.

2.1.2. Xxxxxx XXX x související povolovací xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Varianta 0:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu.

Varianta 0 xxxxxx k přetrvávání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxx x sebou xxxxx především značné xxxxxxxxxxxx xxxx přípravy xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxx záměr xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxx xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx ZPV). X xxxxxxx 1 XXX jsou definovány xxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx EIA.

Výsledkem xxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxx složek XX a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx záměr x xxxx popsány x vyhodnoceny všechny xxxx vlivy xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ŽP, xx xxxxxxxxxx EIA, xxx xxxx xxxxxxx uvedena xxxxxxxx a podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x záměru/stavbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx (OOP xxx XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx EIA x x případě potřeby (x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) vydávají stanoviska x xxxxxxxxxx. Dochází xxx x výše xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx EIA xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx obstrukcí ze xxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisek, ale xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx samostatných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxxxxx dle XXXX.

Xxxxxxxx xx formou xxxxxxxx – xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx časovými důsledky.

Varianta 1:

Xxxxxxxx varianta xxxxxxx xx variantou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx XXX a ZOPK.

Vzhledem x xxxx, xx x xxxxx procesu XXX se xxxxxxx xxxxxxxxxx instituty xxxxxxx xxxxxxx xxx XXXX xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvažuje x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx navazující xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovisek x xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx eliminace časových xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx inspirovaná xxxxxx zkušeností xx Xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx model. Legislativa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí xx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vše, xx se xxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v navazujících xxxxxxxx xxx xxx (xxxxx Xxxxxx 2000 - u nás xxx xxxxxx) neřeší. Xxxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx (duplicita prověřování xxxxx na ŽP), xxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx napadány, xxx věcné xxxx xx xxxxxxx XX).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx budou xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxx přípravy.

Varianta xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx respektuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x bude xxxxxxxx x reálném x digitálním xxxxx.

Xxxxxxxx 2:

Xxxxxx XXX x xxxx výstupy xxxx xxxxxxxxx xxx platné xxxxxx úpravy, xxx xx xxxxxxxxxxx XXXX xx smyslu, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko“ x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, závazná xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx navazující xxxxxx xxx budou x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx EIA x xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxx ZOPK. Tím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, jako x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z pohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx blíže xxxxxxxx 1, nicméně xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xx xxxx průchodná, xxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx úprava xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Možnosti nelegislativní xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx pouhé metodické xxxxxx, xxx právní xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx xx přizpůsobení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx postih, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úspoře – xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkrácením xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx nevytváří xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení x xxxx fungovat x reálném x xxxxxxxxxx xxxxx.

2.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy investor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx globální xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx oblasti xxxxxxxx. Vlastníci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cen, pokud xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx č. 416/2009 Sb.

Varianta 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znalecký posudek xxx xxxx pozemků xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dotčené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx část. Cena xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx záměr xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pro splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx 3 xxx ode dne, xx kterému byla xx znaleckém posudku xxxxxx.

Xxxxxxxx 2:

Vytvoření xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Cenový xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx č. 416/2009 Sb. Ceny xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pevné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

2.2. Další xxxxx xxxxxxx

2.2.1. Bezpečnost xxxxxxxxxxxx přejezdů

Varianta 0.: xxxxxx varianta

Varianta xxxxxx – xxxxxxxxx současného xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tendenci střetů xx železničních xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 150 xx 250 xxxxxxx xx zhruba 30 xx 40 xxxxxxxx xx životech xxxxx. Xxxx xxxxxx způsobují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x silničních xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx x drážních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxx vliv xx xxxxx míru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rizikovosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nezbytně xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx státního xxxxxxxx (xxxxxxxx SFDI).

Varianta 1

Xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanovením xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rušení nevyužívaných xx xxxxxxxxxxxx železničních xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti xx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích.

Varianta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xx x xxxx xxxxxxxx xxxx mírně xxxxxxx xxx silniční xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx věci, xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx v digitálním xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x uvedeném xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nebude x bezpečnostních důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.2. Fikce xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx působí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx.

Xxxxxxxx 1: xxxxxx Správního řádu

Varianta 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx této xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, xx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx této xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx aplikovatelný. Xxxxxxxxx právní úprava xx prokázala x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx komplikující xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a bude xxxxxxxx x reálném x digitálním xxxxx.

Xxxxxxxx 2: xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx souhlasného závazného xxxxxxxxxx.

2.2.3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0.: xxxxxx varianta

Varianta xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx 0 povede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxxxxx variantou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx závazně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx plochy x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x koridory pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v XXX x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX č. 347/2013.

Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reálně xxxxx nedodržení xxxxxxxx XX č. 347/2013 s xxxxxxxx, věcnými, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxx vyplývají.

S xxxxxxx xx to, xx xxxx xx plnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mu vyplývají x členství x XX, xxxx namístě xxxxxxxxx, zda „Jsou xxxxxxx xx přizpůsobení xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx postih xxx nepřizpůsobení se“.

Varianta xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x případech, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebude xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx koridor pro xxxxxxxxxxxxxxxx trať, xxxxx xxxxxx mít x xxxxx kraji xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx dnes xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x koridorů pro xxxxxxx xxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxxx významu.

MMR xxxx vydávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx záměry. X xxxxxxx xx xx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dokument vydávaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx k xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx části xxx xxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx světě.

Varianta 2:

Možnou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx by xxxx znamenalo, xx XXX přestane xxx xxxxxxxxx dokumentací, ale xxxxx se x xxxxxxxxxx dokumentací. Také xx xx xxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxx x xxxx XXX by xxxxxx xxx přezkoumatelná xxxxxx xxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že by XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3:

Zasahovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX xxxx vhodné, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxx xxxxxxx aktualizace XXX) x xxxxx xx xx xxx ústavně xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxx). X xxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx v XXX záměr xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx prokázané xxxx xxxxxxx x vymezením xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx varianta nezaručuje, xx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx do 2 let. Stát xx v případě xxxx varianty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořizování x vydávání xxxxxxxxxxx XXX.

2.2.4. Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Varianta 0: xxxxxx varianta

Nulová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x neřešení xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx INSPIRE.

Varianta 1: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sbírat všechna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxx data bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a poskytovat xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx 2: xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (205 + Praha), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3: xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pravděpodobně xxxxxxxxx 14 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 14–28 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx veřejnou xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx, xx xx se xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tu xxxxxxxx, xx xx xx xxxxx informační xxxxxx musel upravit xxx potřeb x xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx řešily xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx systému vyvolané xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronizace xxxxxxx správy. Bylo xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dlouhodobé financování.

2.2.5. Xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxx: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výstavby x xx stavby, xxx xxxxxxx realizace xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spadají xxx xxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvažovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx definice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx x xxxxxx související. Xxxxx x xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktura x xxxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx významná xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 2 – definovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx popisem x využitím pojmů xxxxxxxxxx zákona (například xxxxxx xxxxx stavba xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

Xxx: Xxxxxxxxx postupů xxx povolování xxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních úřadů x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx, xx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx x stavebním xxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx nejsou protichůdná. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx koná x x případech, kdy xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx průchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxx o tom, xxx xx sám xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad řízení xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fakultativního nástroje x případě, xxx xxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx tato xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla, xx xxxxxx povede xxx stavební úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nacházet x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxx rozporů xxxxx §136 (6) xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlo, xxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx správní xxxx, xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx předložil xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx. Za xxxxx xxxxxx bude povinnost xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx žádost xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2 - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fakultativního xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxx tato xxxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) stavebního xxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx jednání vést xxx x případech, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §136 (6) správního xxxx. Xxxxxxxx příslušnosti xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx představuje xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxx úřad xx xxxxxx krajského xxxxx xx ústředního správního xxxxx, který bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury.

Vstupy xx pozemky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxx: Xxxxxxx x xxx stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury vstup xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x průzkumných prací x zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx x průzkumných xxxxx x energetických xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx pozemky, xx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxxxxxx podmínek x xx xxxxxx měření x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury.

Doklady o xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 0 – stávající xxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx: Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx.

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mezi xx xxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a zahrnutí xxxxxxx nad 100 XX xxxxxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx.

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přílohy xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

- Umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy do xxxxxx.

- V xxxxxx x xxxxxxxxxxx vymezení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx informovat a xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxx 60 xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x zahájení vyvlastňovacího xxxxxx.

- Stanovení xxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx: Xxxxxx administrativní xxxxxxxx stavebních xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 0 – stávající xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx náhrada xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx účastenství x z něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx stavby energetické xxxxxxxxxxxxxx. Předmětnou xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx z kolaudačního xxxxxx. Potenciální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx již x xxxxx samotného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výsledek xxxxxx. Xxxxxx xxxxx x kolaudačním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mírnější xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se vlastníci xxxxxxx beztak xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx způsobem byla xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxx si xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx stavby xxxxxxx (xxxxxx elektřiny, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx vykupují, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx věcného břemene x stavby xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx se xxxxxxx vykupují. V xxxxxxxxx liniových staveb xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mít zájem xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx již xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx jednoznačně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxx skupiny staveb xx xxxxxxx xxxxxxxx x dotčení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možného pochybení xxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx, xxxxxxx přímé xxxxxxx již představuje xxxxxxxxx zásah, který xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx může xxx xxxx, v xxxxxxx, kdy je xx pozemcích xxxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx alternativa představuje xxxxxxxxx xxxxxxx kritérií, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx odvodit. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxx xxxxxx x pozemkem xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx varianta xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stávající xxxx xx xxxxxxxx 1, avšak x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 – xxxxxxxxx vlastníků pozemků x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx typy xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx 1 x xxx, že xxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxx xx stavebním xxxxxx a xxxxxx xx tak xxxxx xxxx staveb.

2.2.6. Oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0: xxxxxx varianta

Tato xxxxxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxx x podstatě xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Akční xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx 10. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1: xxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb. Xxx xx došlo x xxxxxxxx některých xxxxx Xxxxxxx plánu x provedení nedotačních xxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx naplnění cílů Xxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výstavby sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podporuje rozvoj xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxx cílům xxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, představuje xxxxxxxx negativní xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména:

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx prací, xxx pozemků xxxx. x xxxxxxx času);

- xxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- přerušením xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakonzervovat), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x neefektivním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx provizorních xx xxxxxxxxx řešení (xxxx. xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlouho trvajícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

- xxxxxxxxxxx realizace výstavby x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx samotného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx i x xxxxxx hospodářském xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX (xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. multiplikačního efektu, xxx výstup jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx).

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravní infrastruktury xx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR, xxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2012 – 2020 (XXX), xxxxx xxx xx „…ekonomická xxxxxxxxx státu xx xxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx a umožňuje xxxxxx podnikatelských xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regionů x xxxxxxxxxxx centrem významně xxxxxxxx xxxxxxxx růstu x xxxxxxx...

Xxxxx republika xxxx xxxxx ze xxx xxxxxxxxx polohy x xxxxxxxxxx dostupnosti, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zahraničních xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (tzv. xxxx-xx-xxxx) xxxxxxxxx (typicky montovny, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx.). Xxxxx potenciál xxxx x současné xxxx xxxx xxxxxxx, neboť xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčová vnitrostátní x mezinárodní xxxxxxx (xxxx. Xxxxx – Xxxxxxx Xxxx, Xxxx – Svitavy), x xxxx xxxxxxxxxxx spojení (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx do Xxxxxxxx a naopak). Xxxx xxxxxxx vede xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxxxxxxx často zastavěným xxxxxx (xxxx by xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx měst x xxxx) rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnost dopravy, x xxx ČR xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx průměrem. To xx xxxxxxxx negativně xxxxxxx do snížené xxxxxxxxxxx x mobility xxxxxxxxxxx. Vybudování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx eliminace výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a dopravní xxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx životních xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx. Xx statistik týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx X. xx XXX. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx usmrcených x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou x xxxxx ohledu xxxxx páteřní xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), x xx xxxxxx silnicím XX. x III. xxxxx dokonce xxxxxxxxxxxx (xxx část X.5 xxxxxxx A x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx strategie bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx 2011-2020 x xxxxxxxxx xx xxxx 2017).

Konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx popsaných xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xx xxxxxx k xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx základě symetrické xxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxx x xxxxx se x xxxxxxx zvýší xxxxxxxx ekonomiky xxx xxxxxxxxx investice. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o 2,74 xxx. Xx a xxxxxx přidanou hodnotu x 0,89 xxx. Xx. Xxxxxxxxx 47% xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx domácností (x závislosti xx xxxxxx sklonu xx xxxxxxxx). Provozní přebytek xx zdaněn x xxx xxx převeden xx zahraničí, xxxx xxxxxxxx v XX x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelů společností. Xx xxxx přináší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx domácí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pak xxx xxxxxxxxxxxxx fiskální xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx investovaný xxxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přidanou hodnotu XX xx x 1,6 xxx. Kč, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o 0,42 xxx. Xx x xxxxxx xxxx na xxxxxx (přímých x xxxxxxxxx) xxxxx 0,5 xxx. Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx stavby. Xxxxx xx o xxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx času xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provozu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx prostředků. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx fázi xxxxxxxx došlo xx xxxxxxx x jaké xxxx alternativní využití xxxxxx x xxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxx. Ztráta x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx vynaloženy xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx xxxx), xxxxx xxx x již xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6% x xxxxxxxxx xxxx 5% by xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě 1 xxx. Xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx 5,66 mil. Kč x ztráta xxxxxxxx x xxxxxxxx výstavby (xxxxxx xxxxxxxx financování) xxxxxx 8,91 mil. Xx, xxxxxxx tedy 14,57 xxx. Kč.

Prodloužení xxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxxx přínosů xxxxxxxx) x 5,07%. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx dokonce 5,72%.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx pohledu xxx xxxxxxxxxx s xxx, že xxxxx xx xx podařilo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeden xxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx představovaly 8,07% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničních staveb x 8,72% u xxxxxxxxxxxx staveb.

Posledním parametrem xxxxxxxxxxx xx odhadu xxxxxxxxxxxxxxxxx přínosů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XXXX x ŘSD. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 44 xxx. Xx, xx. 25 xxx. Xx x xxxxxxxxxx xxxxxx a 19 xxx. Xx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x historických údajů), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 2,02 xxx. Xx x silničních xxxxxx x 1,66 xxx. Xx x xxxxxxxxxxxx staveb (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx XX xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx důsledkem stávajícího xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0 – zachování xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx jsou popsány xxxx.

3.1.1. Xxxxxxxxxxxx povolovacích xxxxxxx

3.1.1.1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 0 – zachování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prodlužování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx administrativní xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x samozřejmě i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavřených xxxx xxxx. z xxxxxx xxxxx legislativy nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymizet.

Nezanedbatelnými xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxx x závazek xxxxx xxxxxxxx páteřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx nové xxxxxx žádné vícenáklady xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xx xx. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx unifikované xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, namísto xxxxxxx xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 0. Xxxx, Varianta 1 xxxxxxxx množství xxxxxxxxx řízení, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijetím xxxx xxxxxx xxxx spojeny x řádným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů.

Rovněž se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx (x xxx zrychlení xxxxxxxxxxxxxxxxx procesu) xxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxx.

3.1.1.2. Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Varianta 0 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx značné xxxxxxxxxxxx xxxx přípravy dopravních xxxxxx, zvýšenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx náklady na xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx infrastruktury.

Nezanedbatelnými xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravních staveb.

Varianta 1

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx. Jedná xx x náklady xxxxxxxxxx jak xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přinese snížení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (eliminace xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxx úpravy xxxxx náklady nevzniknou.

Lze xxxx očekávat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální právní xxxxxx xxx ohledu xx to, kdo xx hradí. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxxxxx xxx bude xxxxx, xxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx (eliminace xxxxxxxxxx).

3.1.1.3. Majetkoprávní xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 0 xxxxxx x přetrvání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Varianta 0 představuje stávající xxxx nákladů xx xxxxxxxxx majetkoprávní přípravy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 40%. Xxxxx na xxxxx poli nedojde xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx kultivovaly, xxxxxxx ani xx xxxxxxx ztrát, xxxxx xxxx jenom u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 12, 3 xxx. Kč.

Nezanedbatelnými jsou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravních nehod xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Přijetím této xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředních cen xxx pozemky a xxxxxxxxxxx dotčené výstavbou. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x ohledem na xx, xx budou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x vlastníky, xxx také xxx xxxxxxxxxxxxx úřady. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx naopak xxxxx xxxxxxxxxxxx nezákonnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx náklady státního xxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxx nejsou xxx xxxx xxxxx x dispozici.

3.1.2. Další xxxxx xxxxxxx

3.1.2.1. Bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 0 povede x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, neefektivní vynakládání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a investice xx xxxxxxxx infrastruktury.

Nezanedbatelnými xxxx xxxxxx xxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nehodami xx přejezdech (xxxxx xx majetku a xxxx xx xxxxxx x životech) jsou xxxxxx xxxxx nákladů xxxxx xxxxx v xxxxx železničního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x dispozici xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx SŽDC. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 60-80 xxx. Xx, xxxxxxxxx však xxxxx náklady xxxxxxxx x xxxxx miliardy xxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx nákladem xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx silniční správní xxxx, xxxxxxx je xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx věci, xxxxxxx tak dochází xxxxxxx x x xxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x předcházení xxxxxx, které xxxxxx x Xxxxxxxx nulové.

Je xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx zároveň xxxxxxxx zvýší bezpečnost x místech, kde xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komunikace, dojde x xxxxxxx nehodovosti, xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.1.2.2. Fikce xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 0 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikům x občanům, nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx náklady x xxxxxxxx ušlých xxxxxxxxxxxx x nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.2.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Varianta 0 povede x xxxxxxxxx xxxxxxxx popsaných xxxx.

Xxxxxxxx 1

Předpokládá xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy XXX, xxxx zpracovávat x Ústavu xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx architektura xxxx územní plánování - xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xx dopravní xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inženýrství; xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sítě); xxxxxxxxxxx na územní xxxxxxx xxxxxxxxxx stability (xxxxxx xxxxxx neupravuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx týmu). Xxxxx xxxx a xxxx složení xxxxxxx x konzultací s xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávali XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vycházel x xxxx, xx xxxxx pracovník xxxx xxxxxxx xx 14. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx do 13 xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx xx postupovalo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x počítalo xx x xxxxxx xxxxx přílohy 1 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.; 9 xxxxxxxx stupněm; 20% xx xxxxxx ohodnocení; 35% xx xxxxxx; 43% xx režijní xxxxxxx. Celkové xxxxxxx xxxxx činit cca 4,4 xxx. Kč/rok.

platová xxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxx x.x.x. 222/2010 Sb. x katalogu prací xx veřejných službách x správě

plat

20% xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx + osobní xxxxxxxxxx za měsíc

odvody 35% za xxxxx

xxxxxxx xxxxxxx 43% xx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xx pracovníka xx xxx

xxxxxxx xxxx 1x

14

9

2.10.20 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování Xxxxx xxxxxxxxx.

33 850

6 770

40 620

14 217

23 580

78 417

941 003

člen xxxx 4x

13

9

2.10.20. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx usměrňování xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

31 200

6 240

37 440

13 104

21 734

72 278

867 335

Xxxxxx

4 410 343

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx záměry x xxxxxxx rozvojovém xxxxx by xxxx xxxxxxxx snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx týmu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bude, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vlády o xxxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx může tento xxx xxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx dodavatele x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx budou kontinuálně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovat.

Další xxxxxxx xxxxx spojeny x 3 pořizovateli, xxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xx XXX xx 14 xxxxxxx třídě. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x krajskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX s xxxxxxxxxxx XXX.

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx přílohy 2 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Sb.; 9 xxxxxxxx xxxxxxx; 20% na xxxxxx xxxxxxxxxx; 35% na xxxxxx; 43% xx xxxxxxx náklady. Xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx xxx 2,9 mil. Xx/xxx.

xxxxxxx třída

platový xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxx x.x.x. 222/2010 Sb. x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

xxxx

20% xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx + xxxxxx ohodnocení xx xxxxx

xxxxxx 35% xx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxx 43% xx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rok

pořizovatel 3x

14

9

2.10.20 Tvorba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

35 060

7 012

42 072

14 725

24 423

81 220

974 640

Xxxxxx

2 923 920

Xxxxxxx xx pořizování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx činit cca 7,3 mil. Xx/xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podnikatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s navrhovanou xxxxxx xxxxxxx budou xxxxx xxx 7,3 xxx. Kč/rok, které xx měly xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx uzavřít, xx veškeré xxxxxxx, xxxxx xxx vyčíslit, xxxxx xxxxx 7,3 xxx. Xx/xxx.

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx agenda xxxx hrazena z xxxxxxxx 317 – XXX, xxxxx výše xxxx projednána při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtem nových xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx jednání o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx legislativní xxxxxx.

Xxxxxxxx 2:

XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx bude xxxxxxxx, xx PÚR xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx soudem.

Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Variantě 1 x xx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx rozšířit xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxx x další xxxxxxxxxx (například xx xxxxx), s xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xx xxxx dnes.

Tato varianta xx xxxx mohla xxxx x xxxx, xxx xxxx vhodná xxxxxxx z xxxxxx, xx xx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3:

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx cíle, kterým xx závazné územní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro mezinárodní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx. Xxxx by x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zasahovat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemohl xxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.1.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx varianta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (špatné plnění) xxxxxxxx XXXXXXX.

Xxxxxxxx 1: xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dostupná xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x státu. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx celou XX x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx náklady na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx SW

12 000 000

Licence xx xxxxxxxx SW

2 000 000

XX

6 000 000

Xxxxxx

20 000 000

Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územního plánování xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníky v xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx plánování nebo XXX. Xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx pracovníci xxxxx xxxxxxxx do 13 xxxxxxx xxxxx. Xxx výpočet xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx podle xxxxxxx 1 k nařízení xxxxx č. 341/2017 Sb.; 9 xxxxxxxx stupněm; 20% xx osobní xxxxxxxxxx; 35% na odvody; 43% xx režijní xxxxxxx. Xxxxxxx náklady xxxxx xxxxx xxx 2,6 xxx. Kč/rok.

platová xxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxx n.v.č. 222/2010 Sb. x katalogu prací xx xxxxxxxxx službách x správě

plat

20% osobní xxxxxxxxxx

xxxx + osobní xxxxxxxxxx za měsíc

odvody 35% xx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxx 43% xx xxxxx

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za měsíc

celkem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx

13

9

1.03.02 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů vývoje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx plánů, xxxxx a postupů xxxx provozu x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

31 200

6 240

37 440

13 104

21 734

72 278

867 335

Xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx

2 602 005

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odhadem xx 900 000 Xx/xxx.

Xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx:

Xxxxxxx na 3 xxxxxxxxxx

2 600 000

Údržba xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

900 000

Xxxxxx

3 500 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx se xxxxxx xxxxxx. Výhodou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx tak xx xxxx potřeby xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xxxxx xxx 20 mil. Kč. X současné xxxx xx prověřuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XX. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx na xxx 3,5 mil. Xx/xxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx částky xx xxxxxxxxx x konzultací x xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxx Vysočina, xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx x prosinci 2018 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 10 mil. Kč (xxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxxx x Zlínského xxxxx), xxxxxxx XXX k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. S ohledem xx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xx xxxxxx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx pořízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxx 317 – MMR, jejíž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

Varianta 2: xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (205 + Praha), které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx 206 systémů. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx (například x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 412 xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxx je xxxxxx, xx tato xxxxxxxx je xxxxxx xxx Varianta č. 1.

Xxxxxxxx 3: xxxxxxxxxx xx xxxxxx krajských xxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx geoportály na xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx pravděpodobně xxxxxxxxx 14 x příslušný xxxxxxxx cca 14–28 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx veřejnou xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx 14 xxxxxxx x xxx 28 xxxxxxxxxx, xxxxxx xx účelné xxxxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx vyčíslovat.

Varianta 4: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx, xx xx xx využilo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tu xxxxxxxx, xx xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování. Následně xx xx obtížně xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxx a xxxxx xxxxxxx vyvolané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bylo xx xxxx obtížné takový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančně xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X x xxxxxxx xx xx, xx tato xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3.1.2.5. Oblast xxxxxxxxxxx infrastruktury

Kvantitativní xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, by xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákona č. 416/2009 Sb.&xxxx; Xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x realizace xxxxxxx infrastrukturní xxxxxx, xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxx musí stavba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx všech administrativních xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury x x případě, že xx xxxx stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x hlediska xxxxx xx xxxxxxxx XXX, xxx lze xxxxxxx xx nepřímé náklady. Xxx, že se xxxxx x nulovou xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx definice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx související.

U této xxxxxxxx lze očekávat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x souvislosti x xxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x schválení x xxxxxx znění xxxxxx zákona), xxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx zanedbatelné a xxxxx další xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniknou.

Varianta 2 – definovat xxxxxxxxxxxx x konkrétnějším popisem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xx spojené xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx konkrétnějším xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výstavbu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (energetické) identifikovat xxxxxxx xxxxx takových xxxxxx (výčet nebude xxxxx). Vzhledem k xxxx, že xxxxx č. 416/2009 Sb. navazuje xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxxx pojmy, které xxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejasnosti x negativním dopadem xx xxxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx a zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i správních xxxxx xxx i xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx stav.

Pokud jsou xxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx nimi xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx svolává společné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx administrativními náklady xxx xxxx, xxx xxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxx, jaká obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xxxxxxxx žádné dodatečné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx bude xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxx další xxxxxxx nikomu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 - zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesně xxxxxxxx (xxxxxxxx) stavebního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx krajského stavebního xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xx vyvolalo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx; X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx státu x xxx relativně rovnoměrnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy (xxxx. xxxxxxxxxxx zákon, zákon x geologických pracích, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxx xx x vlastníkem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx prodlouží xxxxx xxxxxx x prodlužuje xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X této xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx energetických xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx platné xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx lze očekávat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx znění xxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z dotčených xxxxxxxx nevzniknou.

Doklady o xxxxxxxxxxx při odnětí xxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa

Varianta 0 – stávající xxxx.

X xxxx varianty žádné xxxxxxxxx náklady na xxxx implementaci xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxx případech není xxxxx vyjádření vlastníka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx varianty xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx, projednání x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona) x žádné xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniknou.

Úpravy x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx stav.

V xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x nadále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx komplikovanosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx úřadů, protože xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxxxx a vlivem xxxxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx do xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx dochází.

U této xxxxxxxx žádné dodatečné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X této xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (příprava, projednání x schválení a xxxxxx xxxxx novely xxxxxx) x xxxxx xxxxx náklady xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0 – stávající xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxx stavebních xxxxx x důsledku zvýšené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx velké xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx a také xxxxx xxxxx x xxxxxx.

X případě, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx i následných xxxxxxxx xxxxx x xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak dodatečné xxxxxxx související s xxxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kolaudačního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X této xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx znění xxxxxx zákona) x xxxxx další náklady xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniknou.

Varianta 2 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx ve stavebním xxxxxx.

Xxxxxxx xx se xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxx další xxxxxxx by nikomu x xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 – xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx všechny typy xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx u Varianty 1.

3.1.2.6. Xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, či xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx výstavbě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxx způsobeny nárůstem xxxxxxxx xxxxxx v xxxx tisíců xxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxx xxxxxxxx nepřináší xxxxx přímé xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve vztahu x zákazu xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx žen x mužů, pro xxxxx xxxxxx statistické xxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osobních údajů.

3.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx navrhované úpravy xx xxx měly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3.2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1.1. Xxxx xxxxxxxx x liniových xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx přínosy.

Varianta 1

Xxxxx xxxxxxx (efektivita trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx x dopravních staveb (xxxx. xxxxxxxx xxxx x xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – urychlení xxxxxxx výhody x xxxxxxx okamžitě.

- Xxxxxxxxx xxxxxxx vyvolaných oddálením xxxxxxxx.

- Xxxxx xxxxxx x postavené dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

- Xxx xxxxxxxxx x zhotovitelské xxxxx xxxxxxx x urychlení xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx).

- Xxxxxxx plynulosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x nové modernizované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí a xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx prakticky xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přínosy.

3.2.1.2. Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx varianty xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxx přínosy (efektivita xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) – urychlení xxxxxxx xxx xxx, XX x xxxxxxxxxx x dopravních xxxxxx (xxxx. obchvaty xxxx x měst)

Nepřímé xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx výhody x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 2

Přímé xxxxxxx (efektivita trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx, bezpečnost) – xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, XX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx obcí x xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxxxx přinese xxxxxx i přínosy xxxxxxxx

3.2.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx varianty xx nepředpokládají přínosy.

Varianta 1

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetkoprávního xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vytvořit xxxxxxxxxxxxxxxx prostředí, kdy xxxx předem xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx v daném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx tak xxxx lepší přehled x svých xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Navíc xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx spravedlivějšímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx porovnání x cenami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx procesu x k xxxx xxxxxxx přijetí ze xxxxxx dotčených xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 přináší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků. Xxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx využít xxx xxxxxxxx informovanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx nezvyšuje náklady xxxxxxxxx xxx nesnižuje xxxx xxxxxx xxxxxxx. X nadále xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx vyvlastněním nabídne 8xxxxxxx znaleckého ocenění, xxxxxxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx trvat xx xxx, xxx úřad xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx jejich žádost. Xxxxx xx tedy xxxxx x situaci, xx globální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x nadále domoci xxxxxxx. Každopádně xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx předem xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx této varianty xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možného xxxxxxxxxxx x ceně. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dále xx se o xx xxxxxxxxx. Takový xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx případné napadání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Nicméně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3.2.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx

3.2.2.1. Bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Přímým xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a drážních xxxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rychlosti (x x xxxxxxxx xxxx plynulosti xxxxxx xxxxxxx)x úsecích, kde xxxxxx xxxxx, s xxxxxxx xx existující xxxxxxx, plnohodnotně a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost. Xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, či xxxxxxx kapacity xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx.

3.2.2.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s majetkem xxxxx

Xxxxxxxx 0

X této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3.2.2.3. Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

U xxxx varianty xx xxxxxxxxxxxxxxx přínosy.

Varianta 1

Xxxxx xxxxxxx (efektivita xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx xxx trh, bezpečnost x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx x xxxx)

Xxxxxxx přínosy (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 2

Přímé xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx prostředí, bezpečnost) – xxxxxxxxx přínosu xxx trh, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. obchvaty xxxx x xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx okamžitě

3.2.2.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx varianty se xxxxxxxxxxxxxxx přínosy.

Varianta 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přínosy, xxx xxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxx EU č. 347/2013.

Přímé xxxxxxx (efektivita xxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx) - Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jedná xx zpravidla x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx stanovené xxxxx 3,5 xxxx.

Xxx bylo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxx zdržení xxxxxxxxx xxxxxx x 1 xxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxx XX, xxxxxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx 5,24% x xxxxxxxxxxxx nákladů; x xxxxxx, xxx nedochází xx spolufinancování XX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2,15% z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx čísel je xxxxx xxxx dovodit xxxxxx navržené varianty. Xxxxx vyčíslit xxxx xxxxxx není xxxxx x xxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x konečné xxxx xxxxxx zahájit xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

PÚR xxxx xxxxxxxxx záměry závazně. Xxxx xxxxxxxx bude xxx stejné xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 3:

Xxxx xxxxxxxx nezaručuje, xx se xxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx vyčíslována.

3.2.2.5. Xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx data x xxxxxxxxx standardu x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxx a xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx formátu xx xxxxx ČR x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx aplikací. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx státům XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx konkurenceschopnost XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx investory, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb x xxx xxxxxxx veřejnost, xxxxx bude mít xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx XX xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přínosy, xxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx xxx Varianta 2 xxxxxx xxxx Xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx Xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 4

Přínosy bude xxx Xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx Xxxxxxxx 1.

3.2.2.6. Xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx by x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx administrativních nákladů. Xxxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx tím xxx xxxxxx, xx xx vlivem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx lze xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x části xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2 – definovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx obdobné přínosy xxxx x varianty 1 snížené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rizika.

Úprava xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací

Varianta 0 – stávající xxxx.

Xxxxxxx jsou v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx postupu a xxxxxxxxx pravidla, xx xxxxxx povede xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx území xx bude xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádost.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoviska zajištěna xxxxxxxxxxx x není xxxx xxxx rozpor, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů u xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §2c xxxxxx 416/2009 Xx. xxx, aby xxxx provázána s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx, xx měla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x pracovníky xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxx území xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nadřízených xxxxxxxxxx xxxxx x stavebníků, xxx xxx xx xxxx mít xxxxxx x rychlejším xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 - xxxxxxxx příslušnosti určitého xxxxxx určeného (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako x varianty 1 x xxxxx by xxxxx x větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx, který xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xx xx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx pozemky u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx stav.

Přínosy xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xx xx přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přípravu x xxxx na realizaci.

Doklady x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxx funkcí xxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx jsou v xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxx případech xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxx omezeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravy xxxxxx x xxxxxxx náklady xx jejich přípravu.

Úpravy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx v nulové xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednoznačných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů.

Možností xxxxxxxxxx práva pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, distribuci elektřiny, xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx instalovaném elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx plynovodu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozvod xxxxxxx xxxxxxx se urychlí xxxxxx xxxxxxxxxxx příprava xxxxxx staveb. Zásadní xxxxxxxxx změna pro xxxxxxxxxx by podle xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x staveb xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx, xxxxxxxxx plynovodů x xxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxx xxxx možno xxxx odejmout nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0 – stávající xxxx.

Xxxxxxx xxxx v xxxxxx variantě x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího stavu xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury.

Z této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxx, xxxxx spočívají xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavebních úřadů. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx uplatněných xxxxxxxx xxxxx.

Xxx, že nebude xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxx případných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx reálný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x ohledem xx xxxxxxx omezený xxxxx účastníků xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průběh, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavby. To xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx účastníků řízení xxxxx x část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nikoliv x xxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx variantě 1, xxxxxxx xx byly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Rozšíření x xxxxx xxxxxxxx (splnění xxxxxxxxxxx podmínek) by xxxxx ještě více xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx jasné pravidlo, xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxx nejistotu v xxx, xxx xx x xxx nemá xxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxx nejistotou xx xxx dnes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxx možné, xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavbě xxxx xxxxxx xxx, xx x jeho xxxxxxx xx dokonce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx účastníkem řízení xxxx xxx (xx xxxx opomenuta) další xxxxx (xxxxx).

Xxxxxxxx 3 – vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx všechny xxxx xxxxxx

Xxxxxxx jsou xxxxxxx jako u Xxxxxxxx 1 x xxx, xx se xxxxxxxxx dotknou x xxxxxx staveb xxx xxxxxxxxxxxxx.

3.2.2.7. Oblast elektronických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

U této xxxxxxxx se nepředpokládají xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků:

Možné xxxxxxx xx xxxxx úředníků xxx xxxxxxxx úřady x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx stát, samosprávné xxxxx, xx xx xxxxxxxxx sféru, xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x administrativní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy.

Varianta 1: xxxxxx zákona č. 416/2009 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx budující xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto sítí, x to xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Očekává xx, xx po přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípoloží x 6 xx 8 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byrokratických postupů xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx budují xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi 20 xx 40% x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx varianty xxx xxxx, pak xxxxxxx xx snížení xxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx jsou v xxxxxx době přetíženy. X s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé stavební xxxxx.

X xxxxxxx územního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací) xxxxx xxxxxx xxxx 100 xx 200 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení se xxxxxxxx x xxxxxxx xx 16 xxxxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx tak xxxx x průměru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1600 xx 3200 člověkodnů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 xx 13 xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Českou republiku.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vynaložení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Daná xxxxxx xxxxxx snižuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxx, x tudíž xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dojít x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx (administrativní xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx úspora xx xxxxxxxxx rozpočtech xx bude odvíjet xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx přispěje k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx snížení nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx občanům xxxxxxxx digitální xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu elektronických xxxxxxxxxx, xxx ve xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx snížení nákladů xx budování xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikacích. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx budování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stabilního xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelům, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx města (xx. xx vesnicích x x menších sídlech).

U xxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak x xx snížení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx působnosti, xxx se se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx územního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň se xxxxx počty zásahu xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx počty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výstavby xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

Rychlejší x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x menších xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimoměstskému xxxxxxxxxxxx (tj. xx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxx x vyrovnání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obcí či xxxxxx xxxxx xxxxxx xx. Zavedení vysokorychlostního xxxxxxxxx přispěje x xxxxxxxx moderních forem xxxxx (xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx připojení) a xxx xx xxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a zároveň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podnikatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, stabilita xxxxxxxxx xxx.) xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx poskytovalo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jednodušší a xxxxxxxx budování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx konkurenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

3.3. Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

3.3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.3.1.1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx stav. X xxxxxx xxxxxxxxx x předchozí kapitole xxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady x xxxxxx související x xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích.

Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x praxe:

Varianta 0, Varianta 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stavbu D 11 - 1109 Xxxxxxx- xx. xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxx 21 km), xxx xxxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxx dle Xxxxxxxx 0. Dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za 48,752 xxx. Xx xxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx 60,495 xxx. Kč xxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 109,247 xxx. Xx xxx XXX.

Xxxxxxxx k xxxx, xx Varianta 1 xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx využili xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro stavby xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pohybuje na xxxxxx 90% xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nevýhodou xx xxxx podrobnost, která x xxxxxxx úprav xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx promítá xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro námi xxxxxxxx xxxxxx D11 - 1109 xx xx pohybovala kolem 98,3 xxx. Xx xxx XXX.

Xxxxxxxx 2:

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navržené xxxxxx (xxx. v xxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx 60% x ceny xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 40% x xxxx pořízení xxxxxxxxxxx xxx současné xxxxx (Xxxxxxxx 0), což xx x našem xxxxxxxxx xxxxxxx představovalo 43,7 xxx. Xx xxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebudou zatěžovány xxxxxxxx detaily).

Dopady na xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Návrh xx pozitivní xxxxxx xx xxxxxx rozpočet. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx povolení, x to xxxxxx 40% z xxxx xxxxxxx pořizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury. Xxxx x xxxxxx eliminace xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx budou nižší x xxxxxxxx navrhovaných xxxxx, neboť navrhované xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx a jednoduššímu xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb.

Dopady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx pozitivní dopad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx TEN-T).

Dopady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uživatele této xxxxxxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uspoří xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxx společné xxxxxxxx, x to xxxxxx&xxxx; 40% z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx významný xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x nové modernizované xxxxxxxx infrastruktury (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravních nehod) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obyvatel.

Sociální dopady

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxx urychlení přípravy x xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Vybudování kvalitnější x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x tím x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx potenciálně xxxxxxx pozitivní dopad xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkrácení xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx páteřní dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní infrastruktury xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx uživatele xxxx infrastruktury.

Dopady na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx prostředí v xxxxxxxx urychlení výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx míst.

Dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxx nepřímé pozitivní xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx dostatečně kapacitní xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxx po xxxxx území ČR.

Navržená xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxx xxx a xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby. S xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx korupční xxxxxx.

3.3.1.2. Xxxxxx EIA x související xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0 za xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady x xxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečností xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx) – urychlení xxxxxx xxx xxx, XX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxx xxxx x měst)

Nepřímé přínosy (xxxxxxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx okamžitě

Varianta 2

Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) – xxxxxxxxx přínos xxx xxx, XX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxx obcí x xxxx)

Xxxxxxx přínosy (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přínosy) – xxxxxxxxx přinese xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx varianta 2.

3.3.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxxxx xxxxxxxxx x předchozí xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečností xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx 1 obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx probíhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx předvídatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx proces xxx xxx xxxx xxxxxxx x uchopitelný. Zlepšením xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx snížení xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 nevyžaduje dodatečné xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevytváří xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx regulatorní xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx 2 xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyžadovala xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xx organizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx map xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

X xxxxxx menší xxxxxxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx přínosů xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3.3.2. Další xxxxx xxxxxxx

3.3.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxxxx popsaných výše xxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, při xxxxx zachování hrozí xxxxxxxxx ekonomické dopady x xxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečností provozu.

Varianta 1

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0, jelikož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx současný xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx efektivně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Mírná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx projeví xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx stojí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxxx zátěže je xxxx marginální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přínosům xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx procesu rušení x zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx života x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nehodovosti.

Stávající xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1.

3.3.2.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx státu

Varianta 0

X xxxxxx popsaných xxxx xxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Varianta 0 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx související x xxxxxxxxxxx provozu.

Varianta 1

Xxxx xxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navrhována varianta 1. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náročnosti xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx blokace, xxxxx vyvolávají nevypořádané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaleckých posudků, xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx zbytečných xxxxxxxxxx prostředků.

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx možností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Urychlením xxxxxxx přípravy x xxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx x pozitivním xxxxxxx na uživatele xxxx infrastruktury, xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.3.2.3. Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Z xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx variantu 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 fixuje xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1

Tato xxxxxxxx se xxxxxx xxxx nejvhodnější, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx dotýká xxxxxxxxx správních řízení, xxx může dojít xx kolizi xx xxxxxxxxxx zákonem.

Varianta 2

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx odstraní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxx zákona dostala xx základě poslaneckého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. A xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákona.

3.3.2.4. Xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxxxx popsaných xxxx považuje zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomické xxxxxx.

Xxxxxxxx 1

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx to, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která závazně x xxxxxxxxxxxx vymezí xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx přičemž xxxxxx pořízení a xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx státu. Xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, že XXX xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx varianty nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX č. 347/2013 xxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx 7,3 xxx. Xx/xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zanedbatelné.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a republikového xxxxxxx xx xxxx xxx. Jak xxxx xxxxxxx výše na xxxxxxxx dopravních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o 1 xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5,24% z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx XX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2,15% x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx dovodit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx není možné x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxx realizaci stavby. X tohoto xxxxxx xxxx xxxxx vyčíslit xxxxxx mezi náklady x xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Varianta 1, xxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxx x Xxxxxxxx 1. Dále xx xxxx varianta x xxxxx xxxxxxxx (XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Tato varianta xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

3.3.2.5. Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Varianta 0

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zachování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 - 4

Navrhovaná právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přínosům xxxx zanedbatelné. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýhodněji xxxxxxxx 1, xx. xxxxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxxx x xxxxx. Xxxx data xxxx xxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxx xx celou XX x poskytovat xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx, že xxxx xx xxxxx xxxxxxx x povinnosti, které xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx v XX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx „Jsou xxxxxxx xx přizpůsobení xx xxxxxxxx menší xxx xx postih xxx xxxxxxxxxxxxxx xx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimalizovat xxxxxxxxxxxxxxx zátěž x xxxxxxx. Xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxx kontrolou státu, xxx podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x bude xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

3.3.2.6. Xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x některých xxxxxxxxxxxx úprav předpokládat xxxxxxxxx dopad (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx §2f), dále xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx x umístění x společného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx některé xxxxx xxxxxx představují xxxxx xx xxxxxxx úřady xxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydávání správních xxxx (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx různorodé. Za xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x urychlení spatřovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx na xxxxxxxxx xxx předpokládat x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx spatřovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx např. xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění, xx xx většině xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx vyvlastňovací úřad xxxxx některé kroky xx xxxxxxxxxx), xxxx xxxx nezasahují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nemají xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx zasahují do xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx (xxxxx xx předložení xxxxxxx xx xxxxxx vyvlastňovaného) xxxx xxxxxxxx neoslabují xxxxx vyvlastňovaného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (60 xxx před xxxxxxxxx zahájením xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) x odůvodněné zmeškání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx prominout. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury (xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx přílohy nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury) xxxxxxxxx x zásahu xx práv xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx vlastníka (xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvah zůstává xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xx, xx xxx xxx učinit xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxx náhrady. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z vyvlastnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zpochybnění xxxxxxxxxx vyvlastňovacího úřadu.

Případná xxxxxxx navržených xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxx, nicméně xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x které xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolování xxxxxx x přímým xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx. Xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxxx aspektů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxx alespoň x xxxxxxx urychlení výstavby xx xxxxx přistoupit xxxxxx dříve než x xxxx 2023, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rekodifikace.

Doplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – stávající xxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx popisem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx x z xxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx druhou xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, x xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 identifikováno xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které podmiňují xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) identifikovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx toho x xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx právě xxxxxxxx 1 byla xxxxxxx xxxx řešení xxxxxx problému.

Úprava xxxxxx xxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 - xxxxxxxx příslušnosti určitého xxxxxx xxxxxxxx (jediného) xxxxxxxxxx úřadu.

Ve xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxx přínosy xx snížení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavebních xxxxx, xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, takže xx xx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x dodatečné personální x xxxxx náklady, xxxxx i s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zcela novou xxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxx jako v xxxxxxxx době nejvýhodnější xxxxxxxx 1.

Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx administrativním nákladům, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou identifikovány xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stavebníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, spočívající ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x snížení xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx odnětí xxxx omezení pozemků xxxxxxxx x plnění xxxxxx lesa

Varianta 0 – xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 – explicitně xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx nejvýhodnější varianta 1, u xxx xxxxx zanedbatelným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx jednoznačné přínosy xx straně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízením

Varianta 0 – xxxxxxxxx stav.

Varianta 1 – xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X uvedených xxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx varianta 1, x níž xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nákladům, xxxxxxxxxxxx x novelizací xxxxxx, xxxx identifikovány xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stavebníků, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx přípravy xxxxxx x xxxxxxx nákladů xx jejich xxxxxxxx xxx mělo xx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0 – stávající stav.

Varianta 1 – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 – xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně.

Varianta 3 - vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx typy staveb

Z xxxxxxxxxxxx variant xxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavebních xxxxx x všech xxxx staveb, xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X pořadí xxxxx je varianta 1, xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 2 xx xxx xxxx xxxx nejméně xxxxxx.

3.3.2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

X xxxxxx popsaných xxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 0 xxxxxx současný xxxx, xxx jehož zachování xxxxxxxxxx dopady. Xxxx xxxxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OPPIK).

Varianta 1

Xxxx nejvhodnější xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OPPIK). Vzhledem x těmto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxx xxxxx x urychlení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxx, snižuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výstavby xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx,

xxxxxxx xxxxx správních řízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

4. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X VÝBĚR XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sada xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x preferovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx oblastí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx předkládaného xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx oblastech xxxxxx xxxxxxxxxxx:

4.1.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.1.1.1. Více xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravních xxxxxx

Xxxxxxxx platné xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx, jsou obsahem Xxxxxxxx 0 x Xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx 0 xx časově x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx používán x důvodu velkého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx zkrácení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx 1 umožňující seskupení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento postup xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsahu xxxxxxxx x takové xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx společné řízení xx rozsáhlý s xxxxx podrobnostmi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx společné povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a zjednodušení xxxxxx projednání x xxx x zkrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx procesu.

Varianta 2 xx xxxxxxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxx přínosů x xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx 40% x xxxx doposud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx urychlení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x důsledku navrhovaných xxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxx směřují x xxxxxxxxxxxxxx x jednoduššímu xxxxxxx při xxxxxxxx x povolování xxxxxx.

4.1.1.2. Xxxxxx EIA x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx porovnání xxxxxxx a přínosů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xx rezortem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xx z xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4.1.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx nejvhodnější xxxxxxxx x realizaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1.

Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x pořadí xx xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 2

3. Xxxxxxxx 0

Jako xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1 xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx posudků xxxxxxx x x tomu, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx znalecký posudek xxxxxx určité xxxxxx xxxxxx bude xxx xxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx návrhů xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oslovovaných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx povede x xx zrychlení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx pozitivní xxxxxx xx státní xxxxxxxx. Xxxxxx dojde x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx realizace xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury v xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxx, xxxxxx i xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx součtu nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Urychlením xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxxxx. Xxxxx nemá xxxxxxxx dopady. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zajištěno xxxxxx cenové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a mělo xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vlastníkovi může xxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

4.1.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx

4.1.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xx nejvíce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Varianta 1

2. Varianta 0

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přejezdů, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dosaženo udržitelného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obnovy součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 ze xxx 11. xxxxxx 2016, xxxx. xxxxxx prováděcích xxxxxxxx, zvýší se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.1.2.2. Xxxxx souhlasu

Jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx varianta x. 2.

Pořadí variant xx seřazena x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx po nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx 2

2. Varianta 1

3. Xxxxxxxx 0

Xxxx xxxxxxxxxxxx varianta k xxxxxxxxx xxxx vybrána xxxxxxxx č. 1. Xxxx vybrána varianta, xxxxx xxxxxxx odstraní xxxxxxxxx obtíže xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxx dostala xx xxxxxxx poslaneckého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.1.2.3. Územní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 2

3. Xxxxxxxx 0 / 3

- Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k realizaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1. Xxxxxxxx xxxx vybrána xx xxxxxxx porovnání xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

4.1.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx variant xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vhodného xx nejméně vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx 1

2. Varianta 2 / 3 / 4

3. Varianta 0

Jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx x. 1, xx. xxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx pověřit xxxxxxx geoportálu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx plně xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ovlivňovat xxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrálně xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemků a xxxxxx xxx i xx širokou xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx negativní xxxxxx například xx xxxxxxxx xxxxx.

4.1.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx určeno na xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Varianta 2

3. Xxxxxxxx 0

Xxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 2

3. Xxxxxxxx 0

Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Varianta 0

Úpravy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Kolaudační xxxxxx

1. Varianta 3

2. Xxxxxxxx 1

3. Varianta 2

4. Xxxxxxxx 0

4.1.2.6. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

Pořadí xxxxxxx xx seřazena x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx následujícím xxxxxxxx:

1. Varianta 1

2. Xxxxxxxx 0

Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlády xx přijetí Akčního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a současně x snaha vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxx Vysokorychlostní xxxxxxxx (XXXXX). Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx akceptovat xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx zákona xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx výstavby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx mělo xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x podpoře xxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx,

- snižuje xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxx výstavby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x budoucnu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programu Vysokorychlostní xxxxxxxx (XXXXX).

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.1.1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx varianty xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jemu podřízené xxxxxxxxxx.

X daném případě xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť se xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx. Investor xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx při projednávání xxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx zohlednění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5.1.2. Xxxxxx EIA x související xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Za implementaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx implementaci.

5.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx naopak dojde xx xxxxxxxxxxxx procesu.

5.2. Xxxxx dílčí xxxxxxx

5.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů

Úprava xxxx xxxxxxxxxxxxxx především xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x drážním úřadem. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konzultace xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přejezdech x xxxxxxxxx xxxxxxx železničních xxxx v XX x tedy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vynucování xxxxxx bude realizováno xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

5.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx (kontrolní, sankční xxxx.) xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxxx.

5.2.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx implementaci xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxx územního xxxxxxx.

Xxxxx další xxxxxx xx xxxxxxx podílet xx xxxxx vynucování.

Žádné xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx apod.) se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 7,3 xxx. Xx/xxx o které xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx.

5.2.4. Národní geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx implementaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ústavem xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx další xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx je však xxxxx konstatovat, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxx xxxxxxx krajské xxxxx.

Xxxxx xxxx nástroje (xxxxxxxxx, sankční xxxx.) xx v souvislosti x xxxxxxxx geoportálem xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sjednotit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxx 20 xxx. Xx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3,5 xxx. Kč/rok x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX resp. Xxxxxx územního xxxxxxx.

5.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyvlastňovacích xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx) provádějí xx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx). Kontrolu xxxxxxxxx úprav xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxxxxx x stavebnímu xxxxxx.

Xxx xxxxx kontrol dodržování xxxxxxxxx úprav doporučujeme xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x stavebních xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx x dotčených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dopad xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mechanismů. Xxxxxxxxxx xxxxxx nepřináší xxxx xxxxxxxxxx regulovaným xxxxxxxxx, xxx pozitivně upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5.2.6. Xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx přípolože, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx soukromé xxxxxxxx, tak xxx xxxx. X xxxxxxx xx tuto skutečnost xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánů.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX REGULACE

Účinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, energetické x xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury.

V případě xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx výstavby xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu stanoveny Xxxxxxxx xxxxxxxxx XX 2014-2020 x xxxxxxxx xx xxxx 2050 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2. xxxx (xxxxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx republiky x. 850 xx xxx 13. listopadu 2013), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Xxxxxxxx představuje xxxxxxxx resortní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx rozvoje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx střednědobém xxxxxxxxx roku 2020 x rámcově x x dlouhodobém xxxxxxxxx xx do xxxx 2050.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2. fáze xxxx xxxxxxxx systém monitorování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vizí x xxxx. Cílové hodnoty x plány xxxxxx xxx xxxxx indikátor xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx strategie.

Níže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx monitoring Xxxxxxxx sektorové strategie, 2. fáze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx textové xxxxx xxxx soulad x Xxxxxxxxxx sektorovými xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení dokumentu x pětiletých xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxx.

6.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesů

6.1.1. Xxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx pokroku při xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 3 let. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x navrhovaných změn.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx doporučena xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Doporučuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

- délku a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx);

- xxxxx úspěšných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

- délku xxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xxxxxxxx xx realizaci xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx problematické, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.1.2. Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx:

- Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, kvalita výstupů x xxxxxxx xxxxxxxx, x vyhodnocení budou xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx přípravy a xxxx výstupy.

6.1.3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulace x xxxxxx xxx:

- Data xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolující dopravní xxxxxx / xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, srovnání xxxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investorských xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

6.2. Xxxxx dílčí xxxxxxx

6.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx dat:

- Vyhodnocení xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx skrze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xx železničních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

- Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přejezdů, x xxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti je xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx rychlosti xx xxxxx xxx, xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx sporů, xxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx aplikovatelné xxxxxx úpravy xx xxxxxx x závazným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

6.2.3. Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

6.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx geoportálu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx prací.

6.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulace x xxxxxx xxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxx administrativních xxxx, xx tak xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx účinnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx).

- Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx relevantnosti důvodů xxxxxxxx.

- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro případy xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx rozhodnutí (xx. xxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

- Délka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

- Důvody a xxxxx odvolacího řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx „Délka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx realizaci stavby, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxx xxxx podáním xxxxxxx a vydáním xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

6.2.6. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zdroje xxx:

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnikatelů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých odborných xxxxxxxx sdružující provozovatele xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX A ZDROJE XXX

X souvislosti s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx akceptovatelné xxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx meziresortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx snaha reflektovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.1. Xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb

Diskuze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxxx skupina složená x xxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic XX, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, s.o.) x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- Interní xxxxxxxx skupina Ministerstva xxxxxxx

- Xxxxxxxx pracovní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investory (Ředitelství xxxxxx a xxxxxx XX, Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, s.o.). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návrhem x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.

7.1.2. Xxxxxx XXX a související xxxxxxxxxx procesy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxxx 2018)

7.1.3. Xxxxxxxxxxxxx příprava

- Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx dopravy

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XX

- Správa železniční xxxxxxxx cesty, státní xxxxxxxxxx

- Xxxx podnikatelů xx xxxxxxxxxxxx x XX

- Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx xxx výstavbu xxxxxx

7.2. Xxxxx dílčí oblasti

7.2.1. Xxxxxxxxxx železničních přejezdů

- Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s.o.

7.2.2. Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx konzultována xx xxxxxxxxxxxx poradách s xxxxxxxxx úřady. Xxxxxxxxx xxx navrhovanou xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, krajských xxxxxxx x xx vysoké xxxxx, dále pak x xxxxxxxx. Mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx fikce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zástupci XX, XXX, XXX, XX, XX, XXXX, XX, XXX.

7.2.3. Územní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx navrhovanou xxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxxxxx x 19 (xxxxxxxx 25) xxxxxxxxx xx xxxxxx plánování. Xxxxxxx xx o xxxxxxxxx, xxxxx pracují xx xxxxxxxxxxxxxx, krajských xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, dále xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a členy xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx byli x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací.

7.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na XX x na xxxxxx xxxxxxxxx. Jednalo xx o odborníky, xxxxx pracují xx xxxxxxxxxxxxxx, krajských xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx. Mezi oslovenými xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proběhly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx (XXXX, ČEZ, Xxx4Xxx, XxxXxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx sdružení). Xxxx xxxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxx vzniku xxxxx. Xxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx buď xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

Dále konzultace xxxxxxxxx xx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX, XXXX, XXXX, a xxxxx) a

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX, XXXX x další).

Této xxxxxxxxxxxx xx dlouhodobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxx opatření v xxxxx plnění Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

8. KONTAKT XX XXXXXXXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX: xxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx

Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx x §2x xxxx. 3 xxxxxx x. 416/2009 Xx. nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxx bude naplněno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxx.

Xxxxx x. 416/2009 Xx.

§2x

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x omezeném xxxxxxx. Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx část x, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxx povolení s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx druhé xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

Vyhláška xxxx upravovat rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezeném xxxxxxx, x to xxxxxx pro xxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x. 499/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve stavebním xxxxxx). Nová vyhláška xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2x xxxx. 1 xxxxxx x. 416/2009 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X. Průvodní xxxxxx

X. Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxx objektů

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - traťový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků, x budov xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů - popř. xxxxxxx xxxxx

x) u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxx tratě x xxxxx celé xxxx, vztah xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí s xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx xxxxx, adresa xxxxx (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou komorou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich autorizace,

d) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oprávněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx na objekty x technická a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technologická xxxx - zabezpečovací xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavební xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, pozemní stavební xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, trakční a xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x technologické xxxxx.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, traťové zabezpečovací xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx, spádovištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dálkový xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxxx systém xxx cestující, traťové xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx technologie

Dispečerská xxxxxx xxxxxxxx, technologie xxxxxxxx velmi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx silnoproudá xxxxxxxxxxx trakčních napájecích xxxxxx měníren, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx transformačních stanic xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (energetika), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx silnoproudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Osobní xxxxxx, xxxxxxxxxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxx xxxx objektů

Inženýrské xxxxxxx

Xxxxxxxx svršek a xxxxxx, xxxxxxxxxx, přejezdy, xxxxx, propustky x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx sítě x hydrotechnické xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx), tunely, xxxxxxx xxxxxxxxxx, kabelovody, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, technologické, xxxxxxxx), zastřešení nástupišť, xxxxxxxxxx xx nástupištích, xxxxxxxxxxxx protihluková opatření, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx vedení, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stanice - xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx (elektrický, xxxxxxx), xxxxxxxxxx předtápěcí xxxxxxxx, xxxxxxx vysokého xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx objekty xxxxxxxx x technologické xxxxx xxxx neuvedené budou xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx x xxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, zastavěné území x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x charakterem území, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx x souladu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) geologická, geomorfologická x hydrogeologická xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podzemních xxx,

x) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxx průzkum, stavebně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx území podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx odtokové xxxxxx x území,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx napojení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, související xxxxxxxxx.

X.2 Celkový xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx změna dokončené xxxxxx; u xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx historického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, traťový xxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) účel xxxxxxx stavby,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx umístění xxxxxx x na xxxx xxxxxx (traťová, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxx (navržené traťové xxxxxxxxx, označení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a navrhovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z technických xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x odchylným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x norem, xxxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda x x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) popis xxxxxxx xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx užitkové xxxx,

x) xxxxxxx produkované xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikačního zařízení xxxxxxx komunikační xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx přístupnosti a xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných předpisů x norem ochrany xxxx xxxxx trakčních x xxxxxxxxxxxxx vedení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průzkumů.

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a technických xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx objektů

a) popis xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxxx na pracovní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx pronikáním radonu x podloží,

b) xxxxxxx xxxx bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ostatními xxxxxx - vlivem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x provozu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dopravní technologie xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, orientační xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx dopravu, xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, linkové xxxxxx, systémové jízdní xxxx xxxx.),

x) napojení xxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace,

c) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x cyklistické xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx terénních xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx stavby xx životní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx životní xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x půda,

b) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) vliv na xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek závazného xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x bodům x), b), x) xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X.8 Zásady xxxxxxxxxx výstavby

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx související xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, požadavky na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavby (xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, výluky xxxx.),

x) požadavky na xxxxxxxx uvádění xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x realizace xxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 5 000 xx 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x navrhovaná xxxxxxxx x bezpečnostní pásma,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální situační xxxxxx

x) měřítko xxxxx xxxxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx vazeb x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1:1 000 xxxx 1:500, x xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x měřítku 1:200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx řešeného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) maximální xxxxx staveb,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, napojení xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové hranice xxxxxx xxxxx,

x) odstupové xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx požární vody.

C.4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvalých xxxxxx x xxxxxxx břemen xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx katastrální mapy

b) xxxxxxx 1:1 000

X.5 Xxxxxxxxx výkresy

Situační výkresy xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx vhodném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chráněným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx objekt se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxx části X. 2 Členění xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx objekt se xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx řešení, xxxxx současného xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zařízení, hlavních xxxxxxxxxxx parametrů, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxx dokumentace - xxxxxxx x schémata, xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Stavební xxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Technická xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů, x xxxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxx dokumentace - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výkresy je xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxx stavby x xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, charakteristické řezy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx koordinační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

Dokladová xxxx obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, přikládá xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx výrobek xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx stavby xxxxx §156 stavebního xxxxxx nebo technická xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z něhož xx možné xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

4. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení, vyznačená xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

4.4 Xxxxxxx x souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, studie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu zpracování xxxxxxxxxxx

____________________

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx x obsah dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby pozemní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx zpráva

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Identifikační xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxx, katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx adresa, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxx stavby xxxxx §1 zákona č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dle xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů

A.1.2 Xxxxx x stavebníkovi

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická osoba xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, název xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx) xxxx obchodní firma xxxx název, identifikační xxxxx osoby, adresa xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx x příjmení xxxxxxxx projektanta xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xx zapsán v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx xxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) jména x příjmení xxxxxxxxxxx xx ověřovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oprávněním xxxxx zvláštních předpisů

A.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx části a xxxxxxxxxxxxx vybavení - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soubory,

b) stavební xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se označují xxxxxx x názvem,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxx řadou xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx a druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx při realizaci xxxxxx,

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

000

Xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx objekty xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocné xxxxx xxxxxxx s přípravou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebních xxxxxxx, xxxxxx práce xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxxxx jámy.

100

Objekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx - dálnice, xxxxxxx, xxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx apod. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zařadí xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou obsaženy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx) x vybavení xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, protihlukové xxxx, xxxxx xxxxx oslnění xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx existujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

200

Xxxxxx xxxxxxx a xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, opěrné x xxxxxxx xxx

300

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx odvodnění xxxxxxx komunikace - xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, úpravy nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx.

400

Xxxxxxx x sdělovací xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silnoproudých x xxxxxxxxxxxxx vedení, osvětlení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.

500

Xxxxxxx trubních xxxxxx

Xxxxxx xxxx výstavba xxxxxxxxx, xxxxxxxx, produktovodů a xxxxxx vedení

600

Objekty xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx dvojčíslím xx pomlčkou xx xxxxxxxxx xxxxxx objektu (xxxxxxxxx 600-08).

660

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

700

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx stavitelství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx oplocení xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soubory x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

800

Xxxxxxx xxxxxx území

Objekty xxxxxxxxxxx x vegetačních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

900

Xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do předcházejících xxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řadách xxxxxx xx xxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx objektů z xxxxxxxx xxxx stavby x dalších xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x evidenčních xxxxxx, lze před xxxxxxxxx řady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o dokumentaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

X.3 Xxxxxx vstupních podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx území xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, soulad xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx využití x zastavěnost xxxxx,

x) xxxxx x souladu xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, geomorfologická x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vod,

d) výčet x závěry provedených xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doporučením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx materiálových xxxxxxxx - xxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nerostů, pedologický xxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx odtokové xxxxxx x území,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územně technické xxxxxxxx - zejména xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx na monitoringy x xxxxxxxxx přetvoření.

B.2 Xxxxxxx popis stavby

B.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užívání

a) xxxx stavba xxxx xxxxx dokončené xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nosných konstrukcí; xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x povolení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakých částech xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx funkčních jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxx a zařízení xxxx.,

x) základní předpoklady xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x zahájení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx trvání xx xxxxxx x dokončení x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technického řešení xx skupinách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektech,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x druhy xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx přístupnosti x xxxxxxx xxxxxx osobami xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Základní xxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

b) xxxxx xxxxxxxxxx řešení.

Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X.2.7 Základní popis xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxx x energiemi

B.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Zásady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx x podloží,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seizmicitou,

d) xxxxxxx xxxx hlukem,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ochrana před xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx, výskytem xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx stezky.

B.5 Xxxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx úprav

a) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) biotechnická, protierozní xxxxxxxx

X.6 Popis xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx dřevin, ochrana xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, že je xxxxxxxxxxx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x), b), x), xxxxx jsou xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

X.8.1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) přístup na xxxxxx po dobu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, kácení dřevin,

d) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx deponie xxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řešení

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 5 000 xx 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxx.

X.2 Katastrální situační xxxxxx

x) měřítko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx umístění xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb x xxxxx xx okolí.

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1:200 xx 1: 000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1: 2 000, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zóně v xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dopravní infrastrukturu,

i) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx stavby,

k) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) stávající x navrhovaná ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx x nástupní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Situační xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx záborů x xxxxxxx xxxxxx vyvolaných xxxxxxx, s rozlišením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx 1:1 000

C.5 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1:200 až 1: 000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1: 2 000, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní x technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, parcelní xxxxx,

X.5 Xxxxxxxxx výkresy

Situační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osobami se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x základnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, inženýrských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technologických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu.

D.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx shodného xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx X. 2 Členění stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx objektu, xxxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx apod.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se zakreslením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě mezistavů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozlišení.

D.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby pozemní xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx soubory xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx součástí.

Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxx xxxxxxxxxx souboru, xxxx, popis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Výkresy - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx významné lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prokazující xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavby xxxxx §156 stavebního zákona xxxx technická dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx situačním výkrese

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

5. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů

6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, xxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

ROZDÍLOVÁ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX S XXXXXXXXXXXX XX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXXXX x.

Xxxxxxxxxx

§19 odst. 2

32001L0042

xx. 5 xxxx. 1

§35a xxxx. 1

32001L0042

xx. 3 xxxx. 1 a 2

32009L0147

xx. 4 odst. 4

31992L0043

xx. 6 odst. 3

xx. 7

§35c xxxx. 4

32001L0042

Xx. 3 xxxx. 3, 5 x 6

Xx. 5 xxxx. 4

§35d xxxx. 3 x 4

32001L0042

Xx. 6 xxxx. 1, 2 x 5

Xx. 7 xxxx. 1

Příloha x xxxxxx č. 183/2006 Xx.

32001L0042

Xx. 5 xxxx. 1

Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx XXXXX)

Xxxxx xxxxxxxx XX

32001L0042

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/42/XX o xxxxxxxxxx xxxxx některých xxxxx x programů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

32009L0147

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2009/147/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáků

31992L0043

Směrnice Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. května 1992 x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx