Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

200/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxx

XXXXX

xx xxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. I

Zákon č. 223/2016 Sb., x prodejní xxxx x maloobchodě x xxxxxxxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx“ zrušují.

2. X xxxxxxx §1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

3. X §1 xxxx. 1 se xxxxx „ x xxxxxxxxxxxx“ zrušují.

4. V §1 xxxx. 2 xx xxxxx „ a xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

5. X §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

6. V §3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

7. V §3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

Xx. XX.

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

X. Xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx x velkoobchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodejní xxxx ve vyjmenované xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na Xxxxxx xxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x její xxxxxxx xx Štědrý xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx rodinného x xxxxxxxxxx života. Xxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárce bylo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x velkoobchodech.

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxx 48 přílohy č. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Sb., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vazbě xx xxx 48 přílohy č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), definuje xxxxxxxxxxx xxxx činnosti spojené x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prodejcům, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xx nutné zdůraznit, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží, xxx xxxxxx materiály, xxxxxxxx, xxxxxx, polotovary, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu.

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx velkoobchodu, xxxx xxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx zprostředkovatelským xxxxxxx xxxx výrobou a xxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx xx výrobce x xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xx obchodní, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxxx zákazu prodejní xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx doby xx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx prodejny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 x2, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, autobusových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx prodejny ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních. V xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx zdůraznit, že xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pod působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x velkoobchodníků nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, zejména xx, xxxxx provozují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 200 x2, xxxx xxxxxxxx xxx xx všední xxx, tak xxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx běžného xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx k xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx podniky bez xxxxxxxxx zaměstnanců.

Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neřeší, v xxxxxxxx čehož je xxxxxxxx zásobování uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbožím, x xx xxxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na Štědrý xxx x zcela xx zakazuje xx xxxxx 25. a 26. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx gastronomických provozech. Xxxxxx provozovatelé nakupují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jimi zásobeni - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nejsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx svátku. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx značné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v případě, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx x tomu, xx x zásobení maloobchodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx kazícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohroženo. Xxxxx xx tudíž o xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx bistra xxxx x xxxxxxxx svátcích xxxxxxxxx zvýšeného zájmu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx stále xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx gastronomické xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx ceny.

V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx státního xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 500 gastronomických xxxxxxx a 3 000 xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx maloobchodů x xxxxxxxxxx, pohostinství xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svátků zásobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xx 200 x2, xxxxx jim xxxxxx podnikání značně xxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy ocitly xxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailingového charakteru, xxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxxxxxxxx, xxx maloobchodní xxxxxxxx. Tyto společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x jediného firemního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx světle xxxxxxx definice velkoobchodu xxxxx xx velkoobchod. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx sice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx maloobchodní xxxxxxxx, xxxxxxx-xx pod xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, provozovat, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rychloobrátkovým xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx logistického xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx velkoobchod.

Velkoobchody xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hotely, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx ohroženo zásobení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx bázi zvláště xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx x xxx. samoobslužných xxxxxxxxxxxx (cash & xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vlastníků a xxxxxxxxxxxxx hotelů, xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů služeb.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je tyto xxxxxxxxxx odstranit, xxxxxxx xxxxxxx prostředkem, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelů x klientů xxxxxxxxxxxx x maloobchodech x xxxxxxxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rozporu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx turistiky, xxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx veřejnost. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx velkoobchody xxxxxxxxxxx pobočky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cílem rodinných xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx tráví xxxx xxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nakupují x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxx maloobchodní prodejci, xxxxxxxxxx závody, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx harmonizovat xxxxxxx a pracovní xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na Xxxxxx den xx xxxxxxxxxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinny x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak xxxx navrácena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xx svátek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxx xx stávající xxxxxx xxxxxx připravila.

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je x xxxxxxx s xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx České republika xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x s xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vnitrostátní xxxxxx úprava x xxxxxxx otevírací xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva. X xxxx 24 xxxxxxxx xx věci X-483/12 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx XX v. Waletr Xxx Xxxxxx Balen XX x další [2014] Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxxx:

„X xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx 34 SFEU xx 36 XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx dvůr již xxxxxxxxx rozhodl, xx xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x která postihuje xxxxxxx xxxxxxxx, právně x fakticky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pocházejících z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx.“

Xxxxxx právní xxxxx xxx rovněž xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX

- xx xxxxxxxxx věcech X-267/91 x X-268/91 Xxxx a Xxxxxxxxx [1993], xxx 16, 17,

- xx xxxxxxxxx xxxxxx X-418/93, C-420/93, X-421/93, C-460/93, X-461/93, X-462/93, X-464/93, C-9/94, X-10/94, X-11/94, X-14/94, X-15/94, X-23/94, X-24/94 x C-332/94 Xxxxxxxx Xxxx Xxx Srl [1996], bod 28, 32 xxxx

- xx xxxxxxxxx věcech X-69/93 x X-258/93 Xxxxx Xxxx SpA [1994], xxx 15.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozlišování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobkům, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přístupu xx xxx x xxx xx nijak xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxx zcela x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxx je xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx právní úprava x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodů, která xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx u maloobchodů xx například:

- Slovensko (§94 odst. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx „maloobchodný xxxxxx“),

- Xxxxxx (Xxxxxx Trading Xxx 1994 hovoří x „retail xxxx“),

- Xxxxxx (Xx loi xx 10 xxxxxxxx 2006 xxxxxx x „xxxxxxxx xx détail“),

- Xxxxxxxx (Öxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2003 xxxxxx o „Xxxxxxxxxxxx“) xxxx

- Xxxxxxx (§1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

x) Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx, ani xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx obcí a xxxxx.

Xxxxxx xxx očekávat xxxxxxxxx vliv navrhované xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pozitivní xxxxx xx velkoobchody x xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákazu xxxx omezení xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxxxx - oproti xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx beze změny - zvýšený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx svátcích.

f) Předpokládané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx x dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx velkoobchody xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxxx právního xxxxx x dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dopadů navrhovaného xxxxxx ve xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu a xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů

Stávající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxx žádná korupční xxxxxx.

x) Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.

k) Xxxxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx zákona souhlas xxx x xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx s návrhem xxxxxx souhlas xxx x xxxxx čtení.

XX. Xxxxxxxx část

K čl. I

K bodu 1, 2, 3, 4, 5 a 6

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 x x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx slovní xxxxxxx „x xxxxxxxxxxxx“, „x xxxxxxxxxxxx“ a „xxxx xxxxxxxxxxxx“.

K bodu 7

Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx slovo „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

K čl. II

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx jeho xxxxxxxxx.

X Xxxxx xxx 8.6.2018

Xxxxxx Xxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxxx&xxxx; x.x.

Xxxxxxxx Xxxxx x.x.

Xxx Xxxxxxx x.x.

Xxx Xxxxx&xxxx; v.r.

Věra Xxxxxxxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxxxx&xxxx; x.x.

Xxxxxxx Xxxxxxxx v.r.

Miroslav Xxxxxxx x.x.

Xxxx Sadovský x.x.

Xxxxx Xxxxxxx x.x.

Xxxxxx Králíček x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx v.r.

Zbyněk Stanjura x.x.

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxxx Martinů x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx v.r.

Marek Xxxxx x.x.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx