Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

200/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxx

XXXXX

xx dne 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxx xx slova „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

2. V xxxxxxx §1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

3. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx „ x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

4. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx „ x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

5. V §1 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

6. V §3 xxxx. 1 se xxxxx „nebo xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

7. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

Xx. II.

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

X. Xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. října 2016, xx upravit xxxxxxxx xxxx x maloobchodech x xxxxxxxxxxxxxx stanovením xxxxxxxx zákazu prodejní xxxx xx vyjmenované xxxxxx a omezení xxxxxxxx doby xx Xxxxxx den.

Dle důvodové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx prodejní xxxx x xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxx stanoveno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx a pracovní xxxxx jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a velkoobchodů, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zejména xxxxxxxxxxxx x klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x velkoobchodech.

b) Vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x odůvodnění xxxxxx hlavních principů

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxx 48 přílohy č. 4 xxxxxxxx vlády č. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vazbě xx xxx 48 přílohy č. 4 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), definuje velkoobchod xxxx činnosti xxxxxxx x nákupem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx k další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Velkoobchod xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx maloobchodním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xx nutné xxxxxxxxx, xx xx velkoobchodního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, paliva, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sortiment výrobní xx obchodní, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vyjmenované xxxxxx a omezení xxxxxxxx xxxx na Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 200 x2, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x mazivy, xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nádražích x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx souvislosti je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníci xxxx provozovatelé prodejen, xxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x velkoobchodníků xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx nutné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xx 200 x2, xxxx xxxxxxxx xxx xx všední xxx, tak xxxxxxx x o xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx kazícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provozu xxx toto xxxxx xxxxxxxxx, x xx x vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx zaměstnanců.

Stávající xxxxxx xxxxxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx čehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerstvými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxxxxxx na Štědrý xxx a xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx 25. a 26. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxxx xx gastronomických provozech. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zásobeni - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rychle xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxx bázi. Xx souvisí s xxx, že provozovatelé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mnohdy nejsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx bistra x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nedostatku xxxx x xxxxxxx, xx xxx tyto xxxxxxxx jednoduše dojdou, xx omezena, x xx i xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxxxxx maloobchodů xxxxxxxxx potravinami xxxx xxxxxx xx kazícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx zavření xxxxxxxxxxxx ohroženo. Xxxxx xx tudíž x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx svátcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vnímají xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx státního xxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průměrně 3 500 gastronomických xxxxxxx x 3 000 xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx mohou xxxxxxxxxxxxx maloobchodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zásobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx ty xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 200 x2, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx zákona xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx se x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ocitly xxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centra, xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velkoobchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx maloobchodní xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rychloobrátkovým xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx firemního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s nepřetržitým xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, sociální xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozů, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxx zvláště xxxxxxx potraviny nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx. samoobslužných xxxxxxxxxxxx (xxxx &xxx; xxxxx), xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odstranit, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx docílit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx maloobchodů, spotřebitelů x xxxxxxx nakupujících x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jednak její xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx maloobchody, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou cílem xxx. xxxxxxxxxxx turistiky, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočky x xxxxxx nákupních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cílem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstup xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelé, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx právní úpravou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx a omezení xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx den xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bude kompenzována xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinny x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx svým zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxxxx sváteční xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx velkoobchodů xxx xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx svátek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x s mezinárodními xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Soudní xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X bodu 24 xxxxxxxx ve xxxx X-483/12 Pelckmans Xxxxxxxx XX x. Xxxxxx Xxx Xxxxxx Balen XX x xxxxx [2014] Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie xxxxx:

„X xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx 34 XXXX xx 36 XXXX xxxxxxxxxxxx volný pohyb xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvádí, je xxxxx připomenout, xx Xxxxxx xxxx již xxxxxxxxx rozhodl, xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu x xxxxxxx otevírací xxxx xxxxxxx, xxxxx dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozující xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxx x fakticky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx.“

Xxxxxx xxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX

- xx spojených xxxxxx X-267/91 x X-268/91 Xxxx x Xxxxxxxxx [1993], xxx 16, 17,

- xx xxxxxxxxx xxxxxx C-418/93, C-420/93, X-421/93, X-460/93, C-461/93, X-462/93, X-464/93, X-9/94, X-10/94, X-11/94, X-14/94, X-15/94, X-23/94, C-24/94 x C-332/94 Xxxxxxxx Xxxx Xxx Xxx [1996], xxx 28, 32 xxxx

- ve xxxxxxxxx xxxxxx X-69/93 x X-258/93 Xxxxx Xxxx XxX [1994], xxx 15.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx, že předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxx tuzemských xxxxxxx od výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přístupu xx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxx je xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti otevírací xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, je x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx prodejní doby xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

- Slovensko (§94 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“),

- Xxxxxx (Xxxxxx Trading Xxx 1994 xxxxxx x „xxxxxx sale“),

- Xxxxxx (La xxx xx 10 novembre 2006 xxxxxx x „xxxxxxxx xx xxxxxx“),

- Xxxxxxxx (Öffnungszeitengesetz 2003 xxxxxx x „Kleinverkauf“) xxxx

- Xxxxxxx (§1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx vliv xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx rozpočet, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozpočet, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx.

Xxxxxx lze očekávat xxxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx stránku xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx v oblasti xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pozitivní xxxxx xx velkoobchody x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx něž xx vztahují xxxxxxx x obecného zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx beze xxxxx - zvýšený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tržeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x dopady xx xxxxxxx prostředí

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nemá xxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx uvedeno xxx xxxx. x), xxxx dochází ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx den xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kompenzována xxx, že velkoobchody xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce x v souladu x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxxxx sváteční xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xx xxxxx xx svátek, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního stavu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx by bylo xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Stávající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soukromí a xxxxxxxx údajů.

i) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

II. Xxxxxxxx xxxx

K čl. I

K bodu 1, 2, 3, 4, 5 a 6

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 x x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx „x xxxxxxxxxxxx“, „x xxxxxxxxxxxx“ x „xxxx velkoobchodě“.

K bodu 7

Jedná se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx slovo „anebo“ xxxxxxxx slovem „nebo“.

K čl. II

Vzhledem x tomu, xx xxxx nutné xxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxxxx xx, xxx tento xxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx jeho vyhlášení.

V Praze dne 8.6.2018

Xxxxxx Xxxxxx v.r.

Pavel Xxxxxx&xxxx; v.r.

Jaroslav Xxxxx x.x.

Xxx Richter x.x.

Xxx Xxxxx&xxxx; x.x.

Xxxx Xxxxxxxxxxx x.x.

Xxxxx Brázdil  x.x.

Xxxxxxx Xxxxxxxx v.r.

Miroslav Xxxxxxx x.x.

Xxxx Xxxxxxxx v.r.

Roman Xxxxxxx v.r.

Robert Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxx v.r.

Jaroslav Xxxxxxx x.x.

Xxxxxxxx Vrecionová x.x.

Xxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx