Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

200/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxx

XXXXX

xx dne 2018,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 223/2016 Sb., x prodejní době x maloobchodě x xxxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxx se slova „x velkoobchodě“ xxxxxxx.

2. V xxxxxxx §1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

3. X §1 xxxx. 1 se xxxxx „ x xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

4. V §1 xxxx. 2 se xxxxx „ a xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

5. X §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „x velkoobchodu“ xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

7. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.

Čl. II.

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

I. Xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx cílem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx účinnosti xxx 1. října 2016, xx upravit prodejní xxxx x maloobchodech x velkoobchodech stanovením xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx ve vyjmenované xxxxxx x omezení xxxxxxxx doby na Xxxxxx xxx.

Xxx důvodové xxxxxx ke stávající xxxxxx úpravě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárce bylo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x velkoobchodů, xxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x maloobchodech x velkoobchodech.

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx principů

Navrhovaná xxxxxx úprava xx xxxxx za xxx xxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxx 48 přílohy č. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx 48 přílohy č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojené x nákupem a xxxxxxxx zboží za xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxx prodejem xxxxxx xxxx použitého xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx závodům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx zdůraznit, xx xx velkoobchodního xxxxxxxxxx patří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx rovněž xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobou x xxxxxxxxxxxx, neboť nakupuje xxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sortiment výrobní xx obchodní, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prodejní xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx a omezení xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx prodejny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 x2, čerpací xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx, lékárny, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, autobusových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx prodejny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx provozovatelé prodejen, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jimi zásobováni.

Dále xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx 200 x2, xxxx xxxxxxxx xxx xx všední xxx, tak obvykle x x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx zásobují xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x státních xxxxxxxx, neboť xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zboží xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx x xxxx, že tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniky bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neřeší, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravinami xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbožím, x to zvláště xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx x zcela xx xxxxxxxx xx xxxxx 25. a 26. prosince.

Tento problém xxx rovněž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx provozech. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakupují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx - především čerstvými xxxx rychle xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxx, xx provozovatelé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x objektivních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx potřeba pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx bistra o xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozy xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz v xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx x případě, xx xxx xxxx xxxxxxxx jednoduše dojdou, xx xxxxxxx, x xx i vzhledem x tomu, xx x zásobení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravinami nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jev, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx bistra xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vnímají jako xxxxxxxxxxxxxx destinaci, xxxxx xxx nabízí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx velmi xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx je dále xxxxx zdůraznit, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxx velkoobchodníka průměrně 3 500 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a 3 000 maloobchodů. X xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx není xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx maloobchodů a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbožím xxxx surovinami. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rovněž x xx xx xxxxxxxxxxxxx, kteří mají xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xx 200 x2, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx situaci xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx. obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, tak maloobchodní xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jediného firemního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, skladu, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx retailingové xxxxxxxxxxx xxx maloobchodní xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx, provozovat, ovšem xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rychloobrátkovým xxxxxxxxxxxxxxxx sortimentem xx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx firemního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx také xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxx zásobení xxxxxx xxxxxxx, neboť xx nakupují na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se kazící xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx. samoobslužných xxxxxxxxxxxx (xxxx &xxx; xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx maloobchodů, spotřebitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jednak xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx turistiky, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx běžná xxxxxxxxx. X této souvislosti xx xxxxx rovněž xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx rodinných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x dětmi tráví xxxx xxxxx čas.

Velkoobchody xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nakupují x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelé, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx závody, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx profesionální xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx a účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx harmonizovat xxxxxxx x pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxx na Xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxxxx, nicméně tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx velkoobchody xxxxx povinny x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak xxxx navrácena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ve svátek, xxxxx xx přinejmenším xxxxx x nich xxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxx xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Navrhovaná xxxxxx úprava xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx otevírací xxxx xxxxxxx nespadá do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx 24 xxxxxxxx xx věci X-483/12 Xxxxxxxxx Turnhout XX v. Xxxxxx Xxx Gastel Balen XX x xxxxx [2014] Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx:

„X xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx 34 XXXX xx 36 XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx dvůr xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx otevírací doby xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozující činnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, uvádění xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx xx xxx.“

Xxxxxx právní xxxxx lze xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX

- xx xxxxxxxxx xxxxxx X-267/91 x C-268/91 Xxxx x Xxxxxxxxx [1993], bod 16, 17,

- xx xxxxxxxxx xxxxxx X-418/93, X-420/93, X-421/93, C-460/93, C-461/93, X-462/93, X-464/93, X-9/94, X-10/94, C-11/94, X-14/94, X-15/94, X-23/94, X-24/94 x C-332/94 Xxxxxxxx Xxxx Xxx Xxx [1996], bod 28, 32 xxxx

- xx xxxxxxxxx xxxxxx X-69/93 x X-258/93 Xxxxx Xxxx XxX [1994], xxx 15.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuzemských xxxxxxx xx výrobků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trh x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxx xxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jevem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx (§94 odst. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx „maloobchodný xxxxxx“),

- Xxxxxx (Sunday Trading Xxx 1994 xxxxxx x „xxxxxx xxxx“),

- Xxxxxx (La xxx xx 10 novembre 2006 hovoří x „xxxxxxxx xx xxxxxx“),

- Xxxxxxxx (Öxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2003 xxxxxx o „Xxxxxxxxxxxx“) xxxx

- Xxxxxxx (§1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

x) Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx stránku státního xxxxxxxx, x to xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, neboť xxxxxxxxxx právní úprava xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx x rovněž xx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákazu xxxx omezení xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx - zvýšený xxxxx xxxxxxx vedoucí k xxxxx xxxxx způsobený xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Předpokládané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopady xxx nemá xxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxx prodejní xxxx xx vyjmenované xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx den xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění sváteční xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx velkoobchodů tak xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx zvýhodnění xx xxxxx xx svátek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx a vyhledávané x x něž xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neobsahuje ustanovení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů

Stávající právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx vliv xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu.

k) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx souhlas xxx v xxxxx xxxxx

X ohledem xx xxxx uvedené je xxxxxxxx, aby tato xxxxxx nabyla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx s návrhem xxxxxx souhlas xxx x xxxxx čtení.

XX. Xxxxxxxx část

K čl. I

K bodu 1, 2, 3, 4, 5 a 6

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje x xxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 x x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx zrušit xxxxxx xxxxxxx „a velkoobchodě“, „x velkoobchodu“ x „xxxx xxxxxxxxxxxx“.

K bodu 7

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx „anebo“ xxxxxxxx slovem „xxxx“.

K čl. II

Xxxxxxxx x tomu, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, navrhuje xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patnáctým dnem xx xxxx vyhlášení.

V Xxxxx dne 8.6.2018

Xxxxxx Xxxxxx v.r.

Pavel Xxxxxx&xxxx; v.r.

Jaroslav Bžoch x.x.

Xxx Xxxxxxx v.r.

Jan Xxxxx&xxxx; v.r.

Věra Xxxxxxxxxxx x.x.

Xxxxx Brázdil  x.x.

Xxxxxxx Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxx x.x.

Xxxx Xxxxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxxxx v.r.

Robert Králíček x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx v.r.

Jaroslav Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxx Stanjura x.x.

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxx x.x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x.x.

Xxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx