Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
414/2023 Sb.
11.12.2023
29.12.2023
01.01.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22 a 187 a čl. II bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti 1.1.2025, čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188, čl. II bodů 8 a 9, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Soudnictví (nálezy)