Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.
334/2023 Sb.
10.11.2023
21.11.2023
01.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 23, které nabývají účinnosti 1.9.2024, a bodu 10, který nabývá účinnosti 1.7.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění