Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
292/2023 Sb.
18.09.2023
29.09.2023
01.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 48, která nabývají účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Vodní a lesní hospodářství