Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
271/2023 Sb.
11.08.2023
14.09.2023
01.01.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 155, které nabývá účinnosti 1.7.2024, a čl. V, které nabývá účinnosti 31.12.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Silniční doprava, Školství a pedagogika, Trestní právo