Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
150/2023 Sb.
10.05.2023
05.06.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti 30.6.2023, a čl. I bodů 2 až 6 a 8 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti 1.4.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Silniční doprava, Trestní právo