Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
265/2022 Sb.
01.09.2022
05.09.2022
06.09.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.9.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1 a čl. II, která nabývají účinnosti 1.1.2023, a ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti 1.6.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Příroda a životní prostředí (odpady)