Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
241/2022 Sb.
10.08.2022
31.08.2022
01.09.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 15, 17, 21 až 24, 26 až 28, 31 až 43, 47 a 48, čl. II, čl. III bodů 9 až 11 a 22 až 24 a čl. IV, která nabývají účinnosti 1.1.2023; ustanovení čl. I bodů 13 a 44 až 46, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Inspekce a kontrola, Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Příroda a životní prostředí (odpady), Trestní právo, Vojsko