Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
544/2020 Sb.
01.12.2020
23.12.2020
01.02.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.2.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti uplynutím 23.12.2023, a části šesté, která nabývá účinnosti 1.1.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Vodní a lesní hospodářství