Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
527/2020 Sb.
01.12.2020
17.12.2020
01.01.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou a) ustanovení čl. III bodů 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti 1.1.2021, b) ustanovení čl. I bodů 3, 206 až 211 a 244, která nabývají účinnosti 3.1.2021, c) ustanovení čl. I bodů 34, 100, 109, 166, 197 a 222, čl. III bodu 1, čl. VI bodů 2, 3, 7 a 10, části čtvrté, čl. XII bodu 3, čl. XIV bodu 2, částí osmé, deváté, jedenácté a dvanácté, čl. XXIV bodu 3, částí patnácté a šestnácté, čl. XXIX bodu 5, části osmnácté, čl. XXXI bodu 1, čl. XXXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, části dvacáté první, čl. XXXV bodu 7 a části dvacáté třetí, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů. d) ustanovení čl. III bodů 9 až 11 a 89, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabývá účinnosti zákon o náhradním výživném (1.7.2022), a e) ustanovení čl. I bodů 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV bodů 2, 20 a 22 až 24, která nabývají účinnosti 1.8.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Kultura - umění (hry, loterie, veřejné sbírky), Podnikání - privatizace, Trestní právo