Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
314/2019 Sb.
31.10.2019
28.11.2019
29.11.2019
Zákon nabývá účinnosti 29.11.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15, 29 a 34 a ustanovení části třetí, která nabývají účinnosti 29.11.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Vodní a lesní hospodářství