Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
74/2019 Sb.
27.02.2019
14.03.2019
01.01.2030
31.12.2029
Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. Z zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31.12.2020, tento zákon, s výjimkou ustanovení §4 odst. 6, §9, §12 odst. 2, §18 až 21 a §23 odst. 3, pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2020. Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a den vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost.
Poznámka redakce: Z důvodu nemožnosti určení přesného data účinnosti, je z technických důvodů nastaveno fiktivní datum účinnosti.
zákon
zákon Parlamentu
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Občané - občanská práva