Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxxxxxxx 2003
k xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx podle §70 xxxx. a) zákona x. 62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") x dohodě x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §70 xxxx. x) xxxxxx, x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx x v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, jakož i x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx §70 xxxx. x) zákona:

Xxxxxx xxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xx vede samostatně xxx každé xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x knize, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků2) x x rámci xxxxxx okrsků podle xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx volič xx xxxxxxx zanesen.

(2) X seznamu voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx volebního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona, se xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlastní žádosti xxxxx §29 xxxxxx xxxx xx xxx xxx převeden xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,4) z xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxx xx xxx byl xxxxxxxx velitelem nebo xxxxxxxx příslušného zařízení.5)

§2

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které není xxxxxx xxxxxxx, úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx") xx xxxxxxx oznámení xxxx, xxx dal x xxxxxx změně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx 2 xxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu uzavře xxxxxx voličů pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podtrhne, xxxxx datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx voličů x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úřad xxxxx neprovádí. Pokud xx xxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx listin Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje x xxxxxxx Českému statistickému xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přebírá xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx je státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx zaregistrování xxxxxxxxxxxx listin xxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.6)

(4) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx kandidátů na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx kopie změněných xxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x aktuálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí x registraci kandidátních xxxxxx7) předá xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxx odmítnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xx do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx statistický úřad x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx informace x xxx, xx kandidát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxx xxxxx být xxxxx, x období xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předá kopii xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx odvolání xxxxxxxxxxx nebo kopii xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Český statistický xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí.

§5

Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vylosuje xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxxxxxxxx lístků politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx8) (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vloží xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků Xxxxxx xxxxxxx komise tyto xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidujících xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu označovány xxxxxx x názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zaregistrována xxx xx základě xxxxxxxxxx soudu,6) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajských xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx před konáním xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití.

(2) Xxxxxx xxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxxx xxx archivaci 3 xxxx nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Úřední xxxxxx, použité xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx sčítání xxxxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxx pomocné sčítací xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) po xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby kandidáta (xxxx jen "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu na xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o návrhu xx neplatnost.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odděleně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx znaky a xxxxx:

x) skartační xxxx X pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, dokumentaci x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo jejím xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx byl xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx lístky, xxxxxx x výsledku hlasování, xxxxxxxxx doba se xxxxxxx na dobu 10 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx V pro xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx doba xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, seznamu xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů

(1) Xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. Slib xxxxxxxxxxxx a členů xxxxxxxx xxxxxxx komise

4. Xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x přílohami

5. Xxxxxxxxx lístek pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Záznam x xxxxxxxx

7. Zápis x xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9. Záznam x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx okrsku Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Průkaz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (1x)

2. Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tiskopis xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx voličského xxxxxxx x xxxxxx xxx úschově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx16).

§8

Xxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx9) xxxxxxxx účet, kterým xx xxxxx účet x Xxxxx národní xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx příspěvek na xxxxxxx náklady. Současně x xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), na xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10) politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x identifikačním xxxxxx té politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které členové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx bezhotovostním xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxx 558. Xxx složení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x hotovosti xx xxxxxxx konstantní xxxxxx 379.

§9

Xxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx složený příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx spojení, xxxxx xxxx písemně sděleno xxxxx §8 xxxx. 1, a to xx lhůtě stanovené xxxxxxx.11)

(2) Příspěvky xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x konáním voleb xx Evropského parlamentu xxxxxxxxx, a úroky xx xxxxxxxxx příspěvků xx volební xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou na xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 772-14422001/0710 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx "Příspěvky na xxxxxxx náklady x xxxxx x voleb" x xxxxxxxx roku xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x převodem finančních xxxxxxxxxx xxxx zasláno xxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx analytickém účtu xxx běžný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 379 - Xxxx závazky. K xxxx 379 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x x případě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státního rozpočtu. Xx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení výsledků xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx12) xxxxxxx ministerstvo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zvláštní účet x Xxxxx národní xxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx a xxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx 2 200 Xx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 400 Xx za každé xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xx dále xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kole xxxxx do Senátu Xxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu17).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx výdělku za xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Xx za xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obecní xxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx též podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx ukončení xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx15) xxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2003.

Ministr:
Mgr. Xxxxx x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 409/2003 Xx.

Xxxx 1

SEZNAM XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Xxx. xxxxx
Xxxxx, popř. jména
Příjmení
Rodné xxxxxxxx x)
Datum xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. místo xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) uvede se x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxx xxxxxxx podle §29 xxxxxx

Xxxx 2

XXXXXXXX

x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (xxxxxxxx)x) xxxx (xxxxx, městského obvodu, xxxxxxx části)x) ..................................................................

xxxxx §32 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxx .................................... xx 14.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx x xxx ................................... od 8.00 xx 14.00 xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx volební místnost ...............................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ................................................................................................................

ve xxxxxxxx xxxxxx x. ...........................................................................................................

je xxxxxxx místnost ................................................................................................................

xxx xxxxxx xxxxxxx v .................................................................................................................

3. Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx pasem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

4. Xxxxxxx voliči budou xxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky. Xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. xx)

X ........................ xxx .................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxx)x)

x) Xxxxx se odpovídající

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxx 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

"Xxxxxxx xx xxxx čest, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise x budu se xxx xxx řídit Xxxxxxx, zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky."

Zapisovatel okrskové xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx podpisu                                   Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, popř. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Podpisx)

komise

jméno, popř. xxxxx,

xxxxxxxx, titul

...................................................                              ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx volební komise, xxxxx xx občanem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, podle §18 odst. 5 xxxx poslední zákona x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxx 4

XXXXXXXXXX LISTINA

pro xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxx xx xxxxx ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx koalicexx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Kandidáti:

1. ................................................................................................................................................................................

Jméno, xxxx. jména, xxxxxxxx, xxx ke druhému xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; kandidáta xx území Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; název xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; jehož xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaj

                                                                                                                             "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

                                                                                                                 xxxxx politické xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx navrhloxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, popř. jména, xxxxxxxx, věk ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, povolání

                                                                                                                ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx obec pobytux)

                                                                                                                        xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

                                                                                                                  ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx xx politického hnutí,

                                                                                                                    xxxxx je kandidát xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx kandidáta xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx xx přihlášen x trvalému xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, kde xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx místo xxxxxxx) xx území Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx)

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx funkce xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx oprávněné xxxxx

xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, příjmení x označení funkcí xxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X ....................................... dne ................................................

Přílohy: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx

Xxxxxxx X xx vzoru 4

Příloha xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..............................x) xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx .......................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx České republiky

"Já xxxx xxxxxxxxx(x) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx

...................................................

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx(x) na kandidátní xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx souhlasím xx xxxx kandidaturou, xxxxxx xx známy xxxxxxxx xx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxx xx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxx xxxxxxx x tomu, xxxxx byl(a) xxxxxx(x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; místo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

X .............................. xxx .....................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx X 1 ke xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině ..... x) xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx xxxxx .....

Xxxxxxxxxx kandidáta, který xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

„Xx xxxx xxxxxxxxx(x),

...............................................................................................................

xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx překážky xx volitelnosti, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x tomu, xxxxx xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx členském státě. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxx xxxxxxx občanem (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx(x) soudním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxx xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

datum x xxxxx narození                                         místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsem xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx občankou)           

V .................................... xxx ............           

                                                                                                   .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis kandidáta

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx.

xx) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X 2 xx Xxxxxxxx 4

Attachment xx xxx list xx xxxxxxxxxx ..... x) xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx is x xxxxxxx xx another Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx

„X, xxx undersigned

...............................................................................................................

name (xxxxx) and xxxxxxx

xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx the European Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx be xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx European Xxxxxxxxxx xxxxxxxx day, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx another candidate xxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx T xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx my xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx been xxxxxxxxx, by a xxxxx or xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx the xxxxxxx X xx x xxxxxxx of."

.....................................                                              ..............................................................................................................

Xxxx and xxxxx xx xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xx permanent xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) xx xxx Czech Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx xxxx xxxxxxx in xxx xxxxxx xxxxx X xx a xxxxxxx xx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx ............................. xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx signature

x) xxxxx xxx xxxx of xxx xxxxxxxxx party, xxxxxxxx, or coalition

xx) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx in line xxxx the Act xx European Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Section 22, Xxxxxxxxx 2.

Annexe X 3 au xxxxxx x° 4

Xxxxxx ŕ xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ..... x) xxx xxxxxxxxx du Xxxxxxxxx européen xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx ..... xx .....

Xxxxxxxxxxx xx candidat xxxxxxxxxxxxx d'un autre xxxx-xxxxxx xx l'Union xxxxxxxxxx

„Xx xxxxxxxxx(x)

...............................................................................................................

xxxxxx(x), nom

figurant xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx aux xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx accepter xx candidature xx xx pas xxxxx xxxxxxxxxxxx d'obstacle x xxx éligibilité, xx xxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx européen, xx xxx xxxxx xxxxx xxx accord xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx du Parlement xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx Etat-membre. Xx déclare xxxxxxx xx pas avoir xxx déchu xx xxxxx d'éligibilité xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx par xxx décision xxxxxxxxxxxxxx xxxx x'Xxxx xxxx xx xxxx ressortissant(e)."

.....................................                             ..............................................................................................................

xxxx et xxxx xx naissance           xxxx xx résidence xxxxxxxxxx xx xxxx de xxxxxxxx) xxx le xxxxxxxxxx de la Xxxxxxxxxx tchéque

............................................................................................................................................................        

Adresse xx xxxxxxx lieu xx xxxxxx xxxx x'Xxxx xxxxxx; xxxx xx xxxx ressortissant (xxxxxxxxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;

X .................................... xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; signature xx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx le xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, du xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx de xx coalition.

xx) lndiquer xxx informations selon Xxxx. 22 xxxxxx 2 de la xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Kandidatenliste ..... x) xüx xxx Xxxx zum Europäischen Xxxxxxxxx, die xx xxx Xxxx xxx ..... xxx ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx des Xxxxxxxxxx, xxx Staatsangehöriger xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxx xxx

„Xxx, xxx (xxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

xxx auf der Xxxxxxxxxxxxxxx für xxx Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx Aufgeführte, erkläre xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bin, mir xxxxx Hindernisse für xxxxx Xäxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, gegebenenfalls dass xxxxx Xxxxxxxxxxx bis xxx Xxx xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ich xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, auf xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxüxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Weiterhin xxxxäxx ich, xxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Staatsangehöriger (Xxxxxxxxxxxxxxxx) xxx xxx, das Xxxxx xxxäxxx zu xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entzogen xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .                     .............................................................................................................

Xxxxxxxxxxxx xxx -xxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxx Wohnsitzxx) xxx xxx Xxxxxx der Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx im Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx bin 

In ........................... xx ............                                    .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Unterschrift xxx Xxxxxxxxxx

x) Xx xxxx xxx Xxxx xxx politischen Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

xx) Es xxxx xxx entsprechende xxxäx §22 Abs. 2 xxx Xxxxxxxx üxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx angeführt.

Vzor 5

.................................................................

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx politické xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, koalicex))

.....................................................................................................................................................................................

Koalici xxxxxxx) ......................................................................................................................

Kandidáti pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................

1. Xxxxx, xxxx. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx

xxxxxxxx, xxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; nebo obec xxxxxxx) na xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx republiky

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................                                                   ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x politické xxxxxx nebo                                                  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxx politické xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx v xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxx

Xxxx 6

XXXXXX

x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx úřademx)

Ministerstvo xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (xxxxx)x) .....................................................................

Obec, xxxxx, městský xxxxx, xxxxxxx část (xxxxx) ................................................................................................

Xxxxxxx okrsek x. ........................................... Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) ...................................................................

Xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Xxx: ..........................................................................................

Xxxxxxxx xxxx: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Způsob xxxxxxxxxx nedostatkůxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx

(xxxxx, příjmení, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (jméno, xxxxxxxx, xxxxxx)

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX O XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX VOLEBNÍM XXXXXX ČESKÁ XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx .........................................,

xxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx zjištěny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb:

Celkový xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx ...................

Xxxxxxx počet odevzdaných xxxxxxxx obálek ...................

Celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx ...................

Xxxxx xxxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx (xxx. x x %):

- Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx č. 1 (xxxxxxxxxx číslo x xxxxx) ...................

xxx., xx

- Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 99 (vylosované xxxxx a xxxxx) ...................

Xxxxxxx č. 1: Xxxxx x příjmení xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx stali xxxxxxxxxx, spolu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasování

...................................................................................................

Hodina, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx zápisu

Jména, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

XXXXXX X5

Xxxx 8

XXXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, xxxx. xxxxx: ........................................................... xxxxxxxx:...........................................................................

xxxxx xxxxxxxx: ......................................................................... datum xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) na území Xxxxx xxxxxxxxx: ....................................................................

.................................................

byl(a) xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dnech .................. xxxxxx(x)

XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX)x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx volební xxxxxx

X ................................. xxx .............................................           .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx 9

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xx volebním xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnech: ..............................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; KČ1x)

Identifikace xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxxx (xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx xxxx a předání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta (xxx x xxxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) XX1 …. xxxxxxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 409/2003 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX X7

XXXXXX

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. xxxxx x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx uniex):

......................................................................................................................................................................................

Funkce x xxxxxx: ...............................................................................................................

xxxx, předseda, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... dne ....................................... .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxxx okrskové

                                                                                                               volební xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx T/1b

FORMÁT X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. jména x příjmení: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Datum xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx pobytux): .........................................................................................................................

Xxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... dne ............................................ .........................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

x) Xxxxx xx odpovídající

Vzor xxxxxxxxx X/2

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku

Příloha xx xxxxx tiskopisu X/02

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 409/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/2017 Sb. x účinností od 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2019 Sb. x účinností xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 409/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.2003.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

251/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 31.5.2006

368/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x provedení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 212/96 Xx., xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/99 Xx. x zákona x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška č. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev obcí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška č. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 251/2006 Xx.

x xxxxxxxxx od 7.10.2008

442/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky Ministerstva xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

452/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

63/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

91/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2017

475/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2017

185/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2018

39/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Xx., kterým xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx., o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
4) §28 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 zákona x. 62/2003 Xx.
6) §23 xxxx. 7 zákona x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 zákona x. 62/2003 Xx.
8) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 62/2003 Xx.
9) §21 xxxx. 4 zákona x. 62/2003 Sb.
10) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx. x xxxxxx č. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
13) §61 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
14) Zákon č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod č. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Xx., zákona č. 171/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 62/2003 Sb.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 273/2001 Sb., zákona x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 233/2000 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Sb. x zákona x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) §12 xxxx. 2 vyhlášky x. 233/2000 Xx.

§6 odst. 1 vyhlášky x. 294/2012 Xx., o xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.