Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxxxxxxx 2003
x provedení xxxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx") v dohodě x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §70 xxxx. b) xxxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx §70 písm. x) xxxxxx x v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, jakož i x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx:

Postup xxxxxxxx xxxxx xxx sestavování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu

§1

(1) Xxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu1) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků2) x v xxxxx xxxxxx okrsků podle xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxx zanesen.

(2) X xxxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx x xxxxxxx voliče xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém bude xxxxx. X xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 zákona, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x místo xxxx narození. V xxxxxxxx xx uvede, xx xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx obci, xxxx. xxxxxxxx okrsku, byl xxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veden xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx xxxx xx xxx xxx převeden xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dodatku stálého xxxxxxx xxxxxx,4) x xxxxxxxx xxxxxxxx,3) anebo xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.5)

§2

(1) Zápisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x seznamu voličů xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxxx úřad, městský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo dal x takové změně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx 2 dny xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznam podtrhne, xxxxx xxxxx uzavření, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podepíše.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Evropského xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxx po uzavření xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

Postup xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátů kopie xxxxxxxx kandidátních listin x prohlášení xxxxxxxxx, x xx nejpozději xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx den přede xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu přebírá xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxx x dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx informace x xxx, xx kandidát, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.6)

(4) Ministerstvo po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx listinách xxxxx xxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx duplicit.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx pro xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x seznam odmítnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komisi.

§4

Ministerstvo xxxxxxx opis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx vzdání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx od jiného xxxxxxxxx státu x xxx, xx xxxxxxxx xxx zbaven práva xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rovněž x xxxxxxxxx pozastavení činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí.

§5

Xxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx lístků

(1) Státní xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx8) (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx se vloží xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x koalic xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(3) Xx vylosování xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a koalic xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a názvem xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některé x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,6) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajských xxxxx a obecních xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx konáním xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci s xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx o průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxxx xxx archivaci 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecní úřad xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ústavní stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxx znak X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxx či xxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 let,

b) skartační xxxx X xxx xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na dobu 5 xxx.

§7

Xxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx lístku, xxxxxxxxxx xxxxxxx, seznamu xxxxxx, xxxxxxxxx x zvolení, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxx dokumentů:

1. Xxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Oznámení x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. Slib xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx volební komise

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x přílohami

5. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx

6. Xxxxxx x xxxxxxxx

7. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

9. Záznam x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví x příloze č. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Průkaz xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (1x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1b)

2. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx okrsková volební xxxxxx využije programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx voličského xxxxxxx x postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx16).

§8

Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona9) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx účet x České xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx účet"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příspěvek na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxxxx adresu, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx náklady vrátit.

(2) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10) politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x x xxxxxxx xxxxxxx variabilním symbolem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx politické xxxxxx nebo politického xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx souhlasně xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 558. Xxx xxxxxxx příspěvku xx volební xxxxxxx x hotovosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 379.

§9

Xxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx náklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xx xxxxxx nebo xxxxxxxx spojení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, a xx xx xxxxx stanovené xxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x konáním voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xx xxxx zvláštního xxxx, xxxxxxxxxxxx převede xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 772-14422001/0710 xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x voleb" x xxxxxxxx xxxx xxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx symbolu. Současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu financí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx účet xxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx. K xxxx 379 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x případě koalice xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(4) Ministerstvo x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 částky, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxx xxxxxxxx účet x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x výplaty x xxxx paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměna13) (xxxx xxx "xxxxxx") ve xxxx 2 200 Xx, místopředsedovi x xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jinými volbami, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 400 Xx xx xxxxx xxxxx volby. Uskuteční-li xx u xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x druhé kolo, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kole xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu17).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Kč za xxxxx den.

(4) X xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech jednání xxxxxx nezúčastňuje, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx krátí x xxxxxx xxxxx evidence x jeho účasti xx jednáních okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx též xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 pro členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx po ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15) obecní xxxx.

§11

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2003.

Ministr:
Mgr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx.

Xxxx 1

SEZNAM XXXXXX XXX VOLBY XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

Číslo xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Xxx. xxxxx
Xxxxx, xxxx. xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx pobytu na xxxxx České republiky, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) xxxxx xx x xxxxxx, který xx zapsán xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě své xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx

Xxxx 2

XXXXXXXX

x xxxx x xxxxx konání xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (primátor)x) xxxx (xxxxx, městského xxxxxx, xxxxxxx xxxxx)x) ..................................................................

xxxxx §32 zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskuteční

dne .................................... xx 14.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx a dne ................................... xx 8.00 xx 14.00 hodin.

2. Xxxxxx konání xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx ...............................................................................................................

xxx voliče bydlící x ................................................................................................................

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ...........................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx ................................................................................................................

xxx xxxxxx xxxxxxx x .................................................................................................................

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx prokáže svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxxx, diplomatickým nebo xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx průkazem Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx 3 dny xxxxx dnem voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volič xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. xx)

X ........................ xxx .................................                     .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx (primátor)x)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Vzor 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

"Slibuji xx xxxx čest, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx funkci xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx se xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx podpisu                                   Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................         ..........................................

Členové xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................          ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx xx vlastnoručně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, podle §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx zákona x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx".

Xxxx 4

XXXXXXXXXX LISTINA

pro volby xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Xxxxxxxxx:

1. ................................................................................................................................................................................

Jméno, xxxx. xxxxx, příjmení, xxx ke xxxxxxx xxx voleb, pohlaví, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pobytux)

                                                                                                                   xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

                                                                                                               název xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xx xxxxxxxx členem, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx strany xx politického hnutí,

                                                                                                                                xxxxx xxxxxxxxx navrhloxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, povolání

                                                                                                                ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické strany xx politického hnutí,

                                                                                                                    xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaj

                                                                                                                                 "xxx politické xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx xx přihlášen x trvalému xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; nebo místo xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx)

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx oprávněné xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxxxxxx x označení xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x politických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X ....................................... xxx ................................................

Xxxxxxx: Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x případě, xx se xxxxx x koalici

Příloha X xx vzoru 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..............................x) pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

konané xx xxxxx .......................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx Xxxxx republiky

"Já xxxx podepsaný(á) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. xxxxx, příjmení

...................................................

datum xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxxx, xx souhlasím xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx známy xxxxxxxx xx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x tomu, xxxxx xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, x xx xxx x xxxxx členském xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

                                                                                                                    xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

X .............................. dne .....................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis xxxxxxxxx

x) Xxxxx se název xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice

Příloha X 1 xx xxxxx 4

Příloha xx xxxxxxxxxx listině ..... x) pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx .....

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

„Xx xxxx podepsaný(á),

...............................................................................................................

jméno, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx překážky pominou xx dni xxxxx xx Evropského parlamentu, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x tomu, xxxxx xxx(x) xxxxxx(x) na xxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx ani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx(x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx(x) xxxxx xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

datum x xxxxx xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx České xxxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X .................................... dne ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx kandidáta

x) Xxxxx se název xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx.

xx) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx B 2 xx Xxxxxxxx 4

Attachment xx the xxxx xx candidates ..... x) for xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx is x xxxxxxx xx another Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx

„X, xxx undersigned

...............................................................................................................

name (xxxxx) xxx surname

listed xx x xxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx candidacy, xx xx aware xx xx obstacles xx xx xxxxxxxx xx xx remove xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx not consented xx xx placed xx another candidate xxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxx T xxxx xx in xxxxxxx xxxxxxx. X declare xxxx xx xxxxx xx be xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, in the xxxxxxx I xx x xxxxxxx xx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

Xxxx and xxxxx xx xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx residence xx residencexx) xx xxx Xxxxx Republic

............................................................................................................................................................        

My xxxx xxxxxxx xx xxx member xxxxx X am x xxxxxxx xx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx ............................. xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx name of xxx political xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx

xx) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx the Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 22, Xxxxxxxxx 2.

Xxxxxx B 3 xx xxxxxx x° 4

Xxxxxx ŕ xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ..... x) xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx la période xx ..... au .....

Xxxxxxxxxxx xx candidat xxxxxxxxxxxxx x'xx xxxxx xxxx-xxxxxx xx l'Union xxxxxxxxxx

„Xx xxxxxxxxx(x)

...............................................................................................................

xxxxxx(x), xxx

xxxxxxxx xxx la xxxxx xxx xxxxxxxxx aux xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx accepter xx xxxxxxxxxxx et xx pas xxxxx xxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxx á xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx d'éventuels xxxxxxxxx xxxxxxxxx d'exister au xxxx xxx xxxxxxxxx xx Parlement européen, xx xxx xxxxx xxxxx xxx accord xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx liste xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx Xxxx-xxxxxx. Xx déclare ensuite xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x'xxxxxxxxxxx par xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx par xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx l'État xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxx et lieu xx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx) sur xx xxxxxxxxxx xx la Xxxxxxxxxx xxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dans x'Xxxx xxxxxx; xxxx xx xxxx ressortissant (xxxxxxxxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;

X .................................... xx ............                               .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) Indiquer xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, du xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx coalition.

xx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. 22 xxxxxx 2 xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx B 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx ..... x) xüx die Xxxx zum Europäischen Xxxxxxxxx, die xx xxx Zeit xxx ..... bis ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx des Xxxxxxxxxx, xxx Staatsangehöriger xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Union ist

„Ich, xxx (xxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

xxx auf xxx Xxxxxxxxxxxxxxx für die Xxxx zum Europäischen Xxxxxxxxx Xxxxxxüxxxx, erkläre xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, mir xxxxx Hindernisse für xxxxx Xäxxxxxxxxx bekannt xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Tag der Xxxx xxx Europäischen Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ich keine Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Parlament xxxxxxüxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx in einem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxäxx xxx, xxxx xxx xx Mitgliedstaat, xxxxxx Staatsangehöriger (Xxxxxxxxxxxxxxxx) xxx xxx, xxx Xxxxx gewählt xx xxxxxx xxx keinem Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Verwaltungsentscheid entzogen xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .                     .............................................................................................................

Geburtsdatum xxx -xxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx) xxx xxx Xxxxxx der Xxxxxxxxxxxxx Republik

............................................................................................................................................................        

Anschrift des xxxxxxx Wohnsitzes im Xxxxxxxxxxxxx, dessen Staatsangehöriger (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx xxx&xxxx;

Xx ........................... am ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;                    Xxxxxxxxxxxx xxx Kandidaten

x) Xx xxxx der Name xxx xxxxxxxxxxx Partei, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

xx) Xx wird xxx xxxxxxxxxxxxx xxxäx §22 Abs. 2 xxx Gesetzes über xxx Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx angeführt.

Vzor 5

.................................................................

xxxxx vylosované xxx xxxxxxxxx lístek

HLASOVACÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany (xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxxx))

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxx) ......................................................................................................................

Kandidáti xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................

1. Xxxxx, xxxx. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; povolání                                    xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx, xxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxx xxxxxxx) xx xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; kandidáta xxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x koalici

Vzor 6

XXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (xxxxx)x) .....................................................................

Obec, xxxxx, xxxxxxx obvod, xxxxxxx část (xxxxx) ................................................................................................

Xxxxxxx okrsek x. ........................................... Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) ...................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Xxx: ..........................................................................................

Xxxxxxxx stav: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(xxxxx, příjmení, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (xxxxx, příjmení, xxxxxx)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX X XXXXXXXX VOLEB XX XXXXXXXXXX PATLAMENTU

VE XXXXXXXX XXXXXX ČESKÁ XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx České republiky xx dnech .........................................,

byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxx xxxxxxx výsledky xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx voličů pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ...................

Xxxxx xxxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x koalice (xxx. x x %):

- Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 1 (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx) ...................

xxx., xx

- Politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx) ...................

Xxxxxxx č. 1: Xxxxx x příjmení xxxxxxxxx, kteří byli xxxxxxx, v členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, a kandidátů, xxxxx se stali xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................................................................................................

Xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx:

XXXXXX X5

Xxxx 8

XXXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, popř. xxxxx: ........................................................... xxxxxxxx:...........................................................................

xxxxx narození: ......................................................................... xxxxx xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxx x) xx území Xxxxx republiky: ....................................................................

.................................................

xxx(x) xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dnech .................. xxxxxx(x)

XXXXXXXXX (POSLANKYNÍ)x)

Evropského xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X ................................. dne .............................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

Xxxx 9

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnech: ..............................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX1x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxx část, xxxxxxx xxxxx, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx odmítnut x xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx zápisu byla xxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu

x) XX1 …. xxxxxxxxx xxxxx 1

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 409/2003 Sb.

Vzor xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX X7

XXXXXX

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, místo xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pasu České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx):

......................................................................................................................................................................................

Xxxxxx x xxxxxx: ...............................................................................................................

xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... xxx ....................................... .....................................................................

                                                                                                                      podpis

                                                                                                          xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxx

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx T/1b

FORMÁT X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. xxxxx x příjmení: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Místo xxxxxxxx xxxxxx, místo pobytux): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... dne ............................................ .........................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

x) Xxxxx xx odpovídající

Vzor tiskopisu X/2

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xx volebním xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X/02

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx vyhláška x. 409/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2017 Xx. x účinností od 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu vyhlášených xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2019 Xx. x účinností xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 409/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

251/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 233/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 212/96 Sb., xxxxxx XX uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. x xxxxxx č. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.5.2006

368/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Sb., xxxxxx XX uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. a xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 59/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., k xxxxxxxxx zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 251/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 7.10.2008

442/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

452/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

63/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.4.2014

91/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

475/2017 Xx., kterým xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.12.2017

185/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2018

39/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. a zákona x. 320/2002 Sb.
4) §28 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
6) §23 xxxx. 7 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
8) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 62/2003 Xx.
9) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
10) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Sb., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb. a xxxxxx č. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
13) §61 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
14) Xxxxx č. 247/1995 Sb., x volbách xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., zákona x. 204/2000 Sb., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Sb., zákona x. 230/2002 Sb. x xxxxxx x. 62/2003 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., zákona x. 37/2002 Sb., xxxxxx č. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Sb. x xxxxxx č. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx. x zákona x. 204/2000 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §12 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 233/2000 Xx.

§6 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 294/2012 Xx., o xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.