Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
VYHLÁŠKA
ze xxx 5. xxxxxxxxx 2003
x xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. a) zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí podle §70 xxxx. x) xxxxxx x x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, xxxxx i x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) zákona:

Postup xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu1) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx volebních okrsků2) x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X seznamu voličů xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx x xxxxxxx voliče xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx. X voliče, xxxxx je xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx, xx xxxx uvede xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x místo xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxx, xx kterém členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx obci, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 zákona xxxx xx xxx xxx převeden xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx stálého xxxxxxx voličů,4) x xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxx xx xxx byl xxxxxxxx velitelem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.5)

§2

(1) Zápisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu provádí xxxxxx xxxx, městský xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx, které xxxx xxxxxx členěno, úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xx základě oznámení xxxx, xxx xxx x takové změně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx 2 xxx přede xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx voličů x údaje xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxx obecní xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Ministerstvo xxxxxxxx pořizuje x xxxxxxx Českému statistickému xxxxx x založení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidátních listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx statistického xxxxx seznam xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx informace o xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.6)

(4) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx duplicit.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu informuje Xxxxx statistický xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx jiného členského xxxxx, byl v xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, v xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx od jiného xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že kandidát xxx zbaven xxxxx xxx volen. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí.

§5

Postup Státní xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx voleb xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx8) (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xx losovacího xxxxx xx vloží xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx podalo x xxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(3) Xx vylosování xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označovány xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,6) zůstává xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalici xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajských xxxxx a xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx konáním xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx převezme veškerou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx xx okrskových volebních xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 sady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hlasovací xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "návrh xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx, nebo

c) po xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx soud nevyhověl xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konání voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxx znak X xxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx X xxx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx na dobu 5 let.

§7

Xxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx voličů, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx tiskopisů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x vzory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx o xxxx a místě xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Xxxxxx x xxxxxxxx

7. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x zvolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

9. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx (1x) x xxxxxx zapisovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1x)

2. Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx16).

§8

Bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx9) xxxxxxxx účet, xxxxxx xx xxxxx účet x Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx v souvislosti x konáním xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady. Xxxxxxxx x podáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxx jen "bankovní xxxxxxx"), xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx variabilním xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s identifikačním xxxxxx té politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 558. Xxx xxxxxxx příspěvku xx volební xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx konstantní xxxxxx 379.

§9

Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, x xx xx xxxxx stanovené xxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v souvislosti x konáním xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx, x xxxxx xx složených xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady, xxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxx zvláštního účtu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 772-14422001/0710 xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x voleb" x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx Ministerstvu financí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x k němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx běžný účet xxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx. X xxxx 379 se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla jednotlivých xxxxxxxxxxx stran nebo xxxxxxxxxxx hnutí x x xxxxxxx koalice xx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(4) Ministerstvo x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx prostředků i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xx jednoho měsíce xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx12) xxxxxxx ministerstvo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 částky, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx účet x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxx odměny xx xxxxx funkce xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx při volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx13) (dále xxx "odměna") ve xxxx 2 200 Xx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx.

(2) Xxxxxx-xx se xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx podle xxxxxxxx 1 o 400 Xx za xxxxx xxxxx xxxxx. Uskuteční-li xx x voleb xxxxxxxx x xxxxxxx x druhé xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx výkon funkce x xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(3) Členovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxx poměru xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx kromě odměny xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Kč xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Xx za xxxxx xxx.

(4) V xxxxxxx, že xx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obecní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx krátí v xxxxxx xxxxx evidence x xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 pro xxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15) obecní xxxx.

§11

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2003.

Ministr:
Mgr. Xxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 409/2003 Xx.

Xxxx 1

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Xxx. xxxxx
Xxxxx, xxxx. jména
Příjmení
Rodné xxxxxxxx x)
Xxxxx narození
Místo xxxxxxxx x)
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) uvede xx x xxxxxx, který xx zapsán xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx

Xxxx 2

XXXXXXXX

x xxxx x xxxxx konání xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (xxxxxxxx)x) xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx)x) ..................................................................

xxxxx §32 xxxxxx č. 62/2003 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxx .................................... xx 14.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx a xxx ................................... xx 8.00 xx 14.00 xxxxx.

2. Xxxxxx konání voleb xx Evropského xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx volební xxxxxxxx ...............................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ................................................................................................................

xx xxxxxxxx xxxxxx č. ...........................................................................................................

je xxxxxxx místnost ................................................................................................................

xxx xxxxxx bydlící x .................................................................................................................

3. Voliči xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pasem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 3 dny xxxxx dnem xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. xx)

V ........................ xxx .................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxx)x)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Vzor 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx volební komise

"Slibuji xx svou čest, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx se xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx právními předpisy Xxxxx republiky."

Zapisovatel xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, popř. jména,

příjmení, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................         ..........................................

Xxxxxxx xxxxxxxx volební                                                  Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Podpisx)

komise

jméno, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................          ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................            ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx poslední xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění: "Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxx 4

XXXXXXXXXX XXXXXXX

xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx xxxxx ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Xxxxxxxxx:

1. ................................................................................................................................................................................

Jméno, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, xxx xx druhému xxx voleb, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

                                                                                                               xxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxx pobytux)

                                                                                                                   xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; název xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx hnutí,

                                                                                                               xxxxx xx xxxxxxxx členem, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické strany xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx kandidáta xxxxxxxxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, xxx ke xxxxxxx dni xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

                                                                                                                    xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaj

                                                                                                                                 "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx či politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx kandidáta xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Jméno, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx xx přihlášen x xxxxxxxx pobytu

                                                                                                                        xxxx xxxxx xxxxxxx) xx území Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zmocněnce:

...................................................................                                .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, příjmení                                                                     xxxxx, kde xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) xx území Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

                                                                                                                                         xxxxxx zmocněnce

                                                                                                                            xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; koalicex)

................................................................................................                         ................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, oprávněných                                                 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxx tvořících koalicixx)

V ....................................... dne ................................................

Xxxxxxx: Xxxxxx x státním xxxxxxxxx kandidáta

              Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx X xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině ..............................x) pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx dnech .......................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx České xxxxxxxxx

"Xx xxxx xxxxxxxxx(x) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx

...................................................

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx(x) na kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mi známy xxxxxxxx xx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nedal(a) xxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx byl(a) uveden(a) xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx členském xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

X .............................. xxx .....................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx

Xxxxxxx X 1 xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..... x) xxx xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxx xx xxxxx .....

Xxxxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

„Xx xxxx podepsaný(á),

...............................................................................................................

jméno, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pominou xx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu, xxxxx(x) xxxx xxxxxxx x tomu, abych xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx v xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxx xxxxxxx občanem (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx(x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxx xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxxx a xxxxx narození                                         xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx České xxxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X .................................... xxx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx.

xx) Xxxxx se odpovídající xxxxx §22 odst. 2 zákona o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X 2 xx Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xx the xxxx xx xxxxxxxxxx ..... x) xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx of candidate xxx xx a xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Union member xxxxx

„X, xxx xxxxxxxxxxx

...............................................................................................................

xxxx (xxxxx) xxx xxxxxxx

xxxxxx xx a candidate xxx xxx European Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx have xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx be aware xx no xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxx before xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx day, xx xxxx xxx consented xx be xxxxxx xx another candidate xxxx xxx the Xxxxxxxx Parliament xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx X xxxx xx in another xxxxxxx. T xxxxxxx xxxx my right xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, in xxx xxxxxxx X am x xxxxxxx of."

.....................................                                              ..............................................................................................................

Xxxx xxx place xx birth                                              Address xx permanent xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) in xxx Xxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx state X xx x xxxxxxx of    

In ............................. xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

                                                                                                                                               Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) state xxx name xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx

xx) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx in line xxxx xxx Act xx European Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 22, Xxxxxxxxx 2.

Xxxxxx X 3 xx xxxxxx x° 4

Xxxxxx ŕ xx liste des xxxxxxxxx ..... x) xxx xxxxxxxxx du Xxxxxxxxx xxxxxxxx tenues xxxx la xxxxxxx xx ..... xx .....

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x'xx xxxxx xxxx-xxxxxx de x'Xxxxx xxxxxxxxxx

„Xx soussigné(e)

...............................................................................................................

prénom(s), xxx

xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx candidats aux xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, déclare xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx et xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxx á xxx éligibilité, xx xxx d'éventuels xxxxxxxxx xxxxxxxxx d'exister xx xxxx des xxxxxxxxx xx Parlement xxxxxxxx, xx xxx avoir xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sur xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx aux xxxxxxxxx xx Parlement xxxxxxxx, méme dans xx autre Xxxx-xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx déchu xx xxxxx x'xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx de xxxxxxx xx par xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx l'État dont xx suis xxxxxxxxxxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; lieu xx xxxxxxxxx habituelle xx lieu de xxxxxxxx) sur le xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx tchéque

............................................................................................................................................................        

Adresse xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x'Xxxx xxxxxx; xxxx xx xxxx ressortissant (xxxxxxxxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;

X .................................... xx ............                               .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xx xxx xx parti xxxxxxxxx, du mouvement xxxxxxxxx ou xx xx xxxxxxxxx.

xx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. 22 alinéa 2 xx xx xxx sur les xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx ..... x) xüx die Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxx Zeit xxx ..... xxx ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx xxx Kandidaten, xxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx xxxxx xxxxxxx Mitgliedstaates xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxx xxx

„Xxx, xxx (xxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, xxx. Vornamen, Xxxxxxxxxxxx

xxx auf xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx die Xxxx xxx Europäischen Xxxxxxxxx Aufgeführte, xxxxäxx xxxxxxx, xxxx ich xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bin, mir xxxxx Xxxxxxxxxxx xüx xxxxx Xäxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxx xxx Xxxx xxx Europäischen Xxxxxxxxx wegfallen xxxxxx, xxxx xxx keine Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Kandidatenliste xüx xxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Parlament xxxxxxüxxx xx xxxxxx, xxx das xxxxx xxxxxx in xxxxx xxxxxxx Mitgliedstaat. Xxxxxxxxx xxxxäxx xxx, dass xxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Staatsangehbrige) xxx bin, das Xxxxx xxxäxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx durch xxxxxx Verwaltungsentscheid xxxxxxxx xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................................................................

Xxxxxxxxxxxx xxx -ort                       Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx) xxx xxx Gebiet xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx xxx&xxxx;

Xx ........................... xx ............                                    .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Unterschrift xxx Xxxxxxxxxx

x) Es xxxx xxx Name xxx politischen Xxxxxx, xxx politischen Xxxxxxxx xxxx der Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

xx) Xx xxxx xxx entsprechende xxxäx §22 Xxx. 2 xxx Xxxxxxxx über xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

Xxxx 5

.................................................................

xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXX LÍSTEK

Nezkrácený xxxxx politické xxxxxx (xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxxx))

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxx) ......................................................................................................................

Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................

1. Xxxxx, xxxx. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx

xxxxxxxx, věk,                                                                                                                                          xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxx xxxxxxx) na xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo                                                  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxx politické xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx razítka

Ministerstva vnitra

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxx 6

XXXXXX

x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (název)x) .....................................................................

Obec, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx část (název) ................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxx x. ........................................... Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) ...................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Čas: ..........................................................................................

Xxxxxxxx xxxx: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Ministerstvo xxxxxx/xxxxxxx xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(jméno, xxxxxxxx, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx)

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX X XXXXXXXX VOLEB XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX VOLEBNÍM XXXXXX ČESKÁ XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dnech .........................................,

xxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xx okrskových volebních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxx xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ...................

Xxxxx platných hlasů xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. x x %):

- Xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx x. 1 (xxxxxxxxxx číslo x xxxxx) ...................

atd., xx

- Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx) ...................

Xxxxxxx x. 1: Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, x kandidátů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, spolu x xxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................................................................................................

Xxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxxx zápisu

Jména, xxxxxxxx x podpisy xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise:

FORMÁT X5

Xxxx 8

XXXXXXXXX

x zvolení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)x) Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, popř. xxxxx: ........................................................... xxxxxxxx:...........................................................................

xxxxx xxxxxxxx: ......................................................................... datum narození: .......................................................

xxxxx trvalého xxxxxx xxxx místo xxxxxx x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: ....................................................................

.................................................

xxx(x) xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx .................. zvolen(a)

POSLANCEM (POSLANKYNÍ)x)

Evropského xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X ................................. dne .............................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

Xxxx 9

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konané xx xxxxx: ..............................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX1x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx obvod, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zápisu byla xxxxxxxxx lhůta (den x hodina):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

datum xxxxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) KČ1 …. xxxxxxxxx xxxxx 1

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX A7

PRŮKAZ

člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. xxxxx x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxxx):

......................................................................................................................................................................................

Xxxxxx v xxxxxx: ...............................................................................................................

člen, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... xxx ....................................... .....................................................................

                                                                                                                      xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; volební xxxxxx

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. jména x příjmení: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Datum xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx číslo cestovního, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx občana jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... xxx ............................................ .........................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis

                                                                                                           xxxxxxxx, primátorax)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx X/2

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X/02

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.4.2017

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Vyhláška x. 409/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx použije xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2019 Xx. x účinností xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 409/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

251/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 152/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 59/2002 Xx., x provedení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x provedení xxxxxx x. 62/2003 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.5.2006

368/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 130/2000 Sb., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX uveřejněného xxx č. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx x. 251/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 7.10.2008

442/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 11.12.2009

452/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

63/2014 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx zákona č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

91/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

475/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2017

185/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2018

39/2019 Xx., xxxxxx xx mění vyhlášky xxxxxxxxxxx volební zákony

s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Xx., kterým xx xxxx vyhlášky provádějící xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx., o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
4) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
6) §23 xxxx. 7 zákona x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Sb.
8) §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 62/2003 Sb.
9) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
10) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
13) §61 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
14) Xxxxx č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Sb., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Xx., zákona x. 230/2002 Sb. x xxxxxx č. 62/2003 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Sb. x xxxxxx č. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
16) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 212/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Sb. x zákona x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §12 odst. 2 xxxxxxxx č. 233/2000 Xx.

§6 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 294/2012 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o volbě xxxxxxxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.