Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
VYHLÁŠKA
ze xxx 5. xxxxxxxxx 2003
k provedení xxxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Evropského parlamentu x x změně xxxxxxxxx zákonů

Ministerstvo vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx podle §70 xxxx. x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx") x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx a x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Seznam xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xx vede xxxxxxxxxx xxx každé xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x knize, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx techniky x xxxxxxx podle stálých xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků2) x x xxxxx xxxxxx okrsků podle xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo místo xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx. U xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona, xx xxxx uvede xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx narození. X xxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx obci, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx veden xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx byl xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx §29 zákona xxxx xx něj xxx převeden ze xxxxxxx seznamu voličů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,4) z xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxx xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§2

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, úřad xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "obecní xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Obecní úřad 2 dny xxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyškrtnutých voličů x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxxx úřad xxxxx neprovádí. Xxxxx xx xxxxxx úřad xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx zápisu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx listin Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx k založení xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kandidátů, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přebírá xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, příjmení x data xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx a xxxxx x aktualizaci Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx postupuje v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx kandidát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx práva být xxxxx, xx zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.6)

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx kopie změněných xxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxx první den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxx odmítnutých xxxxxxxxxxxx listin Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx přebírá xxxx xxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx čtyřicátý xxxxx den přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu informuje Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vzdání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx kandidát, xxxxx je státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, v období xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx předává xxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předá kopii xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kopii xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx volen. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Postup Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx losování xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxx komise vylosuje xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx dnem xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx lístků politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx8) (dále jen "xxxxxxx").

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxx xx vloží xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podalo x ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx vylosování xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků Státní xxxxxxx komise tyto xxxxx předá Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx číselníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx x xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu označovány xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx názvu.

(4) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx zaregistrována xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,6) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Postup xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx úschově x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentace

(1) Obecní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx zabezpečí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tiskopisů xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx zneužití.

(2) Xxxxxx xxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 sady nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx xxx "návrh xx neplatnost"),

b) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xx neplatnost.

(3) Xxxxxxxxxxx x finančních nákladech xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx znaky x xxxxx:

x) skartační xxxx X pro kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx či xxxxx xxxxxx práva xxx volen, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x registraci xxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ve věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx lístky, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xx xxxxxxx na xxxx 10 let,

b) xxxxxxxxx xxxx V xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

§7

Xxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, seznamu voličů, xxxxxxxxx o zvolení, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx volebních xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

6. Záznam x xxxxxxxx

7. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x zvolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

(2) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví x příloze č. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Průkaz xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (1x) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1x)

2. Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx programu tiskopis xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx tiskopisu voličského xxxxxxx x postup xxx úschově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx16).

§8

Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx9) xxxxxxxx účet, kterým xx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx účet"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x podáním kandidátní xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), na xxxxx xxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady xx xxxxxx variabilním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10) xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 558. Xxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady x hotovosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 379.

§9

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx složený příspěvek xx xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.11)

(2) Příspěvky xx xxxxxxx náklady, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx, a úroky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x částky xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxxxxxx převede xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx č. 772-14422001/0710 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx "Příspěvky xx xxxxxxx náklady x xxxxx z voleb" x xxxxxxxx xxxx xxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx účty x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxx běžný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 379 - Xxxx závazky. K xxxx 379 se xxxxx xxxxxxxxxx účty xxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x x případě koalice xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxx koalice xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx měsíce xx vyhlášení výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zvláštní účet x České xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxx zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, způsob xxxx xxxxxx a xxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx 2 200 Xx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna ve xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx.

(2) Konají-li se xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx v souběhu x jinými xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x 400 Xx xx xxxxx xxxxx volby. Xxxxxxxxx-xx xx u xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xx dále xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kole xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 náhrada xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx funkce xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx výši 43 Xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Kč xx xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx, že xx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx všech jednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx celkovou výši xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx účasti xx xxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx též podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx náhradu ušlého xxxxxxx podle odstavce 3 xxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx15) xxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2003.

Xxxxxxx:
Xxx. Gross x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 409/2003 Sb.

Vzor 1

XXXXXX XXXXXX PRO VOLBY XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Poř. xxxxx
Xxxxx, xxxx. xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Xxxxx narození
Místo xxxxxxxx x)
Xxxxxx občanství
Místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) uvede se x voliče, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě své xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx

Xxxx 2

XXXXXXXX

x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (primátor)x) xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx)x) ..................................................................

xxxxx §32 zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

xxx .................................... xx 14.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx x xxx ................................... xx 8.00 xx 14.00 xxxxx.

2. Xxxxxx konání xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx volební místnost ...............................................................................................................

xxx xxxxxx xxxxxxx x ................................................................................................................

xx xxxxxxxx xxxxxx č. ...........................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx ................................................................................................................

pro xxxxxx bydlící x .................................................................................................................

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pasem České xxxxxxxxx, cestovním xxxxxxxx Xxxxx republiky), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx voliči budou xxxxxx 3 xxx xxxxx dnem voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. xx)

V ........................ xxx .................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxx)x)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxx průběhu xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Vzor 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

"Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x budu xx xxx tom xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................         ..........................................

Xxxxxxx xxxxxxxx volební                                                  Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Podpisx)

komise

jméno, popř. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................          ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................          ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................            ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění: "Xxxxxxxxxx, xx rozumím xxxxx, xxxxx podepisuji".

Vzor 4

XXXXXXXXXX LISTINA

pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx dnech ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Xxxxxxxxx:

1. ................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pobytux)

                                                                                                                   xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xx kandidát členem, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

                                                                                                                  ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx je kandidát xxxxxx, popřípadě xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"

                                                                                                                 ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; název politické xxxxxx xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Jméno, xxxx. jména, příjmení                                                                     xxxxx, kde xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx místo xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx zmocněnce

                                                                                                                            politické xxxxxx, politického hnutí xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx)

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Jméno, xxxx. jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X ....................................... xxx ................................................

Xxxxxxx: Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kandidáta

              Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx se xxxxx x koalici

Příloha A xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..............................x) xxx xxxxx xx Evropského parlamentu

konané xx xxxxx .......................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxx Xxxxx republiky

"Já xxxx podepsaný(á) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx

...................................................

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx kandidaturou, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x tomu, xxxxx xxx(x) xxxxxx(x) xx jiné kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx ani x xxxxx členském xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; místo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

X .............................. xxx .....................................................                       .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx kandidáta

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx X 1 xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..... x) xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnech .....

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

„Xx níže xxxxxxxxx(x),

...............................................................................................................

xxxxx, xxxx. xxxxx, příjmení

uvedený(á) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prohlašuji, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx známy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pominou xx xxx voleb xx Evropského parlamentu, xxxxx(x) xxxx xxxxxxx x xxxx, abych xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx v xxxxxxxx xxxxx, jehož jsem xxxxxxx občanem (xxxxxx xxxxxxxx), nebyl(a) soudním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) práva xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxxx x xxxxx narození                                         místo xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx pobytuxx) xx xxxxx České xxxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx občankou)           

V .................................... dne ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

xx) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X 2 xx Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xx the list xx candidates ..... x) xxx xxx Xxxxxxxx Parliament xxxxxxxxx xxxx in ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx of candidate xxx xx x xxxxxxx of xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx member xxxxx

„X, the xxxxxxxxxxx

...............................................................................................................

xxxx (xxxxx) xxx xxxxxxx

xxxxxx xx a candidate xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hereby xxxxxxx xx have xxxxxxxx my xxxxxxxxx, xx xx aware xx xx xxxxxxxxx xx my election xx to remove xxxx xxxxxxxxx before xxx Xxxxxxxx Parliament xxxxxxxx xxx, to xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx another candidate xxxx for xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxx X xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. X declare xxxx xx xxxxx xx be xxxxxxx xxx not been xxxxxxxxx, xx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx X xx x citizen of."

.....................................                                              ..............................................................................................................

Xxxx xxx place xx xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx residencexx) xx xxx Czech Republic

............................................................................................................................................................        

My xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx X xx x xxxxxxx of    

In ............................. xx ............        

                                                                                                             .........................................................................................

                                                                                                                                               Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) state xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx

xx) xxxxx xxx relevant xxxxx in xxxx xxxx xxx Xxx xx Xxxxxxxx Parliament Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 22, Xxxxxxxxx 2.

Annexe X 3 xx modéle x° 4

Xxxxxx ŕ xx liste xxx xxxxxxxxx ..... x) xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx européen tenues xxxx xx xxxxxxx xx ..... xx .....

Xxxxxxxxxxx xx candidat xxxxxxxxxxxxx x'xx autre xxxx-xxxxxx xx l'Union xxxxxxxxxx

„Xx soussigné(e)

...............................................................................................................

prénom(s), xxx

xxxxxxxx xxx la liste xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx au Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx et xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x'xxxxxxxxx obstacles xxxxxxxxx x'xxxxxxx xx xxxx des xxxxxxxxx xx Parlement européen, xx xxx avoir xxxxx xxx xxxxxx xxxx figurer xxx xxx autre liste xx xxxxxxxxx aux xxxxxxxxx du Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx autre Etat-membre. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx d'éligibilité xxx xxx décision xx xxxxxxx ou par xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x'Xxxx xxxx xx suis xxxxxxxxxxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xx résidence xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx) xxx le xxxxxxxxxx xx la Xxxxxxxxxx xxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx du xxxxxxx lieu xx xxxxxx xxxx x'Xxxx xxxxxx; xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;

X .................................... xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; signature xx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xx xxx xx parti xxxxxxxxx, du mouvement xxxxxxxxx xx de xx xxxxxxxxx.

xx) lndiquer xxx xxxxxxxxxxxx selon Xxxx. 22 xxxxxx 2 xx xx xxx xxx les xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Kandidatenliste ..... x) für xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx, die xx xxx Xxxx vom ..... bis ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx des Xxxxxxxxxx, xxx Staatsangehöriger xxxxx xxxxxxx Mitgliedstaates der Xxxxxäxxxxxx Xxxxx ist

„Ich, xxx (xxx) unten Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx Aufgeführte, xxxxäxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx Kandidatur xxxxxxxxxxxxx bin, mir xxxxx Xxxxxxxxxxx für xxxxx Wählbarkeit bekannt xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxx der Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx wegfallen werden, xxxx ich xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, auf xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Wahl xxx Europaischen Xxxxxxxxx xxxxxxüxxx xx xxxxxx, xxx das xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Mitgliedstaat. Xxxxxxxxx xxxxäxx xxx, xxxx xxx im Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Staatsangehöriger (Xxxxxxxxxxxxxxxx) xxx bin, das Xxxxx xxxäxxx zu xxxxxx von xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................................................................

Xxxxxxxxxxxx xxx -ort                       Xxxxxxxxxxxxx xxxx Wohnsitzxx) xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Republik

............................................................................................................................................................        

Anschrift xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx xxx&xxxx;

Xx ........................... xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

x) Xx xxxx der Name xxx politischen Partei, xxx xxxxxxxxxxx Bewegung xxxx xxx Koalition xxxxxüxxx.

xx) Es wird xxx xxxxxxxxxxxxx xxxäx §22 Xxx. 2 xxx Gesetzes üxxx xxx Wahl xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx angeführt.

Vzor 5

.................................................................

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, koalicex))

.....................................................................................................................................................................................

Koalici xxxxxxx) ......................................................................................................................

Kandidáti xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................

1. Xxxxx, popř. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx, xxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxx xxxxxxx) na území

                                                                                                                                                           Xxxxx xxxxxxxxx

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo                                                  kandidáta xxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxx politické xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx se x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxx 6

XXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx úřademx)

Ministerstvo xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (název)x) .....................................................................

Xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx část (xxxxx) ................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxx x. ........................................... Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) ...................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve volební xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Xxx: ..........................................................................................

Xxxxxxxx stav: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx

(xxxxx, příjmení, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (jméno, xxxxxxxx, xxxxxx)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX O XXXXXXXX XXXXX DO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX VOLEBNÍM XXXXXX ČESKÁ XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx .........................................,

byly xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xx okrskových volebních xxxxxx zjištěny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxx ze xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ...................

Celkový počet xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx úřední obálky ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx platných hlasů ...................

Xxxxx platných xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice (abs. x x %):

- Xxxxxxxxx strana, politické xxxxx, koalice č. 1 (xxxxxxxxxx číslo x xxxxx) ...................

xxx., xx

- Politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx a název) ...................

Xxxxxxx x. 1: Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, spolu x xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................................................................................................

Xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx x podpisy xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

XXXXXX X5

Xxxx 8

OSVĚDČENÍ

o xxxxxxx xxxxxxxxx (poslankyní)x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, popř. xxxxx: ........................................................... xxxxxxxx:...........................................................................

xxxxx xxxxxxxx: ......................................................................... xxxxx xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx xxxxx Xxxxx republiky: ....................................................................

.................................................

xxx(x) xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx .................. zvolen(a)

POSLANCEM (XXXXXXXXXX)x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X ................................. xxx .............................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxx komise

x) Xxxxx xx odpovídající

Vzor 9

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku

Českým xxxxxxxxxxxx úřadem

Volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx: ..............................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX1x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx slovy (xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx obvod, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta (xxx x xxxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

x) KČ1 …. kontrolní xxxxx 1

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 409/2003 Sb.

Vzor xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX A7

PRŮKAZ

člena okrskové xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. xxxxx a xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx narození ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx):

......................................................................................................................................................................................

Xxxxxx v xxxxxx: ...............................................................................................................

člen, předseda, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... xxx ....................................... .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxxx okrskové

                                                                                                               xxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx tiskopisu X/1x

XXXXXX X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. jména x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx, místo xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx číslo cestovního, xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... dne ............................................ .........................................................

                                                                                                                     xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx X/2

Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx vzoru xxxxxxxxx X/02

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky se xxxxxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx poprvé použije xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu vyhlášených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 409/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2003.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

251/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 233/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx. x zákona x. 204/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx č. 59/2002 Xx., o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx č. 409/2003 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 31.5.2006

368/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 212/96 Xx., xxxxxx ÚS uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. a xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 59/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxx x. 251/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 7.10.2008

442/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx

x účinností xx 11.12.2009

452/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

63/2014 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Sb., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 7.4.2014

91/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2017

475/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.12.2017

185/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2018

39/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx.
4) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 xxxxxx x. 62/2003 Sb.
6) §23 xxxx. 7 zákona x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
8) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 62/2003 Sb.
9) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 62/2003 Sb.
10) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
13) §61 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
14) Zákon č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod č. 243/1999 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxx č. 171/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Sb. x xxxxxx č. 62/2003 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Sb., xxxxxx č. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., ve xxxxx zákona x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Sb. x zákona č. 204/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §12 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 233/2000 Xx.

§6 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 294/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.