Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
XXXXXXXX
xx dne 5. xxxxxxxxx 2003
x provedení xxxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

Ministerstvo vnitra (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx podle §70 xxxx. a) xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx x x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx:

Postup obecních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx seznamů xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu

§1

(1) Seznam xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xx vede xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, systémem xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx2) x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx zanesen.

(2) X xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x každého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x místo trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx okrsku, xx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx své žádosti xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx, xx xxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxx x místo xxxx narození. V xxxxxxxx se xxxxx, xx kterém členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx obci, popř. xxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanesen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx xxxx xx něj xxx převeden xx xxxxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů,4) x xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxx xx xxx byl xxxxxxxx velitelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.5)

§2

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, úřad xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad 2 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxx podtrhne, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx skutečnosti odůvodňující xxxxx zápisu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx podkladů z xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátů kopie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prohlášení kandidátů, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx nejpozději šedesátý xxxxx xxx přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxx kandidátů, x nichž xxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kandidátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předá x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx odvolání xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx je státním xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, byl x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.6)

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx listinách xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x aktuálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx pro rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu informuje Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx informace x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxx v xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxx odvolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu x xxx, xx xxxxxxxx xxx zbaven xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxx Státní volební xxxxxx xxx losování xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxx komise vylosuje xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx8) (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx čísel v xxxxxxxxxxx vzestupné řadě xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx předá Českému xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označovány xxxxxx a názvem xxxx číslem x xxxxxxxx názvu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některé x politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu,6) zůstává xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx ministerstva, krajských xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pomocné xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pomocné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) po xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) po xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx rozhodnutí xxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx konání xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx X pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokumentaci x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxx lístky, zápisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba se xxxxxxx na xxxx 10 let,

b) xxxxxxxxx xxxx X xxx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

§7

Vzor kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx lístku, voličského xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o zvolení, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx volebních xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxx dokumentů:

1. Xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx x xxxx x místě xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Záznam o xxxxxxxx

7. Zápis x xxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx poslancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9. Záznam x odmítnutí zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx okrsku Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx stanoví x příloze č. 2 tyto xxxxx tiskopisů:

1. Průkaz xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx (1x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (1b)

2. Xxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výstupy x xxxxxx programu tiskopis xxxxx odstavce 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx16).

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx9) xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), na xxxxx x xxxxxxxxxxx x konáním xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx. Současně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), na xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx variabilním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10) xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx variabilním symbolem xxxxxxxx s identifikačním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 558. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 379.

§9

Xxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx náklady

(1) Ministerstvo xxxxx složený xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx písemně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, x to xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x souvislosti x xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxx zúčtované Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx č. 772-14422001/0710 xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady x xxxxx x voleb" x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu ve xxxxxxxxxxx symbolu. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx běžný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx. K xxxx 379 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx příspěvek na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx státního rozpočtu. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí na xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 částky, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx účet x České xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, způsob její xxxxxx x výplaty x xxxx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za výkon xxxxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx 2 200 Xx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx odměna xx xxxx 2 100 Xx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx odměna ve xxxx 1 800 Xx.

(2) Konají-li xx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx podle xxxxxxxx 1 o 400 Xx xx xxxxx xxxxx volby. Xxxxxxxxx-xx xx x voleb xxxxxxxx x souběhu x xxxxx kolo, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x částku xx xxxxx funkce x xxxxxx kole xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx volby prezidenta xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani x poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Xx za xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Xx xx xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezúčastňuje, xxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xx 30 xxx po ukončení xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx15) obecní úřad.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2003.

Ministr:
Mgr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 409/2003 Xx.

Xxxx 1

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

Číslo xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Poř. xxxxx
Xxxxx, popř. xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Datum narození
Místo xxxxxxxx x)
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle §29 xxxxxx

Xxxx 2

OZNÁMENÍ

o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (xxxxxxxx)x) xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx)x) ..................................................................

xxxxx §32 zákona x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

xxx .................................... xx 14.00 xxxxx do 22.00 xxxxx x dne ................................... xx 8.00 xx 14.00 xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

ve xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx ...............................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ................................................................................................................

xx xxxxxxxx xxxxxx č. ...........................................................................................................

je xxxxxxx místnost ................................................................................................................

xxx xxxxxx bydlící x .................................................................................................................

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx hlasování xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České republiky (xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pasem České xxxxxxxxx, cestovním xxxxxxxx Xxxxx republiky), xxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

4. Xxxxxxx voliči xxxxx xxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx voleb xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volič xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxx místnosti.

5. xx)

X ........................ dne .................................                     .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxx)x)

x) Xxxxx xx odpovídající

xx) Xxxxxx se další xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu voleb xx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxx 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

"Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x budu xx xxx tom řídit Xxxxxxx, zákony a xxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. jména,

příjmení, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

Členové xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Podpisx)

komise

jméno, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................          ..........................................

...................................................                             ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................            ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx §18 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxx 4

XXXXXXXXXX XXXXXXX

xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx ve dnech ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Xxxxxxxxx:

1. ................................................................................................................................................................................

Jméno, xxxx. xxxxx, příjmení, xxx xx xxxxxxx xxx voleb, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; kandidáta xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; jehož xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx strany xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx navrhloxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

                                                                                                                    xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx obec xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

                                                                                                                    xxxxx politické strany xx politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaj

                                                                                                                                 "xxx politické xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či politického xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; které kandidáta xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Jméno, popř. xxxxx, příjmení                                                                      místo, xxx je přihlášen x trvalému pobytu

                                                                                                                        xxxx xxxxx pobytux) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zmocněnce:

...................................................................                                .........................................................................................

Jméno, xxxx. jména, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx je xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) na xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx)

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx x označení xxxxxx xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Jména, příjmení x xxxxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran

a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X ....................................... xxx ................................................

Xxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x koalici

Příloha X xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx kandidátní listině ..............................x) xxx xxxxx xx Evropského parlamentu

konané xx xxxxx .......................................

Prohlášení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx České republiky

"Já xxxx podepsaný(á) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. jména, příjmení

...................................................

datum xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mi známy xxxxxxxx xx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxx ke xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nedal(a) xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx(x) uveden(a) xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx pro volby xx Evropského parlamentu, x to xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

                                                                                                                    xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; republiky

V .............................. xxx .....................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis kandidáta

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx X 1 xx xxxxx 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..... x) xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx .....

Xxxxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

„Xx xxxx xxxxxxxxx(x),

...............................................................................................................

xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prohlašuji, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, nejsou xx známy xxxxxxxx xx volitelnosti, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx(x) uveden(a) xx xxxx xxxxxxxxxx listině xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx členském xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), nebyl(a) xxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxx xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

datum x xxxxx narození                                         xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx místa pobytu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X .................................... dne ............           

                                                                                                   .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis kandidáta

x) Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice.

xx) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X 2 xx Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx ..... x) for xxx Xxxxxxxx Parliament xxxxxxxxx xxxx in ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx of another Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx

„X, the undersigned

...............................................................................................................

name (xxxxx) and surname

listed xx x xxxxxxxxx xxx xxx European Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx be aware xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx placed xx another candidate xxxx xxx xxx Xxxxxxxx Parliament elections xx xxx country xxxxx X xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. T xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx be elected xxx xxx been xxxxxxxxx, by a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, in xxx xxxxxxx X am x xxxxxxx xx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) xx xxx Xxxxx Republic

............................................................................................................................................................        

My xxxx xxxxxxx xx xxx member xxxxx X xx a xxxxxxx of    

In ............................. xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

                                                                                                                                               Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) state xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, or coalition

xx) xxxxx xxx relevant xxxxx xx line xxxx the Act xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 22, Xxxxxxxxx 2.

Annexe X 3 xx xxxxxx x° 4

Xxxxxx ŕ xx xxxxx des xxxxxxxxx ..... x) xxx élections du Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx période xx ..... xx .....

Xxxxxxxxxxx xx candidat xxxxxxxxxxxxx x'xx xxxxx xxxx-xxxxxx de l'Union xxxxxxxxxx

„Xx xxxxxxxxx(x)

...............................................................................................................

xxxxxx(x), xxx

xxxxxxxx xxx xx liste xxx candidats xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, déclare xxxxxxxx xx candidature xx xx pas xxxxx xxxxxxxxxxxx d'obstacle x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxx au xxxx des élections xx Xxxxxxxxx européen, xx pas xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sur xxx xxxxx liste xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx du Parlement xxxxxxxx, méme xxxx xx xxxxx Xxxx-xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx déchu xx xxxxx x'xxxxxxxxxxx xxx xxx décision xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx l'État xxxx xx suis xxxxxxxxxxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

xxxx xx xxxx xx naissance           lieu xx résidence xxxxxxxxxx xx xxxx de xxxxxxxx) sur xx xxxxxxxxxx de la Xxxxxxxxxx xxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx du xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dans x'Xxxx xxxxxx; dont xx xxxx xxxxxxxxxxxxx (ressortissante)  

A .................................... xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; signature xx xxxxxxxx

x) Indiquer le xxx du xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx de xx xxxxxxxxx.

xx) lndiquer xxx informations xxxxx Xxxx. 22 xxxxxx 2 de la xxx xxx les xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx B 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Kandidatenliste ..... x) xüx xxx Xxxx xxx Europäischen Xxxxxxxxx, xxx xx xxx Zeit vom ..... xxx ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx Staatsangehöriger xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxx xxx

„Xxx, xxx (xxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, ggf. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

xxx xxx der Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx Aufgeführte, erkläre xxxxxxx, dass ich xxx xxxxxx Kandidatur xxxxxxxxxxxxx bin, mir xxxxx Hindernisse xüx xxxxx Xäxxxxxxxxx bekannt xxxx, gegebenenfalls xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx bis xxx Xxx der Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx werden, xxxx ich keine Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, auf xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Xxxx xxx Europaischen Xxxxxxxxx xxxxxxüxxx xx xxxxxx, xxx xxx nicht xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxäxx ich, dass xxx xx Mitgliedstaat, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx) xxx bin, das Xxxxx gewählt zu xxxxxx xxx keinem Xxxxxxx oder xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .                     .............................................................................................................

Geburtsdatum xxx -ort                       Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx) xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx des xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx xxx&xxxx;

Xx ........................... am ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

x) Xx xxxx xxx Xxxx xxx politischen Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

xx) Xx wird xxx entsprechende gemäb §22 Abs. 2 xxx Xxxxxxxx üxxx xxx Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Parlament xxxxxüxxx.

Xxxx 5

.................................................................

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lístek

HLASOVACÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, koalicex))

.....................................................................................................................................................................................

Koalici xxxxxxx) ......................................................................................................................

Kandidáti xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................

1. Xxxxx, xxxx. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx, věk,                                                                                                                                          xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; nebo obec xxxxxxx) xx území

                                                                                                                                                           Xxxxx republiky

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................                                                   ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxxxxx, že xxxxxxx)

xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx razítka

Ministerstva xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx se v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxx 6

XXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx/xxxxxxxx úřademx)

Ministerstvo xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (xxxxx)x) .....................................................................

Xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (název) ................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxx x. ........................................... Xxxxxxx místnost (xxxxxx) ...................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Xxx: ..........................................................................................

Xxxxxxxx stav: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Xxxxxxxxxxxx vnitra/krajský xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(jméno, příjmení, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (jméno, xxxxxxxx, xxxxxx)

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

xx) Uvede xx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX O XXXXXXXX VOLEB XX XXXXXXXXXX PATLAMENTU

VE XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx dnech .........................................,

xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx platných hlasů ...................

Xxxxx platných hlasů xxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. x v %):

- Xxxxxxxxx strana, politické xxxxx, xxxxxxx x. 1 (vylosované číslo x xxxxx) ...................

xxx., xx

- Politická strana, xxxxxxxxx hnutí, koalice x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx) ...................

Xxxxxxx x. 1: Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxx hlasování

...................................................................................................

Hodina, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise:

FORMÁT X5

Xxxx 8

XXXXXXXXX

x zvolení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)x) Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, popř. xxxxx: ........................................................... příjmení:...........................................................................

místo narození: ......................................................................... xxxxx narození: .......................................................

xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx pobytu x) xx území Xxxxx republiky: ....................................................................

.................................................

xxx(x) xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx dnech .................. xxxxxx(x)

XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX)x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X ................................. dne .............................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxx 9

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx: ..............................................

                                                                                           Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Okrsek               XX1x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................    ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx slovy (xxxx, městská část, xxxxxxx xxxxx, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x pro odstranění xxxx x předání xxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx x hodina):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

datum xxxxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) KČ1 …. xxxxxxxxx číslo 1

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 409/2003 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX A7

PRŮKAZ

člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. xxxxx a xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, místo xxxxxxx): .........................................................................................................................

Číslo občanského xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxxx):

......................................................................................................................................................................................

Xxxxxx v xxxxxx: ...............................................................................................................

člen, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... xxx ....................................... .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx xxxxxx

x) Uvede se xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx X/1x

XXXXXX X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Datum xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo služebního xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... dne ............................................ .........................................................

                                                                                                                     xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx, primátorax)

x) Uvede xx odpovídající

Vzor xxxxxxxxx X/2

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X/02

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx vyhlášených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 91/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 409/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

251/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 212/96 Sb., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Sb. x xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx obcí x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 31.5.2006

368/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx do Parlamentu XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění zákona x. 212/96 Sb., xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/99 Xx. x zákona x. 204/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění vyhlášky x. 251/2006 Xx.

x xxxxxxxxx od 7.10.2008

442/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx provádějící volební xxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.12.2009

452/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

63/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

91/2017 Xx., kterým xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2017

475/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky provádějící xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.12.2017

185/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

39/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Sb.
4) §28 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 zákona x. 62/2003 Xx.
6) §23 xxxx. 7 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
8) §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 62/2003 Xx.
9) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 62/2003 Sb.
10) §21 x 22 zákona x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona č. 202/2002 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 zákona x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 zákona x. 62/2003 Xx.
13) §61 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
14) Xxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Sb., zákona x. 491/2001 Sb., xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxx č. 171/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 62/2003 Sb.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx zákona č. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx. x xxxxxx č. 204/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §12 xxxx. 2 vyhlášky x. 233/2000 Sb.

§6 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 294/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.