Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb.

Vyhláška

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu §1 §2

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu §3 §4

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §5

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §6

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů §7

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady §8

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady §9

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů

Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů

č. 91/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 39/2019 Sb - Čl. VIII

INFORMACE

409
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxxxxxxx 2003
x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx") v xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. b) xxxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 písm. x) xxxxxx x x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx:

Xxxxxx obecních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu

§1

(1) Xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu1) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků2) x x rámci xxxxxx okrsků xxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx byl volič xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx volebního okrsku, xx xxxxxx bude xxxxx. X xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx okrsku, byl xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznamu voličů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,4) x xxxxxxxx obyvatel,3) anebo xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.5)

§2

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx změnách xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu provádí xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, magistrát xxxxxxxxxxxx xxxxx, které není xxxxxx členěno, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "obecní xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx dal x takové xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad 2 xxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podtrhne, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyškrtnutých voličů x xxxxx podepíše.

(3) Xx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, předá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

Postup xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podkladů z xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje x xxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátů kopie xxxxxxxx kandidátních listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx nejpozději šedesátý xxxxx xxx přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odvolání xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, byl x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, do zaregistrování xxxxxxxxxxxx listin nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní listiny xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.6)

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx kandidátů na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx doplněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx duplicit.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx pro rozhodnutí x registraci kandidátních xxxxxx7) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin Xxxxxx xxxxxxx komisi.

§4

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx od Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx čtyřicátý xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu informuje Xxxxx statistický úřad x xxxxxxxxx vzdání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, x xxxxxx xx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Českému statistickému xxxxx předá xxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxx, xx kandidát xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pozastavení činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx8) (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xx losovacího xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx různých politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx vylosování xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx soudu,6) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Postup xxxxxxxxxxxx, krajských xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx úschově x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxx xxxx xxxx konáním xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečí po xxxxxxxx hlasovacích lístků, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ochranu xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx zneužití.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 sady nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, použité xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů a xxxxxxx xxxxxxx sčítací xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx xxx "návrh xx xxxxxxxxxx"),

x) po xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu na xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx o návrhu xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladech xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) skartační xxxx X xxx kandidátní xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxxxxxx byl či xxxxx zbaven práva xxx xxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxx lístky, zápisy x výsledku hlasování, xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx na xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx V pro xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx doba xx xxxxxxx xx dobu 5 let.

§7

Xxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx volebních xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

3. Slib xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Xxxxxx o xxxxxxxx

7. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

1. Průkaz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise (1x)

2. Xxxxx x průběhu x výsledku hlasování xx xxxxxxxx okrsku.

(3) Xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nahrazují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 2.

(4) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxx xxxxxxxxx voličského xxxxxxx a xxxxxx xxx úschově xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra o xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx16).

§8

Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx náklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona9) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx x České xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx účet"), na xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x podáním kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx adresu, xxxx xxxxx účtu a xxxxxxxxxxxxx xxx banky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), na xxxxx xxx příspěvek xx xxxxxxx náklady xxxxxx.

(2) Xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx náklady xx xxxxxx variabilním symbolem xxxxxxxx s identifikačním xxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx té politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, které členové xxxxxxx xxxxxxxxx označí.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxx 558. Xxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 379.

§9

Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvek xx volební náklady xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx spojení, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, x xx xx xxxxx stanovené xxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x částky xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 772-14422001/0710 xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx "Příspěvky xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxx" x xxxxxxxx roku xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 245 - Xxxxxxx xxxxx účty x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx. X xxxx 379 se xxxxx analytické xxxx xxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx koalice xx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx12) převede xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, a xxxxx zvláštní xxxx x České xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxx odměny xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x výplaty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx 2 200 Xx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx odměna xx xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 1 800 Xx.

(2) Konají-li xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx volbami, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 o 400 Xx xx xxxxx xxxxx volby. Uskuteční-li xx u xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x druhé kolo, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x dalším xxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(3) Členovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxx ani x poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx výdělku za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx ve xxxx 43 Xx za xxxxxx, xxxxxxx xxxx 340 Kč za xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle evidence x xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx členy xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15) xxxxxx úřad.

§11

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2003.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 409/2003 Xx.

Xxxx 1

XXXXXX XXXXXX XXX VOLBY XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Poř. xxxxx
Xxxxx, xxxx. jména
Příjmení
Rodné xxxxxxxx x)
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x)
Státní občanství
Místo xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx. místo xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) uvede xx x xxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx

Xxxx 2

XXXXXXXX

x době x xxxxx konání xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (xxxxxxxx)x) xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx)x) ..................................................................

xxxxx §32 xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx uskuteční

dne .................................... xx 14.00 xxxxx do 22.00 xxxxx x dne ................................... xx 8.00 xx 14.00 xxxxx.

2. Xxxxxx konání voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx x. ..........................................................................................................

xx xxxxxxx místnost ...............................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ................................................................................................................

ve xxxxxxxx xxxxxx č. ...........................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx ................................................................................................................

pro xxxxxx xxxxxxx x .................................................................................................................

3. Xxxxxx bude xxxxxxxx hlasování poté, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx občanským průkazem, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pasem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx voliči xxxxx xxxxxx 3 dny xxxxx dnem voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volič xxxx obdržet hlasovací xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. xx)

X ........................ dne .................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; starosta (xxxxxxxx)x)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

"Xxxxxxx xx xxxx čest, xx xxxx svědomitě x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx funkci člena xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx)

xxxxxx

xxxxx, xxxx. xxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................                             ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..........................................

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, podle §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx: "Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podepisuji".

Vzor 4

XXXXXXXXXX LISTINA

pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx xxxxx ...........................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx)

.......................................................................................

.......................................................................................

Xxxxxxxxx:

1. ................................................................................................................................................................................

Jméno, xxxx. jména, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx voleb, pohlaví, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; kandidáta xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"

                                                                                                              ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické strany xx politického hnutí,

                                                                                                                                xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

2. ...................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, věk xx xxxxxxx xxx voleb, xxxxxxx, xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

                                                                                                                    xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; "xxx politické xxxxxxxxxxxx"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ......................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx politické xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx kandidáta xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx):

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; místo, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx místo pobytux) xx xxxxx Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

...................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

Jméno, xxxx. jména, příjmení                                                                     xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx) na území Xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx)

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................................

Jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, oprávněných                                                 podpisy xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x politických xxxxx tvořících xxxxxxxxx)

X ....................................... xxx ................................................

Xxxxxxx: Xxxxxx o státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Prohlášení xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx A xx vzoru 4

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ..............................x) xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx .......................................

Prohlášení xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

"Xx xxxx xxxxxxxxx(x) .................................................................................................................................................

xxxxx, xxxx. jména, xxxxxxxx

...................................................

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx(x) na kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx souhlasím xx svou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mé xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxx ke xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, x to ani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx."

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České

                                                                                                                                                   xxxxxxxxx

X .............................. xxx .....................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; podpis xxxxxxxxx

x) Xxxxx se název xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx X 1 xx xxxxx 4

Příloha ke xxxxxxxxxx listině ..... x) pro xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxx xx dnech .....

Xxxxxxxxxx kandidáta, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

„Xx xxxx podepsaný(á),

...............................................................................................................

jméno, xxxx. jména, xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prohlašuji, xx souhlasím xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx známy překážky xx volitelnosti, popřípadě xxxx překážky xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x) jsem xxxxxxx x xxxx, abych xxx(x) xxxxxx(x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx ani v xxxxx xxxxxxxx státě. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx(x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx(x) xxxxx xxx xxxxx(x)."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

datum x xxxxx xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) na xxxxx Xxxxx republiky

............................................................................................................................................................        

adresa xxxxxxxxxx místa xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X .................................... xxx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice.

xx) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X 2 xx Xxxxxxxx 4

Attachment xx xxx xxxx xx candidates ..... x) xxx the Xxxxxxxx Parliament xxxxxxxxx xxxx xx ..... (xxxx)

Xxxxxxxxxxx of xxxxxxxxx xxx xx a xxxxxxx xx another Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx

„X, the xxxxxxxxxxx

...............................................................................................................

xxxx (xxxxx) xxx xxxxxxx

xxxxxx xx a xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx have xxxxxxxx xx candidacy, xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx day, to xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx for the Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx country xxxxx X live xx xx xxxxxxx xxxxxxx. T xxxxxxx xxxx my xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx the xxxxxxx I am x xxxxxxx xx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..............................................................................................................

Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx residencexx) in xxx Xxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx state X am x xxxxxxx xx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx ............................. xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx name xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx

xx) xxxxx xxx relevant xxxxx xx xxxx xxxx xxx Act xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 22, Xxxxxxxxx 2.

Annexe X 3 xx modéle x° 4

Xxxxxx ŕ xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ..... x) xxx élections xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx la xxxxxxx xx ..... au .....

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx d'un autre xxxx-xxxxxx de x'Xxxxx xxxxxxxxxx

„Xx xxxxxxxxx(x)

...............................................................................................................

xxxxxx(x), xxx

xxxxxxxx xxx la xxxxx xxx xxxxxxxxx aux xxxxxxxxx au Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx accepter xx xxxxxxxxxxx et xx pas xxxxx xxxxxxxxxxxx d'obstacle x xxx éligibilité, ou xxx x'xxxxxxxxx obstacles xxxxxxxxx x'xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx accord xxxx figurer xxx xxx xxxxx liste xx candidats aux xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx Etat-membre. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx déchu du xxxxx d'éligibilité xxx xxx xxxxxxxx de xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x'Xxxx xxxx xx xxxx ressortissant(e)."

.....................................                             ..............................................................................................................

xxxx xx xxxx xx naissance           xxxx xx xxxxxxxxx habituelle xx xxxx de xxxxxxxx) xxx xx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x'Xxxx xxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx)&xxxx;&xxxx;

X .................................... le ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx le xxx xx parti xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ou xx xx xxxxxxxxx.

xx) lndiquer xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. 22 xxxxxx 2 de la xxx xxx xxx xxxxxxxxx au Parlement xxxxxxxx.

Xxxxxx X 4 xxx Xxxxxx 4

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx ..... x) xüx xxx Xxxx zum Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxx Xxxx xxx ..... xxx ..... xxxxxxxxxxx

Xxxxäxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx Staatsangehöriger xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Union ist

„Ich, xxx (xxx) unten Xxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................

Xxxxxxx, ggf. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx für xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx Aufgeführte, xxxxäxx xxxxxxx, xxxx ich xxx xxxxxx Kandidatur xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx für xxxxx Wählbarkeit bekannt xxxx, gegebenenfalls dass xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Tag xxx Xxxx zum Europäischen Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ich xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx anderen Xxxxxxxxxxxxxxx xüx xxx Wahl xxx Xxxxxxxxxxxx Parlament xxxxxxüxxx zu xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx in xxxxx xxxxxxx Mitgliedstaat. Xxxxxxxxx xxxxäxx ich, xxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Staatsangehbrige) xxx xxx, xxx Xxxxx gewählt xx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx durch xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx."

.....................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .............................................................................................................

Xxxxxxxxxxxx xxx -ort                       Dauerwohnsitz xxxx Xxxxxxxxxx) auf xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

............................................................................................................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Wohnsitzes xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxöxxxxx (Xxxxxxxxxxxöxxxx) xxx xxx&xxxx;

Xx ........................... xx ............&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Unterschrift xxx Kandidaten

x) Es xxxx der Xxxx xxx politischen Partei, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx der Koalition xxxxxüxxx.

xx) Xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxäx §22 Abs. 2 xxx Xxxxxxxx üxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxäxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxüxxx.

Xxxx 5

.................................................................

xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXX LÍSTEK

Nezkrácený xxxxx politické xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, koalicex))

.....................................................................................................................................................................................

Koalici xxxxxxx) ......................................................................................................................

Xxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx ve xxxxx ...........................

1. Xxxxx, popř. xxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; obec xxxxxxxx

xxxxxxxx, xxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; nebo obec xxxxxxx) xx xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................................................................

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo                                                  kandidáta xxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx odpovídající

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx

Xxxx 6

XXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx úřademx)

Ministerstvo xxxxxx/Xxxxxxx xxxx (xxxxx)x) .....................................................................

Obec, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (xxxxx) ................................................................................................

Xxxxxxx okrsek č. ........................................... Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) ...................................................................

Kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx:

Xxxxx: ............................................................. Xxx: ..........................................................................................

Xxxxxxxx xxxx: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Způsob xxxxxxxxxx nedostatkůxx): ...............................................................................................................................

............................................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................................................

xx Xxxxxxxxxxxx vnitra/krajský xxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (xxxxx, příjmení, xxxxxx)

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 7

XXXXX O XXXXXXXX VOLEB XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, konaných xx xxxxx České republiky xx dnech .........................................,

byly xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx výsledky voleb:

Celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ...................

Xxxxxxx xxxxx platných xxxxx ...................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice (xxx. x x %):

- Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 1 (vylosované xxxxx x xxxxx) ...................

xxx., xx

- Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí, koalice x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx) ...................

Xxxxxxx x. 1: Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x kandidátů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................................................................................................

Xxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxxxx zápisu

Jména, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise:

FORMÁT X5

Xxxx 8

OSVĚDČENÍ

o zvolení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)x) Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxx volební xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

xxxxx, popř. jména: ........................................................... xxxxxxxx:...........................................................................

xxxxx xxxxxxxx: ......................................................................... datum xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxx x) xx území Xxxxx republiky: ....................................................................

.................................................

xxx(x) xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konaných xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx .................. xxxxxx(x)

XXXXXXXXX (POSLANKYNÍ)x)

Evropského xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X ................................. xxx .............................................           .....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise

x) Xxxxx xx odpovídající

Vzor 9

Xxxxxx x odmítnutí xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx volebním okrsku

Českým xxxxxxxxxxxx úřadem

Volby do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx dnech: ..............................................

                                                                                           Xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Okrsek               XX1x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...............................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ....................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...........

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxxx (xxxx, xxxxxxx část, xxxxxxx xxxxx, xxxxx):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Xxxxx xxx odmítnut x xxxxxx:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

x pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx (den x hodina):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

datum záznamu, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

x) KČ1 …. xxxxxxxxx číslo 1

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 409/2003 Xx.

Xxxx tiskopisu X/1x

XXXXXX A7

PRŮKAZ

člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X/1x

Xxxxx, xxxx. xxxxx a xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pasu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx):

......................................................................................................................................................................................

Xxxxxx x xxxxxx: ...............................................................................................................

člen, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx)

X ......................................... dne ....................................... .....................................................................

                                                                                                                      xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxxx okrskové

                                                                                                               volební xxxxxx

x) Uvede se xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx T/1b

FORMÁT X7

XXXXXX

xxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx

X/1x

Xxxxx, popř. xxxxx x xxxxxxxx: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx ...........................................................................................................................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx): .........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxx):

..............................................................................................................................

X ....................................... xxx ............................................ .........................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

x) Uvede xx odpovídající

Vzor xxxxxxxxx X/2

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku

Příloha xx xxxxx xxxxxxxxx X/02

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/2017 Sb. x účinností xx 13.4.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška x. 409/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx použije xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 39/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 409/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2003.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

251/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 152/2000 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Evropského parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 31.5.2006

368/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Sb., k xxxxxxxxx zákona x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 251/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 7.10.2008

442/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

452/2013 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

63/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 409/2003 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

91/2017 Xx., xxxxxx xx mění vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

475/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 29.12.2017

185/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2018

39/2019 Xx., kterým xx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 2.3.2019

265/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 1.12.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 x 28 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §26 xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb.
4) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
5) §28 xxxx. 2 zákona x. 62/2003 Xx.
6) §23 xxxx. 7 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
7) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
8) §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 62/2003 Sb.
9) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
10) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona č. 202/2002 Xx. x xxxxxx č. 320/2002 Xx.
11) §23 xxxx. 9 zákona x. 62/2003 Xx.
12) §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Sb.
13) §61 xxxxxx x. 62/2003 Xx.
14) Xxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., zákona x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Sb., zákona x. 230/2002 Xx. x xxxxxx č. 62/2003 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x volbách xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx č. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §50 xxxxxx č. 62/2003 Xx.
16) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) §12 odst. 2 vyhlášky x. 233/2000 Sb.

§6 odst. 1 xxxxxxxx x. 294/2012 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.