Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

149/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Hlava II - OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN

Národní program §2a

Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin §2b

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu §2c

Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu §2d

Změna a zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu §2e

Shromažďování, hodnocení a inventarizace genetických zdrojů lesních dřevin §2f

Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin §2g

Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin §2h

Genové základny §2i

Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin §2j

HLAVA III - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU

Základní ustanovení §3

Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu §4

Oddíly reprodukčního materiálu §5

Sběr reprodukčního materiálu §5a

Potvrzení o původu §6 §6a

Balení reprodukčního materiálu §7

Průvodní list §8 §9

Fenotypová klasifikace §10

HLAVA IV - UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu §11

Uznané jednotky §12

Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu §13

Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu §14

Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu §15

Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu §16

Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta §17

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu §18 §18a §19

HLAVA V - LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

Licence §20

Podmínky pro udělení licence §21

Překážky pro udělení licence §21a

Rozhodnutí o licenci §22

Odnětí a zánik licence §23

HLAVA VI - EVIDENCE A DOZOR

Evidence §24

Dovoz §25

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva §25a

Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích §25b

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropské unie §25c

HLAVA VII - VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

Orgány veřejné správy §26

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §27

Kraje §28

Ministerstvo §29

Oprávnění pověřené osoby §30

Kontrola §31 §32

Oprávnění ministerstva v mimořádných případech §33

HLAVA VIII - PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §34 §34a

Společná ustanovení k přestupkům §35

Zvláštní opatření §36

HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Výjimky z působnosti zákona §37 §38 §38a

Zmocňovací ustanovení §39

Přechodná ustanovení §40

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) §41

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích §42

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa §43

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §44

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Vzor "Informačního dokladu"

Příloha č. 3 - List o původu plodů, semen a vegetativních částí rostlin

Příloha č. 4 - List původu sadebního materiálu lesních dřevin

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 223/2009 Sb. - Čl. XLVII

č. 232/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

149

ZÁKON

ze xxx 18. xxxxx 2003

x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních dřevin)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX LESNÍCH DŘEVIN, XXXXXXXX X XXXXXX XXXX X K XXXXXXXXXXX, XX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x stanoví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xx oběhu reprodukční xxxxxxxx lesních dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kříženců, xxxxxx x xxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx různorodosti xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) reprodukčním materiálem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů dřevin x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx unie xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx druhy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu druhů xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx materiál")

1. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x semena xxxxxx x xxxxxxxx sadebního xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx porostů,

2. xxxxx rostlin, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, hříženci, xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu,

3. xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx získané ze xxxxxxxxx materiálu, z xxxxx rostlin nebo x přirozeného xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) identifikovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13,

c) xxxxxxxxxxxx reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaný x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, rodiče xxxxxx, ortetu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §15,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál x xxxxxxx, xxxxxxxxx sadu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo směsi xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož dědičný xxxxxx byl změněn xxxxxxxxxx modifikací,1)

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rostoucí xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,2) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx les,3) xxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx populace xxxxxx, xx-xx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, který xx izolován xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx pocházejícím x xxxxxxx nacházejících xx xxxx xxxxxxx xxx xx vyloučeno xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potomstva xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rodiče pylem xxxxxxx samčího xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jedince (xxxxx) xxxxxxxxxxxx množením, xxxxxxxxx řízkováním, mikrovegetativním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hřížením xxxx xxxxxxx,

6. xxxx xxxxx, jíž je xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podíly xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxx, jímž xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx,

x) autochtonním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zdroj xxxxx pocházející x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vysazen na xxxxxxx místě, xxxx x xxxxxx těsné xxxxxxxxx,

x) indigenní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx porost xxxx zdroj xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provenience,

j) xxxxxxx u autochtonního xxxxxxx nebo zdroje xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x ostatních xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx místo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx materiál, z xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx může xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x získávání xxxx pěstování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx nabízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji, xxxxxx xxxx dodávka xxxxx xxxxx včetně xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo jakýkoliv xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osobu xxx xxxxxxxxx, x dovoz xx účelem xxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů; xx xxxxxxx xx oběhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxx tohoto práva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osobu a xxxxxxxx zdroje reprodukčního xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx reprodukčního materiálu,

o) xxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál, který

1. xx xxxxx xxxxx x číslem xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx"), xxxxxx x vědeckým xxxxxx xxxxxxx, množstvím,

2. xx xxxxx rokem xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx stejné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zdroje x xxxxxxxx účelu xxxxxxx,

4. pochází x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x z téhož xxxxxxxxx pásma,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a ošetřován xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odebrán xx stejném xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx rostlin,

6. xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x sadební xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x identifikovaný, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo testovaný xxxxxxxxxxx materiál,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínkami, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lesních dřevin xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxx x xxxxxxxxxx lesními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)

x) porostem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, identifikovatelná x xxxxxx,

x) pověřenou xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") podle §30 xxxxxx zákona,

s) Národní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "banka xxxxx x explantátů") xxxxxxxx dlouhodobě uchovávající xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx dřevin,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx mají xxxxxxxxx nebo potenciální xxxxxxxxxxx x genotypovou xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxx, hodnocené a xxxxxxxxxxxxx xxx účely Xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x reprodukce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Národní program"),

u) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, pověřená xxxxxxxxxxxxx provozováním banky xxxxx x explantátů x xxxxxxxxxx opatření x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx rekultivace, výsadbu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx krajiny,

y) lesní xxxxxxx xxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiných pozemků x technickým a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dřevin xx xxxxxxxxxxx půdu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vzorkem xxxxxxxxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x kvalitě xxxxxxxxxx xxxxxxx a reprodukci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

OCHRANA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX LESNÍCH XXXXXX

§2x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Ochrana x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin, který xx xxxxxx souborem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx ministerstvu xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, určené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx lesních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

§2b

Zásady ochrany a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) chránit x xxxxxxxxxxxx genetické xxxxxx xxxxxxx dřevin xx xxxx x ex xxxx xx xxxxx xxxxxx částech x xxxxxxxxxx stadiích,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx zničení,

c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx,

x) v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pověřené xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxx změně xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxx xx účastník Xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx pověřené osobě. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx dřevin xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§2x

Xxxxxx x zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx

(1) Žádost o xxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx dřevin do Xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx genetického xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx rozumí

a) vlastník xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud žádá x xxxxxxxx genetického xxxxxx lesních xxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx pachtýř xxxxxxx, xx xxxxxx xx genetický xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx smlouvy nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx genetického xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx x zařazení genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx dřevin xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin do Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx žádoucí zařadit xxxxxxxxx xxxxx lesních xxxxxx do Národního xxxxxxxx, xxxx pověřená xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních dřevin xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejdéle xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Národního programu.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, druh genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních dřevin.

(4) Xxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx. Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxx stanoveným v xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Národního programu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu (xxxx xxx "ústřední xxxxxxxx"). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřená xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxx zařadit xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21).

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Národního programu xx xxxxxxxxxx správní xxx22).

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§2e

Změna x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx zařazení genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx programu, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podmínky, pro xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazen, xxxx

x) xxxxxxxxx zdroj xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem Xxxxxxxxx programu, xxxx

x) x xx účastník Xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxx.

(3) X rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx určené xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastníka Národního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx, xxxxx a vědecký xxxxx dřeviny, evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xx Xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx lesních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdrojích lesních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx správní řád22).

§2f

Shromažďování, hodnocení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx situ v xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určená xxxxx, a xx xxxxxxxx a reprodukcí xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx x inventarizovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx osiva a xxxxxxxxxx x xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předat xxxxxxxx osobě výsledky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx dřevin x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§2x

Xxxxxxxxxxx o genetických xxxxxxxx xxxxxxx dřevin

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazených do Xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ztrátou xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx in xxxx xxxx ex situ xxxx a trvale xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx x ústřední xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxx, xx vlastník xxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx zrušení zařazení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroji xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx informovat pověřenou xxxxx, xxxxx určí, xxxxxxx účastníkovi Národního xxxxxxxx bude xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o genetických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenou xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předána dokumentace x genetických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx dřevin.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx22).

§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx x případě potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzorku xxxx xxxxxxxx odebrání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx genetickém xxxxxx; xxxxxx musí obsahovat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Účastník Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Národního programu xxxxxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osobám, xxxxxxxx

x) xxxx dostatečnou xxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutím xxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx okolnosti, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do Národního xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účastníci Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oddílech (§5). Xx každému oddílu xxxxxxxxxxx zdroje lesních xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§8).

(5) Vlastník genetického xxxxxx lesních dřevin xx xxxxxxx evidovat x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x formu xxxxxxxxxxxx vzorků x xxxx x xxx, xxxx x za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuty.

(6) Rozsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2i

Genové xxxxxxxx

(1) Soubor xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx populací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx různorodosti xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx území xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21).

(2) Xxxxxx základny xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxx. Genovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastního odborného xxxxxxx pověřená xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx32) xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx. Genové xxxxxxxx xx vyhlašují na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o 1 xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx může xxx xx xxxxxx vlastníka xxxx pověřenou osobou xxxx prodloužena, nejdéle xxxx x 12 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x ústřední xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhlášené genové xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo.

(3) Xxxxx pověřená xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx základna nesplňuje xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx základna xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nový vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nachází, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx tato změna xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx genová xxxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nájemce xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxx prováděcími xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx důvodem xx xxxxxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxx x lesích xx xxxxxx území x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx vyhlašování a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx xxx22).

§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx genofondu lesních xxxxxx

Xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx banky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účastníkům Národního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx xxxxxx33).

HLAVA XX

XXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXXXX XX XXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Reprodukční materiál xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou, xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx testovaný.

(2) Xxxxxxxxxxx materiál xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx Xxxxx.), borovice lesní (Xxxxx sylvestris X.), xxxxxxx opadavého (Xxxxx xxxxxxx Mill.) a xxxxxxx eurojaponského (Xxxxx x eurolepis Xxxxx) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kvalifikovaný xxxx xxxxxxxxx.

(3) Reprodukční xxxxxxxx xxxxx x umělých xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx hromadným xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reprodukční xxxxxxxx xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxx xxxxxxx.7)

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxx hybridů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxx x domácími xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx xx oběhu xx území Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxx do oběhu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx topolů xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

§4

Xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxxxxxxxx materiálu

Reprodukční xxxxxxxx xxx uvádět xx xxxxx, xxxxx vyhovuje-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kvalitu x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8) xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx reprodukčního materiálu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xx xxxxx xxxxx x oddílech.

(2) Xxxxx xxxxx musí xxx v xxxxx xxxxxxx produkce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) český x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx označení xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx,

x) účel použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx, u směsi xxxx zrání, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxx podřezány, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, kvalifikovaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, opatřen

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxx x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx modifikovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx reprodukčních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx jedná x

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxx lesní xxxxxxx,

x) xxxxx x tutéž xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx X xx neslučují.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx lesních vegetačních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx25). X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výšky.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx u zdroje xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx 15 dnů xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxxx xxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přirozeného zmlazení, xxx-xx o identifikovaný, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx částí xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu (§5 xxxx. 4).

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx osob xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx název x xxxxxx sídla,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx (§22) x registrační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x časový interval xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x přirozeného xxxxxxxx x xxxxxx vegetačním xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx semenného materiálu, xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x vyzvednutého xxxxxxxxx xxxxxxxxx z přirozeného xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z přirozeného xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx31), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x uznaných xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx probíhat xxxxxxxxx x 10 stromů x rámci xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx reprodukční xxxxxxxx xxxxx ztepilého, borovice xxxxx, modřínu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, musí xxxx x xxxxxxxx jednotkách xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 20 stromů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx sběr xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lesní, xxxxxxx opadavého a xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 30 % xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Vzor xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x byly-li splněny xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, vystaví xxxxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxx semenného xxxxxxxxx, xxxxxx částí rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x původu, a xx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx, x xxxxx xxxxxxxxxx dojde xx xxxxx semenného xxxxxxxxx, xxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x vystavení xxxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sadebního xxxxxxxxx x přirozeného xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozumí poslední xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proběhl. Xxxxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x původu nevystaví.

(4) Xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx testovaný xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxxxxx množen po xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x §5a odst. 1 xx 3,

b) xx xxxxxxxxxxx reprodukční xxxxxxxx generativního xxxxxx xxxxxxxx vegetativně xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 xx 3, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4.

(5) X xxxxxx, xxxxx xxxxxx sloučením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jsou x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrání x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx potvrzeních x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxx oznámení, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xx 3 x odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

(8) Vzor žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 x náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx xxx22).

§6a

§6a zrušen právním xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

§7

Xxxxxx reprodukčního materiálu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a uzavřeném xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx obsahu. Obalem xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx uvádět xx xxxxx pouze v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx otevřít bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx list

§8

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xx oběhu pouze x xxxxxxx, že xx xxxxxxx oddílu xx dodavatelem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx dodavatele; x xxxxxxxxx osob jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxx jeho jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx místa trvalého xxxxxx nebo adresa xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x právnických xxxx xxxxxxxx firma a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vegetativně.

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),8) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oběhu xxxxxx xxxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selektovaný, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx údaje xxxxxxx x §5 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx časných xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

(4) Průvodní xxxx xxxxx x plodů xxxxxxxxx do oběhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx testovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx x

x) čistotě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čistých xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo plodů xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx připadajících xx xxxxxxx uváděný xx oběhu xxxx xxxxx xxxxx,

x) klíčivosti xxxxxxx semen nebo xxxxx; v případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx 1000 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jako semenný xxxxxxxx; x případě, xx počet xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx životaschopných semen xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx možno xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. b) x d) xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do k xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx Xxxxxxx ssp. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxx xxxxxxxx list xxxx xxxx reprodukčního xxxxxxxxx označeny xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx výlučně xxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) růžová xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál.

(8) Xxx uvádění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, selektovaného, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx x xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), obsah x xxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxx připojení x klasifikační označení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu stanoví xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx uváděn do xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobem, který xxxx xxxx k xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx materiálem.

§10

Fenotypová klasifikace

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx X, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx X, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrého zdravotního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx X, xxx-xx x xxxxxx průměrné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrého xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx X, xxx-xx x xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zhoršeným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx zhoršenou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nezařazený xx xxxxxxxxxx třídy A xx X xxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu.

(3) Fenotypovou xxxxxxxxxxx provádí xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx platnosti. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci uznání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx fenotypové klasifikace xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx třídy a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, kvalifikovaného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx dřevin. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uznává xx xxxx určitou, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 12 xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx platné xxxxx hospodářské osnovy.

(3) Xxxxx pověřená xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx pozemku povinen xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx, xx vlastník xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxx nastala, x xxxxxxx xxxxx nájemní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(5) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zdroj, x xxxxx došlo ke xxxxx xxxxxxxxx, nájemce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx uznávání x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kvalifikovaný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx22).

§12

Uznané xxxxxxxx

(1) Uznaný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx jednotky pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje reprodukčního xxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx jednotku xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x zařazování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx semen nebo xxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx xxxxx X. Xx xxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx A xxxx X, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx testovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, modřínu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neuznávají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dubu xxxxxxx, xxxx zimního x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx základna xxxxxxxxx.

(2) Porosty xx xxxxxxxx xxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navýšenou x 1 xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Porosty xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nacházející se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx výškovém xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sloučit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podmínek xxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sloučit x xxxxxx semen, xxxxxxxxx xxxxxx semen x xxxxxxx. Sloučení xxxxxxx, zdrojů semen, xxxxxxxxx xxxxxx semen x xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x požadavcích xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§14

Uznávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu

(1) Xx xxxxx selektovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx fenotypové třídy X xxxx X, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x vyhovuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu na xxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy navýšenou x 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx výškovém xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro uznání xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx A se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uznání xxxxxx selektovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx semenný sad, xxxxxx rodiny, xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx založení zdroje x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x požadavkům na xxxx genetickou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Uznávání zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx porost, xxxxxxx xxx, xxxxxx rodiny, xxxxx, klon nebo xxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx genetickými xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx testovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx testovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxx úmyslné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxx uznávání porostu xx zdroj xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxx úmyslné xxxxx10) xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx v xxx xxx xxx xxxxxxxxx mýtní úmyslná xxxxx xxxxx x xxxxx souhlasem; souhlas xxxx pověřená osoba xxxxx xxxxx xx xxxxxx sběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podporu přirozené xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxx uznané xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx dřeviny, xxx který xxx xxxxx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxx zařazení xx uznané xxxxxxxx (§12),

x) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx (§12 xx 16),

x) xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo,

e) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pásmo, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v Národním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu.

(2) Podrobnosti x údajích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxx

(1) Dodavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx platnou licenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) fyzické xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx udělení licence, xxxx

x) právnické xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx licence; xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno x xxxxxxxx své xxxxxxxx.

(4) Podrobnosti podávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx fyzické osobě [§20 odst. 2 xxxx. a)] xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§20 xxxx. 2 xxxx. x)], pokud xxxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx

x) zletilosti,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) středního xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směru xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx, studijní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x oboru x xxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, kterou xxxxxxx osoba získala x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx26). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzická osoba, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx s xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx z nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxx (§20),

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.12)

(4) Xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 3 xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12b). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21a

Překážky xxx udělení xxxxxxx

(1) Xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx činnosti týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x oboru, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Ostatním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, státní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v oboru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy (§26) a xxxxxxxx xxxxx (§30) xxx xxxxxx licenci pouze x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §21 odst. 1; xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence xx

x) xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx adresy xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx,

x) registrační xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx ukončením xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx licence.

§23

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx udělení licence,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odpovědnému xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx licence x xxxxxx licence xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost stanovenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx udělení xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za 5 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxx právní moci.

(2) Xxxxxxx licence xx xxxxxxx oznámit ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x to nejpozději xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxx; pokud xxx xxxxxxx, licence xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. x), a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx změně právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx licence xxxxxxx uvedené změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nové; pokud xxx neučiní, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) x zároveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxx x xxxxxxx licence xxxx, xxxxxxxxx xx lhůta xxx její xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odpovědný xxxxxxxx, xxxx současně xxxxxxxx, xx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx oznámení držitele xxxxxxx, xxxx xxxxx xx ukončen dnem xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx ministerstvu; xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx tímto xxxx.

(6) Xxxxxxx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx právnická osoba.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXX

§24

Xxxxxxxx

(1) Dodavatel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x držení k 31. xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx licence, nebo xxxxxxx, xx xx xxxxxxx období žádný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x držení x xxxxx xxxx xxxxxxx xx oběhu, a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozované x xxxxx licence.

(4) Podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oddílech reprodukčního xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lesní xxxxxxxxxx činnosti stanoví xxxxxxxx.

§25

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx do celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§25x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx povolí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx Evropské unie27). Xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu.

(2) X xxxxxxx x povolení xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx a xxxxx xxxxxxx dodavatele,

b) xxxxxxxx x kategorii reprodukčního xxxxxxxxx,

x) český a xxxxxxx xxxxx dřeviny,

d) x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro vývoz, xxx identifikační údaje x xxxxx, které xx xxxxxxx vyrobený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvně určen.

(3) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx dovážený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx předloží xxxxxxx xxxxxx současně s xxxxxxxxx podle odstavce 1, x podklady xxxxxxxxxxxx podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dovezený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx §24.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx

(1) Dovozce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve třetích xxxxxx28).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovozu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx propustit do xxxxxxx režimu volného xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx dovozcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o provenienci. Xxxxxxxxxxxx uvede na xxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx materiál xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx rovnocennosti.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 oznámit xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx celnímu úřadu xxxxxxxxx x původu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx volného oběhu.

(5) Xxxxxxxx reprodukční xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx §24.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§25x

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 1999/105/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx29). Xxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené xx xxxx první poskytují xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vzorky xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál x České republiky xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci podle §24.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX OCHRANY X XXXXXXXXXX GENOFONDU XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

Xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx genofondu lesních xxxxxx x uvádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vykonávají

a) xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,13)

e) xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, Vojenský xxxxx xxxx.15)

§27

Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) projednávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx základě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Kraje

Krajské úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) rozhodují x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27,

x) projednávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x ukládají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx genofondu xxxxxxx dřevin a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx licencí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx pověření se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx6a),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho provedení x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx základě, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx lesního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx změny,

l) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx §2j.

§30

Oprávnění xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prováděním xxxxxxxxx xxxxx, zařazováním, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Národního programu, xxxxxxxxx předání vzorků xxxxxxxxxx genetického xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdrojích xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x reprodukce xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kontrolou v xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx

x) xx odbornou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx neúčastní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zájem na xxxxxxxx řízení, x xxxxx kterého xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxxxx Xxxxxxx program,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (§2a xxxx. 3),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§2b xxxx. 3),

d) zařazuje (§2c xxxx. 1), xxxx (§2e xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§2e xxxx. 2) genetického zdroje xx Národního xxxxxxxx,

x) xxxx ústřední xxxxxxxx (§2d xxxx. 4, §2g odst. 2, §2i odst. 2, §6 xxxx. 6, §18 x §24 xxxx. 3),

x) ukládá xxxxxxx dokumentace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§2g odst. 3),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx (§2g xxxx. 4),

x) xxxxxxx xxxxxxxx dodavatelů x xxxxxxxxxx sběru semenného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyzvedávání xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přirozeného zmlazení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného x uznaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx sloučením xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx bylo vystaveno xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx identifikovaného, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a testovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uznání x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx jednotkám evidenční xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxx uznané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx těžby10) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx selektovaného x xxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx nebo navrhuje xxxxxxxxx ochranné lhůty x těchto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mýtní úmyslnou xxxxx10) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu, nebo x xxxxxxxxx uznaných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde došlo xx xxxxxxxxx ochranné xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dobu xxxxxx vyhlášení, xxxxxxx xxxxxxxxx genových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxx xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx základnách,

r) xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke směrnici Xxxx 1999/105/ES, pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§25c xxxx. 1),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných xx xxxxxx základě x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx (§31),

u) ukládá xxxxxxxx opatření (§36 xxxx. 2 x 3),

x) provádí kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků podle §2j.

(3) Zaměstnanci pověřené xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let po xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx veřejné xxxxxx (§26) a xxxxxxxx xxxxx (§30) xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx. Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") mají při xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem17), nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx při dovozu x xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx.

(3) Kontrolující se xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx služebním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx způsob x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolujících xxxx x osoby xxxxxxxx x xxxxxx kontroly Xxxxxxxxx xxxxxx.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

§33

Oprávnění ministerstva v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx ohroženo zásobení xxxx xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx druhy lesních xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx oběhu, x xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xx xxxxx x v průvodním xxxxx viditelně xxxxxxx xxxxx "Reprodukční xxxxxxxx xx sníženými požadavky".

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uváděný xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx.

XXXXX VIII

PŘESTUPKY X XXXXXXXX XXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxx §2b xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2g xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §2g xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §2h odst. 1 xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §2h xxxx. 3 xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx podle §2h xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx xxxxxx základna, xxxxxxx přestupku xxx, xx neoznámí změnu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2i xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx vlastníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §5a odst. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sadebního materiálu x přirozeného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5a xxxx. 2 zašle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nesprávnými xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

2. xxx xxxxxxxxxx listu xxxxx §8 xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

3. bez licence xxxxx §20 xxxx. 1, nebo

4. xxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx §6 odst. 3,

x) x xxxxxxx s §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, vede x xx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doveze reprodukční xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §25c xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx anebo xxxx důkazy, nebo

g) xxxx xxxxxxxxx dodávající xxxxxxxxxxx materiál x Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §25c xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu, který xxx x držení xxxx který uvedl xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozované xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neuvedl xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §25c xxxx. 3 nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx §24.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) provede mýtní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §17, xxxx

x) jako kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxxx 5 xx 7.

§34x

§34x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§35

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 až 3,

x) xxxxxxx úřad xxxx Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 až 7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 4 xx 7 xxxxxxxx xxx z příslušných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx, xxxxxxx úřad.

§36

Zvláštní opatření

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx, xxxxx uvádění xx xxxxx xx ohrozilo xxxxxxx prostředí, x xxxxxx způsobu a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx uvádět xx xxxxx reprodukční materiál, xxxxx xxxx označen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (§4), xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§8), xxx licence (§20 xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§25a xxxx. 1).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníkovi Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohroženého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx zjištěno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2b xxxx. 2 xxxx 3, §2f xxxx. 1 xxxx 2, §2g xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxx §2h xxxx. 1, orgán xxxxxxx xxxxxx nebo pověřená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x genetických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x informování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxx odkladný účinek.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§37

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona

(1) Ustanovení xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx části xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx materiál xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokusné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do států, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Reprodukční xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokusné nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx použit x xxxxx účelům xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Reprodukční xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x vývozu xx xxxxx, které nejsou xxxxx Evropské unie, xxxxx xxx uveden xx oběhu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

§38x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §2c xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx genová xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nebo pachtovní xxxxxxx uzavřená mezi xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pachtýřem výslovně xxxxxxxxx jinak.

§38a vložen xxxxxxx předpisem x. 62/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§39

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Ministerstvo xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §2a odst. 5, §2c xxxx. 4, §2f odst. 3, §2g odst. 5, §2h odst. 6, §2i xxxx. 6, §3 odst. 1, §4, §5 xxxx. 7, §5a xxxx. 5, §6 xxxx. 8, §8 xxxx. 9, §10 xxxx. 4, §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5, §14 xxxx. 4, §15 xxxx. 4, §16 xxxx. 4, §18 xxxx. 2, §20 xxxx. 4, §24 xxxx. 4 x §25a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx k provedení §33 xxxx. 1.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Licence x xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2002 xxx xxxxxx xx oběhu xx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxxxx 2003 xxx xxxxxx do xxxxx xx 30. xxxxx 2007. Xxx xxxxxxx xx xxxxx vystaví xxxxxxxxx pro semenný xxxxxxxx xxxx x xxxxxx plodů, semen x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pro sadební xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx materiál x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Zdroje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xx

x) xxxxx porosty xxxxxx xx xxxxxxx semenného xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výběrové xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x případě, xx xx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx materiál, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stromy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxxxx, xx xxxx x nich získávány xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uznané xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výběrové stromy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx materiál, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uznané xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výběrové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx, že xxxx x nich xxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx listu x xxxxxx plodů, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx x přílohách č. 3 x 4 tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x lesích a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon)

§41

Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 76/2002 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §29 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 20a) xxx:

"§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lesních dřevin

(1) X umělé xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx pozemků prohlášených xx pozemky xxxxxx x plnění funkcí xxxx (§3 xxxx. 4) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výšky. V xxxxxxx xxxxx ztepilého, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx opadavého (xxxx xxx "vybrané xxxxx xxxxxxx") lze x xxxxx obnově xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kvalifikovaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.20a) Xxxxxxxx xxxxxxx lesních dřevin xxxx xxxxxxx lesní xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx předpisem.

(2) X xxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx lesů xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxxxxxxxx reprodukčního materiálu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.20x)

(3) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obnově xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xx xxxx 20 xxx xx obnovy xxxx xxxx zalesnění.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx semen x xxxxxxx lesních xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x zalesňování xxxxxxx prohlášených xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx.

20x) Xxxxx x. 149/2003 Xx., x uvádění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných druhů x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x k xxxxxxxxxxx, x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).".

2. §30 xx xxxxxxx.

3. X §33 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, měření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx.".

4. X §41 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx".

5. V §42 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

6. X §48 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí lesa xx xxxxxx 1 xx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do 50 m xx xxxxxx xxxx (§14 xxxx. 2),".

7. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena l) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx s).

8. X §48 odst. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:

"p) x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx),

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod.".

9. X §48 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxx funkcí lesa xx xxxx správním xxxxxx (§12 xxxx. 2),

x) zajišťují zpracování xxxxxx (§25 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx (§31 odst. 2),

x) xxxxxxxx výjimky xx zákonných xxxx xxx zalesnění x xxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx ustanovení lesní xxxxxx (§38) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu a xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx (§51 xxxx. 1).

(3) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxx správy xxxx xxxxx tohoto zákona x předpisů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů.".

10. X §48x odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkách xx zákazu provádět xxxxx těžbu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 80 let (§33 xxxx. 4),".

11. X §48x xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx l) xx x).

12. V §48a xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"o) x xxxxxxxx, xxx x xxxxx obnově xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x reprodukční xxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2),".

13. V §48x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plány x xxxxxxxx jejich xxxxx (§27 odst. 1 x 4); v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx holé xxxx (§31 xxxx. 2) x xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx a zajištění xxxxxxx xxxxxxx (§31 xxxx. 6), xx xxxxxxxxxx lesích xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx lesní xxxx (§47 xxxx. 2) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy lesů,".

14. X §49 xxxx. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

15. V §49 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

16. X §49 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§42

Xxxxx č. 368/1992 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona č. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 62/2000 Sb., xxxxxx č. 117/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., zákona x. 307/2000 Sb., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 129/2003 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Sb. x zákona x. 148/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:

X příloze xx za položku 87 vkládá nová xxxxxxx 87x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 87a

Udělení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22 xxxx. 1 xxxxxx x. 149/2003 Xx., x uvádění xx oběhu reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) Xx 100,-".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lesa

§43

Zákon č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 1x) zní:

"1a) Xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

2. X §4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx x. 149/2003 Xx., x uvádění do xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:

"2) §47 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§44

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §25 odst. 3 xxxx. a), §31 xxxx. 8 x §41, pokud xxx x bod 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v platnost.

Zaorálek x. r.

Klaus v. x.

Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 149/2003 Sb.

Příloha č. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2013 Sb.

Příloha č. 2 x zákonu x. 149/2003 Xx.

XXXX "INFORMAČNÍHO XXXXXXX"

Vyplnitelná příloha ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 149/2003 Xx.

Xxxx o xxxxxx

xxxxx, semen x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x.: ... rok: ....

Xxxxxxxx xxxx ..........................................................

Nájemce xxxx .......................................................

Xxxx provedl .........................................................

Xxxxxxx xxxxx .... xxxxx ............ dne ........................

Xxx xxxxx xxxxx ...................................................

Xxxxx zahájení sběru ...........................................

Xxxxx ukončení xxxxx ..........................................

Xxx, xxxx (odrůda) ................................................

xxxxxxxx xxxxx .........................................................

Původ (xxxxxxxxx): - xxxxxxx, - xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx x ................ (xxxxx)

Xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx ......... č. ............

Xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) .....................................

Xxxxxxxxx xxxxxx (zatrhněte): - xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx - kvalifikovaný - xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: ... xxx ... Xxxxx (xxxxxx) ...................

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdroje (xxx. xxxx) ............................

Název XXX, XX, číslo xxxxxx xxxxxxxx .....................................

Xxxxxxxxx výška ................... m/m

Lesní xxxxxxxxx xxxxxx .....................

Způsob xxxxx: ...........................

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx): ........ xx

Xxxxx klonů (xxxxxx) ......................

Xxxxxxxxxx xx: ......................

Xxxxxx xxxxxxxxxx: ........................

Xxxxxx xxxxxxxxx ...........................

Xxxxxxxx ................. xxx .......................

Razítko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxx adresa)

vystavovat xxxx o xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 387/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 31.10.2005

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 149/2003 Sb.

List xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x.: ... rok: ....

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx .........................................................................

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx .......................................................

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ..............................................

Xxxxxxx x. ........ xxxxx ................. xxx .......................

Rod, xxxx (xxxxxx) ......................................................

Xxxxxxxx xxxxx ............................................................

Xxxxx - původní ........................ xxxxxxx .................................

Xxxxxxxx xxxxx oblast .....................................................

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ....................................................

Xxxxxxxxxx xxxxxx ....................................................

Evidenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx .............................................

Xxxxxx pěstování ..........................................................

Xxx ..........................................................................

Výška xxxxxxxx xxxxx (xx) ......................................................

Tloušťka xxxxxxxxxx xxxxx (xx) .....................................................

Xxxxxxxx xxxxxx .................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

.....................................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx ....................................... xxx ........................................

Xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx Přebírající (xxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxx xxxx x xxxxxx

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 387/2005 Xx. x účinností xx 31.10.2005

Xx. XLVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončená xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Národní program xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx x uveřejní ho xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx od 1. xxxxx 2004 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx shromážděný podle xxxxxx x. 149/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Zdroje reprodukčního xxxxxxxxx uznané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zdroje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx, xx

x) xxxxxxxxxx stromy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx považují za xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ortety.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx základny vyhlášené xxxxx xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 232/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 149/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, x xxxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3 xxxx. x), §31 xxxx. 8 x §41, pokud xxx x xxx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

387/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kříženců, xxxxxxxx x xxxxxx lesa x x zalesňování, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx dřevin) a xxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x účinností od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

232/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 148/2003 Sb., x konzervaci a xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x zemědělství a x xxxxx zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

62/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., x uvádění xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x x xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 153/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1x) Xxxxxxxx Xxxx 1999/105/ES ze dne 22. xxxxxxxx 1999 x uvádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.
2) §3 xxxxxx č. 289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
3) §3 xxxx. g) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Xx.
5) §2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 289/1995 Xx.
6x) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 153/2000 Sb.
8) Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §26 xxxx. 1 zákona x. 289/1995 Xx.
10) §2 xxxx. x) zákona x. 289/1995 Sb.
10x) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1597/2002 xx xxx 6. září 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 1999/105/XX, pokud jde x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx.
11) §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 289/1995 Sb.
12x) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1598/2002 ze xxx 6. xxxx 2002, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 1999/105/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
14) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) §47 xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
16) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
18) §19 xxxx. 1 zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Xx.
22) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 73/2011 Xx.
25) §23 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
26) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 23. prosince 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 1999/105/XX o xxxxxxxx zárukách xxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (2008/989/ES).
28) Například xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx (2008/971/ES).
29) Nařízení Komise (XX) č. 1598/2002 xx xxx 6. xxxx 2002, kterým se xxxxxxx prováděcí pravidla xx xxxxxxxx Xxxx 1999/105/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úředními xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx.

31) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32) §58 xxxx. 1 xxxxxx č. 289/1995 Sb.

33) §14 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.