Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1952 do 31.12.1953.


Zákon o Ústřední radě družstev

187/48 Sb.

Xxxxx
xx xxx 21. xxxxxxxx 1948
x Ústřední xxxx družstev
Xxxxxxx shromáždění republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto zákoně:
§1
(1) Xxxxxxxx, zřízená podle xxxxxx xx xxx 9. dubna 1873, x. 70 ř. x., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společenstvech (xxxx xxx "družstva"), x družstva, xxxxxxx xxxxx zák. čl. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, nebo podle xxx. xx. XXXXX/1898, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x Ústřední xxxx xxxxxxxx.
(2) Ústřední xxxx družstev xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jednotně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hnutí jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx pracujícího lidu. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x podporuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx ediční x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxx potřebné xxxxxxxxx x družstevním xxxxx,
x) pečuje o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx družstvům právní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vydáváním xxxxxxx družstevní xxxxxxxx x xxx přípravě xxxxxx zákonů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadů, jež xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§3
(1) Xxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx se zřizuje Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Bratislavě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx jest xxxxxxxx x duchu xxxxxx jednoty x xxxxxxxxxxxxxx na Slovensku, x to xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx vypočtené x §2, xxxx. 1, xxxx. x) xx x) x x §§5, 11 x 13, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx, nařízení xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx družstevního xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jest xxxxx družstvo, zapsané xx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Mimo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx členy Xxxxxxxx xxxx družstev xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, č. 181 Sb., x organisaci xxxxxxxxxxx, xxxx jiné právnické xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx (společenskou smlouvou, xxxxxxxxx listinou) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péči. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxx jsou povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxx xxxxxxx stanovami nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 10. xxxxxx 1903, č. 133 x. x., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských x xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxx nařízení ze xxx 2. xxxxxx 1939, č. 85 Xx. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podle xxxxxxxx x xxxx zákona xx xxx 7. xxxxxx 1943, x. 75 Xx. x., x xxxxxxx revisního xxxxxxxxx Xxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxx, xxxxx s xxx změnou, xx xxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxx družstev x xxxxxxxx ústavů lidového xxxxxxxxxxx x lidových xxxxxxxxx ústředí, x xxxxx revisi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx zastaviti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisům,
x) xxxxxxxx xxxxxx družstva, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx družstevní, x jmenovati xxxxxxxx xxxxx na zbývající xxxx xxxxxxxxx období.
(4) Na zastavení xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx možno xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx družstva, která xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
§6
(1) Xx xx xxxxxxx xxxxxx (§7) zastupuje Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 48 xxxxx, x xxxx 16 xxxxx xx Xxxxxxxxx. X Xxxxxxxxx xxxx družstev přísluší xxxx působnost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx x příslušnými xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx, je xxxxxx místopředsedou Slovák, x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxx, vytčené x §2, odst. 1 x 2 x x §3. X této xxxxxx xxxxxxxx xxxx jmění xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxxx družstev x Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx, xxxxxxx práva x xxxxxxx přecházejí na Xxxxxxxx xxxx družstev x Slovenskou xxxx xxxxxxxx, zřizované tímto xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx družstev x práva i xxxxxxxxxx členů, xxxx xxxxx nařízením.
§8
Představenstva xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (§7) xx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§9
Výdaje xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx Ústřední xxxx družstev x Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx příspěvků a xxxxxx příjmů. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx politickou exekucí; xxxxxxxxx titulem jest xxxxx nedoplatků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústřední rady xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxx xxx Ústřední xxxxx družstev x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
x) odvolati xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx náhradní xx zbývající dobu xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx družstvy x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx působnosti, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pokyny Ústřední xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx družstev x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§11
(1) Xx xxxxx nebo xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx, porušuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx veřejný zájem. X xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx rada družstev xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx jmenovati, po xxxxxxx x odvolati xxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxx x Moravu, Svaz xxxxxxxxxxxx družstev v Xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zemi Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx spotřebních xxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx podniků pro Xxxxx x Xxxxxx x Všeobecný družstevní xxxx xxx Xxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. července 1942, č. 242 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanikají x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Ústřední xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx družstvech, xxxxx xxxxxxx ustanovení §17, xxxx. 2, věty xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 7. června 1943, x. 75 Xx. x., xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§3); jeho xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx likvidace xx Xxxxxxxxxx radu družstev.
(3) Revisní oprávnění Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a družstev x Xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx nařízení x. 85/1939 Xx. z., xxxxxxxx na Slovenskou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 181/1948 Sb.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrních ústavů x xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 3), rozhodne xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx.
§13
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§14
Právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx úkony, xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x přechodu xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na Xxxxxxxxxx xxxx družstev xxxxx §§6 x 12 xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx a xxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ústřední xxxx družstev x Xxxxxxxxx rady družstev xx soukromoprávní. Předpisy x veřejných zaměstnancích xx xx ně xxxxxxxxxx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§18
Xxxxxxxxxx §5, §10, xxxx. 1, §11, odst. 1, xxxx xxxxx x §13 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx peněžnictví, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxx výlučně xxxxxxxxxx zákona č. 181/1948 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxx, xx případě použivatelnost, xxxxxxxx xxxxxxxx č. 242/1942 Xx. ve xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x doplňujících, x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 85/1939 Xx. x. x x. 75/1943 Xx. x., xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x vládního nařízení xx xxx 21. xxxxxx 1939, x. 140 Xx. x., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolků x družstev, se xxxxxxx.
§20
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx sociální xxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Dr. Xxxx v. r.
Xxxxxxxxx v. r.
Xxxxxxx v. x.
xx xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 187/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
84/52 Sb., x organisaci peněžnictví
x xxxxxxxxx od 1.1.53
Xxxxxx xxxxxxx č. 187/48 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 53/54 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1954.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.