Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1953 do 31.12.1953.


Zákon o Ústřední radě družstev

187/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

INFORMACE

187

Zákon

ze xxx 21. xxxxxxxx 1948

o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx, zřízená xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x družstva, xxxxxxx xxxxx xxx. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx zákonu, nebo xxxxx xxx. xx. XXXXX/1898, x xxxxxxxxxxxxx x živnostenských xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx družstev se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v Praze, xxxxxxxxxx lidová xxxxxxxx.

§2

(1) Úkolem Ústřední xxxx xxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x organisuje xxxxxxx xxxxxxxx,

x) hájí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx celku,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx dohled nad xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx informuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností,

g) xxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx ochranu x xxxxxxx xxx rady xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zastupuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústřední xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

(1) Xxx družstva xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx úkolem xxxx pečovati v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx i) x x §§5, 11 x 13, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem Ústřední xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx slyšeti xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (pověřenců) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Povinným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev xxxx xxxxx družstvo, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx výmazem xxxxxxxx x rejstříku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněžní xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, č. 181 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx činnost ve xxxxx s předmětem xxxxxxxxx (xxxxxx), určeným xxxxxxxxx (společenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx) skutečně xxxxxxxx záleží x xxxxxx xxxx. Na xxxxxxx tato xxxxxxxx xx vztahují přiměřeně xxxxxxxxxx tohoto zákona.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plniti xxxxx xxxxxxxxxx, které jim xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxxxx xxxxx zákona xx xxx 10. xxxxxx 1903, č. 133 x. z., x xxxxxx společenstev xxxxxxxxxxx x hospodářských x xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 2. xxxxxx 1939, x. 85 Xx. z., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podle nařízení x mocí zákona xx xxx 7. xxxxxx 1943, x. 75 Xx. z., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Svazu zaměstnaneckých xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxx družstev s xxxxxxxx ústavů lidového xxxxxxxxxxx x lidových xxxxxxxxx ústředí, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zejména:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx odporujícího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx myšlenku xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ministerstvu věcně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§6

(1) Xx do xxxxxxx xxxxxx (§7) xxxxxxxxx Ústřední radu xxxxxxxx a vykonává xxxxxx jejích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 48 členů, x xxxx 16 členů xx Slovenska. X Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva jmenuje xxxxxxx sociální péče x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Čech, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, a naopak.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx úkoly, xxxxxxx x §2 xxxx. 1 a 2 x x §3. X této xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx družstev, xxxxxxx práva a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§7

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx složení, xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxx, xxxx vláda nařízením.

§8

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sjezdy xxxxx xxxxxx (§7) xx xxxxx, xxxxxx xxxx ministr xxxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příjmů. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx politickou xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nedoplatků, xxxxxxxxx předsedou Ústřední xxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx družstev xxxx xxxxxx zástupci.

§10

(1) Dozor xxx Xxxxxxxx radou xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zmocněnce, xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti uložené xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx náhradní xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx návrh. Pravomoc xxxxxxxxxx úřadů vykonávati xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spadajícími xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx x vydávati xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx radě xxxxxxxx x Xxxxxxxxx radě xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xx návrh xxxx xx slyšení Xxxxxxxx xxxx družstev xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx družstvo, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost družstva.

(2) Xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx jmenovati, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxxxx družstev xxx Xxxxx a Moravu, Xxxx zemědělských družstev x Xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx Moravskoslezské, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxx x Xxxxxx, Xxxx bytových xxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxx x Všeobecný xxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxx x Moravu, xxxxxxx xxxxxxx nařízením xx xxx 3. xxxxxxxx 1942, č. 242 Sb., x xxxxxxx výdělkových a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx práva x závazky přecházejí xxxxxxxxxxx sukcesí bez xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx družstev xxxx xxxxxx zřízení. Xxxxx xx týká xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx revisní službu x úvěrních družstvech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx družstev v Xxxxxxxxxx, xxxxxxx vládním xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxx 1943, x. 75 Sl. x., zaniká dnem xxxxxxx Slovenské rady xxxxxxxx (§3); jeho xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Živnosvazu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavů x družstev x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 85/1939 Xx. x., přechází xx Slovenskou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžnictví, xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 181/1948 Sb.

(4) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx revisního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx Slovenskou xxxx xxxxxxxx (odstavec 3), xxxxxxxx ministerstvo financí x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx družstev.

§13

Ke xxxxxxx nového xxxxxxxx jest třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14

Právní jednání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ke zřízení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Slovenské xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx radu xxxxxxxx xxxxx §§6 x 12 jsou xxxxxxxxxx xx poplatků x dávek xx xxxxxx úkony ve xxxxxx správních.

§15

Xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soukromoprávní. Xxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§18

Xxxxxxxxxx §5, §10 xxxx. 1, §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §13 xx nevztahují xx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx družstva, x xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 181/1948 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedotčena.

§19

Platnost, xx případě xxxxxxxxxxxxxx, vládního xxxxxxxx x. 242/1942 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 85/1939 Xx. z. x x. 75/1943 Sl. x., která jsou x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x vládního xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1939, x. 140 Sl. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx x družstev, xx xxxxxxx.

§20

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Gottwald v. x.

Xx. John v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Kliment x. r.

za xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 187/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

84/1952 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

Právní xxxxxxx x. 187/1948 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 53/1954 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1954.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.