Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1953 do 31.12.1953.


Zákon o Ústřední radě družstev

187/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

INFORMACE

187

Zákon

ze xxx 21. xxxxxxxx 1948

x Ústřední xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Družstva, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx zákonu, nebo xxxxx xxx. xx. XXXXX/1898, o xxxxxxxxxxxxx x živnostenských úvěrních xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ústřední xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prostředku zvýšení xxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxxxxxxxx hnutí xx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx informuje xx všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x družstevní xxxxxxx x její xxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx ochranu a xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zastupuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx radu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx opatření vlády, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

(1) Xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx rada xxxxxxxx jako samostatná xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xx oblastním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jejím úkolem xxxx xxxxxxxx x xxxxx státní jednoty x družstevnictví xx Xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxx x úkoly vypočtené x §2 odst. 1 xxxx. a) xx i) x x §§5, 11 x 13, xxxxx xxxxxxxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx radu xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nařízení xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Povinným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx družstvo, xxxxxxx ve společenstevním (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Mimo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, č. 181 Sb., x xxxxxxxxxx peněžnictví, xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx činnost ve xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx záleží v xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxx stanovami xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx revisi xxxxx xxxxxx ze xxx 10. xxxxxx 1903, x. 133 x. x., o xxxxxx společenstev xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx spolků, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2. xxxxxx 1939, x. 85 Xx. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona xx dne 7. xxxxxx 1943, x. 75 Xx. x., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Svazu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxx provádí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx ústavů lidového xxxxxxxxxxx x lidových xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx výkonem dohledu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisům,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem, jednotným xxxxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx myšlenku xxxxxxxxxx, x jmenovati xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx možno xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxx zavdala xxxxxx x zákroku.

§6

(1) Xx xx xxxxxxx xxxxxx (§7) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykonává xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx představenstvo, xxxxxxxx 48 xxxxx, z xxxx 16 xxxxx xx Xxxxxxxxx. V Xxxxxxxxx xxxx družstev xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociální péče x dohodě x xxxxxxxxxxx ministry. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev Xxxx, xx prvním xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou povinna xxxxxx úkoly, vytčené x §2 xxxx. 1 x 2 x v §3. X xxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxxx xxxx družstev, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx radu družstev x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7

Stanovy, xxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úkoly Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nařízením.

§8

Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanov (§7) xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

Výdaje spojené se xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Slovenské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x členských příspěvků x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nedoplatků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Dozor xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx družstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální péče, xxxxx může xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zmocněnce, xxxxx xxxx xxxxxxxx zastaviti xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům;

b) xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxx xxx zákony xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx náhradní xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx Ústřední xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx radě xxxxxxxx x Xxxxxxxxx radě xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xx xxxxx xxxx po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zrušiti družstvo, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonem xxxx stanovami xxxx xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx. Z xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx i odvolati xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Čechách, Svaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxx a Moravu, Xxxx bytových xxxxxxx xxx Čechy x Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nařízením xx xxx 3. xxxxxxxx 1942, č. 242 Xx., x xxxxxxx výdělkových a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanikají x jejich práva x xxxxxxx přecházejí xxxxxxxxxxx sukcesí xxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx zřízení. Pokud xx xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxxxxx revisní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx družstev v Xxxxxxxxxx, xxxxxxx vládním xxxxxxxxx ze dne 7. června 1943, x. 75 Sl. x., zaniká xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx rady xxxxxxxx (§3); jeho xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxx radu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx oprávnění Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxx živnostenských x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x družstev x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 85/1939 Xx. x., xxxxxxxx xx Slovenskou xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x revisi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 181/1948 Sb.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx revisního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrních xxxxxx x družstev, xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 3), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13

Ke xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx družstev.

§14

Xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx Slovenskou xxxx xxxxxxxx xxxxx §§6 x 12 jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx správních.

§15

Xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Slovenské xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§18

Xxxxxxxxxx §5, §10 xxxx. 1, §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §13 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 181/1948 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x. 242/1942 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xx měnících x xxxxxxxxxxxx, x vládních xxxxxxxx č. 85/1939 Xx. x. x x. 75/1943 Xx. x., xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxx 1939, x. 140 Sl. x., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx zrušuje.

§20

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. John x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

xx xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 187/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.8.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

84/1952 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

Xxxxxx předpis x. 187/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 53/1954 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1954.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.