Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.08.1948 do 31.12.1952.


Zákon o revisní službě finanční správy

186/48 Sb.

186
Xxxxx
xx dne 20. xxxxxxxx 1948
x xxxxxxx xxxxxx finanční správy.
Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:
§1
V xxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxx státním xxxxxxx xxxxxx (§3), xxxxxx xxxxxxxxxx revisní xxxxxx uvedené x §2.
§2
(1) Xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pověření xxxxxxxxxxx revisní služby xxxxx §3 xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxxx revisních xxxxxx x xxxx předpisy x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx zákonem (x dalším xxx "xxxxxxx úkony") x xxxxx xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx finančních monopolů, xx xxxxxx xxxxxxxx x devisových, xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx finanční správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 podle xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx listovního x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
x) vstupovati xx xxxxxxxxx místností, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neslouží-li sice xxxxxxx, ale xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xx nich;
x) prováděti x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prohlídku jakéhokoliv xxxxxxx, zkoumati xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, protokoly x xxxx písemnosti x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx, výpisy x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx provádějí x pracovních xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, lze xx prováděti x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx orgán xxxx ve věcech xxxxxxxxx x §3 xxxxxxx revidovaný xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx x xxxxx xx výzvě xxxxxxxxx xxxxxx údaje, podal xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx. x).
§5
(1) Xxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx svědky x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3. Xx předchozím xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx povinni xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Které xxxxx xxxxxxx býti xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx výpověď xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x těmito xxxxxxxxx:
a) revisní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx ve xxxxxx revidovaného podmětu, xxx xxxx xxxxxxx;
x) orgány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx (družstev) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odepříti xxxxxxx x xxx, co xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx působnosti, a xxxxxxx odepříti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx obchodní tajemství.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx této xxxxxx, a to xxxx každému, komu xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§6
Hrozí-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §4, odst. 1, xxxx. x), xxxx je xxxxxxx xxxxx vzíti xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx vrátí xxxxx, jakmile pominou xxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx, xxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
§8
(1) Xxxxxxxxxx podmět xx xxxxx oprávněn, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnouti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx revisním xxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxx v §4, xxxx. 1, písm. x), xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxx. 3, jakož x xxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxx x urychlení xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx-xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx nemožné nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxx jako xxxx zástupci xxxx xxxxxxxxx.
§9
Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zájmové korporace x xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx s největším xxxxxxxxxx písemně x xxxxx potřebné xxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5, xxxx. 2, xxxx. x) zůstává xxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:
x) vykázati xx xxx provádění xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx v §2, xxxx. 3;
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxx všeho, co xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, železniční, plavební, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úkonem xxxxxx pokud xxxxx xxxxxxx;
x) prováděti xxxxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx proto x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přísné xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx dověděl xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ze xxxxxxxxxx ohledů xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx povinen o xxxxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxx sdělení, pokud xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx, xxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx služebního.
§11
(1) Xxx xxxxxxxxx úkonech xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx a nesporných xxxxxx závěrečnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxx zástupci x xxxxxxxxx, jíž xx mohou xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx rozpravě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Projeví-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx rozpravě souhlas xx xxxxxxxxx určité xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxx xxxx podpisem, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvolati, xxxxxxxxxx-xx xxxx zahrnutí do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxx nebo změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X takovém případě xxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídku x xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx x obohacení.
§12
Kdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo potvrdí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx, bude potrestán, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxx xxx přestupek vězením xx tří xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 100.000 Xxx.
§13
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5, xxxx. 3 nebo x §10, odst. 2, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xx 100.000 Xxx.
§14
Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost revisních xxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx jednoho xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx do 300.000 Xxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x §§1214 xx xxxxxxx xxxx xxx xxx.
§16
Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x §§12, 14 x 15 xx zavádí xxxxxx xx xxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxx xxxx uvedené x §13 xxxxxx xx xxxxx buď xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podmětu.
§17
Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxxx jeho jménem (§8, xxxx. 4) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxx stran xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx x stíhány xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx státu, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx zrušuje platnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:
1. vládního xxxxxxxx xx dne 1. xxxxxx 1919, č. 96 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx odboru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx §17, xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 29. xxxxxx 1941, x. 297 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely daňové x xxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx nařízení xx xxx 24. xxxxxx 1942, x. 234 Sb., x xxxxxxx službě finanční xxxxxx.
§20
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též k xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
§21
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx financí x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. John x. x.
Zápotocký x. r.
Xx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 186/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.
Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx x doplňován.
Právní xxxxxxx x. 186/48 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/52 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1953.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.