Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.08.1948 do 31.12.1952.


Zákon o revisní službě finanční správy

186/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

INFORMACE

186

Zákon

ze xxx 20. xxxxxxxx 1948

x revisní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

§1

X oboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx celém území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§3), xxxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx xxxxx xxxxxxx x dohledem xx xx.

(2) Ministerstvo financí xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx revisních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

(1) Revisní službou xxxxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxx revisí, xxxxxxx x šetření xxxxxxxx upraveným tímto xxxxxxx (v xxxxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x oboru xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upravovati xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění, xxxxx příslušejí xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx finanční správy, xxxxxxxxx nedotčena.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) vstupovati xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zařízení x prostorů, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxx a úplné xxxxxxxxx revisních xxxxx xxxxx do xxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prostorech xxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx z xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx v prodlení, xxx xx prováděti x mimo xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx x xxxxx xx výzvě uvedeného xxxxxx xxxxx, podal xxxxxx vysvětlení nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§5

(1) Revisní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x výslech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx býti xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xx xxxxxx, xxx xxx xx revisní xxxxx provádějí, xxxx xxxx x těmito xxxxxxxxx:

x) revisní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxx xxxxxxx;

x) orgány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx seznali při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nahlédnutí;

c) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemností xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx tajemství.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx úředním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxx této xxxxxx, x to vůči xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zavlečení písemností xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxx orgán vzíti xx xxxxxxx nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx důvody pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx kontroly příslušejí xxxxx xxxxxx předpisů xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx zákona.

§8

(1) Revidovaný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxx x poskytnouti xxxxxxxx xxxxxxx všechna xxxx požadovaná xxxxxxxxxx x důkazní prostředky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx revisním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx jim xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxx vše, xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemožné xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxx zachovávati xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Předcházející ustanovení x xxxxxxxxxxx podmětu xx vztahují také xx xxxxx, které xxxxxxx xxxx jménem xxxx jeho zástupci xxxx zmocněnci.

§9

Soudy x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zájmové xxxxxxxxx x závodní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podporovati x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jim x tom nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Revisní orgán xx xxxxxxx:

x) vykázati xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 3;

x) prováděti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx urychlením, xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx, xx xx xxxxx vzbuditi pozornost xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx možno xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x objektivně x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx svědčícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmětu.

(2) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zachovati xxxxxx xxxxxx o věcech, xxxxx se dověděl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poměrech xxxxxxxxxxxx podmětu, xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx postavení a xx xxx v xxxxx státu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jinak xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx, komu xxxx povinen o xxxxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxx sdělení, xxxxx xxxxx pro určitý xxxxxx zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinnost trvá xxxxxxxxx dále x xxxxxx mimo xxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx provedených x xxxxxx berním je xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správy. X závěrečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Projeví-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx tento souhlas xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx a daně x xxxxxxxxx provedeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx.

§12

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx něco nesprávného xxxx xxxx zatají x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxx pro přestupek xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx do 100.000 Xxx.

§13

Xxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v §5 xxxx. 3 xxxx x §10 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx přísněji trestný, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx do 100.000 Xxx.

§14

Xxx úmyslně xxxx xxxx ztěžuje činnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx přestupek xxxxxxx xx xx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 300.000 Xxx.

§15

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §§12 xx 14 xx xxxxxxx xxxx čin xxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §§12, 14 a 15 xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx financí, trestní xxxxxxx xxx činy xxxxxxx v §13 xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Po xxxxxxxx revisních xxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmět x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§8 xxxx. 4) s právním xxxxxxx provésti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxxx zjištěny xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Ustanovení xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., o xxxxxx xxxxx, a předpisů xxxxx něho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxx vyhlášení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

1. vládního nařízení xx dne 1. xxxxxx 1919, č. 96 Xx., x xxxxxxx revisního xxxxxx xxx ministerstvu xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx §17, xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 29. xxxxxx 1941, x. 297 Sb., x xxxxxxxxxx povinnostech xxx xxxxx daňové a xxxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 24. června 1942, x. 234 Xx., x xxxxxxx službě xxxxxxxx správy.

§20

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x vyšetření okolností x xxxx před xxxx xxxxxxxxx.

§21

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodě xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx v. r.

Zápotocký x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 186/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 186/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1952 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.