Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1948 do 27.12.1989.


Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny

182/48 Sb.

Oddíl I. - Činnost Poštovní spořitelny jako peněžního ústředí §1 §2 §3 §4
Oddíl II. - Organisace Poštovní spořitelny §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11
Oddíl III. - Zaměstnanci Poštovní spořitelny §12
Oddíl IV. - Ustanovení trestní §13
Oddíl V. - Ustanovení poplatková §14
Oddíl VI. - Ustanovení přechodná a závěrečná §15 §16 §17 §18
č. 31/50 Sb. - §24
Xxxxx
xx xxx 20. xxxxxxxx 1948,
kterým se xxxxxxxxx působnost a xxxx právní povaha Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxx X.
Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředím, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx spořitelně xxxxxxxx xxxx xxxx dosavadní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 38 Xx., x Xxxxxxx xxxxx Československé, xxxxxxx xxxxxxxxx ústředí:
x) přijímati xxxxxx xx xxxxx xxxx xx bank (§9 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1948, x. 181 Xx., x organisaci xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§§43 a 44, xxxxxx x. 181/1948 Xx.), jakož x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ústavy");
x) xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxx xxxxx směrnic ministerstva xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) obstarávati xxxxxxxxx službu, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředí;
x) spolupůsobiti při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxx (§2, xxxx. 1, xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžnictví xxxxxxxxxxxx financí; zbytek xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ústavy xxxx xxxxxxx přenésti xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx spořitelnu x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx ústavy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx finančního plánu, xxxx povinny xxxxxxxx xx úvěr xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§2, xxxx. 1, xxxx. x). Xxxxxxxx spořitelna xx oprávněna xxxxxxxxxx xx ústavů xxxxxx x xxxxxxx, potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx ručí i xx xxxxxx xxxxxxx x Poštovní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Úroky xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžního ústředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx příspěvku Všeobecnému xxxxx peněžních xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx spořitelny
§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Bratislavě xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx x její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx majetek x kapitál xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 181/1948 Sb., xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
§7
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x navenek zastupuje xxxxxxxxxxxx představenstvo, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx členů.
(2) Předsedu, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx představenstva, z xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx pošt. Xxxxxxxxx xxx členy (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx. Členové (xxxxxxxxxx) xxxxx býti kdykoliv xxxxxxxx.
§8
Na xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §7, xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxx xxxx součástí účetní xxxxxxx Poštovní spořitelny.
(2) Xxxxxxxx ústav xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pokynů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15, xxxx. 1 xx 4 zákona x. 181/1948 Xx. xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x pokynů xxxxxxxx xxxxxxx radou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Oddíl XXX.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx spořitelny
§12
(1) Xx xxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 181/1948 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosud x xxxxxx veřejnoprávním, xxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x zaopatřovacích xxxxxxx, nedotčeny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav xxxxx §13 xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1948, x. 98 Xx., x xxxxxxxxxxx pensijního pojištění xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx službách x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zajistiti xxxxxxxxxxxx x xxxx takové xxxxxx, aby xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojištění rovnaly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pensijní xxxx Xxxxxxxx spořitelny v Xxxxxxxxxx se xxxx xxxx 30. xxxx 1948. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx stanovená xxxxx §2 zákona x. 98/1948 Xx.; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Oddíl IV.
Xxxxxxxxxx trestní
§13
(1) Kdo úmyslně xxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákonu nebo xxxxx xxxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 500.000 Xxx xxxx vězením xx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do vyhlášení xxxxxxxxx nálezu.
Oddí V.
Xxxxxxxxxx poplatková
§14
(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx ústavům a x obstarávání depositní xxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§2, xxxx. 1, xxxx. x) x x)] nebo x přenesení xxxxxxxxxx xxxx (§3, odst. 2), xxxx písemnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle §5, xxxx. 2 x §12, xxxx. 3 xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx VI.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§15
Do xxxx než bude xxxxxxx xxxx správní xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxx xxxx podrobněji xxxxxxxxx x organisaci Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx určiti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Poštovní xxxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxx xx xxxxxxx přepisy, xxxxx jsou v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, zejména xx xxxxxxx zákon xx xxx 25. xxxxxx 1944, x. 55 Xx. x., x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx financí x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.
Xxxxxxxx v. x.
Xx. John x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx v. r.
§24
(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx se xxxxxxx:
x) dnem xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, národního xxxxxxx (§2 xxxx. 2) xxxxx x. 143/1930 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x. 182/1948 Xx., kterým xx xxxxxxxxx působnost x mění xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) xxxx zániku Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (§2 xxxx. 2) xxxxx x. 88/1948 Xx., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/1950 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.1950

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 182/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1948.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
31/50 Xx., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.50
Xxxxxx xxxxxxx x. 182/48 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 158/89 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1990.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.