Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1950 do 27.12.1989.


Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny

182/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Činnost Poštovní spořitelny jako peněžního ústředí §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Organisace Poštovní spořitelny §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Oddíl III - Zaměstnanci Poštovní spořitelny §12

Oddíl IV - Ustanovení trestní §13

Oddíl V - Ustanovení poplatková §14

Oddíl VI - Ustanovení přechodná a závěrečná §15 §16 §17 §18

č. 31/1950 Sb. - §24

INFORMACE

182

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxxxx 1948,

kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx právní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na tomto xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxx Poštovní xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx jest xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx hospodaření s xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

(1) Poštovní xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx ustanovení §3 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 38 Sb., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) přijímati xxxxxx xx běžné xxxx xx bank (§9 xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, x. 181 Xx., x xxxxxxxxxx peněžnictví), xx xxxxxxxx peněžních xxxxxxx (§§43 a 44, xxxxxx č. 181/1948 Xx.), jakož x od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx");

x) poskytovati xxxxx ústavům xxxxx xxxxxxx ministerstva financí;

c) xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontrole celkového xxxxxxxxxx plánu peněžnictví.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávati xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Ústavy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxxx finančního plánu [§2 xxxx. 1 xxxx. x)] xx xxxx xxxxxx určuje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx; xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx spořitelny.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účty xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financí.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřených xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 písm. x)]. Xxxxxxxx spořitelna xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xx vklady xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxx ze vkladů xxxxxxxxx x Poštovní xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xx daně xxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx fondu peněžních xxxxxx x republice Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxx spořitelna x Praze xxxxxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx a xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx spořitelnou x Xxxxx a její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

§6

Xxxxxxxx spořitelna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 181/1948 Sb., pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a navenek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, místopředsedy x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, místopředsedu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úředník xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx, pokud xxx x xxxxxxxx ministerstva xxxx x jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx pošt. Xxxxxxxxx xxx členy (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xx xxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, x nich xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu. Jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.

§8

Xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx odvětvích xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx složena x xxxxxxxx, místopředsedy a xxxxxxx sedmi členů. Xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Oblastní xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní závěrku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Poštovní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx představenstvo podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx představenstvem. Oblastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§10

Ředitele oblastního xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 1 až 4 xxxxxx č. 181/1948 Xx. platí obdobně x pro ředitele xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xx xxxxxxx oblastního xxxxxx xx xxxxx xxxx odvětvích xxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§12

(1) Na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx spořitelny se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 181/1948 Xx.

(2) Pokud zaměstnanci Xxxxxxxx spořitelny xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedotčeny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1948, x. 98 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx spolu x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nárokům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 30. xxxx 1948. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 98/1948 Xx.; xxxxxx jmění xxxxx xxxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxx ústavu.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§13

(1) Xxx úmyslně xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti tomuto xxxxxx nebo proti xxxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 500.000 Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradní trest xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx.

(2) Trestní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx V

Ustanovení xxxxxxxxxx

§14

(1) Xx poplatků jsou xxxxxxxxxx xxxxxx listiny, xxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx depositní xxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxx peněžního ústředí [§2 odst. 1 xxxx. b) x x)] xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3 odst. 2), xxxx písemnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 x §12 xxxx. 3 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spořitelna x Praze xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx jest osvobozena xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná

§15

Do doby xxx bude ustaven xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx působnost a xxxxxxxxxx Poštovní spořitelny.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x plateben Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x rozporu x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx dne 25. xxxxxx 1944, x. 55 Sl. x., x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

§24

(1) Xxxxxx předpisy, xxxxx jsou x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (§2 odst. 2) xxxxx x. 143/1930 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x. 182/1948 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx spořitelny.

b) dnem xxxxxx Xxxxxxx banky Xxxxxxxxxxxxxx (§2 xxxx. 2) xxxxx č. 88/1948 Xx., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, jsou xxxxxx platné, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/1950 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1950

Informace

Právní xxxxxxx x. 182/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1948.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

31/1950 Sb., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1950

Xxxxxx xxxxxxx x. 182/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/1989 Sb. x účinností xx 1.1.1990.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.