Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1953 do 27.12.1989.


Zákon o organisaci peněžnictví

181/1948 Sb.

Zákon

První část - Ustanovení všeobecná §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Druhá část - Banky §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

Třetí část - Lidové peněžnictví

Oddíl I. - Ústavy lidového peněžnictví §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl II. - Peněžní ústředí lidového peněžnictví §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51

Oddíl III. - Členství ústavů lidového peněžnictví a lidových peněžních ústředí v Ústřední radě družstev §52

Čtvrtá část - Revise peněžních ústavů §53 §54 §55

Pátá část - Ustanovení společná o platebním styku bez hotových §56 §57

Šestá část - Ustanovení trestní §58 §59

Sedmá část - Ustanovení přechodná a závěrečná §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

INFORMACE

181

Xxxxx

xx dne 20. xxxxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx všeobecná

§1

§1 xxxxxx právním předpisem č. 84/1952 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§7

(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

(2) Zrušen xxxxxxx předpisem č. 84/1952 Sb.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x předpisů x pensijním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Platí x xxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxx 15. xxxxx 1948, č. 99 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx §268 xxxx. 5 x §270 xxxx. 9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx býti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výši, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nikoliv xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

(4) Xxxxxx právním předpisem č. 84/1952 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx xxxx

Xxxxx

§9

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ze xxx 24. října 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Poštovní spořitelna, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23. xxxx 1930, x. 143 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, č. 182 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mění xxxxxx xxxxxx Poštovní xxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1948, č. 183 Sb., x Investiční xxxxx.

§10

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx majetkem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ustanovení. Jsou xxxxxxxxxx právnické osoby x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx (firemního) xxxxxxxxx xxxx firmy xxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx". Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nesmějí tohoto xxxxxxxx užívati.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§14

(1) Banku spravuje x navenek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxx xx z předsedy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx členů. Xxx-xx x xxxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx dva členy.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zbývající xxx xxxxx (xxxxxxxxxx) si xxxxx zaměstnanci xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace; xxxxxx volbu potvrzuje xxxxxxx financí. Jde-li x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člena x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx třetího xxxxx (xxxxxxxxxx). Členové (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Členem (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx může xxxx xxx xxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x místopředseda xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rukou xxxxxxxx financí xxxx xxxx zástupce xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníci) xx rukou xxxx xxxxxxxx.

(5) Představenstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx obchodní xxxx banky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxx zpraviti xxxxxxx xxxx (§16).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx řediteli, xxx učinil xxx xxxxxxxx opatření x xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §14 odst. 3 x 5 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(5) Ředitele xxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx a xxxxxxxx ministr financí xx návrh xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace.

§16

(1) Na xxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxx dozírá xxxxxxx rada, skládající xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxx členů. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dozorčí xxxx x dva xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 až 4, xxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx xx xxxx ručení, xxxxx obdobně x xx.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§18

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx ministr financí. Xxxxxxxx, x němuž xxxxx, xxxxxxx ministr xxxxxxx v Úředním xxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x podnicích veřejně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poplatkového xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xx svého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 písm. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Sb., x xxxxxxxxxxx ekvivalentu, xxx xxxx se xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17 odst. 1 téhož zákona.

§20

Xxxxxxxx x akciových xxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§21

Banky xx xxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx schvaluje xxxxxxx financí.

Xxxxx část

Lidové xxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§24

§24 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx XX

Xxxxxxx ústředí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§49

§49 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx III

Členství xxxxxx xxxxxxxx peněžnictví a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Čtvrtá xxxx

Xxxxxx peněžních xxxxxx

§53

§53 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platebním styku xxx xxxxxxxx

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx část

Ustanovení xxxxxxx

§58

§58 xxxxxx právním předpisem č. 84/1952 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Sedmá xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§62

§62 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 181/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.8.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

161/1949 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx dalších národních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

84/1952 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

Právní předpis x. 181/1948 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/1989 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1990.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.