Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948.


Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu

133/1948 Sb.

Zákon

Čl. I - Splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu §1 §2 §3 §4 §5

Čl. II - Změny zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu

Čl. III - Společná a závěrečná ustanovení §1 §2 §3

INFORMACE

133

Xxxxx

xx dne 6. xxxxxx 1948

x splacení xxxxxxxx xxxxxxxxxx státem xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxx ruchu x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xx. I

Splacení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů o xxxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Stát, xxxxxxxxxx ministerstvy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy zápůjčky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1919, č. 281 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1920, č. 92 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1921, x. 100 Xx., xx dne 27. xxxxx 1922, č. 45 Xx., ze xxx 25. ledna 1923, x. 35 Xx., x xx xxx 7. xxxxxx 1924, č. 58 Xx. Xx Slovensku xxxx stát xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx §4 zákona xx xxx 18. xxxxx 1941, x. 75 Xx. z., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx případě xx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1943, č. 40 Sl. x., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx právní xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx §21 nařízení xx xxx 22. xxxxx 1945, č. 128 Sb. x. XXX, x výstavbě xxxx x xxxx xx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx vydáním 3 % xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx stanovil xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xx jakých xxxx možno je xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ze xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ministr xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxx x nich xx xxxxxxx na 3 %, xxxxx xxxxxxxxx xxxx sazbu; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx sociální péče.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ode dne, xxx budou xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx prvé podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx splátky (anuity) xx zápůjčky.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1938 x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákonů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 první větě, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxxxx č. 281/1919 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zápůjčku, xxxxx i x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 75/1941 Sl. x., xxxxxxx omezení vlastnického xxxxx podle §11 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx vlastník xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §3 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx sociální péče xxxxxx xx xxxx 10 % počáteční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 téhož xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §11 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před časem, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx zbytek, xxxxx xx xxxxx splacen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ročními xxxxxxxxx xxxxx umořovacího plánu.

(4) Xxxx-xx splacená zápůjčka xxxxxxxx podle §21 xxxxxxxx x. 128/1945 Xx. n. XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zástavní xxxxx xx zajišťující xx xxxx (správu xxxxxxxx xxxx); tento xxxxxxx xx vloží xxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 odst. 1 x §3 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, č. 260 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ruchu, xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vládních xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1921, x. 191 Xx., xx xxx 19. xxxxxxxx 1923, x. 160 Sb., x xx xxx 3. xxxxxx 1924, x. 96 Xx., vydaných x provedení zákonů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, předepsaných podle xxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Sb. xxxx x. 96/1924 Xx., x o jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx §13 odst. 1 x 3, §§14 xx 17 x §§23 x 24 xxxxxx č. 260/1937 Sb., pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo nedá xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxx zákona xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx, xxxxxxxxx x podporou podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx okupací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rozsah xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxx upustiti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 260/1937 Xx. xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx náhradu xxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx prominouti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 260/1937 Xx. u domů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1945, x. 12 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nepřátel českého x xxxxxxxxxxx národa, xx Slovensku xxxxxxxxx xx dne 23. xxxxx 1945, č. 104 Sb. x. XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Němců, Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx slovenského xxxxxx, xx znění předpisů xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ze xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x o Fondech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx 30. září 1938 učinili xxxxxxxxx xxxx x x xxxx by xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, vyúčtují xx xx xxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 1949 xxxxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx snad vlastník xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 260/1937 Xx., xxxxx x xx xxxxxxx, předepsané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Xx., xxxx x. 96/1924 Xx., x po xxxxxxx xx jiné xxxxx, k xxxx xx xxxxxxxx domu xxxxxxx x důvodu xxxxxxx. Xxxxxx, pokud xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx po osvobození, xx nahradí xxxxxx, x xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxxx 1945 nebo x vázaného xxxxxx (xxxx) později, poukazem xx xxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx domu; xxxxxxx-xx zbytek z xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem financí x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxx xx vázaný xxxxx (xxxx).

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx přiměřeně xxx o xxxxxxx xx zápůjčky státu, xxxxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx v §1, xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx §§32 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1922, x. 130 Xx., x xx dne 30. xxxxx 1923, x. 85 Xx., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx přešly xxxxx §26 xxxxxx č. 260/1937 Xx., xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povahu náhrady xxxxx zákona x. 260/1937 Sb. nebo xxxxxx, předepsaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Sb., č. 160/1923 Xx. nebo x. 96/1924 Xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxx konfiskovaných xxxxxxxx č. 12/1945 Sb., xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/1945 Xx. x. XXX, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x doplňujících, xxxx xxxxxxxx č. 108/1945 Sb.

Xx. II

Změny zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o stavebním xxxxx

Xxxxx x. 260/1937 Xx. xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. Xxxxxxxxxx §8 odst. 1, 2 x 4 se xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx pravidelnými xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x 2 % xxxxxxx nad 4 % úrok z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odváděti státní xxxxxxxx v pololetních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dne 1. xxxxx a 1. xxxxx xxxxxxx roku."

3. Xxxxxxxxxx §17 odst. 1 xxx:

"(1) Z xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxxxxxxx platí xx 4,5 % úrok x prodlení."

4. Ustanovení §19 xxxx. 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, je vlastník xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx, uložené mu xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/1921 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1923 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx domu zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1, xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx sociální xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."

5. Ustanovení §22 xxx:

"Xxxxxxxx-xx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x náhrady, předepsané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Xx. xxxx x. 96/1924 Xx., dříve, než xx xxxx umořeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 až 3, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 1 a 2, zástavní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka domu (§19, xxxx. 2), x xxxxxxx vlastnického xxxxx podle §37 xxxx. 1. Vlastník xxxx nesmí xxxx xx dobu 25 xxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxx obývacího povolení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu (§10 xxxx.2). Xxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxx vlastníku xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxx pokuta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."

6. Xxxxxxxxxx §§20, 21 x 25 xx 30 xx zrušují.

Čl. III

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx:

1. vládního xxxxxxxx xx xxx 10. xxxxx 1939, x. 21 Xx. XX., kterým se xxxx xxxxxxxx splácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 zákona xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavebním ruchu;

2. xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 26. září 1940, x. 432 Xx., xxxxxx xx xxxx §8 xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx

1. vládní xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1939, x. 56 Sl. x., x splácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 zákona xx dne 21. xxxxxxxx 1937, č. 260 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákonů x stavebním ruchu;

2. xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xx 6 x §§4, 5 x 7 xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 8. xxxxxx 1939, x. 97 Sl. x., x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxx státu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a o xxxxxxxx náhrady x xxxxxx zaručených xxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxx §6 xxxxxx xx dne 29. xxxxxx 1940, č. 85 Sl. z. x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx ruchu.

§2

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, financí x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§3

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxx péče x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Erban x. r.

Informace

Právní předpis x. 133/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.6.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neúčinný.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.