Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948.


Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu

133/1948 Sb.

Zákon

Čl. I - Splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu §1 §2 §3 §4 §5

Čl. II - Změny zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu

Čl. III - Společná a závěrečná ustanovení §1 §2 §3

INFORMACE

133

Zákon

ze xxx 6. xxxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx některých zákonů x stavebním xxxxx x o xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Xx. I

Splacení xxxxxxxx xxxxxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financí, xxxx i xxx xxxxxxxxx výpovědi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xx dne 23. xxxxxx 1919, x. 281 Xx., x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx, podle zákona xx dne 6. xxxxx 1920, x. 92 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podpora stavebního xxxxx, nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 11. března 1921, x. 100 Xx., xx xxx 27. xxxxx 1922, č. 45 Xx., ze xxx 25. xxxxx 1923, č. 35 Xx., x ze xxx 7. xxxxxx 1924, x. 58 Xx. Xx Slovensku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), zaručené xxxxx §4 xxxxxx xx dne 18. xxxxx 1941, č. 75 Xx. x., x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po případě xx znění xxxxxx xx dne 15. xxxxx 1943, x. 40 Sl. x., xxxxxx se xxxx x doplňují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx §21 nařízení xx dne 22. xxxxx 1945, x. 128 Sb. x. XXX, x xxxxxxxx xxxx a obcí xx Xxxxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxx xx zmocňuje, xxx xxxxxx potřebnou xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx, x aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, za jakých xxxx xxxxx je xxxxxxxxx. Věřitelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x ze záruky.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxx xxx splácení zápůjček xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí.

§2

(1) Xxxxxxxx, zaručené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx 3 %, pokud xxxxxxxxx xxxx sazbu; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxxxxxx sociální xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ode xxx, xxx budou po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (anuity) xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx uvedených v §1 odst. 1, xxxxx větě, xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1938 a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§3

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxx dá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx splacená zápůjčka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §1 odst. 1 xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástavní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva podle §4 xxxxxx č. 281/1919 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zápůjčku, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx stát z xxxxxx xxxxxx zaručenou xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx zápůjčka xxxxxxxx xxxxx zákona x. 75/1941 Xx. x., xxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx podle §11 xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ročními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx vlastník xxxx x xxxx době xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §3 uvedeného zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 10 % počáteční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxx §13 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zástavní xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx část platů, xxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx, připadající na xxxx xxxxxx, který xx xxxxx splacen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ročními xxxxxxxxx xxxxx umořovacího plánu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx zápůjčka xxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxxx č. 128/1945 Xx. n. XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx); tento xxxxxxx xx vloží podle xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx zaručené xxxxxxxx (§1 xxxx. 1 x §3 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx x xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Xx., o xxxxxxx xxxxx zákonů o xxxxxxxxx ruchu, xxxxx x k náhradám, xxxxxxxxxxx xxxxx vládních xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1921, x. 191 Sb., xx xxx 19. xxxxxxxx 1923, č. 160 Xx., x xx xxx 3. xxxxxx 1924, x. 96 Sb., vydaných x provedení xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Xx. nebo x. 96/1924 Xx., x x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 x 3, §§14 xx 17 x §§23 a 24 xxxxxx x. 260/1937 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxx nedá xxxxx §13 odst. 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx, vystavěný x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxx xxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zničen xxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx užívati xxx zčásti, xxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx případě na xxxx náhradu, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx upustiti xx xxxxxxxx náhrady xxxxx zákona x. 260/1937 Xx. xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxx vyměřenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 260/1937 Xx. x domů, xxxxxxxxxxxxxx dekretem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxx 1945, x. 12 Sb., x konfiskaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x zrádců x xxxxxxxx českého x xxxxxxxxxxx národa, xx Xxxxxxxxx nařízením xx dne 23. xxxxx 1945, x. 104 Sb. x. XXX, x konfiskaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx nepřátelského majetku x o Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx zápůjčku, xxxxx xx 30. září 1938 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k xxxx by byl x důvodu xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx, xxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxxxx 1949 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx částek, xxx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx nesvobody xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 260/1937 Xx., xxxxx x xx xxxxxxx, předepsané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Sb., x. 160/1923 Xx., xxxx x. 96/1924 Xx., x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x nimž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Zbytek, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx osvobození, xx xxxxxxx xxxxxx, x to, xxx-xx x náhradu platů, xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxxx 1945 xxxx x xxxxxxxx vkladu (xxxx) později, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx) vlastníka xxxx; xxxxxxx-xx zbytek z xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, avšak xxxx xxx poukazem xx vázaný xxxxx (xxxx).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 platí přiměřeně xxx x xxxxxxx xx zápůjčky xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, první xxxx xxxx x xxxxx xxxxx §§32 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 1922, x. 130 Xx., x xx xxx 30. xxxxx 1923, x. 85 Xx., xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 260/1937 Xx., xxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxx povahu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 260/1937 Xx. nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Sb., x. 160/1923 Xx. nebo x. 96/1924 Sb.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x domů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 12/1945 Sb., xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/1945 Sb. x. XXX, xx znění xxxxxxxx xx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 108/1945 Sb.

Čl. II

Změny zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavebním xxxxx

Xxxxx x. 260/1937 Xx. xx xxxx x doplňuje takto:

1. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 4 xx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splátkami (xxxxxxxx) x 2 % xxxxxxx nad 4 % úrok x xxxxxxxxx jistiny náhrady x xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, splatných předem xxxx xxx 1. xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx xxxx."

3. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 zní:

"(1) Z xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxxxxxxx platí se 4,5 % xxxx x xxxxxxxx."

4. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxx nařízením č. 191/1921 Sb. nebo xxxxxxx nařízením č. 160/1923 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx domu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxx ve xxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splacené xxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx (xxxxxx sociální xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."

5. Xxxxxxxxxx §22 xxx:

"Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x náhrady, předepsané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Xx. xxxx x. 96/1924 Xx., xxxxx, xxx xx xxxx umořeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splátkami xxxxx §13 xxxx. 1 xx 3, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx reálné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 2, zástavní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domu (§19, xxxx. 2), x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §37 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx 25 xxx, počínajíc xxxx xxxxxxx obývacího povolení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxx (§10 xxxx.2). Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuta xx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx býti xxxx pokuta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."

6. Ustanovení §§20, 21 x 25 až 30 xx xxxxxxx.

Čl. III

Společná x xxxxxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxxxx xx použivatelnost:

1. vládního xxxxxxxx xx dne 10. xxxxx 1939, x. 21 Sb. XX., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaručených xxxxxxxx xxxxx §21 zákona xx dne 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Sb., x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 26. xxxx 1940, x. 432 Xx., xxxxxx xx xxxx §8 zákona xx dne 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Xx., x xxxxxxx podle zákonů x stavebním xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. dubna 1939, x. 56 Xx. x., o xxxxxxxx xxxxxx zaručených xxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx xx dne 21. xxxxxxxx 1937, č. 260 Xx., o xxxxxxx podle zákonů x xxxxxxxxx xxxxx;

2. xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xx 6 x §§4, 5 x 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 8. května 1939, x. 97 Xx. x., x prodeji xxxx, vystavěných za xxxxxxx státu podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaručených xxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxx §6 xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1940, č. 85 Sl. x. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů o xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvům xxxxxxxx xxxx, financí x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej ministr xxxxxxxx péče x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 133/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx předpis xxxxxx neúčinný.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.