Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948.


Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu

133/48 Sb.

Čl. I. - Splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu §1 §2 §3 §4 §5
Čl. II. - Změny zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
Čl. III. - Společná a závěrečná ustanovení §1 §2 §3
Zákon
xx xxx 6. května 1948
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xx. X.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.
§1
(1) Xxxx, zastoupený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx, může x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státními dluhopisy xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 23. května 1919, x. 281 Sb., x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1920, x. 92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podpora xxxxxxxxxx ruchu, xxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 11. března 1921, x. 100 Xx., xx xxx 27. ledna 1922, x. 45 Sb., xx xxx 25. xxxxx 1923, x. 35 Sb., x xx dne 7. xxxxxx 1924, x. 58 Xx. Na Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx splatiti xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx xx xxx 18. xxxxx 1941, x. 75 Xx. x., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx znění xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1943, x. 40 Xx. x., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavebního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx §21 xxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1945, x. 128 Xx. x. XXX, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx Slovensku.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx potřebnou xxxxx xxxxxxxx 1 opatřil xxxxxxx 3 % xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x podmínky, xx jakých bude xxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx postup xxx xxxxxxxx zápůjček xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ministr xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx, zaručené podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1, odst. 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxx x nich se xxxxxxx xx 3 %, pokud xxxxxxxxx xxxx sazbu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s ministrem xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx sazby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx zápůjčky.
(3) X pravidelných xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x §1, xxxx. 1, první xxxx, xxxxxxxxx xx xxx 30. září 1938 x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx věřitel požadovati xxxxx x prodlení.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxx sociální péče xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x poznámku xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaručena xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx v §1, xxxx. 1, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx zástavní právo xx pokutu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxxxx x. 281/1919 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxx zápůjčku, xxxxx i o xxxxxx jiných xxxxxx, xxxxx přiměřeně xxx, xxxxxxx-xx stát x xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 75/1941 Xx. x., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx §11 xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx trvalo xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnými xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxx x této xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, uložených xx xxxxx §3 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxx jistiny xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pohledávku xxxxx podle §13 xxxxx zákona xxxxxxx xx tutéž xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zástavní xxxxx, xxxxx x xxxxxxx vlastnického práva xxxxx §11 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, učiněných xx xxxxxxxx xxxxxxxx, připadající xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ročními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Byla-li xxxxxxxx zápůjčka zaručena xxxxx §21 xxxxxxxx x. 128/1945 Xx. x. XXX, přechází xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx sociální xxxx); xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx kvitance xx xxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1, odst. 1 x §3, xxxx. 2) xxxxxxx nedotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx domu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Sb., x xxxxxxx podle xxxxxx x stavebním xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1921, x. 191 Xx., xx xxx 19. července 1923, x. 160 Xx., a xx xxx 3. xxxxxx 1924, č. 96 Xx., xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, xxxxx xxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení č. 191/1921 Sb., č. 160/1923 Xx. xxxx x. 96/1924 Xx., x x jejich xxxxxxxxx, po případě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapravení xxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, xxxx. 1 x 3, §§14 až 17 x §§23 a 24 zákona č. 260/1937 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx §13, xxxx. 4 téhož xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Byl-li xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, první větě, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x nepřátelskou okupací xxxxxx xxxx tak xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx ho xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx na rozsah xxxxx, po případě xx xxxx xxxxxxx, x xx sociální xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 260/1937 Xx. xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxx vyměřenou xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx.
(4) Náhrady xxxxxxxx podle xxxxxx x. 260/1937 Xx. x xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Xxxxxx, jakož x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx národa, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 104 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Němců, Maďarů, xxxxx i nepřátel xxxxxxxxxxx národa, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zapraví xxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx zaručených xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx po 30. xxxx 1938 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k nimž xx xxx x xxxxxx záruky xxxxx xxxxxx uvedených v §1, odst. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949 ministerstvu xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx vlastník domu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zemí Xxxxx x Moravskoslezské, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 260/1937 Sb., xxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Sb., xxxx x. 96/1924 Sb., x xx případě xx xxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx domu povinen x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, pokud xxxxxxx x platů učiněných xx osvobození, xx xxxxxxx xxxxxx, x xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 1945 nebo x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx vklad (xxxx) xxxxxxxxx domu; xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poukazem xx xxxxxx xxxxx (xxxx).
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx přiměřeně xxx x platech xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, první xxxx xxxx x xxxxx xxxxx §§32 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. dubna 1922, x. 130 Sb., x xx xxx 30. xxxxx 1923, x. 85 Xx., xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx §26 zákona č. 260/1937 Xx., xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povahu náhrady xxxxx zákona x. 260/1937 Sb. nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx nařízení x. 191/1921 Xx., č. 160/1923 Xx. nebo x. 96/1924 Xx.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 xxxxxxx x domů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1945 Sb., xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/1945 Xx. x. XXX, ve znění xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 108/1945 Sb.
Xx. XX.
Xxxxx zákona x xxxxxxx podle zákonů x xxxxxxxxx ruchu
Xxxxx č. 260/1937 Xx. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxxxx §8, xxxx. 1, 2 x 4 xx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §13, odst. 1 xxx:
"(1) Vlastník xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidelnými xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x 2 % xxxxxxx nad 4 % xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, splatných xxxxxx xxxx xxx 1. xxxxx x 1. xxxxx každého roku."
3. Xxxxxxxxxx §17, xxxx. 1 zní:
"(1) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 4,5 % úrok x xxxxxxxx."
4. Ustanovení §19, xxxx. 1 x 2 znějí:
"(1) Xxxxx náhrada xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, uložené xx xxxxxxx nařízením x. 191/1921 Xx. xxxx xxxxxxx nařízením x. 160/1923 Sb.
(2) Nesplní-li xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, uložených xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxx xx výši 20 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěno xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx péče) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."
5. Xxxxxxxxxx §22 zní:
"Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/1921 Xx., x. 160/1923 Xx. xxxx x. 96/1924 Sb., dříve, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13, xxxx. 1 xx 3, dá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx břímě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24, odst. 1 x 2, zástavní xxxxx xx pokutu, xxxxxxxxxxx povinnosti vlastníka xxxx (§19, odst. 2), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37, xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx 25 let, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx změnu, kterou xx xxx xxxxxx xxxxxx obytného xxxx (§10, odst.2). Při xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uložena xxxxxx xx do xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx podpora vyměřena; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zástavním xxxxxx."
6. Xxxxxxxxxx §§20, 21 a 25 xx 30 se xxxxxxx.
Xx. XXX.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10. xxxxx 1939, x. 21 Sb. XX., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx splácení zbytků xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx §21 xxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Xx., o xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 26. xxxx 1940, x. 432 Xx., kterým xx xxxx §8 xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 260 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákonů x stavebním ruchu.
(2) Xxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1939, č. 56 Xx. z., x splácení zbytků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx ze xxx 21. prosince 1937, č. 260 Xx., o xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx ruchu;
2. xxxxxxxxxx §2, odst. 2 xx 6 x §§4, 5 x 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxxx 1939, x. 97 Xx. x., x xxxxxxx xxxx, vystavěných xx xxxxxxx státu podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. ustanovení §6 xxxxxx xx xxx 29. března 1940, x. 85 Xx. x. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x stavebním xxxxx.
§2
Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx x techniky, xxxxxxxxxx xxxx ministerstva xx Xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 133/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.6.1948.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Jedná xx x právní xxxxxxx xxxxxx neúčinný.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.