Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1948 do 28.07.1950.


Zákon ochranu lidově demokratické republiky

231/1948 Sb.

Zákon

Hlava I - Trestné činy proti státu

Velezrada §1

Sdružování proti státu §2

Pobuřování proti republice §3

Hanobení republiky §4

Hlava II - Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu

Vyzvědačství §5

Vyzvědačství proti spojenci §6

Nedbalé uchovávání státního tajemství §7

Ohrožení obrany republiky §8 §9

Válečné škůdnictví §10

Válečná zrada §11

Nedovolené zpravodajství §12

Účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu §13

Hlava III - Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu

Útoky na život ústavních činitelů §14

Tělesné poškození ústavních činitelů §15 §16

Spolčení k útokům na ústavní činitele §17

Násilí na ústavních činitelích §18

Osobování si pravomoci ústavních činitelů §19

Vzbouření §20 §21

Násilí na veřejných sborech §22

Ublížení na cti presidentu republiky §23

Hanobení některých ústavních činitelů §24

Podpora a propagace fašismu a podobných hnutí §25

Popuzování §26

Hanobení národa nebo rasy §27

Zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce §28

Nedovolené ozbrojování §29 §30 §31

Šíření poplašné zprávy §32

Podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných povinností §33

Schvalování trestného činu §34

Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu §35

Sabotáž §36 §37

Ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti §38

Hlava IV - Trestné činy proti mezinárodním vztahům

Prorada §39

Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu §40

Poškozování zájmu republiky v cizině §41

Hanobení spojeneckého státu §42

Podněcování k útočné válce §43

Hlava V - Ustanovení společná a závěrečná

Stíhání cizinců §44

Účinná lítost §45

Zvláštní ustanovení o ukládání trestu §46

Peněžitý trest §47

Konfiskace jmění §48

Zabrání §49

Propadnutí §50

Ztráta živnostenského oprávnění a ztráta oprávnění vykonávati povolání §51

Ztráta čestných práv občanských §52

Ztráta státního občanství §53

Uveřejnění rozsudku §54

Vypovědění §55

Zákaz pobytu §56

Přikázání do donucovací pracovny §57

Opravné prostředky proti zabezpečovacím opatřením §58

Podmíněné odsouzení §59

Zastavení periodického tiskopisu §60 §61 §62 §63

Výklad některých pojmů §64

Zvláštní ustanovení pro Slovensko §65

Stíhání osob vojenských §66

Příslušnost §67

Zanedbání povinné péče §68

Poměr zákona k dosavadním předpisům §69

Zákon o třaskavinách §70

Zrušovací ustanovení §71

Účinnost a provedení zákona §72

INFORMACE

231

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxx 1948

na ochranu xxxxxx demokratické xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Hlava I

Trestné xxxx xxxxx xxxxx

§1

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx:

x) zničit xxxxxxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx republiky xxxx xxxxxx území,

c) xxxxxx xxxx rozvrátit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx),

xxxx potrestán xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxxxx xx pětadvaceti xxx, xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx nepřímý styk x cizí mocí xxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx potrestán:

a) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xxxxx ohroženy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx celistvost xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zřízení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sboru nebo xxxxx (sboru xxxxxxxxx),

x) xxxx-xx x takovému xxxx xxxxx branné xxxx nebo ozbrojeného xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomocné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx xxx takovém činu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§2

Xxxxxxxxxx proti xxxxx

(1) Xxx xx s xxxxx spolčí x xxxxxx podvraceti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednotnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, zaručené xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.

(2) Kdo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxx ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxx založí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx samostatnost, ústavní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx společenskou xxxx hospodářskou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zaručené ústavou, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xx neb její xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx žalářem od xxxxxxx roku do xxxx let, a xx-xx tu zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxx.

§3

Xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnosti, xxxxxxx jednotnosti, její xxxxxx celistvosti nebo xxxxx jejímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zřízení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, zaručeným xxxxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xx dopustí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx úmyslně xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxx potupí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx její xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx hymnu, xxxx

xxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxx symbol xxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx projevit opovržení xxxxxxxxx nebo nepřátelské xxxxxxxx x xx,

xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx od osmi xxx do šesti xxxxxx.

(2) Kdo xxxxxxx xxxx před více xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx.

Hlava II

Trestné činy x xxxxxx bezpečnosti xxxxx

§5

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx vyzvídá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx moci, xxxx xxx je xxxx xxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx x xxxxxxxx činu s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x přímý xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx mocí xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx její xxxxx xxxxxxxxxxx, bude potrestán xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx let xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky,

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, ač mu xxxxxxxxx uchovávati státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu jako xxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) týká-li xx xxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx činu po xxxxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx dobu xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxx předmět, jež xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zájmu republiky, xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxx, vojenském nebo xxxxxxxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx zájmu xxxx zůstati utajeny xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Vyzvědačství proti xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx se dopustí xxxxxxxxxxxx (§5) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým vězením xx xxx xxxxxx xx xxx let.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§8

Xxx xxxxxxx xxxxxx tajemství x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobě xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx, x xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx deseti xxx.

§9

(1) Xxx xxx xxxxxxxx povolení

a) xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx snímek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx republiky,

b) xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo spis x xxxxxxx zařízení xxxx opatření, xxxx xx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx předmět sobě xxxx někomu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán, xxxx-xx xxxx xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx 8, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Válečné xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx branné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx napadení xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vejde x xxxxx nebo xxxxxxx styk x xxxxxxxxxx.

(3) Kdo se xxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x hrubé xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením xx xxx měsíců xx xxx xxx.

§11

Xxxxxxx zrada

Československý občan, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky koná xxxxxx x nepřátelském xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx a xx-xx tu xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, na xxxxxxxx xxxx smrtí.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxx důležitém xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojence, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vojensky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx zákazu xxxx xx zprávy xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxxx,

xxx zveřejní xxxxx x některém trestném xxxx xxxxxxxx v §§1, 2, 5 xx 8, 10, 11 a 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxx, nebyla-li xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx

xxx xxxxxxxx nepovolané xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeném x §§1, 2, 58, 10, 11 x 39 nebo x xxxxxxx pátrání nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx roku.

§13

Xxxxx x nadržování xxx vojenském xxxxxxx xxxx přečinu

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zločinu xxxx xxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů podle §11 xxxxxxxxxx trestního xxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pravomoci vojenských xxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxx přečin tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx vojenský xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jaká xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nadržoval xxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§14

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xx dopustí vraždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pokusu o xxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxx zákonodárného sboru xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx vůbec xxx xxxx xxxxxxx x životě politickém,

bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo působí x xxxxxxxx nebo xxx spáchání vraždy xxxx úmyslného xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, x xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§15

Tělesné poškození ústavních xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) presidenta xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) člena xxxxx (xxxxx pověřenců) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonodárného xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx pěti xx xxxxxx let.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx anebo xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx těžké poškození xxxx nebo xxxxxx, xxxx vinník xxxxxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxx xxx xx následek smrt xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16

Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo zdraví xxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx do pěti xxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do xxxxxx xxx.

§17

Xxxxxxxx x útokům xx xxxxxxx činitele

(1) Xxx se x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x §14 xxxx x §15 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx deseti xxx.

(2) Kdo se x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx.

§18

Xxxxxx xx ústavních xxxxxxxxxx

Xxx užije xxxxxx x xxxxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (sboru xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx násilí xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx pravomoci, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx let, a xxxxxxx-xx se takového xxxx xx zbraní, xxxx je-li xx xxxx xxxxxx přitěžující xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx xxxxxx xxx.

§19

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xx xxx xxxx ve xxxxxxx x jinými xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx zákonodárného xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx pěti let, x xx-xx tu xxxxxxx přitěžující okolnost, xx xxxx xx xxxxxx let.

Xxxxxxxxx

§20

(1) Xxx xx xxxxxxxx srocení xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx násilím působit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx deseti xxx xxxx xxxxxx potrestán, xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxx poté, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx moci.

§21

Xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x úmyslu společně xxxxxxx působit na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let.

§22

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx násilí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolaného zákonem xxxx po xxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx x dopustí-li xx takového činu xx xxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, xxxxxx xxxxxxx od pěti xx xxxxxx xxx.

§23

Ublížení xx cti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx před xxxx lidmi, xxxx xxxxxxxxx pro přečin xxxxx vězením od xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx bude vinník xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx náměstku) xxxx

x) xxxxxxx-xx se ho xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx důkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxx není přípustný.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákonodárný sbor xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxx člena xxxxx (xxxxx pověřenců) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vězením od xxx xxxxxx xx xxxx xxx.

§25

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo propaguje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx šíření xxxxxxxxxxx, náboženské nebo xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podobně účinným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxx xx deseti xxx.

(3) Dopustí-li xx xxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx pohotovosti xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx.

§26

Popuzování

(1) Kdo veřejně xxxx před xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx náboženství xxxx xxxxx, xx xxxx bez xxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx demokratického xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro přečin xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxx xxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x z některého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx xxxx.

§27

Xxxxxxxx národa xxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx lidmi xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jazyk nebo xxxxxxxx rasu, takže xx může vzbudit xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx mír, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx tuhým vězením xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx roku.

§28

Xxxxxxxx úřadu duchovního xxxx jiné podobné xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podobné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vězením xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx roku.

Xxxxxxxxxx ozbrojování

§29

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, přechovává xxxx xxxxxx přenechá xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx granát, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, bojové xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx součásti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x užití xxxxxx zbraně,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ruční xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, třaskaviny, xxxx

x) xxxxx ozbrojený nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, spolek xxxx skupinu, anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 dopustí v xxxxxx xxxxxxxxxxx vzbouření, xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx.

(3) Xxxxxxx-xx se vinník xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx

§30

Vyzve-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x §29, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spáchané xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx.

§31

Xxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx se jejich xxxxxxxx účastní nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx do xxxx let; věděl-li xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx let.

§32

Šíření xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx uvědomiti, xx xxxx rozšiřování je xxxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li o xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, xx si xxxx xxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxx způsobiti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vybírání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx; xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx tří měsíců xx xxx let.

(3) Xxx xx branné xxxxxxxxxxx státu xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx, xxx xx xxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxx potrestán xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx od tří xxxxxx xx xxx xxx; rozšiřuje-li xxxx xxxxxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx do xxxx let.

§33

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.

(2) Xxx xxxxxxx nebo xxxx více lidmi xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x zločinu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, některému xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §§171 xx 177 xxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §§47 xx 51 branného xxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1920, x. 193 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a doplňujících, xxxx potrestán xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx zločin, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx smrti, xxxx xxxxxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let.

(3) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního přestupku xxxx x hromadnému xxxxxxxx veřejnoprávní povinnosti xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, a xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxx xxxxxx xx xxx xxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu

(1) Xxx veřejně xxxx xxxx více lidmi

a) xxxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx zločin xxxx xxxxxx, nebo jinak x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatele xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxxx-xx pro xxxxxxx činnost xxxxxxx xxx jako účastník, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxx souhlas x xxxx činem, xxxxxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, zabezpečovací opatření xxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx náhradu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx (xxxxxxxx 1 a 2) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 6, 10, 11, 14 xx 16 x 18, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od jednoho xxxx xx pěti xxx.

§35

Nepřekážení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zločin xxxx přečin uvedený x §§1, 2, 5, 6, 11, 14 xx 16, 18, 29 x 31, xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x nepřekažení xxxxxxx, pro zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx let, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přečin xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx potrestán, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx chystá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v §§5 xx 8, 10, 11 x xxxxxxxx xx neodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx (orgánu).

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxx xxxx blízké.

Sabotáž

§36

(1) Xxx neplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxx xxxxxx, úřadu, xxxxxx, povolání nebo xxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx obchází x xxxxxx mařiti xxxx ztížiti provádění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxx žalářem xx xxxx do xxxxxx let bude xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx pohotovosti xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo-li xxxxxxx nebo ztíženo xxxxxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x úmyslu ohrozit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx těžkým žalářem xx pěti do xxxxxx let.

§38

Ohrožování jednotného hospodářského xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx neplní xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx funkce, úřadu, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx.

Hlava XX

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§39

Xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší xxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxx republiky, xxxx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do xxxxxx xxx, x xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxxx xx pětadvaceti xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 z xxxxx nedbalosti, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vězením xx xxx xxxxxx xx xxx xxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x neuposlechnutí xxxxx k xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx poškodit zájem xxxxxxxxx opustí neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úřadu, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx určí, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

§41

Poškozování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Československý xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, hospodářských, sociálních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x republice, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx ohroziti xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx.

§42

Hanobení xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx hlavu xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxxxxxxx,

xxxxxx jméno nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx znak, xxxxxx, barvy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx spojeneckého xxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx vypodobení hlavy xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spojeneckému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smýšlení x xxx,

xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx dvou xxx.

§43

Xxxxxxxxxxx k útočné xxxxx

Xxx veřejně xxxx xxxx xxxx lidmi xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, bude potrestán xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx společná x xxxxxxxxx

§44

Xxxxxxx cizinců

Podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §§1, 2, 5, 6, 10, 14 xx 19 x 39.

§45

Účinná lítost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x §§1, 2, 5, 6, 10 xxxx 17, xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohl býti xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx zamezil xxxx napravil, pokud xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx jeho xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx proto, aby xxx podnět k xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x době, xxx se konají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx obranu xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx zkrátiti xxx dolejší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx změniti xxxx xxxx x xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx se vyměří xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx 500 Xxx xx 50.000 Kčs, xxx xxxxxxxxx za xxxxxx od 1.000 Xxx xx 250.000 Xxx x xxx xxxxxxxxx xx zločin xx 10.000 Xxx xx pěti xxxxxxx Xxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 37 a 39, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx; totéž může xxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, který přijal xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx za xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xx zabírá xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx za xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx vinník xx, xx by xxxx xxxx zabráno, xx svém xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx, že x xx přišel xxx své viny, xxxx nelze-li to xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx oddělit, xxxxxxx xxxx, xx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnota toho x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx výši této xxxxxxxx částky.

§50

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx trestného xxxxx xxxxxx zákona xxxx která xx x xxxxxxxx takového xxxx xxxxxx určena, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onoho činu xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Ohrožuje-li věc xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx věc, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vyrobena xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx zakázáno, xxxxxxxx xx soud za xxxxxxxxx vždy, nehledě xx xx, xxxx xxxxxx, i když xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odsouditi.

(3) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxx, xxxxx xx má xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx veřejného xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení o xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxx žalobce x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xx na xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X stížnosti xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodovati o xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx.

§51

Ztráta xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx vinníka xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 37 x 39 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jímž xxxx ohrožena nebo xxxxxxxx hospodářská soustava xxxxx, vysloví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx živnost xxxx xxxxxxxx na čas xxxx na xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxx xx mohl xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx trestného xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

§52

Ztráta čestných xxxx xxxxxxxxxx

(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx delší xxxxxxx roku, vysloví, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx občanství (§53), xx odsouzený xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxx, odsuzuje-li xx xxx xxxxxx uvedený x xxxxx xxxxxx x trestu kratšímu, xxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx x pohnutky xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znamená:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx odznaků, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxx xxxxxxx podmínkou, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a zaopatřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx občanských xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ztráta xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. a) xx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabýti xxxxxx xxxx [odst. 2 xxxx. x)] xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx určí xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx let, xxx-xx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x byl-li vinník xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vykonáním xxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxx xxxxxxxx občanství

(1) Xxxxxxxx-xx soud vinníka xxx některý xxxxxx xxxxxxx v §§1, 5, 10, 11, 39 x 40, xxxx vysloviti, xx xxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) S odsouzením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx spojena xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. 2.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li xx ve veřejném xxxxx, xxxxxx xxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxx xxx trestný xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx soud v xxxxxxxx určí. Xxxx xxxx xxx naříditi, xxx rozsudek byl xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx býti uveřejněny x důvody rozsudku xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xxx určí.

§55

Vypovědění

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxx zločin xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx x xxxxx republiky.

(2) X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tak xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Zákaz xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vysloví, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx odsouzenému zakazuje xx xxx xxxx xxxxxx pobyt x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx x xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxx zločin xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx odsouzený xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pracovně, xx Xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx zavržitelný.

(2) Xxxxxxxxx xx přikazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx.

§58

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx podle §§49 xx 57 xxx bráti v xxxxx xxxxx opravnými xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X osob, xxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osmnácti xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo

b) xxx-xx o xxxx xxx trestný podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxx.

Zastavení xxxxxxxxxxxx tiskopisu

§60

(1) Xxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx podle §§492 x 493 xxxxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x. z., xx xxxxxxx periodického xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx, xxxxxx na předcházející xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx poměrně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx jiným xxxxxx xxxxxxxxx, lze se xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tiskopisu xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx-xx obsahem tiskopisu xxxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxxx x §§1, 5 xxxx 6, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x prvém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x odpor xxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx §§492 x 493 xx. x. xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx v §§493 x 494 xx. x.

(3) Xxxxx-xx výrok xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, může ministerstvo xxxxxx xx dohodě x ministerstvem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx zastavení tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku.

§61

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydáván xxxx xxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx dále xxx xxxxx jménem, xxxxxx xxxx vydávání nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vědomí, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stížnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiněné xxxxx xxxxxxxx 1 nemá xxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Xxx xxxxxxxxxx tiskopis, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxx §60 xxxx §61 xxxxxxxxx, zakázáno xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx jej xxxxxxxx započne, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx-xx pro xxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxxx, xxxxx vězením xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§63

Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxxx vydáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60, před xxxxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxx roku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx:

x) Lhůta k xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx §493 tr. x. x proti xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx,

x) xxxxxxx sedění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx, že xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx nebo xx xx nepodařilo xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx, není xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx a xxxxxx se vždy xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx některých pojmů

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx tiskopisu xxxx xxxxxxxxxxxxx spisu, xxxxxxxxx, xxxxxx, xx shromáždění xxxx xxxx zástupem xxxxx na místech x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lidé.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řadě přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx blízké xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§66

Stíhání osob vojenských

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxxx trest smrti xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x příslušnosti státního xxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx. XXX č. 5 xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1868, x. 142 x. x., xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ze 17. prosince 1862, x. 6 x 7 ř. z. x xxxx 1863, xx xxxx x xxx:

"5. Kdo xx xxxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxxxx zanedbání povinné xxxx, bude potrestán xxx xxxxxxxxx, x xx zakládá-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xx tří měsíců, xxxxxxx-xx přečin, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 250 Xxx xx 15.000 Xxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxx xx xxxxx xx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx šesti xxxxxx; xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 500 Xxx xx 50.000 Xxx. Xxxx-xx xx xxxxx §59 uvedeného xxxxxx xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věty."

§69

Poměr xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., na xxxxxxx republiky, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona.

§70

Zákon x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx dne 27. xxxxxx 1885, x. 134 x. x., x opatřeních xxxxx xxxxxx nebezpečnému užívání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zacházení s xxxx, xx znění xxxxxxx k zákonu x. 50/1923 Sb., xxxxx na xxxxx xxxxx republiky.

§71

Zrušovací ustanovení

Zrušují se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx §§68 xx 75 xx. x. č. 117/1852 x. z. x §303,xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ze xxx 20. xxxxx 1919, x. 111 Xx., xxxx xx xxxxxxxx §303 tr. x.,

2. xxxxxxxxxx §§344 xx 351 x. xx. x.,

3. zákon x. 50/1923 Xx.,

4. xxxxx xx xxx 28. xxxxxx 1942, x. 91 Xx. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx držby xxxxxx xx branné pohotovosti xxxxx,

5. zákon ze xxx 24. xxxxx 1947, č. 182 Sb., x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osmým xxxx xx xxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxx členové xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.,

xxxx za xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.,

xxxx xx ministra Xx. Xxxxxxx

xxx. gen. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Nosek x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Ďuriš x. r.

Krajčír x. x.

Xxxx x. r.

Dr. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Ing. Xxxxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 231/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.10.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

319/1948 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 31.12.1948

Právní předpis x. 231/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.