Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1948 do 28.07.1950.


Zákon ochranu lidově demokratické republiky

231/1948 Sb.

Zákon

Hlava I - Trestné činy proti státu

Velezrada §1

Sdružování proti státu §2

Pobuřování proti republice §3

Hanobení republiky §4

Hlava II - Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu

Vyzvědačství §5

Vyzvědačství proti spojenci §6

Nedbalé uchovávání státního tajemství §7

Ohrožení obrany republiky §8 §9

Válečné škůdnictví §10

Válečná zrada §11

Nedovolené zpravodajství §12

Účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu §13

Hlava III - Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu

Útoky na život ústavních činitelů §14

Tělesné poškození ústavních činitelů §15 §16

Spolčení k útokům na ústavní činitele §17

Násilí na ústavních činitelích §18

Osobování si pravomoci ústavních činitelů §19

Vzbouření §20 §21

Násilí na veřejných sborech §22

Ublížení na cti presidentu republiky §23

Hanobení některých ústavních činitelů §24

Podpora a propagace fašismu a podobných hnutí §25

Popuzování §26

Hanobení národa nebo rasy §27

Zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce §28

Nedovolené ozbrojování §29 §30 §31

Šíření poplašné zprávy §32

Podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných povinností §33

Schvalování trestného činu §34

Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu §35

Sabotáž §36 §37

Ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti §38

Hlava IV - Trestné činy proti mezinárodním vztahům

Prorada §39

Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu §40

Poškozování zájmu republiky v cizině §41

Hanobení spojeneckého státu §42

Podněcování k útočné válce §43

Hlava V - Ustanovení společná a závěrečná

Stíhání cizinců §44

Účinná lítost §45

Zvláštní ustanovení o ukládání trestu §46

Peněžitý trest §47

Konfiskace jmění §48

Zabrání §49

Propadnutí §50

Ztráta živnostenského oprávnění a ztráta oprávnění vykonávati povolání §51

Ztráta čestných práv občanských §52

Ztráta státního občanství §53

Uveřejnění rozsudku §54

Vypovědění §55

Zákaz pobytu §56

Přikázání do donucovací pracovny §57

Opravné prostředky proti zabezpečovacím opatřením §58

Podmíněné odsouzení §59

Zastavení periodického tiskopisu §60 §61 §62 §63

Výklad některých pojmů §64

Zvláštní ustanovení pro Slovensko §65

Stíhání osob vojenských §66

Příslušnost §67

Zanedbání povinné péče §68

Poměr zákona k dosavadním předpisům §69

Zákon o třaskavinách §70

Zrušovací ustanovení §71

Účinnost a provedení zákona §72

INFORMACE

231

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxx 1948

xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Hlava X

Xxxxxxx činy xxxxx státu

§1

Velezrada

(1) Kdo xx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářskou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, zákonodárného xxxxx nebo vlády (xxxxx pověřenců),

bude potrestán xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx deseti xx xxxxxxxxxxx let, xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx se x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 s xxxxx spolčí xxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Smrtí bude xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxxx pohotovosti státu xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx napadení xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx měrou ohroženy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednotnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx znemožněna ústavní xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx-xx x xxxxxxxx xxxx užito branné xxxx xxxx ozbrojeného xxxx na xxxxxxxx xxxxxx organisovaného sboru xxxx xxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomocné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx střelivo,

d) byl-li xxx takovém xxxx xxxxxx xxxxxxx odpor xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx sboru, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující okolnost.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxx státu

(1) Xxx xx s xxxxx xxxxxx x xxxxxx podvraceti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zaručené xxxxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx od tří xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxx ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do pěti xxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx snahách, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx roku do xxxx xxx, a xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxx xx xxxxxx xxx.

§3

Xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx lidí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx jejímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx, zaručeným xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx umožňuje nebo xxxxxxxxx šíření pobuřujícího xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xx dopustí xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo úmyslně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 za xxxxxx pohotovosti státu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx těžkým žalářem xx xxxxxxx roku xx pěti let.

§4

Xxxxxxxx republiky

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxx potupí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, barvy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména její xxxx, vlajku nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx náměstka x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nepřátelské xxxxxxxx x xx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx osmi xxx do šesti xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx před více xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxx činy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§5

Xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo vyzvídá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxx, xxxx xxx je xxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx k xxxxxxxx činu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx s cizími xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxx x organisací, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tajemství, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx od xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vinník xxxxxxxxx:

x) dopustí-li se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx napadení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xx mu xxxxxxxxx uchovávati xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx vyzvídati xxxxxx tajemství,

d) xxxx-xx xx xxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dopustí-li se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxx xxxx ve značném xxxxxxx xxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xx-xx tu jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxx předmět, xxx xxxxx tají x xxxxxxxxx xxxxx republiky, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx zájmu xxxx zůstati utajeny xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§5) proti xxxxxxxx, bude potrestán xxx xxxxxx tresty xxxxxxxxxxx x §5 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§7

Nedbalé xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx

Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx měl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx.

Ohrožení xxxxxx xxxxxxxxx

§8

Xxx xxxxxxx xxxxxx tajemství x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je takové xxxxx vyzradí, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx let, a xx-xx tu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx deseti xxx.

§9

(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxx, nákres xxxx snímek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nákres, xxxxxx xxxx xxxx x takovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx jinému xxxxxx, xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) některý xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx někomu jinému xxxxxx nebo jej xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx roku.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx 8, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Válečné xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx napadení xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vojenským xxxxxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jakkoliv xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxxxx xx pětadvaceti xxx xxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx x činu xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vejde x přímý nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx se xxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx nedbalosti, xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx xx tří let.

§11

Válečná zrada

Československý občan, xxxxx za branné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x době ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru, xxxx potrestán pro xxxxxx těžkým xxxxxxx xx deseti xx xxxxxxxxxxx xxx x xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx okolnost, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§12

Nedovolené xxxxxxxxxxxxx

Xxx zveřejní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohl x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprávy xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxx x některém trestném xxxx uvedeném x §§1, 2, 5 xx 8, 10, 11 x 39 xxxx x úředním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx takového xxxx, nebyla-li xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx schválena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeném x §§1, 2, 58, 10, 11 x 39 xxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činu,

bude potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx.

§13

Xxxxx a nadržování xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přečinu

(1) Kdo xxxxxxx působí xx xxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nadržuje xxxxxxxxx xxxx pomáháním x xxxxx xxxx xx xxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx let.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxx přečin xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx účastnil xxxx xxx němž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx, než xxxx xx tam xxxxxxxxx, xxxx vinník potrestán xxxxx xxx nižší xxxxxxx sazby.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx trestný, xxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§14

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabití xxxx pokusu o xxxxxx xxx

x) na xxxxxxxxxx republiky xxxx xxxx náměstku, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxx xxxxx xxx jeho činnost x xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x spáchání xxxx xxx spáchání xxxxxx xxxx úmyslného xxxxxx xx některé x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx i xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx tělo xxxx xxxxxx

x) presidenta xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) člena vlády (xxxxx pověřenců) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx činnost v xxxxxx politickém,

bude potrestán xxx zločin těžkým xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx vinník xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxxxx těžké xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx poškození xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx let nebo xx xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude vinník xxxxxxxxx xxxxx.

§16

Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx v životě xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od jednoho xxxx xx xxxx xxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do deseti xxx.

§17

Spolčení k xxxxxx xx xxxxxxx činitele

(1) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx x §15 xxxx x xxxxxxx takových xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účastníky jakýmkoliv xxxxxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx deseti xxx.

(2) Xxx se x xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx spolčení xxxx jeho účastníky xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx roku xx pěti xxx.

§18

Násilí xx ústavních xxxxxxxxxx

Xxx užije xxxxxx x xxxxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (sboru xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo kdo xxxxx xxxxxx proti xxx xxx xxxxx xxxxxx pravomoci, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx zbraní, xxxx xx-xx xx xxxx xxxxxx přitěžující xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx pěti do xxxxxx let.

§19

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx si xxx nebo xx xxxxxxx s jinými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx, x xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pěti xx xxxxxx let.

Vzbouření

§20

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxx x xxxxxx xxxxxxxx násilím xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře, bude xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx xxxxxx let xxxx xxxxxx potrestán, xxxxxxxx-xx xx srocení xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxx uvedeném poté, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§21

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx působit na xxxxx xxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zákonu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx xxxxxx xxx.

§22

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx užije násilí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxx xx xxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx do xxxx xxx a dopustí-li xx takového xxxx xx xxxxxx, xxxx xx-xx xx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let.

§23

Xxxxxxxx na cti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx cti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx xxxx.

(2) Tuhým xxxxxxx od xxx xxxxxx xx xxx xxx bude vinník xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx se xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx tváří x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxx různých xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx veřejně xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx předsednictvo, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx (sbor xxxxxxxxx) nebo člena xxxxx (sboru pověřenců) xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vězením xx xxx měsíců xx xxxx xxx.

§25

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx propaguje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nacismus xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx let.

(2) Spáchá-li xxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxx žalářem xx xxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxx činu uvedeného x xxxxxxxx 1 xx branné xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx ozbrojeného napadení xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dvacetipěti xxx.

§26

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx před xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu proti xxxxxxxxxxx skupinám obyvatelů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx náboženství xxxx xxxxx, že xxxx bez vyznání xxxx že jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro přečin xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx let.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x některého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zášti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx dvou xxx.

(3) Xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxx xxxxxx tam uvedeného xxxxxxxx k násilnému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx tuhým xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx jednoho xxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx

Xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx rasu, takže xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx mír, xxxx potrestán pro xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxx duchovního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podobné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx vlivu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx směru xxxxxxxxxxx xxxxxx demokratickému xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán, xxxxx-xx o čin xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx.

Nedovolené xxxxxxxxxxx

§29

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) opatří, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kulomet, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, minomet, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx látky xxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx ozbrojený nebo xx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx organisuje nebo xxxxx xxxxxxxx nebo x zacházení xx xxxxxx,

xxxx potrestán pro xxxxxx xxxxx vězením xx xxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx podporovati xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v době xxxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky xxxxx xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let

§30

Xxxxx-xx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uvedené x §29, xxxxxx pro xxxxxxxxxx ozbrojování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takových xxxx xxxxxxxxx, kdo je xxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx.

§31

Xxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx organisovanému xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přistoupí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx jejich xxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx vězením od xxx měsíců xx xxxx xxx; xxxxx-xx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xx vzbouření, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

§32

Šíření xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, ač xx xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obyvatelstva xxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vězením xx osmi xxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxx, že xxxxxx jím rozšiřovaná xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx roku.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx si mohl xxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxx že se xxx může způsobiti xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeby, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybírání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx tří xxx.

(3) Xxx xx branné xxxxxxxxxxx státu nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x době, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx x odstavci 2, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx; rozšiřuje-li však xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podobně xxxxxxx způsobem, bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx roku xx xxxx let.

§33

Xxxxxxxxxxx x trestnému xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x přečinu, xxxx potrestán pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více lidmi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x zločinu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přečinu xxxxxxxxx x §§171 xx 177 xxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, xxxx x některému přečinu xxxxxxxxx v §§47 xx 51 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1920, č. 193 Xx., ve xxxxx zákonů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx; xxxxxxx-xx však zákon xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx podněcoval, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do xxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx x hromadnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx roku, x xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx do xxx xxx.

§34

Schvalování xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více lidmi

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zločin xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vychvaluje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx jako xxxxxxxx, xxx odmění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho činem, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xx rozsudkem soudu xxxxx x xxxxx xxxx sbírá na xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx (xxxxxxxx 1 x 2) vinník některých xxxxxx xxxxxxx v §§1, 5, 6, 10, 11, 14 xx 16 x 18, bude xxxxxxxxx xxx zločin těžkým xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx.

§35

Nepřekážení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 2, 5, 6, 11, 14 xx 16, 18, 29 x 31, bude xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx xxxx let, x xxx-xx x nepřekažení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vězením od xxxxxxx měsíce do xxxxxxx xxxx.

(2) Tresty xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx, xxx se doví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx uvedený nebo xx xxx spáchán xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v §§5 xx 8, 10, 11 a xxxxxxxx xx neodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx).

(3) Není xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxx xxxxxxxxxx tam xxxxxxx nemohl xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx blízké.

Xxxxxxx

§36

(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchází x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxx.

(2) Těžkým žalářem xx xxxx do xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx pohotovosti xxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx činu jako xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podstatném úseku, xxxx

x) je-li tu xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, úřadu, služby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úmyslu ohrozit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxx xxxxxx těžkým žalářem xx xxxx xx xxxxxx xxx.

§38

Ohrožování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedbalosti

Kdo x nedbalosti neplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxx xxxxxx, úřadu, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xx tím xxxxxxxx provádění nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od jednoho xxxxxx xx jednoho xxxx.

Hlava IV

Trestné činy xxxxx mezinárodním xxxxxxx

§39

Xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx důležitý xxxxx republiky tím, xx

x) xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zničí, poškodí, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, odstraní, xxxxx, poruší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx poměrech republiky x xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do deseti xxx, x xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxxx xx xxxxxxxxxxx let.

(2) Xxx xx dopustí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx nedbalosti, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců do xxx xxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx poškodit zájem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx určí, xx území xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx.

§41

Poškozování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Československý xxxxx, xxxxx x xxxxxx rozšiřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, hospodářských, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dostatečných xxxxxx xxxxxxxxx ji za xxxxxxxxx a xxxx xx uvědomiti, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vězením xx xxx xxxxxx xx xxx let.

(2) Kdo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx xxxx let.

§42

Hanobení xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx

xxxxxx spojenecký xxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx spojeneckého xxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx, barvy nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx představitele x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřátelské smýšlení x xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx dvou xxx.

§43

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx k útočné xxxxx, bude xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závěrečná

§44

Stíhání xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §§1, 2, 5, 6, 10, 14 xx 19 x 39.

§45

Xxxxxx lítost

(1) Pachatel xxxxxxxx býti trestným xxx xxx uvedený x §§1, 2, 5, 6, 10 xxxx 17, xxxxxxxx xxxxxxx od svého xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxx neučinil xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx domníval, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx trestnost xxxx, xxx xxx nastrojil xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx stíhání jiné xxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx-xx zločin xxxxxxx v xxxxx xxxxxx spáchán xx xxxxxx pohotovosti státu xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x době, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxxx trest xx xxxxxxx xxx zkrátiti xxx xxxxxxx hranici xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx změniti xxxx xxxx x xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaný ze xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx republiku, xxxxx mu xxxxx xxxxxx xx svobodě xxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxx xxx odsouzení xx xxxxxxxxx 500 Xxx xx 50.000 Xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od 1.000 Xxx xx 250.000 Xxx a xxx xxxxxxxxx xx zločin xx 10.000 Kčs xx xxxx xxxxxxx Xxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx některý xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 37 x 39, xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx může xxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxx xxx některý jiný xxx trestný xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§49

Zabrání

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xxxxxx xx čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxxxx xx, xx vinník takto xxxxxx nebo co xx xx xx xxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxx xx, xx by xxxx býti zabráno, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx, že x xx xxxxxx xxx xxx viny, xxxx xxxxx-xx to xx jeho ostatního xxxxxxx xxxxxxx, vysloví xxxx, xx xx x vinníkova xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x penězích; zároveň xxxx xxxx této xxxxxxxx částky.

§50

Xxxxxxxxxx

(1) Věc, xxxxx xxxx užito ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x spáchání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxxxx-xx vinníkovi xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přispěla x xxxxxxxx onoho činu xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxx držení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxxxx vždy, xxxxxxx xx xx, komu xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx vinníka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx pachatele xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxx, která xx má xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx veřejného xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxx jinak xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx trestném xxxx, xxxxxxxxx. Veřejný xxxxxxx x osoby tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx osmi xxx od doručení xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 37 a 39 xxxx xxxxx xxx zločin podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ohrožena xxxx xxxxxxxx hospodářská xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx živnost xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx vinníka xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx obava, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx své živnosti xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx trestného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§52

Ztráta čestných xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo k xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ho xx xxxxxx xxxxxxxx občanství (§53), xx odsouzený xxxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxx, odsuzuje-li xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x trestu kratšímu, xxx-xx xxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx znamená:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, veřejných xxxxx x služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x peněz xxxxxxxxx, platů z xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx k nabytí xxxxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx xxxxxx; ztráta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx [xxxx. 2 xxxx. x)] xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx soud určí xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx-xx xxxxxx odsouzen x trestu státního xxxxxx, vykonáním xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) xx skončí, xxxxxx-xx xx vykonání xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nebo od xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx let, xxx-xx x xxxxxx, x doba xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxx přestupek, x xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vězení, vykonáním xxxxxx trestu.

§53

Ztráta xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx některý xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 11, 39 x 40, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx všech práv xxxxxxxxx x §52 xxxx. 2.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxx x xxxxxxxxxxx rozsudku xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se pravomocný xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx též xxxxxxxx, xxx rozsudek xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx odsouzený xxxxx, xxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx býti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx.

§55

Vypovědění

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx pro zločin xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx z xxxxx republiky.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx učiní xxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx pořádku nežádoucí.

§56

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx pro čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx pořádek, xx xx xxxxxxxxxxx zakazuje xx čas nebo xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx území xxxxxxxxx, kterou určí x xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xx donucovací xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx pro xxxxxx xxxx přečin podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx odsouzený xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku, xx xx odkazuje xx xxxxxxxxxx pracovny, byl-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx provedení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zavržitelný.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx šest xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx.

§58

Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §§49 xx 57 xxx xxxxx x xxxxx xxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x trestu.

§59

Xxxxxxxxx odsouzení

U xxxx, xxxxx x době xxxxxxxx trestného xxxx xxxx starší osmnácti xxx, xx podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona a xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§60

(1) Xxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx podle §§492 x 493 xxxxxxxxx řádu xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x. z., xx xxxxxxx periodického xxxxxxxxx xxx spáchán čin xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx poměrně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx i xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xx xxxxxxx obávati, že xxxxx xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx páchány, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některý zločin xxxxxxx x §§1, 5 nebo 6, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx případě.

(2) Xxxxx učiněný podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x odpor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrok x xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxx §§492 x 493 xx. x. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §§493 x 494 xx. x.

(3) Nabyl-li výrok xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, může ministerstvo xxxxxx po dohodě x xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxxx zakázat xxxx xxxxxxxx vůbec. Soudní xxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx roku.

§61

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx za to, xx zastavený xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx dále pod xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že vydávání xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, ještě nenabylo xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxx §60 xxxx §61 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx vědomí, xxxx xxxxxx anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx dnů do xxxxx měsíců, x xxx-xx xxx tento xxxxxxx čin xxx xxxxxxx, tuhým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§63

Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §60, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx zastaven, xxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nálezům xxxxx §493 tr. x. x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx přístupným jeho xxxxxxxxx, xxxx tři xxx,

x) veřejné sedění x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxx písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tří xxx,

x) xxxxxxxx, xx se xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jakéhokoliv důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx veřejné xxxxxx, x

x) lhůta xx xxxxxxxxx xx rozhodnutí x námitkách xxxx xxx xxx x xxxxxx se vždy xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Výklad xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx je xxx xxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spisu, xxxxxxxxx, xxxxxx, na shromáždění xxxx před xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxx xxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxxx xxxx lidmi.

(2) Xxxx xxxxx ve xxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx alespoň xxx xxxx.

(3) Osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx a manželé; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx blízké xxx xxxxx, kdyby xxxx, xxxxxx xx xxxxxx jedna z xxxx, druhá pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

§65

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx.

§66

Xxxxxxx osob xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomoci. Ustanovení xxxxxxxxx zákonů, jimiž xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nedotčena.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx x státním xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x přečiny xxxxxx xxxxxx náležejí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68

Zanedbání povinné péče

Ustanovení xx. XXX č. 5 xxxxxx xx xxx 15. října 1868, x. 142 x. z., xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx tiskových ze 17. xxxxxxxx 1862, x. 6 a 7 ř. x. x roku 1863, xx xxxx x xxx:

"5. Xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanedbání povinné xxxx, xxxx potrestán xxx přestupek, x xx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx osmi xxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 250 Xxx xx 15.000 Xxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx tiskopisu zločin xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx; vedle xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 500 Xxx xx 50.000 Xxx. Xxxx-xx by xxxxx §59 uvedeného xxxxxx xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno i xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx."

§69

Xxxxx zákona k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odvolávají xx ustanovení xxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1923, x. 50 Sb., na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§70

Xxxxx o třaskavinách

Zákon xx xxx 27. xxxxxx 1885, č. 134 x. z., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxx, xx znění xxxxxxx x xxxxxx x. 50/1923 Xx., xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§71

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:

1. ustanovení §§68 xx 75 xx. x. x. 117/1852 x. z. x §303,xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxx 1919, x. 111 Sb., xxxx xx xxxxxxxx §303 xx. x.,

2. xxxxxxxxxx §§344 xx 351 v. xx. x.,

3. xxxxx x. 50/1923 Xx.,

4. xxxxx xx xxx 28. xxxxxx 1942, x. 91 Xx. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx držby zbraně xx branné xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx ze xxx 24. října 1947, č. 182 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx členové xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.,

xxxx xx xxxxxxxx Xx. Clementisa

Fierlinger v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.,

xxxx za ministra Xx. Xxxxxxx

xxx. xxx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Dolanský x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

Xx. Xxx. Šlechta v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 231/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.10.1948.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

319/1948 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.1948

Právní xxxxxxx x. 231/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.