Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1948 do 28.07.1950.


Zákon ochranu lidově demokratické republiky

231/48 Sb.

Hlava I. - Trestné činy proti státu
Velezrada §1
Sdružování proti státu §2
Pobuřování proti republice §3
Hanobení republiky §4
Hlava II. - Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu
Vyzvědačství §5
Vyzvědačství proti spojenci §6
Nedbalé uchovávání státního tajemství §7
Ohrožení obrany republiky §8 §9
Válečné škůdnictví §10
Válečná zrada §11
Nedovolené zpravodajství §12
Účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu §13
Hlava III. - Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu
Útoky na život ústavních činitelů §14
Tělesné poškození ústavních činitelů §15 §16
Spolčení k útokům na ústavní činitele §17
Násilí na ústavních činitelích §18
Osobování si pravomoci ústavních činitelů §19
Vzbouření §20 §21
Násilí na veřejných sborech §22
Ublížení na cti presidentu republiky §23
Hanobení některých ústavních činitelů §24
Podpora a propagace fašismu a podobných hnutí §25
Popuzování §26
Hanobení národa nebo rasy §27
Zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce §28
Nedovolené ozbrojování §29 §30 §31
Šíření poplašné zprávy §32
Podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných povinností §33
Schvalování trestného činu §34
Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu §35
Sabotáž §36 §37
Ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti §38
Hlava IV. - Trestné činy proti mezinárodním vztahům
Prorada §39
Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu §40
Poškozování zájmu republiky v cizině §41
Hanobení spojeneckého státu §42
Podněcování k útočné válce §43
Hlava V. - Ustanovení společná a závěrečná
Stíhání cizinců §44
Účinná lítost §45
Zvláštní ustanovení o ukládání trestu §46
Peněžitý trest §47
Konfiskace jmění §48
Zabrání §49
Propadnutí §50
Ztráta živnostenského oprávnění a ztráta oprávnění vykonávati povolání §51
Ztráta čestných práv občanských §52
Ztráta státního občanství §53
Uveřejnění rozsudku §54
Vypovědění §55
Zákaz pobytu §56
Přikázání do donucovací pracovny §57
Opravné prostředky proti zabezpečovacím opatřením §58
Podmíněné odsouzení §59
Zastavení periodického tiskopisu §60 §61 §62 §63
Výklad některých pojmů §64
Zvláštní ustanovení pro Slovensko §65
Stíhání osob vojenských §66
Příslušnost §67
Zanedbání povinné péče §68
Poměr zákona k dosavadním předpisům §69
Zákon o třaskavinách §70
Zrušovací ustanovení §71
Účinnost a provedení zákona §72
XXXXX
xx xxx 6. října 1948
na xxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx
Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na tomto xxxxxx:
Xxxxx X.
Xxxxxxx xxxx proti xxxxx
§1
Xxxxxxxxx
(1) Kdo se xxxxxx:
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx republiky xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx lidově demokratické xxxxxxx xxxx společenskou xxxx xxxxxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxx, zaručené xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, zákonodárného xxxxx nebo xxxxx (xxxxx pověřenců),
bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx žalářem od xxxxxx xx pětadvaceti xxx, nebo xx xxxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x někým xxxxxx xxxx vejde x přímý xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx mocí nebo x cizími xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxx potrestán:
x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx ozbrojeného napadení xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustava, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx republiky nebo xxxx náměstka, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx),
x) xxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx branné xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxx-xx k xxxxxxxx xxxx sbírány xxxx xxxxxxxxxxxx branné xxxx xxxxxxx síly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
e) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxx xx s xxxxx xxxxxx v xxxxxx podvraceti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednotnost xxxx xxxxxx celistvost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo její xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx xx tří xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx činu xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ústavní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx demoikratické xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxx xxxxxxx povahu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přistoupí nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxx její xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx, x je-li xx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx, xx pěti xx xxxxxx let.
§3
Pobuřování xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx republice, xxxxx xxxx samostatnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx celistvosti xxxx xxxxx xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxx přečin xxxxx xxxxxxx od xxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxx nedbalosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx projevu xxxxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxx se xxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu nebo x době ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxx,
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxx symbol xxxxxxxxx, xxxxxxx její xxxx, xxxxxx xxxx barvy, xxxx vypodobení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx opovržení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx,
bude xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Kdo xxxxxxx xxxx xxxx xxxx lidmi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§5
Vyzvědačství
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx, xxxx xxx xx x takovému xxxx s někým xxxxxx xxxx vejde x xxxxx xxxx xxxxxxx styk s xxxx mocí nebo x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx styk x xxxxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v úmyslu xxxx snahy xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán pro xxxxxx těžkým xxxxxxx xx deseti xx xxxxxxxxxxx let xxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx vinník xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tajemství,
d) xxxx-xx xx takový xxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx páchal-li xxxxxx čin po xxxxx dobu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující okolnost.
(3) Státním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx politickém, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x takovém xxxxx xxxx zůstati xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx dopustí xxxxxxxxxxxx (§5) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxxx xxxxxxxxx tam xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství
Xxx x nedbalosti xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx známým xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.
Xxxxxxxx obrany xxxxxxxxx
§8
Xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx nepovolené xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx žalářem od xxxxxxx roku do xxxx let, x xx-xx tu xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, od xxxx xx xxxxxx xxx.
§9
(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, xxxx, nákres xxxx xxxxxx některého xxxxxxxx xxxx opatření xx xxxxxx republiky,
x) opíše, obkreslí xxxx ofotografuje plán, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx jej xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) některý xxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxx xxx uveřejní,
xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 nebo 8, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§10
Válečné xxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxx pohotovosti xxxxx xxxx v xxxx ozbrojeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, způsobí xxxxx xxxxxx xxxx vojenským xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxxxx xx pětadvaceti let xxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx výdělečném xxxxxxx nebo je-li xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xx k xxxx uvedenému x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx styk x xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xx dopustí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx nedbalosti, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx let.
§11
Válečná xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx x době ozbrojeného xxxxxxxx republiky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx deseti xx xxxxxxxxxxx xxx x xx-xx xx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx nebo smrtí.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxx zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ústavu, zařízení xxxx opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vojska nebo xxxxxx xxxxxxxx organisovaného xxxxx, ač xxxx x xxxxxxxx zákazu xxxx ze xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxxx,
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeném x §§1, 2, 5 xx 8, 10, 11 x 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebyla-li xxxxxx x xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxx ministerstvem xxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestném xxxx xxxxxxxx x §§1, 2, 5 xx 8, 10, 11 x 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx jednoho xxxx.
§13
Účast x nadržování při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx působí xx xxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nepodléhá-li pravomoci xxxxxxxxxx soudů xxxxx §11 vojenského xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx roku do xxxx xxx.
(2) Xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxx trestního xxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vojenský xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx nadržoval xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jaká xx xxx stanovena, bude xxxxxx potrestán podle xxx nižší trestní xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§14
Útoky xx xxxxx ústavních xxxxxxxx
(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx
x) xx xxxxxxxxxx republiky nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx členu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro jeho xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxx zločin smrtí.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úmyslného xxxxxx xx xxxxxxx z xxxx x xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, a xx x když xxx nebyl dokonán.
§15
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx tělo xxxx xxxxxx
x) presidenta xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx vlády (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkon nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x životě xxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxx.
(2) Dopustí-li xx xxxxxx xxxx uvedeného x odstavci 1 x úmyslu způsobiti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx-xx takový xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx let xxxx na doživotí, x xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx potrestán smrtí.
§16
Xxx xxxxxxx poškodí xxxx xxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx jeho činnost x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx pěti xxx x xx okolností xxxxxxxxx x §15, xxxx. 2 těžkým xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx.
§17
Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx se x xxxxx spolčí xx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x §14 xxxx x §15 nebo x páchání takových xxxx xxxx xxx xxxxxx spolčení nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx do deseti xxx.
(2) Xxx xx x někým xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx k xxxxxxx takových xxxx xxxx xxx takové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jakýmkoliv způsobem xxxxxxxxx, bude potrestán xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxx.
§18
Xxxxxx xx ústavních činitelích
Xxx užije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výkon pravomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxx pověřenců) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx násilí xxxxx xxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx, x xxxxxxx-xx xx takového xxxx se xxxxxx, xxxx je-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, těžkým xxxxxxx xx xxxx do xxxxxx xxx.
§19
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, členu vlády (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx, x je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, xx xxxx xx xxxxxx let.
Xxxxxxxxx
§20
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v úmyslu xxxxxxxx násilím xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx let.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx, zúčastní-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, když k xxxxxxxx pořádku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§21
Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx násilím xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxx do xxxxxx xxx.
§22
Xxxxxx xx veřejných sborech
Xxx užije násilí x úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolaného xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od jednoho xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx-xx tu xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, xxxxxx xxxxxxx od pěti xx xxxxxx xxx.
§23
Xxxxxxxx xx xxx presidentu xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx lidmi, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce do xxxxxxx roku.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx-xx se činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx x tvář xxxxxxxxxx republiky (xxxx xxxxxxxx) xxxx
x) xxxxxxx-xx xx ho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Důkaz xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx omylu xxxx xxxxxxxxx.
§24
Hanobení xxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx
Xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx komisi xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx (sboru xxxxxxxxx) xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxx xxxx činnost x xxxxxx politickém, bude xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců do xxxx xxx.
§25
Podpora x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx hnutí, které xxxxxxx potlačování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zášti, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxx.
(2) Xxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podobně xxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx let.
§26
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelů xxx xxxxxx národnost, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx proto, že xxxx bez vyznání xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx republiky, bude xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vězením od xxx xxxxxx xx xxx let.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x z některého xxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxxxx, bude potrestán xxx přečin tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx dvou xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřátelskému xxxx xxxx x zášti xxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx přečin xxxxx vězením od xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx roku.
§27
Hanobení xxxxxx xxxx xxxx
Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více lidmi xxxxxx některý xxxxx, xxxx jazyk xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx mír, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxxx xxxx.
§28
Xxxxxxxx xxxxx duchovního xxxx xxxx xxxxxxx funkce
Xxx zneužije xxxxxx xxxxx xxxxx duchovního xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vězením xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx roku.
Xxxxxxxxxx ozbrojování
§29
(1) Kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) opatří, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, ruční granát, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, bojové xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jichž je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hromadí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx ozbrojený xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx skupinu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vojensky xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx,
bude potrestán xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Kdo xx činu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 za xxxxxx pohotovosti státu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx xxxxxx xxx
§30
Xxxxx-xx xxxx obyvatelstvo xxxxxxxxx, xxx vydalo xxxxxx x jiné xxxx xxxxxxx x §29, xxxxxx xxx nedovolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potrestán, xxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§31
Kdo x ozbrojenému xxxx xx vojenský xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx skupině, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx členy xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx do xxxx xxx; xxxxx-xx xxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo některé xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx pěti xxx.
§32
Xxxxxx xxxxxxxx zprávy
(1) Xxx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xx si xxxx uvědomiti, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxx rozšiřovaná xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ač xx xxxx uvědomiti, xx xxxx rozšiřování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, veřejnou xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxx že xx xxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx překotné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxx přečin xxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx jednoho xxxx; xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tuhým xxxxxxx xx xxx xxxxxx do xxx xxx.
(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx ozbrojeného napadení xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx zvýšená bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, rozšiřuje poplašnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxx potrestán pro xxxxxx xxxxx vězením xx xxx xxxxxx xx xxx let; xxxxxxxxx-xx však zprávu xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx.
§33
Podněcování x trestnému xxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností
(1) Xxx veřejně nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx k xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tří xxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zločinu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §§171 xx 177 xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Sb., x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §§47 až 51 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1920, x. 193 Sb., xx znění xxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na xxxxxx, x němuž xxxxxx xxxxxxxxxx, trest xxxxx, xxxx potrestán těžkým xxxxxxx od pěti xx xxxxxx let.
(3) Xxx veřejně xxxxxxxxx k hromadnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx, x xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxx xxxxxx xx tří xxx.
§34
Schvalování xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx nebo xxxx více xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) vychvaluje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od jednoho xxxxxx do jednoho xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zločin xxxx xxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem náhradu xx trest, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx mu rozsudkem xxxxx xxxxx x xxxxx cíli xxxxx xx takovou náhradu.
(3) Xxxxxxxxxx-xx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 6, 10, 11, 1416 x 18, xxxx potrestán xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx roku xx pěti let.
§35
Xxxxxxxxxxx xxxx neoznámení xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zločin xxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 2, 5, 6, 11, 14 xx 16, 18, 29 x 31, xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx roku xx xxxx xxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vězením od xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx roku.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx zločin xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedený x §§5 xx 8, 10, 11 x neoznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx).
(3) Není xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vyhovět snadno x bez xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx osoby xxxx xxxxxx.
Sabotáž
§36
(1) Kdo xxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, povolání nebo xxxxxxxxxx nebo plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádění xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) dopustí-li se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sabotáži,
x) xxxx-xx zmařeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podstatném xxxxx, xxxx
d) xx-xx tu xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.
§37
Kdo xxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx veřejné xxxxxx, xxxxx, služby, povolání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx deseti xxx.
§38
Ohrožování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxx
Xxx x nedbalosti neplní xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxx funkce, úřadu, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx provádění nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bude potrestán xxx přečin tuhým xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
Hlava IV.
Xxxxxxx činy proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§39
Xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx důležitý xxxxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které má xxxx zmocněnec republiky, xxxx
x) xxxxx, xxxxxxx, neupotřebitelnou učiní, xxxxxxxx, xxxxx, poruší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx poměrech xxxxxxxxx x cizí xxxx,
bude potrestán xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx let, x xx-xx tu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx deseti xx xxxxxxxxxxx let.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením od xxx měsíců do xxx let.
§40
Neoprávněné xxxxxxxx území republiky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x návratu
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těžkým xxxxxxx od jednoho xxxx xx pěti xxx.
§41
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o politických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dostatečných důvodů xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vězením od xxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx poškoditi xxxxxxxxx, xxxx potrestán pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.
§42
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxx xxxx před xxxx lidmi
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx xxxx jiného xxxx představitele xxxxx xxxx xxxxxxxx uznaného xxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx barvy, xxxx vypodobení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smýšlení x xxx,
bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx let.
§43
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx.
Xxxxx V.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§44
Stíhání xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cizinec, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx §§1, 2, 5, 6, 10, 1419 x 39.
§45
Účinná xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx trestným xxx čin xxxxxxx x §§1, 2, 5, 6, 10 xxxx 17, jestliže xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx býti xxxxx xxxxxxx, anebo xxx sám zamezil xxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx nebo x xxxx navedl proto, xxx dal xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx osoby.
§46
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxx
Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx spáchán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx napadení xxxxxxxxx xxxx v době, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x mírnější.
§47
Peněžitý xxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx 500 Kčs xx 50.000 Xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1.000 Xxx xx 250.000 Xxx x při xxxxxxxxx za zločin xx 10.000 Kčs xx xxxx milionů Xxx.
§48
Xxxxxxxxxx xxxxx
Odsuzuje-li xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §§1, 5, 10, 37 a 39, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx; totéž může xxxxxxx, xxxxxxxx-xx vinníka xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
§49
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xx xxxxxx to, xx vinník xxxxx xxxxxx xxxx co xx xx to xxxxxxx.
(2) Nemá-li xxxxxx xx, xx xx mělo xxxx xxxxxxx, ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx, xx x xx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx z vinníkova xxxxxxx zabírá hodnota xxxx v xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxx peněžité xxxxxx.
§50
Propadnutí
(1) Xxx, xxxxx xxxx užito ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřejmě xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, za xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, která xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, veřejnou xxxxxxxxxx xxxx veřejný pořádek, xxxx xx-xx xxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx propadlou vždy, xxxxxxx na xx, xxxx xxxxxx, x xxxx pachatele nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxx, vysloví propadnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx stíhati xxxx xxxxxxxx-xx mu xxx, xxxxx se xx prohlásiti za xxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxx žalobce x propadnutí xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, usnesením. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xx xx xx xxxxxxxxx xx osmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxx xxxxx příslušný xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroku x trestu.
§51
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx uvedený x §§1, 5, 10, 37 x 39 nebo xxxxx xxx zločin xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodářská soustava xxxxx, xxxxxxx zároveň xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx živnost xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx-xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(2) Xxxxxx předpisy x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.
§52
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx na svobodě xx dobu xxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§53), xx xxxxxxxxx xxxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxx, odsuzuje-li xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx kratšímu, xxx-xx xxxxx čin xxxxxxx x pohnutky xxxxx a xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx vyznamenání, xxxx a čestných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nabytí xxxxxx xxxx x
x) ztrátu xxxxx x xxxxx hlasovati xx věcech xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx občanských nastane xxxxxx xxxx rozsudku. Xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx. x) je xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx [xxxx. 2, xxxx. x)] xx xxxxxx, xxxxxx-xx od vykonání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx promlčení xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx deseti xxxx, x xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx. x) se xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestu, xx jeho xxxxxxxxx xxxx xx promlčení xxxx výkonu xxxx xxx let, xxx-xx x zločin, x xxxx jednoho xxxx, xxx-xx x přečin xxxx přestupek, a xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§53
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx vinníka xxx některý xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5, 10, 11, 39 a 40, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxxxx občanství je xxxxxxx xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx v §52, odst. 2.
§54
Uveřejnění xxxxxxxx
(1) Je-li xx xx veřejném xxxxx, xxxxxx xxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxx xxx trestný xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx naříditi, xxx rozsudek xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx x xxxx.
(2) Soud stanoví, xxx mají xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx.
§55
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx x xxxxx republiky.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx učiní xxx xxxx, je-li xxxxx pobyt xxxxxxx xx území republiky x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§56
Zákaz xxxxxx
Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, vyžaduje-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxx pořádek, xx xx odsouzenému zakazuje xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
§57
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx přečin xxxxx xxxxxx zákona, může xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx užitými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx x xxxxxxx xx pět xxx.
§58
Xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx podle §§4957 xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx x trestu.
§59
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
U osob, xxxxx x době xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, je podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxx-xx x jiný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§60
(1) Xxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxx x řízení podle §§492 x 493 xxxxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x. z., že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisu xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx učiněné x xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx názvem xxxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx páchány, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vydávání tiskopisu xxxx být xxxxxxxx. Xxx-xx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §§1, 5 xxxx 6, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyslovena xxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx bráti v xxxxx týmiž opravnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x řízení podle §§492 a 493 xx. ř. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými v §§493 x 494 xx. ř.
(3) Xxxxx-xx xxxxx soudu xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zastavení xxxxxxxxx na dobu xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§61
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxx pod jiným xxxxxx, zakáže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx důvod. Xx platí, x xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx bylo vysloveno, xx vydávání tiskopisu xxxx být zastaveno, xxxxx nenabylo právní xxxx.
(2) Xxxxxxxx xx opatření tiskového xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx účinku.
§62
Kdo xxxxxxxxxx tiskopis, jehož xxxxxxxx bylo podle §60 nebo §61 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx přečin tuhým xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxx xxxxx trestný xxx xxx xxxxxxx, xxxxx vězením xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku.
§63
Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx ustanovení §60, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od konce xxxx, xx kterou xxx zastaven, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od počátku xxxx opětovného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx:
x) Lhůta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §493 xx. x. x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx přístupným xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx,
b) xxxxxxx xxxxxx x námitkách xxxxx rozhodnutím xxx xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejdéle xx dobu xxx xxx,
c) xxxxxxxx, xx xx xxxxx, xxxxx námitky podala, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedostavila xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxx x xxxx, xxxx na xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx sedění, x
x) xxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx a xxxxxx se xxxx xxx dne prohlášení xxxxxxxxxx.
§64
Výklad xxxxxxxxx pojmů
(1) Xxxxxxx je xxx xxxxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx tiskopisu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v místnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx více xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xx xxxxxxx xxx lidé.
(3) Osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x manželé; xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx nebo obdobném xx pokládají za xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx by trpěla xxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.
§65
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Slovensko
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx.
§66
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxx pravomoci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Trestem smrti x xxxx podléhajících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx trest xxxxx provazem.
§67
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxxxx xxxxx.
§68
Xxxxxxxxx xxxxxxx péče
Xxxxxxxxxx xx. XXX, x. 5 zákona xx xxx 15. xxxxx 1868, x. 142 x. x., xxxx xx xxxx některá xxxxxxxxxx trestního xxxxxx x zákona x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 17. xxxxxxxx 1862, x. 6 x 7 ř. z. x xxxx 1863, xx xxxx x xxx:
"5. Xxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení zanedbání xxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxx xxx přestupek, x xx xxxxxxx-xx xxxxx tiskopisu zločin, xxxxxxx xx xxxx xxx xx tří xxxxxx, zakládá-li xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx od 250 Xxx xx 15.000 Xxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, trestá xx xxxxx xx přečin xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxx xx xxxxx měsíců; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx uznáno xx xxxxx xxxxxxxx xx 500 Kčs do 50.000 Xxx. Bylo-li xx podle §59 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tiskopisu, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx přečin xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx."
§69
Poměr xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení zákona xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx předpisů jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§70
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx
Zákon xx dne 27. xxxxxx 1885, x. 134 x. x., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx, xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx x. 50/1923 Xx., xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§71
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxx, xxxxxxx:
1. xxxxxxxxxx §§68 xx 75 xx. x. x. 117/1852 x. z. x §303,xxxx. 2 xxxxx zákona ve xxxxx xxxxxx xx xxx 20. února 1919, x. 111 Xx., xxxx xx xxxxxxxx §303 xx. x.,
2. ustanovení §§344 až 351 x. xx. x.,
3. xxxxx x. 50/1923 Xx.,
4. xxxxx xx xxx 28. května 1942, x. 91 Xx. x., o přísnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu,
5. xxxxx ze dne 24. října 1947, č. 182 Sb., x stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§72
Xxxxxxxx x provedení xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.
xxxx za xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxx x. r.
xxxx xx xxxxxxxx Xx. Šrobára
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx v. r.
Xx. Nejedlý x. x.
Xx. Čepička x. r.
Xxxxxxx x. r.
Kliment x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxx x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 231/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.10.1948.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
319/48 Xx., x xxxxxxxxx soudnictví
x xxxxxxxxx xx 31.12.48
Právní xxxxxxx č. 231/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 86/50 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.