Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.10.1948 do 31.12.1952.


Zákon o státním soudu

232/1948 Sb.

Zákon

Hlava první - Organisace státního soudu

Zřízení státního soudu §1

Složení státního soudu §2

Systemisace §3

Přidělování soudců ke státnímu soudu §4

Soudci z lidu §5 §6 §7 §8

Přísaha soudců z lidu §9

Správa státního soudu §10

Instanční pořad a dohled ve věcech správních §11

Veřejný žalobce §12 §13 §14 §15 §16

Hlava druhá - Příslušnost státního soudu a ustanovení obecná

Příslušnost státního soudu §17

Podpůrná platnost trestního řádu a trestních zákonů §18

Vyšetřující soudci §19

Rada státního soudu §20

Senáty státního soudu §21 §22

Senáty nejvyššího soudu §23

O vyloučení a odmítání soudců §24

Poškozený §25

Obhajoba §26

Výroky jiného soudu o nepříslušnosti §27

Spory o příslušnost §28

Hlava třetí - Řízení před státním soudem

Obecná zásada o řízení §29

Řízení o obžalobě §30 §31 §32

Příprava hlavního přelíčení §33

Vyloučení veřejnosti §34

Rozhodování státního soudu §35

Opravné prostředky §36

Obnova trestního řízení §37

Prominutí a zmírnění trestu §38

Výkon rozsudku §39

Řízení proti nepřítomným §40 §41 §42

Hlava čtvrtá - Ustanovení přechodná a závěrečná

Návrh na jmenování soudců z lidu §43

Obhájci §44

Řízení o činech spáchaných před účinností zákona §45

Vyjevování skutečností o neveřejném hlavním přelíčení §46

Ustanovení zrušovací a pozměňovací §47

Účinnost a provedení zákona §48

INFORMACE

232

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxx 1948

x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx tomto xxxxxx:

Hlava první

Organisace státního xxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

§2

Složení xxxxxxxx soudu

Státní xxxx se xxxxxx x presidenta x x potřebného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, občanských a xxxxxxxxxx soudců x xxxxxxxx x soudců x xxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx

(1) Služební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx systemisuje x X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x 1. xxxxxxx stupnici xxxxxxxxxx xxxxxxx), služební xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x II. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (v 2. platové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v XXX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx XX. xxxxxxxx funkčního xxxxxxxx (x 3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx gážistů).

(3) Xxxxx služebních míst xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 stanoví, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ministrů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obrany.

Přidělování xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§4

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x státního xxxxx xxxxxx v XX. xxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxxxxx x xxxx

§5

(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x lidu x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx (§21 xxxx. 2 x 3) xxxxxxx xxxxx x osob navržených xxxxxxxxx xxxxxxx obrany. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx znovu xxxxxxxxx.

(2) K xxxxx xxxxxx z xxxx xxxx býti povolán xxx, xxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx (§23 xxxx. 2) xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx znalá.

(3) Xx xxxxxx x lidu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárných xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx, obhájci xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxx je xxxxxxxxx povinností. Xxxxxxxxxx xxxx soudce x xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx o xxx xxxx státního xxxxx (§20), u xxxxxxxxxx soudu senát (§23 xxxx. 1).

§6

Soudci z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx starší před xxxxxxx.

§7

(1) Poruší-li soudce x xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pokutu xx 10.000 Xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tří dnů. X xxxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxx xxxxx (§20) x xxx-xx x xxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx (§23 xxxx. 1).

§8

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx.

§9

Přísaha xxxxxx x xxxx

Xxxxxx x lidu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx, xxxxxxxx je x duchu xxxxxx x xxxxx lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxx x nejvyššího xxxxx (§23 xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx státního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx státní xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx osobním xxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx obrany.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx státního soudu xx xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1948 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx správních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spravedlnosti.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

§12

(1) K xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x II. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx místa státních xxxxxxxxxxxxxxx x XXX. xxxxxxxx funkčního služného (x 2. xxxxxxx xxxxxxxx vojenských gážistů).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx spravedlnosti a xxxxxxx xxxxxx.

§13

Ministr xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiděliti x xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, x po xxxxxx x xxxxxxxxx národní xxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Proti xxxx xxxxxxxxxxx soudce xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx činných x xxxxxx xxxxxxxxxxx; je xxxxxxxx přímo ministru xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx nějaká xxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx.

§15

Kancelářské a xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Služební příjmy zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poukazuje xxxxxx xxxx; vyplácí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

Xxxxx druhá

Příslušnost xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx soudu náleží xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx trestných xxxxx xxxxxx ze xxx 6. xxxxx 1948, č. 231 Sb., xx ochranu xxxxxx demokratické republiky:

a) x zločinech, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx na svobodě xxxxx xxxxxx xxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx žalobce (§12) xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxx; bylo-li xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jinak příslušného, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jen, dokud xx soud neodebere x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Pravomoc xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x na osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxx.

(3) Sbíhá-li xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx i x xxxxx trestném xxxx státní xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx žalobce tuto xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx řízení xxx xxx, x xxxx náleží souditi xxxxxxxx xxxxx, ještě xxxx hlavním přelíčením, xxxxxxxx státní xxxx xxx xxxxx jinak xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx může xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx trestní xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x. x., ve znění xxxxxxxx jej xxxxxxxx x doplňujících.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 5 xx. x. platí x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xx u xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak vojenské xxxxxx xxxxxxxxx, užije xx trestního xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudců.

§20

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxx vicepresident xxxxxxxx soudu, x xx dvou xxxxxx x povolání, x xxxxx jeden xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx soudu druhé xxxxxxx.

Senáty xxxxxxxx soudu

§21

(1) Xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx. Soudci z xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Koná-li xx xxxxxxx řízení xxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxx pravomoci, jsou xxxxxxxx x dva xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x lidu z xxxxxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 1).

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomoci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx soudcem již xxxxxxxx. Xxxxxx soudcem x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 231/1948 Sb. x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jedním členem xxxxxx vojenský xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na celý xxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu, pokud xx věci, o xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxxxx soudu

(1) Xxxxxxxx soud vykonává xxxxxx xxx xx xxxxxx, x xxxxx x xxxxx stolici xxxxxxxxxx xxxxxx soud, x xxxxxxxxxxxx senátech xxxxxxxxx xx xxx xxxxx nejvyššího xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) proti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x senátech xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx z xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§24

X vyloučení x xxxxxxxx soudců

(1) Soudce x lidu xx xxxxxxxx x xxxx xxx odmítnut z xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx může být xxxxxxxx soudce ve xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu x přípustnosti xxxxxxxx (§30 xxxx. 2).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxx rozhodovati v xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx učiniti xxxxxxx xx xxx dnů xx oznámení jmen xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (§33 xxxx. 3).

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§23 xxxx. 1) bez účasti xxxxxxxxxx xxxxxx; se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx věc, x xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k trestnímu xxxxxx (§47 xx. x.) xxxx státním xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxx soudem xxxx xxx obhájcem xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxx xx zvláštního xxxxxxx, xxxxx sestaví x xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxx čin, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx koná-li xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§40), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx řízení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx-xx mu xx xxx, xxx xx právo vzíti xx obhájce, xxxxx xx obhájce xxxx.

§27

Xxxxxx jiného soudu x xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxx xxxx potom, xxx xxx xxxxxxxx pravomocně xxx x xxxxxxxx, xx xx, xx xxx xxxxxx před xxxxxx soud, vysloví xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx spisy xxxxxx xxxxxxxxxxx (§12); xxxxxx xxxxxxxxxx podá xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spis xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxx toto usnesení xxxxxx xxxx.

§28

Xxxxx o xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, rozhodne xxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxx (§12) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx státního xxxxx, xxxx vysloví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx všechny xxxxx, xxx by xx xxxxxxxx podklad xxxxxx výroku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx třetí

Řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X řízení xxxx státním xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx neustanovuje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx x xxxxxx xxxx krajskými xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x předsedy xxxxxx. Nebyl-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx výtisků xxxx xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxx obžalovací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx odstranil.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státního xxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§213 xx. x.) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxxx spisy radě xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx případu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx obviněný xx vazbě, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x soudu. Xxxxx-xx se xx xxxxx učiněný x xxxxxxxxxxx spise na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx obžalovací xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx od uvalení xxxxx.

§31

(1) Uzná-li xxxx xxxxxxxx soudu (§30 xxxx. 2), že xxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxx státního xxxxx xx xx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx, dá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx než xxxxxxxx. Xx-xx xx některý xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx však xxxxx, xxx který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx článků xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nevysloví-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, nebo nezastaví-li xxxxxxx xxxxxx, přezkoumá xxxxxx vazby x xxxxx xxxxx předsedovi xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 3.

§32

Xxxxxx účinky, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spisu.

§33

Příprava hlavního přelíčení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxxxxx hlavní přelíčení xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tří xxx xx xxxxxxxx obsílky. Xxxx lhůta může xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx obžalovaného.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doručí xxxxxx členů (xxxxxxxxxx) xxxxxx x poučením x xxxxx je xxxxxxx; v případech xxxxx obhajoby (§26 xxxx. 2) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, oznámil soudu xx xxx xxx xxxxxxxxxxx obhájce (§26 xxxx. 1), xxxxx xx mu obhájce xxxxx xxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx při hlavním xxxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§5 odst. 3 xxx. x. 231/1948 Xx.).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx vyloučena z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepovolaným xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx a poučí xx x xxxxxxxxxx §46. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvěrníku, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvolil. Xxxxxxxxxx xx může x takovém případě xxxxxxx jiného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxx (§17 xxxx. 3) xx xxxx xxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxxx, že x činu, xxxxx xx obžalovaný dopustil, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spise, xxxxxxxxx xxxxx obě xxxxxx; xx-xx xxxx třeba xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, odročí xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Opravné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soudu lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§37

Obnova xxxxxxxxx řízení

(1) X návrhu na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx osmi xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx a zmírnění xxxxxx

(1) Rozhodnutí a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§410 x 411 tr. ř. x podle xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx ze xxx 3. xxxxxx 1934, x. 91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, činí senát xxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx soudců z xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx náležející xxxxx §410 tr. x. sborovému soudu xxxxx stolice xxxx xxxxx státního soudu xx účasti soudců x xxxx.

§39

Výkon rozsudku

Činiti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx státnímu xxxxx xxxxxx.

Řízení xxxxx xxxxxxxxxxx

§40

Xxxxxx-xx xxxx xxxxx podezřelá xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 231/1948 Sb. postavena xxxx xxxx, xxxxxxx xx zdržuje x xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo ukrýváním xxxxxx trestnímu xxxxxx, xxxxx proto, že xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx to xxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxx rozsudku a xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování na xxxxxxxxxxxx (§40) obžalobu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx radě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 x xx zřízení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx výtahu se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx platné xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx obžaloby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupovati xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx státního soudu.

(4) Xxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obžalovaného xx xx xxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx.

(5) Xxx uveřejňování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xxx dbáno ustanovení §5 xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx.

§42

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (§40), xxxxx nebyl xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx dostavit, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx navrácení x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx státního xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx rozsudku xxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx v předešlý xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtá

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§43

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxx

Xxxxx nebude sestaven xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx (§26), xxxxx v xxxxx řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxx zapsané xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxx §36 x) xxxxxx xx xxx 19. března 1923, x. 50 Sb., xx ochranu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 130 Sb.

§45

Xxxxxx x činech xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx

(1) Státnímu soudu xxxxxxxx konati xxxxxx x rozhodovati též x trestných xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sborovým xxxxxx druhé xxxxxxx xxxx soudům státním xxxxx §1 xxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1935, x. 68 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x o xxxxxxx xxxxx §6 x. 2 zák. x. 50/1923 Xx. a x xxxxxxx podle §6 x. 1 xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx řízení xxxxxxxx u sborového xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soudu státního, xxxxx-xx však xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, pokračuje xxxxxx soud x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; nabyla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vezme xx xxxxxx xxxx xx základ xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxx soudem státním xxxx xxxx vojenským xxxxxx již vynesen xxxxxxxx, skončí se xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx vrácena soudu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§46

Xxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxxxx

Xxx xxxx zákaz vydaný xxxxxx (§34 odst. 2) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx dověděl x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx tří xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1.500 Xxx xx 25.000 Kčs.

§47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx předpisy odporující xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 68/1935 Xx. ustanovení §128 xxxxxx x. 131/1936 Xx. xxxxxxx nedotčeno.

(2) X §212 xx. x. xx xxxxxxxxx xxxxx věta: "Je-li xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx státní xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxx podán xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx důvod."

(3) Xxxxxxxxxx §56 xxxx. 1 xxx. ze xxx 11. xxxxxx 1931, č. 48 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx, xx mění x xxx: "Xxxxxxxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxx xxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §§37 xx 39, §40 xxxx. 2 xx 5, §44 xxxx. 1 x 2, §45 x §47 xxxx. 5."

§48

Účinnost x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx osmým xxxx xx vyhlášení; xxxxxxxx xxx ministři xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x národní xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx v. r.

Zápotocký x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Čepička x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 232/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.10.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x doplňován.

Právní předpis x. 232/1948 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/1952 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1953.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.