Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.10.1948 do 31.12.1952.


Zákon o státním soudu

232/48 Sb.

Hlava první - Organisace státního soudu
Zřízení státního soudu §1
Složení státního soudu §2
Systemisace §3
Přidělování soudců ke státnímu soudu §4
Soudci z lidu §5 §6 §7 §8
Přísaha soudců z lidu §9
Správa státního soudu §10
Instanční pořad a dohled ve věcech správních §11
Veřejný žalobce §12 §13 §14 §15 §16
Hlava druhá - Příslušnost státního soudu a ustanovení obecná
Příslušnost státního soudu §17
Podpůrná platnost trestního řádu a trestních zákonů §18
Vyšetřující soudci §19
Rada státního soudu §20
Senáty státního soudu §21 §22
Senáty nejvyššího soudu §23
O vyloučení a odmítání soudců §24
Poškozený §25
Obhajoba §26
Výroky jiného soudu o nepříslušnosti §27
Spory o příslušnost §28
Hlava třetí - Řízení před státním soudem
Obecná zásada o řízení §29
Řízení o obžalobě §30 §31 §32
Příprava hlavního přelíčení §33
Vyloučení veřejnosti §34
Rozhodování státního soudu §35
Opravné prostředky §36
Obnova trestního řízení §37
Prominutí a zmírnění trestu §38
Výkon rozsudku §39
Řízení proti nepřítomným §40 §41 §42
Hlava čtvrtá - Ustanovení přechodná a závěrečná
Návrh na jmenování soudců z lidu §43
Obhájci §44
Řízení o činech spáchaných před účinností zákona §45
Vyjevování skutečností o neveřejném hlavním přelíčení §46
Ustanovení zrušovací a pozměňovací §47
Účinnost a provedení zákona §48
ZÁKON
ze xxx 6. října 1948
x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx zákoně:
Hlava první
Xxxxxxxxxx státního xxxxx
§1
Xxxxxxx státního xxxxx
Xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx.
§2
Složení xxxxxxxx xxxxx
Státní xxxx se xxxxxx x presidenta x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, občanských x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.
§3
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx státního soudu xx xxxxxxxxxxx x X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (v 1. xxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxxx), xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxxx se systemisují x XX. stupnici xxxxxxxxx xxxxxxxx (v 2. platové stupnici xxxxxxxxxx xxxxxxx).
(2) Xxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx systemisují x III. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (v 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx gážistů), služební xxxxx ostatních xxxxxx x xxxxxxxx xx XX. xxxxxxxx funkčního xxxxxxxx (x 3. xxxxxxx stupnici vojenských xxxxxxx).
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudců xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxxxx, x systemisaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxx, x xx x obou xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obrany.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
§4
Xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ministři spravedlnosti x xxxxxxx obrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx soudce v XX. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 4. nebo xxxxx xxxxxxx stupnici xxxxxxxxxx gážistů. Proti xxxx přiděleného xxxxxx xxx přidělení trvati xxxxxxx xxxxx xxx.
Soudci x xxxx
§5
(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x lidu z xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx službě (§21, xxxx. 2 x 3) jmenuje xxxxx x xxxx navržených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí jednoročního xxxxxx xxxxx xxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx x xxxx může býti xxxxxxx xxx, xxx xx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx let. Xxxxxxx x lidu x xxxxxxxxxx soudu (§23, xxxx. 2) xxxx xxxx xxx xxxxx práva xxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxx nebuďte xxxxxxxxxx president republiky, xxxxxxx zákonodárných xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, soudci z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné žaloby, xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx nebo se xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhoduje o xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§20), x xxxxxxxxxx soudu xxxxx (§23, odst. 1).
§6
Soudci x lidu hlasují xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx mladším.
§7
(1) Xxxxxx-xx soudce x xxxx bez závažných xxxxxx xxxx povinnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pořádkový xxxxx pokutu xx 10.000 Xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tří dnů. X stížnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§20) x xxx-xx x soudce z xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx (§23, xxxx. 1).
§8
Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx nařízením.
§9
Xxxxxxx xxxxxx x lidu
Xxxxxx x xxxx xxxxx xx rukou xxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxx ústavy x xxxxx lidově xxxxxxxxxxxxxx zřízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Soudci x xxxx xxxxx x nejvyššího xxxxx (§23, xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxx soudu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx státní soud, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx osobním xxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx pro státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 1948 xxxx tak xxxxxxx zemského soudu.
§11
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Dohled nad xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx
§12
(1) X xxxxxx xxxxxxx žaloby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpisy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zřizuje při xxxxxxx soudu státní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prokurátor a xxxxxx viceprokurátoři.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systemisuje x XX. stupnici xxxxxxxxx služného (v 2. platové stupnici xxxxxxxxxx gážistů), služební xxxxx státních xxxxxxxxxxxxxxx x III. stupnici xxxxxxxxx xxxxxxxx (x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx konceptní pragmatikální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x soudce, a xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxx xxxxxxxxxx justiční xxxxxx. Xxxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
§14
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx řídí xxxxxx prokuraturu, dohlíží xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx viceprokurátor xx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx příslušné kategorie.
§16
Xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
§17
Xxxxxxxxxxx státního xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx konati xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 6. xxxxx 1948, x. 231 Sb., xx xxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) o xxxxxxxxx, stanoví-li xx xx zákon xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx,
x) x jiných zločinech xxxx xxxxxxxxx, navrhne-li xxxxxxx xxxxxxx (§12) xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxx; bylo-li xxxx x činu xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx příslušného, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx soud. Xxxxxx xxxx může xxxx xx xxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a odkázati xx xxxxx jinak xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, postoupí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx příslušnému x řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx x řízení xxxx xxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x. x., ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §51, xxxx. 5 xx. ř. xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Koná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx platného pro xxxxxx.
§19
Vyšetřující xxxxxx
President státního xxxxx xxxx xx xxxxxx x povolání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, potřebný počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§20
Xxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx státního xxxxx xx skládá x xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx soudců x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, činí xxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx komoře xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§21
(1) Xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x dva členové xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, dva xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxx z xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování xxx, xxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx se trestní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podléhajícím jinak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dva xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx osob (§5, xxxx. 1).
(3) Koná-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx některá xxxxxxx xxxxx vojenské soudní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vojenský xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx soudcem x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (§5, xxxx. 1).
(4) Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxx x. 231/1948 Sb. x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomoci, je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§22
(1) Xxxxxx a radu xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxx xxxxx xxx.
(2) President xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx předsedati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, o xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx.
§23
Senáty xxxxxxxxxx soudu
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx moc xx xxxxxx, v nichž x první stolici xxxxxxxxxx státní soud, x pětičlenných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostředku (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) proti xxxxxxxxxx, jehož se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx soudce z xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§24
O xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x lidu je xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jest vyloučen xxxx může být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x přípustnosti xxxxxxxx (§30, xxxx. 2).
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx (náhradníků) xxxxxx (§33, xxxx. 3).
(3) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu, o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§23, xxxx. 1) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; se souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) vyříditi xxxxxxxxx xxx, xx xxx, x xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po případě xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx něho xxxxxx soudce.
§25
Poškozený
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trestnímu xxxxxx (§47, tř. x.) xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§26
Obhajoba
(1) V xxxxxx xxxx státním soudem xxxx xxx xxxxxxxx xxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx občanským xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vede ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx x trestný čin, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx pěti xxx, xxxxx koná-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obžalovanému (§40), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx-xx xx ho ten, xxx má právo xxxxx xx obhájce, xxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§27
Xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Xx-xx jiný xxxx potom, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xx xx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nepříslušnost x xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx (§12); xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx dnů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spis xxxx učiní xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx porotním xxxxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§28
Xxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx spor o xxxxxxxxxxx, rozhodne xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§12) rada xxxxxxxx soudu.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
§29
Obecná xxxxxx o xxxxxx
X řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx
§30
(1) Xxxxxxxxxx spis se xxxxxx u předsedy xxxxxx. Xxxxx-xx obžalovací xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx počtu výtisků xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx nějakou xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obžalovací xxxx veřejnému xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx-xx xxxx předseda senátu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§213 xx. x.) xxxx x důvodnosti uvalení xxxx xxxxxxx trvání xxxxx, předloží spisy xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x tom xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxx o vazbě x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxx. Xxxxx-xx xx xx návrh xxxxxxx x obžalovacím xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, dodá xx xx xxxxxxxxxx spis xx xxxxxxxxxxxxx hodin xx xxxxxxx vazby.
§31
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§30, xxxx. 2), že xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Má-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xx to, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; týká-li xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx soudu, xx xxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx trestní řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30, xxxx. 3.
§32
Xxxxxx xxxxxx, které zákon xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx, nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§33
Příprava xxxxxxxx přelíčení
(1) Xxxxxx přelíčení se xxxx v místě, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx zůstala xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být zkrácena xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx doručí xxxxxx xxxxx (náhradníků) senátu x poučením o xxxxx je xxxxxxx; x případech nutné xxxxxxxx (§26, xxxx. 2) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§26, xxxx. 1), xxxxx xx xx xxxxxxx zřídí xxxx.
§34
Vyloučení xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučí xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženo státní xxxxxxxxx (§5, odst. 3 xxx. č. 231/1948 Xx.).
(2) Xxxx-xx veřejnost xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, x xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx §46. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx přístup k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx obžalovaný xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§35
Rozhodování xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxx (§17, xxxx. 3) xx věci xxxx, i když xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x činu, jehož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jinému xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxx názoru, xx xxx, jenž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx posuzován xxxxx xxxxxxxxxxx zákonného ustanovení, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spise, xxxxxxxxx dříve xxx xxxxxx; xx-xx toho xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx.
§36
Opravné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek výslovně xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§37
Obnova xxxxxxxxx xxxxxx
(1) X návrhu xx xxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxx xx xxxxxx soudců x xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx si xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Rozhodnutí a xxxxxx, které podle xxxxxxxxxx §§410 x 411 xx. x. x xxxxx xxxxxxxxxx §7, odst. 2 xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 1934, x. 91 Xx., x ukládání xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxx trestech, příslušejí xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxx z xxxx.
(2) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx §410 xx. x. xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxx.
§39
Výkon xxxxxxxx
Činiti xxxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxx rozsudku náleží xxxx státnímu xxxxx xxxxxx.
Řízení proti xxxxxxxxxxx
§40
Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 231/1948 Xx. xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x cizině xxxx se útěkem xxxx ukrýváním vyhýbá xxxxxxxxx řízení, anebo xxxxx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a výkonu xxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřítomného (§40) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx radě xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §30, xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx se doručí xxxxxxx x xx xxxxxx xx uveřejní xx formě xxxxxxxx. Xxxxxxx k hlavnímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravné prostředky, xxxxx lhůty platné xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vynesení xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2. Xxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx obžalovaného xx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4 xxx dbáno xxxxxxxxxx §5 zákona ze xxx 13. května 1936, x. 131 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§42
(1) Xxxxxxx-xx obžalovaný (§40), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx dostavit, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx x navrácení v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx však x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx čtvrtá
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§43
Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
Dokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, navrhují xxxxxxxxx soudců x xxxx xxxxxx národní xxxxxx, na Slovensku xxxxxxxxxxxx vnitra.
§44
Obhájci
Xxxxx nebude sestaven xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§26), mohou x xxxxx řízení obhajovati xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sestaveného xxxxx §36 x) xxxxxx ze dne 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx ochranu xxxxxxxxx, xx znění zákona xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 130 Sb.
§45
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Státnímu xxxxx xxxxxxxx konati xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souditi sborovým xxxxxx xxxxx stolice xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1935, č. 68 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x zločinu xxxxx §6, x. 2 xxx. x. 50/1923 Xx. a x zločinu xxxxx §6, č. 1 xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxxxxx, aby trest xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx let.
(2) Bylo-li xxxxxxx xxxxxx zahájeno x xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx jako soudu xxxxxxxx, nebyl-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stolici, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; nabyla-li xxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx xx státní xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxx-xx však rozsudek xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§46
Vyjevování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přelíčení
Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§34, xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x neveřejném hlavním xxxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxx xxx přestupek xxxxxxx xx xxx xxx xx tří měsíců xxxx xxxxxxxxx trestem xx 1.500 Xxx xx 25.000 Xxx.
§47
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonu, zejména xxxxx č. 68/1935 Xx. ustanovení §128 xxxxxx č. 131/1936 Xx. zůstává xxxxxxxxx.
(2) V §212 xx. x. se xxxxxxxxx další xxxx: "Xx-xx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx nepříslušnost soudu, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx."
(3) Xxxxxxxxxx §56, xxxx. 1 xxx. ze dne 11. xxxxxx 1931, x. 48 Xx., x xxxxxxxx soudnictví xxx mládeží, xx xxxx x xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se užije xxxxxxxxxx §§37 až 39, §40, odst. 2 až 5, §44, odst. 1 x 2, §45 x §47, xxxx. 5."
§48
Účinnost x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx ministři xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.
xxx. xxx. Svoboda x. x.
Nosek x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 232/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.10.1948.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 232/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/52 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1953.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.