Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1957.


Zákon o národním pojištění

99/1948 Sb.

Zákon

PRVNÍ ČÁST - Všeobecná ustanovení

Obsah zákona §1

PRVNÍ ODDÍL - Osobní rozsah pojištění §2

Zaměstnanci §3

Osoby samostatně výdělečně činné §4

Spolupracující členové rodiny §5 §6 §7 §8

Nezaměstnaní §9

Pojištění osob vykonávajících několik činností §10

Vynětí z povinného pojištění §11

DRUHÝ ODDÍL - Povinné pojištění §12 §13

Zaměstnavatel §14

Ohlášky §15 §16 §17 §18 §19

Vyměřovací základ §20

Záznamy o příjmech §21

Kontrolní právo pojišťovny §22 §23

Odchylky v provádění pojištění §24

DRUHÁ ČÁST - Dávky z pojištění §25

PRVNÍ ODDÍL - Dávky nemocenského pojištění §26

Dávky věcné - Ošetřování v nemoci a zvláštní léčebná péče

Mimoústavní ošetřování §27

Ústavní ošetřování §28

Zvláštní léčebná péče §29

Podmínky pro odevzdání do ústavu §30

Výpomoc v rodině §31

Pomoc v mateřství §32

Péče o chrup §33

Pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách §34

Pomoc proti neplodnosti §35

Dávky peněžité

Nemocenské §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

Peněžité dávky v mateřství §44

Podpory při ústavním ošetřování §45 §46

Zvláštní výpomoc při sociálních chorobách §47

Náhrada za výpomoc v rodině §48

Pohřebné §49 §50 §51

Společná ustanovení o dávkách nemocenského pojištění

Ochranná lhůta §52

Dávky osob vykonávajících několik činností §53

Rodinní příslušníci §54

Lékařská služba §55 §56 §57 §58

Léčebný řád §59

DRUHÝ ODDÍL - Dávky důchodového pojištění §60

Základní podmínka nároků §61

Starobní důchod §62

Invalidní důchod §63

Důchod manželky §64

Vdovský důchod §65

Důchod družky §66

Sirotčí důchod §67

Výchovné §68

Zvýšení pro bezmocnost §69

Výbavné §70

Výše důchodů §71 §72 §73 §74 §75

Odškodnění za pracovní úrazy §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Sociální důchod §89

Společná ustanovení o dávkách důchodového pojištění

Vznik nároku na dávky §90

Zánik nároku na dávky §91

Krácení důchodů §92

Výplata důchodu do ciziny §93

TŘETÍ ODDÍL - Všeobecná péče o pojištěnce a rodinné příslušníky

Preventivní péče §94 §95

Úrazová zábrana §96 §97 §98 §99

Péče o povolání pojištěnců se sníženou pracovní schopností §100 §101

ČTVRTÝ ODDÍL - Všeobecná ustanovení o dávkách z pojištění

Důvody vylučující nárok na dávky §102

Důvody vylučující výplatu dávky §103 §104

Promlčení nároku §105

Způsob výplaty dávek §106

Výplata dávek jiné osobě §107 §108

Změna a vrácení dávky §109

Ručení zaměstnavatelů (podnikatelů) a třetích osob za pojistné škody §110 §111 §112 §113

Neplatná právní jednání §114

Nároky vůči třetím osobám §115

TŘETÍ ČÁST - Úhrada

Úhradové prostředky §116

Pojistné

Sazby pojistného §117

Změna sazeb pojistného v nemocenském pojištění §118

Přirážka k pojistnému §119

Plátce pojistného §120

Splatnost pojistného §121

Příslušenství pojistného §122

Záruky za pojistné §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129

Zálohy na pojistné §130

Omezení dávek pro neplacení pojistného §131

Vymáhání pojistného §132

Promlčení pojistného §133

Vrácení pojistného §134

Jiné prostředky úhrady

Úhrnková částka za pojištění důchodcům §135

Úhrnková částka za pojištění nezaměstnaných §136

Státní příspěvek §137

ČTVRTÁ ČÁST - Zvláštní druhy pojištění

PRVNÍ ODDÍL - Důchodové pojištění horníků §138 §139 §140 §141

DRUHÝ ODDÍL - Důchodové pojištění redaktorů §142

TŘETÍ ODDÍL - Důchodové připojištění §143 §144 §145 §146

ČTVRTÝ ODDÍL - Pojištění na podkladě dobrovolnosti

Dobrovolné pokračování v nemocenském pojištění §147

Dobrovolné pokračování v důchodovém pojištění §148

Dobrovolné pojištění nemocenské §149

Dobrovolné pojištění důchodové §150

PÁTÝ ODDÍL - Zajištění dávek nepojištěným osobám

Zvláštní úpravy v nemocenském pojištění §151

PÁTÁ ČÁST - Organisace a hospodaření národního pojištění

PRVNÍ ODDÍL - Ústřední národní pojišťovna §152 §153 §154

Ústřední orgány §155

Sbor delegátů §156 §157

Představenstvo §158 §159 §160 §161

Revisní komise Ústřední národní pojišťovny §162 §163

Ředitelství Ústřední národní pojišťovny §164 §165

Národní pojišťovny §166 §167

Správní sbor §168 §169 §170 §171

Revisní komise národní pojišťovny §172

Ředitelství národní pojišťovny §173

Okresní národní pojišťovny §174 §175 §176

Správní výbor §177 §178 §179

Revisní komise okresní národní pojišťovny §180

Ředitelství okresní národní pojišťovny §181

Společná ustanovení organisační

Zastupitelské sbory §182 §183 §184 §185 §186 §187

Zaměstnanci Ústřední národní pojišťovny §188 §189 §190 §191

Jednací řád §192

DRUHÝ ODDÍL - Organisace zdravotnické služby §193

Zdravotnická rada Ústřední národní pojišťovny §194

Organisace lékařské služby §195 §196

Podmínky výkonu zdravotnické služby pro pojišťovnu §197

Poměr pojišťovny k státním léčebným a ošetřovacím ústavům §198

Poměr pojišťovny k státním lázním §199

TŘETÍ ODDÍL - Hospodaření Ústřední národní pojišťovny

Hospodářský plán §200

Oddělené hospodaření §201

Kmenové jmění národního pojištění §202

Bezpečnostní fond nemocenského pojištění §203

Podpůrné fondy nemocenského pojištění §204

Podpůrné fondy důchodového pojištění §205

Ukládání majetku §206 §207

ČTVRTÝ ODDÍL - Berní úlevy a zvláštní oprávnění Ústřední národní pojišťovny §208 §209 §210 §211

ŠESTÁ ČÁST - Dozor nad prováděním národního pojištění §212 §213 §214 §215 §216

SEDMÁ ČÁST - Řízení a ustanovení trestní

PRVNÍ ODDÍL - Řízení u pojišťovny §217 §218 §219 §220

Spolupůsobení úřadů, soudů a jiných veřejných orgánů §221

Výměry §222

DRUHÝ ODDÍL - Řízení o dávkách

Uplatnění nároku §223 §224 §225 §226 §227

TŘETÍ ODDÍL - Opravné řízení a organisace pojišťovacích soudů

Opravné prostředky §228

Pojišťovací soud §229 §230 §231 §232 §233

Vrchní pojišťovací soud §234 §235

Nejvyšší pojišťovací soud §236 §237 §238 §239

Společná ustanovení o pojišťovacím soudnictví §240

ČTVRTÝ ODDÍL - Ustanovení trestní §241 §242 §243 §244 §245

OSMÁ ČÁST - Přechodná a závěrečná ustanovení

PRVNÍ ODDÍL - Společná ustanovení přechodná §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260

DRUHÝ ODDÍL - Přechodná ustanovení nemocenského pojištění §261 §262 §263 §264 §265 §266

TŘETÍ ODDÍL - Přechodná ustanovení důchodového pojištění §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

ČTVRTÝ ODDÍL - Závěrečná ustanovení §277 §278 §279 §280

Příloha k §78

č. 76/1952 Sb. - §24

č. 109/1952 Sb. - §3

č. 54/1956 Sb. - §64

č. 55/1956 Sb. - §91

INFORMACE

99

Xxxxx

xx dne 15. xxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na xxxxx xxxxxx:

XXXXX ČÁST

Všeobecná xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (nemocenské xxxxxxxxx),

x) xxx případ stáří, xxxxxxxxxx, ztráty xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx úrazu (důchodové xxxxxxxxx).

XXXXX ODDÍL

Osobní xxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) zaměstnanci (§3) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxxx členové rodiny xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxx (§8),

x) nezaměstnaní (§9).

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx [§1 xxxx. x)] xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx:

x) veřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §7,

x) xxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxxxxxx (§9).

§3

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) poměru xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx pokládají za xxxxxxxxxxx také domáčtí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelovu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zakázku xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxxx. Xx domácké xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bez cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx pokládají xxxx xx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xx provisi, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, x xx x xxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxx to xxxxx xx xxxxxxxxx povinnost. Xx platí u xxxxxxxxxxx zastupitelských xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx říční x námořní i xxxxx, vykonávají-li práce xxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostiti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx-xx pojištěny xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzují xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx a způsob xxxx provádění; xxx xxxxxxxxxx skupiny osob xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 1 písm. x)] xxxx podnikatelé (xxxxxxxxxxxxxxxx), kteří xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx činni x xxxxxxx xx xxxxxxx vrub, xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, advokáti, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, soukromí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx skladatelé, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx spolupodnikatelé jsou xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobně xxxxxx společníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na akcie, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) společníci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Spolupracující xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§2 odst. 1 xxxx. c)] jsou xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxx, ovdovělá snacha, xxxxxx, sourozenci x xxxx (vlastní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx 15 xxx, žijící xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), jsou-li xxxxxx xxxxx v xxxx podniku nahrazujíce xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx-xx pojištění xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx členové xxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokládá xx za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx (§4 xxxx. 1) xxx z nich, xxxxx xxxxxx spravuje; xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X pochybnosti xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: manžel, xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Manželka xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) pro xxxx xxxxxxx x podniku.

§6

(1) Ustanovení §3 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx (§4) x xxx spolupracující xxxxx xxxxxx (§5).

(2) Xxxxxxx nařízením mohou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (§4 odst. 1), xxxxx i xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (§5 odst. 1).

(3) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x počátek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx státních xxxx xxxxxx spravovaných,

b) xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, č. 104 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských xxxx,

x) zaměstnanci xxxxxx xxxxxx samosprávy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. července 1928, x. 124 Xx., x xxxxxx platů xxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx místech xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kultové, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx učilišť,

kteří xxxx xxxxxxx normální, t. x. s místem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároky.

(2) Vláda xxxx nařízením xxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx x xxxx zaměstnance xx veřejných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx x odstavci 1; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z důchodového xxxxxxxxx, x xxxx xxxx x nich xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupy z xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. x)] xxxx:

x) xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; poživatelé xxxxxxx úrazového však xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx, kterým xx vyplácejí xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x milosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou poživatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požitků xxxxx xxxxxx ze dne 18. xxxxxx 1921, x. 130 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx zákona ze xxx 30. xxxxx 1947, č. 16 Sb., o xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zemědělském xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx Československé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§9

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. c)] xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx podpory x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxx činností

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx zaměstnavatelů je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx výměra xxxxxxxxxxx 1 ha x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§11

Vynětí z xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X povinného xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx vyňati:

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxx na xxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požívají diplomatických xxxxx a imunit;

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v Československé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx provozovnu;

c) osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xx pokládá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxx sedmi xxx. Xx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vykonávajících xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

DRUHÝ ODDÍL

Povinné xxxxxxxxx

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx (§§3 x 7) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx;

x) x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx (§4) a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§5) xxxx, od xxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) u xxxxxxxx (§8) dnem, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxxxxx (§9) xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti.

§13

Povinné xxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx končí xxxxxxxx (xxxxxxxx) poměr;

b) x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxx, xxxxxx přestanou na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxx xxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b);

c) x důchodců xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vzniklo xxxxxx xxxxxxx pojištění podle §2 odst. 1;

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx peněžitá xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavatelem xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx zaměstnanec vykonává xxxx xxxxxxx (§§3 x 7).

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, postihují v xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §§4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx, dílčí xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx.) xxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným.

(4) Xxxxxxxxxxxxx může pojišťovně (§218) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x sídle xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx právnickou. Xxxxxxxxxxxxx ručí xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby.

Xxxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx zaměstnání x xxxxxxxxx je ve xxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxx končí xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx přihlášku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx nebo xxxxx-xx xx telegraficky. Do xxx dnů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přihláška xxxx xxxxxxxx podána na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x něho xxxxxxxxxx, xxxx zároveň x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx prohlásiti, xx popírá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx zaplacené xxxxxxxx xx srážce xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (§134).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxx je xxx oprávněn podati xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx býti xxx xxxxxxxxx osobou xxxxx. Pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xxxx povinny přihlásiti xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhlášku svou xxxx odhlášku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x několika xxxxxxxxxxxxxx, xxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zaměstnavatelé. Xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přihlásiti xx x pojištění podle §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx §2 odst. 1 písm. x).

(7) Xxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. x) a x)] xx povinen xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx bylo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx zastavení xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxx Ústřední xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§16

(1) Xxxxx povinné xxxxxxxx podle §15 xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x změny jmen xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.

(2) Zemědělci xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1. xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výměry xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20).

§17

(1) Xxxxxxxxxxx (§3) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včas všechna xxxx potřebná k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§15 a 16.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně x xxxxxxxxxx x xxxxxx x plátci xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx přihláška xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx v §15 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku až xx 5 Xxx xx xxxxxxx nepřihlášeného xxxxxxxxxx x xx xxxxx den od xxxxxx pojištění xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx došla pojišťovně, xxxx xx dne, xxx xxxx doporučeně xxxxxx na poštu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§15 odst. 1) a xxxxxx-xx xxxx xxxxx podáním xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, jest xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předepsati xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávky xx xx výše 3.000 Xxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxx částky podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx jako xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx-xx odhláška podána xx lhůtě xxxxxxx x §15 odst. 1, xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatiti xxxxxxxxxx xx každý xxx xx zániku xxxxxxxxx částku 5 Xxx, a xx xx do dne, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podána xx poštu xxxx xxx xxxxxxxxxx zjistila, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 300 Kčs xx xxxxxxx neodhlášeného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §18 odst. 3 platí zde xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x zaměstnanců xxxxxxx xxxxxx, který dostávají xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podíly xx xxxxx, příbytečné, xxxxxxx, xxxxxxx x jakkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxxxxxx požitky (xxxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx jednou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxxx, xxx x xxx obvykle, xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx místo xxxx xxxx xxxxx xx, xxxxx x požitky xxxxxxxxx. Xx příjem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx naturální, xx pokládá xxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx základ u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mzdovou xxxxxxxxx xxx zaměstnance tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vedení podniku, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx vyměřovací xxxxxx x zemědělců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální péče x dohodě x xxxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx se xxxx xx zřetelem xx xxxxxxx pozemků, výrobní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxxx hospodaření. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 50 ha x xxxxxxxx oblasti xxxx 120.000 Kčs. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx spolupodnikatelů xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xx stanoví roční xxxxxxxxxx základ podle xxxxxx jejich podílů.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx zaměstnanci, jejž xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx pojištěn xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mladších 18 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2; za vyměřovací xxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, ale xxxxxxxx 21 xxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx předchozích odstavců xx xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyměřovacích xxxxxxx x několika xxxxxxxx; xx-xx součet xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměrný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxxxx základu podle §36 xxxx. 2. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností. Xx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx žádati xx 31. března xxxxxxx xxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxx roce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměřovacímu základu, xxxxx xxx na xxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviti xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xx se xx vyměřovací základ x určitých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx stanoviti pevnou xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xx xxxx třetích.

(8) Xxxxxxxxxxxx sociální péče xxxxxxx hodnotu naturálních xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx, xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxxxx xx xx dobu aspoň xxxx let.

(2) Vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vésti xxxxxxx x příjmech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zejména xx, kdož zaměstnávají xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Kontrolní právo xxxxxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x příjmech xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx také xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xx místě xxxxxxxxx konati šetření xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x poměrech xxxxxxxxx, obchodních a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx x podniků xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx vésti a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx plní-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx býti spolehlivě xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §22.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stěžovati xxx, xxxxx může xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx podstatně xxxxx.

§24

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx pojištění

a) xxxxxxxxx dělníků (§3 xxxx. 2),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx střídavě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx sezonními pracemi x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. a),

e) osob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx možno směrnicemi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, o jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx, jakož i x vedení xxxxxxx x příjmech; směrnicemi xxxx býti xxx xxxxxxxxx zvláštní čekací xxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx jde x případy xxxxxxx x písm. x), x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemědělství.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx domácí xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxx vlastními.

XXXXX XXXX

Xxxxx z xxxxxxxxx

§25

Xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (§§26 xx 59),

2. xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (§§60 xx 93),

3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§94101).

XXXXX ODDÍL

Dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) X nemocenském xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§§27 xx 35) x xxxxx xxxxxxxx (§§36 xx 49).

(2) Xxxxx xxxxx jsou:

1. ošetřování x xxxxxx x xxxxxxxx léčebná xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zvláštní xxxxxxx xxxx;

x) výpomoc x xxxxxx;

2. xxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx ošetřování;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx;

3. xxxx x xxxxx;

4. xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx;

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

5. xxxxxxx xx xxxxxxx v rodině;

6. xxxxxxxx.

Xxxxx věcné

Ošetřování x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx péče

§27

Mimoústavní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx příslušníkům (§54) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, léky, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxxxxxx vědy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,. Trvá-li nemoc xxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx jen, xxxxx xx nemocný xxxxxxxxxx xxxxx neschopný xxxx xxxxx xx xx poskytuje xxxx x xxxxxxxx xxxxx §§100 x 101.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx hlášena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxx, na místo x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx veřejném xxxxxx xxxxxxxx a ošetřovacím.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodinným xxxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích xxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád (§59).

§29

Xxxxxxxx léčebná xxxx

(1) Xxxxx ošetřování xxxxx §§27 x 28 xx xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx léčebných xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxx v odstavci 1 také, xxx xxxxxxxxx xxxx oddálila xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx práce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnost. Xxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx uvedenými x odstavci 2 xxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx xxx mimoústavní xxxxxxxxxx x rozsahu §27 xxxx. 1.

(4) Podmínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx určí xxxxxxx xxx.

§30

Xxxxxxxx xxx odevzdání xx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §§28 a 29 jest zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxx nemocného. Xx xxxxx xxxxxx 18 xxx dává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx není xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rodiny,

b) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, které nemocnému xxxxxxx xxxx poskytnuty x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydaným x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx nimi, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžaduje-li xxxx nebo jednání xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžaduje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx pozorování xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx provedeno xxxxx x ústavě, xxxxxxx xx-xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Neuposlechne-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčení, xxxx xx býti xxxxxx xxxxxxxx nemocenské xxxx xxxx mu xxxx sníženo na xxxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

§31

Výpomoc v rodině

Pojištěnce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obstarává xxxx xxxxxxxxx svou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx [§54 xxxx. 1 xxxx. c) xx x)], xxxx xxxxxxxxxx poskytnouti xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx-xx pro nemoc xxxx mateřství v xxxxxxxx ošetřování xxxx xx-xx x těchto xxxxxx upoutána x xxxxxxx xxxxxx pojišťovny xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx pojištěnka nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpomocná xxxx. Xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nárok, x xx xxxxxxx po xxxx 365 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx xxx

§32

Xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxx ústavní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§28 a 30.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dětské xxxxxx; xxxxx dětské xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžitá xxxxxxx, xxxxx xxxx určí xxxxxxx řád.

§33

Xxxx x xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§§27 a 28) xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vyhovujícím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx řád xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podmínky a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx umělá xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Pomoc xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tělesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx x podrobnosti xxxx xxxxxxx xxx.

§35

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §§27 xx 29. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx peněžité

Nemocenské

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne, kdy xxx nemá xxxxx xx mzdu (xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx požitky), xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však 365 xxx xxx xxx jejího xxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

(2) Nemocenské xxxx:

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx základu Xxx Xxxxxxxxxx
xxxxx Xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xx xxx xx xxx xx
1 - 20 - 120 - 500 - 6.000 15
2 20 30 120 180 500 750 6.000 9.000 20
3 30 40 180 240 750 1.000 9.000 12.000 25
4 40 50 240 300 1.000 1.250 12.000 15.000 30
5 50 60 300 360 1.250 1.500 15.000 18.000 35
6 60 70 360 420 1.500 1.750 18.000 21.000 40
7 70 80 420 480 1.750 2.000 21.000 24.000 45
8 80 90 480 540 2.000 2.250 24.000 27.000 50
9 90 100 540 600 2.250 2.500 27.000 30.000 55
10 100 120 600 720 2.500 3.000 30.000 36.000 61
11 120 140 720 840 3.000 3.500 36.000 42.000 68
12 140 160 840 960 3.500 4.000 42.000 48.000 75
13 160 180 960 1.080 4.000 4.500 48.000 54.000 82
14 180 200 1.080 1.200 4.500 5.000 54.000 60.000 89
15 200 220 1.200 1.320 5.000 5.500 60.000 66.000 96
16 220 240 1.320 1.440 5.500 6.000 66.000 72.000 103
17 240 260 1.440 1.560 6.000 6.500 72.000 78.000 110
18 260 280 1.560 1.680 6.500 7.000 78.000 84.000 117
19 280 300 1.680 1.800 7.000 7.500 84.000 90.000 124
20 300 320 1.800 1.920 7.500 8.000 90.000 96.000 131
21 320 340 1.920 2.040 8.000 8.500 96.000 102.000 138
22 340 360 2.040 2.160 8.500 9.000 102.000 108.000 145
23 360 380 2.160 2.280 9.000 9.500 108.000 114.000 152
24 380 400 2.280 2.400 9.500 10.000 114.000 120.000 159

(3) U xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výše nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxxx průměru příjmů (§20 xxxx. 1), xxxxx dosáhli při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dvanácti xxxxxxx xxxx při výplatách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž zaměstnanec xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx téhož xxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) poměr, xxxxxx xx rozhodný xxxxxx xxxxx z těch xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx celou xxxx pracovali již xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx průměr xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjistiti, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přibližně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx základní xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx příjem (§20), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (měsíc). Xx xxxxxx výdělku nastalým xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx požitků xxxxxx právně zaručené xxxx dosáhne-li zaměstnanec xx přestupu x xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxx), která xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxx xxx, kdy mzda (xxxx) mu xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx 365 xxx xxxx xxx xxxxx býti překročena. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, co x xxxxxxx případě xxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxx rozhoduje pojišťovna xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx zaniká xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejní xxxxxxxxxxx (§7), xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné (§4), xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx 42 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náleží nemocenské xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx doba xxxx nejdéle 365 xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§5), který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (podpůrčí xxxx).

(3) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xx vyměří xx xxxx xxxxxx x §36 xxxx. 2 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x §20.

§38

Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx uvedení x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx nakažlivých xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxx době xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx podle §36 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1 x 2.

§39

(1) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimoústavní xxxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx stane xxx xxxxx znovu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx 365 dnů předcházející xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx ošetřování) xxxxx, pokud xxxxxxx xx doby jednoho xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pojištěnec xx xxx, za který xx naposledy náleželo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, rovnající xx součtu xxxxx xxx, za xxxxx xx xxxx v xxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx). Rovněž xx xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ústavní xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenské xxxxx, xx měl xxxxx xx mzdu, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxxxxxx xxx započítávání xxxxxxx 42 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 a 2.

§41

Xxxxxxx-xx pojištěnci xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§63) x xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx celkové podpůrčí xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení.

§42

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prokáže-li xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx 91 xxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxx vyměřené xxxxx §36 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx neschopnosti x xxxxx o 10 %. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx 182 dny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxxxxxx x práci x 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§44

Peněžité dávky v xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx porodné xx xxxx 2.500 Xxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo x §2 xxxx. 2 xxxx. x), která xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 270 dní, má xxxxx xx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 18 xxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx x xxxx práce xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx xxxx nenáleží-li xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx zkracuje o xxxx, po xxxxxx xx pojištěnka z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mzdu (služné, xxxx, xxxxxxxx požitky). Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x době 300 xxx, počítáno xxxx xx porodu.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) X xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocnici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpora xx výši xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 1 xx 4 a §43).

(2) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxxxxx xx xxxxxxx xx výši poloviny xxxxxxxxxxxx, nejvýše však 20 Kčs xxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxx býti xxxxxxxx xxxxx zvýšena xx xx 30 Xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx dne a xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podpora xx xxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

§46

(1) X době, xx kterou je xxxxxxxxxxx ošetřován v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x §45, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx toho xxxxx se zřetelem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§28 xxxx. 1 a 2) xxxx x xxxxxxx, xxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x příspěvku xxxxxxx xxxxxxx řád.

§47

Zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx řádem xxxx xxxx stanoveno, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Místo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §31 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitou xxxxxxx v xxxxxx 30 Xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx (§54) xx xxxxxxxxxx 14. xxxx xxxx o částku 10 Xxx denně. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí však xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx (§§36 x 43) xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx řád.

§49

Pohřebné

(1) Zemřel-li xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxx před uplynutím xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zastavena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pozůstalým, xxxxx xxxxxxxxx pohřeb, xxxxxxxx 5.000 Xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxxxx), děti, xxxxxx, děd a xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, zeť x xxxxxx zemřelého.

(2) Nevypravila-li xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xx pohřebné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na svůj xxxxxx, aniž xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxx zákona. Xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxx případě jen xx výše xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 2.500 Xxx. Xx případný xxxxxx mají nárok xxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx žili x pojištěncem v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx pohřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, a xx byl-li zemřelý xxxxxx xxxx let, x xxxxxx 500 Xxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx let, x xxxxxx 1.000 Xxx, xxxxx x částce 1.300 Xxx, xxx-xx x xxxxxxxx manželku xxxx družku, xx xxxx 1.500 Xxx.

§50

Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanovení výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx a hranice xxxxxxxxxxxx základu (§36 xxxx. 2) rozhodného xxx xxxxxx xxxxxx.

§51

Ministr xxxxxxxx péče xxxx na návrh Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sledující účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§203) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§200) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dávek.

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ochranná xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxx pojištění rovnající xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nejvýše xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx též x osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných a xxxxxxxxxxxxxxxx členech xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx natrvalo xxxxxxxxxx xxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§8) x nich xxxxx xxxxxxxx lhůta xxxx xxxxxxxxx šesti xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx v ochranné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné pojištění, xxxxx xx běh xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Běh xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx vojenské xxxxxx (xxxxxxx). Ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbytku dřívější xxxxxxxx xxxxx až xx nejvyšší výměry xxxxx xxxxx.

(6) U xxxxxxxxxx (§3), která xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx ochranná lhůta xxxx xxxx měsíců.

(7) Xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx dávky xxx pro rodinné xxxxxxxxxxx.

§53

Dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vykonával-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakládajících xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů dojde xxxxxx, xx se xxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx x x další činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, žijí-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) manželka (xxxxxx),

x) družka (druh), xxxxx žila x xxxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxx nápadem xxxxx,

x) xxxx manželské x xxxxxxxxxxx, pastorci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16. xxxx,

x) xxxx xx xxxx xx 16. xx 25. xxxx, připravují-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx xxx věkového omezení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výživu xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§68).

(2) Za xxxxxxx příslušníky xx xxxx pokládají, nejsou-li xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx xxxxxx, žijí-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx něho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx, prarodiče, xxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, sourozenci x xxxxx za xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e), xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň šest xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx domácnost x xxxx-xx x xxx xx společné domácnosti xxxxxxx šest měsíců xxxx nápadem xxxxx,

x) xxxxxxxxx manželka (xxxxxx), xx-xx xxxxxx xxxx xx vyživovací xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx manželka (manžel) xxxx xxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxx, bytové xxxxx, x důvodů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vzdělávacích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splněna x xxxxxx, prarodičů, xxxxxx, xxxxxx a x rozvedené manželky (xxxxxxx).

Xxxxxxxx služba

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§197) lékařů xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékaře).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, omezí-li xx xxxxxxxxxx léčebným xxxxx na volbu xxxx lékaři xxxxxxxxxxxxx xxxxx v určitém xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx pojištěncem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx býti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx x léčebném xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volbou xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx nedostatek xxxxxxxx xxxx věcných xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přechodné xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx pojišťovna xxxx xxxxxxxxx smluvnímu lékaři.

(6) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; při tom xx xxxx odchýliti xx xxxxxxxxxx odstavce 1.

§56

Na určitý xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1.

§57

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx léčebného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, porodnice xxxx ústavu xxx xxxxxxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx hromadným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx, když tato xxxxxxx byla xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx místu xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §27 xxxx. 1 věty xxxxx.

(3) Xxxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx výši může xxxxxxxxxx uhraditi xxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx ústavů x lázní.

(4) Pojišťovna xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx nařízenému xxxxxxx a k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lékaři x xxxxxxxxx na xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to x návštěvami v xxxx.

(2) Xxxxxx-xx se xxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx-xx xx ustanoveními xxxxxxxxx xxxx, může xx býti peněžitá xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx následky xx xxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx.

(3) Bylo-li odepřeno xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěncovým xxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx poloviny.

§59

Léčebný xxx

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x povinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, lékařů x xxxxxxxxx činitelů zdravotní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Léčebný xxx xxxxxxxx xxxxx zejména:

a) xxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx dávky, xxxxx i xxxxxxxx xxx náhradu cestovních xxxxx,

x) xx jakých xxxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx ošetřování odbornými xxxxxx,

x) způsob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lékaře x zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx x konec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chrupu x jiném xxx xxxxxxxxxxx provedení,

g) účast xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx x výši xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnělému xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx náklady, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nemocnici xxxxxxxx ze svého.

XXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§60

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx družky,

f) xxxxxxx xxxxxx,

x) výbavné,

h) xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx,

xx) xxxxxxxx důchod.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) zvýšení xxx xxxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxx xxxxxxxx nároků

(1) Xxx vznik nároku xx xxxxx xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. x) xx g) je xxxxx, xxx pojištěnec xxx v posledních xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nápadu xxxxx (§90 odst. 1) xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx rok, xxxxxx se na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tyto xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1:

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vysokých xxxxxxx po xxxxxxxxx 15. xxxx věku, xxxxxxx xx 25. xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx školách xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx výkonem branné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx jejího xxxxxx,

x) xxxx vojenské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx armádě konané x xxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx x doba xxxxxx x xxxxxx xxxx (§3 xxxxxxxx xxxxxx republiky Československé xx xxx 19. xxxxxx 1920, č. 193 Xx. a §§66 a 67 xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Sb., x xxxxxx xxxxx), xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) doba nezaviněné xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx o řízení xxxxx x o xxxxxxxxxx xx xx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxx nemocenského pojištění,

e) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx peněžité xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx pojištěnka xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx ve xxxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx trvalo alespoň xxxxx rok.

(3) Kryjí-li xx xxxxxxxxx xxxx x náhradní doby, xxx xx počítati xxx jednou.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx alespoň 10 xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pojištěncovy vyplněna xx xxxx pětin xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, že xxxx xx zániku xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx nebo smrti xxxxxxxxxxxx xxxxx býti xxxxx xxxx xxx.

(5) Xxxxx určí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1 x zaměstnanců xxxxxxxxx a u xxxx zaměstnaných xxxxxxxx x různých zaměstnavatelů.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx 21. xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx splněnou.

(7) Xxxxxxx-xx invalidita xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x trvalo-li pojištění xxxxxxx jeden rok, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastala-li xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přerušením xxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx důchod

(1) Xxxxx xx starobní xxxxxx xx pojištěnec, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 65 let, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu (§63) x nevydělává xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx alespoň 60 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxx §71 odst. 5, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1; doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §148 se xx těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxx xxxx xxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx invalidní xxxxxx xx pojištěnec, u xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx ztráta nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (nemoci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx trvalý xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx.

(2) Ztrátou xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zanechati xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx vykonávati xxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nevydělá-li xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx zaměstnání x xxxxxx-xx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx polovinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku xxxxx §71 odst. 5.

(4) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxx pojištěnec, xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx zdravotní xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx trvale xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 za xxxxxxx.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

§65

Vdovský důchod

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vdova po xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxx jednoho xxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx-xx xxxx manželství x xxx alespoň xxxxx xxx; uzavřela-li xxxx xxxxxxxxxx po 60 xxxx věku xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalo alespoň xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) následkem xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx zániku xxxxxx xx důchod xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx:

x) xxxxx manželství x pojištěncem trvalo xxxxx patnáct xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx dosáhla 45 xxx věku,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx pojištěncovo, xx xxx je xxxxx na výchovné.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) po smrti xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx důchod xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxx odpadnutím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx vdova xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvale (§63 xxxx. 1) nezpůsobilá xxxxxxxxxx zaměstnání přiměřené xxxxx silám, xxxxxxxxxxx x životnímu xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx má, xxxx-xx x ní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx znovu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx xx xxxxxxxxxx povinnost.

(7) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx opětně xxxxxxxx, nemá xx xxxx xxxxxxxxx manželu xxxxx na vdovský xxxxxx xxxx xx xxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx plynul x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikl xxxxxxxxx (§91 odst. 4).

§66

Důchod xxxxxx

Xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), která

a) xxxx s xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a byla xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx odkázána, xxxx

x) xxxx s pojištěncem (xxxxxxxxx) aspoň xxx xxxx do xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx na sirotčí xxxxxx (§67),

náleží důchod xxxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65 a xxxx-xx xxxxx na xxxxxx vdovský.

§67

Sirotčí xxxxxx

(1) Xxxxx xx sirotčí důchod xx oboustranně osiřelé xxxx pojištěncovo (xxxxxxxxxx). Xxxxx xx sirotčí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), nepečuje-li x xx pozůstalá xxxxx (xxxxxx) nebo xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx zemřelé xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Po xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx sirotčí důchod, xxxx-xx otcovství xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx pojištěnec (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mají xxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx smlouva x osvojení xxxxxxxx xxxxxxx xxx roku xxxx xxxxxxxxxxxxx smrtí xxxx před xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx jim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx roku xxxx xxxx smrtí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx pojištěncích (důchodcích) xxxxxx témuž dítěti xxx xxxxxx sirotčí xxxxxx, x xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx náleží xx 16. xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx tohoto věku xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 25. xxxx xxxx:

x) xxxxxx-xx si xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx vlastní xxxxx xxxxxxxx výživu, nebo

b) xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx studiem xxxx jiným školením (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx dítě xxxxxxxx školení nebo xxxxxx xx 25. xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchod, x dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x §60 xx xxxxxxx o výchovné xx xxxxx xxxx (§67 xxxx. 2 xx 5), o xxxxx důchodce xxxxxx. Xx xxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, xxxxx xx xxxxxxxx nepřísluší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přídavků podle xxxxxx ze dne 13. xxxxxxxx 1945, č. 154 Sb., o rodinných xxxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx. Výchovné x vdovskému důchodu xxxx xxxx nejméně 300 Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx by xxxxx xx výchovné xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx té x xxxx, která má xxxx v přímém xxxxxxxxxx.

(4) Xx dokončení 16. xxxx xxxx xxxxxx xxx výchovné xxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx důchod xxxxxxx (§67 odst. 7).

§69

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx zvýšeny xx x polovinu, xx-xx xxxxxxxx trvale xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx osobou. Xxxxxx sirotčí lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx věku. Stejně xxx zvýšiti xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§68).

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

Xxxx důchodů

§71

(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 8.400 Kčs a 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx let xxxxxxxxx xxxx 0.4 % xxxxxxxxxx ročního výdělku xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 0.8 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxx xx 60. xxxx xxxx xxxx xxxxx zvyšovací částky 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx kladou xx xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené v §61 xxxx. 2 xxxx. x) až x). Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Úhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně 8 % průměrného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodné xxx výměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx, xx 365 xxx činí xxxxx rok x xxxxxx xx počítá xx xxxx rok. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx národní pojišťovny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Průměrným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx roční průměr xxxxxxxxxxxx základů (§20) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx dávky, xx xxxxxxx xx menší xxxxx let, netrvalo-li xxxxxxxxx tak dlouho. Xxxxxxxxxx xxx prvního xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 1946 xx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx dávky xxxx xxx, x xxxx xxxxx napadla, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z celé xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx počet xxx, xxxxxxxx-xx pojištění tak xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, rozumí xx průměrným xxxxxx xxxxxxxx roční průměr xx tuto xxxxx xxxx. K xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx průměrný výdělek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nahoru.

(6) X xxxxxxxxxx mladších 21 xxx xx pokládá, xx-xx to pro xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx výdělek xxxxxxxxxx nejnižší xxxxxxxx xxxxxxx, jehož dosahuje 21xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx druhu.

(7) Xxx xxxx dobrovolného xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx (§148) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7, xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx 9.600 Xxx ročně.

(9) Xxxx-xx x pojištěnce xxxxxxx xxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx 4 pouze x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx 8.400 Xxx.

§72

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodce xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx dvou xxx x xxxxxxx xx xxxxx xx důchod xxxxx §62 xxxx §63 na podkladě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx původně xxxxxxxx důchod x xxxxxxxxx částky podle §71 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71 odst. 3 xxxxxxxx xxxx zde xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxxxxx xxxxxx povinně xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x xxxxxxx mu x xxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxx podle §62 xxxx §63, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx zvyšovacích xxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xxx první x xxxxxx.

§73

Důchod manželky (xxxxxx) xxxxx §64 xxxx 6.000 Xxx xxxxx.

§74

(1) Důchod xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyměřují z xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xx který by xxx pojištěnec (důchodce) xxxxx x xxxx xxxxx, xxx výchovného x bez zvýšení xxx xxxxxxxxxx.

(2) Důchod xxxxx (družky) podle §65 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. b) až x) xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxx (xxxxxx) podle §65 xxxx. 2 xxxx. x) činí 50 % xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(4) Důchod vyměřený xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxx nejméně 8.400 Xxx xxxxx, x xx x tehdy, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx původně podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxx, kdy u xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x) až x). Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx dobu alespoň xxxx xxx, xxxxxx xx xxxx vdovský xxxxxx snížen proto, xx xxxxxxx podmínky xxxxx §65 xxxx. 2 písm. b) xxxx d).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx důchod, jest xxxx, které náleží xxxxx xx xxxxxx xxxxx §65 odst. 6, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx počtu xxx, xxxxx xxxxxxxxx strávila x manželství x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). X xxxx po rozvodu xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx ženy oprávněné xxxxx §65 odst. 6 xxxxxx oprávněná xxxxx §66. Xxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxx nekrátí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx dítě.

(7) Xx-xx xx vedle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§66), xxxx xxxx důchod 8.400 Xxx ročně.

§75

Xxxxxxx důchod xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx polovinu důchodu xxxxxxxxxx (invalidního), na xxx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxxx smrti, xxx výchovného x xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 6.000 Kčs xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§76

(1) Pojištěncům podle §2 odst. 1 xxxx. x) a x) a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tělesné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx podle §§77 xx 88.

(2) Xxxxxx nároky mají xxx xxxxxxxxxxx vyslaní xxxxxxxxx zaměstnavatelem na xxxxx xx ciziny, xxxxxx-xx povinně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pracují, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx tohoto zákona; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx mají xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§77 xx 88; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx slyšení jednotné xxxxxxxx organisace x xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

§77

Pracovním xxxxxx xxxx xxxx, který utrpí xxxxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx v xx xxxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx, x nimž xxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru;

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx pohromách xxxx xxx hromadné pomoci x xxxxx celku.

§78

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx nemoci x povolání se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx výkonem zaměstnání x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x povolání i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrditi, xxxxxx pojišťovně x xxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx pojištěncovu, posuzuje xx xxxxxx následků xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti; xxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80

(1) Xxxx-xx úrazem xxxxxxxxx ztráta xxxxx 10 %, xxxxx xxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odškodné.

(2) Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx ztráta xxxxxxxxx schopnosti xxxxx 20 %, náleží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Úrazový xxxxxx xx vyplácí ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§82

Úrazový xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx pro xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx třetiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 x 6 (plný xxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, onu část xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

§83

Xxxxxxxxxxx úrazové odškodné xxxx trojnásobek ročního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82 písm. x).

§84

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx ztráty výdělečné xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx (§§80, 82 x 83) xxxxx.

(2) Xxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx zamítnut, xxxxxxx xxxx nezpůsobil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 10 %, nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jen za xxxxxxxx uvedené x §80 xxxx. 2.

§85

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 %, poskytuje se xxxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také jiným xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 %. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 %, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx odškodnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, nastalými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za některý x xxxx xxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxx, náleží odškodnění xxx ve výši xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xx úhrnnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§86

Sejde-li xx xxxxx xx úrazový xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx důchod xxxxxxxxx xxxx starobní, xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (starobní) xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx 20 % do 60 % x 15 %, nad 60 % xx 80 % x 25 % x xxx 80 % x 40 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zvýšený důchod xxxxx xxxx xxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % průměrného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 x 6.

§87

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vdově xxxx xxxxxx (§66) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 50 % x na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 10 % průměrného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 5 x 6).

(2) Oboustranně xxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxx jednorázové odškodné xx výši 20 % ročního výdělku xxxxxxxxx (§71 xxxx. 5 x 6).

(3) Xxxxxxx důchod, důchod xxxxxx x důchod xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx smrt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem, x 5 % plného xxxxxxxxx xxxxxxx.

§88

Činí-li ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx aspoň 20 %, ale nejvýše 45 %, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxxxx ministerstev xxxxxxxx péče x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxx odškodnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

§89 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

§90

Vznik xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku (nápad xxxxx). Stejně xxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxx, xxx xxx xxxx stanoveny zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx invalidní xxxxxx xxxxxx xxxx ztráty xxxx podstatného poklesu xxxxxxxxxx výdělku. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxx dnem, kdy xxxxxx zdravotní stav xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§91

Xxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxx zaniká odpadnutím xxxxxxx jeho podmínky , pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x smrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx něž jsou xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxx x invalidní xxxxxx zaniká zahájením xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené x §62 x x §63 xxxx. 3 xxxx zvýšením xxxxxxx xx xxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx tu xxx nepříznivý zdravotní xxxx xxxxx §63.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx manželky zaniká, xxxxx-xx manželka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x domácnosti xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx §64 xxxx. 1.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxx také xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxx §60 odst. 1 xxxx. x) až x).

§92

Krácení xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx důchod xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě případu xxxxx §72 xxxx. 2, xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x xxxx x xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx a fašistické xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx obou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5), z xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle tohoto xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převyšuje, xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx důchodu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30.000 Xxx a přesahuje-li xxxx důchodů xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx x jedné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx x vdovským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5), x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x polovinu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 30.000 Xxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx vět xxxx xxxx vždy xxxxxxx 5.000 Xxx.

(3) Má-li xxxxxxxx výdělek a xxxxxxxxx-xx xxxx důchodu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx 42.000 Kčs, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx částky, x xxxxxx úhrn xxxxxxxxx 42.000 Xxx, nejvýše xxxx o polovinu xxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx krácení xxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx do xxxx důchodů xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Zkrácení vdovského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxxxx (důchodce), xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx důchodů xxxxx odstavce 3 xx provede nejprve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx šesti kalendářních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxxx. Zvýší-li xxxx sníží-li se xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx výdělek nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx včas (§227 xxxx. 1), xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, po xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx. Xxxxxxx důchody xx xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx platí obdobně x xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Odpočivnými (zaopatřovacími) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx za xxxxxxx x válečné přídavky xxxxx §§66 x 74 xxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1922, x. 76 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx důchodu xx xxxxxx

(1) Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vyplácené xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx péče může x dohodě s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx států x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohoda.

(4) Xxxxxxx sociální se xx ciziny nevyplácejí.

XXXXX ODDÍL

Všeobecná xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určených x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§200) x x rámci xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx (§193) xx preventivní xxxx xxx xxxxxxxxxx x jejich rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxx péče, po xxxxxxx ji xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx.

(3) Xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx podrobiti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícím x provádění xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§95

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 plní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxx:

x) pravidelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těch, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) ohrožováni na xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zotavovnách xxx xxxxxxxxx dozorem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (horníkům x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx výchovu pojištěnců x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx zotavovacích xxxxxx xxx pojištěnce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx zákona xx xxx 19. xxxxxx 1947, č. 49 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx provádí v xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správou, x to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1947 Sb.; x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx správou xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§97

§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§98

§98 zrušen právním xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§99

§99 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

Péče o xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§100

(1) Pojišťovna xx vhodnými prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §§2734, xxxxxxxx o to, xxx se práce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stal opět xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§101

(1) Péči x xxxxxxxx provádí pojišťovna xxxxxxxx, jímž by xxxxxxxxxx xxxxx schopnosti x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx jiné xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úřady xxxxxxx xxxxx.

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení x dávkách x xxxxxxxxx

§102

Xxxxxx vylučující xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zločinu.

(2) Nárok xx nemocenské xxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§103

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxxx delší xxxx xxxxxx, xxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx platí, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx několik, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X mimořádných xxxxxxxxx xxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx příslušníkům, xxxxx x osobám, jež xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxx a invalidní xxxxxx se nevyplácí xx dobu výplaty xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx nápadem xxxxxxx.

§105

Promlčení xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx. Xx xxxx letech se xxxxxxxxx nároky xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx část vdovského xxxxxxx (§65 xxxx. 6).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxx se xxxxxxxxx xx xxxx letech xxx xxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xx nemoc x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxx x xxxxxxxx (§78 xxxx. 3). xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném v xxxxxxx x §78 xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odškodnění, xx xxxxxxxx, promlčuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx promlčuje v xxxxx roce xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxx výplaty dávek

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx vyplácejí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 16 xxx, zaokrouhlené xx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x měsíčních xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx, zaokrouhlené na xxxx koruny dolů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se může xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x pozadu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx (§64) starobního (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplatu.

§107

Výplata xxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxx zřejmě účelu, xxxxxxx xxxxx slouží, xxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx okresní soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx které xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místo xxxxxxxxxxx. Xxxx rozhodne xxxxxxxxx xx provedeném xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xxx, xxxx jest xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx použíti xx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávněného a xxxx rodiny.

§108

Nároky xx xxxxx xxxxx xxxx platně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) xxxxxx xx napadlé xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, obce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky proti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx.

§109

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx rozhodné pro xxxxxxxx dávky xxxx xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx-xx x snížení xxxx xxxxxxxxx dávky, nabývá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx byla xxx vyplacena. Dávka xx xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, nesplní-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxxx v §227 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxx okolností nebo xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxx xxxxx bylo-li soudně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx jako xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Ručení xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§111

§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§112

§112 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§113

(1) Xxxxxxxx-xx pojišťovna xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, aniž xxx xxxxx xx tyto xxxxx, xxxx poskytla-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx škodu.

(2) Xxxxxx-xx xx xx tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§109 xxxx. 1), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx důchodu. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pojišťovna xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx x xxxxxx xx jako xxxxxxxx. Xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx uplatněn xx xxxx po xxxxx vyměření důchodu.

§114

Xxxxxxxx právní jednání

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (důchodců) x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxx pozůstalých, která xxxx v rozporu x tímto xxxxxx, xxxx neplatná.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx dána xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx. Takové propuštění xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx, došlo-li x xxx xx podání xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx léčení.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx léčen v xxxxxxxx xxxxxx a xxx-xx propuštěn z xxxx xxxx xxxxxxx x práci, rozšiřuje xx zákaz propuštění xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§115

Nároky vůči xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxxx pokladnám, pojišťovnám, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx vznikl xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

Xxxxxx

§116

Xxxxxxxx prostředky

(1) Xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx (§§117 xx 134),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx pojištění xxxxxxxx (§135),

x) úhrnkovou xxxxxxx xx xxxxxxxxx nezaměstnaných (§136),

x) xxxxxxx příspěvkem (§137),

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny (xxxxxx, pokut a xxxxxx) xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

§117

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx (§20).

(2) Pojistné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) 6,8 % xx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x písm. x),

x) 5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §36 xxxx. 5,

c) 6,7 % za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx spolupracující xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí 10 %. Za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx (§76 xxxx. 1), xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 1 % vyměřovacího xxxxxxx.

§118

Xxxxx sazeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x 0,5 % xxxxxxxxxxxx základu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenovým x xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§119

Přirážka x pojistnému

(1) Xxxxxxxxxx-xx zařízení závodu, x xxxx je xxxxxxx aspoň pět xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxx (živnostenské xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přirážka xx xx 25 % xxxx sazby, x xx xx dobu xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx býti x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do 50 % xxxx xxxxx.

(2) Přirážka xx xxxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx přirážku xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměrem. Xxxxx xxxxx x přirážce xxxxxxxxxx o pojistném.

§120

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pojistné xx xxxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§121

Splatnost pojistného

(1) Pojistné xx platí xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx vždy xxxxxx dne každého xxxxxxxxxxxx měsíce., a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x předcházejícím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx x Úředním xxxxx stanoviti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podobnou xxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné bez xxxxxxxxxx vyměření. Xxxxxxxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx, xx případě xx stanoviti jinak.

§122

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx dne platiti xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx 5 %; může býti xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nezaplatil xxxxxxxx xx patnácti xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněna xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx

§123

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plátce xxxxxxxxxx.

§124

Manželka (manžel), bydlící x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxx domácnosti.

§125

Společně x xxxxxxxxxx xxxx:

x) majitel, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx pojistné s xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx v hudebních x xxxxxxxxx podnicích, xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, a xx xx dobu, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovány;

b) xxxxxxxx divadelní budovy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikatel, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) nositel xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx jakéhokoliv podniku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dluží xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnik xx xxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxx (xxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podnikatelem xxxx (jámy).

§126

(1) Kdo xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxx x x příslušenstvím, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Kdo nabyl xxxxx xxxxxx (hospodářství), xxxx xx pojistné x s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Změna xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pojišťovna xx povinna xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx dotčeno.

§127

Vládním nařízením xxxx xxxx stanoveno xxx xxxxxx druhy závodů xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nájemcem (xxxxxxxxx) xxxxx obdoby §126.

§128

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxxx (xxxxxx ručících xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx obmezeným xx pojistné xxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může pojišťovna xxxxxxx stavebníkovi xxxxxxx, xxx u xx xx vrub xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složil xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistné x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx a nemá-li xxx vymáhání pojistného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx příspěvkového období xx pojistné xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí xxxx xxx na vědomí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostníka x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx živnostník xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sděliti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx stavebnímu xxxxxxxxxxx výměr podle xxxxxxxx 2 x xxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx novou xxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Okresní xxxxxxx xxxxx zruší xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx živnostník xxx xxx nedluží.

§130

Xxxxxx xx pojistné

U xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxx, x podniků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x u xxxxxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výměru nemá xxxxxxxxxx účinku.

§131

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §§4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného nebo xxxxxxxxxxxxxxx členům xxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx z xxxx důchodu xxxx xxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.

§132

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nedoplatků. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx jeho doručení xxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povolán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, konkursním x xxxxxxxxxx přednostního práva xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§133

Xxxxxxxxx pojistného

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx vyměřiti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx letech xxx xxx xxxxxxxxxx. Podal-li xxxxxxxxxxxxx vědomě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx vůbec, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 10 xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx; bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy povinná xxxxx byla vyrozuměna x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx přerušuje xxxxxx úkonem, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymáhati xx, dověděl-li xx x xxxxx úkonu xxxxxxx; mimo xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxx konkursního x xxxxxxxxxxx xxxx.

§134

Vrácení pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxx úroku, xxxx-xx xxxxxxxxxx nazpět xx xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jest xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx po případě xxx xxxxxxxxxx.

(2) Doba, x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx, xx nezapočítává xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§135

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx odpočivných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v §8 xxxx. x) a x) xxxxx xx xxxxxx nákladů jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§136

Xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx poskytne x xxxxxxxxx jmění pro xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx každoročně xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x vrcholných xxxxxxxxx organisací.

§137

Státní xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§203) tak, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1949, xxxxxxx x to kmenové xxxxx.

(2) Stav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Pohledávky Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx ze xxx 13. prosince 1945, č. 156 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx zákona xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., x uznání xxxxxx xxxxxxxxx x cizozemských xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxxxxx.

ČTVRTÁ XXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX ODDÍL

Důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx

§138

(1) Xx horníky xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pokládají osoby, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx na povrchu:

a) x hornictví (§131 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx dobývání xxxxx,

x) x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jílů, xxxxx, xxxxx, sádrovce x xxxxxxxx, xxxx křemene xxxxxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx písků, pokud xx dobývání xxxx xx hornicku x xx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx báňští inspekční xxxxxxxxx se pokládají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxx o tajemnících xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx horníky xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx x podnicích (závodech) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x c) určitou xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx př. xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, mostů, vodní xxxxxx;

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rychlého xxxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx povahy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx měsíc;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci závodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodnímu xxxxxx xxxxx;

x) zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ozdravoven, podniků xxxxxxxxx a vzdělávacích, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx těžbě nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx průmyslu x po xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směrnice xxx posouzení, které xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxx zemí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platným.

(5) Xx xxxxx xxx zemí xx považuje u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxx také xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx konají z xxxxxxxxxx důvodů přechodně xx povrchu. X xxxxxxxxxxx pracujících xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx doby xxxxx xxx xxxx xxx k xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§139

(1) Horník má xxxxx xx starobní xxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §62 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx zaměstnán způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx:

x) 55 xxx věku a xxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 let při xxxxx xxx zemí, xxxx

x) 55 xxx xxxx x xxx xxxxxxxx alespoň 35 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví, x xxxx xxxxxxx 10 xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxxx

x) 60 let xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na starobní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx 55. nebo 60. xxx xxxx xx po uplynutí xxxx xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx který alespoň x xxxxxxxx celkové xxxx od prvního xxxxxx xx důchodového xxxxxxxxx (pensijního zaopatření) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx nucen xxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zemí xxxxxxxxx jeho dosavadnímu xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pod xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx z xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx splněnou.

§140

(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zvyšovací částka, xxxxxxx x §71 xxxx. 3 větách xxxx x xxxxx, 1,2 %, xx xxxx zaměstnání xxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx ročního výdělku.

(2) Xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx xxxx nejméně 14.400 Xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xx 7 x xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx nejvýše 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoviti xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx opomíjených xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvyšovací částky. Xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx

§142

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 předpisy o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromoprávním xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1936, č. 189 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x §1 xxxx. 1 x §2 xxxx. 2 xxxxxx ze xxx 28. xxxxxx 1947, č. 101 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxxx novinářů), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §124 xxxxxx xx xxx 21. února 1929, x. 26 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx službách, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dne 8. xxxxx 1946, x. 17 Xx. x. XXX, o xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x xx po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx československých xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx x o xxxxxx výměře, o xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§143

(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluv:

a) pojištěnce xx xxxxx uvedené x §60 xxxx x §26 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx podmínek;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důchodů xxxxxx pozůstalých;

c) xxxxx xxxxxxx x §4 xx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §§76 x xxxx., x xx xx xxxxxxxx §117 xxxx. 3 x §137.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 1949 xxxxxxxx x xxxxxxxx sazby xxx toto pojištění.

§144

Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxxx organisací. Xxxx-xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx, pokud členství x ní není xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx §§143 x 144 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx x hospodařením.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx xxxx vyhrazeno, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx prováděno xx xxxxxxxxxxx účtováním x hospodařením a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx, a to xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (připojištění individuální), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx kolektivní), xxxxx x pojistné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§147

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx zakládající povinné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li v xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 180 xxx povinně xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) a xxxxxxx-xx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxx (§§52 a 53).

(3) Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx pokračování x xxx kromě xxxxxxxxxx §52 x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx §40 xxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx nemohou xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěncovy x povinného pojištění.

(5) Xxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx počíná dnem xxxxxxxxxxxx xx zániku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(6) Xxxxxxxxxx pokračování v xxxxxxxxx xxxxxx:

x) vznikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce, x němž je xxxxxxx (xxxxxxxx 7), x to xxxxxxxxx xxxx tohoto měsíce,

c) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxxx republiky.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platí pojistné x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 odst. 3 x období, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2. Toto xxxxxxxx xx platí ode xxx xxxxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxx pojistného.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 7).

§148

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx-xx x xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splněna podmínka xxxxx §61. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pokračování x pojištění xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x němu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx pojistné zaplaceno xx xxxxxx po xxxxxxxx.

(3) Dobrovolné pokračování x xxxxxxxxx zaniká:

a) xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

b) xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7,

c) xxxxxxx dobrovolného xxxxxxxxx xxxxx §150,

x) dnem, xx něhož se xxxxxxxxxx xxxxxx důchod,

e) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx pojistné xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5), xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěnec.

§149

Dobrovolné pojištění nemocenské

(1) Xxxxx nepodléhající povinnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nárok osob xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx dávky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx xxxx kratší xxxx x delší xxxx xxxxx. Nárok xxxx xxxxxxxx vůbec xxx xxxxxxxxxx, těhotenství xxxx xxxxxx, byla-li xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo těhotná xxx v době xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx jeden xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxx zaplaceno do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x výši pojistného, xxx může xxxx xxxxxxxxx pevnou částkou, xxxx směrnice, xxxxx xxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx xx schválením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

§150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xxxxx xx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx sborech xxxx jinak a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), nejsou-li již xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20.

(2) Československé xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 4, xxxx zaměstnavatel dobrovolně xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx, xxx může xxx xxxx pojištění xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. X xxxxxx případech xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cizině xx xxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku a xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx příjmu tvořícímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x němu xxxxx do xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká v xxxxxxxxx uvedených v §148 xxxx. 3 xxxx. a), x), x) x x).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx pojištěnec, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovila, xx xxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pojištění xxxxx §1.

PÁTÝ XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§151

Xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahují xxx na poživatele xxxxxxx podle xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x xxxx x xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx x na jiné xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, upraviti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) i xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §§27 xx 31 x §59 xxxxxx x. 164/1946 Sb.

(2) Xxxxxxxxxxxx sociální péče xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ministerstvy x xx slyšení Xxxxxxxx národní pojišťovny xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx ošetřování v xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxx x xxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx skupinám xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům církevních xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

PÁTÁ XXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna

§152

§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§153

§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§154

§154 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxx

§155

§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Sbor xxxxxxxx

§156

§156 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§157

§157 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxxxxxx

§158

§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§159

§159 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§160

§160 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§161

§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§163

§163 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§164

§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§165

§165 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§166

§166 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§167

§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Správní sbor

§168

§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§169

§169 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§170

§170 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§171

§171 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§172

§172 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Ředitelství národní pojišťovny

§173

§173 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny

§174

§174 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§175

§175 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§176

§176 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx xxxxx

§177

§177 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§178

§178 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§179

§179 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§180

§180 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Společná ustanovení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§183

§183 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§185

§185 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§187

§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§189

§189 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§190

§190 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§191

§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§193

§193 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxx lékařské služby

§195

§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§197

§197 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§198

§198 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§199

§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXX ODDÍL

Hospodaření Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx

§200

§200 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§201

§201 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§202

§202 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/1949 Sb.

§203

§203 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§204

§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§205

Xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx pojišťovny se xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 x §19, jakož x xxxx. Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příspěvky.

(2) X podpůrného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx národní pojišťovna xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pozůstalým, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx zřetelem k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

§206

§206 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§207

§207 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXXX ODDÍL

Berní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx

§208

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, úřady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx, důchodci, léčebnými xxxxxx, lékaři a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§197 odst. 5) x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx (xxxxx) x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx soudním, xxxxxxxxx x správním, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona. Z xxxxxxxxxxxx [§143 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x §144] xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovací xxxxxxxx x poloviční xxxx. Žádá-li o xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx vyhotoviti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (stejnopis) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (kolků).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, její xxxxxxx x fondy, xxxxx i podniky x xxxxx jí xxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx jsou osvobozeny xx daně xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně x obratu co xx xxxxxxx x xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx x plněním úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x právních jednání x xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x právních xxxxxxx x xxxxxx x zcizení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelům, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxx tato xxxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxxxxxx osobní osvobození xx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxxx podniků a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx jmění xxxxx xxxxxxxx x poplatkovém xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx poplatkového xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxx v §6 xxxxxx xx dne 8. dubna 1938, x. 76 Sb., x xxxxxxxxxxx ekvivalentu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnu.

(7) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx nositele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx berní xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx uvedeny x §278, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§209

§209 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§210

§210 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§211

§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

ŠESTÁ ČÁST

Dozor xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx

§212

§212 xxxxxx právním předpisem č. 100/1953 Sb.

§213

§213 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§214

§214 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§215

§215 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§216

§216 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

SEDMÁ ČÁST

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX ODDÍL

Řízení x pojišťovny

§217

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx organisační xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a opatření x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stran xxxxxx (§222).

(2) Xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna.

§218

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xx místně příslušná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx sídlo podniku (xxxxxx); xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx obvodě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Peněžité xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx spor x xxxxxxxxx příslušnost mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, určí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ústředna.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušníci, xxxxx se zdržují xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx okresní národní xxxxxxxxxx xxx místně xxxxxxxxx xxxx u xxxxx jest xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxx, obdrželi xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x nich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx.

§219

Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx příslušností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §218. Xx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jest xxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, x xxxxxx obvodě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x navrácení v xxxxxxxx stav a x xxxxxx řízení.

(2) X xxxx xxxxxxx §§15 x 16, §92 xxxx. 5, §§106 a 121 x §223 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozůstalí xx xxxxxxx povinni kdykoliv xxxxxx zprávu pojišťovně x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxxx dávky.

§221

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Veřejné úřady, xxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxx, korporace, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhověti x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnu x xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx x xxxx správu.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxx.

§222

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se doručují xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výměr x xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx si xxxxxx výslovně jeho xxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx některou xx stran nebo xxxxxxxxxxx popřena.

(3) Výměr x xxxxx se xxxxxxxx, přiznává-li pojišťovna xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x odnětí dávky xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx oprávněná xxxxx x jeho xxxxxx do xxxxxxx xxx xx xxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxx proto, xx byla xxxxxx xxxxxxxx práce.

(4) Výměr x odepření,odnětí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovati xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx. Bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxx poučení xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměry x xxxx písemnosti xxxxxx xxxxxxx svými xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxx

§223

Xxxxxxxxx nároku

(1) O xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx dosáhnuvší 18 xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dávku příslušející xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce (xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx) oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úraz xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxx xx osmi dnů. Xxxxxxxxxx §105 odst. 3 x 4 xxxxxxx nedotčeno.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nárok xx dávku x xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx složky Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx straně xx xxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxx sděliti, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady, a xx-xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření.

(2) Xxx-xx nárok xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podmíněné invaliditou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxx xxxx znovu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxxxxx rozhodnutí jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx zhoršení x xxxx zdravotním stavu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx důchod xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdělečná xxxxxxxxxxx xxx pominula.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přes xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxx, xxxxxxx se za xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx.

§225

Zemře-li osoba, která xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx manžel, manželka, xxxx, xxxx, matka, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxx smrti ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

§226

Veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavy x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx požádání pojišťovny, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx pojišťovacími xxxxx provésti příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x vydávati xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx třeba x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx úkony určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§227

(1) Příjemce xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx patnácti xxx xxxxxxx pojišťovně důvod xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx této povinnosti.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xx xxx xxx xx přiznání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxx býti odepřena xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx.

XXXXX ODDÍL

Opravné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§228

§228 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxx

§229

§229 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§230

§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§231

§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§232

§232 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§233

§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§234

§234 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§235

§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

Xxxxxxxx pojišťovací xxxx

§236

§236 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§237

§237 zrušen právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§238

§238 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§239

§239 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§240

§240 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx trestní

§241

Pro xxxxxxxxx xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxxx včas xxx xxxxxxxx omluvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xxx náležité xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx splní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a předkládati xxxxxxx xxxxx §§21 xx 23;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxx zkrácena práva xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x tohoto zákona;

d) xxx poruší povinnost xxxxxx uloženou mu xxxxx zákonem;

e) xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx úmyslně xxxx z nedbalosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx;

x) kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) kdo xxxxxxxx, ač k xxxx xxxx oprávněn, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx organisačních složek xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxx ustanovení x úrazové xxxxxxx (§§97 xx 99);

ch) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podle §241 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx orgán, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Skládá-li xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx fysických xxxx, xx xxxxx x xx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pověřil-li xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §241 xxxx. x) nebo písm. x), xx trestně xxxxxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxxxxxxx xxxx ručí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě.

§243

(1) Přestupky (§§241 x 242) se xxxxxxxx podle zavinění x podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx pokutou xx xx 15.000 Xxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §§241 x 242 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(3) X xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxx přestupků uvedených x §§241 a 242 xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx zavedeno xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx.

§245

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §§241 x 242 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxx pachateli v xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx přestala xxxxxxx (jednání nebo xxxxxxxxx) náležející xx xxxxxxxx podstatě přestupku. Xxxxxx-xx xxxxxxxx náležející xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, počíná xxxxx od této xxxx.

(2) Uložený xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx dobu, po xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

PRVNÍ ODDÍL

Společná xxxxxxxxxx přechodná

§246

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx xx 31. xxxxxxxx 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx listě organisační x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a x přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx sociální péče x dohodě x xxxxxxxxx zdravotnictví.

§247

(1) Dnem 1. xxxxxxxx 1948 se xxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

2. Xxxxxxxxx pensijní xxxxx x Xxxxx,

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx pokladna x Xxxxx,

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x x Xxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1924 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx,

7. okresní xxxxxxxx pojišťovny xx Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovna československé Xxxxxxxxxxx x Bratislavě,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohraničním xxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxx pokladny,

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx x Praze,

11. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,

12. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,

13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx továren xx tabák,

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxx v Xxxxx,

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Přerově,

16. státní xxxxxxxxxx horníků na Xxxxxxxxx,

17. Ústřední svaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx,

18. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,.

(2) Dnem, xxxxx xxxx xxxxx vládním xxxxxxxxx, xx xxxxx:

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

3. Xxxxxxxx fond Xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. Pensijní fond Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, x xx xxx co xx xxxxxx působnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x nemovité xxxxx x všechna xxxxx a závazky xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jmění xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxx xxxxxxxxxxx (§201), x xx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx zrušených xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, uvedených x odstavcích 1 x 2, na Xxxxxxxx národní pojišťovnu x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přechodu xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnu v xxxxxx úředních xxxxxxxxxxx x seznamech.

(5) Xxxxxxxxxxx x převzetí práv x závazků xxxxx x xxxxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 1 x. 12 x 13 a x xxxxxxxx 2, xxxxx x x xxxxxxx xxxxx převzatých závazků x o povinnostech xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

§248

(1) Při převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svazů, jakož x xxxxxxxx x xxxxx uvedených x §247 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, služební xxxxxxxxx, xxxxx měli x dosavadního zaměstnavatele. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (§188 xxxx. 1), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Služební x xxxxxxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxxxx, jak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kategorií x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx započtené x se xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx převzatý xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xx za xx, xx dobrovolně xxxxxxxxx xx služeb; x xxx případě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx to jeho xxxxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x tenkrát, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx místě, xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zřetel xx xx xxxxxx xxxxxx, rodinné, hospodářské x sociální xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx x xxxxxx organisačních xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zaměstnanci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxxxx nemocenskou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mohou xx 30. xxxx 1948 prohlásiti, že xxxxxxxx xx služeb Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§249

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupuje xxxx 1. xxxxxxxx 1948 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx s lékařskými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx do dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §197 odst. 3 x 4. Xxxxx xxxxxx touto vyhláškou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx xxx pojištěnce xxxxxxx v §§4 x 5 x xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx §197 xxxx. 3 x 4.

(2) Ustanovení odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §197 odst. 5.

§250

Xxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, rozumějí xx xxxx od 1. xxxxxxxx 1948 Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§251

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx, xxxxxxx ministr xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací. Xxxx xxxxxxx komise vykonává x výhradou xxxxxxxx 4 působnost xxxxx xxxxxxxx x představenstva.

(2) Xxxxxxx xxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx slyšení vrcholných xxxxxxxxx organisací správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx jmenování xxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx účinnosti jednotlivých xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členy xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx funkce zanikla x xxxxxx důvodu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxx. Totéž xxxxx xxxxxx správní komisi Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxx jde x xxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx organisačních xxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx platí ustanovení xxxxxx zákona o xxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx organisačních xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§252

Xxxxx jednací xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (správní xxxxxx) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

§253

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, projednávají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositelů veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxx organisačních xxxxxx x xxxxx x xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x způsobem těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v tom xxxxx, x xxxxx xxxxxx dne jsou, xx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx soudy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Úředním listě xxxxxx, xxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxx pojatých do xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhali pojištění,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1925, x. 221 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx zákona xx xxx 18. prosince 1941, č. 270 Xx. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) důchodců (§8),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§4) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny (§5).

(2) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxx.

§255

(1) Dokud ustanovení §120 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxx xxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovně xxxx pojistné; xxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výplatě xxxx (služného, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx připadá xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx tohoto svého xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xx platí x tenkráte, bylo-li xxxxxxxx vyměřeno xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx požitky) xxxxxxxxxx x časových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx (xxxxxxxx, platu, služebních xxxxxxx), se považuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx než xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dopouští xx xxxxxxxxx, který xx xxxxx podle §§241 xx 245.

x) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pojistného nezaplatil xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. x), xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx stíhá xxxxx §§241 xx 245 x xxxxxx xxxxxxx xx xx 50.000 Xxx, x xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx měsíců.

f) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 písm. a) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaopatřovacích xxxxx [§8 xxxx. x) x x)].

§256

Xxxxxxxxxx §19 xxxxx, x xxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 a xxxxx xx něm.

§258

Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§259

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x knihovní xxxxxx, jichž xx xxxxx k xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx (§247 xxxx. 1 x 2), xxxx xxxxxxxxxx od poplatků x xxxxx. Od xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zápisy, xxxxx xx třeba x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx učiněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx národního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předpisy x ochraně xxxxxxxxx xx netýkají nemovitostí, xxxxx xxxxx §247 xxxx. 3 přešly xx xxxxxxxxxxx pojišťovny, xxxx-xx určeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxxx §§241 xx 245 platí xxxx xxx xxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, pokud xxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§261

Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx 1. xxxxx 1948 x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx dříve.

§262

Pojišťovna poskytne xxxxxxx xxxxxxxxx (§§198 x 199) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§198 x 199 od 1. xxxxx 1948, i xxxx pojištěnec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§263

(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxx 1. října 1948 xxxx xxxxx xx nemocenské podle §36 pro xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stupňů uvedených x §36 odst. 2 xxx, že xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stupeň, třetí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stupeň druhý xx xxxxxxxx. X xxxxxx příjmů, xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 1948, přihlédne xx xxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxx karenčních xxxx podle §37 xxxx. 1 a 2 počíná xxxxxxxx 1. xxxxxx 1950.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných (xxxxxxxxxxxxxx) do 30. xxxx 1948.

§264

Peněžité xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) v xxx xxxxxx. Nastane-li xxxx porod v xxxx xx 15. xxxxx 1948 xx 15. listopadu 1948, xxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx splněny xxxxx xxxxx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx podle tohoto xxxxx. Peněžité dávky x xxxxxxxxx vyplácené xx 30. xxxx 1948 xx započtou xx xxxxxxxxx nároku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx rozumějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dávky xxx xxxxxx.

§265

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 1948 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rovnajícího xx xxxxxxxxx výdělku oné xxxxx, ve xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §251 xxxxxx x. 221/1924 Sb. x pojištění xxxxx §149 xxxxxx xxxxxx.

§266

(1) Jestliže xxxxx, xxxxx teprve xxxxx xxxxxxx xxxxx podrobeny xxxxxxxxxxxx pojištění, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1950 xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pojišťovnami xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx bez výpovědi, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 30. června 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx smlouvu. Smlouva xx ruší prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pojistník xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zrušiti takovým xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o soukromém xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) nemocenského xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

TŘETÍ ODDÍL

Přechodná ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§267

(1) Podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Důchody xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pojištění xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx) a xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka pro xxxxx výplatu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nárok xx tento xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxx vyžaduje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx určitou dobu xxxxxx xxxxxxxxx, kladou xx příspěvkové xxxx, xxxxxxx x některém x dosavadních odvětví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dobrovolného pokračování x pojištění, na xxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vrácení xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, kladou xx horní xxxxxxx xxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx výdělku, který xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx 30. xxxx 1948 x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1945, xxxxxx se xx xxxxxx xxx, jako xx napadl xxx 30. xxxx 1948. Xxxxxxxxxx §270 platí x zde. Xxxxxxx-xx xxxxxxx důchod xx xxxxxx osobě, xxxxxx xx jí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §74 x důchodu xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxx xx xxx.

§268

(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nesmí xxxx nižší xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx napadl 30. xxxx 1948 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §270. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx i pro xxxx důchodů xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxx zřetel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (zaopatření), xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948. Xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxx x zaměstnání xxxxxxx x pojistné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vstupují do xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, upraví xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx získají xx 30. xxxx 1948 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §88 zákona xx xxx 6. xxxxxx 1947, x. 44 Xx., x hornickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčeno. Xxxx-xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx podle xxxxxx č. 44/1947 Sb.

(5) Nároky xxxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §270. X účelového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění nároků xxxxxxxxxxx vyňatých x xxxxxxxx povinnosti veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxx 1948, č. 98 Sb., x soustředění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x některých xxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxx xxxxxxx jest xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úlevách xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 98/1948 Sb.

§269

(1) Získal-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30. září 1948 xxxxxxxxx, xxxxx xx 30. xxxx 1951 xxxxxxxx §61 xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx pojištěnec xxxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx x nezanikly-li xxxxxx xx 30. xxxx 1948, avšak x xxxxxx důchodu xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 1. října 1948. Vdovské xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Xx. x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x doplňujících xxxxxx xxxx za xxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. b), c) xxxx x) xx xxxx 1.000 Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx 800 Xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 5 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxx xxx 30. xxxx 1948 dobrovolně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x veřejnoprávním důchodovém xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x dosavadním xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxx xxxxxx zákona.

(4) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx 30. září 1948 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx 20 xxx pojištění xxxxx §62 xxxx. 2 xx splněnou.

(5) Nárok xx xxxxxxx podle xxxxxxxx x pensijním xxxxxxxxx soukromých zaměstnanců, xxxxxxx xx 30. xxxx 1941, xxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx do 30. xxxx 1949. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx platných x den xxxxxx.

(6) Xxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxx armádě (xxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Sb., x propůjčování xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx 3. xxxxx 1946, x. 196 Sb., jímž xx doplňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 462/1919 Xx.) a xxxx xxxx xxxxxx xx národním boji xx xxxxxxxxxx (zákon xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx účastnících národního xxxx xx xxxxxxxxxx) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx kladou pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx roveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx již xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §§4 a 5, xxxxx napadly xx 30. září 1953, xxxx nejvýše 21.000 Xxx ročně; xxxxxxx-xx x xxxx xx 1. xxxxx 1953 xx 30. xxxx 1958, činí xxxxxxx 30.000 Xxx ročně. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vyměřují xx xx starobních (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, stanovených podle xxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx pojištěnce, xxxxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxx čekací xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxx nezanikly.

§270

(1) Xxxxxxx přiznané xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1924, x. 221 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, invalidity x xxxxx, a xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 30. xxxx 1948, xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x přídavcích x xxxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3), se zvyšují x 40 % xxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxx důchody přiznané xxxxx xxxxxx č. 221/1924 Xx. ve xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x doplňujících xx xxxx xxxxxxx x 300 Kčs xxxxxxx. Úhrnné xxxxxxx xxxxx přesahovati 800 Xxx xxxxxxx.

x) Vdovské xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1945 Sb. se xxxxxxx x 70 %. Splní-li xx xxxx odpadnou-li xxxx xxxxxxxx později, xxxxxx xx nebo xxxxxx xx zvýšení podle xxxx xxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 221/1924 Xx. a xxxxxxxx xxxxx xxxxx měnících x doplňujících xx xxxx xxxxxxx x 200 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx důchody xx zvyšují x 200 Xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1947, se xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 65xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx výši, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vdovám xxxxxxx 55xxxxx, xxxxx xx už xxxxxxxxxx. Xxxxx upravené důchody xx zvyšují xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Xx. x xxxxxxxx xxxxx zákon měnících x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx zákon č. 44/1947 Sb.

(3) Xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příplatku xx dítě) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx výchovné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/1945 Sb. ve znění xxxxxxxx xxx měnících x doplňujících.

(4) Dosavadní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x dcer xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 8.400 Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchod xxxx xxxxx x xxxxx nemají jiný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §89 xxxx. 7.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx důchodů, zvyšuje xx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x pro xxx část xxxxxxx x pensijního xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ode dne xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle předchozích xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx splátky xx xxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxx závazků xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §268 xxxx. 5 xxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§271

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx upravují od 1. října 1948, xxxxxxxxx-xx xx zároveň xxxxxxx x důchodů xxxxx §270 a xx-xx xx pro xxxxxxxx příznivější, takto:

1. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1945, zvyšují xx xxxxxxx:

x) při 100%xx ztrátě výdělečné xxxxxxxxxx na 18.000 Xxx xxxxx;

x) při xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aspoň 20 % na xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx stupni ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) důchody xxxxxxxxxxx se x xxxxxx případech upravují xx 5.400 Xxx xxxxx.

2. Stal-li xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemědělském xxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945 nebo xx Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, zvyšují xx xxxxxxx:

x) xxx 100%xx ztrátě výdělečné xxxxxxxxxx na 12.000 Xxx ročně;

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 20 %, na Xxxxxxxxx aspoň 25 %, xx xxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx x písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3.600 Kčs ročně.

3. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx x době xx 1. xxxxxxxx 1945 xx 31. xxxxxxxx 1947, zvyšují xx xxxxxxx:

x) xxx 100%ní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20.000 Xxx xxxxx;

x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopnosti xxxxxxxxxx aspoň 20 % xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. x), xxxxx odpovídá xxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx pozůstalých x xxxxxx případech xx xxxxxxxx na 6.000 Xxx xxxxx.

4. Xxxx-xx xx odškodněný xxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 xxxx x xxxxxxx zemědělském xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945, poskytne xx:

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 %, xxxxxxx ve xxxx 1.000 Xxx;

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx výdělečné schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx 10 %, nepřevyšuje však 30 %, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požádají-li x xx nejpozději xx 30. xxxx 1949:

xx 10 % xx 20 % xxxxxxxxx neschopnosti 4.000 Xxx,

xxx 20 % xx 25 % xxxxxxxxx neschopnosti 12.000 Xxx,

xxx 25 % xx 30 % xxxxxxxxx neschopnosti 18.000 Xxx.

(2) Xx dobu xxxx 1. xxxxxx 1948 platí od 1. ledna 1948 xxx úpravu xxxxxxx x xxxxxxxxx zemědělských xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx ustanovení čl. XX §4, xxxxx xx týče §5 xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 1948, x. 70 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávním sociálním xxxxxxxxx.

§272

(1) Xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxx uvedených v §2 xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činny x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx příslušníkům při xxxxxxxxx úrazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§27, 28 x 34. Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §76 odst. 1 xxxxxx, x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx odškodnění xx xxxxxxxx úrazy xxxxx §§7788 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

§273

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1929, x. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporách, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 107 Xx. n. XXX, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a doplňujících, xxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxx starobní xxxxxxx.

§274

Ustanovení §92 xxxx. 1 x 2 xx vztahuje na xxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. říjnem 1948 xxx xxxxx, xxxxxx-xx se s xxxxxxx xxxx odpočivnými (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx napadlými xx 1. xxxxx 1948. Za xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §71 xxxx. 5, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §92, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§275

O xxxxxxxxxxxxx ústavech x jiných zaopatřovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákona č. 98/1948 Sb.

§276

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou osob, xxxx důchody xxxxxxx xxxxx zákona č. 44/1947 Sb., xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1948, vyplatí xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx toto xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pensijním xxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxxx o Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z pojištění xxxxx §124 xxxxxx x pensijním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx důchody xxxxx xxxxxx č. 44/1947 Sb., kteří xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx červenec 1948, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 600 Xxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx (vdoveckým) 400 Kčs,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxx 200 Xxx.

(4) Platy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx mzdy.

(5) Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx odvětvích veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 1948 xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §246 xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx toho xxxxxx účelné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx též xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXXX ODDÍL

Závěrečná xxxxxxxxxx

§277

(1) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectev), xxxxx xx při xxx xxxx rozhodnutími x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx vyhlášené xxxxx tohoto zákona x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§278

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, všechny xxxxxxxx, xxxxx upravují veřejnoprávní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx upravené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx použivatelnost xxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x doplňujících:

a) xxxxxx xx dne 9. xxxxx 1924, x. 221 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x stáří,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. července 1941, x. 365 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx s xxxx zákona ze xxx 13. března 1941, x. 55 Xx. z., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx 15. října 1925, č. 221 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1941, x. 270 Xx. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) vládního xxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1943, č. 70 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nařízení xx xxx 30. xxxxxx 1942, x. 99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny,

f) xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1947, č. 44 Sb., x hornickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zákona xx xxx 11. xxxxxxxx 1922, x. 242 Xx., x pojištění x xxxxxxxx bratrských xxxxxxxx,

xx) xxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 1887, x. 1 x. x. x x. 1888, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx XXX/1907, x pojištění průmyslových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx článku XVI/1900, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) zákona xx xxx 10. xxxxxx 1925, č. 148 Xx., x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx ze xxx 30. xxxxx 1947, č. 18 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx ve veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zákona xx xxx 5. xxxxxx 1947, č. 46 Sb., x odškodnění xxxxxx x povolání,

l) xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1929, x. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 107 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory,

m) xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

n) xxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx továren xx xxxxx,

x) xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1948, č. 70 Sb., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x. 1/1888 x. x. ve xxxxx xx. XXX xxxxxx x. 207/1919 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§279

(1) Ustanovení xxxx x xxxxx xxxxx x prvního x xxxxxxx oddílu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1948. Xx tomto xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojitění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §247 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. října 1948. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxx účinnosti xxxx, xxxxx určí xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postupně xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podrobnostech xxxxxx pojištění x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, jakož i xxxx pojistného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §120 xxxx. 1 x §135 nabývají xxxxxxxxx x xxx, který xxxxxxx vláda nařízením.

(5) Xxxxxxxxxx §246 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

§280

Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx členy vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx k §78

Běž. xxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx:
Xxxxxxx (§78, xxxx. 1)
X.
XX.
XXX.
1 Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx onemocnění xx považují xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx. X 1 - 16: Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx látky xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, používají xxxx se xxxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxx xx xxxxx jinak
2 Onemocnění x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
3 Xxxxxxxxxx xx xxxxx x jejích xxxxxxxxx
4 Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
5 Xxxxxxxxxx x manganu x xxxx xxxxxxxxx
6 Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
7 Xxxxxxxxxx z xxxxx- x xxxxx- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx
8 Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mastné řady
9 Onemocnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a dusičných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
10 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
11 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
12 Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
13 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhelnatého
14 Onemocnění x kyanovodíku x xxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dusíkatého xxxxx)
15 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
16 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx kožními xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)
17 Xxxxx xxxxxxxxxx účinkem škodlivin, xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx ke xxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
18 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plic, způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx případě x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, i xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou pojištěnci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
19 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ústavy xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pathlogické, serologické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxx ústavy; dále xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, prohlásí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
20 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxx
21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx vzduchu v xxxxx se používá xxxxxx (caissons) nebo xxxxxxxxxx xxxxx
22 Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, svalů, cév x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stlačeným xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx stejně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx
23 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxx xxxxxxx
24 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx účinky Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovávají, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx
25 Xxxxxxxxxx dolních xxxxxxxxx xxxx x xxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx x prachem x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxx) X 25 x 26: x nichž jsou xxxxxxxxxx vydáni xxxxxx xxxxxxxxx
26 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
27 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx křemičitý xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typickými rentgenologickými xxxxx. Setká-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx tuberkulosa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X 27 - 29: v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
28 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plic
29 Onemocnění xxxxxxxxx plic xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx roentgenologickými xxxxx, x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
30 Xxxxxxxxxx x chromových xxxxxxxxx. Kožní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x povolání xxx potud, xxxxx xxxx projevem celkového xxxxxxxxxx, způsobeného pronikáním xxxxxxxxxx látek xx xxxx x xxxxx se xxxx sloučeniny xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx jich xxxxxxx
31 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx těžkou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxxx hluku
32 Onemocnění xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; železárny, xxxxxxx xxxx, smaltovny, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx karbid, xxxxxxxxx (autogenní i xxxxxxxxxx)
33 Xxxxxxxxxx nystagmem x xxxxxxx x složitých xxxxxxx Xxxx
34 Xxxxxxxxxx nervu loketního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
35 Xxxxxxx plic xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

§24

Xxxxxxxxx xxxxx 1953 xx zrušují:

...

c) xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1948 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxxx;

...

§24 písm. x) vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/1952 x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

§3

Předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx:

x) ustanovení xxxxxx x. 99/1948Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x ustanovení xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxxx v národním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

...

§3 písm. x) vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/1952 x účinností xx 1.1.1953

§64

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxx x. 99/1948 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx i ustanovení xxxxxxxxxxx předpisů k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

...

§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 54/1956 x xxxxxxxxx od 1.1.1957

§91

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zejména xx xxxxxxx:

...

x) zákon x. 99/1948 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyjma §§110 xx 112,

...

§91 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 55/1956 x xxxxxxxxx od 1.1.1957

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.5.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

319/1948 Xx., x xxxxxxxxx soudnictví

s xxxxxxxxx xx 31.12.1948

269/1949 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x národním xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1948

142/1950 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxxxx právnych xxxxxxx (xxxxxxxxx súdny xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.1951

67/1951 Xx., x xxxxxxxxxxx xxx práci

s xxxxxxxxx xx 30.7.1951

46/1952 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodin

s xxxxxxxxx xx 1.10.1952

76/1952 Xx., x xxxx xx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

109/1952 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

100/1953 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx od 1.1.1954

54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

55/1956 Sb., x sociálním zabezpečení

s xxxxxxxxx od 1.1.1957

58/1956 Xx., x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1957

Jedná xx x právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.