Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1957.


Zákon o národním pojištění

99/1948 Sb.

Zákon

PRVNÍ ČÁST - Všeobecná ustanovení

Obsah zákona §1

PRVNÍ ODDÍL - Osobní rozsah pojištění §2

Zaměstnanci §3

Osoby samostatně výdělečně činné §4

Spolupracující členové rodiny §5 §6 §7 §8

Nezaměstnaní §9

Pojištění osob vykonávajících několik činností §10

Vynětí z povinného pojištění §11

DRUHÝ ODDÍL - Povinné pojištění §12 §13

Zaměstnavatel §14

Ohlášky §15 §16 §17 §18 §19

Vyměřovací základ §20

Záznamy o příjmech §21

Kontrolní právo pojišťovny §22 §23

Odchylky v provádění pojištění §24

DRUHÁ ČÁST - Dávky z pojištění §25

PRVNÍ ODDÍL - Dávky nemocenského pojištění §26

Dávky věcné - Ošetřování v nemoci a zvláštní léčebná péče

Mimoústavní ošetřování §27

Ústavní ošetřování §28

Zvláštní léčebná péče §29

Podmínky pro odevzdání do ústavu §30

Výpomoc v rodině §31

Pomoc v mateřství §32

Péče o chrup §33

Pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách §34

Pomoc proti neplodnosti §35

Dávky peněžité

Nemocenské §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

Peněžité dávky v mateřství §44

Podpory při ústavním ošetřování §45 §46

Zvláštní výpomoc při sociálních chorobách §47

Náhrada za výpomoc v rodině §48

Pohřebné §49 §50 §51

Společná ustanovení o dávkách nemocenského pojištění

Ochranná lhůta §52

Dávky osob vykonávajících několik činností §53

Rodinní příslušníci §54

Lékařská služba §55 §56 §57 §58

Léčebný řád §59

DRUHÝ ODDÍL - Dávky důchodového pojištění §60

Základní podmínka nároků §61

Starobní důchod §62

Invalidní důchod §63

Důchod manželky §64

Vdovský důchod §65

Důchod družky §66

Sirotčí důchod §67

Výchovné §68

Zvýšení pro bezmocnost §69

Výbavné §70

Výše důchodů §71 §72 §73 §74 §75

Odškodnění za pracovní úrazy §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Sociální důchod §89

Společná ustanovení o dávkách důchodového pojištění

Vznik nároku na dávky §90

Zánik nároku na dávky §91

Krácení důchodů §92

Výplata důchodu do ciziny §93

TŘETÍ ODDÍL - Všeobecná péče o pojištěnce a rodinné příslušníky

Preventivní péče §94 §95

Úrazová zábrana §96 §97 §98 §99

Péče o povolání pojištěnců se sníženou pracovní schopností §100 §101

ČTVRTÝ ODDÍL - Všeobecná ustanovení o dávkách z pojištění

Důvody vylučující nárok na dávky §102

Důvody vylučující výplatu dávky §103 §104

Promlčení nároku §105

Způsob výplaty dávek §106

Výplata dávek jiné osobě §107 §108

Změna a vrácení dávky §109

Ručení zaměstnavatelů (podnikatelů) a třetích osob za pojistné škody §110 §111 §112 §113

Neplatná právní jednání §114

Nároky vůči třetím osobám §115

TŘETÍ ČÁST - Úhrada

Úhradové prostředky §116

Pojistné

Sazby pojistného §117

Změna sazeb pojistného v nemocenském pojištění §118

Přirážka k pojistnému §119

Plátce pojistného §120

Splatnost pojistného §121

Příslušenství pojistného §122

Záruky za pojistné §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129

Zálohy na pojistné §130

Omezení dávek pro neplacení pojistného §131

Vymáhání pojistného §132

Promlčení pojistného §133

Vrácení pojistného §134

Jiné prostředky úhrady

Úhrnková částka za pojištění důchodcům §135

Úhrnková částka za pojištění nezaměstnaných §136

Státní příspěvek §137

ČTVRTÁ ČÁST - Zvláštní druhy pojištění

PRVNÍ ODDÍL - Důchodové pojištění horníků §138 §139 §140 §141

DRUHÝ ODDÍL - Důchodové pojištění redaktorů §142

TŘETÍ ODDÍL - Důchodové připojištění §143 §144 §145 §146

ČTVRTÝ ODDÍL - Pojištění na podkladě dobrovolnosti

Dobrovolné pokračování v nemocenském pojištění §147

Dobrovolné pokračování v důchodovém pojištění §148

Dobrovolné pojištění nemocenské §149

Dobrovolné pojištění důchodové §150

PÁTÝ ODDÍL - Zajištění dávek nepojištěným osobám

Zvláštní úpravy v nemocenském pojištění §151

PÁTÁ ČÁST - Organisace a hospodaření národního pojištění

PRVNÍ ODDÍL - Ústřední národní pojišťovna §152 §153 §154

Ústřední orgány §155

Sbor delegátů §156 §157

Představenstvo §158 §159 §160 §161

Revisní komise Ústřední národní pojišťovny §162 §163

Ředitelství Ústřední národní pojišťovny §164 §165

Národní pojišťovny §166 §167

Správní sbor §168 §169 §170 §171

Revisní komise národní pojišťovny §172

Ředitelství národní pojišťovny §173

Okresní národní pojišťovny §174 §175 §176

Správní výbor §177 §178 §179

Revisní komise okresní národní pojišťovny §180

Ředitelství okresní národní pojišťovny §181

Společná ustanovení organisační

Zastupitelské sbory §182 §183 §184 §185 §186 §187

Zaměstnanci Ústřední národní pojišťovny §188 §189 §190 §191

Jednací řád §192

DRUHÝ ODDÍL - Organisace zdravotnické služby §193

Zdravotnická rada Ústřední národní pojišťovny §194

Organisace lékařské služby §195 §196

Podmínky výkonu zdravotnické služby pro pojišťovnu §197

Poměr pojišťovny k státním léčebným a ošetřovacím ústavům §198

Poměr pojišťovny k státním lázním §199

TŘETÍ ODDÍL - Hospodaření Ústřední národní pojišťovny

Hospodářský plán §200

Oddělené hospodaření §201

Kmenové jmění národního pojištění §202

Bezpečnostní fond nemocenského pojištění §203

Podpůrné fondy nemocenského pojištění §204

Podpůrné fondy důchodového pojištění §205

Ukládání majetku §206 §207

ČTVRTÝ ODDÍL - Berní úlevy a zvláštní oprávnění Ústřední národní pojišťovny §208 §209 §210 §211

ŠESTÁ ČÁST - Dozor nad prováděním národního pojištění §212 §213 §214 §215 §216

SEDMÁ ČÁST - Řízení a ustanovení trestní

PRVNÍ ODDÍL - Řízení u pojišťovny §217 §218 §219 §220

Spolupůsobení úřadů, soudů a jiných veřejných orgánů §221

Výměry §222

DRUHÝ ODDÍL - Řízení o dávkách

Uplatnění nároku §223 §224 §225 §226 §227

TŘETÍ ODDÍL - Opravné řízení a organisace pojišťovacích soudů

Opravné prostředky §228

Pojišťovací soud §229 §230 §231 §232 §233

Vrchní pojišťovací soud §234 §235

Nejvyšší pojišťovací soud §236 §237 §238 §239

Společná ustanovení o pojišťovacím soudnictví §240

ČTVRTÝ ODDÍL - Ustanovení trestní §241 §242 §243 §244 §245

OSMÁ ČÁST - Přechodná a závěrečná ustanovení

PRVNÍ ODDÍL - Společná ustanovení přechodná §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260

DRUHÝ ODDÍL - Přechodná ustanovení nemocenského pojištění §261 §262 §263 §264 §265 §266

TŘETÍ ODDÍL - Přechodná ustanovení důchodového pojištění §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

ČTVRTÝ ODDÍL - Závěrečná ustanovení §277 §278 §279 §280

Příloha k §78

č. 76/1952 Sb. - §24

č. 109/1952 Sb. - §3

č. 54/1956 Sb. - §64

č. 55/1956 Sb. - §91

INFORMACE

99

Xxxxx

xx xxx 15. xxxxx 1948

x národním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

XXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění:

a) pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (nemocenské pojištění),

b) xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

PRVNÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx (§3) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxxxxxx (§9).

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx [§1 xxxx. a)] xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx:

x) veřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §7,

x) důchodci (§8),

x) xxxxxxxxxxxx (§9).

§3

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx).

(2) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx mimo zaměstnavatelovu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost, xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx pomocníků xxxxxxxx xxxxxxxx práci xx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx pokládají xxxx xx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx x pracovním poměru, x to x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx pojistnou xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zastupitelských úřadů Xxxxxxxxxxxxxx republiky v xxxxxx, dále x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx říční x xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxxx-xx práce xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxx xxxx xx slyšení Ústřední xxxxxxx pojišťovny zprostiti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, x xxxx práce xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxx x xxxxxxxx péče x dohodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), kteří xx xxxxx Československé republiky xxxx osobně činni x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx:

x) zemědělci,

b) živnostníci,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, advokáti, xxxxxx, lékárníci, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělci, xxxxxxx xxxxxxxxxx, spisovatelé, xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx akcie, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxx,

xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx činnost x podniku, jehož xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Spolupracující xxxxxxx rodiny

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)] jsou xxxxxx, tchán, xxxxxx, xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx (vlastní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) starší 15 xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), jsou-li xxxxxx xxxxx x xxxx podniku xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x).

(2) Spolupracují-li x xxxxxxx xxxxxxx rodiny, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx (§4 xxxx. 1) xxx x nich, xxxxx xxxxxx spravuje; xxxxxxx jsou pojištěni xxxxx odstavce 1. X xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx: xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (spolupodnikatele) nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxxxxxxx pojištění xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné (§4) x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny (§5).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx blíže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx svobodných povolání, xxxxxx činnosti x xxxxxxx (§4 xxxx. 1), xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podniku a xxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxx (§5 xxxx. 1).

(3) Xxxxxxxxxxxx práce x sociální xxxx xxxx upraviti pojištění xxxxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxxxxx družstev a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx předpisů xxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx:

x) zaměstnanci xxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx státních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) učitelé, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, x. 104 Xx., x xxxxxx platových x xxxxxxxxxx xxxxxx učitelstva xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 1928, x. 124 Xx., x xxxxxx platů xxxxxxxxxxxx) církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonávající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx duchovní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx, t. x. x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojené xxxxxxxx nároky.

(2) Vláda xxxx nařízením vyjmouti x důchodového xxxxxxxxx x jiné zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, x xxxx xxxx u nich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nelze xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupy z xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx:

x) osoby, kterým xx vyplácí důchod xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dříve platných xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxxx pojištění; poživatelé xxxxxxx úrazového xxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxxx;

x) osoby, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx pensijního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dary a xxxxx x milosti x veřejných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx poživatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx;

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požitků podle xxxxxx xx xxx 18. března 1921, x. 130 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na velkém xxxxxxx pozemkovém, x xxxxx xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 16 Sb., x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx-xx xx trvale xx xxxxx Československé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

§9

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx zároveň u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonává-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxx hospodaří na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 ha x jejíž výtěžek xxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nepodléhají pojištění x xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx povinně xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§11

Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx pojištění xxxxx §2 xxxx. 1 jsou xxxxxx:

x) xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x cizích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxx x xxxx, xxxxx požívají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a imunit, xxxxx x u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, institucí x orgánů, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechodně, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx platí xxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx x Československé xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxx;

x) osoby, xxxxx vykonávají pouze xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx netrvá x xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokládati xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká:

a) x xxxxxxxxxxx (§§3 a 7) dnem vstupu xx xxxxxxxxxx;

x) x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx (§4) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§5) xxxx, od xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx (§8) dnem, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxxxxx (§9) dnem, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká:

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) poměr;

b) x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxx, xxxxxx přestanou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) nebo b);

c) x důchodců dnem, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojištění podle §2 xxxx. 1;

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx zastavena xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§§3 x 7).

(2) Povinnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob uvedených x §§4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx důchodců xxxxxx xxxxxxx.

(3) Spolupodnikatelé, xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a pod.) xxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx pojišťovně (§218) jmenovati osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tak xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxxx x sídle xxxxxx xxxx jde-li x xxxxx právnickou. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby.

Ohlášky

§15

(1) Xxxxxxxxxxxxx jest xxxxxxx přihlásiti xxxxx x xxxx zaměstnané, xxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx zaměstnání x xxxxxxxxx xx ve xxxxxx lhůtě xx xxx, kterým xxxxx xxxxxxxx poměr.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx, odevzdá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx podání xxxx xxxx přihláška nebo xxxxxxxx podána xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx zaměstnané, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, xx popírá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaplacené xxxxxxxx po xxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (§134).

(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx se však xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx povinnost. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx býti xxx přihlášen xxxxxx xxxxx. Pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx o pojistné xxxxxxxxxx xxxx z xxxx úřední.

(5) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, počítané xxx xxx počátku xxxxxxxxx. V xxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx členů rodiny. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 platí xxxxxxx.

(6) Xx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx u několika xxxxxxxxxxxxxx, mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx zaměstnavatelé. Xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná několik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přihlásiti se x xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b), i xxxx xx zaměstnána xxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. x) a x)] xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx ode xxx, kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Přihláška x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x formu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xx slyšení Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.

§16

(1) Osoby povinné xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx jmen xxxxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxx ohlašovati xxxx xxxxxxxxxxx, rozhodné xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče po xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1. xx 31. ledna xxxxxxx xxxx oznámiti xxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx výměřovacího základu (§20).

§17

(1) Xxxxxxxxxxx (§3) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včas všechna xxxx potřebná x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §§15 x 16.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x důchodcích x xxxxxx x plátci xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 5 Xxx xx každého nepřihlášeného xxxxxxxxxx x za xxxxx den od xxxxxx xxxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx došla pojišťovně, xxxx xx xxx, xxx byla doporučeně xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx přihláška podána xxxx (§15 xxxx. 1) x vznikl-li xxxx jejím podáním xxxxx na některou x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předepsati xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx výše 3.000 Xxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinen zaplatiti xxxxxxxxxx xx každý xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částku 5 Xxx, x xx xx xx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx doporučeně podána xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zjistila, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 300 Kčs za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 3 xxxxx zde xxxxxxx.

§20

Vyměřovací základ

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx pro xxxxx x pojistné podle xxxxxx xxxxxx je x zaměstnanců xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx smluvenou xxxxx. Xxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx požitků) xxxxxx xxx zejména xxxx vychovávací příspěvky xxxx, xxxxxx xx xxxxx, příbytečné, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxxx závislé na xxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx remunerace x xxxxxxxxxxx, dále xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť x xxx xxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxxx x požitky xxxxxxxxx. Xx příjem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx nařízením podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxx, stanovený xxxxxxxxxx mzdovou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikovaného, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podniku, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx vyměřovací xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx jednotné odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určí xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx půdy x xxxxxx hospodaření. Při xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 50 xx v xxxxxxxx oblasti xxxx 120.000 Xxx. Do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx půda xxxxxxx, půda xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) x xxxx pachtovaná. X xxxxxxxxxxxx spolupodnikatelů xxxxxxxxxxx podle §4 xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx základ podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x spolupracujících xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejž xxxxxxxxxxxxxx xxxx rodiny xxxxxxxxx, nikoliv však xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx pojištěn podnikatel. Xx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 18 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2; xx xxxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxx mladších 21 xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 2. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyměřovacích xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx nižší, xxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměrný xxx xxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx horní xxxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxxxx základu podle §36 xxxx. 2. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx roku, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezúročně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx šla xx xxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx jednotné odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx požitků xx osob xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx sociální péče xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx x po xxxxxxx nejvyššího xxxxx xxxxxxxx, jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací.

§21

Xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx záznamy, xxxxxxx xx xxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xx dobu xxxxx xxxx let.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Úředním listě xxxxx xxxx vydány xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx býti xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zejména xx, kdož zaměstnávají xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Kontrolní xxxxx pojišťovny

§22

(1) Xxxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tito xxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx x podnicích a xxxxxxxx také do xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx si x xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx konati xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx dále xxxxxxxxx nahlížeti do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zmocněnci xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x poměrech xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podmínkách.

(3) K xxxxxx oprávnění uvedených x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správy.

§23

(1) Nevyhoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vésti a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx úřední xxxxxxxx xxxxx xxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx platí xxxxxxx, nevyhoví-li zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx x §22.

(2) Xx xxxxxxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 1 xxxx xx zaměstnavatel xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx odporuje xxxxxx nebo xx xxxxxxx xx zřejmě xxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro pojištění

a) xxxxxxxxx dělníků (§3 xxxx. 2),

b) osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatelů,

c) osob xxxxxxxxxxxx sezonními xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) československých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxxxxx x §11 xxxx. a),

e) xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x x vedení xxxxxxx x příjmech; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx získání xxxxxx xx peněžité xxxxx nemocenského xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx vydá Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací x po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociální péče, xxxxxxxx, xxxxx xxx x případy uvedené x xxxx. x), x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx, x xx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx domácí státy xxxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxxxx pojištění s xxxxxxxxxxxxxxxx státními xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

Xxxxx z xxxxxxxxx

§25

Xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (§§26 xx 59),

2. xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (§§60 xx 93),

3. xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x rodinné xxxxxxxxxxx (§§94 xx 101).

PRVNÍ XXXXX

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§26

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§§27 xx 35) a xxxxx peněžité (§§36 xx 49).

(2) Xxxxx xxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) ústavní xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) výpomoc v xxxxxx;

2. pomoc v xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx;

3. péče x xxxxx;

4. pomoc xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vadách;

5. pomoc xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx jsou:

1. nemocenské;

2. xxxxxxxx dávky v xxxxxxxxx;

3. podpory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. zvláštní xxxxxxx xxx sociálních xxxxxxxxx;

5. xxxxxxx za xxxxxxx x rodině;

6. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx příslušníkům (§54) xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxx, xxxx, potřebné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lékařské vědy x lékařských zařízení x musí býti xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nemoc xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxx,. Trvá-li xxxxx xxxx, poskytuje xx xxxxx ošetřování jen, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx poskytuje xxxx x xxxxxxxx xxxxx §§100 x 101.

(3) Xxxxx na ošetřování xxxxxx dnem, kdy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx toho xxxxx, xx místo x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxx xx bezplatné xxxxxx x ošetřování xx veřejné nemocnici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx klinikách.

(3) Xxxxxxxx x bližší podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřování xxxx léčebný řád (§59).

§29

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx podle §§27 x 28 xx poskytuje, xx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx léčebným xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx poskytnouti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx uvedenými x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mimoústavní xxxxxxxxxx x rozsahu §27 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx řád.

§30

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xx ústavu xxxxx §§28 x 29 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svolení xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx 18 xxx dává xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx v naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx není třeba,

a) xxxxxx-xx nemocný xx xxxxxxxx domácnosti xx xxxxx xxxxxx,

x) vyžaduje-li xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, které nemocnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydaným o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxx, xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžaduje-li xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžaduje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx pozorování xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, zejména xx-xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřování, nebo xxxxxxx-xx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčení, xxxx xx xxxx xxxxxx odepřeno nemocenské xxxx xxxx xx xxxx sníženo xx xxxxxxxx, xx-xx rodinné xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upozorniti. Xxxxxxxxxxx určí léčebný xxx.

§31

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o jedno xxxx [§54 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)], xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx x těchto xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lůžko. Výpomoc xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx požadovati, aby xx pojištěnka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x domácnosti činna xxxxxx výpomocná xxxx. Xxxxxxx se poskytuje xxxxxxxx xx patnáctého xxx xx tom, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejvýše po xxxx 365 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx xxx

§32

Xxxxx v xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx asistentky (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx porodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§28 x 30.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; místo dětské xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx řád.

§33

Péče o xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§§27 x 28) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxx x xxxxxx umělou náhradu x jednoduchém, vyhovujícím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx pojem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podmínky x xxxxxx, jakým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v jiném xxx jednoduchém provedení.

§34

Xxxxx při zmrzačení, xxxxxxxxx a tělesných xxxxxx

Xxx zmrzačení, zohyždění x tělesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výkon xxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxx třeba, xxxxx též náklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxx ošetřování x xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx řád.

§35

Pomoc proti xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx lékařské xxxxxxxx její příčiny x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx §§2729. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx xxx.

Dávky xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), který xx xxx nemoc neschopen xxxxx, náleží nemocenské xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx (služné, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se poskytuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx 365 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

(2) Nemocenské xxxx:

Xxxxxx xxx vyměřovacím základu Xxx Xxxxxxxxxx
xxxxx Kčs
denně týdně měsíčně ročně
nad do nad do nad do nad do
1 - 20 - 120 - 500 - 6.000 15
2 20 30 120 180 500 750 6.000 9.000 20
3 30 40 180 240 750 1.000 9.000 12.000 25
4 40 50 240 300 1.000 1.250 12.000 15.000 30
5 50 60 300 360 1.250 1.500 15.000 18.000 35
6 60 70 360 420 1.500 1.750 18.000 21.000 40
7 70 80 420 480 1.750 2.000 21.000 24.000 45
8 80 90 480 540 2.000 2.250 24.000 27.000 50
9 90 100 540 600 2.250 2.500 27.000 30.000 55
10 100 120 600 720 2.500 3.000 30.000 36.000 61
11 120 140 720 840 3.000 3.500 36.000 42.000 68
12 140 160 840 960 3.500 4.000 42.000 48.000 75
13 160 180 960 1.080 4.000 4.500 48.000 54.000 82
14 180 200 1.080 1.200 4.500 5.000 54.000 60.000 89
15 200 220 1.200 1.320 5.000 5.500 60.000 66.000 96
16 220 240 1.320 1.440 5.500 6.000 66.000 72.000 103
17 240 260 1.440 1.560 6.000 6.500 72.000 78.000 110
18 260 280 1.560 1.680 6.500 7.000 78.000 84.000 117
19 280 300 1.680 1.800 7.000 7.500 84.000 90.000 124
20 300 320 1.800 1.920 7.500 8.000 90.000 96.000 131
21 320 340 1.920 2.040 8.000 8.500 96.000 102.000 138
22 340 360 2.040 2.160 8.500 9.000 102.000 108.000 145
23 360 380 2.160 2.280 9.000 9.500 108.000 114.000 152
24 380 400 2.280 2.400 9.500 10.000 114.000 120.000 159

(3) X xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§20 odst. 1), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx týdenních, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x posledních xxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxx ode xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx obdobím, x nichž xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx učňovský (xxxxxxxxxxx) poměr, zjistí xx xxxxxxxx příjem xxxxx x těch xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejně starého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnání x xx stejnou xxxxxxxx xxxxx. Jednorázové odměny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx (§20), xx xxxxxxxxxxxx poměrnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx požitků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx přestupu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxx.

(4) Má-li xxxxxxxxxxx x xxxx nemoci xxxxx na xxxx (xxxx), xxxxx mu xxxx xxxx vyplácena, xxxxxxxx mu pojišťovna xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx (xxxx) xx xxxx xxxxxxx. Pojišťovna je xxxxxxx zaměstnavatele x xxx xxxxxx vyrozuměti. Xxxxxxxx doba 365 xxx však xxx xxxxx býti překročena. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, co x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx. O této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx. Až do xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx nemají xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7), xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Pojištěnci xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxx nárok na xxxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4), xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx neschopnosti xx xxxx jejího xxxxxx. V xxxxxxx 42 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxx jejího podniku xxxxxxxx. Podpůrčí xxxx xxxx nejdéle 365 xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx členu xxxxxx (§5), který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxx xx čtyřicátéhotřetího xxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (podpůrčí xxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxx x §36 xxxx. 2 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

§38

Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládající xxxxxxx pojištění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx nakažlivých xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx nemocenské xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 x §37 odst. 1 x 2.

§39

(1) Po dobu xxxxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xx nemocenské.

(2) Xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimoústavní ošetřování x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§40

(1) Pojištěnci, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx znovu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx 365 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx xxxx poskytováno xxxxxxxxxx (xxxxxxx ošetřování) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxx neschopnosti x xxxxx. Xxxx započtení xx však xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxx, za který xx naposledy xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxx, rovnající xx součtu všech xxx, za které xx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxx touto novou xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocenské (ústavní xxxxxxxxxx) pro nemoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxx počítání xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 posuzuje jako xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx započítávání xxxxxxx 42 xxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x 2.

§41

Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§63) v xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx nárok xx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42

Nemocenské se xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Počala-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nemoc xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx, xx včasné xxxxxxx nebo předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nemocenské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx průkazu.

§43

Xxxx-xx neschopnost k xxxxx xxxx xxx 91 dnů, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 po xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx o 10 %. Xxxx-xx neschopnost x práci xxxx xxx 182 xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Porodí-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnice, xxxxxx xx na xxxxx xxxx porodné xx výši 2.500 Xxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxx uvedených v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §2 odst. 2 xxxx. a), xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 270 xxx, má xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 18 týdnů, x xxxxx došlo x xxxxxx, nevykonávala-li x nich práce xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxx nenáleží-li jí xxxxxxxxxx. Tato doba xx zkracuje x xxxx, po xxxxxx xx pojištěnka z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mzdu (xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx podle odstavce 1 se poskytuje xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 300 xxx, počítáno xxxx xx xxxxxx.

Podpory při xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) X xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx nemocnici, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, o xxxx tak xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 1 xx 4 x §43).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xx xxxx poloviny xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 20 Xxx xxxxx. Xxxx horní xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až xx 30 Xxx xxxxx.

(3) Podpora xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxx dne x xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocenské. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§46

(1) X době, xx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx je uveden x §45, xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x sociálním x xxxxxxxxxxxx poměrům rodiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx xxxx nároku xx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (§28 xxxx. 1 a 2) nebo v xxxxxxx, může pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele a x xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Bližší xxxxxxxx x výši xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§47

Xxxxxxxx výpomoc xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx býti stanoveno, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx některou xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxx a xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§48

Náhrada xx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x rodině xxxxx §31 může xxxxxxxxxx poskytnouti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 Xxx denně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx (§54) xx xxxxxxxxxx 14. xxxx xxxx x částku 10 Xxx xxxxx. Xxxxxxxx náhrada xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx (§§36 x 43) xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Bližší xxxx léčebný řád.

§49

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx pojištěnec x xxxx, kdy xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohřeb, pohřebné 5.000 Xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxxxx), děti, xxxxxx, xxx x xxxx, sourozenci, tchán, xxxxxx, xxx a xxxxxx zemřelého.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx oprávněných podle xxxxxxxxxxx odstavce, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx obstarala xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxx povinna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona. Pohřebné xx vyplatí v xxx xxxxxxx xxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxx xx vypravení xxxxxx, xxxxxxx xxxx x částce 2.500 Xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx v pořadí xxxxxxxx x odstavci 1, jestliže žili x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx pojištěnec pohřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx pohřebné, x xx xxx-xx zemřelý xxxxxx dvou xxx, x xxxxxx 500 Xxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxx 1.000 Xxx, xxxxx v xxxxxx 1.300 Kčs, xxx-xx x zemřelou xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx 1.500 Kčs.

§50

Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§36 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§51

Ministr sociální xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviti xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Podmínkou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovené xxxx (§203) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§200) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxx.

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ochranná xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx době, xx xxxxxx xxx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nejvýše xxxx týdnů od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx členech xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx natrvalo xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx o důchodcích (§8) x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx x ochranné xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pojištěním xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx nejvyšší xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx (§3), xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávati xxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxxx lhůta xxxx xxxx měsíců.

(7) Xx xxxx, xx xxxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, trvá xxxxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§53

Dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činností

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přiznají se xxxxx jen jednou. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dojde xxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakládajících xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx, zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxx xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, xxxx-xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx zákona:

a) xxxxxxxx (xxxxxx),

x) družka (xxxx), xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx alespoň šest xxxxxx před nápadem xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pastorci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16. roku,

d) xxxx ve věku xx 16. xx 25. xxxx, připravují-li xx soustavně xx xxxxxxx životní povolání xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

x) děti xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prací xxxxxxx xxxxxxxx výživu xxxx pokud je xx xx vypláceno xxxxxxxx (§68).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx společné domácnosti x xxxxxxxxxxx x xxxx-xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx, prarodiče, xxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx před xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx x xxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxx šest měsíců xxxx nápadem xxxxx,

x) xxxxxxxxx manželka (manžel), xx-xx manžel xxxx xx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx x důvodů výchovy xxxx, bytové tísně, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxxx splněna x rodičů, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Pojištěnci xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§197) lékařů xxxxxxxxxx (organisovaná svobodná xxxxx xxxxxx).

(2) Pojmu xxxxxxxx volby xxxxxx xx xxxxxxx, omezí-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx lékaři xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx váže-li xxxxx lékaře xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx časového xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx možnost vyhledati xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx x léčebném xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistiti organisovanou xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pojišťovna, xxxxx překážky xxxxxx, xxxxxxxxxxxx poskytování lékařské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smluvního xxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx pomoci nebo x zvláštní případy xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx odstavce 2 x pojištěnec požádal xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nákladů. X xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařské služby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxx péče x xxxxxx s ministerstvem xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; při xxx xx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§56

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1.

§57

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hromadným dopravním xxxxxxxxxxx x nejnižší xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx na dopravu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu nemocného, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Pojišťovna xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x lékaři x ošetření xxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxx, včetně periodických xxxxxxxxx.

§58

(1) Pojišťovna xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvěrnými xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx svými xxxxxxxxx, x xx x návštěvami x xxxx.

(2) Vzepře-li se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxx řád

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávkovém xxxxxx.

(3) Xxxxxxx řád xxxxxxxx blíže zejména:

a) xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dávky, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob, jakým xx hlásí neschopnost x xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lékaře x zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakažlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče o xxxxxxxx osob se xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx a výši xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Československé xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxx, xxx pojištěnec xx xxxxxxxxxx x nemocnici xxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§60

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se poskytují xxxx dávky:

a) starobní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx důchod,

c) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx důchod,

g) výbavné,

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx vznik nároku xx dávky xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx nápadu xxxxx (§90 odst. 1) xxxx před svou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx roky.

(2) Získal-li xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx spadají xx xxxxxx pěti xxx uvedeného x xxxxxxxx 1:

a) doba xxxxxx xx středních, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx 15. xxxx věku, xxxxxxx xx 25. xxxx věku, xxxx xxxx xxxxxxxxxx normálního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, prodlužuje se xxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx vojenské služby x československé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x branné xxxx (§3 branného xxxxxx xxxxxxxxx Československé xx xxx 19. xxxxxx 1920, x. 193 Xx. x §§66 x 67 xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Sb., x xxxxxx státu), xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx svému xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx xx xx,

x) xxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xxxx vypláceny xxxxxxxxx xx peněžité xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozlukou nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx věku, xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx trvalo alespoň xxxxx rok.

(3) Kryjí-li xx pojištěné xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xx počítati xxx xxxxxx.

(4) Trvalo-li xxxxxxxxx alespoň 10 xxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx splněnou, xx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx dávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx čtyř xxxxx xxxxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxx pojištění xx dne xxxxxx xxxxx xxxx smrti xxxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxx pěti let.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx zaměstnaných xxxxxxxx x různých zaměstnavatelů.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx 21. xxxx xxxx věku, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx invalidita nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 vždy xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxxx při těhotenství, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx podmínka xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastala-li xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těhotenství.

§62

Starobní důchod

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věku alespoň 65 xxx, nepožívá xxxxxxxxxxx důchodu (§63) x xxxxxxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §71 xxxx. 5.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 60 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nevydělává xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročního výdělku xxxxx §71 odst. 5, xxx-xx pojištěn xxxxxxx xxxxxx let xxxxx §2 xxxx. 1; xxxx dobrovolného xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxx §148 xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx započítává xxxxxxx xx výměře xxxx xxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx invalidní xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx již před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztráta xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx duševních xxxxxxxxxx), xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xxxxxxxxxxxxx potrvá xxxx xxx xxx.

(2) Ztrátou xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zanechati xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxxxxx.

(3) Podstatným poklesem xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx zaměstnání x xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydělati xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 odst. 5.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx důchod podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxx-xx xxxxxx zdravotní xxxx xx dvou xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

§65

Vdovský xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx rok; uzavřela-li xxxx manželství po 60 xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soužití xxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, narodilo-li xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) následkem xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx důchod podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx:

x) xxxxx manželství x xxxxxxxxxxx trvalo xxxxx xxxxxxx let,

b) xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx 45 xxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx na xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (důchodcově), xxxxxx xxxxx na vdovský xxxxxx xxx dne xxxxxx splnění.

(4) Xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) xxxxxx odpadnutím podmínek xxx xxxxxxxxx. Požívala-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx nárok na xxxxxx x xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je vdova, xxxxx xx xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§63 xxxx. 1) nezpůsobilá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx silám, xxxxxxxxxxx x životnímu xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx vdovský xxxxxx xx, xxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, jejíž xxxxxxxxxx s pojištěncem (xxxxxxxxx) xxxx rozvedeno xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x pojištěnec (důchodce) xxx vůči xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxx, xxxxx opětně xxxxxxxx, nemá xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx nového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikl provdáním (§91 odst. 4).

§66

Důchod družky

Družce zemřelého xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx

x) xxxx s pojištěncem (xxxxxxxxx) xxxxx deset xxx xx xxx xxxxx ve společné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxx do dne xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti x xx matkou jeho xxxxxx, xxxxx by xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§67),

xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65 x xxxx-xx nárok xx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx důchod xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěncovo (xxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx osiřelé xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx (družka) nebo xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx manželské xxxxx.

(2) Po xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx otcovství soudně xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) uznáno.

(3) Xxxxxxxx-xx pojištěnec (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, mají xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx převážně xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x osvojení xxxxxxxx xxxxxxx xxx roku xxxx osvojitelovou smrtí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx schovanci xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxx xxx roku xxxx svou xxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx x byli-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odkázáni.

(6) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx dítěti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 16. roku xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx tohoto věku xxx vypláceti xxxxxxx xxxxxx nejdéle xx 25. xxxx xxxx:

x) xxxxxx-xx si xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastní prací xxxxxxxx výživu, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx na budoucí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 25. xxxx věku xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou lze xxxxxxxxx sirotčí xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx se tato xxxxxxxxx xxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Důchody xxxxxxx x §60 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx (§67 odst. 2 xx 5), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, xxxxx xx xxxxxxxx nepřísluší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx ze xxx 13. prosince 1945, č. 154 Sb., x rodinných xxxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx pro případ xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 300 Xxx xxxxxxx xx každé xxxx.

(3) Xxxx-xx by nárok xx xxxxxxxx xx xxxxx dítě xxxxxxx xxxx, náleží výchovné xxx xx z xxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Po dokončení 16. roku věku xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako důchod xxxxxxx (§67 xxxx. 7).

§69

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx o polovinu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jinou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do sedmého xxxx xxxx. Stejně xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§68).

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

Xxxx důchodů

§71

(1) Starobní (xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Základní xxxxxx činí xxxxx 8.400 Xxx a 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx let xxxxxxxxx xxxx 0.4 % xxxxxxxxxx ročního výdělku xx xxxxx rok. Xxxxxxxxx částky za xxxxx další xxx xxxxxxxxx xxxx 0.8 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx. Za xxxx xxxxxxxxx po 60. xxxx věku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 2 xxxx. x) až x). Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Úhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 8 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vyjádří v xxxxxx xxx, xx 365 xxx činí xxxxx rok a xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx. Xxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhradních xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx částek.

(5) Průměrným xxxxxx výdělkem xx xxxxxx roční průměr xxxxxxxxxxxx základů (§20) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx let před xxxxxxx dávky, xx xxxxxxx xx menší xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx tak xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 1946 xx xxxxxxxxxx. Byl-li xxxxxxxx rok xxxx xxxxxxx dávky xxxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx, zároveň xxxxx xxxxxxx vstupu xx pojištění, stanoví xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx počet xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, rozumí xx průměrným xxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx (§61 odst. 2) se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx stovky korun xxxxxx xxxxxx.

(6) U xxxxxxxxxx mladších 21 xxx xx xxxxxxx, xx-xx xx xxx xx příznivější, xx xxxxxxxx roční výdělek xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx 21xxxx plně placený xxxxxxxxxxx stejného zaměstnání x témže xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§148) xxxxx vyměřovací xxxxxx, podle něhož xxxx xxxxxxx pojistné.

(8) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) důchod xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 7, xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 9.600 Xxx ročně.

(9) Xxxx-xx x pojištěnce xxxxxxx xxxxxxxx §61 xxxx. 1 nebo 4 pouze x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx včas nebo xxxxxxx půl xxxx xxxx nápadem dávky, xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx 8.400 Xxx.

§72

(1) Xx-xx starobní xxxx invalidní xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §62 xxxx §63 xx podkladě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx důchod o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zde xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx §62 xxxx §63, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx zvyšovacích xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxx xxxxx x xxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxx (družky) xxxxx §64 xxxx 6.000 Xxx ročně.

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxx x důchod xxxxxx xx vyměřují x xxxxxxx starobního (xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxxx xxxxx, xxx výchovného x bez xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx (družky) podle §65 odst. 1 x odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxx 70 % xxxxxxx starobního (xxxxxxxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §65 xxxx. 2 písm. x) činí 50 % důchodu xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 činí xxxx xxxxxxx 8.400 Xxx ročně, x xx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 6.

(5) Vdovský xxxxxx xxxxxxxx původně xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxx, xxx x xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx podle §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxx-xx xxxxx důchodu xxxxx odstavce 2 xx dobu xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx xxxx vdovský xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx §65 odst. 2 písm. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx náleží xxxxx xx xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 6, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx poměrnou xxxxx xxxxxx vdovského důchodu xxxxx xxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). X xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx obdobně, xx-xx xxxxx ženy xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 6 xxxxxx oprávněná xxxxx §66. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx-xx xx vedle oprávněné xxxxx xxxxxx (§66), xxxx xxxx xxxxxx 8.400 Kčs xxxxx.

§75

Xxxxxxx důchod xxxx xxx každé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), na xxx xx xxx xxxxxxxxxx (důchodce) xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 6.000 Xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§76

(1) Pojištěncům xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx odškodnění xxxxx §§7788.

(2) Xxxxxx nároky mají xxx zaměstnanci vyslaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx do ciziny, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území pracují, x xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx mají nároky xxxx pozůstalí uvedení x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx, které xxxxx xxxx xxx příležitostné xxxxx, xxxx býti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§77 xx 88; xxxxxx podmínky xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxx organisace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schválením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx úrazem jest xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) při výkonu xxxxx zaměstnání xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x zpět, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x) při xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nebo osobou xxxxxxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxx vypomáhání v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmu celku.

§78

(1) Pracovním xxxxxx xx kladou na xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Xx xxxxxx x povolání se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx x podnicích, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemocí.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx-xx pracovní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx následků xxxxx xxxxx xxxx x trvání ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xx přihlíží xxx k zohyždění xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx ztráta xxxxx 10 %, avšak xxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zraněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx způsobena xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxxx 20 %, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchod.

§81

(1) Úrazový důchod xx vyplácí ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nemocenského nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxx vzniká xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabude trvalé xxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xx skončení ošetřování x xxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx zraněný xxx xxxx

x) úplně výdělečně xxxxxxxxx, dvě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 5 a 6 (xxxx xxxxxxx xxxxxx),

x) částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx část xxxxxx důchodu, která xxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxxxx schopnosti (částečný xxxxxxx xxxxxx).

§83

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trojnásobek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §82 xxxx. x).

§84

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx ztráty výdělečné xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x nároku xx xxxxxxxxxx (§§80, 82 x 83) znovu.

(2) Xxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx zamítnut, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aspoň 10 %, xxxx xxxx-xx vyplaceno jednorázové xxxxxxxx podle §83, xxxxxx při zhoršení xxxxxxxx úrazu xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx uvedené x §80 xxxx. 2.

§85

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem x xxxx xxx 10 %, poskytuje xx xxxxxxxxxx jen tehdy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosahuje xxxxx 10 %. Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 %, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx souběhu úrazů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odškodnění xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx odškodněním xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx poskytnutým.

§86

Xxxxx-xx xx nárok xx úrazový důchod xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx důchod xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (starobní) xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 20 % xx 60 % x 15 %, xxx 60 % xx 80 % x 25 % x xxx 80 % x 40 % xxxxxx úrazového důchodu. Xxxxx xxxxxxx důchod xxxxx však býti xxxxx, než xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 x 6.

§87

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smrt, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx družce (§66) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 % x na každé xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 % průměrného xxxxxxx výdělku xxxxxxxxx (§71 xxxx. 5 x 6).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 5 a 6).

(3) Xxxxxxx důchod, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx pojištěncova xxxxxxxxx xxxxxx, x 5 % plného xxxxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxx-xx ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovního xxxxx xxxxx 20 %, ale xxxxxxx 45 %, může xxxx důchodci na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx. Xx výplatě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídí xx nárok na xxxxx odškodnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

§89

§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1952 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

§90

Vznik xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx časově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx). Xxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx invalidní důchod xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podstatného xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku. Xxxxx xx invalidní xxxxxx xxxxx §63 odst. 4 a 5 xxxxxx xxxx, kdy xxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§91

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho podmínky , xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, x smrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxx důchodu, xxx něž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s výdělkem xxxxxxxxxxx míry xxxxxxx x §62 x x §63 xxxx. 3 nebo zvýšením xxxxxxx na tuto xxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §63.

(3) Xxxxx na invalidní xxxxxx manželky xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx tu xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §64 odst. 1.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nápadem xxxxxxxxx důchodu podle §60 odst. 1 xxxx. x) xx x).

§92

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx důchod xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (zaopatřovacími) požitky x veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2, xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x péči o xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x oběti xxxxx x fašistické xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx důchodů xxxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5), x xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, krátí se xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx výdělek xxxx xxx 30.000 Xxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Sejde-li xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx x vdovským xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výdělků (§71 xxxx. 5), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důchod o xxxxxxxx částky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx výdělek více xxx 30.000 Xxx x přesahuje-li úhrn xxxxxxx tuto xxxxxx, xxxxx xx úhrn xxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx vždy xxxxxxx 5.000 Xxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x výdělku xx xxxxxxxxxx xx xxx 42.000 Xxx, krátí xx xxxxxx x xxxxxxxx částky, x xxxxxx úhrn převyšuje 42.000 Xxx, xxxxxxx xxxx x polovinu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx důchodů xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx snižuje x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Krácení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdělku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx docíleného. Xxxxx-xx xxxx sníží-li xx xxxxxxx aspoň o xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx vůbec xxxx xxxx (§227 xxxx. 1), xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx zpětnou platností xx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, po xxxxxxx xx zvýšení výdělku. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Odpočivnými (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx x válečné xxxxxxxx xxxxx §§66 a 74 xxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1922, č. 76 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx důchodu do xxxxxx

(1) Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxx se nevyplácí xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx x Československé republiky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx se krátí x xxxxxxx.

(3) Ministr xxxxxxxx péče xxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx povoliti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xx xxxxxxxx obdobný xxxxxx cizích států x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohoda.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxx x pojištěnce a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

§94

(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxx hospodářským xxxxxx (§200) x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče (§193) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podporuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, po xxxxxxx ji xxxxxxx.

(2) Xx týchž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předčasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx je.

(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§95

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 plní xxxxxxxxxx xx předpokladů v xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) pravidelné x soustavné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, zvláště xxxxxxxxxxx x těch, xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) ohrožováni na xxxxxx;

x) umisťování xxxxxxxxxx x rodinných příslušníků xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx zřetelem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemocemi x xxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toho xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx nemocnosti;

e) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro pojištěnce x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 19. března 1947, č. 49 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx spolupráci se xxxxxx zdravotní xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 49/1947 Sb.; v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§97

§97 zrušen právním xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1951 Sb.

Péče x povolání xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§100

(1) Pojišťovna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§27 xx 34, xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§101

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx budiž xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx možno xxxxxx xx domnívati, xx xx je mohl xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §46 xxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx po xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx péče o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

ČTVRTÝ ODDÍL

Všeobecná ustanovení x dávkách x xxxxxxxxx

§102

Xxxxxx vylučující xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx dávku xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nápadu x úmyslu jí xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost zaviněnou xxxxxx ve xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opití. Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxx však xxxx přiznána podpora xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx vylučující xxxxxxx xxxxx

§103

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě delší xxxx xxxxxx, xxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx déle xxxx xxxxxx x donucovací xxxxxxxx xxxx vychovatelně (xxxxxxxxxx).

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníky.

(3) X xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx vypláceny, x xx xxxxx xxxxxxxx příslušníkům, nýbrž x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxx x invalidní xxxxxx xx xxxxxxxxx xx dobu výplaty xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx před xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ode xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx dávku důchodového xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 4 xx promlčuje x xxxxxx xxxxxx ode xxx nápadu. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 6).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dvou letech xxx dne xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx nemoc z xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx o xxxxx x xxxxxxxx (§78 odst. 3). xxxxxxxxxx však x xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §78 xxxxxx zákona.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxxxxxx, xx poranění, promlčuje xx nárok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odškodnění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx splátky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx promlčuje x xxxxx xxxx xxx xxx xxxx splatnosti.

§106

Xxxxxx výplaty dávek

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x obdobích nejvýše 16 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxx.

(2) Xxxxx důchodového xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtách xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zaokrouhlené xx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx může xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviti xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx dávek xx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx jednotné odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx povinni na xxxxxxxx před každou xxxxxxxx předložiti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných rozhodných xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx (§64) starobního (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx dávka slouží, xxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxx okresní soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xx které xxxxx, určiti osobu, xxxxxxxxx xxxx úřad, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx, je ten, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, povinen použíti xx toliko xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§108

Xxxxxx xx xxxxx xxxxx býti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) zálohy xx xxxxxxx dávky, xxxxx oprávněný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xx výživné, a xx xx xx xxxxxxxx xxxxx.

§109

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dávka se xxxxx, xxxxx, zastaví xxxx xxxxxx. Xxx-xx x snížení xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nabývá xxxx xxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dávka xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxx dne, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx požadováno xxx, xxxxxxx-xx pojištěnec xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložené x §227 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx soudně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměrem a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx neprávem přijaté xxxxxxx též x xxxxx nebo později xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Ručení xxxxxxxxxxxxxx (podnikatelů) x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§111

§111 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1956 Sb.

§113

(1) Poskytla-li xxxxxxxxxx xxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx na xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zjistí-li xx xx xxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xx důchod xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxxx xxxx placeno xxxxxxxx (§109 xxxx. 1), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx pojištěnec vůbec x xxxxxxxxx přihlášen, xx pojišťovna nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

(3) Pojišťovna xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx jako xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx uplatněn xx xxxx xx xxxxx vyměření xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx jednání

(1) Xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxx pozůstalých, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze zaměstnání, xxx xx xxxxx xxxx xxxx výpověď xx dobu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx k xxx po xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx-xx propuštěn x xxxx xxxx schopný x práci, xxxxxxxxx xx xxxxx propuštění xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxx pokladnám, pojišťovnám, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx jim vznikl xxxxx xx dávku, xxxxxx dotčeny, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

TŘETÍ ČÁST

Úhrada

§116

Úhradové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xx opatřují

a) xxxxxxxxx (§§117 xx 134),

x) úhrnkovou částkou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§135),

x) úhrnkovou xxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx (§136),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx (§137),

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx ostatních xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, pokut x xxxxxx) xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

§117

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojistné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20).

(2) Pojistné xxxxxxxxxxxx pojištění činí

a) 6,8 % xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v písm. x),

x) 5 % xx veřejné zaměstnance xxxxxxx x §36 xxxx. 5,

c) 6,7 % za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x za spolupracující xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10 %. Xx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx (§76 xxxx. 1), xx xxxxxxxx k xxxxxx pojistnému xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§118

Xxxxx sazeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až x 0,5 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenovým x xx xxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx organisace a xxxxxxxxxx zájmových organisací xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě snížiti xxxxx xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.

§119

Přirážka x pojistnému

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx aspoň xxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního úřadu xxxxxxx práce (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxx x pojistnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx 25 % xxxx xxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxx. Stejně xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 50 % jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§120

Plátce xxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel xxxxx celé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x spolupracující xxxxx xxxxxx.

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx platí xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx., x xx xx všechna xxxxxxxx období, ukončená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zavedenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxx hospodářskými xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Plátce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odváděti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojišťovna xx xxxx oprávněna xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx jest xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx skupiny této xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jinak.

§122

Příslušenství pojistného

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx xxx xxx xxx splatnosti, je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxx úroku x xxxxxxxx xxxx 5 %; xxxx býti xxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nezaplatil xxxxxxxx xx patnácti xxx xxx dne xxxxxxxxxx, jest xxxxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxxx poplatek, jehož xxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva sociální xxxx vyhláškou v Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx za pojistné

§123

Spolupodnikatel xxxx společně x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plátce xxxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx (manžel), bydlící x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§125

Společně a nerozdílně xxxx:

x) majitel, po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kavárenského, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pojistné x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zábavních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx, a to xx xxxx, po xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx divadelní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikatel, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx provozováno x xxxx budově;

c) xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozuje podnik xx svůj xxxx;

x) xxxxxxxx lomu (xxxx) xx pojistné x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podnikatelem xxxx (xxxx).

§126

(1) Xxx nabyl xxxxxx (hospodářství), xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nejvýše 18 měsíců ode xxx xxxxxx zpět xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx závodu (hospodářství), xxxx xx xxxxxxxx x x příslušenstvím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxx ve xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx ručení.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx nabyvatele vykázati xxxx nedoplatku pojistného.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§127

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx druhy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) ručí xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx nezaplacené nájemcem (xxxxxxxxx) xxxxx obdoby §126.

§128

Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnost na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistné xxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení, xxxxx x x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu provádí. Xxxxx-xx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xx xxxx stavebního xxxxxxxxxxx složil přiměřenou xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx xx vymáhá xxxx pojistné.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužen xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx-xx xxx vymáhání pojistného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výměr xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxx xxxxxxxx, název x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sídla jeho xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povinny sděliti xx žádost xxxxxxx xxxxxxx, zda byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměr xxxxx xxxxxxxx 2 a xxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vydán xxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavebníka. Převezme-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx novou xxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxx nedluží.

§130

Xxxxxx xx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizozemci, x podniků provozovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx společností s xxxxxxx obmezeným a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výměru nemá xxxxxxxxxx xxxxxx.

§131

Omezení xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §§4 a 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx napadl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácí xx xx x xxxx důchodu xxxx xxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.

§132

Vymáhání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx vymáhá xxxxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelný, uplynulo-li xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Doložku x xxxxxxxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxx. Povoliti xxxxxxxx xxxxxxx xx povolán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přednostního xxxxx xxxxxxxxxx daní a xxxxxxxxx xxxxx.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx vědomě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx vůbec, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 10 xxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pěti xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, promlčuje se xxxx xxxxx v xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx přerušuje xxxxxx úkonem, xxxxxx xx má zjistiti xxxx pojistného, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymáhati xx, dověděl-li xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx to xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu.

§134

Xxxxxxx pojistného

(1) Pojistné xxxxxxxxx xxx právního xxxxxx vrátí pojišťovna xxx úroku, xxxx-xx xxxxxxxxxx nazpět xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pojišťovna xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx po xxxxxxx xxx poskytnuté.

(2) Xxxx, x xxx xxxx xxxx x pojistné xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx, xx nezapočítává do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxx prostředky xxxxxx

§135

Xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požitků xxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. b) x x) platí na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění úhrnkové xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xx xxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem financí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zálohově xxxxxx.

§136

Xxxxxxxx částka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx úhradu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xx práce xxxxxxxx částka, xxxxx xxxx určí každoročně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx jednotné odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137

Státní příspěvek

(1) Stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§203) xxx, xxx jejich xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjištěnému xx dni 31. xxxxxxxx 1949, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Stav úhradové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Pohledávky Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) důchodové xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradu podle xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x přídavcích x důchodům z xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, x podle zákona xx dne 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx částky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx.

ČTVRTÁ XXXX

Xxxxxxxx druhy xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx

§138

(1) Xx horníky xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx pracovního (xxxxxxxxxx) xxxx učňovského poměru xxxxxxxxxx pod xxxx xxxx na xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx (§131 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),

x) x podnicích (závodech) xx xxxxxxxx živic,

c) x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jílů, lupku, xxxxx, sádrovce a xxxxxxxx, xxxx křemene xxxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx písků, xxxxx xx dobývání xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xx dobývání xxxxxxx x dolomitu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx inspekční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx účely tohoto xxxxxx za horníky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx v hornictví.

(3) Xx horníky podle xxxxxxxx 1 x 2 se však xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (závodech) xxxx x podnicích (xxxxxxxx) xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. b) x x) xxxxxxx xxxxx, xxx není xxxxxx xxxxxx vymezena x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx př. xxxxxx domů, silnic, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx;

x) osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rychlé xxxxxx xxx nehodách nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxx trvati déle xxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx výhradně xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těžby;

d) zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ozdravoven, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které neslouží xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x hornictví xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxx zemí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx funkci xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx, xxxx činnost, xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx přechodně xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, přihlíží xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxx xxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§139

(1) Xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §62 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x není xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx dosáhl:

a) 55 xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxx xxxxx xxx zemí, xxxx

x) 55 xxx xxxx a byl xxxxxxxx alespoň 35 xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx v hornictví, x xxxx xxxxxxx 10 let při xxxxx xxx zemí, xxxx

x) 60 xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx 55. xxxx 60. xxx věku xx xx xxxxxxxx xxxx let xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pojištěnec, xxxxx xxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx zemí xxxx který alespoň x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pensijního xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxx, xx nárok na xxxxxx xxxxxxxxx též, xx-xx nucen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ani jiné xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pod xxxx pracovním úrazem, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prací xxx zemí xxxx xx splněnou.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx z xxxxxxxx), pokládá se xxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx splněnou.

§140

(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v §71 xxxx. 3 xxxxxx xxxx a xxxxx, 1,2 %, za xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx ročního výdělku.

(2) Xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx xxxx xxxxxxx 14.400 Xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) důchod, xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xx 7 x xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxx nejvýše 90 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx.

§141

Xxxxx může, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoviti xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx opomíjených xxxxxx k důchodům xxxxx xxxxxxxxx částky. Xxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§142

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění redaktorů x xxxxxxxxxxxxxxx služebním xxxxxx (xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1936, č. 189 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a §1 odst. 1 x §2 xxxx. 2 xxxxxx ze xxx 28. xxxxxx 1947, x. 101 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxx), prováděném xx xxxxx xxxxx §124 zákona xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých zaměstnanců xx xxxxxxx službách, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxx 8. února 1946, x. 17 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxx dávky, a xx xx slyšení Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výboru Xxxxxxxxxx xxxxx československých xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výměře, x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a správě xxxxx tohoto pojištění x x zřízení xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX ODDÍL

Důchodové xxxxxxxxxxxx

§143

(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxx pojišťovati xx xxxxxxxx individuálních nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §60 xxxx x §26 xxxx. 3 xx vyšší xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx a důchodů xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) osoby xxxxxxx v §4 xx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §§76 x xxxx., x xx za xxxxxxxx §117 odst. 3 a §137.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 1949 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx toto xxxxxxxxx.

§144

Ústřední národní pojišťovna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx členství x ní xxxx xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx §§143 a 144 xxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách může xxxx vyhrazeno, xx xxx připojištění xxxxx xxxxxxx xxxx prováděno xx xxxxxxxxxxx účtováním x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ostatního xxxxxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (připojištění individuální), xxxxxx pro skupiny xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx i xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna.

ČTVRTÝ XXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§147

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li v xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) x xxxxxxx-xx xx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pojištěnec xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx ochranné lhůty (§§52 a 53).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx nemocenském xxxxxxx i pro xxxxxxxxxx pokračování x xxx xxxxx ustanovení §52 x ochranné xxxxx a xxxxxxxxxx §40 xxxx druhé, xxxx xx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx nemohou xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěncovy x povinného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx (xxxxxxxx 7), x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republiky.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 3 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, než činí xxxxx xxxxxxx nejnižšího xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §36 odst. 2. Toto pojistné xx platí ode xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 7).

§148

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx povinné pojištění xxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxx, xxx xx x xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pojištění xxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx přihláška x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

b) xxxx, kterým se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §150,

x) xxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxx přizná důchod,

e) xxxxxxxxx-xx pojištěnec xxxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 5), xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěnec.

§149

Dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx dávky xxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx býti kratší xxxx x xxxxx xxxx týdnů. Nárok xxxx nevzniká xxxxx xxx xxxxxxxxxx, těhotenství xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx těhotná xxx v době xxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Osoby, xxxxx se xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxx, xxxx povinny zaplatiti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx předem.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx o rozsahu xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx schválením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

§150

Dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po slyšení Xxxxxxxx národní pojišťovny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zastupitelských sborech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pojistiti xxxxx §1 xxxx. x), xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxx-xx veřejnými xxxxxxxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx příjmu xxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxx §20.

(2) Československé xxxxxx občany, zaměstnané xxxxxx v xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, než xxxxx xxxx uvedeni x §3 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež může xxx xxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v cizině xx roveň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §20.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx pojišťovny, xxxx-xx první pojistné xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §148 xxxx. 3 xxxx. a), x), x) x e).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 platí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za dobrovolné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx zaměstnavatel.

(7) Xxxxx xx zmocňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§151

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na poživatele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x péči x xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x fašistické xxxxxxxxx, xx případě x xx xxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxx placení. Xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §§27 xx 31 x §59 zákona x. 164/1946 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministerstvy x xx xxxxxxx Xxxxxxxx národní pojišťovny xxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx i xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx skupinám osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a společností, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za přiměřenou xxxxxx stanovenou úhrnkově.

XXXX ČÁST

Organisace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx národní pojišťovna

§152

§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§153

§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§154

§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxx orgány

§155

§155 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

Xxxx xxxxxxxx

§156

§156 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§157

§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxxxxxx

§158

§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§159

§159 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§160

§160 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§161

§161 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Revisní komise Ústřední xxxxxxx pojišťovny

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§163

§163 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx

§164

§164 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§165

§165 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§166

§166 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§167

§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Správní sbor

§168

§168 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§169

§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§170

§170 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§171

§171 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§172

§172 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx

§173

§173 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx národní xxxxxxxxxx

§174

§174 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§175

§175 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§176

§176 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxx výbor

§177

§177 zrušen xxxxxxx předpisem č. 100/1953 Sb.

§178

§178 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§179

§179 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§180

§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§183

§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§187

§187 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§189

§189 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§190

§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§191

§191 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§192

§192 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

DRUHÝ XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§193

§193 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§194

§194 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

Xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§197

§197 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§198

§198 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§199

§199 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§201

§201 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§202

§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/1949 Sb.

§203

§203 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§204

§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§205

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) U každé xxxxxxx pojišťovny xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx plynou xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 x §19, xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměrům xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx se mohou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§206

§206 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§207

§207 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

ČTVRTÝ XXXXX

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx

§208

(1) Xxxxxx jednání a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx x veřejnými xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, pojištěnci xxxx xxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx, důchodci, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§197 xxxx. 5) x druhé xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx) a xxxxx. Stejného osvobození xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x rozhodnutí x řízení xxxxxxx, xxxxxxxxx x správním, xxxxx slouží xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxxxx [§143 xxxx. 1 xxxx. x) x b) a §144] xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovací xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Žádá-li x xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) protokolu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (kolků).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx jí xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx rentové.

(3) Xxxxxxxx xxxxx jsou osvobozeny xx xxxx rentové.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xxxx podniky x xxxxx, xxxxx i xxxxxxx x fondy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxx xx xx dodávek x xxxxxx, přímo souvisících x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx podniky a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx a fondy xx spravované jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx jednání x xxxxxx x xxxxxx xxxx směně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx z právních xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosud x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxx tato xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xx poplatků.

(6) X xxxxxxxxxx movitého xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx od poplatkového xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxx v §6 xxxxxx ze xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x poplatkovém ekvivalentu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx i pro Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnu.

(7) Xxxxx xx na xxxxxxxxx nositele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v §278, platí tyto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Ústřední národní xxxxxxxxxx.

§209

§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§210

§210 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§211

§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXX ČÁST

Dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§212

§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§213

§213 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§214

§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

§216

§216 zrušen právním xxxxxxxxx č. 100/1953 Sb.

XXXXX XXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx

§217

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stran xxxxxx (§222).

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vydává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna.

§218

(1) Xxxxxx příslušná xx pro pojištění xxxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxx vykonávány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x obvodu xxxxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx je xxxxx podniku. Xxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx (xxxxxx); xxx pojištění xxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě pouze xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx pojištěnci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx než místně xxxxxxxxx xxxx u xxxxx jest xxxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxx xx pojišťovny xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, jsou-li x xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§219

Xxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx příslušností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §218. Xx-xx xxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxxxxxx, jest xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx bydliště.

§220

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx řízení u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Připouští-li to xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxx.

(2) X mimo xxxxxxx §§15 x 16, §92 xxxx. 5, §§106 x 121 x §223 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozůstalí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxx x jejím zmocněncům x všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx řízení x xxxxxxxx xxxxx.

§221

Spolupůsobení úřadů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx povinny vyhověti x xxxxxx své xxxxxxxxxx žádostem, xxxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnu x podávati xx xxxxxxxxx sdělení potřebná xxx xxxxxxxxx pojištění x jeho správu.

(2) Xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx dožadovati se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x pro nárok xx xxxxx.

§222

Výměry

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výměr x xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx některou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, leč xx šlo x xxxxxxx x jednorázové xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nežádá-li oprávněná xxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx po xxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx uznána xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx,xxxxxx, zastavení xxxx snížení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odůvodnění.

(5) Xxxxx xxxx obsahovati xxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx poučení xxxxxx xxxx xxxxxx xx újmu. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebylo-li xxxx xxxxxxx vůbec, xxxxx xx výměr xxxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx po xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx může, xxxxxxx xxx vybírání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx písemnosti xxxxxx xxxxxxx svými xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxx

§223

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozhoduje xx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx uplatniti xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, pokud o xxxxxxxxxx pečují. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce (xxxxxx okresní xxxx x mládež) oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx pracovní úraz xx zahajuje z xxxx úřední xx xxxxxxxx ohlášení úrazu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx u jiné xxxxxxxxxxx složky Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx straně xx xxxx.

(4) Xxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx u několika xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna při xxxxxxxxxx nároku na xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§224

(1) Pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxx xx xxxxx podmíněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxx prokázána, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx žadatel xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotním stavu. Xxxxx xxxxx obdobně, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ježto invalidita xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebnými doklady xx šesti měsíců xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx dokladu x xxxx lhůtě bez xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxx a xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložen.

§225

Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxx, xx uplatnění xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx oprávněného xxxxxxxx manžel, manželka, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v době xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxx, které xxxx xxxxx na sirotčí xxxxxx.

§226

Veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavy x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx dávky podle xxxxxx xxxxxx, podávati x xxx dobrozdání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx o xxxxxxx nemoci), xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx nároku xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx úhrady xx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx ohlásiti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx. Stejně xx xxxxxxx oznámiti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx, xxxx výši x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx pojišťovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xx xxx xxx xx přiznání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxx býti odepřena xxxx xxxxxxxxx, zdráhá-li xx důchodce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx.

TŘETÍ XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x organisace xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§228

§228 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

Xxxxxxxxxxx soud

§229

§229 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§230

§230 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§231

§231 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§232

§232 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§233

§233 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§234

§234 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§235

§235 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§236

§236 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 319/1948 Sb.

§237

§237 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§238

§238 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§239

§239 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§240

§240 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

XXXXXX ODDÍL

Ustanovení trestní

§241

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx správně; xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx splní jen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §§21 xx 23;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx, xxxx sjednal s xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxx býti omezena xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákonem;

e) xxx x xxxxxx x xxxxxxx učiní úmyslně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx vliv xx xxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx, ač x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vylákal xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx zábraně (§§97 xx 99);

xx) xxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podle §241 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243. Xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonných xxxx xxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxxxxx. Skládá-li xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx fysických xxxx, xx právo x xx vyzvání úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je-li xxxxxxxxx x prodlení, může xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 třetí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §241 písm. x) xxxx písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxxxxxxx xxxx ručí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§243

(1) Xxxxxxxxx (§§241 x 242) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xx xx 15.000 Xxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxxx až xx xxxxxxx měsíce.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §§241 x 242 předpisy x trestním řízení xxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(3) X xxxxxx xx xxx xxxxxxxx do patnácti xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxx přestupků uvedených x §§241 x 242 xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx proti xxxx xxxx zavedeno xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx.

§245

(1) Xxxxxxxxx podle §§241 x 242 xx promlčují, nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx pachateli x xxxxx měsících xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podstatě xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx nález xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodná

§246

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx do 31. prosince 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx organisační x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx dosavadního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx dni počátku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx účinnosti všechna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změněny.

(2) Xxxxx xx opatření xxxxx odstavce 1 xxxxxx též péče xxxxxxxxx, učiní xx xxxxxxx xxxxxxxx péče x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§247

(1) Xxxx 1. xxxxxxxx 1948 se xxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

2. Xxxxxxxxx pensijní xxxxx x Praze,

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx pokladna x Xxxxx,

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x v Xxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemích České x Moravskoslezské xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Xx. ve xxxxx xxxxxxxx jej měnících x xxxxxxxxxxxx,

7. okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx v Bratislavě,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,

11. Xxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx,

12. Xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,

13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

14. Nemocenská xxxxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxx v Xxxxx,

15. Xxxxxxx nemocenská xxxxxxxx x Přerově,

16. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx,

17. Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

18. Xxxxxxx nositelů xxxxxxxxx,.

(2) Dnem, xxxxx xxxx určen xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx:

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x starobní pojištění xxxxxxxxxxx československých státních xxxx,

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x starobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

3. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. Pensijní xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, x xx xxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx právních předpisů, xxx co xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Jejich xxxxxx x nemovité xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx převede xx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového (§201), x to se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx dosud xxxxxxxx.

(4) Xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud přechod xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondů x zařízení, uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, na Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx Ústřední xxxxxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxx rejstřících x seznamech.

(5) Podrobnosti x převzetí xxxx x závazků xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x. 12 x 13 a v xxxxxxxx 2, xxxxx x o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závazků x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§248

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx uvedených x §247 odst. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx povinna, nedovolují-li xx organisační xxxxx, xxxxxxxxx převzatým zaměstnancům, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x disciplinárního xxxx (§188 xxxx. 1), který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Služební x disciplinární řád xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platových stupňů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx požitky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odepře-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konati xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx se xx xx, že dobrovolně xxxxxxxxx xx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, i kdyby xx to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x tenkrát, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx.

(3) Xxx překládání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx zřetel xx na jejich xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx, jen xxxxx xx to x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zaměstnanci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

§249

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. července 1948 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx smlouvy xxxxx xx xx dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 3 x 4. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, upraví xxxxxxxx výkonu lékařské xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x §§4 x 5 x xxxxxx rodinné příslušníky xxxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx §197 xxxx. 3 x 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně xxx jiné osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §197 odst. 5.

§250

Xxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx svazů, xxxxxxxx xx xxxx od 1. xxxxxxxx 1948 Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx složky.

§251

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sbory xxxxxxxx x představenstvo Xxxxxxxx národní pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxx sociální xxxx na jejich xxxxx správní komisi xx xxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 působnost xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx komise Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx slyšení vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx voleb xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelských xxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komisí xx přihlížeti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx členy správní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxx xxxx xx místo členů, xxxxxxx xxxxxx zanikla x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx. Totéž xxxxx xxxxxx xxxxxxx komisi Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx president xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx organisačních složek xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx.

§252

Xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx komise) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

(1) Xxxxx nebudou xxxxxxx soudy xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x soudů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Spory xxxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxx, v jakém xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§254

(1) Ústřední národní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx:

x) zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 15. xxxxx 1925, x. 221 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx veřejných zaměstnanců, xxxx zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1941, x. 270 Xx. z., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) důchodců (§8),

x) xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx (§4) a xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx (§5).

(2) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxx.

§255

(1) Xxxxx ustanovení §120 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxx xxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanec xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx při výplatě xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxxx období. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx potud, xxxxxxxxx-xx od této xxxxxxx více xxx xxxxx. To xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx delších xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistné xx xx připadající xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Pojistné, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, služebních xxxxxxx), se xxxxxxxx xx statek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výplatě xxxx xx pojistném xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx ustanovení, dopouští xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx §§241245.

x) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část pojistného xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxx xxxx. x), xxxxx-xx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného x xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxx §§241 xx 245 x xxxxxx xxxxxxx xx xx 50.000 Xxx, x xx-xx xxxxxxxxx, vězením až xx tří xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx části xxxxxxxxxx, xxxxx platí zaměstnanec, xx určují pevnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Dokud xxxxxxxx účinnosti §135, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaopatřovacích xxxxx [§8 xxxx. b) x x)].

§256

Xxxxxxxxxx §19 xxxxx, x xxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948.

§257

Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx pojistné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx následujícího po xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 a xxxxx xx xxx.

§258

Xxxxx xxxxxxxxxx vyměřiti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. říjnem 1948 xx xxxxxxxxx v xxxx letech xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§259

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x zřízení Xxxxxxxx národní pojišťovny x jejích složek x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění, svazů, xxxxxxxx x xxxxx (§247 odst. 1 x 2), jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Od xxxxxxxx x xxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zápisy, xxxxx xx třeba x xxxxxx provedení, xxxxx xxxx učiněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx národního pojištění, xxxx xxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předpisy x xxxxxxx nájemníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podle §247 xxxx. 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

§260

Xxxxxxxxxx §§241245 platí také xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, pokud xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§261

Xxxxx i xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1948 x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§262

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§§198 x 199) xx ošetřování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §§198 x 199 xx 1. xxxxx 1948, x xxxx pojištěnec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx do ošetřování x nemocnici xxxx xxxxx dnem.

§263

(1) Pojištěncům, kteří xxx 1. října 1948 xxxx nárok xx nemocenské podle §36 xxx xxxxxxxxxxx x práci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx dne nemocenské xxxxx xxxxxx uvedených x §36 xxxx. 2 tak, xx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stupeň, xxxxx xx šestnácté xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx patnáctý. X xxxxxx příjmů, xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 1948, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxx karenčních xxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x 2 počíná nejdříve 1. xxxxxx 1950.

(3) Xx xxxxxxxx doby xxxxx §36 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění platných (xxxxxxxxxxxxxx) do 30. xxxx 1948.

§264

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx porod x xxxx xx 15. xxxxx 1948 xx 15. xxxxxxxxx 1948, xxxxxxxx pojišťovna peněžité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx onoho práva, xxxxx xxxxx xxxx xxxx peněžitých dávek x mateřství xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jednoho xxxxx, poskytnou se xxxxx podle tohoto xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vyplácené xx 30. září 1948 xx započtou xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

§265

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 1948 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx pojistné z xxxxxx rovnajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx způsobem bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 zákona x. 221/1924 Xx. x xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxxxx xxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxx osoby, xxxxx teprve tímto xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1950 se xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxx xxxx mateřství, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bez výpovědi, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 30. června 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx oznámení. Xxxxxxxxx xxxx se stejným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazovém xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxx soukromého (xxxxxxxxx) nemocenského pojištění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, je povinna xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxx smluveným způsobem.

XXXXX ODDÍL

Přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§267

(1) Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pojištění xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx důchody xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Kdyby xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx později odpadla xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, trvá xxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nároku na xxxxx xxxx xxxx xxxx určitou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx příspěvkové xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx krácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vrácení xxxxxx nebo výplaty xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xx dávky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx nároků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, x xxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx výdělku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx 30. xxxx 1948 x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dobu xx 31. xxxxxxxx 1945, xxxxxx xx xx xxxxxx xxx, jako xx xxxxxx xxx 30. xxxx 1948. Xxxxxxxxxx §270 platí x xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx osobě, vyměří xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §74 x xxxxxxx xxxxxxxxxx (invalidního) xxxx x xxxxxx na xxx.

§268

(1) Starobní (invalidní) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nesmí xxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxx invalidní xxxxxx, xxxxx xx xxx napadl 30. xxxx 1948 xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, zvýšený xxxxx §270. Takto xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx (§71 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx i xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948. Xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx z pojistné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxx vstupují xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx 1948 alespoň jeden xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §88 zákona xx xxx 6. xxxxxx 1947, x. 44 Xx., x hornickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx u nich xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxxx xx jim xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1947 Sb.

(5) Xxxxxx zaměstnanců xx xxxxx x xxxxxxxx o pensijním xxxxxxxxxx jejich a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §270. X xxxxxxxxx jmění, xxxxx dosud sloužilo x xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx dne 15. xxxxx 1948, č. 98 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x o některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx jest zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx zaopatření. O xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úlevách platí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 98/1948 Sb.

§269

(1) Získal-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nároky xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxx, xxxxx xx 30. září 1951 xxxxxxxx §61 za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx-xx xxxxxx xx 30. xxxx 1948, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za podmínek x xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 1. října 1948. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1924 Xx. a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx d) xx xxxx 1.000 Xxx xxxxxxx, za podmínek §65 xxxx. 1 xxxx. a) ve xxxx 800 Xxx xxxxxxx. Ustanovení §74 xxxx. 5 xxxxx xxx obdobně.

(3) Osoby, xxxxx xxx 30. xxxx 1948 dobrovolně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx, mohou dobrovolně xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx s dosavadním xxxxxxxxx a s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx 30. září 1948 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx 20 xxx pojištění xxxxx §62 xxxx. 2 xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx výbavné xxxxx xxxxxxxx x pensijním xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 30. xxxx 1941, xxx xx 30. xxxx 1948 neuplatněný, xxx xxxxxxxxx do 30. xxxx 1949. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx sňatku.

(6) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx legiích nebo x Rudé armádě (xxxxx xx dne 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx 3. xxxxx 1946, x. 196 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 462/1919 Xx.) x xxxx xxxx účasti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (zákon xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx za xxxxxxxxxx) xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx roveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx započteny xxxx příspěvkové xxxx.

(7) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §§4 a 5, xxxxx napadly xx 30. září 1953, xxxx nejvýše 21.000 Xxx xxxxx; xxxxxxx-xx x xxxx od 1. xxxxx 1953 xx 30. září 1958, xxxx xxxxxxx 30.000 Xxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyměřují xx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 30. září 1948 získali xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1924, č. 221 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx, a xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx do 30. xxxx 1948, xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1948 xxxxx:

x) Xxxxxxx invalidní x xxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxx bezmocnost x xxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx výchovného (odstavec 3), xx zvyšují x 40 % xxxxxxx. Invalidní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Sb. ve xxxxx předpisů jej xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x 300 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxx 800 Xxx xxxxxxx.

x) Vdovské xxxxxxx, x xxxxx xxxx splněny podmínky §65 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost x xxxxxxx podle xxxxxx č. 156/1945 Sb. xx xxxxxxx x 70 %. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx změny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 221/1924 Xx. x xxxxxxxx xxxxx zákon měnících x xxxxxxxxxxxx xx xxxx zvyšují o 200 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx zvýšení nesmí xxxxxxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx důchody xx xxxxxxx x 200 Xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx (xxxxxxxx) provise x starobní xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1947, xx xxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 65xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx vdovám xxxxxxx 55xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 221/1924 Xx. x xxxxxxxx xxxxx xxxxx měnících x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx zvyšují důchody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx zákon č. 44/1947 Sb.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx výchovného (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx) k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx výši rodinných xxxxxxxx xxxxx zákona č. 154/1945 Sb. xx znění xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 8.400 Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx ve společné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §89 odst. 7.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neplatí xxx důchody z xxxxxxxxxxxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx x pensijního xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx výši podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Důchody xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o příspěvek xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše závazků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodům. V xxxxxxxxx uvedených v §268 xxxx. 5 xxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§271

(1) Důchody z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948, xxxxxxxxx-xx se zároveň xxxxxxx x důchodů xxxxx §270 a xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, takto:

1. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1945, xxxxxxx xx důchody:

a) xxx 100%xx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx na 18.000 Xxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx dosahující xxxxx 20 % xx xxx xxxxxxxx část xxxxxx uvedené x xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) důchody xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5.400 Xxx xxxxx.

2. Stal-li se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemědělském nebo xxxxxx x zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945 xxxx na Xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1948, xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxx 100%xx ztrátě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na 12.000 Xxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosahující aspoň 20 %, na Xxxxxxxxx xxxxx 25 %, na onu xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx x xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx na 3.600 Kčs xxxxx.

3. Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxx od 1. xxxxxxxx 1945 xx 31. xxxxxxxx 1947, xxxxxxx se xxxxxxx:

x) xxx 100%xx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xx 20.000 Xxx xxxxx;

x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 20 % xx xxx xxxxxxxx xxxx částky xxxxxxx x písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx upravují xx 6.000 Xxx xxxxx.

4. Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx x zemích Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1945, poskytne xx:

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedosahuje 10 %, xxxxxxx xx xxxx 1.000 Kčs;

b) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %, nepřevyšuje xxxx 30 %, může Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 1949:

xx 10 % xx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4.000 Xxx,

xxx 20 % xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 12.000 Xxx,

xxx 25 % xx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 18.000 Xxx.

(2) Xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 platí od 1. xxxxx 1948 xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zemědělských xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx ustanovení čl. XX §4, xxxxx xx xxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1948, x. 70 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§272

(1) Do doby, xxx nabudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), poskytují xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činny x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu v xxxxxx podnicích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §§27, 28 x 34. Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx ustanovení §76 xxxx. 1 xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx nebo xxxxxx xxx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §§77 xx 88 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.

§273

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx starobních xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1929, č. 43 Xx., x xxxxxxxx starobních xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxx 23. xxxxx 1945, č. 107 Xx. x. XXX, x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx 1. xxxxx 1948 nárok xx sociální důchod xxxxx §89. Xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxx státní starobní xxxxxxx.

§274

Ustanovení §92 xxxx. 1 x 2 xx vztahuje xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 xxx xxxxx, xxxxxx-xx se s xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §71 odst. 5, xxxxx něhož xx xxxxxxxx krácení stanovené x §92, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§275

O příplatkových xxxxxxxx x jiných zaopatřovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 98/1948 Sb.

§276

(1) Důchodcům Ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 44/1947 Sb., xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1948, xxxxxxx se xxxx splátka xx xxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x připojištění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx na xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxx, které by xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x pensijním pojištění.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 44/1947 Sb., kteří xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx červenec 1948, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x důchodům xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx 600 Xxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) 400 Kčs,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxx 200 Xxx.

(4) Platy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xx následek xxxxxxx xxxx ze xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx 1. xxxxxx 1948 xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §246 xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx věty první.

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§277

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx Slovensku xxxxxxx prostřednictvím příslušných xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx při xxx xxxx rozhodnutími x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Vyhlášky vyhlášené xxxxx tohoto xxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx též xx Slovensko, v Xxxxxxx xxxxxxxx.

§278

(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx případě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v něm xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx platnost, xx případě použivatelnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx předpisů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1924, x. 221 Sb., x xxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x stáří,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. července 1941, č. 365 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx 13. března 1941, č. 55 Xx. z., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx službách x x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx 15. října 1925, č. 221 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných zaměstnanců, x zákona ze xxx 18. xxxxxxxx 1941, x. 270 Xx. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1943, x. 70 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 1942, č. 99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodců Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx ze xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Sb., x pensijním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1947, č. 44 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ze xxx 11. července 1922, x. 242 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) zákona ze xxx 28. prosince 1887, x. 1 x. x. x x. 1888, o xxxxxxxx pojištění xxxxxxx, xxxxxxxxx článku XXX/1907, x xxxxxxxxx průmyslových x obchodních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, a xxxxxxxxx článku XXX/1900, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx dne 10. xxxxxx 1925, x. 148 Sb., o xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a stáří,

j) xxxxxx ze xxx 30. xxxxx 1947, č. 18 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zákona xx xxx 5. xxxxxx 1947, č. 46 Sb., x odškodnění nemocí x povolání,

l) zákona xx dne 21. xxxxxx 1929, x. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nařízení Slovenské xxxxxxx rady xx xxx 23. srpna 1945, x. 107 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory,

m) xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., x odstranění xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

o) xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zaměstnanců x zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1948, č. 70 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čl. X xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx (zaopatření) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x. 1/1888 x. z. ve xxxxx xx. XXX xxxxxx x. 207/1919 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§279

(1) Ustanovení xxxx x šesté části x xxxxxxx x xxxxxxx oddílu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1948. Xx xxxxx xxx xxxxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948. Ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxx účinnosti dnem, xxxxx určí xxxxx xxxxxxxxx; při xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx účinnost xxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v podrobnostech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odchylně xx ustanovení xxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení společná xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx x den x x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx a §120 xxxx. 1 a §135 nabývají xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §246 nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

§280

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x §78

Xxx. xxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx:
Xxxxxxx (§78, xxxx. 1)
X.
XX.
XXX.
1 Xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxx potud, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobeného pronikáním xxxxxxxxxx látek do xxxx. X 1 - 16: Xxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jinak
2 Onemocnění x xxxxxxx a xxxx sloučenin
3 Onemocnění xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
4 Xxxxxxxxxx z xxxxxx x jeho xxxxxxxxx
5 Xxxxxxxxxx x manganu a xxxx sloučenin
6 Onemocnění x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
7 Xxxxxxxxxx z xxxxx- x xxxxx- xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
8 Xxxxxxxxxx x halogenisovaných xxxxxxxxxx xxxxxx řady
9 Onemocnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx řady
10 Onemocnění xx xxxxxxxxxx
11 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
12 Xxxxxxxxxx x látek bojových
13 Onemocnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
14 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxx odvozenin, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dusíkatého xxxxx)
15 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x radioaktivními xxxxxxx
16 Xxxxxxxxxx kožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx změnami, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, parafinem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x podobně xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)
17 Xxxxx xxxxxxxxxx účinkem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebezpečí
18 Onemocnění xxxxxxxxx plic, způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx případě x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx nelze klinickými xxxxxxxx xxxxxxxx prokázati v xxxxx xxxx pojištěnci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
19 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocemi Nemocnice, xxxxxx xxx léčení a xxxxxxxxxx, porodnice, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pathlogické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxx ústavy; xxxx xxxx ústavy a xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x ministrem školství x osvěty, prohlásí xx xxxxxxx pojištěním
20 Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxx
21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se používá xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
22 Xxxxxxxxxx kostí, xxxxxx, svalů, cév x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx stejně působícími, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx strojích v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
23 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxx xxxxxxx
24 Xxxxxxxxxx dolních xxxxxxxxx xxxx x xxxx škodlivými xxxxxx Xxxxxxxxx moučky jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Thomasovu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx moučku
25 Onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxx cest a xxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx slitin (xxxxxxxxx plic hliníkem - fibrosa xxxx) X 25 a 26: x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáni xxxxxx xxxxxxxxx
26 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
27 Xxxxxxxxxx zaprášením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, siderosa), xxx xxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poruchy jsou xxxxxxxxx typickými rentgenologickými xxxxx. Setká-li xx x xxxxxxx zaprášením xxxx xxxxxxxxxxx plic, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobené xxxxxxx X 27 - 29: v xxxxx xxxx pojištěnci xxxxxx xxxxxx nebezpečí
28 Onemocnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxx křemičitý nebo xxxxxx (silikosa, xxxxxxxx) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
29 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), x) xxx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, b) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
30 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kožní onemocnění xx považují za xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx kde xx xxxx používá
31 Onemocnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx hlukem x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x podniky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hluku
32 Onemocnění šedým xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zpracování xxxx; železárny, tavírny xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx)
33 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a složitých xxxxxxx Xxxx
34 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx skla
35 Rozedma xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx skla

§24

Počínajíc xxxxx 1953 xx zrušují:

...

c) xxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1948 Xx., x národním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxxx;

...

§24 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/1952 x účinností xx 1.1.1953

§3

Předpisy, xxxxx odporují xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx. Zejména se xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx zákona x. 99/1948Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

...

§3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/1952 x účinností xx 1.1.1953

§64

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx:

x) xxxxx č. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxxxx nemocenské pojištění,

...

§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 54/1956 x účinností od 1.1.1957

§91

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx:

...

x) zákon x. 99/1948 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje důchodové xxxxxxxxx, vyjma §§110 xx 112,

...

§91 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/1956 x xxxxxxxxx od 1.1.1957

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.5.1948.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

319/1948 Xx., x xxxxxxxxx soudnictví

s účinností xx 31.12.1948

269/1949 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1948

142/1950 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (občiansky xxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.1951

67/1951 Sb., x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.1951

46/1952 Xx., o úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1952

76/1952 Xx., o xxxx xx mzdy

s xxxxxxxxx xx 1.1.1953

109/1952 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

100/1953 Xx., kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1954

54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

55/1956 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

58/1956 Xx., x náhradě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a dávek xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1957

Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.