Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1956.


Zákon o národním pojištění

99/48 Sb.

PRVNÍ ČÁST
Všeobecná ustanovení
Obsah zákona §1
PRVNÍ ODDÍL - Osobní rozsah pojištění §2
Zaměstnanci §3
Osoby samostatně výdělečně činné §4
Spolupracující členové rodiny §5 §6 §7 §8
Nezaměstnaní §9
Pojištění osob vykonávajících několik činností §10
Vynětí z povinného pojištění §11
DRUHÝ ODDÍL - Povinné pojištění §12 §13
Zaměstnavatel §14
Ohlášky §15 §16 §17 §18 §19
Vyměřovací základ §20
Záznamy o příjmech §21
Kontrolní právo pojišťovny §22 §23
Odchylky v provádění pojištění §24
DRUHÁ ČÁST
Dávky z pojištění §25
PRVNÍ ODDÍL - Dávky nemocenského pojištění §26
Dávky věcné - Ošetřování v nemoci a zvláštní léčebná péče
Mimoústavní ošetřování §27
Ústavní ošetřování §28
Zvláštní léčebná péče §29
Podmínky pro odevzdání do ústavu §30
Výpomoc v rodině §31
Pomoc v mateřství §32
Péče o chrup §33
Pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách §34
Pomoc proti neplodnosti §35
Dávky peněžité
Peněžité dávky v mateřství §44
Podpory při ústavním ošetřování §45 §46
Zvláštní výpomoc při sociálních chorobách §47
Náhrada za výpomoc v rodině §48
Pohřebné §49 §50 §51
Společná ustanovení o dávkách nemocenského pojištění
Ochranná lhůta §52
Dávky osob vykonávajících několik činností §53
Rodinní příslušníci §54
Lékařská služba §55 §56 §57 §58
Léčebný řád §59
DRUHÝ ODDÍL - Dávky důchodového pojištění §60
Základní podmínka nároků §61
Starobní důchod §62
Invalidní důchod §63
Důchod manželky §64
Vdovský důchod §65
Důchod družky §66
Sirotčí důchod §67
Výchovné §68
Zvýšení pro bezmocnost §69
Výbavné §70
Výše důchodů §71 §72 §73 §74 §75
Odškodnění za pracovní úrazy §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88
Sociální důchod §89
Společná ustanovení o dávkách důchodového pojištění
Vznik nároku na dávky §90
Zánik nároku na dávky §91
Krácení důchodů §92
Výplata důchodu do ciziny §93
TŘETÍ ODDÍL - Všeobecná péče o pojištěnce a rodinné příslušníky
Preventivní péče §94 §95
Úrazová zábrana §96 §97 §98 §99
Péče o povolání pojištěnců se sníženou pracovní schopností §100 §101
ČTVRTÝ ODDÍL - Všeobecná ustanovení o dávkách z pojištění
Důvody vylučující nárok na dávky §102
Důvody vylučující výplatu dávky §103 §104
Promlčení nároku §105
Způsob výplaty dávek §106
Výplata dávek jiné osobě §107 §108
Změna a vrácení dávky §109
Ručení zaměstnavatelů (podnikatelů) a třetích osob za pojistné škody §110 §111 §112 §113
Neplatná právní jednání §114
Nároky vůči třetím osobám §115
TŘETÍ ČÁST
Úhrada
Úhradové prostředky §116
Pojistné
Sazby pojistného §117
Změna sazeb pojistného v nemocenském pojištění §118
Přirážka k pojistnému §119
Plátce pojistného §120
Splatnost pojistného §121
Příslušenství pojistného §122
Záruky za pojistné §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129
Zálohy na pojistné §130
Omezení dávek pro neplacení pojistného §131
Vymáhání pojistného §132
Promlčení pojistného §133
Vrácení pojistného §134
Jiné prostředky úhrady
Úhrnková částka za pojištění důchodcům §135
Úhrnková částka za pojištění nezaměstnaných §136
Státní příspěvek §137
ČTVRTÁ ČÁST - Zvláštní druhy pojištění
PRVNÍ ODDÍL - Důchodové pojištění horníků §138 §139 §140 §141
DRUHÝ ODDÍL - Důchodové pojištění redaktorů §142
TŘETÍ ODDÍL - Důchodové připojištění §143 §144 §145 §146
ČTVRTÝ ODDÍL - Pojištění na podkladě dobrovolnosti
Dobrovolné pokračování v nemocenském pojištění §147
Dobrovolné pokračování v důchodovém pojištění §148
Dobrovolné pojištění nemocenské §149
Dobrovolné pojištění důchodové §150
PÁTÝ ODDÍL - Zajištění dávek nepojištěným osobám
Zvláštní úpravy v nemocenském pojištění §151
PÁTÁ ČÁST - Organisace a hospodaření národního pojištění
PRVNÍ ODDÍL - Ústřední národní pojišťovna §152 §153 §154
Ústřední orgány §155
Sbor delegátů §156 §157
Představenstvo §158 §159 §160 §161
Revisní komise Ústřední národní pojišťovny §162 §163
Ředitelství Ústřední národní pojišťovny §164 §165
Národní pojišťovny §166 §167
Správní sbor §168 §169 §170 §171
Revisní komise národní pojišťovny §172
Ředitelství národní pojišťovny §173
Okresní národní pojišťovny §174 §175 §176
Správní výbor §177 §178 §179
Revisní komise okresní národní pojišťovny §180
Ředitelství okresní národní pojišťovny §181
Společná ustanovení organisační
Zastupitelské sbory §182 §183 §184 §185 §186 §187
Zaměstnanci Ústřední národní pojišťovny §188 §189 §190 §191
Jednací řád §192
DRUHÝ ODDÍL - Organisace zdravotnické služby §193
Zdravotnická rada Ústřední národní pojišťovny §194
Organisace lékařské služby §195 §196
Podmínky výkonu zdravotnické služby pro pojišťovnu §197
Poměr pojišťovny k státním léčebným a ošetřovacím ústavům §198
Poměr pojišťovny k státním lázním §199
TŘETÍ ODDÍL - Hospodaření Ústřední národní pojišťovny
Hospodářský plán §200
Oddělené hospodaření §201
Kmenové jmění národního pojištění §202
Bezpečnostní fond nemocenského pojištění §203
Podpůrné fondy nemocenského pojištění §204
Podpůrné fondy důchodového pojištění §205
Ukládání majetku §206 §207
ČTVRTÝ ODDÍL - Berní úlevy a zvláštní oprávnění Ústřední národní pojišťovny §208 §209 §210 §211
ŠESTÁ ČÁST
Dozor nad prováděním národního pojištění §212 §213 §214 §215 §216
SEDMÁ ČÁST - Řízení a ustanovení trestní
PRVNÍ ODDÍL - Řízení u pojišťovny §217 §218 §219 §220
Spolupůsobení úřadů, soudů a jiných veřejných orgánů §221
Výměry §222
DRUHÝ ODDÍL - Řízení o dávkách
Uplatnění nároku §223 §224 §225 §226 §227
TŘETÍ ODDÍL - Opravné řízení a organisace pojišťovacích soudů
Opravné prostředky §228
Pojišťovací soud §229 §230 §231 §232 §233
Vrchní pojišťovací soud §234 §235
Nejvyšší pojišťovací soud §236 §237 §238 §239
Společná ustanovení o pojišťovacím soudnictví §240
ČTVRTÝ ODDÍL - Ustanovení trestní §241 §242 §243 §244 §245
OSMÁ ČÁST - Přechodná a závěrečná ustanovení
PRVNÍ ODDÍL - Společná ustanovení přechodná §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260
DRUHÝ ODDÍL - Přechodná ustanovení nemocenského pojištění §261 §262 §263 §264 §265 §266
TŘETÍ ODDÍL - Přechodná ustanovení důchodového pojištění §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276
ČTVRTÝ ODDÍL - Závěrečná ustanovení §277 §278 §279 §280
č. 76/52 Sb. - §24
č. 109/52 Sb. - §3
č. 54/56 Sb. - §64
č. 55/56 Sb. - §91
99
ZÁKON
ze xxx 15. xxxxx 1948
x národním xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
XXXXX ČÁST
Xxxxxxxxx ustanovení
§1
Xxxxx zákona
Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxx:
a) xxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxx xxxxxx xxxxx, invalidity, ztráty xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx úrazu (xxxxxxxxx xxxxxxxxx).
XXXXX ODDÍL
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
§2
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxxxx (§3) x xxxxxxxx vojenských gážistů x xxxxx službě,
x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxx (§8),
x) nezaměstnaní (§9).
(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx [§1, xxxx. x)] jsou z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx:
x) veřejní zaměstnanci xxxxxxx x §7,
x) xxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxxxxx (§9).
§3
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx na podkladě xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx).
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx zaměstnance xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zaměstnavatelů. Xx xxxxxxx dělníky xx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bez xxxxxx pracovních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx menší xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxx zástupci xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx poměru, x xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Československé republiky, xxxx xx vlivu xx pojistnou xxxxxxxxx. Xx xxxxx u xxxxxxxxxxx zastupitelských xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniků xxx plavbu xxxxx x námořní x xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx československými státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx může xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny zprostiti xxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx,xxxx-xx pojištěny podle xxxxxxxx xxxxx, v xxxx práce xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx x sociální xxxx xxxx nařízením všeobecně xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx národního xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání x xxxxxxxxx poměru, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozsah a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociální xxxx x xxxxxx x příslušnými ústředními xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx [§2, xxxx. 1, písm. x)] xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx činni x xxxxxxx na xxxxxxx vrub, xxxxxxx xxxx:
x) zemědělci,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání, xxxx lékaři, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, soukromí xxxxxxx, výtvarní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištěni zejména:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ručící xxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxx,
xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1 xxxx. a) pro xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx členy xxxxxx [§2, xxxx. 1, xxxx. x)] xxxx xxxxxx, tchán, tchýně, xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx (vlastní, nevlastní, xxxxxxxxx) xxxxxx 15 xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (spolupodnikatelem), xxxx-xx xxxxxx činni x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sílu x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §2, odst. 1, xxxx. a) xxxx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx členové xxxxxx, x nichž xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx (§4, xxxx. 1) xxx x xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxxxxx xxxxx domněnka, xx xxxxxx spravují x xxxxx xxxxxx: manžel, xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxxxxxxx člen xxxxxx.
(3) Manželka xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, písm. x) x c) xxx svou xxxxxxx x xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxx §3, xxxx. 4, xxxxx věty xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4) a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§5).
(2) Xxxxxxx nařízením xxxxx xxxx xxxxx vymezeny xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (§4, xxxx. 1), xxxxx x xxxxx trvalé xxxxxxxx x podniku x xxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxx (§5, odst. 1).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx upraviti xxxxxxxxx xxxxx vzorných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstev x vzorných lidových xxxxxxxxx družstev, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odchylně od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxx §2, xxxx. 2, xxxx. x) xxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx, ústavů x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 24. června 1926, x. 104 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecných x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx svazků územní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 1928, x. 124 Xx., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx) církví x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx diecesních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x. x. s xxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx vyjmouti z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pensijní xxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx žádost obce xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, x xxxx jsou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxx povolení xx xxxx všech xxxxxxxxxxx obce x xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx [§2, xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx:
x) xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx platných xxxxxxxx o veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx;
b) xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx;
c) xxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovacích xxxxxxx podle xxxxxx xx dne 18. xxxxxx 1921, x. 130 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx zaopatřovací xxxxxxx bývalých xxxxxxxxxxx xx velkém xxxxxxx xxxxxxxxxx, a podle xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 16 Sb., x xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zkonfiskovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx,
xxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx Československé xxxxxxxxx x nepodléhají-li xxxxxxxxx pojištění podle §2, xxxx. 1, xxxx. x) až x).
§9
Nezaměstnaní
Xxxxxxxxxxxxxx [§2, odst. 2, xxxx. c)] xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, které xxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nepřevyšuje 1 xx a xxxxx xxxxxxx slouží xxxxxxxx xx spotřebě xx xxxxxxx domácnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxx x povinného xxxxxxxxx
X povinného xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1 xxxx xxxxxx:
x) cizí xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxx xxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo u xxxx, xxxxx požívají xxxxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, jakož i x mezinárodních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a orgánů, xxxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požívají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činní x Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jenž xxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx;
x) osoby, xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojištění. Za xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sedmi dnů. Xx příležitostné xxxxx xxxx pokládati zaměstnání xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro různé xxxxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxx
§12
Xxxxxxx pojištění xxxxxx:
x) x xxxxxxxxxxx (§§3 a 7) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx;
b) x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx (§4) x xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx (§5) xxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx pojištění;
x) x xxxxxxxx (§8) xxxx, xx kterého xxx přiznán xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxxxxx (§9) dnem, xx xxxxxxx xxxx přiznána xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§13
Povinné xxxxxxxxx xxxxxx:
a) x xxxxxxxxxxx dnem, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx;
b) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxx, xxxxxx přestanou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2, odst. 1, xxxx. x) xxxx x);
x) u xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx zastaven xxxxxx nebo kdy xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2, xxxx. 1;
x) x xxxxxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatelem podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§§3 x 7).
(2) Xxxxxxxxxx, uložené xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §§4 x 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx důchodců xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x zprostředkovatelé (xxxxxxx xxxxxx, faktoři x xxx.) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§218) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x sídle xxxxxx nebo jde-li x osobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby.
Xxxxxxx
§15
(1) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x něho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 poště xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx. Xx tří dnů xx telegrafickém podání xxxx býti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx o pojistné xxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaplacené pojistné xx xxxxxx xxxxx xx případě již xxxxxxxxxxxx (§134).
(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlásiti se xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx oprávněn xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx; xxx xx však xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx povinnost. Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx členy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx odhlášku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracujících členů xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.
(6) Xx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx několik výdělečných xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx tyto činnosti. Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx podle §2, xxxx. 1, xxxx. x), i xxxx xx xxxxxxxxxx vedle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2, xxxx. 1, xxxx. x).
(7) Xxxxxx xxxxxxx [§8, xxxx. x) a x)] xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odhlásiti xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxx, kterého xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo zastavení xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx a formu xxxxxxx ministerstvo sociální xxxx xx slyšení Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxxxxx hlášením xxxxx §15 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx od 1. xx 31. ledna xxxxxxx roku oznámiti xxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§20).
§17
(1) Xxxxxxxxxxx (§3) xxxx xxxxxxx oznámiti xxxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §§15 x 16.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x důchodcích v xxxxxx k plátci xxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §15, xxxx. 1, může pojišťovna xxxxxxxxxx plátci xxxxxxxxxx xxxxxx xx do 5 Kčs xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce x xx každý xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xxxx doporučeně xxxxxx xx poštu.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§15, odst. 1) x xxxxxx-xx xxxx jejím podáním xxxxx na xxxxxxxx x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, jest xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávky xx xx xxxx 3.000 Xxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxx xxxxxxxx.
§19
Nebyla-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §15, odst. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatiti xxxxxxxxxx xx každý xxx xx xxxxxx pojištění xxxxxx 5 Kčs, x xx xx xx dne, xxx xxxxxxxx xx pojišťovny xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 300 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §18, odst. 3 xxxxx zde xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x zaměstnanců xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práci. Xxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podíly xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přídavky x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx), diety jednou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx s výjimkou xxxxx remunerace x xxxxxxxxxxx, dále xxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxxx x požitky xxxxxxxxx. Xx příjem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ani naturální, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx §36, odst. 2. Xxxxxxxxxx základ u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením podle xxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zvýšený o xxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx nejlépe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx x jednu xxxxxxxx.
(3) Roční xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrcholných zájmových xxxxxxxxxx zemědělců vyhláškou x Xxxxxxx listě. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určí se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, výrobní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podnik x xxxxxxx 50 xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 120.000 Xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx stanovení vyměřovacího xxxxxxx, xx započítává xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle poměru xxxxxx podílů.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x spolupracujících členů xxxxxx se považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rodiny xxxxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxx převyšující xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vyměřovací xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 18 xxx, xx xxxx pokládá xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §36, xxxx. 2; za vyměřovací xxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, ale mladších 21 xxx, se xxxxxxxx částka odpovídající xxxxx hranici stupně xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx nejmenší vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pokládá xxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, odst. 2. Totéž xxxxx xxx xxxxxx vyměřovacích xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxx, pokládá se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx díl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx horní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §36, xxxx. 2. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx vyšší, může xxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx každého xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v uplynulém xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx xxx na xxxx xxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx, že se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx považuje určitá xxxxx částka, xx xxxxxxx stanoviti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx třetích.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví hodnotu xxxxxxxxxxx požitků vyhláškou x Úředním xxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx organisace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
Záznamy x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx záznamy, xxxxxxx xx třeba, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx, x uschovati xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxx mohou xxxx zproštěni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x příjmech byly xxxxxxx x pracovní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněni nahlížeti x podnicích x xxxxxxxx xxxx do xxxxxx záznamů x xxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx, činiti si x xxxx xxxxxx x xx místě xxxxxxxxx konati xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou xxxx xxxxxxxxx nahlížeti xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výrobních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x x pracovních xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odepře-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx pojistné xxxxx xxx xxxxxx příspěvkových xxxxxx nebo podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženým x §22.
(2) Xx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 1 může xx zaměstnavatel nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxxx podstatně vadné.
§24
Xxxxxxxx x provádění pojištění
(1) Xxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx (§3, xxxx. 2),
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
c) osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracemi x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) československých xxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11, xxxx. x),
x) osob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxx a zánik xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxx a odhlašování, x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čekací xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžité xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x písm. c), x dohodě x xxxxxxxxxxxxx zemědělství.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich domácí xxxxx nenakládají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x občany vlastními.
XXXXX XXXX
Xxxxx x xxxxxxxxx
§25
Podle xxxxxx xxxxxx xx poskytují:
1. xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (§§2659),
2. xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (§§60 xx 93),
3. xxxxxxxxx péče o xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§94101).
XXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§26
(1) V xxxxxxxxxxx pojištění se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§§2735) x dávky xxxxxxxx (§§3649).
(2) Dávky věcné xxxx:
1. xxxxxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx léčebná xxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
x) xxxxxxx x xxxxxx;
2. xxxxx x xxxxxxxxx:
x) mimoústavní ošetřování;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx;
3. xxxx x xxxxx;
4. pomoc xxx zmrzačení, xxxxxxxxx x tělesných vadách;
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxxxx;
2. peněžité xxxxx v xxxxxxxxx;
3. xxxxxxx při xxxxxxxx ošetřování;
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx chorobách;
5. xxxxxxx xx výpomoc x rodině;
6. xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
§27
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x therapeutické x xxxxxxxxxxxx pomůcky. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a úrovni xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx poskytuje, xxxxx nemoc trvá, xx xx jednoho xxxx xx skončení xxxxxxxxx,. Trvá-li xxxxx xxxx, poskytuje se xxxxx ošetřování xxx, xxxxx je nemocný xxxxxxxxxx xxxxx neschopný xxxx pokud se xx poskytuje xxxx x xxxxxxxx xxxxx §§100 a 101.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§28
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx toho xxxxx, xx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxx xx bezplatné xxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 také x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavech x xx universitních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxx (§59).
§29
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§27 x 28 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx, ošetřování x xxxxxxxxxxx, lázních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž druhy xxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx snižující xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx poskytnouti xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Za xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx poskytnouti xxx xxxxxxxxxxx ošetřování x xxxxxxx §27, odst. 1.
(4) Podmínky x způsob zvláštní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§30
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) K xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §§28 x 29 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemocného. Xx xxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx,
a) xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členy xxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxxx ošetřování x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) jednal-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a dozoru xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxx-xx xxxx nebo jednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vyžaduje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jež xxxx býti xxxxxxxxx xxxxx x ústavě, xxxxxxx xx-xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx přeruší-li xxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx léčení, může xx býti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mu býti xxxxxxx na xxxxxxxx, xx-xx rodinné příslušníky. Xx xxxx následky xx xxxxx nemocného xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§31
Xxxxxxx x rodině
Pojištěnce xxxx rodinné příslušnici, xxxxx xxxxxxxxx sama xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx a pečuje xxxxxxx x jedno xxxx [§54, xxxx. 1, xxxx. x) xx e)], může xxxxxxxxxx poskytnouti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xx lůžko. Výpomoc xx neposkytuje, lze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx pojištěnka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obvykle x domácnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nárok, x xx nejvýše xx xxxx 365 dnů. Xxxxxx podmínky a xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx xxx
§32
Xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (mimoústavní xxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx ošetřování xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§28 a 30.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx dětské výbavy xxxx xxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§33
Péče x xxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§§27 x 28) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx náhradu x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Léčebný xxx vymezí pojem xxxxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podmínky x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§34
Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vadách
Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tělesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, x xx-xx toho xxxxx, xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Podmínky x podrobnosti xxxx xxxxxxx xxx.
§35
Xxxxx xxxxx neplodnosti
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na lékařské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §§27 xx 29. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Dávky xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
§36
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, xxxx. a), který xx pro nemoc xxxxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne, xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx (xxxxxx, plat, xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 365 xxx xxx xxx jejího xxxxxx (xxxxxxxx doba).
(2) Nemocenské xxxx:
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Kčs
nad do nad do nad do nad do
1 - 20 - 120 - 500 - 6.000 15
2 20 30 120 180 500 750 6.000 9.000 20
3 30 40 180 240 750 1.000 9.000 12.000 25
4 40 50 240 300 1.000 1.250 12.000 15.000 30
5 50 60 300 360 1.250 1.500 15.000 18.000 35
6 60 70 360 420 1.500 1.750 18.000 21.000 40
7 70 80 420 480 1.750 2.000 21.000 24.000 45
8 80 90 480 540 2.000 2.250 24.000 27.000 50
9 90 100 540 600 2.250 2.500 27.000 30.000 55
10 100 120 600 720 2.500 3.000 30.000 36.000 61
11 120 140 720 840 3.000 3.500 36.000 42.000 68
12 140 160 840 960 3.500 4.000 42.000 48.000 75
13 160 180 960 1.080 4.000 4.500 48.000 54.000 82
14 180 200 1.080 1.200 4.500 5.000 54.000 60.000 89
15 200 220 1.200 1.320 5.000 5.500 60.000 66.000 96
16 220 240 1.320 1.440 5.500 6.000 66.000 72.000 103
17 240 260 1.440 1.560 6.000 6.500 72.000 78.000 110
18 260 280 1.560 1.680 6.500 7.000 78.000 84.000 117
19 280 300 1.680 1.800 7.000 7.500 84.000 90.000 124
20 300 320 1.800 1.920 7.500 8.000 90.000 96.000 131
21 320 340 1.920 2.040 8.000 8.500 96.000 102.000 138
22 340 360 2.040 2.160 8.500 9.000 102.000 108.000 145
23 360 380 2.160 2.280 9.000 9.500 108.000 114.000 152
24 380 400 2.280 2.400 9.500 10.000 114.000 120.000 159
(3) X xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající průměru xxxxxx (§20, xxxx. 1), xxxxx dosáhli xxx xxxxxxxxx týdenních, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx dvacetiosmidenních x posledních dvanácti xxxxxxx nebo při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x výplatním xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovních xxx xxxx ostatní zaměstnanci xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx, kteří v xxxxxxxxx xxxxxx ukončili xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) poměr, xxxxxx xx rozhodný xxxxxx xxxxx x xxxx výplatních xxxxxx, x xxxxx po xxxxx xxxx pracovali xxx xxxx plně xxxxxxx zaměstnanci. Nelze-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném období xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxx příjmu xxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx stejnou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx (§20), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx týden (xxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy, jde-li x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx výdělku.
(4) Xx-xx zaměstnanec x xxxx xxxxxx xxxxx xx mzdu (xxxx), xxxxx mu xxxx xxxx xxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx (xxxx) xx není placena. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Podpůrčí xxxx 365 xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna výměrem. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx pojistné. Xx do xxxx xxxx zaniká nárok xxxxxxxxxxxx na xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Nárok na xxxxxxxxxx nemají xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7), kteří xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (příjem) xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxx uvedení x §2, xxxx. 2, xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx xx nemocenské.
§37
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4), xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxx od čtyřicátéhotřetího xxx neschopnosti xx xxxx xxxxxx trvání. X xxxxxxx 42 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx je provoz xxxxxx podniku zastaven. Xxxxxxxx doba xxxx xxxxxxx 365 xxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx pracovní neschopnosti.
(2) Spolupracujícímu xxxxx xxxxxx (§5), který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx neschopnosti po xxxx xxxxxx trvání, xxxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx neschopnosti (xxxxxxxx xxxx).
(3) Nemocenské xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx v §36, xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x §20.
§38
Doba, xx xxxxxx pojištěnci xxxxxxx x §2, xxxx. 1 nevykonávají xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx neschopnosti x xxxxx xxx xxxxx podle §36, xxxx. 1 x §37, odst. 1 x 2.
§39
(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nároku xx nemocenské.
(2) Xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx poskytuje xxxxx mimoústavní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx do podpůrčí xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx.
§40
(1) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxx nemoc xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx 365 xxx xxxxxxxxxxxxx období, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemocenské (xxxxxxx xxxxxxxxxx) pouze, xxxxx spadají do xxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx započtení xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx po xxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx všech dnů, xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ústavní ošetřování). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx pojištěnci poskytováno xxxxxxxxxx (xxxxxxx ošetřování) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx pracovní neschopnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxx, xx kterou xxxx poskytováno xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 42 dní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §37, xxxx. 1 x 2.
§41
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchod (§63) x xxxx, xxx xxx xxx nemoc xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx do uplynutí xxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§42
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx pojišťovně předloženo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto průkazu xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prokáže-li xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx předložením xxxxxxx.
§43
Trvá-li xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx než 91 xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyměřené xxxxx §36, xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x 10 %. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx než 182 xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx neschopnosti x práci o 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§44
Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx pojištěnka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jí xx xxxxx xxxx porodné xx xxxx 2.500 Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo x §2, xxxx. 2, písm. x), xxxxx byla x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pojištěna xxxxxxx 270 xxx, xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xx 18 xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nenáleží-li xx nemocenské. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx pojištěnka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mzdu (xxxxxx, xxxx, služební xxxxxxx). Xxxxxxxxxx §36, xxxx. 4 platí xxxxxxx.
(3) Dávka xxxxx odstavce 1 xx poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x tenkráte, xxxx xxxxxxxxxx zemřel x xxxx 300 xxx, xxxxxxxx xxxx od xxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx ošetřování
§45
(1) V době, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxxxxx xxx, náleží xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx nemocenské (§36, xxxx. 1 xx 4 a §43).
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 20 Xxx xxxxx. Xxxx horní xxx může xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 30 Xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxx náleželo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§46
(1) X xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x §45, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx toho xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2, odst. 1, xxxx. b) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§28, xxxx. 1 x 2) nebo x xxxxxxx, může pojišťovna xxxxxxxxxxx jeho rodinným xxxxxxxxxxxx peněžitý xxxxxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx léčebný xxx.
§47
Zvláštní xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx
(1) Místo xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §31 může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitou xxxxxxx v částce 30 Xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx náhrada xx zvyšuje xx xxxxx x xxxxx xxxxx dítě (§54) xx xxxxxxxxxx 14. xxxx věku o xxxxxx 10 Kčs xxxxx. Peněžitá xxxxxxx xx zvýšením xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx by xxxx xxxxxxxxxx (§§36 x 43) xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§49
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 5.000 Xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (druh), xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx, xxxxxx, xxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, zeť a xxxxxx zemřelého.
(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx právnická, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, aniž xxxx x tomu xxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxx zákona. Xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx výloh xx xxxxxxxxx pohřbu, nejvýše xxxx v xxxxxx 2.500 Xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Vypravil-li xxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxxxx 500 Xxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxx 1.000 Kčs, xxxxx x xxxxxx 1.300 Xxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, ve výši 1.500 Kčs.
§50
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x hranice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§36, xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§51
Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny x xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxx organisace x xxxxxxxxxx zájmových organisací xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovené xxxx (§203) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§200) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§52
Ochranná xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx pojištění xxxx x ochranné xxxxx.
(2) Xxxxxxxx lhůta x zaměstnanců jest xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxxxx naposledy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nejvýše xxxx xxxxx xx výstupu xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx obdobně xxx x osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx obdobně x xxxxxxxxxx (§8) x xxxx končí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx pojištění.
(5) Počne-li xxxxx x ochranné xxxxx xxxxxxxxxx činnost zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx, staví xx xxx xxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx lhůty xx xxxxx obdobně xx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx (cvičení). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pojištěním xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) U xxxxxxxxxx (§3), xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vystoupila xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z téhož xxxxxx xxxxxxxx vykonávati xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, xxxx. x) a x), xxxx ochranná xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xx dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx příslušníky.
§53
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jen xxxxxx. Xxxxxxxx dávky se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vyměřovacích základů. Xxx xxx zůstávají xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku i x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, zůstává xxxxxxxxx ochranná lhůta x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x když xx xxx jinou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§54
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, žijí-li xx xxxxxxxx domácnosti s xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx xxxxxx:
a) xxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxx (druh), xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxx dávky,
x) děti xxxxxxxxx x nemanželské, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16. xxxx,
x) děti ve xxxx od 16. xx 25. xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx životní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx školením (výcvikem),
x) děti xxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§68).
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx společné domácnosti x xxxxxxxxxxx a xxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx, prarodiče, xxxxx, xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx s pojištěncem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šest měsíců xxxx nápadem xxxxx,
x) sestra xxxx xxxxx pojištěncova, vede-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx x xxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xx-xx xxxxxx xxxx xx vyživovací xxxxxxxxx.
(3) Podmínka xxxxxxxx domácnosti se xxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx, žijí-li xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxx tísně, z xxxxxx zdravotních, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxxx splněna x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx).
Lékařská xxxxxx
§55
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§197) xxxxxx xxxxxxxxxx (organisovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxx svobodné xxxxx xxxxxx xx nepříčí, xxxxx-xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xx xxxxx xxxx lékaři xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx. Při xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluvního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zaplatiti xx svého xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx možno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx překážky xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnu o xxxxxxx těchto nákladů. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xx výše xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx zaplatila smluvnímu xxxxxx.
(6) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xx může xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1.
§56
Xx xxxxxx xxxxxx léčení xxxx ústavního ošetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §27, xxxx. 1.
§57
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x ošetřovacího xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovna xxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu nemocného, xx případě xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, xxxx. 1, xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx x x jaké xxxx xxxx xxxxxxxxxx uhraditi xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx.
(4) Pojišťovna hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem x x vyšetření, xxxxxx periodických xxxxxxxxx.
§58
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx v xxxx.
(2) Vzepře-li se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xx býti peněžitá xxxxx xxxxx nebo xxxxxx odepřena. Na xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx.
(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zdravotnictví.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnavatelů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx řád upravuje xxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx věcné xxxxx, xxxxx x podmínky xxx náhradu cestovních xxxxx,
b) za xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx uplatňuje nárok xx xxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hlásiti xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x počátek x xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umělá xxxxxxx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxxx, způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
ch) podmínky x výši xxxxxxx, xxxxxx pojišťovna poskytne xxxxxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx náklady, jež xxxxxxxxxx xx ošetřování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svého.
DRUHÝ XXXXX
Xxxxx důchodového pojištění
§60
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx důchod,
x) xxxxxx xxxxxx,
x) sirotčí xxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx za pracovní xxxxx,
ch) xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Dále xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§61
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx vznik xxxxxx xx xxxxx uvedené x §60, odst. 1, xxxx. a) xx x) je xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx v posledních xxxx xxxxxx přede xxxx nápadu xxxxx (§90, xxxx. 1) xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx roky.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyžadovaným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxx xx období xxxx xxx uvedeného x xxxxxxxx 1:
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, odborných xxxx xxxxxxxx školách xx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxx, nejdéle xx 25. xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx normálního studia xx školách xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx studium xxxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx služby x československé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx x doba xxxxxx v xxxxxx xxxx (§3 xxxxxxxx xxxxxx republiky Československé xx dne 19. xxxxxx 1920, x. 193 Sb. x §§66 a 67 xxxxxx ze xxx 13. května 1936, x. 131 Xx., x obraně státu), xxxxx je xx xxxxxxxxxx odňat xxxxx xxxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxxx splněny xxxxxxxx předpisů o xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx,
d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx pojištěnec xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,
x) xxxx, xx xxxxxx xxxx vypláceny opakující xx peněžité xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx smrtí, rozlukou xxxx rozvodem, nebo xxxx, po kterou xxxxxxxxxx pečovala alespoň x dvě xxxx xx xxxxx do xxxx xxx věku, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx, xxx xx počítati xxx xxxxxx.
(4) Trvalo-li xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx, pokládá se xxxxxxxx odstavce 1 xxxx xx splněnou, xx-xx doba xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx býti xxxxx pěti let.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakým způsobem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x osob zaměstnaných xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Nastane-li xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx 21. roku xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx invalidita xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx z povolání), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 vždy xx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, porodu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přerušením xxxxxxxxxxx.
§62
Starobní xxxxxx
(1) Xxxxx xx starobní xxxxxx xx pojištěnec, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 65 let, nepožívá xxxxxxxxxxx důchodu (§63) x xxxxxxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku podle §71, xxxx. 5.
(2) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 60 let, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxx více xxx xxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71, xxxx. 5, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §2, xxxx. 1; doba xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx podle §148 xx xx těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx let.
§63
Invalidní xxxxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxx ztráta xxxx xxxxxxxxx pokles výdělku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schopností), xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx. Za trvalý xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vědy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx déle xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx jest, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nevydělá-li xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxxxx a nemůže-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx více než xxxxxxxx svého průměrného xxxxxxx výdělku podle §71, xxxx. 5.
(4) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dvou xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokládají xx podmínky xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx.
§64
§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/1952 Xx.
§65
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Nárok xx vdovský xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx-xx xxxx manželství po 60 xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx roky. Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x manželství xxxx xxxx nastala-li xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) následkem xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx důchod x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx:
a) xxxxx manželství s xxxxxxxxxxx trvalo xxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxx xx invalidní,
x) xxxxx dosáhla 45 let xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pojištěncovo, xx xxx xx nárok xx výchovné.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx. b) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx. b) x x) xxxxxx odpadnutím xxxxxxxx tam uvedených. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx důchodu xx xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx odpadnutí xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Invalidní xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§63, xxxx. 1) nezpůsobilá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx postavení.
(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx má, xxxx-xx x ní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx rozvedeno xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx neprovdala x pojištěnec (důchodce) xxx xxxx xx xxxxxxxxxx povinnost.
(7) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx nižší, xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx vdovský xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§91, xxxx. 4).
§66
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxx (důchodce), xxxxx
x) xxxx s xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx ve xxxxxxxx domácnosti x xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx odkázána, xxxx
b) žila x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx jeho dítěte, xxxxx xx xxxx xx něm nárok xx xxxxxxx důchod (§67),
xxxxxx důchod xxxxxx, xxxx-xx x xx splněny též xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §65 x xxxx-xx xxxxx na xxxxxx vdovský.
§67
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx sirotčí důchod xx oboustranně osiřelé xxxx pojištěncovo (xxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx má dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (důchodcovo), xxxxxxxx-xx x xx pozůstalá xxxxx (družka) xxxx xx-xx nemanželským xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěncem (xxxxxxxxx) xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) osiřelé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mají xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx na sirotčí xxxxxx, xxxx-xx smlouva x osvojení xxxxxxxx xxxxxxx xxx roku xxxx xxxxxxxxxxxxx smrtí xxxx před xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxx důchod xxxx osiřelí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, poskytoval-li xxx xxxxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxx půl xxxx xxxx svou xxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx výživou xxxxxxxx xx něho xxxxxxxx.
(6) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx sirotčí xxxxxx, x xx xxxxxxxx.
(7) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 16. xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 25. roku xxxx:
x) nemůže-li xx xxxx pro nemoc xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (výcvikem). Xxxxxx-xx xxxx skončiti xxxxxxx xxxx výcvik xx 25. xxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx, prodlužuje xx doba, po xxxxxx lze vypláceti xxxxxxx xxxxxx, x xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§68
Xxxxxxxx
(1) Důchody xxxxxxx x §60 se xxxxxxx x xxxxxxxx xx každé xxxx (§67, odst. 2 xx 5), o xxxxx důchodce xxxxxx. Xx dítě, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, xxxxx xx xxxxxxxx nepřísluší.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx rodinných přídavků xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 154 Sb., x xxxxxxxxx přídavcích některých xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vdovskému xxxxxxx xxxx však xxxxxxx 300 Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxxx několik osob, xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx, xxxxx má dítě x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx 16. xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako důchod xxxxxxx (§67, xxxx. 7).
§69
Zvýšení xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx věku. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výchovné (§68).
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/1952 Xx.
Xxxx xxxxxxx
§71
(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) důchod xx xxxxxx x částky xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx činí xxxxx 8.400 Xxx x 20 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 0.4 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx. Zvyšovací xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 0.8 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku. Xx doby xxxxxxxxx xx 60. xxxx xxxx xxxx roční xxxxxxxxx částky 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pojištění xx xxxxxx xx xxxxx xxxx náhradní xxxxxxx x §61, xxxx. 2, písm. x) až x). Xxxxxxxxxx §61, xxxx. 3 xxxxx obdobně. Xxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx xxxxxxx 8 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Při xxxxxxxxxx doby rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vyjádří x xxxxxx tak, že 365 dnů xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx sezonní xxxxxxx na návrh Xxxxxxxx národní pojišťovny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxx x náhradních xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částek.
(5) Xxxxxxxxx ročním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyměřovacích xxxxxxx (§20) xx xxxxxxxxxx xxx kalendářních xxx xxxx nápadem xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx tak xxxxxx. Xxxxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a kalendářní xxxx před rokem 1946 se xxxxxxxxxx. Xxx-xx poslední xxx xxxx xxxxxxx dávky xxxx xxx, x xxxx dávka xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do pojištění, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx výdělek x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx roční xxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xx xxxxxxxxxx deset xxxxxxxxxxxx xxx, xx případě xx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx pojištění xxx dlouho, větší xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pět let, xxxxxx xx průměrným xxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx dobám (§61, xxxx. 2) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) U xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21 xxx xx pokládá, xx-xx xx pro xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx výdělek pravidelný xxxxxxxx pracovní výdělek, xxxxx xxxxxxxx 21letý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx téhož nebo xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxx xxxx dobrovolného xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx (§148) platí vyměřovací xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx vyměřený xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7, činí xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělku, xxxxxxx xxxx 9.600 Kčs xxxxx.
(9) Jsou-li x pojištěnce splněny xxxxxxxx §61, xxxx. 1 xxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx podle §2, xxxx. 1, xxxx. x) nebo c) x nebyl-li přihlášen x tomuto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx roku xxxx xxxxxxx dávky, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx 8.400 Xxx.
§72
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxx §62 xxxx §63 xx podkladě tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71, xxxx. 3, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71, xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx pensijního xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru povinně xxxxxxxx podle §2, xxxx. 1 a xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx §62 xxxx §63, xxxxxx xx tento xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71, xxxx. 3, vět xxxxx x čtvrté.
§73
Xxxxxx xxxxxxxx (družky) podle §64 xxxx 6.000 Xxx xxxxx.
§74
(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xx měl xxxxxxxxxx (důchodce) xxxxx x xxxx smrti, xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx.
(2) Důchod xxxxx (xxxxxx) podle §65, odst. 1 x xxxx. 2, xxxx. x) až x) xxxx 70 % důchodu starobního (xxxxxxxxxxx).
(3) Xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §65, xxxx. 2, xxxx. a) xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxx xxxxxxx 8.400 Xxx xxxxx, x to x tehdy, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6.
(5) Vdovský důchod xxxxxxxx původně xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxx, xxx u xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65, xxxx. 2, písm. x) xx x). Xxxxxxxx-xx vdova xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx alespoň xxxx let, xxxxxx xx xxxx vdovský xxxxxx snížen xxxxx, xx odpadly podmínky xxxxx §65, xxxx. 2, písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má nárok xx vdovský xxxxxx, xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx §65, xxxx. 6, vyměřuje xx důchod xxxxx xxxxxxxxxxx žen xxxxxxxx xxxxx celého vdovského xxxxxxx podle počtu xxx, xxxxx oprávněná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (důchodcem). X době xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx tom nepřihlíží. Xxxxx xxxxx obdobně, xx-xx xxxxx ženy xxxxxxxxx xxxxx §65, xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66. Xxxxxx se xxxx xxxxx předchozích vět xxxxxxx, pečuje-li důchodkyně x pojištěncovo xxxx.
(7) Je-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§66), xxxx xxxx důchod 8.400 Xxx xxxxx.
§75
Sirotčí xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx starobního (xxxxxxxxxxx), na xxx xx měl xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx v xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 6.000 Xxx ročně.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrazy
§76
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx §2, odst. 1, xxxx. a) x x) x xxxxxx xxxxxxxxxx se poskytuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §§77 xx 88.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuzemským xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx proti úrazu xxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; také xxxxxxxxx xx nich xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx, xxxxx utrpí xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §§77 xx 88; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx, xxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a financí.
§77
Pracovním xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx utrpí pojištěnec
x) při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxx x xx cestu xx xxxxx x zpět, xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;
b) xxx xxxxxxxx, k xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaměstnavatelem nebo xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;
x) při vzájemném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
§78
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx způsobeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocí z xxxxxxxx doplňovati a xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x podezření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§79
Nezpůsobil-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, posuzuje se xxxxxx xxxxxxxx úrazu xxxxx výše x xxxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§80
(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aspoň 10 %, xxxxx méně xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx ztráta xxxxxxxxx schopnosti xxxxx 20 %, xxxxxx xxxxxxxxx úrazový xxxxxx.
§81
(1) Xxxxxxx důchod xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx zastavení xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx ošetřování x xxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skončení ošetřování x nemoci.
§82
Xxxxxxx xxxxxx činí, xx-xx xxxxxxx xxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71, xxxx. 5 a 6 (xxxx úrazový xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, onu xxxx xxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx úrazový xxxxxx).
§83
Jednorázové xxxxxxx odškodné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82, xxxx. b).
§84
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti, xxxxx něhož xxx xxxxxxx xxxxxxx důchod, xxxxxxxx se x xxxxxx xx odškodnění (§§80, 82 a 83) xxxxx.
(2) Xxx-xx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 10 %, nebo xxxx-xx vyplaceno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx úrazu xxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxx x §80, xxxx. 2.
§85
(1) Xx-xx výdělečná schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 %, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aspoň 10 %. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx odškodnění xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ztráta xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxxx 10 %, vyměří xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úrazy, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx schopnosti a xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx.
§86
Sejde-li xx xxxxx xx xxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx úrazový xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx 20 % xx 60 % o 15 %, xxx 60 % xx 80 % x 25 % x xxx 80 % x 40 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx důchod nesmí xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxx §71, xxxx. 5 a 6.
§87
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx úrazem xxxxxxxxxxxx xxxx, přísluší xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (§66) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 50 % x xx každé xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, jednorázové odškodné xx výši 10 % xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx zemřelého (§71, xxxx. 5 x 6).
(2) Oboustranně xxxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§71, xxxx. 5 x 6).
(3) Vdovský důchod, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem, x 5 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§88
Xxxx-xx xxxxxx výdělečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 20 %, xxx xxxxxxx 45 %, xxxx xxxx xxxxxxxx na žádost xxxxx úrazového xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydá Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ministerstev xxxxxxxx xxxx x financí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá zbývajícímu xxxxxxx.
§89
§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/1952 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§90
Vznik xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněním xxxxxx xxxxxxxx podmínky nároku (xxxxx dávky). Xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx důchodu, pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63, xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx stav jej xxxxxxxxxxx.
(3) Nelze-li xxxxxxxx, kdy byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§91
Xxxxx xxxxxx xx dávky
(1) Nárok xx xxxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx , pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, x xxxxx důchodcovou. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx starobní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §62 x x §63, xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx výdělku na xxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §63.
(3) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx opět vykonávati xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx nebo není-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx §64, xxxx. 1.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxx také xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxx §60, xxxx. 1, xxxx. x) xx x).
§92
Krácení xxxxxxx
(1) Sejde-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx pensijního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §72, odst. 2, xxxx s xxxxxxxx podle zákona xx dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x péči x xxxxxxxx a válečné xxxxxxxxxx x oběti xxxxx x fašistické xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx obou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§71, xxxx. 5), x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, krátí xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx průměrný výdělek xxxx xxx 30.000 Xxx x xxxxxxxxx-xx xxxx důchodů xxxx xxxxxx, krátí se xxxxxx obdobně xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx družky a xxxxxx úhrn xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§71, odst. 5), z nichž xxxx důchody xxxxxxxx, xxxxx xx důchod x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento průměrný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx výdělek xxxx xxx 30.000 Xxx a xxxxxxxxx-xx xxxx důchodů tuto xxxxxx, krátí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Krácení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx však xxxx xxxxxxx 5.000 Xxx.
(3) Má-li důchodce xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx důchodu a xxxxxxx xx přepočtení xx xxx 42.000 Xxx, xxxxx xx xxxxxx o polovinu xxxxxx, x xxxxxx xxxx převyšuje 42.000 Xxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výdělku. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úrazové důchody.
(4) Xxx krácení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx nezapočítává xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x třetinu za xxxxx dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (důchodce), xx xxxxx xxxxx bere xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodce stanoví xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělku x xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx aspoň x xxxxxx, upraví xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx důchodce xxxxxxx xxxx xxxx změnu xxxxx nebo xxxx (§227, xxxx. 1), xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx (zaopatřovacími) požitky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přídavky xx xxxxxxx x xxxxxxx přídavky xxxxx §§66 a 74 xxxxxx xx dne 17. xxxxx 1922, x. 76 Sb., x xxxxxxxxxx požitcích xxxxxxxxxxxxxx.
§93
Výplata xxxxxxx xx xxxxxx
(1) Důchod xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxx xx nevyplácí xxxxxxx, byl-li vyhoštěn x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx o třetinu.
(3) Xxxxxxx sociální xxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx povoliti výjimky x xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohoda.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx péče
§94
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx hospodářským xxxxxx (§200) x x xxxxx jednotného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§193) xx preventivní péči xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předčasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, x xxxxxxxxx je.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.
§95
(1) Xxx xxxxxxxxx ustanovení §94, odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) pravidelné x xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxx x těch, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx zaměstnání (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx;
b) umisťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožených na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zřetelem x mladistvým x xxxxxx xxxxxxxxx nemocemi x xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx), rekonvalescentům x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toho xxxxxxxx;
x) zdravotní xxxxxxx pojištěnců a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) zkoumání xxxxxxxxxx;
x) účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1947, č. 49 Sb., x poradenské xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zásadně x xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 49/1947 Sb.; x xxxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx použíti x vlastních xxxxxxxx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/1951 Sb.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/1951 Xx.
§98
§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 67/1951 Sb.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/1951 Xx.
Péče x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní schopností
§100
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§27 xx 34, xxxxxxxx x to, xxx se práce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x dřívějšímu xxxx, xxxx-xx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 dotčena.
§101
(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšena. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx dosavadní xxxxxxxx, xx případě xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxxxxx.
(2) Ministr xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx
§102
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx přivodil xxxxxxx xxxxxx nápadu x xxxxxx xx dosáhnouti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaviněnou xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§103
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx nevyplácí, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delší xxxx xxxxxx, xxx xx šlo x xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vychovatelně (xxxxxxxxxx).
(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxx přednost xxxx xxxxxx a tito xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxx dodatečně vyplaceny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, jež mají xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx pojištěnci.
§104
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchod xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§105
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Nárok xx peněžité xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxx dne xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx dávku xxxxxxxxxxx pojištění kromě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx xxxx letech xx promlčují xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§65, xxxx. 6).
(3) Xxxxx na odškodnění xx pracovní xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx letech xxx xxx úrazu. Nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx ode xxx, kdy bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxx x xxxxxxxx (§78, xxxx. 3). nejpozději xxxx x pěti xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx přestal xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §78 xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx roce xxx dne xxxx xxxxxxxxxx.
§106
Způsob xxxxxxx dávek
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx vyplácejí xxxxxx x xxxxxxxx nejvýše 16 xxx, zaokrouhlené xx xxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx důchodu xx rovnají jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx dolů.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx také x xxxxxx lhůtách xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx případech stanoviti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x vrcholných xxxxxxxxx organisací.
(5) Xxxxxxxxx jsou povinni xx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx předložiti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx (§64) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) důchodce xx xxxxxxx xxxxx x důchodem xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.
§107
Výplata xxxxx jiné xxxxx
(1) Nedosáhlo-li xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozovány xxxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxx okresní soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dětí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poručenství xxxx xxxx, ve xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx úřad, xxxxxx xx býti xxxxxxxxx xxxxx místo xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxxx xxxxxxxxx po provedeném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, povinen xxxxxxx ji xxxxxx xx prospěch oprávněného x xxxx rodiny.
§108
Xxxxxx xx dávky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastaveny xxx xxx
a) xxxxxx xx xxxxxxx dávky, xxxxx oprávněný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na výživné, x to až xx poloviny dávky.
§109
Změna x xxxxxxx dávky
(1) Xxxxx-xx se xxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx dodatečně, xx xxxxx byla xxxxxxxx na podkladě xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dávka xx xxxxx, xxxxx, zastaví xxxx odejme. Jde-li x snížení xxxx xxxxxxxxx dávky, xxxxxx xxxx opatření působnosti xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx vyplacena. Dávka xx xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx zvýšení xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxx povinnosti xxxxxxx x §227 nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tvrzením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo bylo-li xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx vrátiti xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx peněžitou hodnotu xxxxxxxxx pojišťovna výměrem x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx též x běžné nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§110
§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1956 Xx.
§111
§111 xxxxxx právním předpisem x. 58/1956 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1956 Sb.
§113
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx dávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxx byl nárok xx tyto dávky, xxxx poskytla-li xx xxxxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem dávky xxxxx, xxx xxxx xx příslušely podle xxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xx xxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx, že důchod xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx placeno xxxxxxxx (§109, xxxx. 1), xx pojišťovna xxxxx plátci xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx vyměření xxxxxxx.
§114
Neplatná xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákone, xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx léčebná xxxx, xxxxx býti x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx dána xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x nim po xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x léčebném xxxxxx x xxx-xx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.
§115
Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx fysickým xxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, fondům x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx dotčeny, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
XXXXX XXXX
Xxxxxx
§116
Úhradové xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k úhradě xxxxxxx národního pojištění xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx (§§117 xx 134),
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§135),
x) xxxxxxxxx částkou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§136),
x) státním xxxxxxxxxx (§137),
e) xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx předepsaným xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx x xxxxxx) xxx xxxxxxx xxx x těmto xxxxxx.
Pojistné
§117
Xxxxx pojistného
(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20).
(2) Xxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx
x) 6,8 % za xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x xxxx. x),
x) 5 % za veřejné xxxxxxxxxxx uvedené v §36, xxxx. 5,
x) 6,7 % xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10 %. Za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrazy (§76, xxxx. 1), xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 1 % vyměřovacího xxxxxxx.
§118
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx pojištění až x 0,5 % xxxxxxxxxxxx základu.
(2) Xxxxxxx sociální péče x xxxxxx s xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx úřadem xxxxxxx x xx slyšení Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může vyhláškou x Xxxxxxx listě xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx pojištění.
§119
Přirážka x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx závodu, x xxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx pravoplatného xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx 25 % xxxx sazby, a xx po xxxx xxxxxx xxxxx. Stejně xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 50 % jeho xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx platí xxx xxx, kdy byla xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx.
§120
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxx celé pojistné xx zaměstnance.
(2) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx pojistné xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§121
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx dne každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx., x xx xx všechna xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x předcházejícím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx okresů xxxx xxxxxxxx podobnou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx vrcholnou zájmovou xxxxxxxxxx.
(2) Plátce xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx patnáctého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx určité jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§122
Příslušenství xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceno do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx x prodlení xxxx 5 %; xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx dnů xxx xxx splatnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx upomínku xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx.
Záruky xx xxxxxxxx
§123
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx společně a xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§124
Xxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx pojistné x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxx trvání společné xxxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ručí:
x) majitel, po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kavárenského, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zábavního xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx divadelní xxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx provozováno x xxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x příslušenstvím, xxxxx xxxxx plátce xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx účet;
x) xxxxxxxx lomu (xxxx) xx pojistné s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podnikatelem xxxx (xxxx).
§126
(1) Xxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx předchůdce, xx xxxx xxxxxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx zpět počítáno. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx (hospodářství), ručí xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Pojišťovna xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykázati xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovením xxxxxxx.
§127
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx závodů xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx §126.
§128
Veřejná xxxxxxxx společnost, komanditní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společníků (xxxxxx ručících společníků) x xxxxxxxxxx s xxxxxxx obmezeným xx xxxxxxxx svých jednatelů.
§129
(1) Xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxx, xxxxx stavební živnostník xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx živnostník xxxxxxxx, xxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměrem, xxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx živnostníka xxxxxx přiměřenou xxxxxxx xx pojistné x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vymáhá xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužen xxxxxxxx za xxxx xxx x nemá-li xxx vymáhání pojistného xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se stane xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx do xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx obsahovati xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sídla xxxx xxxxxxx. Místní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výměr xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx živnostník xxxxxxxx xxxx xxxxx podniku, xxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxxx výměr xxxxx místnímu národnímu xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podniku.
(5) Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx stavebnímu xxxxxxxxxxx výměr xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx dosud xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxx xxxxx výměr, xx x xxx xxxxx xxxxxxx uvědomiti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx živnostník xxxxx stavbu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(7) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxx xx pojistné
X xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxx, x podniků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ambulantně, xxxxx i u xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obmezeným a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx splatná x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§131
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nebylo-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §§4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx dlužné pojistné x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx napadl xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx mu z xxxx důchodu vždy xxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.
§132
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx s příslušenstvím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Výměr xxxx výkaz xxxxxxxxxx xx vykonatelný, xxxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonati xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx exekuční xxxx.
(2) Pojistné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nedoplatků xxxx x veřejných xxxxx.
§133
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx promlčuje x xxxx xxxxxx xxx xxx splatnosti. Podal-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesprávné xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx vůbec, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, promlčuje se xxxxx pojišťovny vyměřiti xxxxxxxx x 10 xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx vymáhati xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx letech xxx xxx splatnosti; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx toto xxxxx x pěti xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx každým xxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxx je, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx to se xxxxxxxxx, po případě xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
§134
Vrácení xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojišťovna xxx úroku, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxx. Pojišťovna xxxx xxxx oprávněna xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx poskytnuté.
(2) Xxxx, x níž xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx řízení x nárocích xx xxxxx, xx nezapočítává xx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
Jiné xxxxxxxxxx xxxxxx
§135
Xxxxxxxx xxxxxx za pojištění xxxxxxxx
Xxxxxx odpočivných x zaopatřovacích požitků xxxx uvedených x §8, písm. x) x x) platí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xx xxxxx Ústřední xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx úhrnkové částky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§136
Úhrnková xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx jmění xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xxxx určí každoročně xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§137
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx (§203) xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1949, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přispívati xx xxxxxxx (veřejnoprávní) důchodové xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx poskytovati xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 13. prosince 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x důchodům x xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, x podle xxxxxx xx dne 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xx částky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, zanikají.
XXXXXX XXXX
Xxxxxxxx xxxxx pojištění
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§138
(1) Xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pokládají xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx pracovního (služebního) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxx xxxx xx xxxxxxx:
x) v hornictví (§131 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),
b) x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx (závodech) xx dobývání kaolinu, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xx hornicku x xx xxxxxxxxx horně-policejnímu xxxxxx,
d) x xxxxxxxx xx dobývání xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pokládají pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx x hornictví.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx xxxxxxxxxx:
x) zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, písm. x) a x) xxxxxxx práci, xxx xxxx časově xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx. xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx;
b) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo přírodních xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rychlého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx déle xxx xxxxx;
x) zaměstnanci xxxxxx výhradně administrativní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těžby;
x) xxxxxxxxxxx závodů zemědělských x hostinských, xxxxxxxxxx, xxxxxxx zábavních x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx těžbě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxx sociální xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx průmyslu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace stanoviti xxxxxx směrnice pro xxxxxxxxx, které xxxxx x hornictví xx xxxxxxxx xx práce xxx xxxx, xxxxxxxxx x předpisům xxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx pod xxxx xx považuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx konají na xxxxxxx xx funkci xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx, xxxx činnost, xxxxxx konají z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přechodně xxxxxxxxxx x provozních důvodů xxxx xxxxxxx xxx xxxx, přihlíží xx xxx xxxxxxxx doby xxxxx xxx xxxx xxx x době, xx xxxxxx xxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxxx vykonávány.
§139
(1) Xxxxxx má xxxxx xx starobní důchod xxx, nepožívá-li starobního xxxxxxx xxxxx §62 xxxx invalidního důchodu x xxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxx:
x) 55 xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 xxx při xxxxx xxx xxxx, xxxx
x) 55 xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx 35 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 10 let xxx xxxxx xxx xxxx, xxxx
x) 60 let věku x xxx pojištěn xxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx, dokoná-li xxxxxxxxxx 55. xxxx 60. xxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Pojištěnec, xxxxx xxx bezprostředně xxxx vznikem invalidity xx xxxx pěti xxx xxxxxxxxx xxx xxxx nebo který xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění (pensijního xxxxxxxxxx) xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zemí xxxx za xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx horníkova xxxx xxxxxxxxx úrazem (xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxx §65, odst. 2, xxxx. x) xx xxxxxxxx.
§140
(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §71, xxxx. 3, xxxxxx xxxx x druhé, 1,2 %, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx zemí 2 % průměrného xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx xxxx nejméně 14.400 Xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx (invalidní) xxxxxx, xxxxxxxx podle §71, xxxx. 1 až 7 a xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, činí nejvýše 90 % průměrného xxxxxxx xxxxxxx.
§141
Xxxxx xxxx, je-li to xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebezpečných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částky. Zároveň xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
DRUHÝ ODDÍL
Xxxxxxxxx pojištění redaktorů
§142
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 předpisy x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 1936, č. 189 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx redaktorů, x §1, xxxx. 1 a §2, xxxx. 2 zákona xx xxx 28. xxxxxx 1947, x. 101 Sb., o xxxxxxxxx redaktorů x x Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx až dosud xxxxx §124 xxxxxx xx dne 21. xxxxx 1929, č. 26 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1946, x. 17 Xx. x. SNR, x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x to po xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x x jejich xxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jmění xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx sboru.
TŘETÍ XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx může pojišťovati xx xxxxxxxx individuálních xxxx kolektivních smluv:
x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x §60 nebo v §26, xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;
x) důchodce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx uvedené x §4 xx odškodnění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §§76 x xxxx., x xx xx xxxxxxxx §117, xxxx. 3 x §137.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx 30. xxxxxx 1949 podmínky x xxxxxxxx sazby xxx xxxx xxxxxxxxx.
§144
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členy organisace, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.
§145
(1) Xxxxxxxxxxxx podle §§143 x 144 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx vyhrazeno, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtováním x hospodařením x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§146
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxxx xxx připojištění, x xx jednak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx individuální), jednak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx x pojistné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx.
XXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§147
Dobrovolné xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxx-xx x posledních 18 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx 180 dnů xxxxxxx pojištěn xxxxx §2, odst. 1, xxxx. x) xx x) x zdržuje-li xx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§§52 a 53).
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx §52 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §40, xxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.
(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx býti zkráceny xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počíná dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxx:
x) vznikem povinného xxxxxxxxx,
b) nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce, x xxxx je xxxxxxx (xxxxxxxx 7), x xx posledním xxxx tohoto měsíce,
x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §36, xxxx. 3 v xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokračování v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pojištěncovy z xxxxxxxxxxxx základu polovičního, xx xxxx nižšího, xxx činí xxxxx xxxxxxx nejnižšího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předem. Xxxxx xxxxxxxx jest xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx oznámí pojištěnci xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pojištění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 7).
§148
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx
(1) Pojištěnec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dobrovolně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splněna podmínka xxxxx §61. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx první pojistné xxxxxxxxx xx měsíce xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx pokračování v xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,
x) xxxx, xxxxxx xx pojištěnec xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxx §7,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění podle §150,
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx pojištěnec xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojistné.
(4) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§71, xxxx. 5), xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx povinného xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx nepodléhající povinnému xxxxxxxxxxxx pojištění se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistiti xx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx pojištěných xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění, xxxxxxxxxxx xxxx porodu, xxxx-xx osoba dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx již v xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx dávky xxx rodinné příslušníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Pojištění zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxxxx.
(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx pojistného, xxx xxxx xxxx stanoveno xxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxxx, které vydá Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx péče.
§150
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx xx slyšení Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zastupitelských xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx činnost xx xxxxx dobrovolně pojistiti xxxxx §1, písm. x), nejsou-li již xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1 nebo xxxxxx-xx veřejnými zaměstnanci xxxxx §7. Vyplácená xxxxxx se klade xx xxxxx příjmu xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx §20.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx trvale x xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §3, odst. 4, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. x) xx xxxxxxxxx Ústřední xxxxxxx pojišťovny, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stanoviti zvláštní xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx se klade xxxxxx zaměstnání x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přihlášená xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx §20.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx klade xx xxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká x případech uvedených x §148, xxxx. 3, xxxx. x), x), d) x x).
(6) Pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx zaměstnavatel.
(7) Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovila, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pojištění xxxxx §1.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§151
Zvláštní xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx nařízením stanoviti, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahují též xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona ze xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 164 Sb., x xxxx x vojenské x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx případě x xx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx uvedený xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Dnem xxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §§27 xx 31 x §59 xxxxxx x. 164/1946 Xx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, pomoc x xxxxxxxxx x po xxxxxxx i xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, zejména studujícím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx školské, xxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úhrnkově.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx
§152
§152 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§153
§153 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxx
§155
§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§158
§158 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§159
§159 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§160
§160 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§161
§161 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Sb.
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Sb.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§165
§165 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§169
§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Sb.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§172
§172 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Xx.
§173
§173 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
Okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx
§174
§174 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§176
§176 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§177
§177 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§178
§178 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Xx.
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§180
§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§181
§181 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§184
§184 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Xx.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§186
§186 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§188
§188 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Xx.
§189
§189 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§191
§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Sb.
XXXXX ODDÍL
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§194
§194 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
§195
§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Sb.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
TŘETÍ XXXXX
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§200
§200 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Sb.
§201
§201 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/1949 Xx.
§203
§203 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§204
§204 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§205
Podpůrné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podpůrný fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113, odst. 2 x xxxxxxxxx xxxxx pokut xxxxx §18, xxxx. 1 x §19, xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna může xxxxxxxx xxxx těmto xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovati x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich pozůstalým, xxxxx xxxx nemají xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx však podpora xx xx zřetelem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona.
§206
§206 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§207
§207 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
ČTVRTÝ ODDÍL
Xxxxx úlevy x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§208
(1) Xxxxxx jednání x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnou x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx ústavy, lékaři x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§197, odst. 5) s druhé xxxxxx, jsou osvobozeny xx poplatků (xxxxx) x dávek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx, exekučním x xxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxx tohoto zákona. X připojištění [§143, xxxx. 1, písm. x) x x) x §144] xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxx poplatky x xxxxxxxxx xxxx. Žádá-li x to Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxx (kolků).
(2) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx jí spravované, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx rentové.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, její podniky x fondy, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx do xxxxxxx x výkonů, přímo xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x fondy, xxxxx i xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osvobozeny xx poplatků z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxx směně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotním xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; rovněž jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx určených xxxxx x uvedeným xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx právní jednání xxxx listiny přísluší xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxx movitého xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny, xxxxxx podniků x xxxxx, jakož i xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xx poplatkového ekvivalentu x x poskytování xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx jmění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nositelé pojištění xxxxxxx v §6 xxxxxx xx dne 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x poplatkovém xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx i xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx poskytují berní xxxxxxxxxx x xxxxx x nejsou xxxxxxx x §278, xxxxx xxxx předpisy xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§209
§209 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§210
§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
ŠESTÁ XXXX
Xxxxx nad prováděním xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1953 Xx.
§213
§213 xxxxxx právním předpisem x. 100/1953 Xx.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1953 Sb.
§215
§215 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/1953 Xx.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/1953 Xx.
XXXXX XXXX
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
PRVNÍ ODDÍL
Xxxxxx x pojišťovny
§217
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx územní organisační xxxxxx vydávají při xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§222).
(2) Není-li xxxxx zákonem xxxx xxxxx předpisem stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§218
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx národní pojišťovna, x jejímž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx několika xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx pojišťovna, v xxxxxx xxxxxx jest xxxxx xxxxxxx (závodu); xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx několik xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Peněžité xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx, v xxxxxx obvodě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxx x xxxxxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zdržují xxxxxxxxx x obvodě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxxx pojišťovny sporná, xxxxxxxx bez xxxxxxx xx pojišťovny xxxxx xxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§219
Xxxxxx xxxxxxxxxxx národní pojišťovny xx řídí xxxxxx xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §218. Xx-xx dána podle xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx národních xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xx pojištěnec xxxxxx xxxxxxxx.
§220
(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx u pojišťovny xxxxxx správního řízení. Xxxxxxxxx-xx xx povaha x předmět řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1928, č. 8 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xx měnících x xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx řízení.
(2) X mimo případy §§15 a 16, §92, xxxx. 5, §§106 a 121 x §223, odst. 2 jsou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx příslušníci x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx kdykoliv xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x všech okolnostech, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§221
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx úřady, xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x podniky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, podporovati i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zjištěny xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx.
§222
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx x pojistné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx strana xxxxxxxx xxxx vydání xxxx xxxx-xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx popřena.
(3) Xxxxx o xxxxx xx nevydává, xxxxxxxx-xx pojišťovna xxxxxxx xxxxx, xxx by xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výměr x xxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx oprávněná xxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx tom, xxx xx byla xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx x odepření,odnětí, zastavení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Výměr xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na újmu. Xxxx-xx dáno straně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxxx do xxxxx měsíců po xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměry a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svými xxxxxxxxxxx.
DRUHÝ XXXXX
Xxxxxx x xxxxxxx
§223
Xxxxxxxxx nároku
(1) X nároku xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 let xxxx svůj nárok xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx zástupce nezletilce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rodinný xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx péče o xxxxxx) xxxxxxxx uplatniti xxxxx sám.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx pracovní úraz xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx osmi xxx. Xxxxxxxxxx §105, odst. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx složky Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx však xxxxxx xx xxxx.
(4) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx při ohlašování xxxxxx xx dávky xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťoven xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§224
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x je-li xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx provésti xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx snížením výdělečné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prokázána, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx před uplynutím xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotním stavu. Xxxxx platí xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdělečná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx vyzvání pojišťovny xxxxxx doložena xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, leč xx xxxxxx dokladu x xxxx xxxxx xxx zavinění xxxxxxxx xxxxxx možné x xxxxxx bude po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§225
Xxxxx-xx xxxxx, která xx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na částky xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxxxx postupně xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx.
§226
Xxxxxxx xxxxxxx x ošetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxx povinny na xxxxxxxx pojišťovny, jakož x při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxx dobrozdání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxx x zjištění xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx a xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxx organisace.
§227
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx ručí i xxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může žádati xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109, odst. 1 do tří xxx xx přiznání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx podmíněného invaliditou xxxx ztrátou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxx nebo zastavena, xxxxxx-xx xx důchodce xxxxxxxxx lékařské prohlídce xxxx xxxxxxxxxx, přestože xxx na tento xxxxxxxx upozorněn.
XXXXX ODDÍL
Xxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx pojištovacích xxxxx
§228
§228 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/1948 Xx.
§229
§229 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§230
§230 xxxxxx právním předpisem x. 319/1948 Xx.
§231
§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§232
§232 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§233
§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§234
§234 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/1948 Sb.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/1948 Xx.
§238
§238 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
§239
§239 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/1948 Sb.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/1948 Xx.
XXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§241
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx trestný xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx neučiní xxx xxxxxxx; xxxxxxxx podané x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přestupkem;
x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §§21 xx 23;
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mají xxxx xxxxxxx nebo zkrácena xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
x) kdo xxxxxx povinnost mlčeti xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx;
x) kdo x řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx;
f) kdo xxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx;
x) xxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn, xxxxxxxxxx xxxx dávky z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx složek pojišťovny, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
h) xxx poruší ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx (§§9799);
xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§242
(1) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx §241 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonných nebo xxxxxxxxxxxx předpisů povolán xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx tento xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak x xxxxxxxxxx lhůtě xxxx xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx úřad xxx takovou xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14, xxxx. 4 xxxxx xxxxx činností xxxxxxxx x §241, xxxx. x) nebo xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx ručí xx pokutu xxxxxxxx xxxx osobě.
§243
(1) Xxxxxxxxx (§§241 a 242) xx xxxxxxxx xxxxx zavinění a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 15.000 Xxx; xx-xx nedobytná, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §§241 x 242 předpisy x trestním xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx).
(3) X xxxxxx xx xxx odvolati do xxxxxxxx dnů. Rozhodnutí x odvolání xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§244
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §§241 x 242 xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení;
x) xxxxxxxxxx.
§245
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §§241 x 242 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx zavedeno xxxxxxx řízení proti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx trest xx promlčuje xx xxxxx letech xxx xxx, kdy nález xxxxx právní moci. Xxxxxxxxx se xxxxx xx dobu, xx xxxxxx byl povolen xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
PRVNÍ ODDÍL
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§246
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx xx 31. xxxxxxxx 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxx xxxxx jde x přechodnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dokud xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vyhláškami xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ministr sociální xxxx x xxxxxx x ministrem zdravotnictví.
§247
(1) Xxxx 1. července 1948 se zrušují:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,
2. Xxxxxxxxx pensijní xxxxx x Praze,
3. Xxxxxxxx bratrská xxxxxxxx v Xxxxx,
4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x x Xxxx,
6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Sb. xx znění předpisů xxx měnících x xxxxxxxxxxxx,
7. okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx československé Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohraničním xxxxx,
9. revírní xxxxxxxx xxxxxxxx,
10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,
11. Léčebný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx,
12. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Praze,
13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx továren xx xxxxx,
14. Xxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx,
15. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx,
16. státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
17. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,
18. Xxxxxxx nositelů xxxxxxxxx,.
(2) Dnem, který xxxx určen xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx:
1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxx,
2. Xxxxx xxx invalidní x starobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,
3. Xxxxxxxx fond Národního xxxxxxx,
4. Xxxxxxxx xxxx Poštovní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, svazů, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, x xx jak xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xx xx jejich xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jmění xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§201), a xx se xxxxxxxx x účelům, jimž xxxxx sloužilo.
(4) Xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx zrušených xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, na Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx zákon. Totéž xxxxx obdobně x xxxxxxxxx přechodu xxxxxx xxxx xx Ústřední xxxxxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x zařízení, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x. 12 x 13 x x xxxxxxxx 2, xxxxx i o xxxxxxx xxxxx převzatých xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelových x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením.
§248
(1) Xxx převzetí nositelů xxxxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v §247, xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxxx x vstoupí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxx, ponechati xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, služební postavení, xxxxx měli x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (§188, xxxx. 1), xxxxx také podrobněji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pensistů) xxx xxx počátku jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeřadí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx vyměří xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx započtené x xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení služebních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx převzatý xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx, x kdyby xx xx xxxx xxxxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx x tenkrát, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx službu x xxxxx xxxxx, xxx x kterém xx dosud xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provedeném v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Překládání xxxx xxxx provedeno, xxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xx 30. září 1948 xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§249
(1) Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1948 xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x lékařskými organisacemi x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx platí xx xx dne, xxxxx xxxx určen vyhláškou xxxxxxx xxxxx §197, xxxx. 3 a 4. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxx, upraví xxxxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §§4 x 5 x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx zatímně xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx §197, odst. 3 x 4.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx služby uvedené x §197, odst. 5.
§250
Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, rozumějí xx xxxx xx 1. xxxxxxxx 1948 Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovna x xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x představenstvo Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jmenuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonává x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx sborů delegátů x xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx komise Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx voleb xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přihlížeti x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Ministr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členy xxxxxxx komise Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx organisací, xxxxx xxxx účastny xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx místo xxxx xx xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx jiné. Totéž xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústřední národní xxxxxxxxxx, pokud xxx x členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx organisačních xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx.
§252
Xxxxx xxxxxxx řád Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§253
(1) Xxxxx xxxxxxx zřízeny xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žaloby xxxxx rozhodnutím dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx.
(2) Spory xxxxxxxxxxx v den, xxx xxxxxxxx činnost xxxxx podle xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx x xxx xxxxx, v jakém xxxxxx xxx xxxx, xx úřadů x xxxxx xxxxx příslušných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x lhůty xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx pojištění:
x) zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx zaměstnanců, xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxx 1925, x. 221 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1941, č. 270 Sl. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců,
c) xxxxxxxx (§8),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§4) x xxxxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx (§5).
(2) Xxxxxxxxxx §18, xxxx. 2 xxxxx zde obdobně.
§255
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx §120, xxxx. 1 nenabude xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
a) X xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx pojistného připadající xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx, služebních xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, může xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použíti jen xxxxx, neuplynul-li xx xxxx výplaty více xxx xxxxx. Xx xxxxx x tenkráte, xxxx-xx pojistné vyměřeno xxxxxxxxx. Zaměstnancům, jimž xx xxxxxxx mzda (xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx připadající xxx xxxxxxxxx výplatě.
x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (služného, xxxxx, služebních požitků), xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dopouští xx xxxxxxxxx, který xx stíhá podle §§241 xx 245.
x) Kdo do xxxxx xxxxxx xxx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. x), nebyl-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx §§241245 x trestá xxxxxxx až xx 50.000 Xxx, x xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx.
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx stanoviti, xx xxxxx pojistného, xxxxx xxxxx zaměstnanec, se xxxxxx pevnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx.
(2) Dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) xxxxxxx x plátci x příjemci odpočivných xxxx zaopatřovacích platů [§8, xxxx. b) x c)].
§256
Xxxxxxxxxx §19 xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948.
§257
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx vyhláškou, že xx pojistné xxxxx xxxxxx xxxxxx platí xx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 x končí xx něm.
§258
Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 xx xxxxxxxxx x pěti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxx promlčeno.
§259
(1) Xxxxxx jednání, písemnosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx třeba x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx (§247, xxxx. 1 a 2), jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Xx poplatků x dávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx učiněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx nájemníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podle §247, xxxx. 3 přešly xx vlastnictví pojišťovny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§260
Xxxxxxxxxx §§241 xx 245 xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
DRUHÝ ODDÍL
Xxxxxxxxx ustanovení nemocenského xxxxxxxxx
§261
Xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. října 1948 i xxxxx, xxxxxxx-xx dávka xxxxx.
§262
Pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx nemocnici (§§198 a 199) xx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx podle ustanovení §§198 x 199 xx 1. října 1948, i když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přijat xx ošetřování v xxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
§263
(1) Xxxxxxxxxxx, kteří dne 1. xxxxx 1948 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx nastalou xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx od tohoto xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v §36, xxxx. 2 xxx, že xxxxx x xxxxx třídě xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhý xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx, nastalým x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 1948, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §36, odst. 3, xxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx podle §37, xxxx. 1 a 2 xxxxxx nejdříve 1. xxxxxx 1950.
(3) Xx podpůrčí xxxx podle §36 xx započítává xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xx 30. září 1948.
§264
Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxx v xxxx xx 15. srpna 1948 do 15. xxxxxxxxx 1948, poskytne xxxxxxxxxx peněžité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx práva, xxxxx xxxxx jest úhrn xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxx vyšší. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jednoho práva, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx vyplácené xx 30. xxxx 1948 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxx xx naturální xxxxx při porodu.
§265
(1) Xxxxx dobrovolně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx 30. xxxx 1948 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx které xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxxxx x. 221/1924 Xx. x pojištění podle §149 xxxxxx zákona.
§266
(1) Xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx příslušníci sjednali xxxx sjednají před 1. xxxxxx 1950 xx soukromými (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x tomto pojištění xxx výpovědi, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1950 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ruší xxxx xxxxxxx. Smlouva xx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx doručení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xx stejným xxxxxxx xxxxxxx takovým oznámením xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx sjednány v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx pojišťovna, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx smluvního pojištění, xxxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxx smluveným xxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§267
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxx účinnosti. Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x úrazové) x vyplácené xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx pokládají xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx na ně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx však nebyla xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxx náležel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx dávky xxxx její xxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, získané x některém z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona nepřihlíží.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx nároků rozhodný xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx době, kladou xx horní xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1948, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71, xxxx. 5.
(4) Xxxxxxx-xx starobní (xxxxxxxxx) xxxxxx xx 30. xxxx 1948 a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 31. prosinci 1945, vyměří xx xx důchod tak, xxxx xx xxxxxx xxx 30. září 1948. Xxxxxxxxxx §270 xxxxx i xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx důchod xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §74 x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx z xxxxxx xx něj.
§268
(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nesmí xxxx xxxxx xxx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by byl xxxxxx 30. září 1948 xxxxx dosavadních xxxxxxxx, zvýšený xxxxx §270. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§71, xxxx. 5).
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se vyměřují x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxx xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odstavců 1 a 2 xxxx vzíti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx důchodovém pojištění (xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948. Xxxxxxxx osob, které xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vstupují xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do 30. září 1948 xxxxxxx xxxxx příspěvkový xxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §88 xxxxxx xx xxx 6. března 1947, x. 44 Xx., x hornickém pensijním xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li x xxxx splněny xxxxxxxx uvedené x xxxxx ustanovení, vyměří xx jim xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1947 Sb.
(5) Nároky xxxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxxx o pensijním xxxxxxxxxx jejich x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx plnění xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §270. X xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxx 15. xxxxx 1948, č. 98 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyšších službách x o některých xxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistiti u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úlevách xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 98/1948 Sb.
§269
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxx, xxxxx xx 30. xxxx 1951 podmínka §61 xx splněnou.
(2) Získal-li pojištěnec xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxx xx 30. xxxx 1948, xxxxx x xxxxxx důchodu xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. října 1948. Xxxxxxx důchody xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1924 Xx. a xxxxxxxx xxxxx zákon měnících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za podmínek §65, odst. 2, xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxx 1.000 Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx §65, xxxx. 1, xxxx. x) xx xxxx 800 Xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74, xxxx. 5 xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxx 30. září 1948 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx 30. xxxx 1948 xxxxxx x xxxxxxxxx aspoň 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxx xxxxx §62, xxxx. 2 xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xx 30. xxxx 1941, ale xx 30. xxxx 1948 xxxxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx do 30. xxxx 1949. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx platných x den xxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxx (xxxxx ze xxx 24. xxxxxxxx 1919, č. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx 3. xxxxx 1946, x. 196 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 462/1919 Xx.) x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 19. prosince 1946, č. 255 Sb., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx) xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů kladou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nebyly xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §§4 x 5, xxxxx xxxxxxx do 30. xxxx 1953, xxxx xxxxxxx 21.000 Xxx xxxxx; napadly-li x xxxx xx 1. xxxxx 1953 xx 30. září 1958, xxxx xxxxxxx 30.000 Xxx ročně. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx (invalidních) důchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří do 30. xxxx 1948 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§270
(1) Xxxxxxx přiznané xxxxx xxxxxx xx dne 9. xxxxx 1924, x. 221 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, x zákona ze xxx 21. února 1929, č. 26 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx službách xx znění předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxx xx 30. xxxx 1948, se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxx:
x) Xxxxxxx invalidní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x přídavcích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx (odstavec 3), xx xxxxxxx x 40 % xxxxxxx. Invalidní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 221/1924 Sb. xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x doplňujících xx xxxx xxxxxxx x 300 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx přesahovati 800 Xxx měsíčně.
x) Xxxxxxx důchody, x xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx §65, odst. 2, xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1945 Sb. xx xxxxxxx x 70 %. Splní-li xx xxxx odpadnou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxxxx se zvýšení xxxxx věty xxxx xxx dne xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx přiznané xxxxx zákona x. 221/1924 Xx. a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x 200 Xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 700 Xxx xxxxxxx.
x) Xxxxxxx důchody xx xxxxxxx x 200 Xxx měsíčně.
(2) Xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx provise, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1947, xx xxxxxx na výši, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležela xxxxxxxxx xxxxxxx 65xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx výši, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vdovám xxxxxxx 55xxxxx, xxxxx xx xx nepobírají. Xxxxx upravené xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxxx důchody xxxxx xxxxxx x. 221/1924 Xx. a xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx zákon č. 44/1947 Sb.
(3) Místo dosavadního xxxxxxxxxx (vychovávacího příplatku, xxxxxxxxx xx xxxx) x důchodům podle xxxxxxxx 1 náleží xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 154/1945 Sb. ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx důchody xxxxxxxx, rodičů, xxxxxx x dcer nahrazují xx důchodem xx xxxx 8.400 Kčs xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x veřejného xxxxxxxxxx. Jde-li o xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §89, odst. 7.
(5) Požívá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx nejvyšší x xxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx důchodů xxxxxxx pro xxxxxxx x připojištění x xxx onu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx novinářů (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxxx pojištění.
(7) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx podle xxxxxxxxx splátek snížených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx příspěvky xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(9) Xxxxxxxx důchodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx smlouvě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodům. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §268, odst. 5 xxxx Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx Xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx sociální péče.
§271
(1) Xxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §270 x je-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:
1. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x podniku xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1945, xxxxxxx xx důchody:
x) xxx 100%xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18.000 Kčs xxxxx;
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx této schopnosti xxxxxxxxxx xxxxx 20 % na onu xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx x xxxx. x), která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx upravují xx 5.400 Xxx xxxxx.
2. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945 xxxx xx Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, xxxxxxx se xxxxxxx:
x) xxx 100%ní xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xx 12.000 Xxx xxxxx;
x) xxx xxxxxxxx ztrátě této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 20 %, xx Xxxxxxxxx xxxxx 25 %, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx. x), která odpovídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx případech xxxxxxxx xx 3.600 Kčs xxxxx.
3. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx živnostenském xx Slovensku x xxxx xx 1. xxxxxxxx 1945 xx 31. xxxxxxxx 1947, xxxxxxx xx xxxxxxx:
x) při 100%xx xxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xx 20.000 Kčs xxxxx;
x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosahující xxxxx 20 % na xxx poměrnou xxxx xxxxxx uvedené x xxxx. a), která xxxxxxxx stupni ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 6.000 Xxx xxxxx.
4. Xxxx-xx xx odškodněný xxxx x zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945, xxxxxxxx xx:
x) xxxxxxxxx, x nichž ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedosahuje 10 %, odbytné xx výši 1.000 Xxx;
x) xxxxxxxxx, x xxxxx ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %, xxxxxxxxxxx xxxx 30 %, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požádají-li o xx nejpozději do 30. xxxx 1949:
xx 10 % xx 20 % xxxxxxxxx neschopnosti 4.000 Xxx,
xxx 20 % do 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 12.000 Xxx,
xxx 25 % xx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 18.000 Xxx.
(2) Za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 xxxxx xx 1. ledna 1948 xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lesních na Xxxxxxxxx ustanovení čl. XX, §4, xxxxx xx týče §5, xxxx. 2 zákona xx xxx 25. xxxxxx 1948, č. 70 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xx veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§272
(1) Xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxx x §2, xxxx. 1, xxxx. x) a x), xxxxxxxxx se těmto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při pracovním xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§27, 28 a 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §76, xxxx. 1 xxxxxx, x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti též xxxxxxxxxx za pracovní xxxxx xxxxx §§77 xx 88 xxxxxx.
(2) Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx výši, xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx a sociální xxxx vyhláškou v Xxxxxxx listě.
§273
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx starobních podpor xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1929, x. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporách, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 23. xxxxx 1945, x. 107 Xx. x. SNR, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx 1. xxxxx 1948 xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplata xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§274
Xxxxxxxxxx §92, xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948 xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx odpočivnými (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx po 1. xxxxx 1948. Xx xxxxxxxx výdělek xx xxxxxx §71, xxxx. 5, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §92, xx pak xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§275
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 98/1948 Sb.
§276
(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 44/1947 Sb., kteří xxxx nárok xx xxxxxxx důchodové xxxxxxx xx květen 1948, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx nositelů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pensijním pojištění xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, které by xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pojištěni x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Důchodcům Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx napadly xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1947 Sb., xxxxx mají xxxxx xx výplatu důchodové xxxxxxx xx červenec 1948, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) x důchodům xxxxxxxxxx xxxx starobním 600 Xxx,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) 400 Kčs,
x) x důchodům xxxxxxxx 200 Xxx.
(4) Xxxxx náležející xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx.
(5) Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 1948 xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §246 xxxxxxxxxxx; vyžadují-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.
XXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
§277
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) na Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectev), xxxxx xx při xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x směrnicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx (ministerstvem).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, pokud se xxxxxxxx též xx Xxxxxxxxx, x Úředním xxxxxxxx.
§278
(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, důchodové a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx ruší xxxxxxxx, xx případě použivatelnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx předpisů xx xxxxxxxx x doplňujících:
a) xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1924, x. 221 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 9. července 1941, x. 365 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx službách, x nařízení x xxxx zákona xx xxx 13. xxxxxx 1941, x. 55 Xx. z., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx službách x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zákona xx xxx 15. xxxxx 1925, x. 221 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x zákona ze xxx 18. xxxxxxxx 1941, č. 270 Xx. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1943, x. 70 Xx., x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 1942, x. 99 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění důchodců Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx ze xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Xx., x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx službách,
g) xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1947, č. 44 Sb., x hornickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx ze xxx 11. července 1922, x. 242 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx bratrských xxxxxxxx,
xx) xxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 1887, x. 1 x. x. x x. 1888, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx článku XIX/1907, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ nemoci x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx XXX/1900, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zemědělské dělníky x xxxxx,
x) xxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 1925, č. 148 Xx., x xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxx xx dne 30. xxxxx 1947, č. 18 Sb., o sjednocení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1947, č. 46 Sb., x xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1929, x. 43 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 23. srpna 1945, x. 107 Xx. x. XXX, x xxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxx podpory,
m) xxxxxx xx dne 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x přídavcích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zaměstnanců x zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1948, č. 70 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxx x. 1/1888 x. z. xx xxxxx čl. XXX xxxxxx x. 207/1919 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedotčeno.
§279
(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx části x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1948. Xx xxxxx dni provádí Xxxxxxxx národní pojišťovna xxxxxxxx prováděné dosud xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §247, xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxx v §2, xxxx. 1, xxxx. x), x) a x) nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. října 1948. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx určí vláda xxxxxxxxx; xxx xxx xxxx vláda xxxxxxxxx xxxx účinnost xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěnců a xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §120, xxxx. 1 a §135 xxxxxxxx účinnosti x xxx, který stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §246 nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§280
Xxxxx xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxx péče x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k §78
Běž. xxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx:
Xxxxxxx (§78, xxxx. 1)
X.
XX.
XXX.
1 Xxxxxxxxxx z xxxxx x jeho xxxxxxxxx Xxxxx onemocnění xx xxxxxxxx xx nemoc x xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodlivých xxxxx xx těla. K 1 - 16: Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, používají xxxx xx vyskytují xxxx xxxxxxxx výrobky xx xxxxx xxxxx
2 Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
3 Xxxxxxxxxx xx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxx
4 Xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
5 Xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
6 Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
7 Xxxxxxxxxx x nitro- x xxxxx- sloučenin xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx
8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
9 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx esterů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
10 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
11 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
12 Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
13 Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
14 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dusíkatého vápna)
15 Onemocnění xxxxxxxxx roentgenovými paprsky x xxxxxxxxxxxxxx látkami
16 Onemocnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (kancerogeními)
17 Kožní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x podniku, xxxxx xx takové xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx pojištěnci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
18 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx x radiovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx případě x xxxxxx xxxxx svědčí xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nichž xxxx pojištěnci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
19 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ústavy pro xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bakteriologické, xxxxxxxxxxx, serologické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a soudně-lékařské xxxxxx; xxxx jiné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx sociální xxxx v dohodě x xxxxxxxxx zdravotnictví, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx školství a xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx pojištěním
20 Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, xxxx slezinná,vozhřivka, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tomuto nebezpečí
21 Onemocnění xxxxxxxx prací ve xxxxxxxxx vzduchu v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
22 Xxxxxxxxxx kostí, xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxx poháněnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x strojů
23 Onemocnění xxxxxxxxxx horníků (ankylostomiasis) Důlní xxxxxxx
24 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x plic xxxxxxxxxx účinky Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx strusku xxxx zpracovávají, xxxxxxxxxx xxxx dopravují Thomasovu xxxxxx
25 Xxxxxxxxxx dolních dýchacích xxxx x plic xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prachem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx slitin (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxx) X 25 x 26: x xxxxx xxxx pojištěnci xxxxxx tomuto nebezpečí
26 Onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
27 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kysličník xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou podepřeny xxxxxxxxx rentgenologickými xxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plic xxxxxxxxxxx xxxx, odškodňuje xx tuberkulosa xxxx xxxxxxxxxx způsobené xxxxxxx X 27 - 29: x xxxxx jsou xxxxxxxxxx vydáni xxxxxx xxxxxxxxx
28 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kysličník xxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
29 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prachem (xxxxxxxxx), a) při xxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x) xx xxxxxxx x xxxxxx rakovinou
30 Onemocnění x chromových sloučenin. Xxxxx onemocnění se xxxxxxxx xx nemoc x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxx pronikáním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx kde se xxxx xxxxxxx
31 Xxxxxxxxxx hluchotou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxxx xxxxx
32 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, opracování x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxx kovu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, svařování (xxxxxxxxx i elektrické)
33 Onemocnění xxxxxxxxx v xxxxxxx x složitých xxxxxxx Xxxx
34 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
35 Xxxxxxx plic foukačů xxxx Xxxxxxx xxx výrobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
§24
Xxxxxxxxx xxxxx 1953 xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x předpisů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxx x vybírání xxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/1952 x xxxxxxxxx xx 1.1.1953
§3
Předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1948Xx., x xxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/1952 x xxxxxxxxx xx 1.1.1953
§64
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx xx zrušují:
x) zákon x. 99/1948 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§64 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 54/1956 x xxxxxxxxx xx 1.1.1957
§91
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x věcech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:
x) zákon č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §§110 xx 112.
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/1956 s xxxxxxxxx od 1.1.1957

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 99/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.5.1948.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
319/48 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.48
269/49 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.48
142/50 Xx., x xxxxxx x občianskych xxxxxxxx xxxxxxx (občiansky súdny xxxxxxxx)
x účinností xx 1.1.51
67/51 Xx., o xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.7.51
46/52 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.52
76/52 Xx., x xxxx xx mzdy
s účinností xx 1.1.53
109/52 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojistného x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.1.53
100/53 Xx., kterým se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.54
54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.57
55/56 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.57
58/56 Xx., o xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení
s xxxxxxxxx xx 1.1.57
Jedná se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.