Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.05.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1948 do 06.05.1953.


Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)

95/1948 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

ČÁST DRUHÁ - Mateřská škola §8 §9 §10 §11 §12

ČÁST TŘETÍ

Díl I - Společná ustanovení pro školy prvního a druhého stupně §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

Díl II - Národní škola §22 §23 §24 §25 §26

Díl III - Střední škola §27 §28 §29 §30 §31 §32

ČÁST ČTVRTÁ

Díl I - Společná ustanovení pro školy třetího stupně §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Díl II - Základní odborné školy §45 §46 §47 §48 §49

Díl III - Odborné školy §50 §51

Díl IV - Vyšší odborné školy §52 §53 §54

Díl V - Gymnasia §55 §56 §57 §58

ČÁST PÁTÁ - Školy pro mládež vyžadující zvláštní péče §59 §60 §61

ČÁST ŠESTÁ - Obecná ustanovení

Ochrana názvu "škola" §62

Rozdělování škol §63

Osobní náklad §64

Věcný náklad §65

Vybavení, zařízení, udržování a provoz škol §66

Domovy a družiny mládeže §67

Školní potřeby a pomůcky §68

Učebnice a pomocné knihy §69

Učební osnovy, organisační a školní řády §70

Branná výchova §71

Výzkumné a pokusné školy §72

Školní rok a prázdniny §73

Školní vysvědčení §74

Správa školy §75

Sdružení rodičů a přátel školy §76

Příspěvky na zvelebování školství §77

Působnost ve věcech povinných a výběrových odborných škol §78

Přenesení působnosti §79

Trestní ustanovení §80

ČÁST SEDMÁ - Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §81

Zrušení školních fondů §82

Povinnosti dosavadních vydržovatelů škol §83

Převzetí zaměstnanců §84

Přeměna škol §85 §86 §87 §88 §89 §90

ČÁST OSMÁ - Závěrečná ustanovení §91 §92 §93 §94

INFORMACE

95

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zákon)

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx chodí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx od xxx xx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (národní) x druhého xxxxxx (xxxxxxx) xx šesti xx xxxxxxxx let x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx třetího xxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx žactva. Vzdělávají xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx po sebevzdělání x xxxxxxx. Vedou xx k xxxxx xxxxxx xx životě xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxx republiky. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx národně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obránce xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pracujícího xxxx x xxxxxxxxxx.

§3

(1) Na xxxxxxx x xxxx Xxxxx x x xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výjimky xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Školy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 stanoví zvláštní xxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jednotné x xxxxxxxxx.

§6

Školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx sociální.

§7

Ministerstvu školství x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx na xx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx škola

§8

Mateřská xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx od xxx xxx xx doby, xxx xxxxxx docházeti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx péči a xxxxxxxxx a sociální xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx zpravidla xxxxx x xxxx nebo x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx 20 xxxx z jejího xxxxxxxxxxxxxxx obvodu; xxx xx xxxxxxx, klesne-li xxxxx xxxxxxxxx dětí xxx 15.

(2) X xxxxx třídě má xxxx nevýše 30 xxxx; xxx vyšším xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zřídí xxxxx třída.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemský školní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xx mateřské xxxxx se přijímají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx děti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obvodu x xxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociální xxxx x výživy xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx x stravování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xx ně xxxxxx xxxxxxxx školy.

§12

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x zrušování xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx dětí vydá xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx devět xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx dovrší xxxxx rok xxxx.

(2) Xxxx, které dovrší xxxxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku xx konce roku xxxxxxxxxxxx, může správa xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx choditi xx školy druhého xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x úspěchem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx, které xxxxx úředního xxxxxxxx xxxxx vzdělávati pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxx duševní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx choditi xx xxxxx.

§14

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nedosáhnou vzdělání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx povoliti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx podle předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxx xxxxxxxx k xxxx zkoušce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x učiva xxxxxxx školy.

§15

Xxx xxxx, xxxxx xx při vyučování xxxx v postupu xxxxxx pro xxxxx xxxx xxx jinou xxxxxxxx příčinu, zřídí xx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx normální xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx 20 xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí.

§16

Rodiče (zákonní zástupci) xxxx xxxxxxx přihlásiti xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx školy x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x včas.

§17

(1) Dítě xxxxx xx školy, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx počtem xxxx.

§18

Školy x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx společnou xxxxx, xxxxxxxx-xx její xxxxx podmínkám §17 xxxx. 2.

§19

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x náboženskou xxxxxxx xxxx podle jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) odhlásí xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Náboženská xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx příslušejí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxx xxxxxx náboženské výchovy xxxxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxx (náboženských xxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Učitelé xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxx xxxxxx vydají xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x výchovnou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx náboženskou výchovu x x xxxxx xxxxxxxxxxx hodin xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxx prvního a xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxxx zemský xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx jejich xxxxxx.

§21

Předpisy x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě škol xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx XX

Xxxxxxx škola

§22

Národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání.

§23

Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ročníků.

§24

Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx zřídí, xx-xx x xxxxx předpokládaném xxxxxx xxxxx tříletého xxxxxxx nejméně 20 xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poměry nemohou xxxxxxxxx xx jiné xxxxx.

§25

X první xxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx má býti xxxxxxx 30, v xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 40 xxxx; xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zřídí další xxxxx (xxxxxxx).

§26

Výchovné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, počty, věcné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zdravotní x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxx

§27

Xxxxxxx xxxxx poskytuje ucelené xxxxxxxx obecné xxxxxxxx.

§28

Střední xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ročníky.

§29

Xxxxxxx škola se xxxxxxxxx zřídí, xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxx, které jsou xxxxxxx do ní xxxxxxx (§13 xxxx. 1 x 3) x xxxxx nemohou xxx vzdálenost, neschůdnost xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx střední xxxxx.

§30

V jedné xxxxx xx býti nejvýše 40 xxxx; při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zřídí pobočná xxxxx.

§31

Xxxxxxxx a vzdělávací xxxxx x xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, obory technické, xxxxxxxxx, zdravotní a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nařízením.

§32

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxxxxx pracovat nejvýše xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru. Xxxxxxxxxxx x výjimky xxxx xxxxx nařízením.

XXXX XXXXXX

Xxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§33

Xxxxx třetího xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx: xxxxxxxx odborné xxxxx,

2. xxxxxxxx:

x) odborné xxxxx - se xxxxxxxx xxxxx kratší xxx xxxxxxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxx - se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: vyšší xxxxxxx xxxxx x gymnasia.

§34

Školy xxxxxxx stupně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty.

§35

Xxx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx života se xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, dopravu, pro xxxxxx xxxxxxxx, uměleckou xxxxxxx, xxx sociální x zdravotní xxxxxx, xxxxxx a xxx.). Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dbá xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Výběrové xxxx povinné xxxxxxx školy xxx xxx zřizovati při xxxxxxxx a národních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx.

§38

X xxxxx třídě xx býti xxxxxxx 40 xxxx; při xxxxxx xxxxx žáků xx zpravidla zřídí xxxxxxx třída.

§39

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx podmínky, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx povoliti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zájmů xxxxxxxxxxxx oblastí xxxx xxxxx zvláštních potřeb xxxxxxxxxxxxx, zdravotních xxxx xxxxxxxxxx.

§40

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovati xxxxx xxxxx x některém xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx.

§41

(1) Žák, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpisy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Vysvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je úředním xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxx-xx toho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx potřeba, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxxxx x výběrových xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracujících xxxx.

(2) Účastníkům xxxxx xxx vydati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxx s celodenním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx absolventům xxxxxxxxxx x prospěchu; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx.

§43

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx stanoví, na xxxxxxx xxxxxxxxxx školách x xx jakých xxxxxxxx je přípustné xxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty může xxxxxxx jako pomocné xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxx sbory. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx škol v xxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxxxx životu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx poradních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x místních úřadů x z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájemců xxxxxxx příslušný školní xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poradních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty.

(3) Místní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x dohodě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx opatří x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx.

Xxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§45

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx základy xxxxxxxx xxxxxxxxx x prohlubují xxxxxx xxxxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Základní odborné xxxxx xxxx xxxxxxx xxx veškerou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx bezplatné.

§47

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§48

(1) Povinnost choditi xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxx druhého xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, jakož x předpisy o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx.

§49

Zaměstnavatel, xx xxxxxxx xxx, xxx přijal xxxx xx učení, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx po xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxx poměru). Xxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx jej xxxxxx (xxxxxxx zástupci) do xxx, kdy xxxxxx xxxx povinnost choditi xx xxxxx (§48 xxxx. 1). Tyto xxxxx xxxxx xxx x xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žák xxxxxx xx xxxxx pravidelně x xxxx.

Díl XXX

Xxxxxxx xxxxx

§50

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určitá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání.

§51

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx postupné xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Díl XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx zemědělství, xxxxxxx, xxxxxx, dopravu, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx, xxxxxx x pod.) xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxx odborná škola xx zpravidla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx let.

§54

Xxxxx odborná škola xx xxxx členiti x několik xxxxxx.

Xxx V

Gymnasia

§55

Gymnasia poskytují xxxxx obecné vzdělání, xxxxxxxx xx vědeckém xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx znalosti xxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Gymnasium xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Výchovné x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, další xxxx jazyk), matematika, xxxxxxxx xxxx, filosofie, xxxxx xxxxxxxxx, estetické, xxxxxxxxx a tělovýchovné.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxx pracující xxxxx xx xxxxx xxx gymnasiu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ročníků. Xxxxxxxxxx xxxxx z učiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx (§41).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx s ministerstvem xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§59

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podle možnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; děje xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnostem xxxx.

§60

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx tělesně xxxxxx x s xxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xx zřídí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§67) xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, nutná xxx účely školy.

§61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx x patrnosti xxxx vyžadující zvláštní xxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxx předpisy x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxx, xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx řády, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx.

ČÁST ŠESTÁ

Obecná xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx xxxxx "xxxxx"

(1) Učiliště, xxxxx není xxxxxx, xxxxx užívati xxxxx "xxxxx".

(2) Zákonné výjimky xxxxx ustanovení §4 xxxx. 2 zůstávají xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx zřizují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chlapce x pro xxxxx. Xx-xx xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx toho xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx dvě samostatné xxxxx.

(2) Podrobnosti určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

§64

Osobní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx hradí xxxx.

§65

Xxxxx xxxxxx

(1) Zvláštní xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx hradí xxxxxx xx ně. Xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx.

§66

Vybavení, xxxxxxxx, udržování x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x požadavkům xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotním x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx patří xxxx xxxxx, tělocvična x xxxxxxxxxxxxxx, cvičiště (xxxxxx), xxxxxx zahrada, byt xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, topiče), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, dílny x xxxxxxxx, kuchyně, xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků), xxxxxx statek, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objekty x xxxx xxx učitele. Xxxxx xxx mládež xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx pomocný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx objekty xxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x o xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx školních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zřizuje xxxxxx a družiny xxxxxxx. Domovy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x družiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.

§68

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x knihovny. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobu xxxxxxxxxxxx školních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx knihy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nakladatelství.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro náboženskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx); xx školách xxx xxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx-xx po xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§70

Učební osnovy, organisační x školní řády

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§44) xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx pro všechny xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí organisační xxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx vyučování vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx výchovu xx školách upravuje xxxxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxx x pokusné xxxxx

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxx rok x xxxxxxxxx

(1) Školní xxx xx začíná 1. xxxx x xxxxx 31. srpna.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx vyučovací doby x xxxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty.

§74

Školní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stupně xx xxxxxx - xxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx - vysvědčení x xxxxxxxxx.

(2) Podrobnosti xxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty.

§75

Xxxxxx školy

Školu xxxxxxxx xxxxxxx. Xx základních xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx školy

(1) Školská xxxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx sdružení xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx právnickou osobou x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s rodinou. xxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x všestranný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx sdružení vydá xxxxx xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xx zvelebování xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x školy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx prospěch školství xxxx určité školy.

(2) Xx žáků výběrových xxxx třetího xxxxxx xxx vybírati xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx podle §34, §37, §39 xxxx. 2, §44, §68 xxxx. 1, §69 xxxx. 1, §70, §81 odst. 1, §88 xx xxxxxx povinných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxx.

§79

Přenesení xxxxxxxxxx

(1) Dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x dozorem ministerstva xxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zemského xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx" (§62), xxx xxxxxxxxxx dítě (xxxx) x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nedbá x xxxx včasnou x xxxxxxxxxxx docházku xx xxxxx (§§16 x 49), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xx 14 xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyměří xxxxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dosavadní xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídají školám xxxxx §1 odst. 2, xxxxxxxxx xx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx, xxx xxxxxxx učiliště xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx školství x osvěty určí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanou xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx městských xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a za xxxxxx podmínek xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavy.

§82

Zrušení xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxx. xx. XXXVIII/1868 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách, xx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k jehož xxxxxx fond sloužil.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§83

Povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Vydržovatelé škol xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxx závazky xx xxxx xxxxxx (§65).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxx i movitého xxxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo kterého xxxxxxxxx vydržovatel xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx dosavadní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dosavadním xxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx vlastníkům věci, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx jejich práv xxxxx xxxxxxxx 2; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx však xxxxx přiznati xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx vzdáti.

(5) Vyžaduje-li xxxx provoz podniku, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x dohodě mezi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanci x xxxxx službě xx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všeobecným podmínkám xxx přijetí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poměry se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 7. xxxxxxxxx 1930, x. 163 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx samosprávných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xxxxxxxx podle §15 xx. nař. x. 163/1930 Xx. xx nutno při xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx plat, z xxxxxxxxx xxx součástek xxxxxxxxxx příjmů xxx xx, xxxxxxx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §36, xxxxxxxx, xxxxx x zaměstnanců, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxxxx, xxxxxxxxx nedotčeny.

Xxxxxxx xxxx

§85

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ročníků dosavadní xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1948/49 x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§86

Xxx xxxx 6. xx 9. xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx x xxxxxx některé xxxxxxx školy, xxxxx xx zatím xxxxxxx xxxxxxx škola xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx; xxxx úkol xx xxxxxxxx xx nejvíce xxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxxxxx určí ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x neúplné střední xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx školu.

§87

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx měšťanské a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxx 1948/49 xx xxxxxxx školu xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 1949/50.

§88

Xxxxx čtyři třídy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx odborné školy xx přemění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1950/51 xx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v gymnasia. Xxxxxxxxxxx o tom xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx s ministerstvem xxxxxxx.

§89

Xx xxxxxxxx letech 1948/49 xx 1950/51 xxxx xxxx x xxxxx xxxxx mateřské xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 40, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx více xxx 50 xxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx opatřením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §76 nebo se xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx bývalé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdružení xxxxxx x xxxxxx xxxxx zapíší xxxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx s výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) školství a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1, §15, §19 odst. 3, §34, §39 odst. 2, §42, §44 (x zřizování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), §58, §61, §68, §69, §81, §82 x §83 xxxx. 5 vykonává xx Xxxxxxxxx pověřenec xxxxxxxx x xxxxxx. Kde xx xxx této xxxxxxxxxx vyžaduje souhlasu xxxxxx ústředního xxxxx, xxxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (úřadu) téhož xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 x §86, xxxxx xx xxxxxx Slovenska, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx školství x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, pokud se xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx, vydává ministr (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, vojenské x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx upravuje.

(2) Xx xx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§94

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1948; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. r.

arm. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Ševčík v.r.

Dr. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xx. Čepička x. r.

Kopecký x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Ďuriš x. r.

Krajčír x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Neuman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Ing. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Šrobár x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 95/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 95/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/1953 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.5.1953.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.