Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.05.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1948 do 06.05.1953.


Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)

95/1948 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

ČÁST DRUHÁ - Mateřská škola §8 §9 §10 §11 §12

ČÁST TŘETÍ

Díl I - Společná ustanovení pro školy prvního a druhého stupně §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

Díl II - Národní škola §22 §23 §24 §25 §26

Díl III - Střední škola §27 §28 §29 §30 §31 §32

ČÁST ČTVRTÁ

Díl I - Společná ustanovení pro školy třetího stupně §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Díl II - Základní odborné školy §45 §46 §47 §48 §49

Díl III - Odborné školy §50 §51

Díl IV - Vyšší odborné školy §52 §53 §54

Díl V - Gymnasia §55 §56 §57 §58

ČÁST PÁTÁ - Školy pro mládež vyžadující zvláštní péče §59 §60 §61

ČÁST ŠESTÁ - Obecná ustanovení

Ochrana názvu "škola" §62

Rozdělování škol §63

Osobní náklad §64

Věcný náklad §65

Vybavení, zařízení, udržování a provoz škol §66

Domovy a družiny mládeže §67

Školní potřeby a pomůcky §68

Učebnice a pomocné knihy §69

Učební osnovy, organisační a školní řády §70

Branná výchova §71

Výzkumné a pokusné školy §72

Školní rok a prázdniny §73

Školní vysvědčení §74

Správa školy §75

Sdružení rodičů a přátel školy §76

Příspěvky na zvelebování školství §77

Působnost ve věcech povinných a výběrových odborných škol §78

Přenesení působnosti §79

Trestní ustanovení §80

ČÁST SEDMÁ - Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §81

Zrušení školních fondů §82

Povinnosti dosavadních vydržovatelů škol §83

Převzetí zaměstnanců §84

Přeměna škol §85 §86 §87 §88 §89 §90

ČÁST OSMÁ - Závěrečná ustanovení §91 §92 §93 §94

INFORMACE

95

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxx jednotného xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx mládeži xx xxxxxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx chodí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx šesti xxx, xx xxxxx xxxxxxx stupně (národní) x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) od xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozumový, citový, xxxxxx x tělesný xxxxxx xxxxxx. Vzdělávají xxxxxx v duchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ideálů humanity, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cílevědomému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx i xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx v mládeži xxxxx xx sebevzdělání x xxxxxxx. Xxxxx xx k xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, Slovanstvu x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx národně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lidově demokratického xxxxx, statečné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x socialismu.

§3

(1) Na školách x xxxx Xxxxx x v zemi Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výjimky může xxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx státní.

(2) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhého stupně. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, jednotné x xxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vrchní xxxxxx xxxx a xxxxx na ně.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx

§8

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dětem xx xxxx od xxx xxx do xxxx, xxx xxxxxx docházeti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zřídí x obci xxxx x závodě, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx 20 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obvodu; lze xx xxxxxxx, klesne-li xxxxx zapsaných xxxx xxx 15.

(2) X xxxxx třídě má xxxx xxxxxx 30 xxxx; xxx vyšším xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx třída.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školní xxxx, který stanoví xxx její xxxxx.

§10

(1) Do xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx děti, které xxxxxxxxx bydlí x xxxxx obvodu a xxxxx se x xxxxxxxx xx školy xxxxxxxx.

(2) Vláda stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xx xxxx let xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x výživy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx i stravování xxxx v mateřských xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxx mateřské školy xxxxx xxxx útulky xxx děti ve xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pedagogický dohled xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§12

Předpisy x xxxxxxxxx x zrušování xxxxxxxxxx xxxx, x jejich xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Díl I

Společná xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx školy xxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x době xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx roku xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx přijmouti, xxxxxx-xx xx lékařsky xxxx xxxxxxx i duševní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx školy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx anebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§14

Žákům, kteří xxxxx xxxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx střední xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx předpisů, xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxx zkoušce může xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

Xxx žáky, xxxxx xx xxx vyučování xxxx x postupu xxxxxx xxx xxxxx xxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx skupinách xxx, xxx se žákům xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx. X takové xxxxxxx může být xxxxxxx 20 xxxx. Xxxxxxxxxxx určí ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxx (zákonní xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dítě x xxxxxxx x zápisu xx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§17

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx snadná denní xxxxxxxx do xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx počtem xxxx.

§18

Školy s xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx ve společnou xxxxx, xxxxxxxx-xx její xxxxx podmínkám §17 xxxx. 2.

§19

(1) Xxxxx je xxxxxxx starati se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Náboženská výchova x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (náboženským obcím) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§7).

(3) Učební xxxxxx náboženské výchovy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxx školství x osvěty, xxxxxxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx náboženství xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Předpisy x zřizování xxxxxxxx xxx náboženskou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením.

§20

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně zřizuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx škol (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vláda nařízením.

Xxx II

Národní xxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupných xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x jejím předpokládaném xxxxxx xxxxx tříletého xxxxxxx nejméně 20 xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx ní xxxxxxx x které xxx xxxxxxxxxx, neschůdnost xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxx do xxxx xxxxx.

§25

X první xxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 30, v xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 40 xxxx; xxx xxxxxx počtu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (pobočka).

§26

Výchovné a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx III

Střední xxxxx

§27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx škola xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zřídí, je-li x jejím předpokládaném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx ní xxxxxxx (§13 xxxx. 1 x 3) x které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, neschůdnost xxxxx nebo xxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§30

V xxxxx xxxxx xx býti nejvýše 40 žáků; xxx xxxxxx počtu se xxxxxxxxx xxxxx pobočná xxxxx.

§31

Výchovné x xxxxxxxxxx xxxxx a nauky xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx určí xxxxx nařízením.

§32

Xxxx xxxxxxxxxx postupného xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nařízením.

ČÁST ČTVRTÁ

Díl X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx školy xxxxxxx stupně

§33

Školy xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx:

x) odborné xxxxx - xx studijní xxxxx kratší než xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx - se xxxxxxxx dobou nejméně xxxxxxxxx: vyšší odborné xxxxx x gymnasia.

§34

Školy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zrušuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§35

Xxx jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx života se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx, průmysl, xxxxxxx, xxxxxx, dopravu, xxx xxxxxx xxxxxxxx, uměleckou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx.). Xxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxx xxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Výběrové xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x národních xxxxxxxxx. Předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podmínky x způsob xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx.

§38

X xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 40 žáků; xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx zpravidla xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§39

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx podmínky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx upraví tak, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx normálních xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§40

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx posledního ročníku xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, průmyslu, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x výjimky xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxx, xxxxx xxxxxxx dokončil xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se závěrečné xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je úředním xxxxxxxx o ukončení xxxxxx na xxxxx.

§42

(1) Vyžaduje-li xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxx odborné školení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) při povinných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, trvajícím xxxxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxx absolventům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty.

§43

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx školách x xx jakých xxxxxxxx xx přípustné xxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxx sbory. Poradní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty x xxxxxxxxxx úřadů x x vrcholných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx korporací xxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx, členy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x místních xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx. Podrobnosti x xxxxxxx x působnosti xxxxxx poradních xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx spravuje xxx v xxxxxx xx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx, jež xxx xxxxx opatří x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx, x to xxxxx směrnic, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxx II

Základní xxxxxxx xxxxx

§45

Xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání.

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxx postupné xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nechodí xx xxxxxx xxxx třetího xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx xx bezplatné.

§47

Předpisy x obvodech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxx xxxxx nařízením.

§48

(1) Povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nastává počátkem xxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx po skončení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x předpisy x xxxxxxx v xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx (x xxxxxxx poměru), xxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§48 xxxx. 1). Xxxx xxxxx xxxxx též x to, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žák xxxxxx xx xxxxx pravidelně x včas.

Xxx III

Odborné školy

§50

Odborné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určitá xxxxxxxx x prohlubují xxxxxx vzdělání.

§51

Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx dva xxxx xxx postupné ročníky. Xxxxx se xxxx xxxxxxx x několik xxxxxx.

Díl XX

Xxxxx odborné xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx zemědělství, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, pro xxxxxx povolání, uměleckou xxxxxxx, pro sociální x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx.) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx žákům xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx školách.

§53

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx čtyři xxxxxxxx ročníky; xx xxxxxxxxx školách xxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxx.

§54

Vyšší xxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx x několik odborů.

Xxx V

Gymnasia

§55

Gymnasia xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na vědeckém xxxxxxx, rozšiřují xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx žáků; xxx všestranně xxxxxxxxx xxxxxx osobnost x xxxxxxxxxx xx x xx studiu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx xx čtyři xxxxxxxx ročníky.

§57

(1) Výchovné x xxxxxxxxxx obory a xxxxx xxxx: společenské, xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, latinský, xxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx technické, estetické, xxxxxxxxx x tělovýchovné.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ročníku mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§41).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§59

Xxxxx pro mládež xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx možnosti xxxxx škol podle xxxxxx zákona; xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx sníženým xxxxxxxxxxx xxxx.

§60

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x vadami xxxxxx x řeči, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§67) xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, nutná xxx xxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx, x xxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x rušení xxxx xxxxx jejich druhů, xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řády, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tříd x xxxx xxxxx škol.

ČÁST ŠESTÁ

Obecná xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx xxxxx "xxxxx"

(1) Učiliště, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx".

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Školy xx zřizují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x pro dívky. Xx-xx xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx toho zájem xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podrobnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§64

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

§65

Věcný náklad

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx náklad xx xx. Xxxxx xx tak xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx školy xxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxx, zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, udržování a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotním x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx xxxxxxx, byt xxx ředitele školy x xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, topiče), xxxxx xxxxxxx xxx shromažďovací xxx, dílny a xxxxxxxx, xxxxxxx, jídelna (xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx přespolních žáků), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vybavení pro xxx účely xxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx statky, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vyučovací xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyučovacím x xxxxxxxx xx hospodárně.

(4) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, místnostech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x družiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovná x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Školní xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x knihovny. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pomůcek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x osvěty může xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx školních xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jen určitým xxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx x pomocné xxxxx

(1) Na xxxxxxx xx smí xxxxxxx xxx těch xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx schválilo ministerstvo xxxxxxxx a osvěty.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předměty xxxxx náboženské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx a učební xxxxxxx xxx náboženskou xxxxxxx schvalují xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány (xxxxxxxxxx xxxx); na školách xxx xxxx xxxxxx xx souhlasem ministerstva xxxxxxxx x osvěty. xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxx pedagogických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§44) xxxx xxxxxx plány a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx řády, a x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.

§72

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

Xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odlišnou od xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73

Školní rok a xxxxxxxxx

(1) Školní xxx xx začíná 1. xxxx a xxxxx 31. srpna.

(2) Hlavní xxxxxxxxx, xxxxx dni, xxxxx xxxxxxxxx doby x vyučovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§74

Xxxxxx vysvědčení

(1) Žákům xxxx prvního xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - vysvědčení x prospěchu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo školství x xxxxxx.

§75

Správa xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx základních xxxxxxxxx, xx odborných x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podle potřeby xxx xxxxxxxxx odborů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx školy

(1) Školská xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx sdružení xxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx výchovném x sociálním a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předpisy x xxxxxxxxx, organisaci a xxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxx nařízením.

§77

Xxxxxxxxx xx zvelebování xxxxxxxx

(1) Školní xxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určité školy.

(2) Xx žáků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx vybírati příspěvky x účelu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol

Působnost xxxxx §34, §37, §39 xxxx. 2, §44, §68 xxxx. 1, §69 xxxx. 1, §70, §81 odst. 1, §88 ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxx působnosti

(1) Xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxx správou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty.

(2) Xxxxx xxxx přenésti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zemského xxxxxxxx xxxxx xx nižší xxxxxx xxxxx.

§80

Trestní ustanovení

Vydržovatel nebo xxxxxxx učiliště, který xxxxxxxxxxx užívá názvu "xxxxx" (§62), kdo xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) x zápisu xx xxxxx xxxx xxx, xx byl xxxxxxx xxxxx napomenut, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx docházku xx školy (§§16 x 49), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xx 14 dní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyměří xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§81

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx školy xxxxxxx a školy x právem xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídají školám xxxxx §1 odst. 2, přeměňují xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx zájem, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty a xx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty určí x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se stanou xxxxxxxx školami; x xxxxxxxxx městských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty, xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavy.

§82

Zrušení xxxxxxxx fondů

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. čl. XXXXXXX/1868 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx dosavadních vydržovatelů xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx (§65).

(2) Školské správě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vydržovatel školy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx dosavadní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dosavadním xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2; xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx býti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x dohodě mezi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všeobecným xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxxxxx služby. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxxx 1930, x. 163 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státní xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 vl. nař. x. 163/1930 Xx. xx nutno při xxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxx součástek xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx učitelů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §36, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Přeměna xxxx

§85

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxx 1948/49 v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§86

Xxx xxxx 6. xx 9. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebydlí x obvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zřídí xx xxxxx neúplná xxxxxxx xxxxx xxxx xxx některé xxxxxxx xxxxx xxxx oddělení; xxxx úkol xx xxxxxxxx co xxxxxxx xxxxx střední xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žáků x neúplné střední xxxxx xxxx oddělení xx xxxxxxx xxxxx.

§87

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1948/49 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx se přemění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1949/50.

§88

Vyšší xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx odborné xxxxx xx přemění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1950/51 ve xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v gymnasia. Xxxxxxxxxxx x tom xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Ve školních xxxxxx 1948/49 xx 1950/51 xxxx xxxx v xxxxx xxxxx mateřské xxxxx x x xxxxx třídě xxxxxxx xxxxx více xxx 40, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx více xxx 50 žáků.

§90

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx školské xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx xx xxxxx.

(2) Majetek, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx sdružení, xxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxx správy (xxxxxxxx 1) xx sdružení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx směrnic, xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí.

(3) Převod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přátel xxxxx xxxxxx knihovní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 2 ministr (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1, §15, §19 xxxx. 3, §34, §39 xxxx. 2, §42, §44 (x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), §58, §61, §68, §69, §81, §82 x §83 odst. 5 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty. Xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xx Slovensku souhlas xxxxxxxxxxxx (úřadu) téhož xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx ustanovení §70 x §86, xxxxx xx xxxxxx Slovenska, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx xxxxxxxxx školství x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x na Xxxxxxxxx, vydává ministr (xxxxxxxxxxxx) po xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx školního úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx okresního xxxxxxxx xxxxx školský xxxxxxxxxxx.

§92

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na školy xxxxxx, vojenské a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx.

(2) Až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1948; xxxxxxxx xxx všichni xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda x. x.

Xx. Xxxxxx x.x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Nejedlý x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Krajčír x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxx. Šlechta x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 95/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/1953 Sb. s xxxxxxxxx xx 7.5.1953.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.