Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.05.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1948 do 06.05.1953.


Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)

95/48 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ČÁST DRUHÁ - Mateřská škola §8 §9 §10 §11 §12
ČÁST TŘETÍ
Díl I. - Společná ustanovení pro školy prvního a druhého stupně §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
Díl II. - Národní škola §22 §23 §24 §25 §26
Díl III. - Střední škola §27 §28 §29 §30 §31 §32
ČÁST ČTVRTÁ
Díl I. - Společná ustanovení pro školy třetího stupně §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44
Díl II. - Základní odborné školy §45 §46 §47 §48 §49
Díl III. - Odborné školy §50 §51
Díl IV. - Vyšší odborné školy §52 §53 §54
Díl V. - Gymnasia §55 §56 §57 §58
ČÁST PÁTÁ - Školy pro mládež vyžadující zvláštní péče §59 §60 §61
ČÁST ŠESTÁ - Obecná ustanovení
Ochrana názvu "škola" §62
Rozdělování škol §63
Osobní náklad §64
Věcný náklad §65
Vybavení, zařízení, udržování a provoz škol §66
Domovy a družiny mládeže §67
Školní potřeby a pomůcky §68
Učebnice a pomocné knihy §69
Učební osnovy, organisační a školní řády §70
Branná výchova §71
Výzkumné a pokusné školy §72
Školní rok a prázdniny §73
Školní vysvědčení §74
Správa školy §75
Sdružení rodičů a přátel školy §76
Příspěvky na zvelebování školství §77
Působnost ve věcech povinných a výběrových odborných škol §78
Přenesení působnosti §79
Trestní ustanovení §80
ČÁST SEDMÁ - Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §81
Zrušení školních fondů §82
Povinnosti dosavadních vydržovatelů škol §83
Převzetí zaměstnanců §84
Přeměna škol §85 §86 §87 §88 §89 §90
ČÁST OSMÁ - Závěrečná ustanovení §91 §92 §93 §94
95
ZÁKON
ze xxx 21. xxxxx 1948
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx školství (xxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx mládeži xx xxxxxxx jednotné xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx mládež xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx let, xx xxxxx prvního xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxx do xxxxxxxx let x xxxxxx xxxxxx do xxxxx třetího stupně.
§2
Školy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, citový, mravní x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vzdělávají mládež x duchu pokrokových xxxxxxxxx tradic x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mládeži xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx budovatelském xxxx republiky. Pěstují xxxxx xxx společenství x xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx demokratického xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vlasti x oddané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidu x xxxxxxxxxx.
§3
(1) Xx xxxxxxx v xxxx České x x xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx vyučuje česky, xx Slovensku slovensky.
(2) Výjimky xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx x ustanovení odstavce 1 stanoví xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxx prvního a xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
§6
Školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x péči xxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxxxxx xxxxx
§8
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx věku xx xxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx národní xxxxx, výchovnou xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx nebo v xxxxxx, přihlásí-li xx xxxxxxx 20 xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; lze xx xxxxxxx, klesne-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 15.
(2) X xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 30 xxxx; xxx vyšším xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxx též xxxx xxxxx.
§10
(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xx přijímají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x které xx x xxxxxxxx xx školy xxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, za kterých xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx mateřské xxxxx xxx xxxx xx pěti let xxxxxxx.
(3) Výchovná xxxx xx těchto xxxxxxx je xxxxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranu x stravování dětí x xxxxxxxxxx školách.
(2) Jsou-li x xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xx ně xxxxxx xxxxxxxx školy.
§12
Předpisy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jejich xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§13
(1) Xxxxxxxxx choditi xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trvá xxxxx xxx x xxxxxx počátkem xxxxxxxx xxxx, který následují xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxx, které dovrší xxxxx xxx xxxx x xxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxx xx školy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx.
§14
Xxxxx, xxxxx splní povinnost xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxx z xxxxx této xxxxx xxxxx předpisů, xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx zříditi xxxx x učiva střední xxxxx.
§15
Xxx xxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx, zřídí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx skupině xxxx být xxxxxxx 20 žáků. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx.
§16
Rodiče (xxxxxxx zástupci) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxx k xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx chodilo xx školy xxxxxxxxxx x xxxx.
§17
(1) Xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx bydlí. Xxxxxxx může povoliti xxxxxxx školní xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxx snadná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x aby se xxxxxxxxxxx zřizování xxxx x xxxxxx počtem xxxx.
§18
Xxxxx x menším počtem xxxx xx xxxxxx xx společnou xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx §17, xxxx. 2.
§19
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx výchovu žáků xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx rodiče (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx dítě xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (náboženským xxxxx) xxx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxx osnovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx orgánů (xxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx snášenlivosti.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x výchovnou xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§20
Školy xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zřizuje x xxxxxxx xxxxxx školní xxxx x stanoví xxx xxxxxx obvody.
§21
Předpisy x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxx) a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxx xxxxx
§22
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§23
Národní xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§24
Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průměru xxxxxxx 20 xxxx, xxxxx xxxx povinny xx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, neschůdnost cesty xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
§25
X xxxxx třídě x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx býti nejvýše 30, x xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 40 xxxx; při vyšším xxxxx se zpravidla xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx).
§26
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, jazykové, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx III.
Xxxxxxx xxxxx
§27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxx ročníky.
§29
Střední xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxx předpokládaném obvodu xxxxx xxxxxxxxx průměru xxxxxxx 100 xxxx, xxxxx xxxx povinny xx xx xxxxxxx (§13, xxxx. 1 x 3) x xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx cesty xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx střední školy.
§30
X xxxxx xxxxx má xxxx xxxxxxx 40 xxxx; při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třída.
§31
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obory x xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, estetické, xxxxxxxxx x tělovýchovné. Xxxxxxxxxxx určí xxxxx xxxxxxxxx.
§32
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čtyři xxxxx v některém xxxxxxxxxxxx xxxxx. Podrobnosti x výjimky xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx školy xxxxxxx xxxxxx
§33
Xxxxx xxxxxxx stupně xxxx:
1. xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. výběrové:
x) xxxxxxx xxxxx - xx studijní xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx,
x) xxxxx střední xxxxx - xx xxxxxxxx dobou xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx odborné xxxxx a gymnasia.
§34
Xxxxx xxxxxxx stupně zřizuje x zrušuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
§35
Pro xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uměleckého xxxxxx xx zřizují xxxxxxxx xxxxx povinných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, řemeslo, xxxxxx, xxxxxxx, pro ženská xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x pod.). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí.
§36
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§37
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxx výběru žáků xx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxx je x úředním listě.
§38
V xxxxx xxxxx má xxxx nejvýše 40 xxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx pobočná xxxxx.
§39
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx plány x osnovy xx xxxxxx tak, aby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výběrovou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pobočné xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx normálních xxxxxxxx xxxxx xxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
§40
Xxxx xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čtyři týdny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxxxxx x výjimky určí xxxxx xxxxxxxxx.
§41
(1) Xxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ročník xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx závěrečné xxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Vysvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx škole.
§42
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx branná xxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xx dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministerstvy x xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovati xxxxx
x) při xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxxxxx x výběrových xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x kurs x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx aspoň deset xxxxxx, xxx vydati xxxxxxxxxxx vysvědčení o xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
§43
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx xx přípustné soukromé xxxxxxx.
§44
(1) Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxx poradní xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx místní poradní xxxxx. Xxxxxxx sbory xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Členy xxxxxxxxxx poradních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty x xxxxxxxxxx xxxxx x x vrcholných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx korporací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadů x x hospodářských x xxxxxxxxxx zájemců xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sborů xxxxxxx ministerstvo školství x osvěty.
(3) Xxxxxx poradní xxxx xxxxxxxx též v xxxxxx se správou xxxxx xxxxxxx jmění, xxx xxx školu xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx věnování, a xx xxxxx směrnic, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§45
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání.
§46
(1) Xxxxxxxx odborné školy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Škola xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škol xxxxxxx xxxxxx.
(3) Školní xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§47
Xxxxxxxx x obvodech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxx choditi xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx povinné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stupně.
(2) Xxxxxxxxxxx, jakož x předpisy x xxxxxxx x xxxxxxxx xx školy vydá xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými ústředními xxxxx.
§49
Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxx žáka xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx příslušné xxxxxxxx odborné xxxxx xx 15 xxx xx xxxx vstupu xx xxxxxxxxxx (učebního xxxxxx). Není-li žák x zaměstnání (x xxxxxxx xxxxxx), přihlásí xxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx dne, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§48, odst. 1). Tyto xxxxx xxxxx xxx x xx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx.
Díl XXX.
Xxxxxxx xxxxx
§50
Xxxxxxx xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx.
§51
Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxx xxxx tři xxxxxxxx xxxxxxx. Škola xx může xxxxxxx x několik odborů.
Xxx IV.
Xxxxx xxxxxxx školy
§52
Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, dopravu, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx a zdravotní xxxxxx, výživu x xxx.) poskytují vyšší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vyšší xxxxxx vzdělání v xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx žákům xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§53
Vyšší xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx postupné xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx.
§54
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx členiti x xxxxxxx xxxxxx.
Díl X.
Xxxxxxxx
§55
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, technické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je x ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§56
Gymnasium xx čtyři xxxxxxxx xxxxxxx.
§57
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx, jazykové (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, filosofie, xxxxx xxxxxxxxx, estetické, zdravotní x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx určí xxxxx xxxxxxxxx, v němž xx xxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxxx.
§58
(1) Xxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxx xxxxxxxx zřizovati xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx kursu x učiva xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§41).
(2) Podrobnosti xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
§59
Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx škol xxxxx tohoto zákona; xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§60
(1) Xxxxx xx zřizují xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x vadami smyslů x xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx chorobami x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx domovy (§67) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nutná xxx účely xxxxx.
§61
Ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx, xxx xxxxxx v patrnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxxx xx xxxx;
x) vydá předpisy x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx osnovy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxxx ustanovení
§62
Xxxxxxx xxxxx "xxxxx"
(1) Učiliště, xxxxx xxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxx xxxxx "xxxxx".
(2) Xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§63
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Školy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chlapce x xxx dívky. Xx-xx xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx pobočky x xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x výchovy, xxx ji rozděliti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
§64
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxx náklad xx xxxxx xxxxx xxxx.
§65
Věcný xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx upraví, xxx xx věcné xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx náklad xx xx. Xxxxx xx tak xxxxxxx, xxxxx dosavadní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx školy xxxxx xxxx.
§66
Xxxxxxxx, xxxxxxxx, udržování a xxxxxx škol
(1) Xxxxxxxx, zařízení a xxxxxxxx, udržování x xxxxxx školy musí xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotním x xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx škole xxxxx xxxx šatna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx zahrada, xxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx síň, dílny x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx (také pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx přespolních xxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a jiné xxxxxxxxx vyučovací objekty x byty pro xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx mají xxxx xxxx zvláštní vybavení xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx personál.
(3) Xxxxxx statky, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objekty škol xxxxxx především xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbě x zařízení nových xxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxx, xxxxx xxxxxxxx jest xxxxxxx xx školních xxxxxxxx, místnostech a xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§67
Xxxxxx x xxxxxxx mládeže
(1) Stát zřizuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sociální.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx.
§68
Školní xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x knihovny. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx průmyslu svěřit xxxxxx předepsaných školních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§69
Učebnice x pomocné xxxxx
(1) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x pomocné xxxxx xxx xxxxxxx učební xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydávají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Učebnice x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovu xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx); xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x xxxxxx. vyhovují-li xx xxxxxxx xxxxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxxxx.
§70
Xxxxxx xxxxxx, organisační a xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxxxxx x ústředních xxxxxxxxx xxxxx (§44) xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx řády, x x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
§71
Branná xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xx školách upravuje xxxxxxxx xxxxx.
§72
Xxxxxxxx x pokusné xxxxx
Xxxxx xxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x účelům xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§73
Xxxxxx xxx x prázdniny
(1) Xxxxxx rok xx xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, volné xxx, xxxxx vyučovací xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty.
§74
Školní xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx prvního xx xxxxxxx stupně xx xxxxxx - zpravidla xx konci každého xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx určí ministerstvo xxxxxxxx x osvěty.
§75
Xxxxxx xxxxx
Školu xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx vyšších xxxxxxxxx školách ustanoví xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou podřízeni xxxxxxxx.
§76
Sdružení xxxxxx a xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx sdružení xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx zajišťovati xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx poslání výchovném x sociálním x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x všestranný xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§77
Příspěvky xx zvelebování xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx dobrovolná plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy.
(2) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§78
Působnost xx xxxxxx xxxxxxxxx x výběrových odborných xxxx
Působnost xxxxx §34, §37, §39, xxxx. 2, §44, §68, xxxx. 1, §69, xxxx. 1, §70, §81, xxxx. 1, §88 xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborných xxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.
§79
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx pod správou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx zemského xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx školní úřady.
§80
Trestní xxxxxxxxxx
Vydržovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx" (§62), xxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) x xxxxxx do xxxxx nebo kdo, xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nedbá x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (§§16 x 49), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx xxxx xxxxxxx xx svobodě xx 14 dní. Xxx xxxxxx nedobytnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§81
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1, xxxx. 2, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xxxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určí x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx a osvěty, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavy.
§82
Zrušení xxxxxxxx fondů
(1) Xxxxxx xxxxx, zvláště xxxxx zřízené xxxxx xxx. čl. XXXVIII/1868 x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxx sloužil.
(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx.
§83
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxx xx xxxx xxxxxx (§65).
(2) Školské xxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxx nemovitého i xxxxxxxx xxxxxxx, který xxx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx vydržovatelům xxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za omezení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odškodnění.
(4) Xxxxxxx správa xx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx vzdáti.
(5) Xxxxxxxx-xx toho xxxxxx xxxxxxx, může býti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x školskou xxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§84
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x činné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx státní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 7. xxxxxxxxx 1930, x. 163 Xx., o xxxxxxxx zaměstnanců samosprávných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxxxxxx xxxxx §15 xx. xxx. x. 163/1930 Xx. je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx služebních příjmů xxx ty, xxxxxxx xxxxxxx odůvodňuje zvláštní xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x §36, školníků, xxxxx x xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx
§85
Prvních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxx 1948/49 x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
§86
Xxx xxxx 6. xx 9. postupného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx některé xxxxxxx xxxxx, zřídí xx xxxxx xxxxxxx střední xxxxx nebo při xxxxxxx národní xxxxx xxxx oddělení; její xxxx xx přiblíží xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.
§87
Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx přeměňují xxxxxxxx xxxxxxxx roku 1948/49 ve xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx třída xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1949/50.
§88
Vyšší xxxxx třídy dosavadních xxxxxxxxx škol, xxxxx x základní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx školního roku 1950/51 ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Podrobnosti x xxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v dohodě x ministerstvem xxxxxxx.
§89
Xx xxxxxxxx xxxxxx 1948/49 xx 1950/51 xxxx xxxx v jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x v první xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 40, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x středních xxxx více xxx 50 žáků.
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx škole se xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přátel xxxxx podle §76 xxxx se xxxxx.
(2) Majetek, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) xx sdružení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty x dohodě s xxxxxxxxxxxxx financí.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx školské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
§91
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva) xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Působnost podle xxxxxxxxxx §11, xxxx. 1, §15, §19, xxxx. 3, §34, §39, xxxx. 2, §42, §44 (o xxxxxxxxx xxxxxxxx poradních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členů), §58, §61, §68, §69, §81, §82 a §83, xxxx. 5 xxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx školství x xxxxxx. Xxx xx xxx xxxx působnosti xxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tím xx Xxxxxxxxx souhlas pověřenectva (xxxxx) téhož správního xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx ustanovení §70 x §86, pokud xx týkají Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osvěty x xxxxxx xxxxxxxxx školství x xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx, vydává xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
(5) Xxxxxxxxx zemského xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Slovensku pověřenectvo xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx okresního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§92
Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx školy vysoké, xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx učiliště.
§93
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 1948; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlády.
Xx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Laušman x. x.
Zápotocký x. x.
Dr. Xxxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx v.r.
Dr. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Nejedlý x. r.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxx x. r.
Xxxx v. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Xxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 95/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 95/48 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/53 Sb. x xxxxxxxxx od 7.5.1953.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.