Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.1962.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.1948 do 26.12.1962.


Zákon o potírání alkoholismu

87/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

INFORMACE

87

Zákon

ze xxx 15. xxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Potíráním alkoholismu xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx následky xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke střídmosti, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx alkoholismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxxx požíváním alkoholických xxxxxx poruchu xx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xx xx (§§24);

x) xxxxxxxx podávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobám, x xxxxxx dny xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§§5 xx 9);

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením xxxxxx zákona xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§§10 xx 16).

§2

Xxxxxxxx alkoholismu xxxxx §1 xxxx. 2, xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§§3 x 7 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1947, x. 49 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči), xx případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1947, č. 48 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx, školy x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx požíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné pohoršení xxxx xx takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx poruchu xx zdraví, xxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx poradny ústavu xxxxxxxxx zdraví (xxxx xxx "poradna").

(2) Xxxx xxxxxxx záleží v xxx, že osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konaných poradnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se pravidelným xxxxxxxxxx prohlídkám x xxxxxxx (výchovný xxxxx),

x) xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví v xxxxxx s ministerstvy xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx xxxx nařízením, xxx hradí náklady xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2, xxxx. x).

§5

(1) Zakazuje xx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje, jakož x xxxxxxxx, zprostředkovati xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx 18. xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

2. xxxxxx podnapilým xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx umožniti xxxxxxxx xxx tanečních xxxxxxxx xxxxxxxx alkoholických xxxxxx x výjimkou xxxx x xxxx.

(2) Okresní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x určité xxx x týdnu xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozovnách xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požívání xxxxxx starším 18 xxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx 0.75 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx stanoviti, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx některé xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§7

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx spojeno nebezpečí xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich vykonáváním xxxx x takové xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Provozovatelé živnostenských xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §5 odst. 1 x 2 a x §7, a xx x xxxx xxxxx xxxx neobsluhují, xxxxx dávají je xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinými.

(2) Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxx zachován xxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x. 1.

§9

(1) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxx prodává xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx prodej, xxxx-xx vzejíti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x) x. 1], xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx průkaz, že xxxxxxxx 18. xxx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx případ uvedený x §5 xxxx. 3.

§10

Xxx xxxxxx mladistvému xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx alkoholické nápoje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx tím xxxx xxxxx ohroziti jeho xxxxxx, xxxx kdo, xx xx povinen xxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 1), xxx xxxxxxx, xxxx potrestán, xxxx-xx xxxx čin xxxxxxxx trestný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx přestupek xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx šesti xxxxxx.

§11

Xxx úmyslně xxxxxx xxxxxx opije nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx věděti xxxx, xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx náchylná x xxxxxxxxxxx xxxx trestným xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx od xxx xxx xx xxx xxxxxx.

§12

Xxx xxx xxxxxx xxxx xxx drobném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřiměřené množství xxxxxxxx nápoje xxxxx, x xxx ví xxxx xxxxxx xxxx, xx xx nadměrným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlastní výživu xxxx xxxxxx své xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx do xxx xxxxxx.

§13

(1) Xxx požívá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ač xx xxxx xxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx ohroziti xxxxx, zdraví nebo xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxxxx škodu xx majetku, xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxx přísněji trestný xxxxx jiných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxx xx xxx xxxxxx.

(2) Stejným xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xxxx potrestán, xxxxx xxxx trestný xxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přivádí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Pokus xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §§10 xx 13 je xxxxxxx.

(2) Byl-li čin xxxxxxx x §§10 xx 12 xxxxxxx xx zištnosti, xxxx xxxx vedle xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 500 Xxx xx 25.000 Xxx.

§15

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx příčící se xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2, §5 xxxx. 1 x 2, §§7, 8 xxxx §9, odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25.000 Xxx nebo xxxxxxx xx svobodě xx xxx měsíců. Xxxxxxx x xxxxxxx xx vyměří pro xxxxxx nedobytnosti náhradní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx xx xxx měsíců.

§16

Xxxxxxxx-xx soud nebo xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxx pro čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxx-xx xxx xxx čin xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.

§17

(1) Pokud ministr (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xxx pro Xxxxxxxxx po vyjádření xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví, xxxxx se xx xxxxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxxx pověřenci (xxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx řídí xxxxxxxxxx a rozhodnutími xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx též x Úředním xxxxxxxx (Xxxxxxx vestníku).

§18

Xxxxxxx se xxxxx xx xxx 17. xxxxx 1922, x. 86 Xx., xxxxxx xx omezuje podávání xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1922, x. 174 Xx., jímž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx patnáctého dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, spravedlnosti x xxxxxxxx péče a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Plojhar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 87/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.6.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní předpis x. 87/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/1962 Sb. x xxxxxxxxx od 27.12.1962.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.