Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1971.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.1951 do 31.08.1971.


Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)

82/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

č. 250/1949 Sb. - Čl. III

č. 250/1949 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

82

Xxxxx

xx dne 16. xxxxx 1948

x úpravě xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se rozumí xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxx, zobrazujících xxxxxxxxxxx polohopisně x xxxxxxxxxx celé území xxxxxx nebo jeho xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentárního xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1927, x. 177 Sb., o xxxxxxxxxx katastru x xxxx vedení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx;

x) zeměměřické xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úpravách xxxxxxxxx xxxxx;

x) jakékoli xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x prodej xxxxxx xxxxx (otisků, snímků x pod.);

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx podporované z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x) xx x) a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písm. x) xx ch).

(3) Xxxxx xxxxxxx mapová xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx vybudována x udržována, stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxx xxxx xxxxxx služby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, ústavy, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§5 odst. 1).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (civilních xxxxxxxx) vykonávati některé xxxxx veřejného xxxxxxxxxx x mapování.

(3) Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx.

§3

Xxx provádění xxxxx, xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1, xxxx x xxxxx jednotnosti x xxxxxxxxxxxxx využíti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Vrchní xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx obstarávají, s xxxxxxxx ustanovení odstavce 3, krajské národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vyměřovací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx organisaci, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxxx x §1 x §2 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxx x xxxxx hospodárnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předkládati xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, korporace x xxxxxxxx orgány xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx uvedené x §4 x xxxxxxxx xxx zprávy potřebné x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) K vydávání xxxxxxxxxxxx map xxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxx k jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx slyšeti Xxxxxxx xxxxxxx geodetický x xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxx dáti uvedenému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx celostátní xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sbor. Členy xxxxxxx xxxxxxx techniky. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

§7

(1) Xxxxxxxxx právo x rozmnožování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (xxxxxx, snímků x xxx.) a x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odvozenin xxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li o xxx soudně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 100.000 Xxx nebo xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxx tresty; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokuty xxxxxx se náhradní xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíců. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Přestupek xx xxxxx jenom xx xxxxx ministerstva techniky.

(2) X xxxxxxxx trestního xxxxxx buď xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky.

§9

(1) Použivatelnost xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 13. xxxxxxxx 1942, x. 298 Xx., x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 30. xxxxxxxxx 1944, x. 272 Xx., - xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovením §2 xxxxxx xx xxx 2. xxxxx 1946, č. 195 Xx., x použivatelnosti xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx k §2 xxxx. 1 xxxxx X X xxx. 66) - xx zrušuje. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20. ledna 1920, č. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zákona xx xxx 16. prosince 1927, x. 177 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (katastrální xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 1928, x. 205 Xx., xxxx xx xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx (katastrálního xxxxxx), xxxxxxxx nařízení xx xxx 23. xxxxxx 1930, č. 64 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX., III. x XX. zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 2, u xxxxxxxxxxxxx úřadu, stávají xx zaměstnanci ministerstva xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, písemné x měřické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2, x obdobně bude xxxx xx Slovensku.

§10

(1) Xxxxxxxx předpisy x provedení xxxxxx xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud hospodářsko-technické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, organisace xxxx xxxxx xxxxxx působnosti x xxxxx veřejného xxxxxxxxxx x mapování, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/1949 Sb.

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Xxxxx v. r.

Gottwald x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Čl. III

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mapování x xxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 82/1948 Sb.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/1949 Sb. x účinností od 1.1.1950

Čl. XX

Xxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ujmou xxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx vyměřování x xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxx, vykonávají xxxx xxxxxxxxx katastrální xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 250/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1950

Informace

Právní xxxxxxx x. 82/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.4.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

250/1949 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zeměměřický zákon

s xxxxxxxxx xx 1.1.1950

105/1951 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.12.1951

Xxxxxx xxxxxxx č. 82/1948 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 46/1971 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1971.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.