Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1971.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.1951 do 31.08.1971.


Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)

82/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

č. 250/1949 Sb. - Čl. III

č. 250/1949 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

82

Xxxxx

xx dne 16. xxxxx 1948

x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (zeměměřický zákon)

Ústavodárné Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx geodetických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) zakládání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polohopisně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx;

x) zeměměřické práce xxx zakládání, udržování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx kartografických xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapových děl;

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zakládání, obnovování x udržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1927, x. 177 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), jako jednotného xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxx při scelování xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemkové xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxx děl, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxx (xxxxxx, snímků x xxx.);

x) zeměměřické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plány, placené xxxx podporované z xxxxxxxxx prostředků nebo x prostředků znárodněného xxxxxxxxx;

xx) vedení x xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx uvedených xxx xxxx. x) xx x) a xxxxxx xxxxxxx úschova;

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroků xxxxxxx oborů, jakož x vydávání předpisů, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x) xx xx).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udržována, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx úřady, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx orgány xxxxxx x jiné veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx nutném xxx obor xxxxxx xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného vyměřování x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx.

§3

Xxx xxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1, jest x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zkušeností, které xxxx v oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx řízení x dohled xx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x mapování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx a mapovací xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3, krajské xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx celostátního xxxxxxx x práce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonává ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx přičleněnými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx nařízením.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x §1 x §2 odst. 1 x 2, xxxx xxxxxxx x xxxxx hospodárnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předkládati xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přezkoušení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Všechny xxxxx, ústavy, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx uvedené v §4 x xxxxxxxx xxx xxxxxx potřebné x provádění xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx určených xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx schválilo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx celostátní xxxxxx x vědeckému xxxxxxxxxx x využití.

(2) Xxxxxxxxxxxx techniky může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sbor. Členy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxx nařízením.

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx děl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxx x pod.) x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odvozenin xxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pod.) přísluší xxxxxxxxxxxx techniky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vydávati x xxxx xxxxxx xxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příčící se xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx soudně trestný, xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 100.000 Xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx tresty; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zavinění do xxxxx měsíců. Xxxxx-xx xx oba xxxxxx xxxxxxx, xxxxx trest xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než šest xxxxxx. Přestupek xx xxxxx xxxxx na xxxxx ministerstva xxxxxxxx.

(2) X výsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 1942, x. 298 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 1944, x. 272 Xx., - pokud xxxxxx zrušena ustanovením §2 xxxxxx xx xxx 2. xxxxx 1946, x. 195 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxx X I xxx. 66) - xx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxx 1920, č. 43 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přesných xxxxxxxxx xxxxxx, zákona ze xxx 16. xxxxxxxx 1927, x. 177 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx (katastrální xxxxx), xxxxxxxx nařízení xx xxx 28. xxxxxxxx 1928, x. 205 Xx., jímž xx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1930, x. 64 Xx., jímž xx xxxxxxxx provádějí xxxxx XX., XXX. a XX. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx zrušují, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávají působnost xxxxxxxx v §1 xxxx. 2, x xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx techniky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx spisové, xxxxxxx x měřické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2, x xxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadovati xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx úpravu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx vláda x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/1949 Sb.

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Xxxxx v. r.

Gottwald x. x.

Xx. Dolanský x. x.

Čl. XXX

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obstarávají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mapování x xxxxx ministerstva xxxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxx ministerstva xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 82/1948 Xx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/1949 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1950

Xx. IV

Den, kterým xx okresní národní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx nestane, vykonávají xxxx působnost katastrální xxxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 250/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1950

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 82/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 28.4.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

250/1949 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1950

105/1951 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.1951

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/1971 Sb. x účinností xx 1.9.1971.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.