Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.03.1951.


Zákon o volbách do Národního shromáždění

75/1948 Sb.

Zákon

HLAVA PRVNÍ - Ustanovení všeobecná

Oddíl I - Volební kraje, oblasti, místa a obvody

Volební kraje a oblasti §1

Určení počtu poslanců volených ve volebních oblastech §2

Volební místo §3

Volební obvody a místnosti §4

Oddíl II - Volební orgány

Volební výbory §5

Obvodní (místní) volební výbor §6

Krajský volební výbor §7

Ústřední volební výbor §8

Důvěrníci §9

Oddíl III - O právu volebním a volitelnosti

O právu voliti §10

Vyloučení z práva voliti §11

Nepřipuštění k hlasování §12

Výkon práva volebního §13

Voličský průkaz §14

O volitelnosti §15

Povinnost voliti §16

HLAVA DRUHÁ - Přípravné řízení volební

Vypsání voleb §17

Vyložení seznamů voličských §18

Kandidátní listiny §19

Přípravné řízení u krajského volebního výboru §20

Rozhodování krajského volebního výboru §21

Řízení u ústředního volebního výboru §22

Vzdání a odvolání kandidatury §23

Rozmnožení kandidátních listin §24

HLAVA TŘETÍ - Volba

Den volby §25

Vyhláška o provádění volby §26

Legitimační lístky §27

Přístup do volební místnosti §28

Hlasování §29

Hlasování osob s voličskými průkazy a voličů z přikázané obce §30

Námitky proti voličům §31

Obsah hlasovacích lístků a prázdné lístky §32

Hlasování v nemocnicích a jiných léčebných nebo sociálních ústavech §33

Přerušení volby §34

Konec hlasování §35

HLAVA ČTVRTÁ - Zjištění a prohlášení výsledků volby

Sčítání hlasů §36

Zápis o volbě §37

Oznámení výsledku volby v obci a ve správním okresu §38

Zjištění výsledku volby ve volebním kraji §39

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích §40

První skrutinium §41

Druhé skrutinium §42

Zápis a vyhláška o výsledku volby §43

Nastupování náhradníků §44

HLAVA PÁTÁ - Ustanovení trestní §45

HLAVA ŠESTÁ - Ustanovení společná

Dohlédací orgány §46

Opatření pomocných prostředků §47

Volební náklady hrazené státem §48

Osvobození od poplatků a dávek §49

Spolupůsobení úřadů a orgánů veřejné správy §50

Povinnosti knihtiskařů §51

HLAVA SEDMÁ - Ustanovení přechodná

Opatření k dodatečnému provedení volby §52

Zatímní pravomoc Národního shromáždění §53

Pojem volební skupiny §54

Překážka výkonu práva volebního §55

HLAVA OSMÁ - Místní volební komise §56

HLAVA DEVÁTÁ - Ustanovení závěrečná

Úprava podrobností řízení §57 §58

Příloha k §1 zák. č. 75/1948 Sb. - Volební kraje pro volby do Národního shromáždění

INFORMACE

75

Xxxxx

xx xxx 16. xxxxx 1948

x volbách xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx zákoně:

XXXXX PRVNÍ

Ustanovení xxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxx, oblasti, xxxxx x xxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxx x oblasti

(1) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, složené xx xxxxxxxxx okresů xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx volby. Xxxxxxx xxxxx xxxx určeny x příloze, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx sdruženy ve xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx v každé xxxxxxx oblasti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx počtu xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx voličských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§8) xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx ministrem vnitra.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx zapsány ve xxxxxxxxxx seznamech (§18) xx xxxxx celého xxxxx x x xxxxx xxxxxxx oblasti.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxx voličských xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx počtem xxxxx poslanců, xxxxx xx xxxxxxx (300). Xxxxx xxxxxx dělením xxxxxx xxxx zlomku xxxx úhrnný xxxxx xxxx zapsaných ve xxxxxxxxxx seznamech v xxxxxxx volební xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Nebyly-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oblasti všechny xxxxxxx, připadne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Jsou-li xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx místo

(1) Volební xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obec.

(3) Xxx výjimečně xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 50 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližší větší xxxx v témže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. O xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxx-xx xxxx x přikázání x obci, x xxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Slovensku pověřenectvo xxxxxx. Rozhodnutí vyžaduje xxxxxxxxx ministra xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Volební xxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, v xxxx voličové xxxx xxxxxxx v neděleném xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx místo, v xxxx voličové xxxx xxxxxxx v dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx, xxx něž xxxx sestaveny dílčí xxxxx seznamy xxxxxxxx (§7 odst. 4 xxxxxx xx dne 21. xxxxx 1946, x. 28 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličských). Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zapsáno xxxx xxx 200 voličů, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodem x xxxxx volební xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx voliči x xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxx xxxx tělesný xxxx xxxxxx x to xxxxxxxx volební xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx obvody.

(4) Volební xxxxxx x volební xxxxxxxxx xxxx místní (xxxxxxxx) národní výbor. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a místností x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx správa xxxxxx.

(5) Xxxxxx (ústřední) národní xxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx osoby x voličskými xxxxxxx (§15 xxx. x. 28/1946 Xx.) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§3 xxxx. 3) vykonají xxxxxxx xxxxx zpravidla společně x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxx

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx (§6), krajské xxxxxxx výroby (§7) x ústřední xxxxxxx xxxxx (§8).

(2) Členem xxxxxxxxx výboru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxxx xxx státní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx volebního x xxxx z xxxxx xxxxxxxxx vyloučen podle §11 xxxx. 1 x 2, xxx x xxxx bydliště x xxxx, x xxx je zřízen xxxxxxx výbor. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx občan xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Každý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx předepsané podmínky (xxxxxxxx 2) a xx bydliště x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členství (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx výboru xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (náhradník) xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx výdělek, x xxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ztráty xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzešlých xx xxxxxxx funkce. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxx xxxxxxx výbor, v xxxxx obvodu je xxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxx (§46 odst. 7).

(4) Členové volebního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx svou xxxx x své xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x nestranně xxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náhradník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jmenování nebo xx xxxx členství xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx vzejde-li nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xx ani xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), nebo xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenování.

(6) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx volební xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx. Při rovnosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx platná xxx národní výbory. Xxxx zásady xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tou xxxxxxxxx, xx xx xxxxx přítomnosti aspoň xxx xxxxx xxxxx xxxxx x že xxxxxxxxxxxx hlasuje toliko, xx-xx počet hlasů xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, když xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx stejný.

(7) Xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxxxxxx platností. X xxxxxxx volebního xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx podepsán xxxxxxxxx xxxxxx (nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřený xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxx (xxxxxx) volební xxxxx

(1) Xxx každou xxxxxxx místnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx řídí volbu, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxxxx x obci (§§2838).

(2) Xx-xx ve volebním xxxxx více xxx 5 xxxxxxxxx místností, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 2). Xx xxxxxxxx xxxxx se 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (ústředního) xxxxxxxxx xxxxxx, a xx-xx x větší xxxx xxxx volebnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (§3 xxxx. 3), xxxxxx budova xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru větší xxxx.

(3) Obvodní (xxxxxx) xxxxxxx výbor má 8 členů x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxx (místního) volebního xxxxxx (§46 xxxx. 7), xxxxxxxxxx x xxxx, aby byly xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx (místního) xxxxxxxxx výboru a xxxxxx náhradníci xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 4) bez xxxxxxx 7. xxx xxxxx xxxx xxxxx x 12. xxxxxx u xxxxxxxx místního (ústředního) xxxxxxxxx výboru, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx volební xxxxx. Do xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§46) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx obvodního (místního) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx předsednictví nejstaršího xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasů; xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxx los.

(6) Předseda xxxxxxxxx (místního) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx volebního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neprodleně xxxx (§5 odst. 4) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 6), x není-li xx, xx rukou předsedy xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxx výbor

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx se zřídí xxxxxxx volební xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x příloze (§1), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21) x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji (§39).

(2) Xxxxxxx volební xxxxx xx 8 členů x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 27. xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§46 xxxx. 7), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výboru Xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx krajský xxxxx výbor Xxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxx počet xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, nejpozději xx 12. xxxxxx 27. xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x náhradníky xxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx pověřenectvu xxxxxx.

(3) Členem krajského xxxxxxxxx výboru s xxxxxx poradním x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradníci xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 4) a k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pozvání x předsedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, v xxxxx obvodu xx xxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx (§46 odst. 7), 26. xxx xxxxx xxxx volby x 12. hodině. Xx xxxxxxx xxxxx xx rukou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx krajského xxxxxxxxx výboru za xxxxxxxxxxxxx nejstaršího člena xx sebe xxxxxxxx x místopředsedu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx hlasů rozhodne xxx.

§8

Ústřední xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, aby xxxxxxx rozvržení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (§2) a xxxxxxx xxxxx (§40) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§22), xxxxx x první a xxxxx skrutinium (§§41 x 42).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 16 xxxxx x xxxxxxx náhradníků. Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 26. xxx xxxxx dnem xxxxx ministr vnitra xx návrh ústředního xxxxxxx xxxxxx Národní xxxxxx. Xx xxx xxxxxx navrhne xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx splňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději do 12. xxxxxx 27. xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra a xxxxxxxxxxxxxx pověřenec xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřadu.

(4) Členem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxx poradním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určený xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§5 xxxx. 4) xx xxxxx xxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx první xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx (místní xxxxxxx xxxxx musí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx kandidátní listinu x xxxxxxxx volebním xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§19 xxxx. 3) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5. xxx přede xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volební skupiny, xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovil xxx správní xxxxx x xxxxxxx okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 7) xxxxx 18. den přede xxxx xxxxx.

(2) Důvěrníci xxxx xxxxx býti xxxxxxxx celému xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x mezích §31.

Xxxxx III

O právu xxxxxxxx a volitelnosti

§10

O xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx občanům Československé xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx. x. 28/1946 Sb. x xxxxx xxxxxx vyloučeni x práva xxxxxx xxxxx §11. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx nich xxxxxxxxxx (§§3, 25 x 22 xxx. x. 28/1946 Xx.).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx voličských xx poznamenána xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva (§55).

§12

Nepřipuštění k xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx voličských xxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§31), xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx volebnímu xxxxxx xxxxxx doklad x xxx, xx x xxx volby xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx (§8 zák. x. 28/1946 Sb.) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, 18. xxx xxxx, xxxx xx xxxx vyloučen x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1, xxxx xx x xxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyznačena xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§55).

§13

Xxxxx práva xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx právo xx xxx x jedné xxxx x vykonává xx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx průkaz

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx, kterou vykonávají, xxxxxxxxxxxx zdržovati v xxx volby mimo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), mohou xx podkladě takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx x den xxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxx x členové Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx obci, x to xxxxxxxxx x xxxx, x xxx jsou v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemocnicích x xxxxxx xxxxxxxxx ústavech xxxx umístěné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§4 xxxx. 3 x §33) xxx xx xxxxxxxx voličského xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx sídla xxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správy xxxxxx, xx bude x xxx volby x xxx ošetřována xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx volební xxxxx xxxxxx, x xxxx osoba xxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxx.

§15

O xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx býti xxxxxx všichni státní xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x xxx xxxxx vyhovují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxxx x práva xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx byla do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§55).

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx se zúčastniti.

(2) Xx této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxx

x) xxxx xxxxxx 70 let nebo

b) xxx nemoc xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx dostaviti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxx neodkladné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx nemohou včas xxxxxxx x xxxxx xxxx

x) xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx volby xxxxxxx 100 km xxxx

x) xxxx zdrženi xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxx vykonávati xxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vojenská xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx volební xxxxx i xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx voličský xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx také x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx

§17

Xxxxxxx voleb

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 28. xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxx xxxxx, poučení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 4), lhůtu x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxx akční xxxxxx Xxxxxxx fronty x příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 2 x §8 xxxx. 2). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x místo, xxx x xxx xx xxxxxx schůze xxxxxxxxxx volebního výboru x xxxxxxxxx volebních xxxxxx (§7 odst. 4, §§21 x 22).

(2) Xxxxxxxxxx 2. xxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů, jakož x xxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vyhláška x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx místního xxxxxxxxx výboru, místo xxxxx předsedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §14 zák. x. 28/1946 Xx. xxxxxxxxx xxx hlasování, xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xx do xxx xxxxx k xxxxxxxxx nahlédnutí.

(2) O xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx x x xxxx, po xxx xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx xxx. č. 28/1946 Xx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx komise (§56).

(4) Xxxxxxxx akčních xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§54) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličských, xxxxxx xx opisy x xxxxxx x x době xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 1). Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx xxxxxxx i tu.

§19

Kandidátní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx (§54) xxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (§41) xx xxxxx xx 25. xxx xxxxx dnem xxxxx xx 12. xxxxxx 20. xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxx. Podatel může xxxxxxxxxx xxxxx opis xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1000 voličů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§18) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx pravoplatně upraveny x xxxx xxxxxxx xxxxx (§17), stačí xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kandidát nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. U podpisu xxxxxxxx xxx uvedena xxxx, x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx místní (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx veřejný xxxxx. Xxxxx, odvolání xxxxxxx xxxx ztráta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx stejnopise:

1. označení xxxxxxx skupiny;

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pořadí xxxxxxx kandidáta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx adresy. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx druhém a xxxxxx xxxxx podepsaní xx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxx náhradníků xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidáty;

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kandidáta (§23).

(4) Volební xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prvém xxxxxxx 60, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 40 xxxx.

(5) Xx kandidátní xxxxxxx xxxxx připojeno xxxxxxxxxxxx podepsané prohlášení xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx přijímají, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx volebním xxxxx x že x xxxx xxxx xxxxxxxx výkonu volebního xxxxx ani xxxxxxxxxxxx (§§15 x 55).

§20

Přípravné xxxxxx x xxxxxxxxx volebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxxx, xxx nejpozději xx 12. hodiny xxxxxxxxxxxxx xxx odstranil xxxxxxxx vadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx. xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4, xxxx-xx uvedeno xxxxxxxx volební xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li připojen xxxxxxx kandidátův, není-li x xxx uvedena xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxx, xxxx není-li x voličova podpisu xxxxxxx xxxx, v xxx xx zapsán xx xxxxxxxxxx seznamech, x pod.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sejde xxx pozvání 20. xxx přede dnem xxxxx o 16. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 14. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx neplatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, neuvede-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhovuje xxxxxxxxxx §19 odst. 1 xxxx prvé, xxxxx x kandidátní xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx. Prohlásí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinách, xx xx xxxxxxxxxx listině, x níž xxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx, vyhovující xxxxxxxxxx §19 xxxx. 5; xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x tom na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx zmocněnec xxxx (§20) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 5). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4, škrtne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxxx, škrtne xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxx bez xxxxxxx 16. xxx xxxx xxxxxx x 10. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxxxx x 14. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborům x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx x kandidátů na xxxxxxxx kandidátních listinách x nedošlo-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kandidáta xxx, aby xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx kandidátní xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozeznatelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx skupin (xxxxxxxx 2), aby xxxxxxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, upraví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební výbor.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skupinou, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx, xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Neučiní-li tak, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xx x xxxxx xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxx vždy xxxxxxxxx. Pořadí kandidátních xxxxxx určí ústřední xxxxxxx výbor. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx volební skupiny, xxxxxxxxx se. Podle xxxxx určeného xxxxxx xx opatří kandidátní xxxxxxx všech volebních xxxxxx x každé xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx arabskými.

§23

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx vzdáti kandidatury xxx ověřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§43 x §44 xxxx. 3). Xx xxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19 xxxx. 3 č. 4) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzdá-li se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5. den xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, po xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx (§22), xxxxxxx xxxxx kandidátovo xx kandidátní listině, xxxxx xxx přikazování xxxxxxx se x xxxx nepřihlíží. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxxxx xxx, xxx vešlo xxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx známost.

§24

Xxxxxxxxxx kandidátních listin

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozmnožiti xxxxxx platné xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pořadí (§19 xxxx. 3). Je-li xxxxxxxxx xxxxxx kandidátních xxxxxx (§22 xxxx. 5), xxx xxxxxxx x řadové xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu a xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx téže xxxxx x jakosti x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx místě pečetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§32), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx :Prázdný lístek" x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhlopříčen. Xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (hlasovací xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního výboru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx dodali xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx národního výboru xx dodati xx xxxx obvodu xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx lístky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předseda xxxxxxxxx volebního xxxxxx, x to x xxxxxx x xxxx xxx 1000 xxxxxx xxxxxxxxx ve stálých xxxxxxxxx voličských xxxxxxxxxx 3. den xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2. xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných léčebných xxxx sociálních xxxxxxxx (§4) xx dodati xxxxxxxxx lístky prostřednictvím xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxx

§25

Xxx volby

(1) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx 8. xxxxxx ranní. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán (§46). Xx volebních místech (§3) s xxxxxx xxxxxx do 500 xxxx xxxxx nejméně 6 xxxxx, v xxxxxxxxx místech xxxxxxx 8 xxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxx, zřízeném xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx všichni xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx poskytnuta příležitost (§33 xxxx. 2).

(2) X den xxxx xxxxxx od 14. xxxxxx a x xxx xxxxx xx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volby xxxx xxxxxxxx prodávati, čepovati xxxx podávati nápoje xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx 8. den xxxxx xxxx volby xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx (§46 odst. 7) x xxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodinu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§6 odst. 2), x xxxxxxx místnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s voličskými xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obce (§4 xxxx. 5). Xx vyhlášce xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxx podle §36 xxxx. 6. Rovněž xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx skupiny xx xxxxxxxx kraji xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxx, kdy a xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx voliči upozorněni, xx xxx volbě xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, úředním xxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčujícím xxxxxx xxxxxxxxx (§27 xxxx. 4), nebo xxxxxxxxxx dvou xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ruce. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx si osobně xx určeném xxxxx xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§27), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx jakoukoli xxxxxxxx, x xxx xxx tom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx totožnost.

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx místo xxxxx §3 odst. 3, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydati x xxxxxx xx bytu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pečetí xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx seznamu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hlasování. Za xxxxxxxx xxxx poškozený xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx (odstavec 4 xxxxxxxxxxx lístek jiný, xxxxxxxx označený jako xxxxxxxx.

(3) Nedodané xxxxxxxxxxx xxxxxx dá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxx volič x den volby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx vykázati xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčujícím xxxx xxxxxxxxx (na xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, křestním xxxxxx), xxxx svědectvím xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

§28

Přístup xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obvodního xxxxxxxxx xxxxxx, důvěrníků xxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxxxx xxx (§47) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§46) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30 odst. 1). Jakmile xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx místnost xxxxx opustiti.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x budově, x xxx xx xxxxxxx místnost, není xxxxxxxx.

§29

Hlasování

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx udržováním pořádku xx xxxxxxx místnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlasovací xxxxxx, xxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyznačí xxxxxxx volebního xxxxxx xx dvou stejnopisech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx voličova, x xx xx xxxxxxx, xxxx xx určen xxx vyznačení xxxxxxxxx xxx xxxx volbě.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx ustavení xxxxxxxxx xxxx začátkem xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx buď xxxxxxx jedině schránky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx x odevzdání xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lístkem x se xxxxx xxxxxxxxxxx lístky, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbor, oznámí xxx příjmení, xxxxx x byt. Zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístek, xx případě úřední xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx podle §27 odst. 4. xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a najde xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx lístek, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 mají xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx přinesl. Za xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tak, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prázdný xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx buďtež xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x barvy a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znamení.

(4) Xxxxx xxx xxxxx hlasovací xxxxxx xx obálky. Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx pozorován. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osudí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx, xx zvláštní schránky xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx lze xxxxxxx, xxx voličové voliti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hlasy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx odevzdají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xx, xxxx xxx xxxxxxxx vadu xxxxxxx sami hlasovací xxxxxx xxxxxxxxx, vykonají xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx voliče, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx odevzdá xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zmocnitele; xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx volič xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxx jméno x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx způsob xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx.

§30

Hlasování xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z přikázané xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx průkazy xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx (§4 xxxx. 5). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru se xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokladem (§27 xxxx. 4).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Voličové z xxxxxxxxx obce (§3 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ně xxxxxx (§4 odst. 5).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§43) x úschově xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§38 xxxx. 4), xxxxx xx pak xxxxxxxxxx xxxxx tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx volební xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx-xx xxxx volič xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek, xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx namítá-li xx, xx podle §12 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tyto xxxxxxx xxxxx podati xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxx důvěrníci xxxxxxxxx xxxxxx (§9), x to jen xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx volič, xxx xxxx předložiti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx před zakončením xxxxxxxxx.

§32

Obsah xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx smí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxxx. Škrty, xxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx odevzdati xxxxxxx lístek (§24 xxxx. 3).

§33

Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx ústavech xxxx xxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx mohou vykonati xx předpokladů xxxxxxxxx x §4 odst. 3 xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v ústavu, xxxx-xx námitek xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx nemoc xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxx léčebném xxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx §29 x §30 xxxx. 1 x 2 s xxxxx xxxxxxxxx: Nemůže-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ústavní volební xxxxxxxxx, dostaví se xxxxxxx obvodního xxxxxx x xxxx - xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx -, xxx xxx xx xxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x něm xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx volební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx volební xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Opatřením xxxxxxx xxxxx býti xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1. Opatření xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx již zahájené, xxxxxx volební xxxxx x xxxxxxx xxxxx x odevzdanými xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nově xxxxxxxx xxxxx.

§35

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx volební xxxx xxxxxx, uzavře xx xxxxxxx místnost. Xxxxxx však xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, volebním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx přímo před xxxxxxx xxxxxxxxx; nato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasování za xxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volby

§36

Sčítání xxxxx

(1) Když bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxx členové xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístky x osudí, xxxxxx xxxxxx obálky (§29 xxxx. 3) xxxxxx x xxxxx a xxxxxx počet obálek xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx seznamech a x hlasovacím xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxx. X neúředním xxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozdělí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx volebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvojím xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxx xx každý xxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i takové xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx volební xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, počítají xx za hlas xxxxx. Je-li v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx prázdných xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kandidátní xxxxxxx byla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx krajským xxxxxxxx výborem;

2. je-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

3. xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx úřední volební xxxxxx, vyňatá x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x nemocnicích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 3), xxxx xxx 200 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejbližšího xxxxxxxxx volebního xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborem - xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx výboru. Xx xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spisy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxx z xxxx volebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx obálky x xxxx xxxxxxxxx obvodů xx osudí, xxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x osudí, načež xxxxxxx xxxxxxx výbor xx přítomnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro ústav, x xxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx se xxxxxxxxxxxxx jména xxxxx xxxxxxxxx výboru, zástupce xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx, xxxxx a případné xxxxxxxxx xxxxx, veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx důležitější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx průběhu xxxxx, x výsledek xxxxx s udáním xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx prázdných xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx neplatných budiž xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, kolik xxxxxx xxxx k volbě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx a xxx, x xxxxx x nich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomní členové xxxxxxxxxxx obvodního volebního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxx §36 xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxx x volbě xx volební xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx volby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zřízeného xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vysvětlena.

§38

Oznámení výsledku volby x obci x xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx místě, x němž xxxx xxx jedna xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předsedovi xxxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx (§46 xxxx. 7), jemuž xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx několik xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zápisy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§6 xxxx. 2). Xxxxx volební xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámí jej xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx výboru (§46 xxxx. 7) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, legitimační xxxxxx x obálky x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§30 odst. 5) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nápisy x xxxxxxx xxxxxxxx národnímu xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx voličské xxxxxxx.

§39

Zjištění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx 2. xxx (x xxxxx) po xxxxx x 10 xxxxxx.

(2) Podle xxxxxx xxxxxxx xx obvodních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx (§38) xxxxxx krajský xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx skupiny a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx xx volebních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx pozvání u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. xxx xx xxxxx. Nejprve xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx volební xxxxxxxx xxx volebními xxxxxx správně zjištěn, xxx xxxx xxx xxx správně postupováno x xxx xxxx xxxxx výsledek opraviti xxxxx, že xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx krajských xxxxxxxxx xxxxxx (§39 xxxx. 3), a xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx výsledek xxx, aby se xxxxxxxx x pravým xxxxxx věci. Xxxxx xxxxxx zápisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx platných xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny x každém xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx, odevzdaných xxx xxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx oblasti, xxxxxx xxxxxxx xx xx připadajícím podle §2. Celý xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx beze xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx počet platných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x volebních xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx vypočtené je xxxxx xxxxxxx připadajících xxxxxxxxxxx volebnímu kraji.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mandáty, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx zbývající xxxxxxx postupně těm xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zbytky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajů xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx odevzdán xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx los.

§41

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny ve xxxxxxxx kraji, rozdělí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dotčeném xxxxxxxx kraji xxxx xxxxxxxx (§40); xxxx xxxxx, dělením xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx dělí xxxxxx hlasů odevzdaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mandátů, kolikrát xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx odevzdaných.

(4) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kandidáti xxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nekandidovala-li xxxxxxx xxxxxxx skupina xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx při prvém xxxxxxxxx vyšlo naprázdno x nebyli zvoleni xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§42), xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx podána ve xxxxxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 4/5 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx (§40); zlomek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyšší celé xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhrazeny xxxxxxx 2 a xxxxxxx 4 mandáty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

§42

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mandáty, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §41 zůstaly xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx účelu xx sejde xx xxxxxxx x svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. xxx xx volbě. Xxx druhém xxxxxxxxx xx xxxxxxxx toliko xx xxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx aspoň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx volební oblasti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 100.000 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx listiny mohou xxxxxxxxxx v libovolném xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx volebními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x některém volebním xxxxx x téže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Jména xxxxxxxxx xxxxxx seřaděna x xxxxxxxx arabskými xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listiny měněny, x xx xxx xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 6 tolik xxxxxxx, kolik jich xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx skupinu x prvém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajích, x xxxxx byla xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hlasů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláště. Součet xxxxxx hlasů z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx oblasti, zvětšeným x xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mandátů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbytků xxxxx xxx volební skupinu xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se přebývající xxxxxx té xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dělení xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx stejném zbytku, xxxxx počet xxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx kandidátní xxxxxxx; xx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx mandáty, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx ni xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx zbytků xx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxx stejné, přikáže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx volební xxxxxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lost.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kandidáti xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx listině, zmíněné x odstavci 2.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxx nebyli xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

§43

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx volby

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x druhém xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x kteří xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx uveden xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čísla, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx volebním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastniti xx xxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx pomíjí, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§53).

§44

Nastupování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx na jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx volební xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vstupu xx Xxxxxxxxx shromáždění.

XXXXX XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§45

Xxxxx-xx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx:

X. Xxx xxxxxx tuhým xxxxxxx xx jednoho xx xxxxx xxxxxx:

1. xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lístek xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístky;

4. xxx nešetří xxxxxx x výčepu, xxxxxxx x xxxxxxxx nápojů xxxxxxxxxxxx alkohol;

5. předseda xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx přijmouti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověti x jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1;

6. předseda xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxx jiný veřejný xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x hrubé xxxxxxxxxx xx rozmnožiti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny.

Pokus je xxxxxxx.

XX. Xxx přestupek xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx penězích xx 50.000 Xxx:

1. xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §13 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx;

2. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lístek xxxx xxxxxxxxxxx lístek;

3. xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx si xxxxx xxxx výpisy;

5. kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanoveno;

6. xxx jsa k xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx voličské xxxxxxx;

7. xxx odepře ověřiti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19 xxxx. 2).

III. Xxx xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 7) vězením (uzamčením) xx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxx xx 10.000 Xxx:

1. xxx xxxxxxx v xxxxxx, x xxx jest xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxx se xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx;

3. xxx kandiduje xxxxxx na několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

4. kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §51;

5. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístek, xx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx vědom, xx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) nepřekročil 18. xxx xxxx, xxxx xx xx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 1, nebo xx byl úředně xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx učiněna xxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx zápisu xx xxxxxxxxxx seznamech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§55);

6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

Byla-li uložena xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradní trest xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgánem x xxxxx xxxxxx xx rozumí v xxxxxx, x nichž xxxxxx (xxxxxxxx) národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Slovensku pověřenectvo xxxxxx, x x xxxxxxxxx obcích xxxxxxx xxxxxxx výbory.

(2) Dohlédací xxxxx xxx nad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podřízeným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx (místním) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx provésti xxxxxxxxx xxxxxx, x xx, jde-li o xxxxxx (ústřední) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, která xx xxxxx postihu na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx fronty xxxx nenavrhne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nenavrhne xxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 2 x §8 xxxx. 2) x xxx xxxxxxx xxxxxx jmenovati členy x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx schopném, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx své xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxx předsedající xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x ustavení xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx, a nedošlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx 7), x xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx určený předsedou xxxxxxxxxxx národního výboru - xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx důvěrníci podle xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastoupena.

(5) Xxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výbory xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx, upravené x předchozích xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxx) x krajským xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx správné xxxxxxxxx xxxxx x zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxxxxxx přísluší xxx xxxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx národním xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru) v xxxxxxxx 4, x §5 odst. 3, §6 odst. 3, §7 xxxx. 2 x 4, §9 xxxx. 1, §26 xxxx. 1, §38 xxxx. 1 x 3 x x §45 XXX xx xxxxxx x obci, x níž xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, ústřední (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx).

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx volby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro obvodní (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx - xxx xxxx ustanovení odstavce 2 x §48 - místní (xxxxxxxx) xxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podrobnějších xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx lístky, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx potřebnými xxxxxxxx místní (ústřední) xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx opatření podle xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx ústavu), xxxx - je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obce, xxxxx se týče xx xxxxxx správy xxxxxx. Xxxxxxxxx dohlédacích xxxxxx podle §46 xxxx. 2 x 5 xxxxxxx nedotčeno.

(4) Xxxxx i xxxxxx xxxxxxx prostředky potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se sídlem x xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výbor xxx xxxxxxx kraj xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx.

§48

Volební náklady hrazené xxxxxx

(1) Věcné x xxxxxx pomocné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx §47 odst. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx volebního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx i xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uhradí xxx xxxxxxx spojené x rozmnožením kandidátních xxxxxx x vyhotovením xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx dodá xxxxxx xxxxxxx vyhlášek, zápisů xxxxxxxxx xxxxxx, hlasovacích xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

Osvobození xx poplatků x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx (protokoly) x xxxxxx xxxxx xx xxxx voleb, xxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§19 odst. 2) x kandidátů (§23) xxxx xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx a orgány xxxxxxx správy, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx tohoto zákona.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxx povinny vyhověti xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx a všech xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx jejich působnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx lístky, xxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxx xxxxxx tisky xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxx x dodatečnému provedení xxxxx

Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nelze-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

Zatímní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxx volbě rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvolíc x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx poslanců xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složil xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X ztrátě xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxx volební xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx volby xx xxxxxxx xxxxxxx (x. x. xxxx-xx xxx xxxx organisaci), dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx voličů.

§55

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budiž xxxxxxxxxxx ve stálých xxxxxxxxx voličských u xxxxxx

x) xxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §22 odst. 1. xxx. x. 28/1946 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx xxxxxxx republiky, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, vydaných xxxx 30. xxxxx 1938, xxxx xxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x xxxxxxx černého xxxxxxx x xxxxxxxxx pletich, xxxx xxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x trestní ochraně xxxxxxxxxx xxxxx, byla xxxxxxxxx ztráta xxxxx xxxxxxxxx (ztráta xxxxxxxx xxxx občanských, xxxxxx xxxxxxxx xxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx;

x) osob, xxxxxxxxxxx pro trestný xxx xxxxx některého x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxx. č. 28/1946 Xx., trestním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ještě xxxxxx xxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx 5. xxxxxx 1945 xxx xxxxxx trestný čin xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených pod xxxx. x) xxxx xxxx. x), i xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx x když xxxxxx xxxxx volebního xxx pominula;

d) xxxx, xxxxxxxxxxx podle dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 4. října 1945, č. 105 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 130 Xx., x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 247 Sb., x xxxx nález xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx; xx Xxxxxxxxx pak xxxx, x xxxxx xxxx x státních xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx všech služebních x xxxxxxxxx nároků, xxxxx i xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxx;

x) xxxx, které xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxx jest xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx činně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx svému xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, u zápisů xxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nim xxxxx xxxxxx xx xxx 25. března 1948, č. 34 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx.

(3) O poznamenání xxxxxxxx výkonu práva xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§56). Xxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx platností.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§56). Pro xxxx xxxxxxxx překážky xxxxx volebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxx. x. 28/1946 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx volebního xxxx xxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx dnem 31. xxxxxxxx 1948.

(6) Xxxxx xx vyznačena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dotčené osobě xxxxxxxx xxxxxx. Voličské xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxx x obci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; x případech, x xxxxx není tato xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx voličské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§56

(1) Xxxxxx volební xxxxxx (§55 xxxx. 3 x 4) xx 5 členů x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxxx místní národní xxxxx k návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxx xxxxxxx výboru Národní xxxxxx. Předsedou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxx. x. 28/1946 Xx.

HLAVA XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§57

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Vydá-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění tohoto xxxxxx, xxxxxxxx je x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již x xxxx před xxxxxxxx xxxx účinnosti x xxxxx neodporují zákonu, xx xxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x §1 xxx. x. 75/1948 Xx.

Xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx x Praze; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx město Praha.

Volební xxxx xxxxx

xx sídlem xxxxxxxxx volebního výboru x Kladně; xxxxxxx xxxx xxxxx správní xxxxxx:

Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Louny, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Mnichovo Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Nymburk x Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx kraj xxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru v xxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx Xxxxx-xxxxxx-xxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx, Brandýs nad Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-xxxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Klatovy, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sušice, Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx.

Xxxxxxx kraj šestý

se xxxxxx krajského volebního xxxxxx x Karlových Xxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx správní xxxxxx:

Xx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Podbořany, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxx kraj sedmý

se xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx, Xxxxx, Duchcov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Most, Xxxxxxx a Ústí xxx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx; volební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x správní xxxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Jilemnice, Xxxxxxx-xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Varnsdorf.

Volební xxxx xxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, Xxxx Bydžov, Xxxxxxxx, Xxxx Králové xxx Labem, Hořice, Xxxxxx Králové, Jaroměř, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Náchod, Nová Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx.

Xxxxxxx kraj xxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okresy:

Chrudim, Lanškroun, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx okresy:

Havlíčkův Xxxx, Čáslav, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx; volební xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Lipou, Xxxxxxxx, Pelhřimov, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx Budějovice, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Třeboň x Týn xxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx Budějovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxxx x Znojmo.

Volební xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx x Xxxx; volební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx okresy:

Boskovice, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Město xx Moravě, Xxxxxxx, Xxxxxx, Moravská Xxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx město Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx Beroun, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx-xxxxxx, Prostějov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx kraj xxxxxxxxx

xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Uherské Xxxxxxxx, Xxxxx a Xxxx.

Xxxxxxx kraj xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx Ostrava x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, Xxxx Jičín, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Český Xxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx; volební xxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Jeseník, Krnov x Opava-venkov.

Volební xxxx xxxxxxx

xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx město Bratislava x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx-xxxxx, Xxxxx Ďala, Galanta, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Šaľa, Xxxxxxx x Nové Xxxxx.

Xxxxxxx kraj dvacátý xxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx; volební xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx správní okresy:

Bánovce xxx Bebravou, Ilava, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxľxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx třetí

se sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x Nitře; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxx Baňa, Kremnica, Xxxxxxx, Levice, Zlaté Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx dvacátý xxxxxx

xx xxxxxx krajského volebního xxxxxx x Xxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxäxx Martin, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Sv. Xxxxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxx Vysoké Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Levoča, Xxxxxxxxx Svätý Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxx a Xxxxxxx Xxxxx Xxx.

Xxxxxxx xxxx dvacátý xxxxx

xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx; volební xxxx xxxxx xxxxxxx okresy:

Brezno xxx Hronom, Banská Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Modrý Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Sobota, Banská Xxxxxxxxx, Tornaľa x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx dvacátý xxxxx

xx sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxx; volební kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Ľubovňa, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx a Vranov.

Volební xxxx xxxxxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Košicích; xxxxxxx kraj tvoří xxxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, Humenné, Xxxľxxxxx Xxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Medzilaborce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Snina, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

204/1948 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 6.8.1948

18/1951 Sb., x xxxxxxxxxx náhradníků xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.3.1951

Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zřejmě překonaný.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.