Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.1951.


Zákon o volbách do Národního shromáždění

75/48 Sb.

HLAVA PRVNÍ - Ustanovení všeobecná
Oddíl I. - Volební kraje, oblasti, místa a obvody
Volební kraje a oblasti §1
Určení počtu poslanců volených ve volebních oblastech §2
Volební místo §3
Volební obvody a místnosti §4
Oddíl II. - Volební orgány
Volební výbory §5
Obvodní (místní) volební výbor §6
Krajský volební výbor §7
Ústřední volební výbor §8
Důvěrníci §9
Oddíl III. - O právu volebním a volitelnosti
O právu voliti §10
Vyloučení z práva voliti §11
Nepřipuštění k hlasování §12
Výkon práva volebního §13
Voličský průkaz §14
O volitelnosti §15
Povinnost voliti §16
HLAVA DRUHÁ - Přípravné řízení volební
Vypsání voleb §17
Vyložení seznamů voličských §18
Kandidátní listiny §19
Přípravné řízení u krajského volebního výboru §20
Rozhodování krajského volebního výboru §21
Řízení u ústředního volebního výboru §22
Vzdání a odvolání kandidatury §23
Rozmnožení kandidátních listin §24
HLAVA TŘETÍ - Volba
Den volby §25
Vyhláška o provádění volby §26
Legitimační lístky §27
Přístup do volební místnosti §28
Hlasování §29
Hlasování osob s voličskými průkazy a voličů z přikázané obce §30
Námitky proti voličům §31
Obsah hlasovacích lístků a prázdné lístky §32
Hlasování v nemocnicích a jiných léčebných nebo sociálních ústavech §33
Přerušení volby §34
Konec hlasování §35
HLAVA ČTVRTÁ - Zjištění a prohlášení výsledků volby
Sčítání hlasů §36
Zápis o volbě §37
Oznámení výsledku volby v obci a ve správním okresu §38
Zjištění výsledku volby ve volebním kraji §39
Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích §40
První skrutinium §41
Druhé skrutinium §42
Zápis a vyhláška o výsledku volby §43
Nastupování náhradníků §44
HLAVA PÁTÁ - Ustanovení trestní §45
HLAVA ŠESTÁ - Ustanovení společná
Dohlédací orgány §46
Opatření pomocných prostředků §47
Volební náklady hrazené státem §48
Osvobození od poplatků a dávek §49
Spolupůsobení úřadů a orgánů veřejné správy §50
Povinnosti knihtiskařů §51
HLAVA SEDMÁ - Ustanovení přechodná
Opatření k dodatečnému provedení volby §52
Zatímní pravomoc Národního shromáždění §53
Pojem volební skupiny §54
Překážka výkonu práva volebního §55
HLAVA OSMÁ - Místní volební komise §56
HLAVA DEVÁTÁ - Ustanovení závěrečná
Úprava podrobností řízení §57 §58
Příloha k §1 zák. č. 75/1948 Sb. - Volební kraje pro volby do Národního shromáždění
XXXXX
xx xxx 16. dubna 1948
x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxxx kraje, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxx x oblasti
(1) Xxx volby xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozděluje xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx správních okresů xxxxx xxxxx x xxx vypsání xxxxx. Xxxxxxx kraje xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kraje prvý xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osmý.
§2
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Počet poslanců, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx seznamech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§8) ve xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx volební xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podkladě šetření xxxxxxxxxxx ministerstvem vnitra xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou zapsány xx voličských xxxxxxxxx (§18) xx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx úhrnný počet xxxx zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území celého xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx (300). Celým xxxxxx dělením xxxxxx xxxx xxxxxx dělí xxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Nebyly-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zbývající mandát xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx u obou xxxxxxxxx xxxxxxx stejné, xxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx připadající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx neprodleně x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxx
(1) Volební xxxxx se dělí xx xxxxxxx místa.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxx sousední xxxx x xxxx xxx 50 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; jde-li xxxx x xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxxxx (ústřední) národní xxxxx vykonává působnost xxxxxxxxx národního xxxxxx, xx příslušný zemský xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx pověřenectvo vnitra. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx zemský xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vnitra.
§4
Xxxxxxx xxxxxx x místnosti
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dělí xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpravidla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx místo, x xxxx voličové xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jediný xxxxxxx xxxxx. Volební místo, x xxxx xxxxxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxx voličských xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se shodují x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§7, xxxx. 4 xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1946, x. 28 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zapsáno xxxx xxx 200 xxxxxx, xxx spojiti xxxxxx obvod s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx léčebných xxxx xxxxxxxxxx ústavech, xxxxx pro xxxx xxxxxxx stav xxxxxx x xx vykonati xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lze xxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx. Xxxx určením volebních xxxxxx x xxxxxxxxx x nemocnicích a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústavu.
(5) Xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx výbor xxxx xxx jednu, xx xxxxxxx několik xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxx. x. 28/1946 Sb.) xxxx voliči z xxxxxxxxx xxxx (§3, xxxx. 3) vykonají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxx
§5
Xxxxxxx xxxxxx
(1) X provedení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx (xxxxxx) volební xxxxxx (§6), krajské xxxxxxx xxxxxx (§7) x xxxxxxxx volební výbor (§8).
(2) Členem xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx náhradníkem xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Československé republiky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x práva xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11, xxxx. 1 x 2, byť x nemá bydliště x xxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Kandidáti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx přijmouti xxxxxxxxx xxxxxx nebo náhradníkem xxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx splňuje předepsané xxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x má xxxxxxxx x obci sídla xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx funkcí. Xx-xx xxxx volebního xxxxxx (xxxxxxxxx) odkázán na xxxx xxxxx pracovní xxxxxxx, v xxxx xx mu výkonem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx, xxx xx byla xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národní výbor, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§46, xxxx. 7).
(4) Xxxxxxx volebního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx čest a xxx svědomí, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx úřadu a xx xxxxx zachovávati xxxxxx a jiné xxxxxxxx. Výhrady xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx odepření x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx členství xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxx býti xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxx xxxxxxxxxx-xx svůj xxxx, xxxxxxx se neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx (místní) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx více xxx poloviny všech xxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování xxxxxxxxxxx. Předseda má xxxxx hlasovací. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx. X podjatosti xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx třeba přítomnosti xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx počet xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxx xxxxxxxx a xxxxx hlasů xx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sepíše zápis xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx podepíší všichni xxxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nebo xxx xxxxxxxxxxxx náhradníkem), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx sepíše xxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§6
Xxxxxxx (xxxxxx) volební xxxxx
(1) Pro xxxxxx xxxxxxx místnost xx xxxxx obvodní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obci (§§28 xx 38).
(2) Xx-xx xx xxxxxxxx místě xxxx xxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx místní xxxxxxx xxxxx (§38, xxxx. 2). Xx xxxxxxxx xxxxx xx 2 xx 5 xxxxxxxxx místnostmi vykonává xxxxx xxxxxxxx volebního xxxxxx obvodní xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx je hlavní xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přikázána xxxxx xxxx (§3, odst. 3), hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx (xxxxxx) volební xxxxx xx 8 xxxxx a tolikéž xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx každého xxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxx xxxxxxxxx národního výboru, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx obvodního (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx (§46, odst. 7), xxxxxxxxxx x tomu, xxx byly zastoupeny, xxxxx možno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx (místního) xxxxxxxxx výboru a xxxxxx náhradníci se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§5, odst. 4) xxx xxxxxxx 7. xxx přede xxxx xxxxx x 12. xxxxxx x xxxxxxxx místního (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx výboru, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx obvodní xxxxxxx xxxxx. Xx slibu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§46) předseda xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx dohlédací orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního výboru xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx volby xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrnou xxxxxxxx xxxxx; xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxx los.
(6) Předseda xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xx tím xxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxx výboru s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neprodleně xxxx (§5, odst. 4) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§46, xxxx. 6), x xxxx-xx xx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx (§1), xxxxx xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx (§21) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji (§39).
(2) Krajský volební xxxxx xx 8 xxxxx a tolikéž xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 27. den xxxxx xxxx xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46, odst. 7), xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx navrhne xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx fronty, x xxxxx obvodu xx xxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12. xxxxxx 27. dne xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx, xx Slovensku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx x hlasem xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx konceptní, xxxxxxxxx (ústředního) xxxxxxxxx xxxxxx, určený xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke složení xxxxx (§5 xxxx. 4) a k xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46, xxxx. 7), 26. xxx xxxxx dnem volby x 12. xxxxxx. Xx xxxxxxx slibu xx rukou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xx sebe xxxxxxxx x místopředsedu poměrnou xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
§8
Ústřední xxxxxxx výbor
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zřídí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ministerstvu xxxxxx x Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volební xxxxxxx (§2) x xxxxxxx xxxxx (§40) x xxxxxxxx xxxxxx kandidátních xxxxxx (§22), xxxxx x xxxxx x xxxxx skrutinium (§§41 x 42).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jmenovaných 16 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Členy a xx každého xxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxxx 26. den přede xxxx xxxxx ministr xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx akčního xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 12. xxxxxx 27. xxx xxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ústředního volebního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitra, kteří xx mohou xxxx xxxxxxxxxxx úředníkem xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx x hlasem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úředník xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složí slib (§5, xxxx. 4) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na počátku xxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní.
§9
Důvěrníci
(1) Xxxxxxx (místní xxxxxxx xxxxx musí xx návrh xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podala xxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x dotčeném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dva xxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxx volební xxxxxxx (§19, xxxx. 3) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) národnímu xxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x oznámil xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§46, xxxx. 7) xxxxx 18. xxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx celému xxxxxxxxx aktu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; do xxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx §31.
Oddíl III.
X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§10
X xxxxx xxxxxx
Xxxxx voliti xxxxxxxx xxxxxxxx všem státním xxxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 1 xxx. x. 28/1946 Xx. x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx voliti xxxxx §11. Zápis do xxxxxx voličských xxxxxxx xx podmínkou výkonu xxxxxxxxx xxxxx.
§11
Vyloučení x xxxxx voliti
(1) Z práva xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vyloučeni xx zápisu do xxxxxxxxxx seznamů xxxx xx do nich xxxxxxxxxx (§§3, 25 x 22 xxx. x. 28/1946 Xx.).
(2) Volební xxxxx xxxxxxxx nesmějí xx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§55).
§12
Xxxxxxxxxxxx x hlasování
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx býti xxxxxxxxx k hlasování (§31), xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxx doklad x xxx, že x xxx volby xxxx xxxxxxx občanem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx (§8 zák. x. 28/1946 Sb.) xxxxxxxxxx seznamů, jež xxxx podkladem xxx xxxxxxxxx, 18. xxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §11, odst. 1, xxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamech xx xxxx vyznačena xxxxxxxx výkonu práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§55).
§13
Výkon xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxx jeden xxxx.
(2) Volební xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx je xxxxxx.
§14
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jen x xxxx xx xxx vyznačené.
(2) Xxxxxxxx však, xxxxx xxxxxxx, xx se xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx, nepředvídaně xxxxxxxxx x den volby xxxx obec xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xx. xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo x xxx xxxxxxxx xxxxx, v němž xxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Osoby x xxx xxxxx ošetřované x xxxxxxxxxxx x xxxxxx léčebných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místnosti xxxxxxx v xxxxxx (§4, odst. 3 x §33) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx dotčená xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx voličský xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že bude x den xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx umístěna. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx buď xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§15
O xxxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx všichni xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v den xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §11, xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) Na kandidátní xxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx zápisu xxxx xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19) xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§55).
§16
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Každý xxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.
(2) Od této xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx, kdož
x) xxxx xxxxxx 70 xxx xxxx
x) xxx nemoc nebo xxxx tělesnou se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo
x) xxx neodkladné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povolání xxxxxxx xxxx přijíti x xxxxx xxxx
x) xxxx x den xxxxx od místa xxxxx xxxxxxx 100 xx xxxx
e) xxxx zdrženi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxxxx překážkami.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx službu tak, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx mohli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx náhradníků.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx buď xxx den xxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxx xx dovolují xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx místo xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx o službě xxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§17
Vypsání voleb
(1) Ministr xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 28. xxx xxxxx xxxx volby vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovati xxx xxxxx, poučení x xxxxxxxxx do voličských xxxxxxx (§18, odst. 4), xxxxx x xxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxx akční výbory Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxx xxxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§7, xxxx. 2 x §8, xxxx. 2). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx den, hodinu x xxxxx, xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxx volebních xxxxxx (§7, xxxx. 4, §§21 a 22).
(2) Xxxxxxxxxx 2. xxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx ve známost x každé obci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 15 dnů, jakož x jiným xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx-xx obec několik xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx osadách.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxx obsahovati xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18, odst. 4), xxxxx obvodních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin s xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dotčený xxxxxxx kraj xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx listin.
§18
Vyložení xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx seznamy xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx §14 zák. x. 28/1946 Sb. xxxxxxxxx xxx hlasování, xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx nahlížeti, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxxx, xx xxx voličské xxxxxxx xxxx býti vyloženy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8, xxxx. 1, xxxx xxxxx x xxxxx xxx. x. 28/1946 Sb.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx xxxxxx (§56).
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skupin (§54) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamů xxxxxxxxxx, xxxxxx si opisy x výpisy x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx vypsání volby (§17, odst. 1). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxx x xx.
§19
Kandidátní xxxxxxx
(1) Volební xxxxxxx (§54) xxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx první skrutinium (§41) xx lhůtě xx 25. xxx xxxxx xxxx xxxxx xx 12. hodiny 20. xxx přede xxxx xxxxx předsedovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxx. Podatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x předloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního výboru xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřenými xxxxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kraje, x xxxx xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§18) jiné xxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxx volby (§17), xxxxx xxxxx x xxxxxx nebo druhém xxxxxxxxx xxxxxxx. Kandidát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podepsati. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, v xxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamech. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx veřejný xxxxx. Úmrtí, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxxxxx skupiny;
2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
3. xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx a dalším xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx náhradníky. U xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5, xxxx. 2. Xx zmocněnce xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidáty;
4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).
(4) Xxxxxxx xxxxxxx může kandidovati xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejvýše 60, x každém xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 40 xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxx listině xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxxxxxxx se xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiné kandidátní xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx kraji x xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (§§15 x 55).
§20
Xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxx zmocněnce, xxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxxx následujícího dne xxxxxxxxx xxxxxxxx vadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx. xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx dovoleno xxxxx xxxxxxxxxx §19, xxxx. 4, není-li xxxxxxx označení volební xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx souhlas kandidátův, xxxx-xx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx kandidátní listina xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx.
§21
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx
(1) Krajský xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx 20. xxx xxxxx xxxx xxxxx x 16. xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxxxx o 14. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne. Xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx volebního výboru xxxxx jeho předseda xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x jeden stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx volební xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx listinu volební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19, xxxx. 1, věty prvé, xxxxx i kandidátní xxxxxxx, která ani xx xxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx volební xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udáním xxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Československé.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx několika kandidátních xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx listině, x xxx xxxxx připojen xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovení §19, xxxx. 5; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx včas (§20) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§19, xxxx. 5). Nezmenší-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx §19, xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §15, xxxx. 2 nebo podle xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Řízení x xxxxxxxxxx volebního xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx 16. xxx před xxxxxx x 10. xxxxxx v ministerstvu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru skončí xxxxxxxxxx x 14. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněným xxxxxxxx volebním xxxxxxx x volebním xxxxxxxx.
(2) Ústřední xxxxxxx xxxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a odstraní xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx x kandidátů xx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ústředního volebního xxxxxx po zahájení xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), aby nejpozději xx 24 hodin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx volební xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxx skupiny xxx xxxxxxx volební xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx kandidátních xxxxxx je x xxxxx volební oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx volební výbor. Xx-xx x každém xxxxxxxx kraji xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx. Xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxx xx opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísly xxxxxxxxx.
§23
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Kandidát xx xxxx xxxxxx kandidatury xxx ověřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volby (§43 x §44, xxxx. 3). Do xxxx lhůty může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině (§19, xxxx. 3, x. 4) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx kandidatura odvolána xxxxxxxxxx 5. xxx xxxx volbou, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, po této xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx.
(2) Vzdal-li se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (§22), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx přede xxxx xxxxx xx nejvíce xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin
(1) Xxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx dá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xx nichž xxx uvedeno xxxxxxxx xxxxxxx skupiny x xxxxxxx kandidáti i xxxxxx xxxxxx (§19, xxxx. 3). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§22, xxxx. 5), buď xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx lístku, x xx xxxxxxx listiny xxxxxx téhož xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx téže xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozmnoženy x xxxxx převyšujícím xxxxxxx x xxxxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxxxx prázdné hlasovací xxxxxx (§32), označené x xxxxxxx xxxxx :Xxxxxxx lístek" a xxxx xxxxxxxx pečetí xxxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxxxx prázdná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxx. Xxxxx vydány xx xxxxxx téže xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (hlasovací xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyzváním, xxx je dodali xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dodati xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lístek, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx s xxxx xxx 1000 xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx seznamech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3. den xxxxx dnem xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2. xxx přede dnem xxxxx. Voličům v xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4) xx xxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavu.
HLAVA XXXXX
Xxxxx
§25
Xxx xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx 8. xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx dohlédací xxxxx (§46). Xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§3) x počtem voličů xx 500 xxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 8 xxxxx. Xx volebním xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx x nemocnicích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavech, xxxxxxx xxxx uplyne, xxxxxxx xxxxxxx voličové, xxxxx měli x xxxxx obvodu xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx x tomu byla xxxxxxxxxx příležitost (§33, xxxx. 2).
(2) X xxx xxxx xxxxxx od 14. xxxxxx x x xxx volby xx xx xxxxxxxx jedné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jest xxxxxxxx prodávati, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx 8. den xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx (§46, xxxx. 7) v každé xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxx x xxxx, a způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx jeho xxxxx (§6, xxxx. 2), x xxxxxxx místnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§4, xxxx. 5). Xx xxxxxxxx buď xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx zjišťuje volební xxxxxxxx xxxxx §36, xxxx. 6. Xxxxxx xxxx vyhlásiti, xxxxx xxxxxxx skupiny ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x dobu a xxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18, xxxx. 1).
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že při xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx totožnost (§27, xxxx. 4), xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyzvedli kandidátní xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§27), pokud nebyly xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx překážku, x xxx při tom xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx totožnost.
§27
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Ministr xxxxxx může určiti xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx obce, jež xxxxx volební xxxxx xxxxx §3, xxxx. 3, x xxxxx xxxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx do bytu xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pečetí xxxxxxxx národního výboru.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, den, xxxxxx x místnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx ztracený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístek xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx lístek xxxx, zřetelně označený xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odevzdati předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx volič x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx voliče, xxxx xxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pasem, pracovním xxxxxxxx, domovským xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx), xxxx svědectvím dvou xxxxxx, xxxx-xx takových xxxxxxx po xxxx.
§28
Přístup xx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx volební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obvodního xxxxxxxxx xxxxxx, důvěrníků xxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxxxx xxx (§47) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§46) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxx voličské xxxxxxx (§30, xxxx. 1). Xxxxxxx volič xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bdí xxx udržováním pořádku xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx dovoleno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xx voličem xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx volebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xx ve sloupci, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx hlasování xxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx volební xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X volebnímu osudí xxx použito xxxxxx xxxxxxxx dostatečně velké, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx dostaví s xxxxxxxxxxxx lístkem x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx, oznámí xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx listinný xxxxxx o své xxxxxxxxxx podle §27, xxxx. 4. volební xxxxx vezme xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístek x najde xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prázdný xxxxxx, které xxxxx §24, xxxx. 4 xxxx býti dodány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx však xxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxx je xxxxxxx. Xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dodá xx xxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx prázdnou xxxxxx opatřenou xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, jakosti x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obálky. Xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxxxx, xxx nemohl xxxx xxxxxxxxx. Potom xxxxx xxxx volebním xxxxxxx obálku xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx, xx xxxxxxxx schránky xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx voliti. Xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxx hlasy nejprve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxx. Xxxxx odevzdají hlasy xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xx, xxxx pro tělesnou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož si xxxxxxxx zvolili xx xxxxxxxx. Průvodce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx; xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xxxx x voličskými xxxxxxx x voličů x xxxxxxxxx obce
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx průkazy xxxxx xxxxxxxxx své hlasy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx (§4, xxxx. 5). Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu obvodnímu xxxxxxxxx výboru xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§27, xxxx. 4).
(2) Osoby, které xxxxxx na podkladě xxxxxxxxxx průkazů, xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu.
(3) Xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx (§3, xxxx. 3) smějí odevzdati xxx hlasy xxxxx xx volební místnosti xxx xx xxxxxx (§4, xxxx. 5).
(4) Jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 nedotčena.
(5) Xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx volby (§43) x úschově xxxxxxxx národního xxxxxx (§38, xxxx. 4), xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vrátí tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx.
§31
Xxxxxxx xxxxx voličům
(1) Xxxxxxx volební xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx-xx býti xxxxx xxxxxxxxx, xxx odevzdal xxxxxxxxx lístek, xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx, xx xxxxx §12 xxxxx xxx volbě xxxxxxxxx.
(2) Tyto xxxxxxx xxxxx podati xxxxxxx dotčeného obvodního xxxxxxxxx výboru nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin (§9), x xx xxx potud, dokud xxxxxxxxx lístek xxxxxx, xxxxx právo xx xxxxxx, nebyl ještě xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xx státi x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx dříve, než xx připustí xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek. Žádá-li xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx oprávnění x xxxxx, xxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§32
Xxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny. Xxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prázdný lístek (§24, xxxx. 3).
§33
Hlasování x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ústavech
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ústavech xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou vykonati xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4, xxxx. 3 xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ústavu, xxxx-xx námitek xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx voliče xxxx se zřetelem xx xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zřízené x xxxxxxxxx x x xxxxx léčebném xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29 x §30, odst. 1 x 2 x touto odchylkou: Xxxxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxxxx volič býti xxxxxxxx do ústavní xxxxxxx místnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k němu - xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx -, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vykonati xxxxxxx xxxxx.
§34
Přerušení xxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zahájiti xxxxxxx xxxxxxx, pokračovati x xxx nebo xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx volební výbor xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Opatřením xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx §25, xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxx buď xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x přerušení xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x volební xxxxx x odevzdanými xxx xxxxxxxxxxx lístky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokolárně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§35
Konec xxxxxxxxx
Když xxxxxxx xxxx xxxxxx, uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx přímo xxxx xxxxxxx místností; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§36
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zůstanou ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zástupce dohlédacího xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Volební xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx lístky x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§29, xxxx. 3) vyňaté x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx voličských xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx seznamu xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X neúředním obálkám xx xxxxxxxxxx. Potom xxxxxxx xxxxxx neplatné, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupin x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemným xxxxxxxx. Při tom xx xxxxx člen xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny se xxxxxxxx x takové xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Je-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístků, xxxxxxxx xx za xxxx jeden. Xx-xx x xxxxxx jedna xxxx několik kandidátních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx prázdných xxxxxx, počítá xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx hlasovací lístky:
1. nejsou-li na xxxxxxxxx, vydaném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
2. xx-xx x xxxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volebních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxx xxxxxxxx;
3. xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyňatá x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokládá xx xx neplatný xxxx.
(6) Nevolilo-li xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx (§4, xxxx. 3), xxxx xxx 200 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx národním xxxxxxx - xx schůzi xxxxxx volebního výboru. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx buďtež xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zapečetěny x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výboru a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx volebních xxxxxx xxxxxx postupně xxxxx xxxxxxxx obálek xx xxxxx osudí x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poté xxxxx všechny xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxx xx xxxxxxx. Xx promísení xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx obvodní volební xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx obvodního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxx obsažené ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx.
§37
Xxxxx x volbě
(1) X xxxxxxxx volby xx xxxxxx zápis xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X něm se xxxxxxxxxxxxx jména členů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, počátek, xxxxx a případné xxxxxxxxx volby, xxxxxxx xxxxxxxx volebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx prázdných xxxxxx. X součtu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx platné xxxxxxxx výborem; součet xxxxx xxxxxxxxxx budiž xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxx se xxxxxxxx uvede, kolik xxxxxx xxxx x xxxxx oprávněno, kolik xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mužů x xxx, x xxxxx x nich xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx zápis x xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx voličské xxxxxxx x hlasovací xxxxxx. Xxx-xx x zjištění xxxxxxxx xxxxx podle §36, odst. 6, xxxxxxx xx zápis x volbě ve xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx x xxxxxxxx volby, který xxxxxxxx xxxx přítomní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zřízeného xxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxx seznamy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odešle xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx přímo předsedovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46, xxxx. 7), jemuž xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx jest několik xxxxxxxxx místností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxx o volbě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6, odst. 2). Tento volební xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebními xxxxxx, volební výsledek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx (§46, odst. 7) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx seznam, xxxxx x voličské xxxxxxx (§30, odst. 5) xx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxxx. Taktéž mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§39
Zjištění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxx xx xxxx sídle bez xxxxxxx 2. den (x úterý) xx xxxxx x 10 xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§38) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx volební xxxxxxx x součet prázdných xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doložený xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§40
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx předseda xxxxxxxxxx 15. xxx po xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx správně postupováno x xxx xxxx xxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx omyl xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumá xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§39, xxxx. 3), x xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx výsledek xxx, aby xx xxxxxxxx s pravým xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx zápisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx platných xxxxx, odevzdaných xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x každém volebním xxxxx x x xxxxx xxxxxxx oblasti.
(2) Xxxx určí xxxxxxxx volební xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x každém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: Xxxxxxx rozdělí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x xxxxxxx volební xxxxxxx, počtem xxxxxxx xx ni xxxxxxxxxxxx xxxxx §2. Celý xxxxxx, dělením xxxxxx xxxx zlomků, dělí xxx úhrnný počet xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx krajů. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx mandátů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Jestliže xxxxxx podle předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zbývající xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx zbytek dělení. Xxxx-xx zbytky dělení x xxxxxxxx volebních xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx větší xxxxx xxxxxxxx hlasů; xx-xx xxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxx stejný, rozhodne xxx.
§41
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxxxxx xxxxxxxx volební výbor xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxx xxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volební xxxxxxx xx xxxxxxxx kraji, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§40); xxxx xxxxx, dělením xxxxx xxxx zlomků, xxxx číslem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx xxxxxxxx volební xxxxx xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kolikrát xxxx xxxxxxx xxxxx obsaženo x xxxxxx xxxxx xxx volební skupinu xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, volební xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx skupina xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prvého xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx mandátů, kolik xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§42), xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Byla-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 4/5 xxxxxxx x xxxxx mandátů, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§40); xxxxxx se xxxxxxxxxx na nejblíže xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx však xxxx xxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 a xxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§42
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdělí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx uvedeným x §41 zůstaly xxxxxxxxxx, xxx každou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx účelu xx sejde na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejpozději 15. xxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx skrutiniu xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx volebním xxxxx xxxxxxx volební oblasti xxxxxxx jednoho xxxxxxx x x xxxx xxxx volební xxxxxxx xxxxx 100.000 platných xxxxx.
(2) Nejpozději xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx volebních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláště. Xxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kraji x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvoleni xxx xxxxx skrutiniu. Xxxxx xxxxxxxxx buďtež xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx býti xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxx x pořadí kandidátů.
(3) Ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx druhém skrutiniu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx předpokladů xxxxxxxxx x §41, xxxx. 6 xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zůstalo xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx krajích, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x ostatní volební xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx: Ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hlasů z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Součet zbytků xxxxx z každé xxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx mandátů, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zvětšeným x xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx číslem xxxxxxxx. Nato přikáže xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kolikrát xx xxxxxxx číslo xxxxxxxx v součtu xxxxxx hlasů xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx více, xxx xx mělo xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx té xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx počet xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx platnou xxxxxxxxxx xxxxxxx; je-li i xxxxx hlasů xxxxxx, xxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásila xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx, přikáže xxxxxxxx volební výbor xxxx xxxxxxx postupně xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx volební xxxxxxx, xxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx dělení. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mandát xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx větší xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxx stejné, xxxxxxx se mandát xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x téže xxxxxxx oblasti xxxx xxxxx; xx-xx počet xxxxxx, rozhodne xxxx.
(6) X jednotlivých xxxxxxxxx skupin jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx volební xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx, jak jsou xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx skrutinium, xxxxx xxx něm nebyli xxxxxxx poslanci, xxxx xxxxxxxxxx.
§43
Xxxxx x vyhláška x xxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxx x xxxxxxx ústředního volebního xxxxxx xxx uvedeno, xxxxx kandidáti xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poslance x xxxxx jsou xxxxxxxxxx. V zápise xxxxx uveden xxxxxxx xxxxxxx volebního xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zbytky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx shromáždění x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxx prohlášena za xxxxxxxxx (§53).
§44
Nastupování xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx oblasti.
(2) Xxxx-xx náhradníka xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opravňující xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx shromáždění.
HLAVA PÁTÁ
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§45
Xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx trestný, trestá xx:
I. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jednoho do xxxxx měsíců:
1. xxx odnímá xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prázdný lístek xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx;
2. xxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
3. xxx xxxx xxxxxxxxx volebnímu výboru xxxxxxxx xxxxxxxxx obálky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoručené xxxxxxxxxxx lístky;
4. xxx nešetří xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx alkohol;
5. xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, odepře-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §19, xxxx. 1;
6. xxxxxxxx krajského xxxxxxxxx výboru xxxx xxxx xxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úmyslně nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xx rozmnožiti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Pokus xx xxxxxxx.
XX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx vězením xx xxx xxxxxx xxxx trestem na xxxxxxxx xx 50.000 Xxx:
1. xxx xx snaží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §13, xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxx než xxxxx xxxx;
2. xxx odepře xxxxxxxxx xxxxx vydati xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. kdo nedá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x výkonu xxxxxx funkcí jako xxxxx volebních orgánů xxxx jejich náhradníků;
4. xxx protiprávně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx;
5. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx stanoveno;
6. xxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx včas voličské xxxxxxx;
7. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19, odst. 2).
XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§46, odst. 7) xxxxxxx (uzamčením) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx pokutou do 10.000 Xxx:
1. xxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxx volební xxxxxxxx, xxxx v takové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxx xx nezúčastní xxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu;
3. kdo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. xxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §51;
5. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx pravoplatně xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxx, xx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamů (§12) xxxxxxxxxxx 18. xxx xxxx, xxxx ač xx si xxxxx, xx xx xxxxxxxx x práva xxxxxx xxxxx §11, xxxx. 1, xxxx xx xxx úředně xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxx x xxxx zápisu ve xxxxxxxxxx seznamech poznámka xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx (§55);
6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxx pokuta, budiž xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxx vězení (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxxx společná
§46
Xxxxxxxxx orgány
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx zákoně xx xxxxxx v xxxxxx, x nichž xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zemský xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx.
(2) Dohlédací xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx národním xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxx volebním xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, může, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx, xxx-xx o xxxxxx (ústřední) xxxxxxx xxxxx, na náklad xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jestliže příslušný xxxxx xxxxx Národní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx volebních xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilé (§5, xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§7, xxxx. 2 x §8, xxxx. 2) x xxx xxxxxxx návrhů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx včas x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo stane-li xx nezpůsobilým k xxxxxxxx, xxxx nesplní-li xxx úkoly ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx, předseda okresního xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx 7), x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření. V xxxxxx případech buďtež xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jest xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastoupena.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministru vnitra, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, upravené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx (místním) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx správné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ministru xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitra.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx) v xxxxxxxx 4, x §5, xxxx. 3, §6, xxxx. 3, §7, xxxx. 2 a 4, §9, odst. 1, §26, xxxx. 1, §38, xxxx. 1 a 3 x x §45, XXX xx xxxxxx x xxxx, v xxx místní (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ústřední (místní) xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx).
§47
Opatření xxxxxxxxx prostředků
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx věcné x osobní ( xxxxxxxx síly) xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxx) volební xxxxx, xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a §48 - xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx náleží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, telegrafní x xxxxxxxxx poplatky x xxx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) volebního xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebnými xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xx náklad xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxx - je-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx - předseda obvodního (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xx náklad obce, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx dohlédacích xxxxxx podle §46, xxxx. 2 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v obcích, x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx výbor xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx volební xxxxx xxx volební kraj xxxxxx, ústřední (xxxxxx) xxxxxxx výbor nákladem xxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxx pomocné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje §47, odst. 4, xxxxxx okresní národní xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx volebního výboru, xx xxxxxx xxxxx.
(2) Věcné i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx státu.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uhradí xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx zdarma xxxxxxx xxxxxxxx, zápisů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx tiskopisů, xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§49
Osvobození xx xxxxxxxx x xxxxx
Veškerá xxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxx úkony xx xxxx xxxxx, xxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§19, xxxx. 2) x kandidátů (§23) jsou xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a orgánů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx správy, xxxxx x soudy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Osoby, provozující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx hlasovací lístky, xxxxxxxxxxx lístky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx xxxx včas a xxxxxxx rozmnoženy.
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§52
Xxxxxxxx x dodatečnému xxxxxxxxx volby
Xxxxxxx-xx x jakýchkoliv důvodů x některém volebním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti provésti xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vláda xxxxxxxxxx do 7 xxx učiniti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx provedeny, při xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx předepsané xx volebním xxxxxx.
§53
Xxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx Národní xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x inkompatibilitní. Xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx ustavení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx náhradník složil xxxxxxxxxx xxxx.
(3) X ztrátě mandátu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Při jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx.
§54
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se rozumějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxx volby xx xxxxxxx xxxxxxx (t. x. xxxx-xx tam xxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx skupiny xxxxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx volebního
(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx budiž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
a) xxxx, x xxxxx při xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x předpisů, uvedených x §22, odst. 1. zák. x. 28/1946 Xx., nebo xxxxx zákona xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx ochranu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej měnících x doplňujících, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxx 1938, nebo xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Sb., x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podle xxxxxx xx xxx 13. února 1947, č. 27 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vyslovena xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (ztráta xxxxxxxx xxxx občanských, xxxxxx občanské cti), xxxxxxxx xxxx nenabyl xxxxx právní xxxx;
x) xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx některého x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §22, xxxx. 2 xxx. x. 28/1946 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx právní xxxx;
c) osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx po 5. xxxxxx 1945 xxx xxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxx xxxx. b), x xxxx xxxxxx vyslovena xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx práva volebního xxx pominula;
d) xxxx, odsouzených xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1945, x. 105 Sb., x xxxxxxxxx komisích xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx dne 16. xxxxxx 1946, x. 130 Xx., x xxxxxx xx xxx 19. prosince 1946, č. 247 Xx., x když xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci; na Xxxxxxxxx pak xxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxx zachování xxxxx služebních x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, jimž xxxx poživatelům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platů xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpočivné x xxxxxxxxxxxx platy x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci;
x) xxxx, které xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx proti xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo činně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poznámka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx toho xxxxxxx zájem, x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx bylo zahájeno xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx zahájena revise xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1948, č. 34 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx.
(3) X poznamenání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx volebního xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxx xxxx místní xxxxxxx xxxxxx (§56). Xxxxxx rozhoduje prostou xxxxxxxx hlasů x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx překážky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vyznačuje ve xxxxxxx xxxxxxxxx voličských xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx volební xxxxxx (§56). Pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §16 xxx. č. 28/1946 Xx.
(5) Poznámka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den před xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx předpoklady xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1948.
(6) Dokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky xxxxxx práva volebního, xxxxx xxxx vydán xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx. Voličské xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx, x jejíhož xxxxxx xx stálých xxxxxxxxx voličských xxxx, xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx volebního, xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx národní výbor x xxxx xxxxxxx xx voličském průkazu, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx neplatné xxxxxxxx průkazy neprodleně xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx republiky Československé, xx Xxxxxxxxx xxx x Úředním xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§56
(1) Xxxxxx xxxxxxx komise (§55, xxxx. 3 a 4) xx 5 xxxxx x tolikéž xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxx akčního xxxxxx Xxxxxxx fronty. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.
(2) Na xxxx xxxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v §7, odst. 2 xxx. x. 28/1946 Xx.
HLAVA XXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§57
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nařízením. Xxxx-xx ministr vnitra x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxx vnitra k xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx počátkem xxxx účinnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx hledí xxx, xxxx by xxxx xxxxxxx za jeho xxxxxxxxx.
§58
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x dohodě se xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Gottwald x. x.
Xxxxx x. r.
Příloha k §1 xxx. x. 75/1948 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
Xxxxxxx kraj xxxxx
se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx; xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx, Kralupy xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Slaný x Xxxxx.
Volební xxxx xxxxx
xx sídlem xxxxxxxxx volebního výboru x Xxxxx Boleslavi; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx, Dubá, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Mělník, Xxxxxxx a Poděbrady.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx Praha-venkov-jih; xxxxxxx xxxx tvoří správní xxxxxx:
Xxxxxx, Brandýs xxx Labem, Český Xxxx, Xxxxxxxx, Jílové, Xxxxx-xxxxxx-xxx, Praha-venkov-sever, Xxxxxxx x Říčany.
Xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x správní okresy:
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Klatovy, Xxxxxxxxx, Planá, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxxxxx, Rokycany, Stříbro, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx.
Volební xxxx šestý
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xx, Cheb, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kraslice, Xxxxxxxxx Xxxxx, Loket, Nejdek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Bílina, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Labem.
Xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxx; volební kraj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Frýdlant, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Jablonné x Xxxxxxxxxx, Jilemnice, Xxxxxxx-xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Semily, Xxxxxxx, Xxxxxx a Varnsdorf.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx správní xxxxxx:
Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Dobruška, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nové Xxxxx xxx Xxxxxx, Náchod, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx xxx Kněžnou, Trutnov x Xxxxxxxx.
Volební xxxx desátý
xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Litomyšl, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Orlicí x Žamberk.
Volební xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxxxx okresy:
Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxx xxx Sázavou.
Xxxxxxx xxxx dvanáctý
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okresy:
Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx kraj xxxxxxxx
xx sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
České Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Krumlov, Xxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxx xxx Xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx krajského volebního xxxxxx x Jihlavě; xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dačice, Jihlava, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx kraj xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx, Xxxx-xxxxxx, Hustopeče, Nové Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Moravská Xxxxxxx a Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx statutární xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Moravský Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kroměříž, Xxxxxxx, Olomouc-venkov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Rýmařov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx sídlem krajského xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx Brod, Xxxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxxx x Xxxx.
Xxxxxxx xxxx osmnáctý
xx xxxxxx krajského volebního xxxxxx x Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Těšín x Xxxxxx.
Volební xxxx xxxxxxxxxxx
se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x Opavě; xxxxxxx xxxx xxxxx statutární xxxxx Opava x xxxxxxx okresy:
Bílovec, Xxxxxxx, Hlučín, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx-xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx sídlem krajského xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Bratislava x xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxxx-xxxxx, Stará Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Malacky, Xxxxx, Xxxxxxxx Streda, Xxľx, Xxxxxxx x Xxxx Xxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx sídlem krajského xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx správní okresy:
Xxxxxxxx, Xxxx Mesto xxx Váhom, Myjava, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Trnava.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx; volební kraj xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx xxx Bebravou, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxľxxxx x Trenčín.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Nitře; xxxxxxx xxxx xxxxx správní xxxxxx:
Nová Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Vráble x Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
se xxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx x Xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okresy:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Svätý Xxxxxx, Xxxxxxx Nové Xxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Sv. Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Vysoké Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Liptovský Xxäxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Nová Xxx x Xxxxxxx Stará Xxx.
Volební xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx správní xxxxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Feledince, Xxxxx Xxxxx, Lučenec, Xxxxxx, Rimavská Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Tornaľa x Zvolen.
Xxxxxxx xxxx dvacátý sedmý
xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx správní xxxxxx:
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Stará Ľxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.
Volební xxxx xxxxxxx osmý
xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxxx x Košicích; xxxxxxx kraj xxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxx okresy:
Gelnica, Xxxxxxx, Kráľovský Xxxxxxx, Xxľxx Kapušany, Košice-okolí, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Snina, Xxxxxxxx x Trebišov.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 75/48 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.1948.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
204/48 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x volbách xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.8.48
18/51 Xx., x povolávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 17.3.51
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem zřejmě xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.