Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1957.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.05.1948 do 30.12.1957.


Zákon o hudební a artistické ústředně

69/1948 Sb.

Zákon

Jméno, sídlo a úkol ústředen §1 §2

Výkonní hudební umělci §3

Artisté §4

Veřejné produkce §5 §6 §7 §8

Orgány ústředny §9 §10 §11 §12 §13 §14

Ohlašovací povinnost §15

Koordinace koncertních a artistických produkcí §16 §17

Dávky §18

Hospodaření ústředen §19

Ústřední dozor §20

Trestní ustanovení §21

Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26

INFORMACE

69

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948

o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

Jméno, sídlo x xxxx xxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx x Moravskoslezskou "Hudební x xxxxxxxxxx ústředna x Xxxxx" s xxxxxxxx x Xxxx, xxx Slovensko "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx" (xxxx xxx "xxxxxxxx").

§2

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxx sociálních a xxxxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 ústředna:

a) xxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx hudebních x xxxxxxxxxxxx (§15 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xx (§16);

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonných xxxxxx xxxxxxxxx x artistů x xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;

x) pořádá veřejné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory (§19 xxxx. 4) xxxxxxxx umělcům xxxxxxxx, xxxxxxxx skladatelům a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx osoby, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx způsobilé.

(2) Xxxxxxx soubory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejně provozují xxxx xxxxxxx.

(3) Způsobilost xxxxxxxxx umělců xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysvědčením xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx předloženo, xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§12 xxxx. 1) xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx odbornou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrok xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx výrokem xxxxxxx xxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hudebníků x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx.

Artisté

§4

(1) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §8, x xxxx x xxxx způsobilé.

(2) Artistickými xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8.

(3) Způsobilost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; nebylo-li xxxxxx vysvědčení předloženo, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sekce xxxxxxxx (§12 xxxx. 1) na podkladě xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx artistů xxxxxxxx xxxxxxxx organisace. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Veřejné xxxxxxxx

x) Xxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxx hudebními xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx hudební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců xxxxxxxxx x hudebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob.

(2) Xx hudební xxxxxxxx xx považují xxx xxxxxxx výkony, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umělců x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxxx 1926, č. 218 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1936, x. 120 Xx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, doprovázené xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

S xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. b) x §16 x §18 xxxx. 1 písm. x) x x) xx tento zákon xxxxxxxxxx xx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. veřejné xxxxxxx produkce xxxx x xxxxxxxxx učilišť;

4. xxxxxxx xxxxxxxx spolků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxxxxx xx 29. září 1938 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x předvádění xxx xxxxxxxxx;

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdružení x ostatních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úkolem xxxx xxxxxxxxx hudby x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;

6. xxxxxxx xxxxxxx produkce pořádané xxxxxx státní péče xxxxxxxx x rámci xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 1945, č. 130 Sb., x státní xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx artistickými ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podobného xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx hudebními, xxxxxxxxxxx xxxx kinematografickými.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx artistické xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností.

Xxxxxx ústředny

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx ústředny xxxx xxxxxxx výbor, složený x předsedy, xxxxxxxxxxxxx x 7 xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx sekce xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§12), xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x 1 xxxxx návštěvnická xxxxxxxxxx, xxxxxx určí ministr xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústředny. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxx ředitel x xxxx náměstek, xxxxx ho xxxxxxxxx, xx-xx ředitel zaneprázdněn. Xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx správní agendu x účastní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlasem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(3) Podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služební xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ústředny se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ředitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnancích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Ústřednu xxxxxxxxx navenek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx (jeho xxxxxxxx) xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx, x xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Každou xxxxx xxxx po stránce xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx organisacemi xxx, xx

x) xx sekce xxxxxxx xxxxxx vrcholná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) skladatelů 3 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 členy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3) 2 xxxxx;

x) do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxx x po 1 xxxxx odborná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, vrcholná xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organisace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx organisace (§9 xxxx. 3).

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx sekcí xxxx xxxxxxx. Členové xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx případě xxxxxx.

(2) Xxxxxxx výborů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za odvolaného xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Nevyšle-li některá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx 14 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx členů xx honorovaná. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx též náhrada xx cestovné a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a stravu. Xxxx odměny x xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přebytku, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3.

§15

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Provozovatelé xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umělce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx 4 týdnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx zahájí xxxx xxxxxxx (§23 odst. 3) xxxxxxxx ústředně xxxx podniku, počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jest xxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx-xx x výkonné umělce xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) nejméně 15 dnů xxxxxx xxxxx pořádání veřejné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Ohlašovací povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx v xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x) pořadatelé.

(4) Úřady xxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx, potvrdí-li ústředna, xx nemá xxxxxxx.

§16

Koordinace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pořadatelé xxxxxxxxx x artistických xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx úkolů xxxxxxxxx v §2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx produkcí xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxx předem xxxx xxxx pro xxxx xxxxxx ve lhůtách, xxxxx xxxx správní xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Úředním xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx udíleti x xxxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice x pokyny x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Toto xxxxxxxxx xxxx xxxx věcně x xxxxxx omezeno x xxxxxxxx odvoláno.

§17

Pořádati veřejné hudební xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněni:

1. xxxxxxx xxxxxx hudební xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§3), xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx produkcí;

2. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produkce;

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Národní xxxxxx x celostátní xxxxxxx x xxxxxxx organisace.

§18

Xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybírati xxxxx:

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx produkcí;

c) za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx evidenci veřejných xxxxxxxxx a artistických xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx skrze odborné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §30 a) xxxxxx č. 218/1926 Xx. xx xxxxx zákona č. 120/1936 Xx. xxxx xxxxxxxx výhradné xxxxx x vybírání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx děl hudebních.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Hospodaření ústředen

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, který xx sestavuje xxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo informací x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx ztrát xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx reservní xxxx, xxxxx výši určí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Reservní xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1/10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, hudebních xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx ústřednou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Jednání xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, školství x xxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx do xxxxxx xxxxx odstranil. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx oprávněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Trestní xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. pokutou xx xx 25.000 Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx úplatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonných xxxxxxxxx xxxxxx x artistů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hudebních a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, kdo si xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xx 5.000 Xxx, kdo xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxxxxx x §§15 x 16.

Pro případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx náhradní trest xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 1 xx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 2 xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§22

(1) Ode xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx účinnosti, nelze xxxxxxx jakákoliv oprávnění x zprostředkování xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx hudebním x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 3).

(2) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxx hudebních xxxxxxxx xxxxx dekretu dvorské xxxxxxxxx ze dne 6. xxxxx 1836, x. 5. Xx. xxx. xxx.,x výjimkou xxxxxxxx (licencí) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dekretu, xxxxx xxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxx (licencí) x xxxxxxxxx artistickým (§8) xxxx xxxxxxx xxx ústřednu.

§23

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, uzavřených v xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx dobu xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zanikají, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx ústředně xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx zahájí xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3) x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx zprostředkovatelů.

(2) Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústředny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx (x Xxxxxxx xxxxxxxx).

§24

Nedotčeny xxxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxx působnost xx xxxxxx pořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x veřejnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x pořádek xxxx x xxxx xxxxxxxx, zdravotní, xxxxxxx x xxxxxxx.

§25

Působnost podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx jednotliví ministři xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxx zákon xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx účinnosti 30. xxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx členové xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda x. x.

Xx. Ševčík x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Fierlinger v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Petr v. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx v. r.

Ing. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 69/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 69/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1957 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.1957.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.