Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1957.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.05.1948 do 30.12.1957.


Zákon o hudební a artistické ústředně

69/48 Sb.

Jméno, sídlo a úkol ústředen §1 §2
Výkonní hudební umělci §3
Artisté §4
Veřejné produkce §5 §6 §7 §8
Orgány ústředny §9 §10 §11 §12 §13 §14
Ohlašovací povinnost §15
Koordinace koncertních a artistických produkcí §16 §17
Dávky §18
Hospodaření ústředen §19
Ústřední dozor §20
Trestní ustanovení §21
Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26
69
XXXXX
xx xxx 25. xxxxxx 1948
x hudební x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx xxxxx xxxxxx:
Jméno, sídlo x úkol xxxxxxxx
§1
Xxxxxxx se xxxx právnické xxxxx xxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx "Hudební x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Praze" x xxxxxxxx v Brně, xxx Slovensko "Xxxxxxx x artistická ústředna x Bratislavě" (dále xxx "ústředna").
§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děl x artistických xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonných xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 ústředna:
x) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x artistických (§15, xxxx. 2, písm. x) x xxxxxxxxxx xx (§16);
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umělců xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx x xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§19, xxxx. 4) xxxxxxxx xxxxxxx hudebním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
Výkonní xxxxxxx xxxxxx
§3
(1) Xxxxxxxxx umělci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx hlavním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx způsobilé.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členů veřejně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Způsobilost xxxxxxxxx xxxxxx hudebních xx xxxxxxxxx vysvědčením odborných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§12, xxxx. 1) xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace. Xxxxx xxxxxx přezkoumá xx návrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx hudebních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ministerstvu xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx odborných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx.
Xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §8, x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx artistů, xxxxx xx xxxx hlavním xxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8.
(3) Xxxxxxxxxxx artistů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x způsobilosti výbor xxxxxxxxxx xxxxx ústředny (§12, xxxx. 1) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx artistické nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx stálá xxxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx složky artistů xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx
x) Hudební
§5
(1) Veřejnými hudebními xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx koncerty, xxx xxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců xxxxxxxxx a hudebních xxxxxxx, pořádaná xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx hudební xxxxxx, doprovázející produkce x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výkony hudebních xxxxxx a jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ustanoveními xxxxxxxxxxx odstavců nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 24. xxxxxxxxx 1926, č. 218 Sb., x právu xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona xx xxx 24. xxxxx 1936, č. 120 Sb.
§6
Veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx:
1. jevištní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx předvádění díla xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. hudební produkce xxxxxxxxxxxxx náboženské x xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
S xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxx. 2, xxxx. x) a §16 x §18, xxxx. 1, xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx:
1. veřejné xxxxxxx produkce, xxxxxxxx xxxxxxxx soubory;
2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejných xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxx xxxx vybíráno xxxxxxx;
3. xxxxxxx hudební xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úkolem xxxxx stanov schválených xx 29. září 1938 xxxx pěstování xxxxx a xxxxxxxxxx xxx hudebních;
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pěstování xxxxx a předvádění xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty xx xxxxxxx ústředny;
6. xxxxxxx hudební xxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx péče osvětové x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 1945, x. 130 Xx., x xxxxxx xxxx osvětové.
x) Artistické
§8
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx artistickými xx xxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podobného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx artistické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx služebních povinností.
Orgány xxxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx ústředny xxxx správní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a 7 xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výbory xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§12), xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xx správního xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Správnímu xxxxxx přísluší vedení xxxxxxxx. Členové xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx náměstek, který xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx návrh xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxxxxx. Ředitel (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vede xxxxxxx agendu a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxx odpověden xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služební xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx schválením ministerstva xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podpisují předseda (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) společně.
§12
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Každou sekci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx každé sekce xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že
x) xx sekce hudební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx složka xxxxxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx x návštěvnická xxxxxxxxxx (§9, odst. 3) 2 členy;
x) xx xxxxx xxxxxxxxxx vysílá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace 5 xxxxx a po 1 xxxxx odborná xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrcholná xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9, xxxx. 3).
§13
(1) Xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx jest xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx voleni.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vysílající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx návrh správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Nevyšle-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx 14 dnů xx výzvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jmenuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx. Členům, xxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx náhrada za xxxxxxxx x náhrada xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx x náhrady xxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výborů xxxxx, jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, použití xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řád, který xxxx ministr informací xx xxxxxxx organisací xxxxxxxxx v §12, xxxx. 3.
§15
Ohlašovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umělce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx povinni xx 4 xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxx (§23, xxxx. 3) ohlásiti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x obor xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ústředně xxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx příležitost xxxx nabídku x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx umělce hudební, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) nejméně 15 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudební xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jen, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.
§16
Koordinace xxxxxxxxxxx a artistických xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x pokyny, xxxxxxxx x zájmu úkolů xxxxxxxxx v §2.
(2) Pořadatelé pravidelných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ústředně xxxxxx xxxx plán xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které určí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx věstníku).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Československé, xxxx xxxx ústředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx §2 na xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice a xxxxxx x místním, xxxxxxx x věcném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x artistického xxxxxxxxx.
(4) Toto oprávnění xxxx xxxx věcně x xxxxxx xxxxxxx x kdykoliv xxxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. výkonní xxxxxx hudební xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§3), xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx pořádati xxxxxxx xxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx hostinských xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxx x zájmové organisace.
§18
Xxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) za evidenci x xxxxxxxxxx ohlášených xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
c) xx xxxxxxxxxxxxxxx služeb a xxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx správního výboru xxxxxxxxxxxx informací v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x artistických xxxxxxxx xxxxx ústředny xxxxxxxx xxxxx odborné sdružení, xxxxxxx podle §30 a) xxxxxx x. 218/1926 Xx. xx xxxxx xxxxxx x. 120/1936 Xx. xxxx přiznáno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx honorářů za xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxx hudebních.
(4) Xxxxx dávek xxxxxxx xxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jest ústředna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx z přídělu xxxxxxx 1/10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sociální xxxxx výkonných umělců xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x artistů.
§20
Úřední xxxxx
(1) Dozor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jednání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zúčastniti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxx a hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx, xxx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx učiniti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závad.
(2) Xxxxxxxxxxx ústředny xxxxxxx xxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.
§21
Trestní xxxxxxxxxx
Pro přestupek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potrestán:
1. xxxxxxx až xx 25.000 Xxx, xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkcí hudebních x artistických, xxxxx x xxxxx, kdo xx xx je xxxxx prostředkovati;
2. xxxxxxx xx 5.000 Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost stanovenou x §§15 x 16.
Xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 1 xx xxx xxxxxx, x xxxxxxx uvedeném xxx x. 2 xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxx jakákoliv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx a xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zahájí svou xxxxxxx (§23, xxxx. 3).
(2) Xxx xxx počátku účinnosti xxxxxx nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxx (licence) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6. ledna 1836, x. 5. Xx. zák. xxx.,x xxxxxxxx povolení (licencí) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxx (licencí) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§8) xxxx xxxxxxx též xxxxxxxx.
§23
(1) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3) a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx o xxxxxxx uzavřené x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx (x Ůředním xxxxxxxx).
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx jiné xxxxx xxxx orgány vykonávají xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx produkcí, zejména xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §20, xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím.
§26
Tento xxxxx nabývá v xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30. xxxx po xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Dr. Beneš x. x.
Gottwald x. x.
Široký x. r.
Laušman x. r.
Xxxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxxx x. r.
xxx. gen. Svoboda x. r.
Dr. Xxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Dolanský x. r.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Čepička v. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.
Petr x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Erban v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxx. Jankovcová x. r.
Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 69/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.5.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 69/48 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 82/57 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.1957.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.