Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.1948.


Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody

65/48 Sb.

XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 1948
o odškodnění x jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx jejichž xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxx nesvobody
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx (§§21 xx 24 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1938, x. 379 Sb., x xxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve veřejné xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxx dovršením 60. xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxx dovršením 65. xxxx xxxx, a xxx-xx x profesory xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx 70. xxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17. srpna 1945, x. 53 Sb., x xxxxxxxx křivd xxxxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxxx (§8, xxxx. 1), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dekretu presidenta xxxxxxxxx ze xxx 24. srpna 1945, x. 68 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.,
x) zvýší xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§154 platového xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx, xxx by xxx xxxxxxx postupu na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx službě xx do konce xxxxxx, v němž xxxxxxxx 60. roku xxxx (xxx-xx o xxxxxx, 65. xxx xxxx, x xxx-xx x profesory xxxxxxxx xxxx, 70. xxx xxxx), xxxxxxx však xx xxxx 5 xxxx ode dne xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxxx,
x) připočte xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nabytí xxxxxx xx plné výslužné,
x) vyměří xx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 xxxxxxxxxx 60. xxx xxxx (xxx-xx o soudce, 65. xxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 70. xxx xxxx), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxx, xxxx kdyby xx xx xx x den přeložení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 15 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxx 24. června 1926, x. 103 Xx., x úpravě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, X. X. X.), po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 16 Xx., xxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxxx zákon ze xxx 24. xxxxxx 1926, č. 104 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x služebních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, X. X. X.), xxxxxxxx nařízení ze xxx 12. ledna 1944, x. 17 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. června 1926, x. 105 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (městských) x xxxxxxxxx lékařů, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 19 Xx., x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 103/1926 Xx. (xxxxxx platových xxxxxxxx, X. P. X.), xxxxxx ze xxx 16. xxxxxx 12946, x. 139 Xx., xxxx xx zatímně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 6. xxxx 1945, x. 73 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, č. 103 Xx., xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vysokoškolské xxxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx zemřeli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zemřel-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx. x) x x), xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do dne xxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1, xxxx. x) se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1944.
(3) Odpočivné (zaopatřovací) xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předchozích odstavců, xx znovu xxxxxx xxxxx xxxxx stanovených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxx přeloženým xx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 68/1945 Sb. a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 10. xxxx 1945, č. 74 Xx., o xxxxxxxxxx x o xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxx ve veřejné xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 8. xxxxx 1946, x. 16 Sb. x. SNR o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (opětného ustanovení) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zvýšení xxxxxxxx (xxxxx mu xxxxxxxxxxxxxx) a pro xxxxx na výslužné x jeho xxxxxx xxxx, xxxxx uplynula xxx dne přeložení xx xxxxxxxx (ode xxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx) xx xxx xxxxxxxxxx (opětného xxxxxxxxxx), xxxxx tato xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) U zaměstnankyň xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 74/1945 Xx. xxxxxxx xx započtení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x podmínkou, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§6 xxxx 8 xxxx §15, xxxx. 1 xx. xxx. x. 379/1938 Xx., xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx §15, xxxx. 2 xxxxxx nařízení, zmenšené x xxxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxx §6, odst. 1 xxxxxxx x. 74/1945 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty platí xxxxxxx xxx zaměstnankyně xxxxx ustanovené xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x. 16/1946 Xx. n. XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vráceno, xx xxxxxxx není spláceno xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x 36 xxxxxxxxx splátkách, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx skončení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx splaceno, lze xxxxxxxxxx xxxxxx odbytného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) platů, xxxxxxx x xx x xxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxxx xxxxx §7, xxxx. 1 xx. xxx. x. 379/1938 Xx., xxxx xxxxx §2, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 28. xxxx 1939, x. 256 Xx. z., x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxx vdaných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx př. xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1940, x. 150 Xx. x., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx x. 380/1938 Xx. x úsporných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx 50. xxxx xxxx [§31, xxxx. 1 vládního xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1942, x. 420 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxxxx poměrů xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §54, odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxxx 1947, č. 210 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx a x nimi souvisících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xx Xxxxxxxxx] xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) plat, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx platily xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, trvale xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx prvního xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx den, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zjistiti, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx rozhodným den, xxx zaměstnankyně byla xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx službě xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx dnem.
(3) Xxxxxxxxxx §31, xxxx. 2 xx. xxx. x. 420/1942 Xx. x §54, xxxx. 2 xx. xxx. x. 210/1947 Xx. xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 50. roku věku xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) plat xxxxx předchozích xxxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalosti, xxx xx vznikly u xxxxxxxxxxx, xx případě x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx §§1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxx
1. xxxxx §1,
2. podle §2, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx započtení xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), a xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx před počátkem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zemřeli, x
3. podle §3 xxxxx uplatniti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx podati x xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxx, úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x případy xxxxx §§1 x 3,
b) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) osobnímu xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §2.
(2) Xxxxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jejím uplynutím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prominouti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx posledním xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx poslednímu xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, připojiti xxxxxxx doklady a xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx, návrhy a xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxx upravuje xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx nepovažují xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a národně xxxxxxxxxx.
§7
Veřejnými xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 xx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx se vztahuje xxxxxxxxxx §2 xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1946, x. 72 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x povolání x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxxxx
x) státu,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx volné xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §§1 x 4 dekretu x. 53/1945 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx č. 379/1938 Xx. se nepovažují xx škodu xxxxx §5 xxxxxxx č. 53/1945 Xx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx. 12 ústavního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 3. xxxxx 1944, x. 11 Úř. xxxx. xxx., x xxxxxxxx xxxxxxxx pořádku, ve xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1945, č. 12 Xx. z xxxx 1946, jímž se xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pořádku, xxxxxx xxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx doby nesvobody x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pensijního xxxxx osob, xxxxxxxxx x §3 xxxxxxx x. 53/1945 Xx. x §7 xxxxxx xxxxxx, rozumí xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx zákon.
§9
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxx počátku xxxx xxxxxxxxx uplatněn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 53/1945 Xx. x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx §6, xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxx §7, xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx byla-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx a tento xxxx o xx xxxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Gottwald v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxx x.x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Nosek x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Nejedlý v. x.
Dr. Čepička x. r.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Ďuriš x. x.
Krajčír x. r.
Xxxx x. x.
Dr. Xxx. Šlechta x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Plojhar x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.
Xx. Šrobár v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 65/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.