Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.1948.


Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody

65/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

INFORMACE

65

Xxxxx

xx dne 18. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx x xxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx zákoně:

§1

(1) Veřejným zaměstnancům, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx přeloženi x moci xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§§21 xx 24 vládního xxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1938, x. 379 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměrů xx xxxxxxx správě, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx měnících x doplňujících), xxxx xxxxxxxxx 60. roku xxxx, jde-li x xxxxxx, xxxx dovršením 65. xxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx dovršením 70. xxxx xxxx, x xxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 17. xxxxx 1945, č. 53 Sb., x xxxxxxxx křivd xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§8 xxxx. 1), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, č. 68 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.,

x) xxxxx xx xxxxxx pensijní základna (§154 xxxxxxxxx xxxxxx x ustanovení obdobná) xx částku, jíž xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx až xx xxxxx měsíce, x němž dovršili 60. xxxx xxxx (xxx-xx x xxxxxx, 65. xxx věku, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx škol, 70. rok xxxx), xxxxxxx xxxx po xxxx 5 xxxx xxx xxx přeložení xx trvalé xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se pro xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) vyměří xx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 xxxxxxxxxx 60. xxx xxxx (xxx-xx o soudce, 65. xxx věku, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 70. xxx xxxx), xxxxxxxxx (zaopatřovací) platy xxx, xxxx kdyby xx na xx x xxx xxxxxxxxx xx výslužby byla xxxxxxxxxx příslušná ustanovení xxxxxxxx nařízení xx xxx 12. xxxxx 1944, č. 15 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon xx xxx 24. xxxxxx 1926, č. 103 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, X. X. X.), xx xxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 16 Xx., xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. června 1926, č. 104 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských xxxx (xxxxxx učitelského xxxxxx, X. U. X.), xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 12. ledna 1944, č. 17 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dne 24. xxxxxx 1926, x. 105 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx obecních (městských) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx všech xxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 19 Sb., x nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx protektorátních xxxxxxxxxxx, upravených xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 103/1926 Xx. (xxxxxx platových xxxxxxxx, X. X. X.), xxxxxx ze xxx 16. května 1946, č. 139 Sb., xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 6. xxxx 1945, č. 73 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, x. 103 Xx., xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx uvedených, xxxxx xxxxxxx před počátkem xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x), xxxxxxxx xx xxx výměře zaopatřovacích xxxxx toliko x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx přeložení zaměstnance xx xxxxxxxx xx xxx jeho xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx zaměstnanec xxxx 1. lednem 1944.

(3) Odpočivné (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx, xx xxx se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx vyhlášení tohoto xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výslužby x xxxx nesvobody x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 68/1945 Sb. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 10. xxxx 1945, č. 74 Sb., x xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx provdaných xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx xxx 8. xxxxx 1946, x. 16 Xx. x. XXX x xxxxxxxxxxxxxxx propuštěných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx) a pro xxxxx xx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx přeložení xx výslužby (ode xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx) xx dne xxxxxxxxxx (opětného xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx doba xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X zaměstnankyň xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 74/1945 Sb. xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vrátiti odbytné, xxx jí bylo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§6 xxxx 8 xxxx §15 xxxx. 1 xx. xxx. x. 379/1938 Sb., xx případě xxx xxxxxxxxx xx výslužby xxxxx §14 xxxx §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx, zmenšené x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxxx x. 74/1945 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 16/1946 Xx. x. XXX, xxxxx odbytné nebylo xxx vráceno, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 3 tohoto xxxxxxxx. Odbytné, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vrátiti xxxxxxx x 36 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, počínajících xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x započtení. Xxxxxx-xx při skončení xxxxx xxxxxx odbytné xxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx zbytek odbytného xxxxxxxx xxxx srážkou x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů, čítajíc x xx x xxxxxxx.

§3

(1) Zaměstnankyně, která xxxxxxxxx do trvalé xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx. xxx. č. 379/1938 Xx., xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 28. xxxx 1939, x. 256 Sl. x., o xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx. xxxxx §2 odst. 1 xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1940, x. 150 Xx. z., x xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x. 380/1938 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálních, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 50. xxxx xxxx [§31 xxxx. 1 vládního xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1942, x. 420 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §54 xxxx. 1 vládního xxxxxxxx ze xxx 12. xxxxxxxxx 1947, x. 210 Xx., x úpravě xxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxx služebních poměrů xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poživatelů odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx na Xxxxxxxxx] xxxxxx na xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx předpisů, jež xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx chorobu nebo xxxx, jež si xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nezpůsobilost xx službě musí xxxx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx odpočivný (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, a nastala-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx tímto dnem. Xxxxx-xx den, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx odpočivný (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx den, xxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx nezpůsobilou, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx službě xxxxx xxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxx.

(3) Ustanovení §31 xxxx. 2 xx. nař. č. 420/1942 Xx. x §54 xxxx. 2 xx. xxx. x. 210/1947 Xx. platí xxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxx 50. xxxx xxxx nenabude xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) plat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Vláda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrovnati nesrovnalosti, xxx xx vznikly x xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx §§1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem.

§5

(1) Nároky

1. podle §1,

2. podle §2, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxxx (jeho xxxxxx), a xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výslužby xxxx xxxxxxx, x

3. xxxxx §3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx k vyměření xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxx, úřadu, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platů, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §§1 x 3,

x) xxxxxxxxxxx (poslednímu) xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx podle §2.

(2) Přihlášku xx x případech podle §§1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Tato xxxxx xx zachována, byla-li xxxxxxxxx před jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, uvedení v §4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 2 u ústředního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx poslednímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přesně xxxx x xxxxx xxxxxxx škody, uvésti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, návrhy x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx upravuje xxxxx zákon x xxx xxxx xxxxxx xxxx počátkem xxxx xxxxxxxxx, se nepovažují xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xx vyloučeno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx pozůstalí, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Veřejnými xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 xx rozumějí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx ze xxx 6. xxxxxx 1946, x. 72 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx x rotmistrů x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx branné xxxx, xxxxxxxxxxx

x) státu,

b) xxxxxx územní samosprávy, xxxxx i jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxx,

x) ústavů, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pod písmeny x) a b) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx úvahy x xxxxxx uvedených v §§1 a 4 xxxxxxx x. 53/1945 Xx., xxxxx x xxxxxxxx podle části xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx nařízení x. 379/1938 Sb. xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx x. 53/1945 Xx.

(2) Xxxxxxx, který podle xx. 12 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 3. xxxxx 1944, x. 11 Xx. xxxx. xxx., x xxxxxxxx xxxxxxxx pořádku, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 19. xxxxxxxx 1945, č. 12 Sb. x xxxx 1946, xxxx xx schvalují, doplňují x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx případy, xx xxxxxxx není xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx, vrátiti xx x xxxxxxxxx xxxxx, xx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxxxx v §3 xxxxxxx č. 53/1945 Xx. x §7 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx dekret, xxxxx x xxxxx xxxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx č. 53/1945 Sb. x xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxx xxxxx pravoplatně nerozhodl xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx §6 xxxx. 2, xx případě xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soudě, xxxx byla-li xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx stížnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tento soud x xx xxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Široký x. x.

Xxxxxxx x. r.

Zápotocký x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxx x.x.

Xx. Gregor x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Dolanský x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx v. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Petr x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Plojhar v. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 65/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.1948.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn x doplňován.

Jedná xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.