Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.1948.


Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody

65/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

INFORMACE

65

Xxxxx

xx dne 18. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx jejichž xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Veřejným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nesvobody (§§21 xx 24 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. prosince 1938, x. 379 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx správě, po xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je měnících x xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx 60. xxxx xxxx, jde-li x xxxxxx, xxxx dovršením 65. roku xxxx, x jde-li x xxxxxxxxx vysokých škol, xxxx dovršením 70. xxxx xxxx, a xxxxxx x tohoto xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 17. xxxxx 1945, č. 53 Sb., x xxxxxxxx křivd xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům (§8 xxxx. 1), ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 68 Sb., x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx.,

x) xxxxx se xxxxxx pensijní základna (§154 xxxxxxxxx zákona x ustanovení obdobná) xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx měsíce, x němž xxxxxxxx 60. xxxx xxxx (xxx-xx o xxxxxx, 65. xxx xxxx, x jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxx škol, 70. xxx xxxx), xxxxxxx xxxx po xxxx 5 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx rozhodná pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k nabytí xxxxxx xx plné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944 nedovršili 60. xxx xxxx (xxx-xx o xxxxxx, 65. xxx xxxx, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 70. rok věku), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy xxx, xxxx kdyby xx na xx x xxx xxxxxxxxx xx výslužby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 15 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx xx xxx 24. června 1926, č. 103 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů státních xxxxxxxxxxx (novely platového xxxxxx, X. X. X.), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1944, x. 16 Xx., xxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon ze xxx 24. xxxxxx 1926, x. 104 Xx., o úpravě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských škol (xxxxxx učitelského xxxxxx, X. U. X.), xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 12. ledna 1944, č. 17 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dne 24. xxxxxx 1926, x. 105 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (městských) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx všech xxxxx xxxxx ze xxx 12. xxxxx 1944, x. 19 Xx., x xxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 103/1926 Sb. (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, X. P. X.), xxxxxx ze dne 16. xxxxxx 1946, č. 139 Sb., jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx platové x xxxxxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 6. xxxx 1945, č. 73 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx ze xxx 24. xxxxxx 1926, x. 103 Xx., xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx asistenty.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx uvedených, xxxxx xxxxxxx xxxx počátkem xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx zaměstnanec před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), přihlíží se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zaměstnance xx výslužby do xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) se xxxxxxxxx, zemřel-li xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1944.

(3) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx osob, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx stanovených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 68/1945 Sb. a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx opětně xxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx republiky xx xxx 10. xxxx 1945, č. 74 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx ze xxx 8. xxxxx 1946, x. 16 Xx. x. XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, započte xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx mu xxxxxxxxxxxxxx) a xxx xxxxx na xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx, která uplynula xxx dne xxxxxxxxx xx výslužby (xxx xxx rozvázání služebního xxxxxx) xx dne xxxxxxxxxx (xxxxxxxx ustanovení), xxxxx tato doba xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx reaktivovaných xxxx xxxxxx ustanovených xxxxx xxxxxxx č. 74/1945 Sb. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx s xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vrátiti xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxxx xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§6 xxxx 8 xxxx §15 xxxx. 1 xx. xxx. x. 379/1938 Xx., xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xx výslužby xxxxx §14 xxxx §15 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 dekretu x. 74/1945 Xx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx č. 16/1946 Xx. x. SNR, xxxxx odbytné xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spláceno xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx x 36 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx splaceno, xxx xxxxxxxxxx zbytek odbytného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů, xxxxxxx x xx x xxxxxxx.

§3

(1) Zaměstnankyně, xxxxx xxxxxxxxx do trvalé xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 vl. xxx. č. 379/1938 Xx., nebo xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx ze xxx 28. xxxx 1939, x. 256 Sl. x., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx národních xxxx a vdaných xxxxxxxxxxxxx, xx xx. xxxxx §2 odst. 1 zákona xx xxx 5. xxxxxx 1940, x. 150 Xx. x., o xxxxxx služebního poměru xxxxxxx státních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx x. 380/1938 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 50. xxxx xxxx [§31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24. prosince 1942, x. 420 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx, xx případě §54 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxxx 1947, x. 210 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poživatelů xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xx Xxxxxxxxx] nároku na xxxxxxxxx (zaopatřovací) plat, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx platily xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, trvale xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, jež si xxxxxxx nepřivodila.

(2) Nezpůsobilost xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx vzniká xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje xx xxxxxxx nezpůsobilosti xx xxxxxx, a nastala-li xxxx xxxxxxxxxxxxx prvního xxx x měsíci, xxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, jest xxx xxxxx nároku xx odpočivný (zaopatřovací) xxxx rozhodným den, xxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nezpůsobilou, nejpozději xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx nastala xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx (zaopatřovací) plat xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xx. xxx. x. 420/1942 Sb. a §54 odst. 2 xx. nař. x. 210/1947 Xx. xxxxx xxx v případech, xx xxxxxxx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxx 50. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) plat xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

§4

Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x pozůstalých xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx §§1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Nároky

1. podle §1,

2. xxxxx §2, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), x pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, a

3. xxxxx §3 nutno uplatniti xxxxxxxx nekolkovanou přihláškou. Xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx x xx rozhodnouti

a) úřadu xxxxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platů, xxx-xx o případy xxxxx §§1 a 3,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx úřadu, jde-li x xxxxxxx xxxxx §2.

(2) Xxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx §§1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx xx zachována, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě. Zmeškání xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, uvedení x §4, přihlásí svoje xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x ústředního xxxxx, xxxxx byl xxxxxx posledním xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxxxxx.

(4) V přihlášce xx označiti xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Žádosti, návrhy x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx zákon x xxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx nepovažují xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx odškodnění xxxxx §1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státně x xxxxxxx spolehliví.

§7

Veřejnými xxxxxxxxxxx xxxxx §§1 a 2 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx xx xxx 6. března 1946, x. 72 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rotmistrů x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx československé branné xxxx, xxxxxxxxxxx

x) státu,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nadací,

c) ústavů, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon.

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx výslužby podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxxxxxx přeložení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §§1 a 4 xxxxxxx x. 53/1945 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 379/1938 Sb. xx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxx §5 xxxxxxx x. 53/1945 Xx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx. 12 xxxxxxxxx xxxxxxx presidenta republiky xx xxx 3. xxxxx 1944, x. 11 Úř. věst. xxx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1945, č. 12 Sb. z xxxx 1946, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxxxx, zvlášť xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklé důsledkem xxxxxxxxxxx poměrů xxxx xxxxxxxxx x jak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xx pro obor xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxxxx x §3 xxxxxxx x. 53/1945 Xx. a §7 xxxxxx xxxxxx, rozumí xxxxx dekret, xxxxx x tento zákon.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x případech jím xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx přede xxxx xxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 53/1945 Sb. x xxxxxxx úřad o xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodl xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx, po případě xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tento xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Gottwald x. r.

Široký x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x.x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Nejedlý v. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Ďuriš x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Erban x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 65/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.