Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.08.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose

61/1948 Sb.

Zákon

Část I - Ohlašovací povinnost §1 §2 §3

Část II - Úkoly protituberkulosních poraden §4

Část III - Vyšetření nemocí a pátrání po zdroji nákazy §5 §6

Část IV - Ochranná opatření a zařízení §7 §8

Isolace §9 §10

Omezení výkonu povolání nebo zaměstnání §11 §12

Povinné léčení §13

Desinfekce §14

Výstavba protituberkulosních zařízení a přeškolování tuberkulosních osob §15

Hospodářská výpomoc tuberkulosním §16

Část V - Náhrada nákladů a škod §17 §18

Náhrada ušlého výdělku §19

Náhrada za škody způsobené desinfekcí §20

Přídavky a náhrady osobám zaměstnaným v zařízeních pro osoby nemocné tuberkulosou §21

Část VI - Všeobecná ustanovení §22 §23

Osvobození od poplatků §24 §25

Část VII - Ustanovení trestní §26

Část VIII - Ustanovení závěrečná §27 §28 §29 §30 §31

61

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxx 1948

o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx na tomto xxxxxx:

Xxxx I

Ohlašovací xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxx xxxxx §§3 x 7 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1947, x. 49 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"), jest xxxxxxx:

x) xxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Hlášení xxxx xxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "poradně").

§2

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x léčebných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a ambulatoriích xxxxxxx lékař nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; není-li xx, ošetřující lékař,

c) xxxxx xxxxx lékař, xxxxx onemocnění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na tuberkulosu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx na tuberkulosu xxxx smrtí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx povinen xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nákazy xxxxxxxxxxxx x lidí x veterinář, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx.

§3

(1) Tuberkulosní nemocný (xxxx xxx xxxxxxx), xx případě, xxxx-xx xxxxxxx tak xxxxxxx, xxxxx, která x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx každou xxxxxxx xxxxx bydliště (xxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložiti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuberkulosou, xxx hlásila xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx déle než 1 xxxxx.

(3) Vedoucí xxxxx léčebného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocného.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hlásiti xxxxx xxxxxxxxxx nemocného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx bez stálého xxxxxxxx budiž xxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx II

Úkoly protituberkulosních xxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 3 zákona x. 49/1947 Xx.) xx zejména:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vyšetřiti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx spolubydlících, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řádné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dozírati xx její xxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuberkulosy,

d) xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zamezeno šíření xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx poučováním jednotlivců x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx III

Vyšetření xxxxxx x xxxxxxx po xxxxxx nákazy

§5

(1) Okresní xxxxxxx xxxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxxx, nutná xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Veřejné ústavy xxxxxxx a ošetřovací, xxxxx x zdravotní xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx korporacím nebo xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sděliti xxxxxxxx příslušné poradně.

§6

(1) Xxxxx hlášené xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podezřelé (§1 xxxx. 2), xxxxx x všechny xxxxx, které byly xxxx jsou x xxxx v trvalém xxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a dále xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nutným x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx [§4 písm. x)].

(2) Xxxxxx poradny jsou xxxxxxxxx vstupovati xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hlášené xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podezřelé (§1 xxxx. 2), zejména xx bytů x xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx šetřeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domovní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x dbáno xxxx, xxx provoz xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx se zemřelou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxx smrti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let x xx dobu xxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením poradny xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

§7

(1) X xxxxx ochrany xxxxxx xxxx tuberkulosou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) povinné xxxxxxxxxxxxx zkoušky,

b) povinné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxx ochranné očkování xxxxx tuberkulose.

(2) Hromadné xxxxxxxxx xxxx podléhajících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavy xxxxxxxxx xxxxxx (poradny) x xxxxxx x nositeli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx usmrcována xxxx xxxxx odstraňována. Xx usmrcená xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx nákazách x jiných xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx s ministerstvy xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Československé.

§8

Osoby x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, dopravní prostředky, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx osob, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákazy. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

§9

Isolace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuberkulosou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx isolaci x xxxx nebo ústavu xxx xxxxxx tuberkulosy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx způsobu xxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x bytě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poradny. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx pokynů, xxxxxx xxxxxxx národní xxxxx jejich provedení, xxxxxx-xx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxx-xx xxxxx provésti xxxxxxx x bytě xxxx xxxxxxxxxxx-xx nemocný, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úředního xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, především na xxxxxxxx xxxxxxx oddělení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ošetření xxxxx xx souhlasem okresního xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx (isolací) pominuly xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx ošetření xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxx (§9 xxxx. 2 x 4), xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx xx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxx nakažlivou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x přemístění dětí xx vhodné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx nezbytné xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx výkonu povolání xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nakažlivou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx národní xxxxx zakáže na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemocné nakažlivou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx povolání xxxx činnosti, při xxx xx mohla xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 určí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§13

Povinné léčení

Osoby xxxxxxx xxxxxxx tuberkulosou xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx mimo xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

§14

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradny. Při xxxxx bytu a x případě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o potírání xxxxxxxxxx nemocí.

§15

Xxxxxxxx protituberkulosních zařízení x přeškolování tuberkulosních xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx tuberkulosních xxxx xxx všeobecných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, specialisovaných xxxxxxx xxx doléčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx pro osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx jinak xxxxxxxxx.

(2) Přeškolování tuberkulosních xxxx xx provádí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx sociální péče x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Úředním xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxx výpomoc tuberkulosním

Vláda xxxx nařízením, za xxxxxx podmínek a xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx (zdravotní xxxxxx) xxxxxxxx x věcné xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nepříznivé poměry xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx povinných podle xxxxxx xx živiti xxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.

Část V

Náhrada nákladů x škod

§17

(1) Xxxxxxx x škody, které xxxxxxx prováděním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx (zdravotní správa), xxxxx není x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Stát (zdravotní xxxxxx) xxxxxxx:

1. náklady xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx (§9 xxxx. 2 x 4),

2. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

3. xxxxxxx xxxxx desinfekce (§14),

4. xxxxxxx ústavní xxxxxxx (§9 odst. 3) x náklady xxxxxxx x léčením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx §18 odst. 1,

5. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxx x §19 xxxx. 2,

6. xxxxxxx xxxxxxx x výplatou přídavků x náhrad podle xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 až 3, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxx výlohy xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dobrovolně xx xxxxx příslušné xxxxxxx x nemocnici xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 3), hradí stát (xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Stát (xxxxxxxxx xxxxxx) hradí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tuberkulosou (§13), pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§19

Xxxxxxx ušlého xxxxxxx

(1) Xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx. Xxxx xxxxxx se zvyšuje x 3.600 Xxx xx každého dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxx x celé xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 36.000 Kčs ročně. Xxxx částka se xxxxxxx o 3.600 Xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jí xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx náhrady xx xxxx výdělek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx opatřeních xxxxx §11 vázáno xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx povinnost přijmouti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 3).

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X náhradě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zničené při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§26 a 27 zákona xx xxx 20. xxxxxx 1948, č. 60 Xx., x potírání xxxxxx přenosných na xxxx.

§21

Xxxxxxxx a náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x poradnách, xxxxxxxxx a ošetřovacích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přísluší xx xxxx xxxxxx zaměstnání x takovém ústavu xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx paprsky, xxxxxxxx xx zaměstnavatel po xxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxx náhradu pracovního xxxxxxx doplněk k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to nejvýše xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu podle xxxxxx předpisů nepřísluší xxxxx na xxxx xxxxxxxx plat (xxxx). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxxxx xx xxx 11. července 1934, č. 154 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx zdraví xxxxxxxxxxxxx paprsky a xxxx xxxxx, ač xxx xxxxx schopným xxxxx, nucen xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za škodu xxxxxxxx xx xxxxxx, x to x xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podrobnosti x poskytnutí náhrady x její xxxx xxxx xxxxx nařízením.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx svého povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx roentgenovými xxxxxxx, xxxxxxxx mu 50 % xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxx-xx následkem xxxxxx xxxxxxxxxx, přísluší xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platu (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx újmy ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§13 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tajemství xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx na tuto xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx styku xxxx přicházejí xx xxxxx s osobami xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podezřelou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx důvěrné.

§23

Xxxxxxxxxx §§21 x 22 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zájmové x územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x ústavů, xxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §21 x povinnosti xxxxxxx x §22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podkladě nebo xxxxx obdoby uvedených xxxxxxxx.

§24

Osvobození xx poplatků

(1) Xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle §16 x xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx nároky xxxxx §§1721, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen upozorniti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx něho.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx 10.000 Xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx 1 měsíce xxxx, xxx

1. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx §§1 xx 3,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §§6 x 22 xxxx

3. se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §§7 xx 14.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx 1 xxxxxx.

Xxxx VIII

Ustanovení xxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx §§12, 13, 16, 19 x 21.

§28

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx všeobecně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva) zdravotnictví, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectvy). Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle povahy xxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx na Slovensku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), který xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) zdravotnictví.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (ministerstva) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Československé xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pověřenec (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví xxx x Xxxxxxx vestníku.

§29

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vojenské správy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx odporujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxx §108 odst. 2 x §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákona).

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx třicátého xxx xx vyhlášení; provede xxx ministr zdravotnictví x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 61/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1955 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1955.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.