Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.08.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose

61/48 Sb.

Část I.
Ohlašovací povinnost §1 §2 §3
Část II.
Úkoly protituberkulosních poraden §4
Část III.
Vyšetření nemocí a pátrání po zdroji nákazy §5 §6
Část IV.
Ochranná opatření a zařízení §7 §8
Isolace §9 §10
Omezení výkonu povolání nebo zaměstnání §11 §12
Povinné léčení §13
Desinfekce §14
Výstavba protituberkulosních zařízení a přeškolování tuberkulosních osob §15
Hospodářská výpomoc tuberkulosním §16
Část V.
Náhrada nákladů a škod §17 §18
Náhrada ušlého výdělku §19
Náhrada za škody způsobené desinfekcí §20
Přídavky a náhrady osobám zaměstnaným v zařízeních pro osoby nemocné tuberkulosou §21
Část VI.
Všeobecná ustanovení §22 §23
Osvobození od poplatků §24 §25
Část VII.
Ustanovení trestní §26
Část VIII.
Ustanovení závěrečná §27 §28 §29 §30 §31
ZÁKON
xx xxx 20. xxxxxx 1948
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx tomto xxxxxx:
Xxxx I.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§1
(1) Ústavu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zřízeným xxxxx §§3 a 7 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1947, x. 49 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx úmrtí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protituberkulosní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").
§2
(1) Xxxxxxxx jest xxxxxxx:
x) v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékař nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx, kárných, vězeňských x jim xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxx; xxxx-xx xx, ošetřující xxxxx,
x) jinak xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tuberkulosu zjistil.
(2) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx ošetření, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
(3) Xxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 jest xxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zdroji xxxxxx tuberkulosou x xxxx a veterinář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat.
(4) Xxxxxx hlášení x údaje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Československé.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx), po xxxxxxx, není-li schopen xxx učiniti, osoba, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ústavu národního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx každou trvalou xxxxx xxxxxxxx (xxxx).
(2) Okresní národní xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložiti xxxxx xxxxxxxxxx nakažlivou xxxxxxxxxxxx, xxx hlásila xxxxxx xxxxxxxxx zdraví příslušnému xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 1 měsíc.
(3) Xxxxxxx lékař xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zastupuje, xx xxxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxx a propuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx výchovných, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx. U xxxx xxx xxxxxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx XX.
Xxxxx protituberkulosních xxxxxxx
§4
Xxxxxx porady (§1, xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1947 Xx.) xx zejména:
x) xxxxx x xxxxxxxxx hlášené xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx řádnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, zařizovati xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a činiti xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zdravotní x xxxxxxxx úrovně nemocného x xxxx xxxxxx,
x) pátrati po xxxxxxxxxxxx případech tuberkulosy,
x) xxxxxxxx k xxxx, aby bylo xxxxxxxx xxxxxx tuberkulosy, x to zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Část XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zdroji xxxxxx
§5
(1) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxx prostřednictvím poradny xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření, xxxxx pro zjištění xxxxxx diagnosy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní ústavy xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx patří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx vyžádaná xxxxxxx x sděliti xxxxxxxx xxxxxxxxx poradně.
§6
(1) Xxxxx hlášené xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx podezřelé (§1, xxxx. 2), xxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx byly nebo xxxx x xxxx x xxxxxxx styku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocného x xxxxxx xxxxxx, x dále xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx [ §4, xxxx. x)].
(2) Xxxxxx poradny xxxx oprávněny vstupovati xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx místa, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x nemoci xxxxxxxxx (§1, xxxx. 2), xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x listovního, xxxxx i xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx pracovním xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx byly x trvalém xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně pěti xxx xx její xxxxx, pokud xxx x xxxxx mladší xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxx x osoby starší, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Část XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
§7
(1) X xxxxx ochrany xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) povinné tuberkulinové xxxxxxx,
b) povinné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxx, xxx x jednotlivých osob,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti tuberkulose.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx usmrcená nebo xxxxx xxxxxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx všeobecných xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxx nemocech xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zemědělství a xxxxxxx x xxxxxxx xx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
§8
Osoby x orgány, kterým xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, potravinářské x xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení, komunikace, xxxxxx, lázně x xxxxx o xxxxx, xxx xx zpravidla xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx postarati x xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tuberkulosní xxxxxx. Podrobnosti xxxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx.
§9
Isolace
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podezřelou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx isolaci x xxxx xxxx ústavu xxx léčení tuberkulosy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx způsobu xxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Isolace x xxxx xx xxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nařídí okresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxx-xx možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx okresní xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx naříditi, xxx xxx nemocný xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ústavu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxxx poradna, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) pominuly xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx propuštěny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu.
§10
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx (§9, xxxx. 2 a 4), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx příslušné poradny xxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx potřeby.
§11
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Okresní xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx poradny xxxxxxxx zaměstnavateli, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx na odděleném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx lékaře pověřeného xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx činnosti, xxx xxx by xxxxx šířiti nákazu.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx postiženým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zruší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
§12
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xx pro nastoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nakažlivou xxxx x nakažlivosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxx xxxxxx
Osoby xxxxxxx xxxxxxx tuberkulosou xxxx xxxxxxx dáti se xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx ústav xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxx
Xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou nemocný x osoby, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx x x případě xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potírání xxxxxxxxxx xxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxx tuberkulosních xxxx
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx léčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx všeobecných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, léčebných xxxxxxxxx, specialisovaných xxxxxxx xxx doléčení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Přeškolování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx vydá ministerstvo xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvy x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx (zdravotní správa) xxxxxxxx i věcné xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poměry xxxx tuberkulosních a xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx V.
Xxxxxxx nákladů x xxxx
§17
(1) Xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx stát (xxxxxxxxx xxxxxx), pokud není x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (§9, xxxx. 2 x 4),
2. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11, odst. 1,
3. náklady běžné xxxxxxxxxx (§14),
4. xxxxxxx xxxxxxx isolace (§9, xxxx. 3) x náklady spojené x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §18, xxxx. 1,
5. xxxx xxxxxxx přesahující hranici xxxxxxxxxx x §19, xxxx. 2,
6. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §21, xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxx x zaměstnance xxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx isolovanou x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dobrovolně xx xxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx vhodném xxxxxx (§9, xxxx. 3), xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů poskytovati xxxxxxxxxx ošetřování nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Stát (xxxxxxxxx správa) hradí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a ošetření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§13), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
§19
Xxxxxxx xxxxxx výdělku
(1) Xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle něho xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důchodem xxxx povinných xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Kčs. Xxxx xxxxxx xx zvyšuje x 3.600 Xxx xx každého dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx nárok na xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxx nepřesahuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxx xxxxxx 36.000 Xxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x 3.600 Xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který má xxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ušlého výdělku xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx stát (xxxxxxxxx xxxxxx) pouze xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx uvedenou x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 vázáno xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx přijmouti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11, odst. 3).
(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx x xxxxxxxxx národního xxxxxx, xxxxx zanikne. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx o propadné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nedodržení.
(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx postiženého, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§20
Xxxxxxx xx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx poškozené xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§26 a 27 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1948, x. 60 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx přenosných xx xxxx.
§21
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx v poradnách, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnání x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Stal-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dávkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx služební xxxx (xxxx). Po xxxx xxxxxx neschopnosti nesmí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §21 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1934, x. 154 Xx., x xxxxxxxxxx zaměstnancích.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přejít do xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx škodu utrpěnou xx xxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výše posledního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx náhrady x xxxx xxxx xxxx xxxxx nařízením.
(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poněvadž při xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx roentgenovými xxxxxxx, xxxxxxxx mu 50 % xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxx přídavek x xxxxxxxxxxxxxx platu (xxxxxxxxx xxxx sirotčímu xxxxxxx).
Xxxx VI.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§22
Xxxxxxx osoby účastné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxx bez xxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx §§1 xx 3 xxxxxxx zachovávati xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxxxx-xx xxxxxx poradny xx xxxx okolnost xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx styku s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Úřední xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx §§21 a 22 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxx, podniků a xxxxx, xxxxx i xxxxxx, podniků a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx potud, xxxxx xxxxxxxx výhod xxxxxxxxxx x ustanovení §21 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 nejsou xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpisy xxxxxxxx na jejich xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů.
§24
Osvobození xx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle §16 x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§1721, jsou xxxxxxxxxx xx poplatků.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx darovací.
§25
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx práva x xxxxxxxxxx plynoucí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx.
Xxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§26
(1) Okresní xxxxxxx xxxxx potrestá xxx xxxxxxx přestupek, pokud xxxxx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxx xx 10.000 Kčs xxxx xxxxxxx na xxxxxxx do 1 xxxxxx xxxx, xxx
1. xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §§1 xx 3,
2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §§6 x 22 xxxx
3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 14.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zavinění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě xx 1 xxxxxx.
Xxxx XXXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§27
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to zejména §§12, 13, 16, 19 x 21.
§28
(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx všeobecně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx pro Slovensko xx vyjádření xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví, xxxxx xx po případě xxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Vyjádření xxxx býti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Ministr (ministerstvo) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx (pověřenectva), xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (ministerstva) xxxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví xxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.
§29
Činiti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx obrany.
§30
(1) Xxxxxxxx (použivatelnost) předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxx §108, xxxx. 2 a §124, xxxx. 2, xxxx. x) xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1937, x. 86 Xx., x drahách (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
§31
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx; provede jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 61/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.
Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/48 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/55 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.1955.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.