Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi

60/1948 Sb.

Zákon

Část I - Hlášení přenosných nemocí

Nemoci povinné hlášením §1

Osoby k hlášení povinné. Způsob hlášení §2

Povinnost přivolati lékaře §3

Část II - Vyšetření nemoci §4 §5 §6

Část III - Ochranná opatření

Ochranná opatření prováděná zemskými národními výbory (na Slovensku pověřenectvem zdravotnictví) a ministerstvem zdravotnictví §7

Ochranná opatření prováděná okresním národním výborem

Všeobecná opatření §8 §9

Opatření pro jednotlivé případy §10

Isolace §11 §12

Zákaz výkonu povolání §13

Opatření ohledně osob vyměšujících choroboplodné zárodky §14

Označování domů a bytů §15

Desinfekce §16

Ochranná opatření prováděná místním národním výborem §17

Rozhodnutí národních výborů a jejich výkon §18 §19

Část IV - Náhrada nákladů a škod §20 §21 §22 §23 §24

Náhrada ušlého výdělku §25

Náhrada za škody způsobené desinfekcí §26

Přihlášení nároku §27

Odpočivné a zaopatřovací platy pro osoby činné při potlačování přenosných nemocí §28

Infekční přídavek. Odměny a náhrady §29

Část V - Všeobecná ustanovení §30 §31 §32

Část VI - Ustanovení trestní §33 §34

Část VII - Ustanovení závěrečná §35 §36

INFORMACE

60

Xxxxx

xx dne 20. xxxxxx 1948

o potírání xxxxxx přenosných na xxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxx I

Hlášení xxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxx povinné xxxxxxxx

(1) Xxxxx tohoto zákona xxxx hlásiti:

A. Xxxxx xxxxxxxxxx, podezření x xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx přenosných xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx (lepra),

3. xxx (xxxxxx),

4. neštovice (variola),

5. xxxxxxxx nemoc (xxxxxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx (febris xxxxx),

8. Xxxxxxx xxxxx,

9. dávivý xxxxx (xxxxxxxxx),

10. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (poliomyelitis xxxxxxxxx),

11. horečka omladnic xx porodu x xx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx et xxxx xxxxxxx),

12. xxxxxxxxxx x infekce x xxxxxxxxx (botulismus, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různého xxxxxx),

13. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (meningitis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

14. xxxxxxx x ostatní onemocnění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx i xxxxx xxx o xxxxxxxx),

16. xxxx slezinná (xxxxxxx),

17. xxxxx (scarlatina),

18. xxxxxxxxx (malaria),

19. xxxxxxx,

20. xxxxxxxxxx,

21. xxxxxxxxx,

22. xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx),

23. přenosná xxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

24. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

25. xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx),

26. vzteklina (lyssa),

27. Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxx),

28. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx epidemica),

29. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx epidemica), xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx encefalomyelitidy zvířecí,

30. xxxxxx (diphteria),

31. žňová xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);

X. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dýchacích x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyskytují xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx ústavech;

C. xxxxx úmrtí xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxx zánětu plic (xxxxxxx xxxxxxxxx);

X. každé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

X. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, tyfu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

X. každé xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x osob

1. xxxxxxxxxxx xx x lázeňských xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx v potravinářských xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx národní xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx (x Úradnom xxxxxxxx) xxx celý xxxx xxxxx xxxx xxx pro určitá xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx:

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. epidemickém xxxxxx xxxxxxxx,

5. serosní meningitidě,

6. xxxxxxxx virové pneumonii.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x u xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí, xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyskytne-li xx xxxxx počet xxxxxxx onemocnění.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx podezření z xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podati xxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxx nemocí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Osoby k hlášení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx jest xxxxxxx:

x) x léčebných, xxxxxxxxxxxx x jim podobných xxxxxxxx, poradnách a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékař, x xxxx-xx ho, xxxxxxxxxx lékař,

c) jinak xxxxx lékař, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x nemoci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jest xxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx onemocněl xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx papoušcí xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x poživatin, paratyfem, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zvířecí xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vzteklým xxxx xx vztekliny xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx podati pro xxxxx xxxxxxxxxx případ xx 24 xxxxx xx zjištění skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c). Xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx učiniti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x státnímu obvodnímu (xxxxxxxx, městskému) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx) osoby xxxxxxxxxx, podezřelé z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx magistrátem xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hlášení přenosných xxxxxx x osob, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx ošetření, xx xxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nebo místa xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vyměšující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dověděti, xxxxx i jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetření, xx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx že již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí xxxx k osobám x takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx nemocného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx domácnosti xxxx xxxxxxx spolubydlící,

3. xxxxxxx xxxx nebo domu,

4. xxxxxxx nebo správce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v takových xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, stejné xxxxxxxxxx xxxx přednosta xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2 x. 2).

(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x. 2 xx 4 x x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx osoby uvedené xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nemoci, jest xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (obecního, xxxxxxxxx) xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ihned xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§§1 a 2) xxxxxxxx šetření o xxxxxxx, způsobu a xxxxxx nákazy, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x nebezpečí xxxxxx xxxxxxx šíření. Xxxxxxxx-xx veřejný zájem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx třeba xx xxxxxxxxxxx přizvati.

(2) Xxxxxxx xxxxxx léčebné x xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bádací, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinny na xxxxxx okresního národního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Okresní xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx šetření místnímu xxxxxxxxx výboru, x xxxxx obvodu vznikla xxxxx xxxx podezření x xxxxxx.

§5

Ministr zdravotnictví vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí, xxx xxxxxxxxx s xxxx a xxx xxxxxx úschově.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domovní, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx toho xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx pitvě, může xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3, jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům (xxxxxxxx 1) xx xxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemoci.

(4) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx osob xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 a 3, a osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dohledu úředního xxxxxx (§11 xxxx. 1), se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lékařským xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (na Xxxxxxxxx pověřenectvem zdravotnictví) x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx naříditi xxxxxxx xxxxxxxx očkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Opatření uvedená x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivého zemského xxxxxxxxx výboru (pověřenectva xxxxxxxxxxxxx), a může xxxxxxxx zemského xxxxxxxxx xxxxxx (pověřenectva xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Ochranná xxxxxxxx prováděná xxxxxxxx národním xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§8

(1) Okresní národní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx stálý xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x užitkovou xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxxx odpadků, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx způsob, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx příkazy a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Všeobecná xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx odvolání vyhlásí xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

1. naříditi povinné xxxxxxxxx xxxxxx úředním xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x jinakém xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx býti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků,

4. xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dopravních xxxxxxxxx, xxxxxxx x lodní x vorové xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx jest xxxxxxxx xxxxxxxx místnosti,

7. xxxxxxxx osobám, xxxxx xxx výkonu svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x mrtvolami, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx dalším jeho xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

8. naříditi xxxxxxxx škol, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konání xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx představení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx shromažďuje větší xxxxxxxx lid; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx školy provede xxxxxxx xxxx správce xxxxx,

9. zakázati xxxx xxxxxxx používání xxxxxx, xxxxxxx, jezer, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx živočišných xxxxxx, xxxxx přispívají k xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. naříditi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umísťování, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxx ústav.

§10

Xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx

X jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx podrobily xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§§11 x 12),

2. xxxxxxxx xxxxxx uvedeným xxx x. 1 xxxxx nebo částečně xxxxx některých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§13),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14),

4. naříditi xxxxxxxx bytů x xxxx, ve xxxxxxx xx vyskytla xxxxxxxx xxxxx, po případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx x xxxx (§15),

5. xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxx, místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§16).

Xxxxxxx

§11

(1) Xxxxx stižené xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákazy xxxxxxxx těmto xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx x xx pečují, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx omezením v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx docházky.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx živnosti xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místa xxxxxx x místa xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx isolovány xx xxxxxxx xxxx též xxxxx zdravé. X xxxxxxxxx xxxxxx isolace xxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx zpravidla v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxx xxxx povoliti isolaci x bytě, xx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(2) Xxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx xxx, xxx nemocný xxxxxxxx do styku x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Přístup x nemocnému xxxx xxxxx osoby, xxxxx xx ošetřují, x xxxxx uvedené v §6 xxxx. 1. Xxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x nemocným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxx xxxx zachovávati všechna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx šíření xxxxxx.

(3) Xxxxx podezřelá z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx býti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Uzná-li xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx isolovány x xxxx místnosti xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx nemocný, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx s xxxx přicházejí xx xxxxxxx xxxxx, isolaci xxxxxxxxx v xxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x nemocnici nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. X x. 1 xx 7, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 28 x 30 x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocí xx xxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx určenými.

§13

Zákaz výkonu xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti, xxx xxx by xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxxx osobám vyměšujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx stálému xxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxxxxxx desinfekci xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx činny xxx přímém x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zařízeních, x xxxxx xx potraviny xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx trhání a xxxxxx ovoce, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (jahod, xxxxx, xxxxxxxx x pod.) x xxxxxxxx rostlin.

(3) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx lidské xxxxxx xxxxxxxxxxx choroboplodných zárodků xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Kde xxxx toho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx lékaři.

(4) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domu, xxx x xxxx, xxx xx zdržují xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxx x nájemníci xxxx, xxxxx xxxxx důchody xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx výdělku) xxxxx x ročními důchody (xxxxxx pracovního xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx x xxxxx xxx spravedlivě xxxxxxxxxx,, xxx zmenšily xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 72.000 Xxx xx xxxxxxx x 3.600 Xxx na xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který má xxxxx na xxxxxx. Xxxxxx příspěvku xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx používaných.

(5) Xxxxxxxxxxxxx-xx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2), xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§12).

§15

Označování domů x xxxx

(1) Domy x xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxx-xx xx nařízeno, xxxxxxxx xxxxxxxx. Okresní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx přenosnou xxxxxx, xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx nákazy.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx účinné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx národní výbor xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Desinfekce

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx desinfekci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změní-li osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předměty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx místnímu xxxxxxxxx xxxxxx, xxx provedl xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nemůže-li xxxx provedena xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3, nebo xx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladná, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národním xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx závěrečnou xxxxxxxxxx (§16 odst. 2) x desinfekci nařízenou xxxxxxxx národním xxxxxxx xxxxx ustanovení §16 xxxx. 3, jakož x ochranná opatření xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx a dozírá xx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxxxx výborem (§§8 xx 10).

(2) Vyžaduje-li xxxx veřejný zájem xxxxxxxxx, zejména je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (obecního, xxxxxxxxx) lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§§8 xx 10) x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může taková xxxxxxxx místního národního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem. Ke xxxxxxx x udržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, (§17 xxxx. 1 x 2) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§11 xx 13 x §14 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx žádati, xxx jim xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vydané ústním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx účinek.

§19

Opatření xxxxx §§8 xx 18 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx IV

Náhrada nákladů x xxxx

§20

Xxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, hradí xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), nejde-li x výjimky xxxxxxx x §8 xxxx. 2, §14 odst. 4, §22 xxxx §23.

§21

Za xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 náleží xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x 2 zákona xx xxx 28. xxxxxx 1929, č. 114 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9 x. 12), jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§16 odst. 1) xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, isolovaných x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ústavu (§12 xxxx. 1 a 4), xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxx povinen nositel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxx ústavu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. X x. 1 xx 7, 14, 22 a 23, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x vyměšování choroboplodných xxxxxxx, hradí xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx též, xxxxxxx-xx xx isolace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Místní xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, které xxxxxxx prováděním převozu xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 2),

c) zřizovací x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx přenosných xxxxxx (§17 odst. 3).

§24

Xxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výpomoc xx úhradu prokázaných xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5, §16 xxxx. 2 xxxx §17 xxxx. 3.

§25

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle něho xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx. Xxxx xxxxxx se zvyšuje x 3.600 Kčs xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxx.

(2) Ušlý xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 36.000 Xxx. Xxxxxx 36.000 Xxx xx xxxxxxx x 3.600 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx výživu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osobě podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výdělek, zejména xx xxxxxxxx na xxxxxxxx poměry postiženého, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§26

Náhrada škody způsobené xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxxx poškozeny xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, kterým přísluší xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§25) nebo xx xxxxxxxx poškozené xxxx xxxxxxx xxx desinfekci (§26) xx xxxxx xxxxxxxxxx u příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx desinfekci (xxxxxxx předmětu) x xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nepřekonatelnou xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxxxxx do 15 xxx poté, xx xxxxxxxx pominula, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx (§18) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Odpočivné x xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx při potlačování xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stal-li xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxx ohlásiti, nezpůsobilým xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx-xx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovací xxxx. Xxxxxxxxx platy se xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx Ib), 4. xxxxxxx xxxxxxxx, stupně "x". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxx polovinu xxxxxxx pense. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxx ve výši 25 % příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x úmrtného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se ošetřovatel xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxx xxx potlačování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nutno ohlásiti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxxx xx státní xxxxxxxx odpočivný xxxx, x zemřel-li, jejich xxxxxxxxxx pozůstalým xxxxxxxxxxxx xxxx. Odpočivné platy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřízenců III. xxxxxxx xxxxxxxx, stupeň 9. X ostatním xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpočivné (xxxxxxxxxxxx) platy z xxxxxx služebního poměru xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 výše xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xx xx xxxxxx xxx stanovenou.

§29

Infekční xxxxxxxx. Odměny x náhrady

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zaměstnaným xxx potlačování přenosných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx výši.

(2) Xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx úkony xxxx xxxxxxxxx x §§2, 3 x x odstavci 1 xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 17, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxx X

Xxxxxxxxx ustanovení

§30

(1) Xxxxxxxx lékaři xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx lékaři xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví), xxxxx x xxxxxx x osobním xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxx xxxxxxx (obecní, xxxxxxx) xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vyžaduje-li xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx úřední xxxxxx (xxxx xxx "epidemické xxxxxx"). Epidemičtí lékaři xxxx oprávněni prováděti x mezích xxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, upraví xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovených xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Pokud xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx všeobecně xxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxxxx některou xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxx (pověřenectva) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectvy). Xxxxxxxxx xxxx býti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Ministr (ministerstvo) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx při tom xxxx směrnicemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministrem (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx též x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Činiti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vojenské správy xxxxxx orgánům státní xxxxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Část XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx 14 xxx, xxx

1. neučiní xxxx xxxxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx §6 odst. 1, 3 xxxx 4.

(2) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §§7 xx 17 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx přísněji xxxxxxx, pokutou xx 25.000 Xxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

(3) Xxxx-xx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx, vyměří xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx pro xxxxxx xxxx nedobytnosti podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx, xx kterými xxxx nakládáno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx předpisům vydaným xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx za propadlé xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Část XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odporujících xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Zejména xx zrušuje xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):

1. xxxxxxxxxx §§28 xx 35, 37, 38, 80 xx 89 xxx. xx. XXX/1876 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x předpisů podle xxxx vydaných,

2. xxx. xx. X/1886, x xxxxxxxx rozšiřování xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx ze xxx 14. xxxxx 1913, x. 67 x. x., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx,

4. vládního xxxxxxxx xx dne 17. xxxxx 1941, x. 254 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx nařízení ze xxx 30. xxxxxxxx 1944, x. 290 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):

1. xxxxxxxxxx §316 xxx. xx. X/1878 (trestní zákon x zločinech a xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxx §§99 xx 101 xxx. xx. XX/1879 (xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxx §393 xx. x. xx xxxxx §49 xxxxxx x. 67/1913 ř. x.,

4. xxxxxxxxxx §108 xxxx. 2 x §124 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákona),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1942, x. 367 Sb., x obecních xxxxxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne xx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 60/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 60/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1955 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.1955.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.