Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.08.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi

60/1948 Sb.

Zákon

Část I - Hlášení přenosných nemocí

Nemoci povinné hlášením §1

Osoby k hlášení povinné. Způsob hlášení §2

Povinnost přivolati lékaře §3

Část II - Vyšetření nemoci §4 §5 §6

Část III - Ochranná opatření

Ochranná opatření prováděná zemskými národními výbory (na Slovensku pověřenectvem zdravotnictví) a ministerstvem zdravotnictví §7

Ochranná opatření prováděná okresním národním výborem

Všeobecná opatření §8 §9

Opatření pro jednotlivé případy §10

Isolace §11 §12

Zákaz výkonu povolání §13

Opatření ohledně osob vyměšujících choroboplodné zárodky §14

Označování domů a bytů §15

Desinfekce §16

Ochranná opatření prováděná místním národním výborem §17

Rozhodnutí národních výborů a jejich výkon §18 §19

Část IV - Náhrada nákladů a škod §20 §21 §22 §23 §24

Náhrada ušlého výdělku §25

Náhrada za škody způsobené desinfekcí §26

Přihlášení nároku §27

Odpočivné a zaopatřovací platy pro osoby činné při potlačování přenosných nemocí §28

Infekční přídavek. Odměny a náhrady §29

Část V - Všeobecná ustanovení §30 §31 §32

Část VI - Ustanovení trestní §33 §34

Část VII - Ustanovení závěrečná §35 §36

INFORMACE

60

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxx 1948

x potírání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx tomto xxxxxx:

Xxxx X

Xxxxxxx přenosných xxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxx hlášením

(1) Xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx:

X. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. asijská xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx (lepra),

3. xxx (xxxxxx),

4. neštovice (xxxxxxx),

5. xxxxxxxx nemoc (xxxxxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx (typhus exanthematicus) x jiné snadno xxxxxxxx rickettsiosy,

7. žlutá xxxxxxx (xxxxxx xxxxx),

8. Xxxxxxx xxxxx,

9. dávivý xxxxx (xxxxxxxxx),

10. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

11. horečka xxxxxxxx xx xxxxxx a xx potratu (sepsis xxxx xxxxxx et xxxx xxxxxxx),

12. intoxikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),

13. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

14. xxxxxxx x ostatní onemocnění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

15. postvakcinační xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx i xxxxx xxx o xxxxxxxx),

16. xxxx slezinná (xxxxxxx),

17. xxxxx (xxxxxxxxxx),

18. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

19. xxxxxxx,

20. xxxxxxxxxx,

21. tularemie,

22. xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx),

23. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

24. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

25. xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx),

26. vzteklina (lyssa),

27. Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxx),

28. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx epidemica),

29. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

30. xxxxxx (diphteria),

31. xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);

X. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infekce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ústavech;

C. xxxxx xxxxx při xxxxxxx (influenza) x xxxxxxxx zánětu xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx);

X. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podezřelým xxxxxxxx;

X. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx nemocna, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

X. každé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx

1. xxxxxxxxxxx xx x lázeňských xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x zařízeních x větším xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo na xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx listě republiky Xxxxxxxxxxxxxx (x Úradnom xxxxxxxx) xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx určitá xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx a úmrtí xxx:

1. xxxxxxx,

2. planých xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx),

3. spalničkách (xxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx meningitidě,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx po přesném xxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx odvolati.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemocí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Osoby k xxxxxxx xxxxxxx. Způsob hlášení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poradnách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékař xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékař, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, vyměšování xxxxxxxxxxxxxxx zárodků nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jest xxxxxxx učiniti xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dověděl xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx onemocněl xxxx xx xxxxxxxxx x onemocnění xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx infekcí x poživatin, paratyfem, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. c). Xxxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x státnímu xxxxxxxxx (xxxxxxxx, městskému) lékaři, xxxxxxxxxx podle místa xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby vyměšující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u osob, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxx nebo místa xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyměšující choroboplodné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx stižená přenosnou xxxxxx propuštěna x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x hlášení xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx přivolati xxxxxx

(1) X osobám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxx nemoci xxxxxxxxxx, musí xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. majitel xxxx nebo domu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx onemocněly xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x takových xxxxxxxxxx.

(3) Osoby odpovědné xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2 x. 2).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře (odstavec 1) x osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x. 2 xx 4 x x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí xx přenosnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ihned xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlášení (§§1 x 2) xxxxxxxx šetření x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx nákazy, x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx šíření. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ústavy xxxxxxxx x bádací, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxx okresního národního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x sděliti xx xxxxxxxx.

(3) Okresní xxxxxxx výbor sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§5

Xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x Úředním listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xxx xxxxxxxxx pracích se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx a při xxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Zdravotnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx po nemoci, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx vyměšování xxxxxxxxxxxxxxx zárodků, xxxx xxxxxxxxx vstupovati na xxxxx, kde xx xxxxxxxxx nemocný xxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx zachovávati mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx při xxx dověděly, xxxxx x xxxxxxx zákonných xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx osobní, domovní, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx toho xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zemřelého.

(2) Xxx xxxxxxx prováděném podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx přítomen xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoby xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxx podezřelé x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx choroboplodné xxxxxxx xxxx podezřelé x xxxxxxxx vyměšování, xxxxx i osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2 a 3, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) na xxxxxx dotaz všechny xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3, kromě xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 a 3, x osoby, xxxxx xxxx býti xxxxxxxxxx z isolace xxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxx (§11 xxxx. 1), se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

Část XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemskými xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvem xxxxxxxxxxxxx) x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potlačení. Zejména xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obyvatelstva určitého xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Opatření uvedená x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx nebezpečí epidemie xxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (pověřenectva xxxxxxxxxxxxx), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zrušiti.

Xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§8

(1) Okresní xxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxx dozor xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x užitkovou xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadků, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx udržovatelům xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zařízeních, po xxxxxxx xxxxxx způsob, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx přenosná xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Všeobecná xxxxxxxx, jakož x xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

§9

Okresní národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx jeho části xxxxxxx:

1. naříditi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, úschově, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x předměty, xxxxxxx může xxxx xxxxxx nákaza, xxxxxxx x potravinami,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx živnostenských podniků,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxx xxxxxx bydliště,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx dopravě,

6. xxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxxx, které se xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx osobám, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosnou nemocí xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx dalším xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxx nemocem,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx škol, zakázati xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, slavností xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x uzavření nebo xxxxxxxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxxx,

9. zakázati nebo xxxxxxx xxxxxxxxx studní, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, vodovodů, lázní, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přispívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pohřbívání xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí x osobám podezřelým x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, aby xx podrobily xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxx (§§11 x 12),

2. xxxxxxxx osobám uvedeným xxx x. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§13),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx choroboplodné xxxxxxx (§14),

4. naříditi xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx případě xxxxxxxx úplně nebo xxxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx a domů (§15),

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§16).

Xxxxxxx

§11

(1) Xxxxx stižené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékaře. Xxxxxxx národní xxxxx xxxx v zájmu xxxxxxxx xxxxxx nákazy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx x ně pečují, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezením v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx upustily xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu též xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (na Xxxxxxxxx pověřenectva xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx zpravidla x xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxx. Okresní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bytě, je-li xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3.

(2) Xxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx xxx, xxx nemocný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx osobami x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozšíření xxxxxxxx nemoci. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby, které xx ošetřují, x xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 1. Xxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výjimečně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxxx šíření xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx býti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x nemocným. Uzná-li xx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx nemocný, podezřelý x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxxx chovají-li se xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. X x. 1 až 7, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 28 x 30 x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pouze xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx výkonu xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx směrnice, xxxxx xxxx ministerstvo zdravotnictví x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, zakázati xxxxxx xxxxxxxx některou přenosnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxx by xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxxxxxx desinfekci svých xxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx býti činny xxx přímém x xxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxxxx v závodech x xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, podávají aneb xxxxxxx xx oběhu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnány xxx xxx trhání x xxxxxx xxxxx, ani xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx, malin, xxxxxxxx x xxx.) x léčivých xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx choroboplodných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, podrobovaly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nevyměšují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xxxx xxxx pobočky. Xxx xxxx toho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx vyšetření xxx jiní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx národní výbor xxxxxx vlastníku xxxx, xxx v xxxx, xxx xx zdržují xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx domu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx x ročními důchody (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx x xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetku. Xxxxxx 72.000 Kčs xx xxxxxxx x 3.600 Kčs xx xxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx výživu. Xxxxxx příspěvku xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka domu, xxxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx používaných.

(5) Xxxxxxxxxxxxx-xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx uložená (xxxxxxxx 1 x 2), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se podrobily xxxxxxx (§12).

§15

Xxxxxxxxxx domů x xxxx

(1) Xxxx a xxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxx-xx xx nařízeno, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přenosnou nemocí, xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx x nemoci xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx účinné xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci, může xxxxxxx národní výbor xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyklizení bytů x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Desinfekce

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změní-li osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx zemře-li, xxxxxxx xxxxxx národní výbor xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x Úředním xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx chovají xxxxxxx xxxxxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx desinfekci.

(4) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xx-xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladná, nařídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zničení.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národním xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx závěrečnou xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §16 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx x dozírá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresním xxxxxxxx výborem (§§8 xx 10).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obvodního (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranná opatření, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx přenosné xxxxxx (§§8 xx 10) x podá x xxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx kdykoli xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a udržovati xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx a udržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízení. Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxx xxxx xxxxxxx přidržeti x xxxx, aby xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (§17 xxxx. 1 a 2) při provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zpravidla xxxxx x x přítomnosti xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§11 xx 13 x §14 xxxx. 2 musí býti xxxxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxxx stranám. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxxxx. Xxxxxxxxxx však platí xx xxxxxx ústním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx z xxxxxxxxxx vydaných podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Opatření xxxxx §§8 xx 18 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx.

Část XX

Xxxxxxx nákladů x xxxx

§20

Xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx, hradí stát (xxxxxxxxx xxxxxx), nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §8 odst. 2, §14 xxxx. 4, §22 xxxx §23.

§21

Za úkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx není zavázán xxxx služebním postavením, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 a 2 zákona xx xxx 28. xxxxxx 1929, x. 114 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx praxe.

§22

(1) Xxxxxxx isolace xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 3) x náklady povinného xxxxxx (§9 x. 12), xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§16 odst. 1) xxxxx isolovaný (xxxxxx), xxxxxx-xx třetí osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Ošetřovací xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1 x 4), hradí xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxx povinen nositel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úhradu xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nemoc xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. X č. 1 xx 7, 14, 22 x 23, xxxx osoba podezřelá x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx choroboplodných xxxxxxx, hradí xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx okresního národního xxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 5,

x) náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 2),

x) zřizovací x xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx sloužící x potírání x xxxxxxxx přenosných nemocí (§17 xxxx. 3).

§24

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx finančně xxxxxx xxxxx výpomoc xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx provedením opatření xxxxx §12 odst. 5, §16 xxxx. 2 xxxx §17 xxxx. 3.

§25

Náhrada xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx (zdravotní správa) xxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nepřesahuje částku 72.000 Xxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxx x 3.600 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxx.

(2) Ušlý xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 36.000 Kčs. Částka 36.000 Xxx se xxxxxxx x 3.600 Xxx xx každého xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx proti osobě xxxxx, poskytne jí xxxx (zdravotní xxxxxx) xxxxx případný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xx ušlý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za předměty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, její xxxx, xxxxx i okruh xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§27

Přihlášení xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§25) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx desinfekci (§26) je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx 15 xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Písemný xxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx (§18) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx a zaopatřovací xxxxx xxx xxxxx xxxxx při potlačování xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stal-li xx xxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx činný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxx ohlásiti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxx finančním xxxxxx XX. xxxxxxx xx xxxxxx pokladny xxxxxxxxx plat a xxxxxx-xx, xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plat. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx Xx), 4. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx "x". Zaopatřovací xxxx xxxx u xxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxx veterináře xxxxxx xxxxxx ve výši 25 % příslušné xxxxxxxx základny. X xxxxxxxx platí xxx xxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výdělku, poskytne xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem XX. xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx odpočivný xxxx, x zemřel-li, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovací xxxx. Xxxxxxxxx platy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxx III. xxxxxxx xxxxxxxx, stupeň 9. X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x úmrtného obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o veřejnoprávním xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx odpočivné (zaopatřovací) xxxxx xxxx důchody xxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§29

Infekční xxxxxxxx. Xxxxxx x náhrady

(1) Lékařům, xxxxxxxxxxx, ošetřovatelům a xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přenosných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxx potlačování přenosných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx poskytnouti osobám xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oměnu za xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, které vedlo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přesahují-li úkony xxxx xxxxxxxxx x §§2, 3 x x odstavci 1 xxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranným opatřením xxxxx ustanovení §§7 xx 17, meze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx přiměřenou náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx úkony, x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxx V

Všeobecná xxxxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxx lékaři xxxxxxxxx a zemských xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví), xxxxx x xxxxxx x osobním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx xxxxx něho.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prováděním xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx lékaře (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Epidemičtí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (odstavec 1).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, upraví xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službě.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povahy xxxx.

(2) Ministr (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva), který xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Československé ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví xxx x Úradnom xxxxxxxx.

§32

Činiti opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx přestupek pokutou xx 5.000 Kčs xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 14 xxx, xxx

1. neučiní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx §6 odst. 1, 3 nebo 4.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx ochranným opatřením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 17 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokutou do 25.000 Xxx nebo xxxxxxx na svobodě xx 3 měsíců.

(3) Xxxx-xx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx pokuta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx, xx kterými xxxx nakládáno v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx státní xxxxxxxx, x xx x když pachatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx VII

Ustanovení xxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx případě použitelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx. Zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):

1. xxxxxxxxxx §§28 xx 35, 37, 38, 80 xx 89 zák. xx. XXX/1876 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných,

2. xxx. xx. X/1886, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx ze xxx 14. xxxxx 1913, x. 67 x. x., x zamezení x potlačení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx,

4. vládního xxxxxxxx ze dne 17. xxxxx 1941, x. 254 Sb., x potírání přenosných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 30. xxxxxxxx 1944, č. 290 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zůstává xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):

1. xxxxxxxxxx §316 xxx. xx. X/1878 (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxx §§99 xx 101 xxx. xx. XX/1879 (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxx §393 tr. x. ve xxxxx §49 zákona x. 67/1913 ř. x.,

4. xxxxxxxxxx §108 odst. 2 a §124 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xx xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1942, x. 367 Sb., x xxxxxxxx desinfektorech.

§36

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vyhlášení; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 60/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 60/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1955 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.1955.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.