Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.08.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi

60/48 Sb.

Část I. - Hlášení přenosných nemocí
Nemoci povinné hlášením §1
Osoby k hlášení povinné. Způsob hlášení §2
Povinnost přivolati lékaře §3
Část II. - Vyšetření nemoci §4 §5 §6
Část III. - Ochranná opatření
Ochranná opatření prováděná zemskými národními výbory (na Slovensku pověřenectvem zdravotnictví) a ministerstvem zdravotnictví §7
Ochranná opatření prováděná okresním národním výborem. Všeobecná opatření §8 §9
Opatření pro jednotlivé případy §10
Isolace §11 §12
Zákaz výkonu povolání §13
Opatření ohledně osob vyměšujících choroboplodné zárodky §14
Označování domů a bytů §15
Desinfekce §16
Ochranná opatření prováděná místním národním výborem §17
Rozhodnutí národních výborů a jejich výkon §18 §19
Část IV. - Náhrada nákladů a škod §20 §21 §22 §23 §24
Náhrada ušlého výdělku §25
Náhrada za škody způsobené desinfekcí §26
Přihlášení nároku §27
Odpočivné a zaopatřovací platy pro osoby činné při potlačování přenosných nemocí §28
Infekční přídavek. Odměny a náhrady §29
Část V. - Všeobecná ustanovení §30 §31 §32
Část VI. - Ustanovení trestní §33 §34
Část VII. - Ustanovení závěrečná §35 §36
XXXXX
xx xxx 20. xxxxxx 1948
o potírání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Část X.
Xxxxxxx přenosných nemocí
§1
Nemoci xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Podle xxxxxx zákona jest xxxxxxx:
X. Xxxxx xxxxxxxxxx, podezření x xxxxxxxxxx x úmrtí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx (xxxxx),
3. mor (xxxxxx),
4. neštovice (xxxxxxx),
5. papoušcí xxxxx (xxxxxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx (typhus xxxxxxxxxxxxxx) x jiné snadno xxxxxxxx rickettsiosy,
7. xxxxx zimnice (xxxxxx xxxxx),
8. Bangova xxxxx,
9. xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx),
10. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx epidemica),
11. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x po xxxxxxx (xxxxxx post xxxxxx et xxxx xxxxxxx),
12. xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, gastroenteritis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),
13. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
14. xxxxxxx a xxxxxxx onemocnění vyvolaná Xxxxxxxxxxxx,
15. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx i xxxxx xxx x xxxxxxxx),
16. xxxx xxxxxxxx (anthrax),
17. xxxxx (scarlatina),
18. xxxxxxxxx (xxxxxxx),
19. xxxxxxx,
20. xxxxxxxxxx,
21. tularemie,
22. xxx (xxxxxx abdominalis),
23. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx),
24. vozhřivka (xxxxxxx),
25. vrátivka (xxxxxx recurrens),
26. xxxxxxxxx (xxxxx),
27. Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxx),
28. epidemický xxxxx xxxxx (hepatitis xxxxxxxxx),
29. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (encephalitis xxxxxxxxx), jakož x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
30. xxxxxx (xxxxxxxxx),
31. xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
X. všechny xxxxxxxxxxxxx infekce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx mládeží x v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a jim xxxxxxxxx ústavech;
X. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxx zánětu xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx);
D. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze vztekliny xxxxxxxxxx zvířetem;
X. xxxxxx osobu, xxxxx, xxxx xx sama xxxxxxx, xxxxxxxx zárodky xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx;
X. každé onemocnění xxxxxxx x mikrosporií x osob
1. xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx ubytovaných,
3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx,
4. docházejících xx xxxx nebo xx místa, xxx xx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx výbor (xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) může xxxxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (x Xxxxxxx xxxxxxxx) xxx celý svůj xxxxx xxxx jen xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx určitých xxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x onemocnění x xxxxx xxx:
1. xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx),
3. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx),
4. xxxxxxxxxxx zánětu xxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. atypické xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví může xxxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x u xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí, vyžaduje-li xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx hlášeno podezření x onemocnění, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§2
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx hlášení
(1) Xxxxxxxx xxxx povinen:
x) x léčebných, xxxxxxxxxxxx x jim xxxxxxxxx xxxxxxxx, poradnách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo lékař, xxxxx xxx zastupuje,
x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx podobných ústavech xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx ho, xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx nemoc, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zárodků xxxx xxxxx xx přenosnou xxxxx.
(2) Hlášení xxxxx odstavce 1 xxxx povinen učiniti xxx každý veterinář, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx svého xxxxxxxx, že někdo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x poživatin, xxxxxxxxx, xxxxx slezinnou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vozhřivkou, xxxxxxx encefalomyelitidou, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podezřelým zvířetem.
(3) Hlášení jest xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxx. c). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Hlášení xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx obvodnímu (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, podezřelé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zárodky. Ve xxxxxxx x vlastním xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx. Xxxxxxx přenosných xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx hlásiti každou xxxxx bytu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby vyměšující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x těchto okolnostech xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x ústavu. Xxxx-xx xxxxx stižená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx zárodky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx býti xxxxxxxx xxx prodlení xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předepsané xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx domácnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
4. xxxxxxx xxxx správce veřejného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x takových xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxx, xxxxxx nebo jiných xxxxxxxx mají, xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 2, x. 2).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) u xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, č. 2 xx 4 x x odstavci 3 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemoc xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx.
Xxxx II.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§4
(1) Okresní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx podkladě došlých xxxxxxx (§§1 x 2) potřebná xxxxxxx x příčině, xxxxxxx x původu xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxx zdravotní součinnosti xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, jest třeba xx bezodkladně xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx místnímu xxxxxxxxx výboru, x xxxxx obvodu xxxxxxx xxxxx nebo podezření x xxxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí, xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx jejich xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx národním výborem, xxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxx x pátrání xx xxxxxx, xxxxxxxxx x nemoci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx uložena xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx při xxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domovní, x xxxx xxxxxxxxx poštovního x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx nemoci, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx prováděném podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx pitvě, xxxx xxxx přítomen xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx stižené xxxxxxxxx xxxxxx nebo podezřelé x takové nemoci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uvedené x §3, xxxx. 2 x 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3, xxxx. 2 x 3, x xxxxx, které xxxx býti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§11, xxxx. 1), xx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Část III.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxx národními xxxxxx (xx Slovensku pověřenectvem xxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx národní xxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxxxx) všechna potřebná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškerého xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx jeho skupin xxxxx přenosným xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx epidemie xxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), a může xxxxxxxx zemského xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, změniti xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx
Všeobecná opatření
§8
(1) Okresní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx slouží zásobování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx sloužící x odstranění xxxxxxx, xxxxxxx lidských x xxxxxxxxx výkalů.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx majitelům xxxx udržovatelům zařízení xxxxxxxxx x odstavci 1, aby xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklad xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx vznikne-li xxxxxxxxx, že taková xxxxx vypukla, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx ochranných opatření, x xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx případy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§9
Okresní xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx:
1. xxxxxxxx povinné xxxxxxxxx mrtvol xxxxxxx xxxxxxx,
2. naříditi xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x potravinami,
3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků,
4. xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx bydliště,
5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx se před xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx zdržovaly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx opatřiti xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxx s mrtvolami, xxxxxxx v osobním xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx povinnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx omeziti xxxxxx trhů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx všeho druhu, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx znovuotevření školy xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx školy,
9. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rybníků, xxxxx, vodních xxxx, xxxxxxxx, lázní, xxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx veřejnému xxxxxxx,
10. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx živočišných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osob, zemřelých xx přenosnou nemoc,
12. naříditi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí xxxxxxx léčení v xxxxxx nebo mimo xxxxx.
§10
Xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxx:
1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§§11 x 12),
2. xxxxxxxx xxxxxx uvedeným pod x. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§13),
3. xxxxxxxx potřebná opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxx vyměšujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14),
4. xxxxxxxx xxxxxxxx bytů x xxxx, ve xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nemoc, xx xxxxxxx naříditi xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx (§15),
5. xxxxxxxx xxxxxxxxx desinfekce xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a předmětů, xxxxx mohou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§16).
Xxxxxxx
§11
(1) Osoby stižené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podezřelé x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kočovné xxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx omezení xx volbě xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx též xxxxx xxxxxx. X provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, po předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx (na Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx vhodném xxxxxx. Xxxxxxx národní xxxxx xxxx však xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nemocný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x nemocnému mají xxxxx osoby, xxxxx xx ošetřují, x xxxxx xxxxxxx x §6, odst. 1. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výjimečně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyřízení neodkladných xxxx. Tyto xxxxx xxxx zachovávati všechna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxx isolovány x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx, podezřelý x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, nebo xxxxxxx-xx se tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nařídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx isolaci x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ústavu.
(5) Xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1, xxxx. A, x. 1 až 7, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 28 x 30 x xxxx podezřelých x xxxxxx nemocí xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x tomu účelu xxxxxxx xxxxxxxx.
§13
Zákaz xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyhlásí x Xxxxxxx listě republiky Xxxxxxxxxxxxxx, zakázati xxxxxx xxxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci, xxxxx xxxx částečně xxxxx xxxxxxxx nebo činnosti, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§14
Opatření xxxxxxx osob vyměšujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stálému xxxxxxx úředního lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x nepřímém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ošetřují, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Osoby takové xxxxxxx býti xxxxxxxxxx xxx při trhání x xxxxxx xxxxx, xxx xxx sběru xxxxxxx plodin (jahod, xxxxx, xxxxxxxx x xxx.) x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Okresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx níž je xxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zárodků xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Státní zdravotní xxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domu, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí. Xxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx domu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx důchody xxxxxx osob (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) spolu x ročními xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx výdělku) xxxx povinných je xxxxxx přesahují xxxxxx 72.000 Xxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx. Xxxxxx 72.000 Xxx xx xxxxxxx o 3.600 Xxx xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxx xx má xxxxx nájemné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx jim xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2), nařídí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§12).
§15
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
(1) Xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx přenosnou xxxxxx, xxxx býti, xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx národní xxxxx může xxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx, ve kterých xx xxxxxxx osoby xxxxxxx přenosnou xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx okresní xxxxxxx xxxxx naříditi úplné xxxx částečné xxxxxxxxx xxxx a budov. Xxxxxxxxxx vyklizených xxxx x budov xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx
(1) Nemocný xxxx xxxxx, která x xxxx pečuje, xxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx běžnou desinfekci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxx, je-li xxxxxxxx xxxx zemře-li, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x vyhlásí v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxxxxxxx, že některé xxxx, místnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo některé xxxxxxxx xxxxxxx zárodky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Nemůže-li xxxx provedena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo xx-xx x poměru x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladná, xxxxxx xxxxxxx národní výbor xxxxxx xxxxxxx.
§17
Ochranná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborem
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx desinfekci (§16, xxxx. 2) x desinfekci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxxxx ustanovení §16, xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem (§§8 xx 10).
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obvodního (xxxxxxxx, městského) lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, potřebná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§§810) a xxxx x nich neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxx zřizovati x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přidržeti x xxxx, aby xx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výkon
(1) Xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, (§17, xxxx. 1 x 2) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústně x x přítomnosti xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§11 xx 13 x §14, xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxx písemně x xxxxxxxx stranám. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx též xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Odvolání x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx odkladný xxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxx §§8 xx 18 xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Část XX.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
§20
Náklady x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx něho, hradí xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §8, xxxx. 2, §14, xxxx. 4, §22 xxxx §23.
§21
Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3, odst. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx zavázán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §11, xxxx. 1 a 2 xxxxxx xx dne 28. června 1929, x. 114 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxxx.
§22
(1) Xxxxxxx isolace xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§12, xxxx. 2 x 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9, x. 12), xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§16, xxxx. 1) hradí xxxxxxxxx (xxxxxx), nejsou-li xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovati ošetřování (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, isolovaných x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§12, xxxx. 1 x 4), xxxxx xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxx vzešlých.
(3) Xxxx-xx isolována x xxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx vhodném xxxxxx xxxxx, která onemocněla xxxx xx xxxxxxxxx x onemocnění na xxxxx uvedenou x §1, xxxx. 1, xxxx. A, č. 1 xx 7, 14, 22 a 23, xxxx osoba xxxxxxxxx z jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z vyměšování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hradí xxxx (zdravotní xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx x xxxx xxxx, bez xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxx, provede-li xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx národního výboru xxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12, xxxx. 5,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16, xxxx. 2),
x) zřizovací x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí (§17, xxxx. 3).
§24
Vzniknou-li xxxx rozšiřují-li xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvy xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle §12, xxxx. 5, §16 odst. 2 xxxx §17, odst. 3.
§25
Xxxxxxx xxxxxx výdělku
(1) Xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výdělek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx a provedených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důchodem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx x 3.600 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxx nepřesahuje xxxxx x případným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 36.000 Xxx. Xxxxxx 36.000 Xxx xx zvyšuje x 3.600 Xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx oprávněné xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx doplněk na xxxx uvedenou v xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx výdělek, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx poměry postiženého, xxxx xxxxx nařízením.
§26
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xx předměty, xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, její xxxx, xxxxx x okruh xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxx přísluší xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, určí xxxxx xxxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxx xxxxxx
Nárok xx xxxxxxx ušlého výdělku (§25) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§26) je xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 60 xxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx desinfekci (xxxxxxx předmětu) x xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 15 xxx poté, co xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx okresního národního xxxxxx (§18) x xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx činné xxx xxxxxxxxxxx přenosných xxxxxx
(1) Stal-li xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činný xxx potlačování přenosné xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx, poskytne mu xxxxxx národní výbor (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxxx xx státní pokladny xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx-xx, xxxx oprávněným xxxxxxxxxx zaopatřovací plat. Xxxxxxxxx platy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby (xxxxxxxx xxxxx Xx), 4. xxxxxxx stupnice, stupně "x". Xxxxxxxxxxxx plat xxxx x xxxxx 50 % pensijní xxxxxxxx x x xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemřelého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx základny. X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odpočivných (zaopatřovacích) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx státních xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výbor (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxx finančním úřadem XX. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x zemřel-li, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Odpočivné xxxxx se xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 9. V xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx a úmrtného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx, xxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozůstalým xxxxxx xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx určené x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxx xx na výměru xxx xxxxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxx xxxxxxxx. Odměny x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx infekční xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přídavku a xxxxxxx jeho výši.
(2) Xxxx (zdravotní xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx opatření podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx potlačení xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v §§2, 3 x v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 17, xxxx xxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a to x vedle xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2.
Xxxx V.
Xxxxxxxxx ustanovení
§30
(1) Úředními xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okresních x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxx x osobním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x opatření xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx úředního xxxxxx (xxxxxxxx 1).
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službě.
§31
(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx pro Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, který xx xx případě xxxxxxx xx zúčstněnými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Vyjádření xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx vykonává svou xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva), xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx ministra (ministerstva) xxxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxx republiky Československé xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectvo) zdravotnictví xxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.
§32
Činiti xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obrany.
Xxxx VI.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx národním xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 5.000 Xxx xxxx trestem xx xxxxxxx xx 14 xxx, xxx
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,
2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx §6, xxxx. 1, 3 xxxx 4.
(2) Xxx xx nepodrobí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 17 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem pro xxxxxxx přestupek, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokutou xx 25.000 Xxx xxxx trestem na xxxxxxx do 3 xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě xx 3 xxxxxx.
§34
Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pokladny, x xx x xxxx pachatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Část VII.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§35
(1) Zrušuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):
1. xxxxxxxxxx §§28 xx 35, 37, 38, 80 xx 89 xxx. xx. XXX/1876 x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxx. xx. X/1886, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nemoci trachom,
3. xxxxxx ze xxx 14. xxxxx 1913, č. 67 x. x., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x odstavci 2 stanoveno xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1941, č. 254 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. xxxxxxxx 1944, x. 290 Sb., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (použivatelnost):
1. xxxxxxxxxx §316 zák. xx. V/1878 (xxxxxxx xxxxx x zločinech x xxxxxxxxx),
2. xxxxxxxxxx §§99 xx 101 zák. čl. XX/1879 (trestní xxxxx x xxxxxxxxxxx),
3. xxxxxxxxxx §393 tr. x. xx znění §49 xxxxxx x. 67/1913 x. x.,
4. ustanovení §108, xxxx. 2 x §124, xxxx. 2, xxxx. x) zákona xx xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx),
5. xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1942, č. 367 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§36
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx se zúčastněnými xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Informace
Právní xxxxxxx x. 60/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.
Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 60/48 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/55 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1955.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.