Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.08.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.05.1948 do 30.08.1955.


Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi

60/1948 Sb.

Zákon

Část I - Hlášení přenosných nemocí

Nemoci povinné hlášením §1

Osoby k hlášení povinné. Způsob hlášení §2

Povinnost přivolati lékaře §3

Část II - Vyšetření nemoci §4 §5 §6

Část III - Ochranná opatření

Ochranná opatření prováděná zemskými národními výbory (na Slovensku pověřenectvem zdravotnictví) a ministerstvem zdravotnictví §7

Ochranná opatření prováděná okresním národním výborem

Všeobecná opatření §8 §9

Opatření pro jednotlivé případy §10

Isolace §11 §12

Zákaz výkonu povolání §13

Opatření ohledně osob vyměšujících choroboplodné zárodky §14

Označování domů a bytů §15

Desinfekce §16

Ochranná opatření prováděná místním národním výborem §17

Rozhodnutí národních výborů a jejich výkon §18 §19

Část IV - Náhrada nákladů a škod §20 §21 §22 §23 §24

Náhrada ušlého výdělku §25

Náhrada za škody způsobené desinfekcí §26

Přihlášení nároku §27

Odpočivné a zaopatřovací platy pro osoby činné při potlačování přenosných nemocí §28

Infekční přídavek. Odměny a náhrady §29

Část V - Všeobecná ustanovení §30 §31 §32

Část VI - Ustanovení trestní §33 §34

Část VII - Ustanovení závěrečná §35 §36

INFORMACE

60

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxx 1948

x xxxxxxxx xxxxxx přenosných xx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxx hlášením

(1) Xxxxx xxxxxx zákona xxxx hlásiti:

A. Xxxxx xxxxxxxxxx, podezření x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx (lepra),

3. xxx (xxxxxx),

4. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

5. xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx (typhus xxxxxxxxxxxxxx) x jiné snadno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx),

8. Xxxxxxx nemoc,

9. xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx),

10. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (poliomyelitis xxxxxxxxx),

11. xxxxxxx omladnic xx xxxxxx a xx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx abortum),

12. xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx (botulismus, gastroenteritis xxxxxxxxxx xxxxxxx původu),

13. xxxxxxxxxxxxx nákaza (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

14. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Salmonellami,

15. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxx jde o xxxxxxxx),

16. xxxx slezinná (xxxxxxx),

17. spála (scarlatina),

18. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

19. xxxxxxx,

20. xxxxxxxxxx,

21. xxxxxxxxx,

22. xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx),

23. přenosná xxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

24. xxxxxxxxx (xxxxxxx),

25. xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx),

26. vzteklina (xxxxx),

27. Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxx),

28. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

29. xxxxxxxxxx zánět xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x xx člověka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

30. xxxxxx (xxxxxxxxx),

31. xxxxx xxxxxxx (leptospirosis xxxxxxxxxxxxx);

X. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infekce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cest, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxx podobných ústavech;

C. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx pneumonii);

D. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

X. každou xxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, vyměšuje xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx, tyfu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

X. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx

1. xxxxxxxxxxx xx x lázeňských xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx ubytovaných,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a zařízeních x větším xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxx.

(2) Zemský xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) může xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx listě republiky Xxxxxxxxxxxxxx (v Xxxxxxx xxxxxxxx) pro xxxx xxxx obvod xxxx xxx xxx určitá xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx a xxxxx xxx:

1. xxxxxxx,

2. planých xxxxxxxxxxx (varicella),

3. spalničkách (xxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxx zánětu xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx pneumonii.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví může xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě republiky Xxxxxxxxxxxxxx povinné hlášení xxxxx odstavce 1 x u jiných xxxxxxxxxx nemocí, xxxxxxxx-xx xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx podezření odvolati.

(5) Xxxxxxxx tuberkulosy x xxxxxxxxxx nemocí upravují xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx povinen:

a) x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jim xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékař xxxx lékař, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, vězeňských x xxx podobných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li xx, xxxxxxxxxx lékař,

c) jinak xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, podezření x nemoci, vyměšování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Hlášení xxxxx xxxxxxxx 1 jest xxxxxxx učiniti xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x onemocnění papoušcí xxxxxx, Bangovou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx infekcí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vozhřivkou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx kousnut xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx podati xxx xxxxx xxxxxxxxxx případ xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Československé.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx národnímu výboru x státnímu xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx) osoby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hlášení přenosných xxxxxx u xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijetím xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podezřelého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx x propuštění x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx propuštěna x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx prodlení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x učiniti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. osoby, xxxxx xxxxxxxx nemocného,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx spolubydlící,

3. xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud onemocněly xxxxx, které xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x osoby xxx ubytované, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přednosta xxxxxxxxxx (odstavec 2 x. 2).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) u xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x. 2 xx 4 x x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí xx xxxxxxxxx nemoc xxxx podezření z xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ihned xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§§1 x 2) xxxxxxxx šetření x xxxxxxx, způsobu x xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx veřejné správy, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ústavy xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a sděliti xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx obvodu vznikla xxxxx xxxx xxxxxxxxx x nákazy.

§5

Xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx směrnice xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přenosných nemocí, xxx zacházení x xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Zdravotnické xxxxx xxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx nemoci, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx je uložena xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, jakož x šetřiti zákonných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobní, xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx naříditi xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx lékař.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemocí xxxx podezřelé z xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 a 3, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx nemoci.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, kromě osob xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 a 3, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx úředního xxxxxx (§11 xxxx. 1), xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x vyšetření.

Část XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemskými xxxxxxxxx xxxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) všechna xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxxxx očkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obyvatelstva určitého xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx kdykoli xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, změniti xxxx xxxxxxx.

Ochranná opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem

Všeobecná xxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stálý xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x užitkovou xxxxx, xxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uložiti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx taková xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx příkazy a xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Všeobecná xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx svůj obvod xxxx jeho části xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. naříditi xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x jinakém xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zejména x potravinami,

3. zakázati xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků,

4. xxxxxxx na nejmenší xxxx xxxxx obyvatel xxxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxx xxxxxx bydliště,

5. xxxxxxxx xxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které se xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx zdržovaly x místech postižených xxxxxxxxx nemocí; xxx xxxxx hlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx osobám, xxxxx xxx výkonu svého xxxxxxxx přicházejí do xxxxx s osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování proti xxxxxxxxx nemocem,

8. naříditi xxxxxxxx xxxx, zakázati xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a jiných xxxxxxx, při nichž xx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxxxxxxxx školy provede xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, jezer, vodních xxxx, vodovodů, lázní, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx veřejnému xxxxxxx,

10. xxxxxxxx obyvatelstvu xxxxxx živočišných xxxxxx, xxxxx přispívají x xxxxxxx šíření přenosných xxxxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a pohřbívání xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nemoc,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosnou xxxxxx povinné xxxxxx x ústavu xxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podezřelým x xxxxxx nemoci xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx isolaci xxxx jiným xxxxxxxx x osobním xxxxx (§§11 x 12),

2. xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx x. 1 xxxxx xxxx částečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolání (§13),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14),

4. xxxxxxxx xxxxxxxx bytů x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx přenosná xxxxx, xx případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx a domů (§15),

5. naříditi provedení xxxxxxxxxx xxxx, místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§16).

Xxxxxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemocí x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékaře. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx omezením x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, které provozují xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx zvyku xxxxxxx život, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místa xxxxxx x xxxxx pracovního.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx si xxxxxxx xxxxxxx výbor, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví), xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povoliti xxxxxxx x bytě, xx-xx xxxxxxxxxxx, že budou xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavcích 2 x 3.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx provedena xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xx styku x xxxxxx xxxxxxx x xxx bylo xxxxxxxx další rozšíření xxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 1. Xxxx xxxx býti xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx osobám, jejichž xxxxx x nemocným xxxxxxxx vyřízení neodkladných xxxx. Xxxx xxxxx xxxx zachovávati xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx podezřelá z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx býti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx nemocný, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx styku, xxxxxxx xxxxxxxxx v bytě, xxxx xxxxxxx-xx xx xxx, že vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx ústavu.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x §1 odst. 1 xxxx. A x. 1 xx 7, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 28 x 30 a xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx nemocí xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze vozy x xxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Zákaz xxxxxx povolání

Okresní xxxxxxx xxxxx může xxxxx směrnice, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyhlásí x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, zakázati osobám xxxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxxxx choroboplodné zárodky

(1) Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxx vyměšujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stálému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxx býti činny xxx přímém i xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovávají, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oběhu. Xxxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx lesních xxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxx.) x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxx xx xxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx choroboplodných xxxxxxx xxxxxxx ohroženo, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně úřední xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx xxxx lékaři, xxxxxxx závodní xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníku xxxx, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, provedl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník domu x nájemníci xxxx, xxxxx xxxxx důchody xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx výdělku) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx povinných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 72.000 Xxx x xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetku. Xxxxxx 72.000 Kčs xx zvyšuje x 3.600 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx výživu. Xxxxxx xxxxxxxxx se xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx se má xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx nájemného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx používaných.

(5) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx jim xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výbor, xxx xx podrobily xxxxxxx (§12).

§15

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Domy x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx býti, xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Okresní xxxxxxx xxxxx může naříditi, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx domy a xxxx, xx kterých xx zdržují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemocí, xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxxx, nebo osoby xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx nákazy.

(2) Vyžaduje-li xxxx účinné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx býti xxxxxxxxx opatřeno xxxxxxxxx xxxxxxxx ubytování.

§16

Xxxxxxxxxx

(1) Nemocný xxxx xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změní-li osoba xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx domy, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přenosné nemoci, xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxx xx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx nařízenou xxxxxxxx národním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx x dozírá xx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem (§§8 xx 10).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (obecního, xxxxxxxxx) xxxxxx naříditi xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxxx k zamezení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§§8 xx 10) x podá x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx. Xxxxxxx národní xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kdykoli doplniti, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném okresním xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx postaraly x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, (§17 xxxx. 1 x 2) xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústně x v xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle ustanovení §§11 xx 13 x §14 xxxx. 2 xxxx býti xxxxxx xxxx xxxxxxx x doručena xxxxxxx. Xxxxxx mohou žádati, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Opatření xxxxx §§8 xx 18 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

§20

Xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, hradí stát (xxxxxxxxx správa), nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2, §14 xxxx. 4, §22 xxxx §23.

§21

Za úkon xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxx xxxx služebním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 a 2 zákona ze xxx 28. června 1929, č. 114 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9 č. 12), xxxxx x xxxxxxx běžné desinfekce (§16 xxxx. 1) xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovati xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx výlohy xxxx stižených přenosnou xxxxxx, isolovaných x xxxxxxxx příkazu v xxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxx ústavu (§12 xxxx. 1 a 4), xxxxx stát (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřování xxxx úhradu xxxxxxx xxx vzešlých.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx podezřelá x xxxxxxxxxx xx nemoc xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. X x. 1 xx 7, 14, 22 a 23, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxx xxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx též, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dobrovolně.

§23

Xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx z vlastních xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 5,

x) náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 2),

x) zřizovací x xxxxxxxxx náklady xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx přenosných xxxxxx (§17 xxxx. 3).

§24

Xxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxx xxxxxx obcím xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které obcím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5, §16 xxxx. 2 nebo §17 xxxx. 3.

§25

Náhrada xxxxxx výdělku

(1) Xxxx (zdravotní xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochranných opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s důchodem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 72.000 Kčs. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x 3.600 Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Ušlý xxxxxxxx xxxxxxx xx nahradí x celé xxxx, xxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poškozeného částku 36.000 Kčs. Částka 36.000 Xxx se xxxxxxx x 3.600 Xxx xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx nárok xx výživu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx proti xxxxx xxxxx, poskytne xx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx míru uvedenou x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xx ušlý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx nařízením.

§26

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx za předměty, xxxxx xxxx při xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, její výši, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx, xxxxxx přísluší xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx (§25) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při desinfekci (§26) je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx předmětu) a xxxxxxx-xx xxx osoba xxxxxxx přenosnou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx do 15 xxx xxxx, xx xxxxxxxx pominula, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxxx xxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx (§18) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nedodržení.

§28

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxxxx xxx potlačování xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx veterinář xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxxxxxxxx) x dohodě x příslušným finančním xxxxxx XX. stolice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx-xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatřovací xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx Xx), 4. xxxxxxx xxxxxxxx, stupně "x". Xxxxxxxxxxxx plat xxxx x vdovy 50 % xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemřelého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx a úmrtného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx státních úředníků.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiná osoba xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx nutno xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plat, x xxxxxx-xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx platy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx III. xxxxxxx xxxxxxxx, stupeň 9. V xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů x úmrtného obdobně xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 nepřísluší, xxxxx xxxxxx xxx uvedeným xxxx xxxxxx oprávněým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx odpočivné (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx určené x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xx xx výměru xxx stanovenou.

§29

Infekční xxxxxxxx. Odměny x náhrady

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ošetřovatelům a xxxxx osobám zaměstnaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx potlačování přenosných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx výši.

(2) Xxxx (xxxxxxxxx správa) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx vedlo x rychlému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přesahují-li úkony xxxx uvedených x §§2, 3 x x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx opatřením xxxxx ustanovení §§7 xx 17, meze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxx, x xx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxx V

Všeobecná xxxxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxx lékaři xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví), xxxxx x lékaři x xxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx státní zdravotní xxxxxx xxxxx, vyžaduje-li xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prováděním xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx jiné xxx xxxxxx lékaře (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Epidemičtí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx ustanovených xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví všeobecně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou xxx, xxxxx tak xxx Xxxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxx pověřenci (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx býti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povahy xxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), který xx xxx tom xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) zdravotnictví.

(3) Vyhlášky xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zdravotnictví xxx x Xxxxxxx vestníku.

§32

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx vojenské xxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě x ministrem xxxxxxx xxxxxx.

Část XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx přestupek xxxxxxx xx 5.000 Kčs xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx 14 xxx, xxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx hlášení xxxxx ustanovení §2 xxxx předpisů vydaných xxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx §6 xxxx. 1, 3 xxxx 4.

(2) Kdo xx xxxxxxxxx ochranným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 17 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, pokutou xx 25.000 Kčs xxxx xxxxxxx xx svobodě xx 3 xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx zavinění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 3 měsíců.

§34

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nakládáno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odsouzen.

Část XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odporujících xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxx platnost (xxxxxxxxxxxxxx):

1. ustanovení §§28 xx 35, 37, 38, 80 xx 89 zák. xx. XXX/1876 o uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx podle xxxx vydaných,

2. xxx. xx. V/1886, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx nemoci xxxxxxx,

3. xxxxxx xx xxx 14. xxxxx 1913, x. 67 ř. x., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxx,

4. vládního xxxxxxxx ze xxx 17. xxxxx 1941, x. 254 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 30. prosince 1944, x. 290 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx):

1. ustanovení §316 xxx. xx. X/1878 (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxx §§99 xx 101 xxx. xx. XX/1879 (trestní xxxxx x xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxx §393 xx. x. xx xxxxx §49 xxxxxx č. 67/1913 x. z.,

4. xxxxxxxxxx §108 xxxx. 2 x §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 1937, č. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákona),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 25. xxxxx 1942, x. 367 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Plojhar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 60/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.5.1948.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 60/1948 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1955 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1955.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.