Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1973.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.1948 do 31.03.1973.


Zákon o státní podpoře novomanželům

56/48 Sb.

Účel podpory §1
Podmínky poskytnutí podpory §2
Způsob podpory §3
Státní záruka §4 §5 §6
Státní příspěvek §7 §8 §9
Řízení §10
Povinnosti manželů §11 §12 §13 §14 §15 §16
Trestní ustanovení §17
Ustanovení všeobecná a závěrečná §18 §19 §20 §21 §22 §23
XXXXX
xx xxx 25. xxxxxx 1948
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxx xxxxxxx
§1
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxx podání xxxxxxx x podporu (§10) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxx prostředky, xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věno xxxx xxxxxxxxx výbavu xxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnouti,
x) xxx dne xxxxxxxx xxxxxx neuplynuly xxxxx 2 xxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxx xxxx podpora xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx podmínkám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx. a) x x), xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx podpory xxxxxx účelné; jsou xx zejména osoby xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, notoričtí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx chorobou nebo xxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob xxxxxxx
§3
Podpora záleží
x) xx státní xxxxxx za xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxx xxxxxxxxx.
Státní xxxxxx
§4
(1) Xxxxxx xxxxxx záleží v xxx, že se xxxx, zastoupený ministerstvem xxxxxxxx péče, zaručí xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx z prodlení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx dlužník, ač xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, druhé xxxx, xxxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10) dlužníkovo xxxxxxxx.
§5
Státní xxxxxx xxx převzíti xxx xxxxxxxx,
1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx určeného na xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21,
2. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelnými čtvrtletními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx lednu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx splátky budou xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zápůjčka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx,
3. xxxxxxxxx-xx xx zápůjčka x xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx, posuzované xxxxx xxxxxx majetkových a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx žádosti, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 36.000 Xxx,
4. xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx míra xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zaručených xxxxxx, x
5. xxxxxx-xx se xxxxxxx, xx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápůjčku xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tom, xx
xx) dlužníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxx úpisem, xx xxxx upomenuti,
xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx zaručenou xxxxxxxx nebo její xxxx,
xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splatili xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx část,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xx jeho xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx dlužního xxxxx žádati xx xxxx splacení xxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) povolí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odklad xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx nejdéle 1 xxxx.
§6
Zaplatí-li xxxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx x zapůjčce xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx
§7
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §§8 x 9 na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zápůjčky xx xx jejího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").
(2) Xxxxx-xx xxxx, xx xxx xxx poskytnut státní xxxxxxxxx, xxxx úplným xxxxxxxxxx zaručené xxxxxxxx, xxxxxxx závazek xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx zemřelo, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx něž xxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§9
(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx věku, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx původní xxxx xxxxxxxx zápůjčky.
(2) Xx xxxxx xxxx narozené manželům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí, xxxxxxxxxxxxx xx narození xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, splácení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaručené zápůjčky.
(3) Xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxx původní výše, xxxxxxxx xxxx splácení xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Řízení
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí podpory xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx národnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s ministerstvy xxxxxxx a zdravotnictví xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx (§2). Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx k xxxxxxxxxx (§4).
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§11
X poskytnuté xxxxxxxx zápůjčky jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx x to x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx.
(2) Xx předměty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx šatstvo x osobní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužiti xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 nejvýše x 6 měsíců.
(3) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou jim x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx okresní xxxxxxx výbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče. Ministerstvo xxxxxxxx xxxx neposkytne xxx státní příspěvek (§7), xx případě xxxxx xxx xx xx část xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku (xxxx xxxxx) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx budou xxxxxxx xxxxxxx zaručenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§14
Manželé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx zápůjčky x prokázati xxxxxxxx xx výzvu okresnímu xxxxxxxxx výboru, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i x příslušenstvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx jejich xxxxxx.
§16
Manželé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx stát za xx xxxxxx z xxxxxx státní xxxxxx (§4).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
§17
Kdo x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nesprávní xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxxx xx rozhodnutí x poskytnutí podpory,
xxx použije xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx uvedeno v §12,
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaručené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaplacením xxxxx xxxx dá do xxxxxxx, xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §15 neohlásí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx něž xxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek,
xxxx xxxxxxxxx - xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx trestný - xxxxxxxx národním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokutou xx 10.000 Xxx xxxx vězením (xxxxxxxxx) xx 1 měsíce. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyměří xxxxxxx náhradní xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§18
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaručené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§19
Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, založené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soukromoprávními x nelze x xxxx xxxxxxxxxxx pořadem xxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxx, jsou osvobozeny xx xxxxxxxx x xxxxx xx úřední xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§7 xx 9 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§21
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovati xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.
§22
Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvům, xxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx.
§23
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými ministry.
Xx. Xxxxx x. x.
Gottwald x. r.
Xxxxx x. r.
Dr. Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 56/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn a xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 56/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/73 Sb. x účinností xx 1.4.1973.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.