Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.1948.


Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů

52/48 Sb.

Uplatňování priority §1
Prodloužení lhůt §2
Odklad povinnosti k provádění vynálezu §3
Vliv ustanovení §§1 a 2 na práva třetích osob §4
Cizinci §5
Roční poplatky zaplacené na účet československého státu v zahraničí §6
Vliv ustanovení §6 na práva třetích osob §7 §8
ZÁKON
xx xxx 11. xxxxxx 1948
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:
§1
Uplatňování xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x oboru ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 4 Pařížské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxxxx x neuplynuly do 29. xxxx 1938 xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 x) xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1932, x. 26 Xx. x roku 1933, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vynálezů, xx podkladě své xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x době xx 5. května 1945 xx xxxxxxx xxxx xxx xxx počátku xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx uplatniti xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx přihlášce vzorku x xxxxxxx xxxxxxxx x živnostenské xxxxxx xxxxx zákona ze xxx 7. xxxxxxxx 1858, x. 237 x. z., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxx-xx xxxxxx přihlášen x xxxx xxx xxx 1. xxxxx 1940 do dne 4. května 1945 xxxxxx. X žádosti x přiznání priority xxxx býti xxxxxxx xxxxx a místo xxxxxxxxxx vzorku x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx 5. xxxxxx 1945 xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx uplatniti xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx podána xxxxxxx přihláška, xxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx způsobem.
§2
Xxxxxxxxxxx xxxx
Lhůty xxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx
a) pro xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx přihlášek a x patentů, nabytých xx dni 30. xxxx 1938 xxxx xx tomto xxx, xxxxx
b) xxx xxxxxxx práv, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx býti nabyto xx dni 29. xxxx 1938 xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxx 1947, xx prodlužují xx xxxxxxxx jednoho xxxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§3
Odklad xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx dnem 29. xxxx 1938 x xxxx 30. xxxxxx 1947 xx xxxxxxxxxxxx xx tříleté lhůty, xxxxxxxxx v §§21 x 27 xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §21, xxxx. 4 x §27 xxxxxxxxxx xxxxxx neplatí xx 30. xxxxxx 1949 xx patenty, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 1938.
§4
Xxxx xxxxxxxxxx §§1 a 2 xx xxxxx xxxxxxx osob
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívati xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx platnosti podle xxxxxxxxxx §2, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky x xxxx xx xxxxxx patentu xx 31. xxxxxxxx 1946, xxxx xxxxx x xxxx xxxx učinily xxxxxxxx, jichž je x xxxxxxxx užívání xxxxx, jsou oprávněny xxxxxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx x potřebám xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dílnách. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vynález x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky xxxx xxxx 29. xxxx 1938 x xxxx 1. ledna 1946, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejímž předmětem xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx s použitím xxxxxx podle §1, xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x když xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx započetí xxxxxxx xxxx zabráněno xxxxxx.
§5
Xxxxxxx
(1) Pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 1, 4 a 5 x §§2 x 3 xxx xxxxx, pokud xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchodní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx československým v xxxxxxxx stejné úlevy.
(2) Xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, na Slovensku xxx x Úradnom xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx československého státu x xxxxxxxxx
(1) Xxxxx poplatky za xxxxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxx po xxx 29. xxxx 1938 x byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1945 na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx pokládají za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x když xxxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx x cizí xxxx, xx pokládají za xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx, xxxxxxxx byly provedeny xxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx placení.
§7
Xxxx xxxxxxxxxx §6 xx xxxxx třetích xxxx
(1) Xxxxxx, jež xxxxxx x době xxx dne, kterým xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx ustanovení §6, odst. 1, xxx xxx nezaplacení xxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx, do dne 31. prosince 1946 xxxxxxxx patentu x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxx xxxxxxxx patentu, xxxxx však xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uplatniti xxxx majiteli patentu xxxxx na to, xxx xxx propůjčil xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, stanoví xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx úřad x Xxxxx v xxxxxx, o xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 500,- Xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx 700,- Xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §116, xxxx. 3, xxxx druhé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxx 1948; provede xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.
Xx. Xxxxx v. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 52/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.2.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn a xxxxxxxxx.
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.