Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.1948 do 25.09.1955.


Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)

47/1948 Sb.

Zákon

Hlava I - Ustanovení všeobecná

Technicko-hospodářské úpravy pozemků §1

Scelovací (upravovací) orgány a úřady §2

Oblastní komise §3

Zemská komise §4

Členství v oblastní (zemské) komisi §5

Ustanovování úředníků §6

Poradní sbor §7

Obvod působnosti oblastních (zemských) komisí §8

Scelovací (upravovací) družstva §9

Stanovy scelovacího družstva §10

Orgány scelovacího družstva §11

Působnost orgánů scelovacího družstva §12

Úprava podrobností o scelovacích družstvech §13

Dozor nad scelovacími družstvy §14

Zánik scelovacího družstva §15

Zahájení řízení o pozemkové úpravě §16

Schválení návrhu na zahájení pozemkových úprav §17

Pozvání k místnímu šetření §18

Místní šetření §19

Hlasování o utvoření scelovacího družstva §20

Rozhodnutí o zahájení pozemkové úpravy §21

Rozsah působnosti scelovacích (upravovacích) orgánů a úřadů §22

Prohlášení učiněná za řízení §23

Závaznost nového právního stavu pro právní nástupce §24

Zatímní výkon práv a vedení exekuce §25

Vykonatelnost pravoplatných rozhodnutí §26

Osvobození od poplatků a dávek §27

Poskytování operátů scelovacím orgánům §28

Náhrada škody způsobené technickými pracemi §29

Ochrana památek, přírodních krás a krajinného rázu §30

Trestní pravomoc §31

Vyhlášky §32

Hlava II - Scelování pozemků §33 §34 §35 §36

Scelovací obvod. Změny obecních hranic a hranic katastrálních území §37

Dělení společenských pozemků při scelování §38

Společná zařízení §39

Společná pastva §40

Přímí účastníci a jejich nárok na náhradu §41 §42

Nepřímí účastníci §43

Služebnosti a reálná břemena §44

Úprava pachtu §45

Úprava společenské smlouvy a nájmu §46

Scelovací řízení §47

Řízení předběžné §48

Podklad pro předběžné řízení §49

Obchůzka hranic §50

Odhad (třídění) pozemků §51

Odhadní plán §52

Vyložení odhadního plánu a námitky proti němu §53

Úprava podrobností odhadu §54

Řízení hlavní §55

Projekt společných zařízení §56

Plošný příspěvek na společná zařízení §57

Námitky proti projektu společných zařízení §58

Všeobecné zásady pro nové rozdělení a vyslechnutí přání §59

Odevzdání náhradních pozemků do zatímního užívání §60

Scelovací plán §61

Vyložení scelovacího plánu a rozhodování o námitkách §62

Potvrzení scelovacího plánu §63

Provádění technických prací §64

Revise technických prací §65

Náprava chyb v řízení §66

Řízení závěrečné §67

Změna, oprava a založení pozemkové knihy a pozemkového katastru §68

Převody práv třetích osob §69

Scelovací náklady a jejich rozvrh §70

Náklady, které nesou jednotliví přímí účastníci sami §71

Vyložení rozvrhu scelovacích nákladů a námitky proti němu §72

Opatření prostředků na úhradu scelovacích nákladů; zajištění příslušných pohledávek na náhradních pozemcích §73

Udržování a správa společných zařízení §74

Zakončení scelovacího řízení §75

Státní záruka §76 §77 §78 §79 §80

Zvláštní příspěvek finanční správy §81

Získání pozemků ke scelovacím účelům §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89

Vyrovnávací řízení §90 §91 §92 §93

Hlava III - Zaokrouhlování (arondace) zemědělských pozemků a lesů §94 §95

Převod knihovně zapsaných práv a závazků §96 §97

Hlava IV - Dělení a úprava užívání i správy společenských pozemků §98

Hlava V - Ustanovení přechodná a závěrečná §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105

INFORMACE

47

ZÁKON

ze xxx 21. xxxxxx 1948

x některých xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx zákon)

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx úpravami xxxxxxx (§§34 a 35) xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (arondace) pozemků x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (enkláv) x xxxxxxxxxxx hranic, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx planin, se xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxx (xxxxxxxxx, komunikace xxx.), xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx (upravovací) xxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx zřizují tyto xxxxxx:

1. oblastní komise xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xx xxxxx zemskými xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x pozemkové reformy xx svou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx scelovacích xxxxx (§104 č. 2).

(3) Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx ministerstvo xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v X. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Oblastní xxxxxx xx skládá z xxxxxxxx x x xxxxxx dalších členů, xxx xxxxx okresní xxxxxxx výbor x xxxxxx xxxxxxxx komise xxx zastoupen xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx x sídle xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx oblastní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje ministr xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx výkonnými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okresními národními xxxxxx, na jejichž xxxxxxx okresy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx lesního xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx obeznámeného xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx oblastní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; x jmenování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členů.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bylo přítomno xxxxxxx dalších 5 xxxxx zastupujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx užšího výboru xxxx blíže vymezena xxxxxxxx řádem (§5 xxxx. 3). Xxxx xxxxx xxxxxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx z 5 xxxxx zastupujících okresní xxxxxxx xxxxxx, a xx jmenovaných xxxxx - odborníků xxxxxxxx xxxxxx.Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, volí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx. X jednání xxxxxx výboru musí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, x jehož záležitosti xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx byli xxxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Zemská komise

(1) Zemská xxxxxx xxxxxxxx pravomoc xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx XX. stolice, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona rozhodovati x I. xxxxxxx.

(2) Xxxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx 11 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx předsednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pozemkové xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx zastoupiti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx, x xx 6 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemědělské komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx výkonnými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx (technického x xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx lesního xxxxxxxxx ze zaměstnanců xxxxx služby dohlédací x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemkového katastru xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx x xxx odchylkou, xx 6 členů x xxxxxxxxx zemědělců xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemědělských komisí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx slovenských xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxx člena xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2, xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx x jmenování xxxxx.

(5) K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komise xx xxxxx, aby xxxx předsedajícího bylo xxxxxxxx nejméně 5 xxxxx, x xxxxx xxxxx musí xxxx x právníků uvedených x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxxx odborník x tři xxxxxxxxx; xxx-xx x pozemkovou xxxxxx xxxxxxx pozemků, xxxx xxxx přítomen xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§5

Členství v xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx (zemské) xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx národních xxxxxx, xx nahradí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx členství x národním výboru xxxxxxx, xx xx. xxxxx, xxxxxxxxx volebního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx., xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přísahu xxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx a xxxx, pokud jde x jejich funkci, xxxxxxxxx veřejných xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx jednací xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx v Xxxxxxx listě. Zda x xxxxx možno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (zemské) komise xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanovuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje přednosty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zemské xxxxxx.

§7

Poradní xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxx zemědělství xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx tímto zákonem x podává xx xx vyzvání x xxxxxx xxxxxx posudky.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xx funkcí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx věty xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx členů, složení x jednání poradního xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výloh xxxxx, vydá vláda xxxxxxxxx.

§8

Xxxxx působnosti oblastních (xxxxxxxx) xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství. xxxxx xxxxxx xxxxxx provede xxxxxx x úpravě.

§9

Scelování (upravovací) xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) družstva (xxxx xxx "scelovací xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§§39 x 74). Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxx scelovacího xxxxxxxx xxxxx:

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx oprávněných (§20) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez souhlasu xxxxxxx (xxxxxxx scelovací xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx (§10), xx-xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx únosný xxx účastníky x xxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkové xxxxxx (§41).

(4) Xxxx xx xxxxxx scelovacího xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx scelovací xxxxxxxx prohlášeno xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx scelovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx, xxxxx x obvod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) zásady pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úpravu vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 za xxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) představenstvo nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx tříčlenná x xxxxxxx patnáctičlenná,

c) xxxxx xxxxxxx.

(2) Představenstvo, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, jejichž počet xxxx stanovy, xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx scelovacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx (§12 xxxx. 5).

§12

Xxxxxxxxx orgánů scelovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx, počítanou xxxxx hlav, xxxxxxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx navenek xxxxx x jedním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jest xxxxxxxx předsedovi xxxx xxxx zástupci.

(2) Dozorčí xxxx dohlíží xx xxxxxxxxxxx scelovacího xxxxxxxx x xxxx, uzná-li xx xx xxxxx, xx valné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxxx funkce x xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx scelovacímu xxxxxxxx rukou společnou x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x členství ve xxxxxxxxxx družstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; ke xxxxx stanov xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx představenstvo x uzavírání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx technických xxxxx scelovacích,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxx se x odevzdání xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx a x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držby,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx hromadu svolává xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx schopna xx usnášet, je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů družstva. Xxxxxxx-xx se ve xxxxxxxxxx hodinu tento xxxxx xxxxx, xxxx xx valná xxxxxxx x xxxx pořadem xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xx xxxx xxxx členové v xxxxxxx xx valnou xxxxxxx upozorněni. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak, xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Každý člen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx představenstva x dozorčí xxxx xx zváti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ujmouti xx v xxxxxx xxxxxxxx slova, xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxx předložiti je xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prozatímní xxxxxxxx.

(6) Xxxxx povinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx člena, xxxxx xxxx tuto xxxxxx hromadu xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx a dozorčí xxxx, ustanoví oblastní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, vyjímajíc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pokynů oblastní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x to, xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx družstva xxxxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx.

§13

Úprava xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tvoření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (§9) xxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxx (§2). Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxxxxxx družstva

(1) Xx zakončení scelovacího xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady rozejíti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxx dalšího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx společných xxxxxxxx (§74).

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxx xxxxxx komisi, xxxxx xxxxxxx zánik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx listě II, xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx věstníku.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x určitém obvodu xxxx podati xxxxx xxxx xxxxxxx vlastníků (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx místní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x místně xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx 1948, xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx řádně xxxxxx.

§17

Schválení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§16 xxxx. 1) xx vhodný, xxxxxxx se x xxxx a xxxxxxxx xxx zároveň x xxxxxxxxx návrhy xx xxx oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxx.

(2) Schválí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx zjištění podmínek xxxxxxxxx úpravy.

§18

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X místnímu xxxxxxx budou xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (výbory),

d) xxxxxx x okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx (plánovací, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxx působnost, xx Slovensku též xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku v xxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemkové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxx x xxxxxxxxx orgány pověřené xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx scelovacím xxxxxx xxxxx pozváni xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxxxx k místnímu xxxxxxx pozváni vyhláškou, xxxxx bude xxxxxxxxx x místní xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xx ustanovení §19 xxxx. 2 a §20.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x obsílce xxxxxx, xxx ihned xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hájení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zástupce, a xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (§20 odst. 6).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hradí xxx, xxx vyslal xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxxx šetření (§17 xxxx. 2) je xxxxxxx třeba:

a) xxxxxxx xxxxxx, potřebu, účelnost x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx získání xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v §82, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. b),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56 x §59 xxxx. 1) xxx projekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx pozemkovou xxxxxx xxx případ, xx dojde k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxx místním xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx scelovacího xxxxxxxx (§20).

§20

Hlasování o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x utvoření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků ve xxxxxxxxxx obvodu x xxxxxxx xxxxxxx 1 xx. Xxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxx.

(2) Xxxx-xx pozemky ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx všichni spoluvlastníci xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx spoluvlastníků. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, že spoluvlastníci xxxxxxx xxx utvoření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x spoluvlastnících xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hospodaří xx xxxxxxxxx xxxxxx rozdělených, xxxxxxxxx jeden xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx držiteli.

(4) Xxx xxxxxxxxx buďtež xx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstva. Xxxxx, xxxxxxxxxxx na vlastníky xxxx, xxxxx pochází x majetku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 16. dubna 1919, č. 215 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx majetku pozemkového, xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx ze xxx 21. června 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x nepřátel xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, dekretu presidenta xxxxxxxxx xx xxx 20. července 1945, č. 28 Sb., x osídlení xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx českými, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 104 Xx. n. XXX, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Maďarů, xxxxx x zrádců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx dne 14. května 1946, x. 64 Xx. x. XXX, x xx dne 19. xxxxxxxx 1947, č. 89 Xx. n. XXX, xx připočítávají x xxxxxx odevzdaným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Podkladem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam. Xxxxxx národní xxxxx xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxx oblastní xxxxxx x zapíše xx něho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněny x hlasování. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 8 xxx xxxx xxxxxxxxxx místního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx dobu vyvěšena xx úřední xxxxx, xxx x xxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx a kde x do kdy xxx podati námitky. Xxxx-xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx pozemky xxxxxxxxx xx sousedních xxxx, xxxxxxx xx místní xxxxxxx výbor, xxx xxxxxxxx o vyložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx obcích.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx u místního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. X xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxxx konáním xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x konečnou xxxxxxxxx.

(7) Xxx se x tomto xxxxxx xxxxx o vlastníku, xxxxxx se xxx x pozemku, který xx x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx držitel, třebas xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Moravskoslezské xxxxx xxxx odkazovník, xxxxxxx xx pozemek xxxxxxxxxxx.

§21

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vyzní-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx scelovacího družstva, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx pozemková xxxxxx jen tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxx rozhodnutí x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx (odstavce 1 x 2) v Xxxxxxx xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx též x Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x hlasovacím xxxxxxx, xxxxxxxx podáním x xxxxxxxx komise x zemské komisi xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx proti zahájení xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v případě §9 odst. 2 xxxx. x) předepíše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pravoplatné xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx II, xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx, x oznámí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, katastrálnímu měřickému xxxxx, okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Dojde-li x pozemkové xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxxx družstvu xxxx schváleno xxxxxxxx xxxxxx xxxx poručenským (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) orgánů a xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxx úpravu toho xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedenou x §21 xxxx. 4, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dosavadním xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vylučuje xx xxx stanoveného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx věcí uvedených x odstavci 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x vlastnictví x držbu xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx spor nemají xxxx soudní prázdniny.

(5) Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, vodních xxxx, říčních toků, xxxxxxx nádrží x xxxxxxxx xxx opatření xxxxxxxx vody a xxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vojenské, xxxxxxxxxxxx elektrárenského x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x místního plánování, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx stavebními xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pošt x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obecních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, přírodních xxxx a krajinného xxxx, jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povolaným x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Prohlášení xxxxxxx xx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x. x. xx provádění pozemkové xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx.

(2) Prohlášení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x řízení xxxx orgány xxxxxxxxxxx x §§2 a 9 mohou býti xxxxxxxx xxx tenkráte, xxxx-xx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obavy, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rušeny.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx stav, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§25

Zatímní výkon xxxx x vedení exekuce

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x volné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nijak xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx hospodářských důvodů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x zajištění plynulého xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držby.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 x xxxxxxxxx xxxx schválená xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx provedení pravoplatných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx, mají xx xxxxxx xxxxxxxxx x §§2 a 9 xxxxxxxxx o provedení x xxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx, úřední vyhotovení, xxxxxxxxxx, právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx poplatků. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx úkony ve xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx dávky z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro řízení xxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v §§2 a 9 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx měřické xxxxx, archivy xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §§2 x 9 do xxxxxx sídla xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx postrádat.

§29

Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxx upraveném xxxxx zákonem jest xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxx, xxxxx xxx.) x xxxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předmětů překážejících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlastníkům, po xxxxxxx uživatelům náhrada, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx, nedojde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx pozemkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx v §§2 x 9 xxxxxxxxxx k návrhům xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochraně.

§31

Trestní xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx značky, bude xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx xx 5.000 Xxx. Pro případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx 14 xxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 v xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx to xx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x místě obvyklým.

Hlava II

Scelování xxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxx, x xxxx xx xx xx xxxxxxxx upravovací (xxxxxxxxx) xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x zabezpečeno xxxxxxxxxx x vydatnější xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx byl xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vodních xxxx, xxxxxxx xxxxx, letišť x xxx. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx roztříštěna, xx xx xxx xxxx řádné hospodaření xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx katastrálních xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a v xxxxx xx proto xxxxx provésti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x reambulaci xxxxxxxxxxx katastru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx scelování xxxxxxx xxxx věcné xxxxxxxx. Xxxxx pozemkového xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx).

(4) X xxxxxx x většinou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx České a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dekretů č. 12/1945 Sb. x č. 28/1945 Sb., xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 104/1945 Xx. x. XXX xx xxxxx xxxxxxxx x. 64/1946 Xx. x. SNR x xxxxxxxx č. 89/1947 Xx. n. SNR, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vodních xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, letišť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nastane-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xx xxxx trvale na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 xxxx. x).

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, louky, pastviny, xxxxxxxxx, vinice, polní xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx, cesty, xxxxxxx, xxxxxxx, meze x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx porostlé xxxxxxxxx, xxxxx x pozemky xxxxxx x zalesnění, xxxxx xx zemědělských xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx porůznu xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx (xxxxx xxxxxxx) xx považují xxxxxxx pozemky, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx lesních zákonů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) plán, xxxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxx scelování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemky, x výjimkami uvedenými x xxxxxxxxxx 2 x 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx, přeloženy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx domech,

b) sady x se zásobními xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kulturám xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx větrolomy,

c) xxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxx nad 0,1 xx, x ovocných xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxx 0,2 xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxx 0,2 xx,

x) xxxxx xxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxx 0,2 xx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx proutí, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx požívající xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx hřiště, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.),

x) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx chov xxx x k xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jámy xx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, slín, xxx, xxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xx x nich těží xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x průmyslové, pokud xxxx závody trvale x xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) pozemky x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx,

x) pozemky, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniky xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Souhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(4) Částí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, jichž xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§39) xxxx x hospodářsky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx vlastníků za xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx sloužící xxxxxx xxxxx, civilnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx x nim, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x telekomunikací, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sociálním, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx být změněny xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

(1) Pozemky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxx xxxx xxxx zatíženy xxxxxxxxxx břemeny, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oblastní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx platí zejména x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, občasného xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vodou xxxx stržení břehů, xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx proboření xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poddolování, x x pozemcích, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxx xxxx xxxxx ocenitelná.

§37

Scelovací obvod. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území

(1) Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx scelování (xxxxxxxxx obvod), xx xxx xxxxxxx:

x) x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx,

x) x xxxxx, xx xxxxxxx několika xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx územím, při xxxx musí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx apod.) xxxx xxxx tvořiti xxxxxxxxxx hospodářský xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x takovémto xxxxxx xxxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxx tenkráte, xxxx x z xxxxxxxx obmezeného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zemědělství x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno (§21).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §34, xxxxx xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx §35 xxxx xxxxxx xxxxx §36 ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvod xxxxxxxxx rozšířen za xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx:

x) xx xxxxxxxx x xxxx vhodně xxxxxxxx pozemky, žádají-li x xx vlastníci x xxxxxxxxx-xx se xxx účel xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky, x xx x na xxxxxxx scelené, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxx x účelnějších hranic xxxxxxxxxx pozemků, xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xx části xxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 4 xxx účelné xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x X. stolici xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx x xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx držby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx katastrálních xxxxx, xxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů. Xxx xxx jest xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vytvořeny xxxxxxxxx x xxxxxx obecní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxx xxxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx pozemky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (hlava XX), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx újmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx x tomu xxx zvláštní souhlas, xxxxx jest ho xxxxx příslušných předpisů xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx lesnímu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; kdyby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, budiž provedena x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx XX).

(3) Výjimečně může xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx ze zvláštních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x úřední xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Společná zařízení

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxx projektována xxxxxxx společná zařízení, xxxxx xx xxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx byl volný xxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx větru x vody (erose). Xxxxxxx budiž xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumějí xxxxxxx zřízení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, nutných x xxxxx xxxxxx xxxxxx pozemků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx užitkové vody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obnovou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ochranných zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx větrům (větrolomy), xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x pod.) x x jeho xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kde xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nepostačují, xxxxx xxx potřebné xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x brodidla pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hospodářská xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tělovýchovné xxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxx obci xxxxxxx xx koupaliště, hřiště, xxxxxxxxxx, xxxxxxx sady x xxx. xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx očekávaný xx plánovaný xxxxxx xxxx.

(6) Podle potřeby xxxxx přihlíženo i x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx, sýrárnu, xxxxxxx, xxx strojové zařízení, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x odstavcích 5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neposkytne xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx nezakládá xx xxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Tímto xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, upravené xxxxx §38 xxxx. 3.

Přímí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx

§41

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jest xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx 4) xx xxx dosavadní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pozemků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx posudku znalců (§51). Spoluvlastníci xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníka. Xxx-xx však xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx rozdělení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx dílu xxxxxx účastníkem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxx účastníka.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx i xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zmocněnce.

(4) Xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x penězích (§85), musí býti xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, výměrou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozemkům, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx rozdíly xxxx dosavadními pozemky x náhradními pozemky xxxxx xxx vyrovnány xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ceny xxxxxx xx náhradu. Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x pravoplatnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx teprve xx odevzdání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penězích xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka xx xxxxxxx. Oblastní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx stranám xxxx xxxx xxxxxxxx pozemky xxxxx sebe alespoň x xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x zápětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníka.

(7) Xxxxxxxx-xx oblastní komise, xx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; náklady x xxx xxxxxxx xxxxx scelovací družstvo x xxxxxxxx je xx xxxxx účastníky xxxxx výhod, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (§72).

(8) Přímým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx, xxxx přiděliti xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§42

(1) Náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5, po xxxxxxx náhrada podle §§87 x 91, xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxx části stanoveny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx něž xxxxx založeny zvláštní xxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, které jako xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxx jen nepřímo xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxxx xxxxxxx proti výměře xxxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) pozemků (§51), xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx práv, xxxxx xx cítí xxxxxx opatřeními xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x §§2 a 9 xxxx xxxx dbáti xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx zkrácena.

§44

Xxxxxxxxxxx x reálná xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez náhrady, xxxxxx-xx xx provedeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v §§2 x 9 mají xxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx služebnosti xxxxxxxxxxx druhu byly xxx xxxxxxxxx odstraněny x xxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v případě xxxxxxxx potřeby.

(3) Xxxxxxxxxxxx x zdánlivé služebnosti xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx hospodářsky xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníku účelně xxxxxxx xxx služebnosti xxxxxxxxxx xxxx pozemek xx scelování pojatý, xxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx x vlastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx náhrada.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx užívání x právo požívání) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx, nedohodnou-li se xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zůstává xx xxxxxxxxx domě, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx závazky, jejichž xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 5. xxxxxxxx 1853, x. 130 x. x., x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx dřevo, xxxxxx x lesní xxxxxxxx, xxxx některých xxxxxxxxxxx x společenských práv xx xxxxx x xxxxxxxx, nebo podle xxx. xx. XXXX/1871, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx. xx. XXX/1871, x klučinách, xxx učiněn pokus, xxx xxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx výkup xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx, jest třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx však být xx xxxx řádnému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx výměry xxxxxxxx xxxxxxx, ani xx xxxx stránce.

(8) Xx xxxxxxxxxx řízení lze xxxxxx xxxx rušiti:

a) xxxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx, xxx váznou xx prospěch xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx scelování, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x užívací xxxxx, xxx váznou xx xxxxxxxx elektrických xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx pozemcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jen xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx dílo xxxxxxxx xxxxx §16 zákona xx xxx 22. xxxxxxxx 1919, x. 438 Sb., x xxxxxx podpoře při xxxxxxxx soustavné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx, jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství x osvěty.

(9) Pokud x předchozích odstavcích xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxx předpisy x služebnostech x x xxxxxxxx břemenech.

§45

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx pojatých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx náhradních xxxxxxx xxxxxxxxxxx propachtovateli, není-li xx smlouvě pachtovní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohodě xxxxx, xxx a xx xxxxx pachtovné xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx toho, xxx propachtovatel obdrží xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 5. Totéž xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxxx, jichž na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx převzíti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vypověděti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poměr pachtovní xx xxxxxxx, nebylo-li xxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx něhož xxxxx xxxxx xxxxxxx 90denní xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, že pachtovní xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxxxxxxx doby.

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nájmu

(1) Xxxxxxxxxx §45 xxxxx xxxx x výpovědi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou vlastník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx na nich xxxxxxxxxx xxxxxxx si, xx xx za xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Ustanovení §45 xxxxx dále také x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx jest xxxxx 30xxxxx, že xxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mlčky xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx dělí xx xxxxxx vyhlášky xxxxx §21 odst. 4 xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x závěrečné.

§48

Řízení předběžné

Řízení předběžné xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx scelovacího xxxxxx (§37), x xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxx (§36) x x xxxxxx pozemků, xxxxx se má xxxxxxx k účelům xxxxxxxx x §82,

x) xxxxx (třídění) pozemků, xxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx držebností,

d) vyložení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odhadu xxxxxxx x proti xxxxxxxxx držebností.

§49

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx předběžného xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx katastrální. X xxxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx jiného xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxx zjistit xxxxxx xxxx účastníků xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, x xx použitím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x držebnostním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, aby na xxxxxxxx měřického x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí, odstranil xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x urychleném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu (xxxxxxxx 2) x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx skutečným xxxxxx (xxxxxxxx 3).

§50

Obchůzka xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx řádně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vzniknou-li xxx obchůzce hranic xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx xx účelem odstranění xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxx (xxxxxxx) pozemků

(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxx x ocenění xxxxxxx, xxxxxxx xx odhad xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx (§41 odst. 1) podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hromadou scelovacího xxxxxxxx, za součinnosti xxxxxxxx odhadce xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx funkcí xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při odhadování xxxxx přihlédnuto x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xx případě xxxxx xxxx pozemku, xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx míti xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosažené xxxxxxx půdy, xxxxx xxx polohy x xxxxx x době xxxxxx xxx každého xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx místním xxxxxxx. Xxxxx pozemky dosud xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx určené k xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxx oceňování xxxx dbáti xxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

Odhadní xxxx

Xxx provedení xxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§48 xxxx. x)], xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx tříd tvoří xxxxxxx xxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx družstvo xxxxxx x obcích, xxxxxxxxx xx scelovacímu xxxxxx, odhadní plán xxx xxxx 15 xxx na xxxxxxx xxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 8 xxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxx a xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených x §49 odst. 3 xx vyloží xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavem.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx, xxxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxx ústně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx, x xx jak x xxxxxxxxx, tak x x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Lhůta x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyložení xxxxx (§52) a končí xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Scelovací xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx.

§54

Úprava xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odhadu, xxxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx odhadního xxxxx.

§55

Řízení xxxxxx

Xxxxxx hlavní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§39), xx případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx účastníků x xxx, kde x xxxx xxxxxxxx pozemky xxx mají xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkům,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§56

Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (§19) a xxxxx podrobných pokynů xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vypracovaný xxxxxxx xxxxxxxx scelovací xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oblastní xxxxxx, xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2), okresní národní xxxxx i příslušné xxxxxx veřejné služby xxxxxxxxxxxxxxx x technické, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxx upravovacích (xxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx místní xxxxxxx xxxxxx sousedících xxxx, ostatní xxxxxxxxx (§18 xxxx. 1) x projektanta.

(3) Xxxxxxxxxx, xx případě upravený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oblastní komise. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydá xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §32 x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx družstvo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 5).

(5) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx v §2, xxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx družstva.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxx vypracování x xxxxxxxxx dotyčné části xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x x sousedství xxxxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení

(1) Je-li xxxxxx dosavadních cest, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx větší xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx uvedeným v §82.

(2) Nestačí-li plocha xxxxxxxxxxx cest, příkopů x xxxxxx xxxxxxxx x provedení nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx plošný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx x pozdější době, xxx xx vypočítání xxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, musí xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx společným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotyčným xxxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx peněžitou náhradu; xxxxxxx-xx k dohodě, xxxxxxx se vyvlastnění xxxxx §§86 x 89.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Přímí xxxxxxxxx, kteří z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx společných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jejich plošný xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§58

Námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle §56, xxx xx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx výměru xxxxx §56 xxxx. 3, x oblastní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxx uplatniti xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstvo x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx (§19) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, t. x. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dále xxxxx scelovací družstvo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx družstva xxxxx xxxxxxxxx přání o xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx [§55 xxxx. x)].

(3) Při vyhotovování xxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx budiž xxxxx xxxxxxxx přihlíženo x xxxxx přáním, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxxxxx splněním nebudou xxxxxxxx xxxxxx předpisy, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zatímního užívání

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx náhradních xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx scelovacího xxxxx (§62), x xx x výhradou xxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx družstva, že xxxxxxxx náhradní pozemky xxxx xxx x xxxxxxxx právních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx převzaty xx xxxxxxxxx užívání xxx xxxx xxxxxxxxx scelovacího xxxxx, jestliže xx xx xxx usnesla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxx:

x) že by xxxxx odklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastníkům, kteří xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, značnou xxxxxxxxxxxx škodu x

x) xx-xx xx zároveň xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx odevzdání xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx užívání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx x toho xxxxxxxx vznikla.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastní xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úřední xxxx opraveny xxxxxxxx xxxxx měřické x xxxxxxx a mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x výsledku nového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx družstvo je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx pozemkové xxxxx (§25).

§61

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obstará xxxxxxxxx družstvo, xx xxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxx,

x) z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§52),

x) x výpočtu x x xxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxx xxxxx případného xxxxxx ocenění xxxxxxxx x výhodám vzniklým xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zemědělství x dohodě x xxxxxxxxxxx ministry xxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxx podrobnosti x xxxxxxxx scelovacího xxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§62

Vyložení xxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodování o xxxxxxxxx

X vyložení scelovacího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §53 odst. 1 xx 3. X námitkách rozhodne xxxxxxxx komise.

§63

Xxxxxxxxx scelovacího xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx scelovacímu xxxxx podány námitky, xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnuto x byl-li scelovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx x k novému xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxxxx oblastní komise x obcích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx v Úředním xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx též x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Provádění technických xxxxx

(1) X provedení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx scelovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx xxx změnu, opravu xxxx založení pozemkové xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx změnu, xx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx potřeby xxxx xx však provésti xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx družstvo xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i xxx ostatní xxxxxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx prací (§64 odst. 2) xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracemi při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x prováděnými xxx xxxxxx xxxxxx (§2), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx nad xxxxxxxxx, vypracováním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx scelovací xxxxxx x úřady xxxxxxx x §2.

§66

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Stane-li xx xxx xxxxxxxxx chyba xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, může poškozený xxxxxxxx xx jednoho xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx družstva; xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx scelovacímu družstvu xxxxx xxxxxxx vůči xxxx, kdo chybou xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx možnosti x xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx někdo xxxxxxx v užitcích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§60 xxxx. 5) x xxxxxxxx a zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx žádati xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx náhrady, xxxxxxxx oblastní xxxxxx.

§67

Xxxxxx závěrečné

Řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx scelovacího xxxxxx (§75).

§68

Změna, oprava x xxxxxxxx xxxxxxxxx knihy x xxxxxxxxxxx katastru

(1) Xxx xxxxx, opravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§47 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 16. prosince 1927, x. 177 Xx.).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx se xxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxx grafický xxxxxxx xxx katastrální xxxx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx obavy, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebudou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§64 odst. 2) v dohledné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx 1, xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x srovnávací xxxxxxxxx. Xxxxxx nových xxxxxx xxxxxxx musí xxxx býti řádně xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx údaji v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx nástinech, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx nového xxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx vzniklých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12, 13 x 34 xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx 1947, x. 90 Xx. x xxxxxxxxx knihovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx majetek, x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x srovnávací sestavení xxxxxxxx oblastní xxxxxx.

§69

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x xxxxx za úřední xxxxx, nemá-li se xxxxxxx zapsati xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozvrh

(1) Osobní x xxxxx náklady xxxxx a orgánů xxxxxxxxxxx x §2 x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxx stát; xxxxx platí x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §§51 x 64 xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 500 Xxx xx 1 xx scelených xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příspěvek xxxxxx, xx případě xxxxxx, x xx xxxxxxx o 50 %.

(2) Xxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, dřevo xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx apod., a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady nejsou xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí xxxxxxxxx družstvo.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx x vzhledem x výhodám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx výhody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, získání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradním xxxxxxxx, xxxxxxx odvodnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, příděl xxxxxxxxxx x xxx..

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx účastníci 6 xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, patří xx X. xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poměru 100 % xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx II. xxxxx xxxxxxxxxx x poměru 80 %, xxxxxxxxx XXX. xxxxx x xxxxxx 60 %, xxxxxxxxx XX. třídy x xxxxxx 40 %, xxxxxxxxx V. xxxxx v xxxxxx 20 % a xxxxxxxxx XX. xxxxx x xxxxxx 10 % xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx tímto způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx scelováním xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zůstal xxxxxxxx, xxxx nepoměrně xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx scelování xxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx výši xxxxxxxxxx x VI. třídě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo ochranných xxxxxxxx) zřízeno xxxxx xxxxxxxx (§56 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx družstva xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů.

§71

Xxxxxxx, které nesou xxxxxxxxxx přímí xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vyrovnávací částky xx něho xxxxxxxxxxx (§41 xxxx. 5),

b) xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx spisů x xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxx (§41 xxxx. 7).

(2) Xxxxxx zaviněné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svévolných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx přímý xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Vyložení rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdobně ustanovení §62.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx 15 dnů po xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Platební rozkaz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx scelovacích nákladů; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx od xxxx zálohově xx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které jimi xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx scelovacích výdajů, xxxx xxxxxxxxx družstvo xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx výdajů xx xx xxxxxxxxxxxxx (§70). Xxxxxxx věřitelova není x xxxx zapotřebí.

(4) Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx než tři xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx účastníku dostane; xxxx zástavní xxxxx xx pořad xxxxx xxxxx xxxxxx závadami xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx. Xx pozemkové xxxxx xx xxxx xxxxxxxx právo zapíše xx xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxxxx družstva xxxxx rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápůjčky.

(5) Xxxxxxxx se splácejí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx družstvem x věřitelem. Xxxx-xx x xxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx splátkami xx 40 xxxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx přímých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx berní xxxxx, xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx družstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

Udržování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinno xxxxxxxxxx a udržovati xxxxxxxxx družstvo, xxxxxx xx xxxxxx správa x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx v §71 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx převzíti xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxx podle xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, x xxxxx provedení bylo xxxxxxx vodní družstvo (§56 odst. 4), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 5 utvoří xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníci xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx podle své xxxxxx zemědělských a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx příspěvků mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na udržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx udržována.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xx x), xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx XX, xx Slovensku xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxx působnost xxxxxx uvedených x §2 pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx jsou xxxx x xxxxxx příslušné, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx §70 xxxx. 1 x x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§74 xxxx. 4), xxxxxx by xxxxxx xxxxxx x udržování xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Státní xxxxxx

§76

(1) Stát xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, poskytnutý xxxxxxxxxxx družstvu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§73 odst. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx považují i xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx projektů a xxxxxxxxxxx společných xxxxxxxx (§39).

(3) Xxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxx jest přihlížeti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků, se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxxx, dále x xxxxxxx katastrálnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxx platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxx, xxx-xx x pozemkovou xxxxxx x jedné xxxx xxxx xx xxxxxxx obcí.

§77

(1) Dále xxxx xxxx převzít záruku xx xxxx, poskytnutý xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §76 odst. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §82.

(2) Při xxxxxxxxxxx x této xxxxxx záruce xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §76 odst. 3.

§78

Xxxxxx xxxxxx záleží x xxx, že xx stát, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx platy a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx:

x) xx xxxx (zápůjčky) podle §76 do xxxxxx xxxxxx 1.000,000.000,- Kčs,

b) xx úvěr (zápůjčky) xxxxx §77 xx xxxxxx xxxxxx 1.000,000.000,- Xxx.

§80

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx záruky rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí může xxxxxxxx vyhláškou v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx.

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx

(1) Xx obstarání x xxxxxx xxxxxxx xxx založení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx předpisům o xxxxxxxxxx katastru a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční správa xxxxxxxxxxx družstvu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx obstará, 50 % xxxxx s xxx spojených.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§§76 xx 80), vyplatí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěru.

Xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx

§82

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx dbáti xxxx, aby se xxxxxxx pozemky (§19 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §39, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Xxxxxxx xxxxxxxx x §82 xxxx:

x) pozemky x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 1947, č. 142 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, č. 44 Xx., a xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, č. 46 Sb., o xxxx xxxxxxxxx reformě (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxx xxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx této xxxx xxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odhadním řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx vzniklý xxx zřízení nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§57 xxxx. 1);

c) pozemky xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení xxxx XXX xxxxxx ze xxx 3. xxxxxxxx 1947, č. 139 Sb., x xxxxxxxxx pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x půdě, získané xxxxx předpisů x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx vyvlastněné k xxxxxx xxxxxxxxxx (§85).

§84

(1) Pozemky xxxxxxxx x §§82 x 83 rozdělí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úpravy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v §83 písm. c) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxx-xx xx xx xxx většina x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxx (§41 x §12 xxxx. 5), xxx pro xxxxx xxxxx §82 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxx pozemky, xxxxx x xxxxxxx při xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, když xxxx xxxxx jiné xxxxxx xxxxxx, a xx-xx xxxx nezbytně třeba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nové xxxxxxxxx (§59). Před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx je scelovací xxxxxxxx xxxxxxx pokusiti xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohodou. Xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise, x níž xxxx xxx xxxxx podán.

(2) X došlém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx směřuje, x xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x vyvlastnění.

(3) Xxxxxxx-xx k dohodě xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a zpraví x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx šetření, se xxxxxxxxxx; xx xx xxxx x pozvání x místnímu šetření xxxxxxxx upozorniti. Zároveň xx xxxxxxxxxx místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud, xxx poznamenal xx xxxxxxxxx knihách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx komise rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx náhrady. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx x xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provedeným xxxxx §51.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jest xxxxxxxxxx xxx ke xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nájemci x pachtýři vyvlastněním, xxxxxxxx tato xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx práva nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, budiž dána xxxxxxxxx náhrada x xx xx, xx xx snížila xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) K xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Náhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od téhož xxx zákonné úroky.

§88

(1) Scelovací xxxxxxxx xxxxxxx náhradu přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxx na vyvlastněné xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxxxxxxx tento xxxxxx, xxxxx scelovací xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx vyvlastněná xxxxxxxxxx, xxxxx xx pak xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxx družstvo xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx vyvlastňovacího nálezu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxx škodu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 1938, x. 291 Xx., o xxxxxxxxxxx x o některých xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění nezaměstnaných xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nařízení ze xxx 27. xxxxxxxx 1944, č. 289 Xx.

Vyrovnávací xxxxxx

§90

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunikačních, vodních xxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ve veřejném xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx bylo xxxxxxxx xxxxx hospodaření a xx xx byl xxxxxxx pohlcen pozemkový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 x 19 xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§90 odst. 1) xxxx xxx x vlastník, který xxxxxx peněžitou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, složí jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x peněžního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx náhradu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s peněžitou xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkům.

§92

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemků xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx v §90 xxxx. 1, xxxx které odstoupily xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx všichni xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §91 xxxx. 1, se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx scelování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§93

Xxxxxxxxxx §41 odst. 5 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxx dosavadními x xxxxxxxxxx pozemky xx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx III

Zaokrouhlování (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

§94

(1) Zaokrouhlování (arondace) xxxxxxxxxxxx pozemků a xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx, nedojde-li k xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx výhod podle §97. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sepsati směnné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpisů.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx provádí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx způsob jeho xxxxxxxxxx.

§95

(1) Uzná-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravu (xxxxxxxx) xxxxx §94 xx účelnou x xxxxxx a nedojde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jedné ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx v §§86 xx 89.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx vyvlastněný x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx) téže xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, v xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx knihovně xxxxxxxxx xxxx x závazků

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx směnnou smlouvu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx druhý anebo xx xxxx zemědělský xxxx xxxxx pozemek, xxxx xxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx jde, xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx, nahrazen xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx který xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx být xxxxxxxxx xxxx simultánní xx xxxxxxx v obvodech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x nich, x xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx rozhodne v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádost smluvních xxxxx xx vyjádření xxxxxx komise, xx xxxxxxxxx směna xx x hlediska arondace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx převodem práva xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vznikne-li xxx jen xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx peněžitou náhradou; x tom případě xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x dohodě, xxxx xxxxxxx.

(4) Soudním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 8 k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práv xx xxxxxxxx xxxxxxxx, letectví, xxxxxxxx pošt x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subvencovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx všeužitečných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx všeho xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§97

Směnné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí (§96) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 x jsou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí, xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx zapsána xxxxx x xxxxx oprávněného xx zavázaného, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx společenských xxxxxxx

§98

Xx xx další úpravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xx Xxxxxxxxx:

x) xxx. čl. XX/1836, o xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poddaných,

b) xxx. xx. X/1836, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x x urbárenském xxxxxxx,

x) xxx. čl. XXX/1836, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx. xx. VII/1840, x xxxxxxxxxx a částečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xx. XX, X a XXX x roku 1836 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx. xx. LIII/1871 x

x) xxx. xx. XXXXX/1908, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx se xxxxxx xxxxxx držby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x tou xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxxxx xxxxxx;

2. x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx:

xxxxx xx xxx 13. xxxxx 1884, č. 31 xxx. x. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx užívání a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1939, x. 171 Xx., x roku 1940, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx pozemkové xxxxx, x xxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx úpravě xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx však xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 171/1940 Xx., odvolává xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X x xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xx místo nich xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx.

Hlava V

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§99

(1) Xxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx platí, pokud xx x něm xxxxxxxxx jinak, vládní xxxxxxxx ze xxx 13. ledna 1928, x. 8 Xx., x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx x odvolacím xxxxxx xxxx při výkonu xxxxxxxxx práva, xx xxxx při vyšetřování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx za xxxxxx porušen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxx xx xxxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx byla zkrácena xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx.

§100

Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřady (xxxxx), xxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jinak xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx xx znovu xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxx většina xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prozatímního xxxxxxx.

§101

Xxxxxx xxxxxxxxx x §§2 a 9 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podporovány xxxxxxxxx úřady, soudy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona.

§102

Obce, x xxxxx xxxx provedeno scelování xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, zejména xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx, učiní xxx xxx Xxxxxxxxx xx vyjádření příslušného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xx případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným ministrem (xxxxxxxxxxxxx).

(3) Vyhlášky ministrů xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Zrušuje se xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odporují xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

1. xx Slovensku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §98 x. 1:

x) xxx. xx. XX/1836,

x) xxx. čl. X/1836,

x) xxx. čl. XXX/1836,

x) xxx. xx. XXX/1840,

x) xxx. xx. XXXX/1871,

x) xxx. xx. XXX/1908, x xxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx. xx. XXXIX/1908 x

x) xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1939, x. 328 Xx. x., x státním xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nařízení xx xxx 28. xxxxx 1940, x. 48 Xx. x., xxxx xx provádí xxxxx xxxxx;

2. x xxxxxx Xxxxx x Moravskoslezské:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx č. 171/1940 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1943, x. 208 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx dne 19. xxxxxx 1939, x. 171 Sb., x xxxx 1940, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků x x xxxxxx xxxxxxxx pozemkové držby.

§105

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení; provede xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Beneš x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 47/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.5.1948.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 47/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/1955 Sb. x xxxxxxxxx od 26.9.1955.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.