Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.1948 do 25.09.1955.


Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)

47/48 Sb.

Zákon

Hlava I - Ustanovení všeobecná

Technicko-hospodářské úpravy pozemků §1

Scelovací (upravovací) orgány a úřady §2

Oblastní komise §3

Zemská komise §4

Členství v oblastní (zemské) komisi §5

Ustanovování úředníků §6

Poradní sbor §7

Obvod působnosti oblastních (zemských) komisí §8

Scelovací (upravovací) družstva §9

Stanovy scelovacího družstva §10

Orgány scelovacího družstva §11

Působnost orgánů scelovacího družstva §12

Úprava podrobností o scelovacích družstvech §13

Dozor nad scelovacími družstvy §14

Zánik scelovacího družstva §15

Zahájení řízení o pozemkové úpravě §16

Schválení návrhu na zahájení pozemkových úprav §17

Pozvání k místnímu šetření §18

Místní šetření §19

Hlasování o utvoření scelovacího družstva §20

Rozhodnutí o zahájení pozemkové úpravy §21

Rozsah působnosti scelovacích (upravovacích) orgánů a úřadů §22

Prohlášení učiněná za řízení §23

Závaznost nového právního stavu pro právní nástupce §24

Zatímní výkon práv a vedení exekuce §25

Vykonatelnost pravoplatných rozhodnutí §26

Osvobození od poplatků a dávek §27

Poskytování operátů scelovacím orgánům §28

Náhrada škody způsobené technickými pracemi §29

Ochrana památek, přírodních krás a krajinného rázu §30

Trestní pravomoc §31

Vyhlášky §32

Hlava II - Scelování pozemků §33 §34 §35 §36

Scelovací obvod. Změny obecních hranic a hranic katastrálních území §37

Dělení společenských pozemků při scelování §38

Společná zařízení §39

Společná pastva §40

Přímí účastníci a jejich nárok na náhradu §41 §42

Nepřímí účastníci §43

Služebnosti a reálná břemena §44

Úprava pachtu §45

Úprava společenské smlouvy a nájmu §46

Scelovací řízení §47

Řízení předběžné §48

Podklad pro předběžné řízení §49

Obchůzka hranic §50

Odhad (třídění) pozemků §51

Odhadní plán §52

Vyložení odhadního plánu a námitky proti němu §53

Úprava podrobností odhadu §54

Řízení hlavní §55

Projekt společných zařízení §56

Plošný příspěvek na společná zařízení §57

Námitky proti projektu společných zařízení §58

Všeobecné zásady pro nové rozdělení a vyslechnutí přání §59

Odevzdání náhradních pozemků do zatímního užívání §60

Scelovací plán §61

Vyložení scelovacího plánu a rozhodování o námitkách §62

Potvrzení scelovacího plánu §63

Provádění technických prací §64

Revise technických prací §65

Náprava chyb v řízení §66

Řízení závěrečné §67

Změna, oprava a založení pozemkové knihy a pozemkového katastru §68

Převody práv třetích osob §69

Scelovací náklady a jejich rozvrh §70

Náklady, které nesou jednotliví přímí účastníci sami §71

Vyložení rozvrhu scelovacích nákladů a námitky proti němu §72

Opatření prostředků na úhradu scelovacích nákladů; zajištění příslušných pohledávek na náhradních pozemcích §73

Udržování a správa společných zařízení §74

Zakončení scelovacího řízení §75

Státní záruka §76 §77 §78 §79 §80

Zvláštní příspěvek finanční správy §81

Získání pozemků ke scelovacím účelům §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89

Vyrovnávací řízení §90 §91 §92 §93

Hlava III - Zaokrouhlování (arondace) zemědělských pozemků a lesů §94 §95

Převod knihovně zapsaných práv a závazků §96 §97

Hlava IV - Dělení a úprava užívání i správy společenských pozemků §98

Hlava V - Ustanovení přechodná a závěrečná §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105

INFORMACE

47

XXXXX

xx dne 21. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemků (xxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx všeobecná

§1

Technicko-hospodářské xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§§34 a 35) xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx scelování (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dělení x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pozemků společenských, xxxxxxxxxxxxxx (arondace) xxxxxxx x xxxx, odstraňování xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx souvisícími technickými xxxxxxxx (meliorace, xxxxxxxxxx xxx.), xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx výsledky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx lidu a xxxx xxxxxxx výživa xxxxxxxxx obyvatelstva.

§2

Scelovací (xxxxxxxxxx) xxxxxx x úřady

(1) K xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx zřizují xxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx svými xxxxxxxxxx úřadovnami,

2. xxxxxx xxxxxx pro technicko-hospodářské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx reformy xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblastních (xxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx přidělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§104 x. 2).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x X. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Oblastní xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx členů, xxx každý okresní xxxxxxx xxxxx x xxxxxx oblastní komise xxx xxxxxxxxx jedním xxxxxx. Předsedou xxxxxxxx xxxxxx je předseda xxxxxxxxx národního výboru x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxxxxxx výborů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx slyšení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx technického x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lesní služby xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx okresní národní xxxxx xxxxxx člena, xxxxx možno xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx, nejméně xx xxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby měl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx politickou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx zemědělstvím. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x jmenování členů.

(3) X xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přítomno xxxxxxx dalších 5 xxxxx zastupujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výboru xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 3). Xxxx xxxxx oblastní komise xx skládá x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxx x 5 xxxxx zastupujících okresní xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx, xxxx členové xxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozhodováno, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx výboru. X xxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx členové xxxxxxxxxxx okresní národní xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxx

(1) Zemská xxxxxx xxxxxxxx pravomoc xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx, xxxxx xxxx příslušná podle xxxxxx xxxxxx rozhodovati x X. xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx 11 xxxxx.

(3) Předsedou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, který se xxxx dáti zastoupiti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx členy komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx 6 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxxxx národního výboru, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxx zemědělců, xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx, jednoho xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx xx návrh ministra xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx soudců jmenuje xxxxxxx spravedlnosti. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx jmenování xxxxxxx zemědělství xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx odchylkou, xx 6 členů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národních výborů xx xxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxxxx zemědělců, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2, xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx komise má xxxxx náhradníka. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komise xx xxxxx, xxx xxxx předsedajícího xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx x právníků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx technický odborník x xxx xxxxxxxxx; xxx-xx x pozemkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx býti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Komise xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

(1) Členové (xxxxxxxxxx) oblastní (xxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výborů, xx xxxxxxx novými, xxxxxxx xxxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na př. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx., xxxxxxx jsou jmenováni xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) oblastní (zemské) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx státní úředníci, xxxx xxxx vzati xx xxxxx a xxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx jednací xxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jej v Xxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxx možno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (zemské) xxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu, určí xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx s ministrem xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx pověřenec xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx, ustanovuje úředníky xxxxxxxxxx x zemských xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vládě (xxxxx pověřenců) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických úředníků. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou zemské xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx sbor xxx technicko-hospodářské xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx sbor"), jenž x vlastního xxxxxxx xxxx ministru zemědělství xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx mu xx vyzvání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, druhé xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxx xxxxx, xxxxxxx x jednání poradního xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx.

§8

Obvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx

(1) Sídla xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise, rozhodne xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

§9

Scelování (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) družstva (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx x xxxxxxxxxx zařízení (§§39 x 74). Xxxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx korporacemi.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx většiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxx stanov xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx scelovací xxxxxxxx) a předepsáním xxxxxx (§10), je-li xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu, přihlížejíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxx scelovacího xxxxxxxx jsou všichni xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§41).

(4) Xxxx xx xxxxxx scelovacího xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx družstvo xxxxx vodního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Stanovy scelovacího družstva

(1) Xxxxx xxxxxxxxx družstvo xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují:

a) název, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx družstva,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,

x) zásady pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx společných xxxxxxxx,

x) xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx scelovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx finančního hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 za xxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxx scelovacího družstva

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) představenstvo xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, volí xxxxx hromada x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 5).

§12

Působnost orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx družstvo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, počítanou xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx navenek ještě x jedním členem xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx, xx valné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx svolá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx další vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rukou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx vzniklou.

(4) Xxxxxxxx práva vyplývající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx hromadě xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xx stanovách x xxxxxx xxxxx; ke xxxxx stanov je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předložené xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxx o rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx rozdělení xxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je třeba x umožnění x x zajištění plynulého xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pozemkové xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx stanovy x xxxx neopravňují též xxxxxx xxxxxx. Valná xxxxxxx xx schopna xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxxx hodinu xxxxx xxxxx členů, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x týmž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxx členů; xx xx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx. Každý člen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy. Na xxxxxx xxxxxxx x xx schůzí představenstva x dozorčí rady xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Její xxxxxxxx xx xxxxx ujmouti xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Podle potřeby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx povinného scelovacího xxxxxxxx svolá x xxxxxxxxxx valné hromadě xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, ustanoví oblastní xxxxxx pro scelovací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx stanovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx, xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx podrobností o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx scelovacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx scelovacího xxxxxxxx.

§14

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (§9) xxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru, xxxxx xxxxxxxxxx scelovací (xxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxx (§2). Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx scelovacího xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx udržování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§74).

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemské xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx družstva v Xxxxxxx xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx věstníku.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úpravě

(1) Návrh xx zahájení xxxxxx x pozemkové úpravě x xxxxxxx obvodu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) zemědělských xxxx xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxx výbor.

(2) Návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx se xxxxxxxx x místně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxx provésti x xxxx 1948, jest xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pozemkových úprav

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§16 xxxx. 1) za xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx x posouzení x xxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zamítne.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx šetření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Pozvání k xxxxxxxx xxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx výbor, x jehož obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx katastrální měřický xxxx,

x) xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, lesní, xxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může býti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xxxxxxx soud,

g) vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x), jakož x xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručenku. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pozváni xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyhlášena x xxxxxx obci x v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx obvyklým, x xxxxxxx xxxxxxx upozorněni xx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 x §20.

(3) Místní xxxxxxx xxxxx bude zároveň x obsílce xxxxxx, xxx xxxxx určil x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků, kteří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxx nejpozději před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (§20 xxxx. 6).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 2) xx xxxxxxx třeba:

a) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x účelům xxxxxxxx v §82, xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56 x §59 xxxx. 1) xxx projekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx případ, xx xxxxx x xxxxxxxxx úpravy.

(2) Shledá-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xx zároveň xxxxxxxxx x utvoření scelovacího xxxxxxxx (§20).

§20

Xxxxxxxxx x utvoření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstva mají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxx obvodu x xxxxxxx xxxxxxx 1 xx. Xxxxx vlastník xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx několika xxxx, xxxx všichni xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx stanovisko, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx rovnosti hlasů xxx x proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstva. Ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx reálně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx ti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pochází x majetku zabraného xxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxx 1919, x. 215 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemkového, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx přiděleného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x urychleném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Němců, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nepřátel xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 20. xxxxxxxx 1945, č. 28 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státu českými, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělci, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. října 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Xxxxxxx národní xxxxxx, nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 23. xxxxx 1945, x. 104 Xx. n. XXX, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nepřátel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne 14. května 1946, x. 64 Sb. x. SNR, a xx xxx 19. xxxxxxxx 1947, x. 89 Xx. n. XXX, se xxxxxxxxxxxxx x hlasům odevzdaným xxx utvoření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznam xx xxxxx oblastní xxxxxx a zapíše xx něho xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 8 xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx dobu xxxxxxxx xx xxxxxx desce, xxx x kde xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x do kdy xxx podati námitky. Xxxx-xx xx scelovacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sousedních xxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Námitky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podati xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xx x xxxxx zákoně xxxxx o vlastníku, xxxxxx se tím x xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, třebas xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisem xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zemích Xxxxx x Moravskoslezské xxxxx xxxx odkazovník, xxxxxxx xx pozemek xxxxxxxxxxx.

§21

Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstva, xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxx xx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zahájení pozemkové xxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) x Xxxxxxx xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx též x Úředním xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx mohou účastníci, xxxxxxx x hlasovacím xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nabude-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, oblastní xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) předepíše xxxxxxx scelovacího družstva, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx XX, xx Slovensku xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx to xxxx xxxxxxxxxxx knihovnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx měřickému xxxxx, okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců.

(5) Dojde-li x xxxxxxxxx úpravě, xxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poručenským (xxxxxxxxxxxxx) soudem.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) orgánů x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxx xxx, který bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x §21 xxxx. 4, x xxxxxxxx xx na projednání x úpravu xxxxx xxxxxxxx poměrů, které xxx xxxxxxxxx pozemkové xxxxxx nemohou zůstati x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stanoveného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx orgánů jmenovaných x §2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx lesními xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxxxx vodního x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x vlastnictví x xxxxx pozemků, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx soudní prázdniny.

(5) Xx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, říčních xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rybníků, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektrisace, xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x zákony jej xxxxxxxx x doplňujícími, xxxx xx věcech xxxxxxxx pošt x xxxxxxxxxxxxxx, změny obecních xxxxxx x hranic xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxx, přírodních xxxx x krajinného xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhrazena xxxxxx, povolaným x xxxx příslušnými xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx

(1) X platnosti xxxxxxxxxx učiněných x xxxxxx, t. j. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x platnosti narovnání xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně xxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxxx jmenovanými x §§2 a 9 xxxxx býti xxxxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx uvážení xxxxxx xxxxxx obavy, xx xx xxx xxxxxxxxx práce byly xxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx, utvořený xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nástupce.

§25

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právní xxxxxxxxx majetkové xxxxxx xx xxxxxx nijak xxxxxxxx, leč xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxx hospodářská xxxxxxxx, jichž xx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx není xx xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 a xxxxxxxxx xxxx schválená xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxxxxxxx o provedení x moci xxxxxx; xxxxx xx provádějí xxxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx jen xx xxxxx strany.

§27

Xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx vyhotovení, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, ověření x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx nepoužije jinak, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx úkony xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Převod xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxxx x řízení x scelování xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výpis xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §§2 a 9 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyměřování a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §§2 x 9 xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení upraveném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby hospodářské xxxxxxx x kultury, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx atd.) x xxxxxxx byly xx nejvíce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážejících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nedojde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež je xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, po případě xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Ochrana památek, přírodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx pozemkových úpravách xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx uvedené x §§2 a 9 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx příslušných k xxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přemístí signály, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx do 5.000 Xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxxx až xx 14 dnů.

§32

Vyhlášky

Vyhlášky, xxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x §§2 x 9 v xxxxxx upraveném tímto xxxxxxx, se uveřejní x xxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x xxxxxx se xxxx to ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx II

Scelování xxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxx x lesní, xxxxx i xxxx xxxxxxx, x když xx na xx xxxxxxxx upravovací (xxxxxxxxx) xxxx, mohou býti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pozemků může xxxx provedeno také x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, letišť x pod. xx xxxx pozemková xxxxx x obvodu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx by xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx mají mapy xxxxxxxxxxxx, x x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx založení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx spojitosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx).

(4) X obcích x většinou xxxxxx xxxxxxxxxx půdy v xxxxxx České a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dekretů č. 12/1945 Sb. x č. 28/1945 Sb., xx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 104/1945 Xx. x. XXX xx znění xxxxxxxx x. 64/1946 Xx. x. XXX x xxxxxxxx x. 89/1947 Xx. x. XXX, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx scelování proti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úprav, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx roztříštění xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nastane-li xxxxx takové rozdrobení xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx trvale na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případech xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. b).

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xxxx, louky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxx plochy a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx rozptýleny.

(2) Xx xxxx (xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx větší xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx býti xxxxxxxxx xxx lesní hospodářství xxxxx xxxxxxx zákonů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx scelovány xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lesní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, na něž xx vztahuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx, xxxxx xxx sceleny bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx v dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou býti xxxxxxx xxxxxxx pozemky, x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 2 x 5.

(2) Zásadně xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx družstvem:

a) budovy, xxxxx x zahrady xxx domech,

b) sady x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okrasných xxxxxx a obory x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxx nad 0,1 xx, x xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx 0,2 xx,

x) chmelnice xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx výměru xxxxxxx 0,2 ha,

e) xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx 0,2 xx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxx 0,5 xx,

x) přírodní xxxxxxxx xxxxx x části xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany,

h) xxxxxxx,

xx) sportovní zařízení (xxxxxxxxx hřiště, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pod.),

i) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx chov xxx x x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx na xxxxx, písek, xxxxxx, xxxxx, xxxx, jíl, xxxx x sádru, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx těží xxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx hornictví, pozemky xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx určené xxx závody živnostenské x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závody xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx určené xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x rybníky, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro účely xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx svého xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vlastníků x případech xxxxx xxxxxxxx 2 není xxxxx, jestliže by xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx technicky provésti; x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(4) Xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, jichž xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx zařízení (§39) xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozemkové xxxxx, může xxxx xxxxxxx k těmto xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx sloužící xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx, zařízení xxxx x telekomunikací, xxxxx xxxxx, vodocestné x xxxxxxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sloužící xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx změněny xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx části, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodám xxxx xxxx zatíženy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxxxx oblastní komise xx scelování xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxxx, občasného xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vodou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx o pozemcích, xxxxxx hrozí proboření xxxx jiná poškození xxxxxxxxx poddolování, x x xxxxxxxxx, na xxxxxxx váznou xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Scelovací xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxx utvořen:

a) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx, xx případě xxxxxxxx xxxxx, patřících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx ohraničen xxxxxxxxxxx nebo umělými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, komunikacemi, xxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxx xxxx tvořiti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvod. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx scelovacím obvodu xxxxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx scelování xxx očekávati značné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozsah scelovacího xxxxxx xxxx být xxxxxxxx již x xxxxxxxxxx oblastní xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§21).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §34, xxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx §35 xxxx nebyly xxxxx §36 ze xxxxxxxxx vyloučeny.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx:

x) na xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených v §21 xxxx. 2 xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nutné, xxx xxxx dosaženo xxxxxxx x účelnějších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxx účelně xxxxxxxxx společná xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx provedena xxxxxx xxxxxx obecních xxxxxx xxxx xxxxxx katastrálního xxxxx.

x) na xxxxx xxxxxxx uvedených x §35 odst. 4 xxx účelné xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x X. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx x lepšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx katastrálních xxxxx, xxxxxx x tom xxxxxxxx komise rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx přihlížeti xxxxxxx k xxxx, xxx byly podle xxxxxxxx xxxxxxxxx přirozené x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území a xxx přespolní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx leží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx scelovacím xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxx xxxxx xxxxxx (hlava XX), budiž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zároveň xx scelováním, xxxx-xx xx na xxxx xxxxxxx hospodaření x xxx-xx x xxxx xxx xxxxxxxx souhlas, xxxxx jest xx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxx.

(2) Společenské lesy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zároveň se xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx xx xxxx řádnému lesnímu xxxxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx; xxxxx dělení xxxxxxxxxxxxx xxxx nebylo x xxxxxx důvodu xxxxx, budiž provedena x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto lesů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (hlava XX).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxx zachovat xxxxxxxxxxxx; x x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x úřední moci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx x náhradním xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xx nich xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx účinkem xxxxx x vody (erose). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle něhož xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx, propustků, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nutných x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx užitkové xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obnovou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stromů a xxxxxx xxx ochranu xxxxx zvěře a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, štěrkoven, xxxx x xxx.) x x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx místům.

(3) X xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kde xxxxxx pastviny xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx potřebnou xxxxxx.

(4) Dále xxxxx xxx zřízena jako xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x brodidla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou býti xxxxxxxxx obci pozemky xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, veřejné sady x xxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx xxxx xxxx očekávaný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxx a průmyslové xxxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxx strojové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a pod.

(7) Xx pozemky xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx scelovací xxxxxxxx neposkytne tyto xxxxxxx bezplatně.

§40

Společná pastva

(1) Společná xxxxxx na pozemcích xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx vykonávána xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozemků.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx pastvy na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, upravené xxxxx §38 odst. 3.

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx

§41

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx jest xxxxxx xxxxxxxxxx scelování x xx xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx 4) xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§51). Xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímého xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx rozdělení nebylo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Spoludržitelé xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníka.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx sporné, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li i xxxxx xxxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§85), musí xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx získané xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxx pozemky x xxxxxxxxxx pozemky xxxxx xxx vyrovnány xxxxxx x peněžitá xxxxxxxxxxx částka xxxx xxxxxxxxxxx desátý díl xxxxxxxx ceny xxxxxx xx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx odevzdání xxxxxxx xx zatímního užívání, xxxxx před skončením xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx stranám xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sebe alespoň x jedné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx náhradních xxxxxxx, xxxxx by mělo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jenom xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx oblastní komise, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx budovy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podporou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx scelovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx přímé účastníky xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vzejdou (§72).

(8) Přímým účastníkům, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x blízkosti xxxxxx xxxx.

§42

(1) Xxxxxxxx pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx účastníku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5, xx xxxxxxx náhrada xxxxx §§87 x 91, xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx jednotlivých xxxxxxxxxxx pozemcích xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx různá břemena, xxxxxx xx různě xxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxx xxxxx stanoveny xxxx náhradních pozemků, xxxxx budou xxxxxxxx x pozemkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx něž xxxxx založeny xxxxxxxx xxxxxxxx vložky.

§43

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, které jako xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx účastníci), xxxxxxx xxxxxxxxx odporovati, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx (ocenění) xxxxxxx (§51), xxxxx x xxxxx zrušení xxxx xxxxxxx věcných práv, xxxxx xx cítí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v §§2 a 9 xxxx vždy dbáti xxxx, xxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx zkrácena.

§44

Služebnosti x xxxxxx xxxxxxx

(1) Pozemkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx se provedeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx v §§2 x 9 xxxx xxxxxxxx x to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx scelování xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx přeneseny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx hospodářsky xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelně xxxxxxx xxx služebnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx scelování xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx družstvem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx strany xxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx spojena xxxxx xxxx závazky, jejichž xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 5. xxxxxxxx 1853, x. 130 ř. x., o xxxxxx x výkupu xxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společenských xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, nebo podle xxx. xx. XXXX/1871, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx zák. čl. XXX/1871, x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx pokus, xxx xxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx výkup xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx břemena xxxxxxxx x hospodářským xxxxxxx. Xxxxx takové xxxxxxx xxxx xxx xx újmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dotčených xxxxxxxxx xxx co xx výměry xxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxx stránce.

(8) Xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx nebo xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx telekomunikací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx pozemcích xx xxxxxxxxx pojatých, xxx xx souhlasem xxxxx, xxxxx dílo schválil xxxxx §16 zákona xx xxx 22. xxxxxxxx 1919, x. 438 Xx., x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxx titulu k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jen xx xxxxxxxxx ministerstva školství x xxxxxx.

(9) Xxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx i x reálných břemenech.

§45

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx smlouvě pachtovní xxxxxxxxx nic xxx xxxxxx scelování.

(2) Převezme-li xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxx ponecháno xxxxxx xxxxx, xxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xx sníží xxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx x předměty, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx zvláštnímu ocenění. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jedné xx stran.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx scelovací náklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí mu xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx převzíti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 90 dnů xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx družstvo xxxxxxxx, xxxxx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pachtovní xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx něhož spadá xxxxx xxxxxxx 90xxxxx xxxxx.

(5) Vypověděl-li xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §45 platí také x xxxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx nich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xx za xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §45 xxxxx xxxx xxxx x výpovědi xxxxx x tou změnou, xx xxxxx xxxx xxxxx 30xxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx se nájem xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx mlčky obnovuje.

§47

Scelovací xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení xx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xx řízení předběžné, xxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Řízení xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) obchůzky a xxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37), x xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxx (§36) x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x účelům xxxxxxxx v §82,

c) xxxxx (třídění) pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Podklad pro xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx jiného elaborátu, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx vůbec xxxxxx (elaborát) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx třeba zjistit xxxxxx xxxx účastníků xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fotogrametrie.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx kniha x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihovní xxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx operátu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2) a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx stavem (xxxxxxxx 3).

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx řádně xxxxxxxxx x xxxxxx správnost xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vzniknou-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx xx xxxxxx odstranění xxxxx dán podnět x řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxx x ocenění pozemků, xxxxxxx xx odhad xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§41 odst. 1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblastní xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx touto funkcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při odhadování xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx každý xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemku, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotou, jakou xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx polohy x xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx náležitém xxxxxxxxxxxx užívání, xxx xxxxxxxx xxxxxxx poměrům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a lesní xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, které lze xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxx, buďtež xxx xxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx se do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx.

(3) Xxx oceňování xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx jest xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§48 písm. x)], xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ploch x xxxx, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxxx tříd tvoří xxxxxxx xxxx.

§53

Xxxxxxxx odhadního plánu x námitky proti xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx, odhadní plán xxx xxxx 15 xxx xx vhodném xxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxx a xx které xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx vysvětlen. X xxxxxxxxx uvedených x §49 odst. 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tehdy, xx bude pozemková xxxxx xxxxxxx v xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podati xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvu xx xxxxx 15 xxx, x xx xxx x xxxxxxxxx, tak x o xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Lhůta k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§52) a xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plánu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokusí xxxxxxxx námitky xxxxxxx, x nedojde-li x xx, xxxxxxxx xxxxxxx xx svým vyjádřením xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx nařízením podrobnosti x odhadu, xxxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) vypracování, xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§39), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení,

b) výslech xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx mají býti xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx vyhovělo potřebám xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx x xxxxxxxxxxx scelovacího xxxxx,

x) odevzdání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zatímního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx scelovacího xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx (§19) a xxxxx xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vypracovaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisi, xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2), xxxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx příslušný ve xxxxxx xxxxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (§18 odst. 1) x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xx případě xxxxxxxx xxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise. X schválení projektu xx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vodních xxxxxx nebo jiná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx vodního xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx scelovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 5).

(5) X provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Jsou-li xxxxxxxxx společných zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cest, xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §82.

(2) Nestačí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, příkopů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xx xxxxx xxxxxxx xxxx plochy x xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx x pozdější xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx prací již xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx plocha x xxxxxxx dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstoupena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx peněžitou xxxxxxx; xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §§86 x 89.

(4) Xxxxxx potřebná xx zařízení, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx použivatelnosti xxxxx určitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx na účet xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx společných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx plošný xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle §56, xxx xx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne vyhlášení, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 odst. 3, x oblastní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxx uplatniti xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx doporučeným xxx xxxxxxx šetření (§19) xxxxxxxxx zásady xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x. j. xxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx scelovací xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx a xxxx xxxxxxxx pozemky xxx xxxx být xxxxxxxxx [§55 xxxx. x)].

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx možnosti přihlíženo x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx, x pokud jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vysvětlen x xxxxxxx x xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx zatímního užívání

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§62), x to x výhradou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x proti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx družstva, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxx:

x) že by xxxxx odklad x xxxxxxxxx scelovacího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, značnou xxxxxxxxxxxx škodu x

x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx odpůrcům tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx z toho xxxxxxxx vznikla.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užívání mohou xxxx až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxx xxxxxxx, xxxxx x změny vyplývající x xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx družstvo xx xxxxxxx učiniti zatímní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uspořádání pozemkové xxxxx (§25).

§61

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Scelovací xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx:

x) x průvodní xxxxxx,

x) x mapy xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx držebností (§52),

d) x výpočtu a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ocenění vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx podrobnosti x xxxxxxxx scelovacího xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx scelovacího xxxxx x rozhodování x xxxxxxxxx

X xxxxxxxx scelovacího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xx 3. X námitkách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx námitky, xxxx bylo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisi x potvrzení. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx opravě x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx potvrzení xxxxxxxxxxx plánu nelze xxxxxx za xxxxxxxxx x předešlý stav xxx xx obnovu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x opatření xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oblastní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x sousedících xxxxxx a xxxxxxxx xx x Úředním xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při scelování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (podklady xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x práce potřebné x vypracování xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx založení xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx případě založení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx pozemkového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx předcházející xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§64 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přítomnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (§2), xxxxx xxxxxxxxxxx katastru xxxx civilními xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx nad xxxxxxxxx, vypracováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x scelovacího xxxxx, xxxxxxxxxx scelovací orgány x xxxxx uvedené x §2.

§66

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Stane-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, početní xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, jest dáti x penězích xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx výměry xxxx.

(2) Byl-li někdo xxxxxxx x xxxxxxxx x náhradních pozemků xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nařízená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§60 xxxx. 5) x xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxx, může xx 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxxx družstva, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx od toho, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x případech xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx oblastní xxxxxx.

§67

Řízení xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx změnu x xxxxxx nebo založení xxxxxxxxx knihy x xxxxxxxxxxx katastru,

b) xxxxxx xxxxxxx scelovacího xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zakončení scelovacího xxxxxx (§75).

§68

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx pozemkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx, opravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozemkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vrchnímu soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné pomůcky, xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§47 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1927, x. 177 Xx.).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxx grafický podklad xxx katastrální mapu xxxxx předpisů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx obavy, xx xxx úřady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxxx (§64 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxx, splní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x odstavci 1, xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxx řádně xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nástinech.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozdělení [§61 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, jakož x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zrušených, změněných x xxxx vzniklých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12, 13 x 34 xxxxxx xx dne 8. xxxxxx 1947, x. 90 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahujících se xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nástiny x xxxxxxxxxx sestavení xxxxxxxx oblastní komise.

§69

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx scelování, xx xxxxxxxx na xxxxxxxx pozemek. Tyto xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx změna x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Osobní x xxxxx náklady xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §2 x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x projektu společných xxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §§51 x 64 xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Scelovací xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nákladů xx státní xxxxxxxx 500 Xxx xx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx scelovacích xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx, po případě xxxxxx, a to xxxxxxx x 50 %.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx místní, xxxx náklady xx xxxxxxx, dřevo xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, kancelář v xxxx xxxx., a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxx družstvo na xxxxxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vzhledem x výhodám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx jest xxxxxxx považovati xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx odvodnění x zmenšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx..

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhody, patří xx X. xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx scelovacích xxxxxxx x xxxxxx 100 % xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx II. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 80 %, účastníci XXX. třídy x xxxxxx 60 %, xxxxxxxxx XX. xxxxx x xxxxxx 40 %, xxxxxxxxx X. xxxxx v poměru 20 % x xxxxxxxxx XX. xxxxx x poměru 10 % xxxxxxx xxxx xxxxx náhradních xxxxxxx.

(5) Xxxxx tímto způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxxxxxx xxxxxxx byl scelováním xxx nepatrně změně xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx x VI. xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přímí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, úprav xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx vodní xxxxxxxx (§56 odst. 4), nesou xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§71

Náklady, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastníci xxxx

(1) Xxxxx přímý xxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx náklady:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx připadající (§41 xxxx. 5),

x) xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxxx xxxxxx, protokolů x jejich xxxxx x xx xxxxx xxxxx, které si xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xx xxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxx (§41 xxxx. 7).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníkem, zejména xxxxxxxxxxxx svévolných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Vyložení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §62.

(2) Scelovací družstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx stěžovati do 15 xxx po xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx komisi, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovati poučení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradních xxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx opatřiti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx příspěvky xx povinno xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxx scelovacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx scelovacích xxxxxx, xxxx scelovací družstvo xxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx (§70). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx zapotřebí.

(4) Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úroků xx xxxxxxxx než xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pozemcích, kterých xx účastníku xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xx pořad xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx daní, poplatků x jiných xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxx scelovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí x xxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se splácejí xxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxx scelovacím družstvem x xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxx xxxx xxxxxxxx, umořují se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx přímých účastníků xxxxx převzíti berní xxxxx, xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Společná xxxxxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx správa x xxxxxxxxx xxxx xxxxx zajištěny. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx uvedená v §71 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, pokud tyto xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx jiný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx vodní xxxxxxxx (§56 odst. 4), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x udržování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx zákona x xxx odchylkou, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx udržování společných xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníci xxxxxxx xx scelovacím xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vybírání xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx berní úřady, xxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx vodního družstva, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxx potřebná xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx udržována.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx pravoplatně xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §67 písm. x) xx x), xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx XX, xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx jsou xxxx x nadále xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx §70 xxxx. 1 x x xxxxx na xxxxxxxxx společných xxxxxxxx (§74 xxxx. 4), xxxxxx by xxxxxx xxxxxx a udržování xxxx xxxxx zajištěny, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx záruka

§76

(1) Stát xxxx xxxxxxx záruku xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§73 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx ústavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx považují x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společných zařízení (§39).

(3) Při xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zřetelem x xxxxxxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxx, dále x xxxxxxx katastrálnímu výtěžku xxxxxxxxxxx obvodu, xx xxxxx platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x k tomu, xxx-xx x pozemkovou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx obcí.

§77

(1) Dále může xxxx xxxxxxx záruku xx úvěr, poskytnutý xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §76 xxxx. 1, scelovacímu družstvu x získání xxxxxxx x xxxxxx uvedeným x §82.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §76 xxxx. 3.

§78

Státní xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxx, zastoupený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to za xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušenstvím, xxx xx stanoví x xxxxxxx úpisu.

§79

Záruka xxxxx může xxx xxxxxxxx:

x) xx xxxx (zápůjčky) xxxxx §76 do úhrnné xxxxxx 1.000,000.000,- Xxx,

x) xx xxxx (zápůjčky) xxxxx §77 do xxxxxx částky 1.000,000.000,- Xxx.

§80

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zemědělství x xxxxxx x xxxxxxxxx financí může xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx listě podrobnosti x xxxxxxxxxx státní xxxxxx.

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx x dodání xxxxxxx xxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx operát, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxx, 50 % xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxx (§§76 xx 80), vyplatí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx

§82

Xxx pozemkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby se xxxxxxx pozemky (§19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyřešení xxxxx xxxxxxxxx v §39, xx případě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Pozemky označené x §82 xxxx:

x) pozemky x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 11. xxxxxxxx 1947, č. 142 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, x. 44 Xx., x podle xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, č. 46 Sb., o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx), a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; při xxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Přídělová xxxx této xxxx xxxx xxxx na xxxxxxx pozemků stanovenou x odhadním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx plochy xxxxxxx xxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§57 xxxx. 1);

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxx ze xxx 3. července 1947, č. 139 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx drobení xxxxxxxxxx xxxx, ani xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnických xxxx x xxxx, získané xxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obmezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx vyvlastněné x xxxxxx xxxxxxxxxx (§85).

§84

(1) Pozemky označené x §§82 a 83 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úpravy.

(2) Nabyvatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx x §83 xxxx. c) x d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx.

§85

Xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxx (§41 x §12 xxxx. 5), xxx xxx xxxxx xxxxx §82 x xxxx nezbytně xxxxx xxxxxxxxxx za náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx, dvory x zahrady xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a je-li xxxx xxxxxxxx třeba x účelnému uspořádání xxxxxxxxx xxxxx obce xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx scelovací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro nové xxxxxxxxx (§59). Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise, x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx, xxxxx němuž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x vyzve xx, xxx xx vyjádřil xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ochoten xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nemuselo xxxxxx k xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx kladně xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxx všechny xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx šetření, xx xxxxxxxxxx; na to xxxx x xxxxxxx x místnímu šetření xxxxxxxx upozorniti. Xxxxxxx xx stanovením xxxxxxxx xxxxxxx požádá oblastní xxxxxx příslušný xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx každému, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xxx xx xxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů k xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada ve xxxx obecné ceny, xxxxxxxx odhadem xxxxxxxxxx xxxxx §51.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jest xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx utrpěli xxxxxxxxx, poživatelé, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tato užívací, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx práva nejsou xxxxxxxx zajištěna.

(3) Byla-li xxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxx, budiž xxxx xxxxxxxxx náhrada i xx to, xx xx snížila hodnota xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx složena xx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx úroky.

§88

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x výplatou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nepodá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx družstvo xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x nesporném xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu (xxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx listinou, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx (xxxxxxxx notářem), xxxx xxxxxxxx listinou.

§89

(1) Scelovací xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx stav; xxxx-xx to možno, xx povinno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx opatření Xxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 1938, č. 291 Xx., x vyvlastnění x x některých xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 27. prosince 1944, x. 289 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§90

(1) Je-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že by xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx byl xxxxxxx xxxxxxx pozemkový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx stavebníka xxxx xxxxxxx postižených xxxxxxx xxxxxx o pozemkové xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Místního xxxxxxx xxxxx §18 a 19 xx zúčastní x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provádějící příslušnou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§90 odst. 1) xxxx být x vlastník, xxxxx xxxxxx peněžitou náhradu xx pozemky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx, složí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo se xxxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§92

(1) Plošný xxxxxxxxx xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uvedené v §90 odst. 1, xxxx které odstoupily xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx všichni xxxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do scelování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pozemky vyvlastněné xxxx odstoupené, xxxxxxx x §91 xxxx. 1, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnot pozemků, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§93

Ustanovení §41 odst. 5 x xxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x náhradními pozemky xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx III

Zaokrouhlování (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx pozemků a xxxx

§94

(1) Zaokrouhlování (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx hranic xx xxxxxxx účelnou výměnou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx vlastníků xxxx, nedojde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx schváleny xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx podle §97. Oblastní komise xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vypracovati xxxxxxxx návrhy xxxxxxxx x xxxxxx provedení. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx provádí, xxxxxxx xxxxxxxxx cenný, xxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měněn xxxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxxx.

§95

(1) Uzná-li xxxxxxxx xxxxxx pozemkovou xxxxxx (xxxxxxxx) podle §94 xx účelnou x xxxxxx a nedojde-li x xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx x §§86 xx 89.

(2) Náhrada xx pozemek xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx být xxxx xxxxxxx v xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, x xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx xxxxxxxx zapsaných xxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx strany xxxxxxxxxxx směnnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zapsané ve xxxxxxxxx knihách x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxx anebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx lesní pozemek, xxxx xxx souhlas xxxx, pro které xxxx na pozemku, x který xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx závazky, nahrazen xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. x jehož xxxxxx xx xxxxxxx, xx který mají xxxx xxxxx x xxxxxxx převedeny, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xxxx x xxxx, x xxxxxxx bude xxxxxx nejprve xxxxxx.

(3) Xxxx rozhodne x xxxxxx nesporném xx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx směna xx x hlediska xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemků xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx převodem práva xxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx zavázaným xxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x tom xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x dohodě, xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlas úřadů xxxxxxxxx x §44 xxxx. 8 x xxxxxxx služebností xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx pošt x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx z veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x převodu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxxxxx krás a xxxxxxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxx xxxxxxx, převody xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxx pozemku xx xxxx podle xxxxxxxx rozhodnutí (§96) xxxxxxxx xxxxx podle §27 x xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx zapsána xxxxx x osobě oprávněného xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x rozsahu xxxxxx práv xxxx xxxxxxx.

Xxxxx IV

Dělení x xxxxxx užívání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků

§98

Až xx další xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xx Xxxxxxxxx:

x) xxx. xx. XX/1836, o xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx pozemků patří x xxxxxxx poddaných,

b) xxx. xx. X/1836, x municipální xxxxxxxxx xx půdě x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx. xx. XII/1836, x poměrném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx. xx. XXX/1840, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xx. XX, X x XXX x roku 1836 xx věcech xxxxxxxxxxxx,

x) xxx. xx. XXXX/1871 x

x) xxx. čl. XXXXX/1908, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxx držby, xxxxxxxxx oddělování x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx provedou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §§2 x 9 xxxxxx zákona;

2. x zemích České x Xxxxxxxxxxxxxxx:

xxxxx xx xxx 13. xxxxx 1884, č. 31 xxx. z. x., x xxxxxx společenských xxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx X k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1939, x. 171 Sb., x roku 1940, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tou změnou, xx x řízení xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx úpravě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §§2 a 9 xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 171/1940 Xx., xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X k xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xx xxxxx nich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Hlava X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§99

(1) Pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platí, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. ledna 1928, x. 8 Xx., x řízení xx xxxxxx náležejících do xxxxxxxxxx politických úřadů (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zemské xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx komise x xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx úpravy, má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx.

§100

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dosavadních xxxxx xxxxxxxxx úřady (xxxxx), xxxx-xx již x xxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, i xxxx xxxx odhadní xxxxxx xxxxxxxx, usnesla-li se xx tom většina xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101

Orgány xxxxxxxxx v §§2 a 9 xxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů podporovány xxxxxxxxx úřady, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona.

§102

Xxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxx scelování xxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x podpory z xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) všeobecně upraví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva), který xx po případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectvy).

(2) Ministři (xxxxxxxxxxxx) vykonávají xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na Slovensku xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), kteří se xxxxxx xxxx směrnicemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministrem (xxxxxxxxxxxxx).

(3) Vyhlášky ministrů xxxxxxxxxx x Úředním xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenec xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Zrušuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

1. na Slovensku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §98 x. 1:

a) xxx. xx. XX/1836,

x) xxx. xx. X/1836,

x) xxx. xx. XII/1836,

d) xxx. xx. VII/1840,

e) xxx. xx. XXXX/1871,

x) xxx. xx. XXX/1908, x stálé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zák. xx. XXXXX/1908 x

x) xxxxxx xx xxx 13. prosince 1939, x. 328 Xx. x., x státním xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28. února 1940, x. 48 Xx. x., jímž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x. 171/1940 Xx., x xxxxxxxx přílohy X,

x) xxxxxxxx nařízení xx xxx 21. xxxxxxxx 1943, x. 208 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx vládní nařízení xx xxx 19. xxxxxx 1939, x. 171 Sb., x xxxx 1940, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§105

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr zemědělství x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.
Zápotocký v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 47/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 47/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/55 Sb. x xxxxxxxxx od 26.9.1955.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.