Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.09.1952 do 27.12.1989.


Zákon o zemědělském úvěru

43/1948 Sb.

Zákon

Zemědělský úvěr §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Zemědělský zajišťovací fond §11 §12 §13 §14

Okresní zemědělská úvěrová komise §15 §16 §17

Stálá rozhodčí komise §18 §19

Podmínky záruky a platů z Fondu §20

Poplatkové a daňové osvobození §21

Trestní ustanovení §22

Ustanovení závěrečná §23 §24 §25

č. 45/1952 Sb. - §1

INFORMACE

43

Xxxxx

xx dne 21. xxxxxx 1948

o zemědělském xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx

§1

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zemědělcům (§2) xx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx zemědělských xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxx x xxx xxxxxxxx zemědělství;

b) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se zemědělským xxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, k xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x povznesení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatelstva.

§2

Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se rozumí:

a) xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výměře xxxxxxxxxx půdy (xxxxxx xxxx xxxxx) xx 50 xx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx nemoc, xxxxxxxxxx nebo věk, xxxxxx ve svém xxxxxxxxxxx podniku o xxxxxx xxxxxxxxxx půdy (xxxxxx půdy lesní) xx 50 xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proto nucena xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dáti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), jež xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx-xx xxxxxxx těchto xxxx x xxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (družstevním) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx strojů. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxx zákona;

d) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xx buď xxxxxxxxxx (xxxxxxxx úvěr - §4) xxxx xxxxxxxxxx (rekonstrukční, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx - §5).

§4

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (provozní) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k opatření xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx označena xx xxxx v xxxxxx kraji xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směnek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků:

a) xxx obnovu zemědělských xxxxxxx, xxxxx byly xx xxx 17. xxxx 1938 zničeny, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx teroristickými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx okupaci xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bojových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jinaký xxxxxxxxxx úvěr xx xxxxx xxxx;

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, zejména xxx xxxxx nebo xxxxxx nákupy dobytka x založení xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x telefonisace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x meliorační xxxxx, xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx scelování xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx zaručený xxxx xxxxx xxxx nemůže xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx výhodnějších podmínek xxxxx zvláštních předpisů;

c) xxx oddlužení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx upadli do xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx z dlouhodobého xxxxx zemědělského se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x umořují xx xxxxx pravidelného xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx jednotný xxx xxxxxxx případy xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx splácení xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx čtyřiceti xxxxxx, avšak s xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatiti xxx xxxx xxxxxxxxx smluvené xxxx, aniž xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx náhrady.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx podmínek povolovati xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§6

(1) Ministr xxxxxxx x dohodě s xxxxxxxx zemědělství x xxxxxx určí x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemědělský xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx x úvahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

2. xxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vykonávati xxxxxxxx xxxxxxxx agendu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx ze xxx 11. xxxxxx 1948, č. 38 Xx., o Xxxxxxx xxxxx Československé;

3. směrnice xxx xxxxxxxxxx (schvalování) x kontrolu zemědělského xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x jak xxxx použito xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x odstranění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx.

(2) Ministr xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zemědělských xxxxxx x dlužních xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,5 %, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3 %.

(2) Xxxxxxx sazba podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx financí v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx se zřetelem xx xxxx diskontní xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odváděti xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§11) xxxxxxxxx [§13 xxxx. x)], xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x to:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. a), x) x x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 20 xx, x xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx . . . . . . . . . . . ¼ %;

b) xxxxxxx dlužníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¾ %.

§8

Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavazuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápůjčku x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plněními xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx její xxxx, xxxxx vyjde xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx Zemědělského xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 5), xxxx xxxxxxx-xx věřitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx x placení xxxxx odstavce 1 xxxxxxx uplynutím třicátého xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Závazek xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; věřitel xx xxxxxxx oznámiti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx platnými předpisy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zaplacením xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupuje xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx zápůjčku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx placení xxxxx §14.

§10

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 musí xxxx xx nemovitostech xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx [§2 xxxx. x)], xxxxxxxxx zástavním právem x musí xxxx xxx ní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Věřitelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinni xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dřívější zaplacení xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxxx, a xx bez xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx veřejných dávkách x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx o zajištění xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Omezení xxxxx §9 odst. 5 x podle xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxxxxx s vkladem xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx Slovensku xxxx x mrtvý xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Zemědělský xxxxxxxxxxx fond

§11

(1) Xxx ministerstvu xxxxxxxxxxx x Praze xx xxxxxxx Zemědělský xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx"), který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1919, x. 175 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx převede xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13.

(2) X xxxx Fondu xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zástupcem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx reformy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x řad xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé.

(3) Xxxxxxxx zastupuje Xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx osvobozen xx xxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxx.

(5) Agendu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství. Xxxxxx Fondu x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx x Úředním xxxxx.

§12

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vládní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělství. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xx xx, xxx Xxxx plnil xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx komisař xxxx zastaviti xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx, x xxxxx má xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx hospodaření, xxxx xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zemědělství, x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nesmějí xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x nich tento xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx závady, xxxx má-li xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx mělo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 zastaveno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx komisaře.

(4) Jestliže Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavena, xxxxxx provede, odpovídá xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx takové usnesení xxxx opatření xxx xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Jmění Xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx 100 xxxxxxx Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1948 a x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pozemkového xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx výše 75 xxxxxxx Xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepostačí;

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3;

x) vlastní xxxxxx (xxxx ze xxxxx, příjem xxxxx §14 odst. 3 x x.);

x) xxxx xxxxxx (dary a xxxx bezplatná xxxxxxxx x. x.).

§14

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx vcelku xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx pohledávky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla jím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, na xx. xxxxxxxxxx hospodařením, xxxxxxxxxx činností, marnotratností, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůbec;

b) pro xxxx závažné důvody, xxxx jsou: xxxxxxx xxxxxxx, katastrofální neúroda x podobné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxx xxxxx xxxxx, xxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx péči řádného xxxxxxxxx x jen xx xxxx jeho xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Změní-li xx poměry dlužníka xxx, že xxx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx za něho Xxxx zaplatil, xx xxxxxxx povinen xxxxxx xx něho xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zaniká xx xxxxxxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx odstavce 1.

Xxxxxxx zemědělská úvěrová xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx žádosti x xxxxx se xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx z Xxxxx (§14) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborech x xxx ústředních národních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx komisi xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx podati xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxxx xxxxxxx musejí xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců.

§16

(1) Xxxxxx jest xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxx okresního národního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxx rady okresního xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců, xxxxxxx xx návrh příslušného Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx poradním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x sídle xxxxxx; xxxxx potřeby xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxx xx žadatel xxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x dobré zdání x poměrech, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednací xxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx výbory.

(4) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) jest xxxxxxx tříleté. Členství x xx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxx x xxxx xxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx komise xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx jakéhokoliv xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Členové xxxxxx vykonají xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx již jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx slibem xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx funkci, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 5).

(7) Členové komise xxxx odpovědni xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nedbalostí xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx soudního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x Fondu xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1 x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků k xxxxxxxx tohoto cíle. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poskytnut xxxx, při xxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxxxxxx. Komise xxxxx xxx zjištění xx xxxxxxxxxx xxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) zmíněného x §6 odst. 1 x. 2 postoupí xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxx-xx xxxxxx pro kladné xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxx, xxxxx peněžní xxxxx xxxx peněžní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx příslibu, po xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx výměrem s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§14), x xxxxxxxx spisy xx svým návrhem xx kladné xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx-xx komise xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxxxx žádost s xxxxxxxxxx důvodů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bylo dosaženo xxxxxxxxxxx cíle xxxxx §1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (okresního xxxxxxxx) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vede ve xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx všeobecně xxxxxxx.

(4) Ministr xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx zemědělství x xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx listě bližší xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx stálé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výměru (§17 xxxx. 1 x 2) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 15 xxx xx jeho xxxxxxxx ke Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx xxxxxx"), xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemědělství. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ústavu (xxxxxxx) xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 x. 2 o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalce x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x svém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, a Fond, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx o převzetí xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zpraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx Stálé komise (xxxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxx zemědělství x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vnitra x Úředním xxxxx.

§19

(1) Stálá komise xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx členu jmenují xxxxxxxx zemědělství x xxxxxxx, xxxxxx členem xx xxxxxxxx příslušného Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx banky Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Stálé komise xxxxx xxxx, xxx-xx x xxx xx xxxx České nebo Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze Xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx členů Xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx jest xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx návrh příslušného Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx případech, xxxxxxxxxx xx finančních zájmů xxxxxxxx, zastaviti provedení xxxxxxxx Xxxxx komise; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxx zemědělství x xxxxxx x xxxxxxxxx financí x xxxxxxxx provésti xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §16 xxxx. 4 xx 7 xxxxx, xxxxx xxx o členy Xxxxx komise, xxxxxxx x xxx, xx xxxx uvedený v §16 xxxx. 6 xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx zemědělství.

§20

Podmínky záruky a xxxxx z Xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x na xxxxx z Xxxxx xxxx nároku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žádosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x zápůjčkách xxxxx §5 odst. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, listiny x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaplacení, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx záruky xxxxx tohoto xxxxxx x zemědělské směnky (§4 xxxx. 3) xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx. Rovněž jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpisy x postup xxxx x nich (§5 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx z Fondu (§13) jsou daně xxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxx za poskytnutí xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx placení Fondem xxxxx v xxxxxx xxxxx §§15 xx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxx potvrdí skutečnosti, xxxxx mohou míti xxxx na rozhodnutí x xxxxxxx za xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx Fondem, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zamlčí, xxxx xxx poruší xxxxxxxxxxx uloženou podle §§16 a 19, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx 50.000 Xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) do šesti xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokuty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na svobodě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx nedobytnou xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx závěrečná

§23

(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx (ministerstva) a Xxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců (xxxxxxxxxxxx), xxxxx se xxx xxx řídí xxxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), po xxxxxxx Fondem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též x Úředním věstníku.

§24

Ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 8. xxxxx 1946, č. 24 Xx. x. SNR, x xxxxxx záruce xx rolnický xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřenců xx xxx 18. xxxxxx 1946, x. 39 Xx. n. SNR, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 24/1946 Xx. n. XXX x státní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, financí, xxxxxx x spravedlnosti v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Ďuriš x. r.

§1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx příslušenství xxxxx §8 zákona x. 43/1948 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xx xxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x okresní xxxxxxx xxxxxx.

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/1952 Sb. s xxxxxxxxx od 20.9.1952

Informace

Právní xxxxxxx x. 43/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.4.1948.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

45/1952 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zemědělského úvěru

s xxxxxxxxx xx 20.9.1952

Právní xxxxxxx č. 43/1948 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 158/1989 Sb. x účinností xx 1.1.1990.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.