Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.1948 do 27.12.1989.


Zákon o zemědělském úvěru

43/48 Sb.

Zemědělský úvěr §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
Zemědělský zajišťovací fond §11 §12 §13 §14
Okresní zemědělská úvěrová komise §15 §16 §17
Stálá rozhodčí komise §18 §19
Podmínky záruky a platů z Fondu §20
Poplatkové a daňové osvobození §21
Trestní ustanovení §22
Ustanovení závěrečná §23 §24 §25
č. 45/52 Sb. - §1
XXXXX
ze xxx 21. března 1948
o zemědělském xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxx
§1
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumějí xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx (§2) xx účelem xxxxxxxx prostředků potřebných x řádnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souhlase xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x budování xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a uchování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx životní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx výhradně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx svém, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výměře xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxx) xx 50 xx;
x) xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, invaliditu xxxx xxx, nemůže xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxx) xx 50 xx osobně xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx. a) xxxx x), xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx družstevním xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (družstevním) xxxxxx x užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx však sama xxxxxxxxxxx xxxxxxx zápůjčky x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx;
d) xxxxx, xxxxx byly nebo xxxxx xxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx - §4) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěr - §5).
§4
(1) Xxxxxxxxxx xxxx krátkodobý (xxxxxxxx) slouží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx potřeb, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x sadby x xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxx na obstarání xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx "xxxxxxxxxx směnka". Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx šestiměsíční; xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx sazbu x Národní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxxxx xxxx dlouhodobý xxxxxx k opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xx xxx 17. xxxx 1938 xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx organisací xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx příkazů nebo xxxxxxxxxx válečným xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx válčící xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), pokud postižený xxx xxxxxxxxx jinaký xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účel;
b) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxx zemědělské xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxx účelné xxxxxx xxxxxxx x založení xxxxx xxx mechanisaci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x telefonisace, xxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxxxx a meliorační xxxxx, pro nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x pro xxxxxxxxx pozemků (xxxx xxxxxxxxxx), pokud zaručený xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x dostatečné xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx;
c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxx xxxxxx xx zadlužení, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx úrokového xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na dlužní xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx při dodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx k placení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxx zemědělských vydávaly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxx x Úředním listě:
1. které peněžní xxxxxx x peněžní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovati, xxx xxxx xxxxx vzíti x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx podle xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
2. xxxxxxx xxxxx xxxx peněžní xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x soustřeďování xxxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxxx Národní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3, odst. 2 x 3 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 38 Xx., o Xxxxxxx bance Xxxxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (schvalování) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxx pro určování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx jejich hodnotu, xxxxxx a výnosovost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plán xxx xxxxxxxxx investic, xxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxxx osobních x xxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx úvěr xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxx xxxx na splacení xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních tiskopisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směnek x xxxxxxxx úpisů.
§7
(1) Xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx veškerých xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,5 %, xxx úvěrech xxxxxxxxxxxx 3 %.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx výši diskontní xxxxx Xxxxxxx banky Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Mimo xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§11) xxxxxxxxx [§13, xxxx. x)], vypočítaný x xxxxx xxxxxxx jako xxxx, x xx:
x) xxxxxxxxx uvedení x §2, xxxx. x), x) a x), pokud xxxxxx xxxx obhospodařované xxxx xxxxxxxxxxx 20 xx, x subjekty xxxxxxx x §2,
písm. x) xxx xxxxxx xx výměru orné xxxx . . . . . . . . . . . 1/4 %;
x) xxxxxxx xxxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 %.
§8
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zmocňuje, xxx v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruky xx zemědělský xxxx x jeho příslušenství.
§9
(1) Xxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápůjčku x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zaplacení, xxxx její xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx rozvrhu xxxxxxxxxx xxxxxx, dojde-li xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zajišťovacího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 5), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedobytnost xxx xxxxxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxx x placení xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx třicátého xxx počítajíc ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
a) xxxxxxx zaručené xxxxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx;
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vymáhati bez xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx zapotřebí, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx placení xxxxx §14.
§10
(1) Xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx dlužníka, po xxxxxxx na nemovitostech xxx xxxxxxx [§2, xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxx xx poznamenána xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vloženo xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxx-xx x xxxxxxxxx pohledávek xx daních, xxxxxxxxxx x jiných veřejných xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dědických xxxxxx xxxxxxxxx dědiců.
(4) Xxxxxxx xxxxx §9, xxxx. 5 a xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx Xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
Zemědělský xxxxxxxxxxx xxxx
§11
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Praze se xxxxxxx Xxxxxxxxxx zajišťovací xxxx (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podléhá xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1919, x. 175 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx zřídí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §14 zvláštní xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx potřeby na Xxxxxxxxx poměrný xxx x prostředků xxxxxxxxx x §13.
(2) X xxxx Xxxxx xx předsednictvo, které xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ministra financí xx xxxxx, dále xx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenectva xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx Ústřední xxxx zemědělců xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Fond xxxxxxx; xx-xx zaneprázdněn, xxxxxxxxx xx místopředseda.
(4) Xxxx je xxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Statut Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zemědělství x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§12
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jmenovaný xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxx. Vládní xxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx Fond xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx komisař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření Xxxxx, x nichž xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx hospodaření, nebo xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxx účinkem, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ministru xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dokud x xxxx tento xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxx, xxxx má-li xx xx, xx xx xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx Fondu xxxx býti z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 zastaveno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x vládního komisaře.
(4) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx vládním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přesto xxxxxxx, odpovídá za xxxxx z xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx své funkce xxxxxx.
§13
Xxxxx Xxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx částka 100 xxxxxxx Kčs, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1948 a x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxx;
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx 75 xxxxxxx Kčs, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx;
x) příspěvky xxxxxxxx xxxxx §7, xxxx. 3;
d) vlastní xxxxxx (úrok xx xxxxx, xxxxxx xxxxx §14, xxxx. 3 x x.);
x) xxxx příjmy (dary x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. j.).
§14
(1) Xxxx xxxx převzíti xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru a xxxxxx příslušenství, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plniti xxx xxxxxxx:
x) xxx neschopnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nedbalosti, xx xx. neodborným hospodařením, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a podobné xxxxxxxxxxxxxxx hospodářské ztráty, xxxx pro xxxxx xxxxx, xxxx, xxxx xxx xxxxxxx dobytka x xxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře x xxx xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx poměry xxxxxxxx xxx, xx lze xx xxx spravedlivě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx něho xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 10 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x Xxxxx (- 14) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise (dále xxx "xxxxxx"), xxxxx xx zřizují při xxxxxxxxx národních xxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx statutárních xxxx; kancelářské x xxxx potřebné práce xxxxxxxxx xxx komisi xxxxxxxxx okresní (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx správnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxx xxxx čtyřčlenná. Xxxxxx xxxxx xxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx;
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx okresního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterého na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců xxxxxxx xxxxxxx zemědělství;
x) xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písm. c) x d) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx účastní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx předseda komise xx xxxxx peněžních xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx má xxxxxxx xxx bydliště. Xxxx úkolem xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx x úvahu.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx období jmenovaných xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx zásadně xxxxxxx. Xxxxxxxx x xx xxxx čestné; xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx výloh, xxxxxxx úhrada xxx x xxxx xxxxx, xx případě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxxx x xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx funkcí, x zdržeti xx xxxxxxxxxxx jich xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Těchto xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx vykonají slib xx rukou xxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxx xxxxx své xxxxxx vázáni xxxxxx xxxxx složeným, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vědomí a xxxxxxx a podle xxxxxx xxxxxx vykonávati x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 5).
(7) Členové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nedbalostí xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx újmy xxxxxxxxxx §22 xxxx xxxxxxxx stíhání trestného xxxx.
§17
(1) Xxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx platů x Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vytčeného x §1 a xxx xxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Komise xxxxxx, do xxxx xxxx xxxx býti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx přihlédne x xxxx, xxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx pojme xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (podniku) xxxxxxxxx x §6, xxxx. 1, x. 2 postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx kladné xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx kladné xxxxxxxx xxxxx komise, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx podnik xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zápůjčku xx xxxxxxxxxxxx úvěru, x připojí doklad x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx, xxxxx peněžní ústav xxxx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dbá, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx byly soustředěny x jednoho peněžního xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx komise xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx jaké xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§14), x xxxxxxxx spisy xx svým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Neshledá-li komise xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx na xx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) na xxxxxxxxxxx dlužníků, xxxx xx svém obvodu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx financí v xxxxxx x ministry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxx směrnice xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx x xxx vedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Stálá xxxxxxxx xxxxxx
§18
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§17, xxxx. 1 x 2) má xxxxxxx právo odvolati xx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xx Stálé xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx komise"), xxxxx xx xxxxxxx x ministerstva xxxxxxxxxxx. Xxxxx komise xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx x §6, xxxx. 1, x. 2 x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxx doplní. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxx xxxxxx x svém xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx učiní Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x Xxxx, pokud jde x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zároveň zpraví xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxxx.
(3) Bližší xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxx (jednací xxx) vyhlásí xxxxxxx xxxxxxxxxxx v dohodě x ministry xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§19
(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministři xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ministr zemědělství xx návrh tohoto xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxxxx xxxxx Československé. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx českých xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx slovenských zemědělců xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx podle xxxx, xxx-xx o xxx xx země Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze Slovenska. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušného Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx jmenovaný xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx případech, xxxxxxxxxx xx finančních xxxxx státních, xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §16, odst. 4 xx 7 xxxxx, xxxxx jde x xxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxxx x §16, xxxx. 6 xx xxxxxx do rukou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxx a platů x Fondu
(1) Xx poskytnutí státní xxxxxx x na xxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, stanoví xxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx.
§21
Xxxxxxxxxx x xxxxxx osvobození
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx placení podle xxxxxx xxxxxx, dlužní xxxxx o zápůjčkách xxxxx §5, xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zápůjček, xxxxxxx x xxxxxx úplném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§4, xxxx. 3) xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x nich (§5, xxxx. 3).
(2) Xxxxxxxxxx příjmy x Xxxxx (§13) xxxx xxxx prosty.
§22
Trestní xxxxxxxxxx
Kdo x xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx Fondem xxxxx v xxxxxx xxxxx §§15 xx 18 xxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x převzetí xxxxxxx Fondem, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zamlčí, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženou xxxxx §§16 a 19, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin xxxxxxx xxxxxx, okresním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 50.000 Xxx nebo xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx nebo oběma xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx v mezích xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Byly-li xxxxxxx xxx tresty, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§23
(1) Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xx xxxxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxxx pověřenci (xxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxx (ministerstva) x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxx tom xxxx xxxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx ministrem (ministerstvem), xx případě Fondem.
(3) Vyhlášky xxxxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx věstníku.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx xxx 8. xxxxx 1946, x. 24 Xx. x. SNR, o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 1946, x. 39 Sb. x. XXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx x. 24/1946 Xx. x. XXX o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§25
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; provedou xxx ministři zemědělství, xxxxxxx, vnitra x xxxxxxxxxxxxx v dohodě xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
§1
Xxxxxxxxx xxxxxx záruky za xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx č. 43/1948 Xx., x xxxxxxxxxxx úvěru (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedeném x xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxx na xxxxxxx x okresní národní xxxxxx.
§1 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/1952 Sb. x xxxxxxxxx od 20.9.1952

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 43/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.4.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
45/52 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.9.52
Xxxxxx předpis x. 43/48 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 158/89 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.