Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.1948 do 28.07.1950.


Zákon o trestní ochraně proti požárům

40/48 Sb.

Žhářství §1 §2 §3
Příprava žhářství §4
Způsobení požáru z nedbalosti §5
Ohrožení požárem §6
Účinná lítost §7
Nedbání předpisů k odvrácení požáru §8 §9 §10
Závěrečná ustanovení §11 §12 §13 §14
Xxxxx
xx xxx 25. xxxxxx 1948
o trestní xxxxxxx xxxxx požárům
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx
§1
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
kdo xxxx lidi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těla xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx škody velkého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx národního celku xxx, že xxxxxxx xxxxx na vlastním xxxxxxx,
xxxx potrestán xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx pěti xx deseti xxx.
(2) Dopustí-li xx xxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx xxxxxx čin za xxxxxxxx těžké xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx cizím majetku xx xxxxxx rozsahu xxxx krutou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předvídati, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dvaceti xxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x krátké době xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vinník xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mohl xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxxx.
§2
Dopustí-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx těžkým xxxxxxx xx doživotí.
§3
(1) Xxxx-xx žhářství spácháno x xxxx branné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxx sazby, xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx žhářství xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uvedených v §1, odst. 3 xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx věcech x §2 xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
Příprava xxxxxxxx
Xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx užito xx xxxxxxxx, xxxx
kdo xxxxxx přenechá xxxx xxxxxx výbušinu xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx, xxxx
kdo xx někomu nabídne xx žhářství, k xxxxxx x xxxx xxxx x pomoci xxx xxx, nebo
xxx xx x xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxx xxx, x xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx.
§5
Způsobení xxxxxx z xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného x §1, xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce do xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx se vinník xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx měl-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx těla xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx vinník xxxxxxxxx xxxxx vězením xx šesti měsíců xx xxx let.
§6
Ohrožení xxxxxxx
Kdo způsobí xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx majetku, xxxx
xxx xxxxxxx poskytnouti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx požáru, xxxxxx xxxx xxxxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx nebezpečí xxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxx blízké, xxxx
xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxx nebezpečí požáru,
xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin přísněji xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxx do xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxx xxxxxx
(1) Vinník xxxx pro čin xxxxxxx x §§1 xx 3 x §5 xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxx ještě x xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx jen proto, xx věděl xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx v §1, xxxx. 2.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x §4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxx x jeho xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx oznámil xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx neučinil xxx xxxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx).
Nedbání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
§8
Xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx okresním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx xxx xx xxx měsíců xxxx pokutou od 1.000 Xxx do 50.000 Xxx:
1. xxx výbušiny nebo xxxxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx s xxx xxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx věcmi xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx bývá xxxxxxx xxxxxxxxx požáru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
2. xxx xxxxxx xxxxxxxx k odvrácení xxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. kdo xxxxxx xxxxxxxx k odvrácení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních;
4. kdo zneužije xxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx neodůvodněným xxxxxxxxx.
§9
Nejde-li x čin xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vězením (xxxxxxxxx) xx 14 xxx xxxx pokutou xx 5.000 Xxx:
1. xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pomocník, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx x důvodů nebezpečí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx něco xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx náleží udržovat xxx, provozovnu xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx ten xxxxxx xxxxxx odstranit, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (orgánu);
2. xxx zřizuje xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx překládá x xxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx tato xxxxx byla provedena x hlediska požární xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxx xxx x domě xxxx x místnostech, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx z xxxxxx xxxxxxxxx ohně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx;
3. xxx xxxxxxx pečovati x xx, xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx provozní xxxxxxxx x domě xxxx v xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx udržována xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, ačkoli k xxxx byl vyzván xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx;
4. xxxxxxx, xxxxx opomine dohlížeti, xxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a ohniště (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx dobrém a xxxxxxxxxx proti xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx tom něco xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxx, komu xxxxxx dům xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou mu x tomu xxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx toho xxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (orgánu);
5. xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx prostor, jež xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx látkami x nechráněným xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xx k xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo světlem;
6. kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tam xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx ohně xxx xxxxxx;
7. xxx x nebezpečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx parních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
8. xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x budovách, xxx xx kouření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakázáno;
9. xxx odkládá xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místech x takovým xxxxxxxx, xx jejich vznícením xxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxx;
10. kdo xxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxxxxx choré xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, x nímž xx xxxxxxx nebezpečí xxxx, xxxx kdo nedostatečným xxxxxxx zaviní, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x čím xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
11. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo, když x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oznámit podle xxxxxxxx x tom xxxxxxxx;
12. xxx xxxxxx předpisy nebo xxxxxx příkazy vydané x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx požáru.
§10
Byla-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §§8 x 9, vyměří xx xxx xxxxxx xxxx nedobytnosti xxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx míry xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxx xx čin xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§11
X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. čl. X/1878 xxxxx tato xxxxxxxxxx:
1. xxxxx ke xxxxxxx uvedenému v §1, xxxx. 1 xx trestá xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx;
2. xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v §§1 xx 4 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx svobodě xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx volebního práva;
3. pokus přestupku xxxxxxxxx v §6 xx xxxxxxx;
4. xxxxxx xxxxxxx x §5 náleží k xxxxxxxxxxxx krajského xxxxx.
§12
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolání xxxx xxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zručnosti potřebných x xxxxxx výkonu, xxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx výbor) ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx navždy.
§13
(1) Xxx xxxx zákony xxxxx o žhářství, xxxxxx se tím xxxxxxx xxx uvedený x §1, xxxx. 1 tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxx se:
1. ustanovení §§166 xx 170, 434 xx 459 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1852, x. 117 x.x.,
2. xxxxxxxxxx §§422 xx 428 trestního xxxxxx zák. x. X/1878,
3. ustanovení §141 x, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx požáru, xxxxxxxxxx §142 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. xx. XL/1879,
4. xxxxxxxxxx §§109, 110 x 112 lesního xxxxxx xxx. čl. XXXX/1879,
5. xxxxxxxxxx §§448 xx 456, 705 až 731 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1855, x. 19 ř.z.
§14
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxxx spravedlnosti, národní xxxxxx a xxxxxx.
Dr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 40/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.4.1948.
Ke xxx xxxxxxxx právním předpis xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 40/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/50 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.