Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.1948 do 28.07.1950.


Zákon o trestní ochraně proti požárům

40/1948 Sb.

Zákon

Žhářství §1 §2 §3

Příprava žhářství §4

Způsobení požáru z nedbalosti §5

Ohrožení požárem §6

Účinná lítost §7

Nedbání předpisů k odvrácení požáru §8 §9 §10

Závěrečná ustanovení §11 §12 §13 §14

INFORMACE

40

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948

x trestní xxxxxxx xxxxx požárům

Ústavodárné Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx xxxxx xxxxxx:

Žhářství

§1

(1) Kdo xxxxxxx xxxxx xx cizím xxxxxxx, xxxx

xxx vydá xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx požár xx xxxxxxxx majetku,

bude xxxxxxxxx pro zločin xxxxxx žalářem od xxxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx zvláště xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zdraví xxxxxxx nebo škodu xx xxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx xxxx xxxxxx tíseň xxxxxxxx xxxxx xxxx x vinník podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx následek předvídati, xxxx potrestán xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx době opětovně xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ke žhářství, xxxxx měl-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mohl předvídati, xxxx xxxxxxxxx těžkým xxxxxxx xx doživotí.

§2

Xxxxxxx-xx xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx věcech určených xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, bude potrestána xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx trest xx xxxxxxx ani zkrátiti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x §2 xxxxxxxxx, xxxx vinník xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx žhářství

Kdo xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx jich xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

xxx někomu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

xxx xx někomu xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx k xxxx xxxx x xxxxxx při xxx, xxxx

xxx xx x xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx,

xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx žalářem xx xxxxxxx xxxx do xxxx let, a xxx-xx xxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxx požáru x xxxxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxx uvedeného x §1 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx xxxxxx vězením xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx vinník xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx takový čin xx xxxxxxxx xxxx xxxx těžké poškození xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo škodu xx xxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx potrestán xxxxx vězením od xxxxx xxxxxx xx xxx let.

§6

Ohrožení požárem

Kdo způsobí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxx hrozícího xxxxxxxxx požáru, xxxxxx xxxx pomoci xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx poskytnouti xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro osoby xxxx blízké, xxxx

xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx vězením xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x §§1 xx 3 x §5 xxxxxxx, uhasil-li xxx nebo přičinil-li xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx věděl xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx vyšel xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vzešel-li x xxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx v §1 odst. 2.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx čin xxxxxxx x §4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx neučinil xxx xxxxx, xx věděl xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx čin xxxxx xxxxxx. Oznámením xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nastrojil x úmyslu, xxx xxx xxxxxxxx úřadu (xxxxxx).

Nedbání xxxxxxxx x xxxxxxxxx požáru

§8

Nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx xxx xx tří xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1.000 Kčs xx 50.000 Kčs:

1. kdo xxxxxxxx xxxx vznětlivé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požáru, xxxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vznícením;

2. xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

3. kdo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx dopravních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

4. xxx xxxxxxxx hasičské xxxxxx nepravdivým hlášením xxxxxx nebo jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Nejde-li x čin xxxxxxxx trestný, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx xxx přestupek xxxxxxx (xxxxxxxxx) do 14 xxx nebo xxxxxxx xx 5.000 Xxx:

1. stavitel, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx výkonu xxxxx povolání xxxx xxxxx, xx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zjistiv xxx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx oznámit xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, provozovnu nebo xxxx zařízení x xxxxx ten xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bezpečnostnímu xxxxx (orgánu);

2. kdo xxxxxxx nové xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx x nepostará xx při xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požární bezpečnosti xxxxx a xxxxxxx, xxxx xxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, něco xxxxx, xx xx x důvodu nebezpečí xxxx zakázáno stavebním, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxx x to, xxx ohniště (xxxxxxxxx), xxxxxx, bleskosvody, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zařízení x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x zajištěném xxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx orgánem;

4. kominík, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x ohniště (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx dobrém x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx tom něco xxxxxxxxxxxx, opomine xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x přiměřené xxxxx, xxxxxx mu x xxxx určí, xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx toho xxxxxx, oznámit xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxx);

5. xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx jiných xxxxxxx, jež obvykle xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx vznětlivých, xxxx x nichž xx pracuje x xxxxxxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx světlem;

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nebezpečné xxxxxxxxx xxxxx nebo věcí xxxxxx vznětlivých, xxxx xxx xxx odchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx až xx xxxxxxx uhasnutí xxxx xxx xxxxxx;

7. xxx v nebezpečné xxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx střílí xx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

8. xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

9. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na takových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobit xxxxxxxxx požáru;

10. xxx xxxxx osoby nedospělé, xxxxxxx choré xxxx xxxxxxxxxxx k úkonu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ohně, xxxx kdo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaviní, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x čím xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

11. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požár xxxx, xxxx u xxxx požár vznikne, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx;

12. xxx poruší xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k zamezení xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx zdolání xxxx x xxxxxxx pořádku x bezpečnosti xxx xxxxxx.

§10

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §§8 a 9, xxxxxx xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradní trest xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxx zavinění v xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxx stanovené.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxx. xx. V/1878 xxxxx tato xxxxxxxxxx:

1. xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx, nedal-li xx xxxxxxxx svésti x tomuto xxxx;

2. xxx odsouzení xxx xxxxxxx xxxxxxx v §§14 xxxxxxx xxxx vedle xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx x xxxxxx volebního xxxxx;

3. pokus xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xx xxxxxxx;

4. přečin xxxxxxx x §5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxx-xx činem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx porušeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx byl-li xxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx:

1. xxxxxxxxxx §§166 xx 170, 434 xx 459 xxxxxxxxx zákona xx dne 27. xxxxxx 1852, x. 117 x.x.,

2. xxxxxxxxxx §§422 až 428 xxxxxxxxx xxxxxx zák. x. V/1878,

3. xxxxxxxxxx §141 x, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxx §142 xxxxxx x přestupcích xxx. xx. XL/1879,

4. ustanovení §§109, 110 a 112 xxxxxxx zákona xxx. xx. XXXX/1879,

5. xxxxxxxxxx §§448 xx 456, 705 xx 731 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. ledna 1855, x. 19 x.x.

§14

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osmým dnem xx vyhlášení; xxxxxxxx xxx ministři spravedlnosti, xxxxxxx obrany x xxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.4.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1948 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.