Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1950 do 27.12.1989.


Zákon o Národní bance Československé

38/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Základní ustanovení §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Organisace a správa banky §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

Oddíl III - Zaměstnanci banky §20 §21

Oddíl IV - Obchody banky §22 §23 §24 §25 §26 §27

Oddíl V - Ustanovení všeobecná §28 §29 §30 §31 §32

Oddíl VI - Účetnictví a účetní závěrka §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl VII - Pensijní fond zaměstnanců §38

Oddíl VIII - Ustanovení přechodná §39 §40

Oddíl IX - Ustanovení závěrečná §41 §42

č. 31/1950 Sb. - §24

INFORMACE

38

Xxxxx

xx xxx 11. xxxxxx 1948

o Národní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxx I

Základní xxxxxxxxxx

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx "xxxxx").

§2

Banka má xxxxxxxx xxxxx vydávati xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx platidel a xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§3

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zřetelem xx zájmy xxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx po stránce xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx trh x pečuje o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x účelné xxxxxxxxxxxxx x hospodárné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx evidenci xxxxx a vykonává x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Banka xxxx oprávněna vydávati x dosažení účelů xxxxxxxxxxx x odst. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Banka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx s cizinou x může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx jednáních xxxxxxxxxx x obchodně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx udržovati xxxx xxxxx x devis xx výši vyžadované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx měny, xxxxxx jest xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx a xxxxxx banky

§5

(1) Banka xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx; jest xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Sídlo xxxxx xxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx činí 500 xxxxxxx Kčs.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx česky: "Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx", xxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx oprávněných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxx průvodnost xxxxxxxxx listin.

§7

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, oblastním xxxxxxx xxx Slovensko x Xxxxxxxxxx a filiálními xxxxxxxxxx; xxxxx toho xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx úkolem xxxxxxx. Xxxxxxxxx nové nebo xxxxxx xxxxxxxxx filiální xxxxxxxx může xxxxx xxx se souhlasem xxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxxxx úřadovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx bankovní xxxx, xxxxx se xxxxxx x guvernéra, viceguvernéra x dalších xxxxx xxxxx. Guvernér xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx členů xxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občané, xxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x zkušenosti.

(3) Xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Náhradu xxxxxxx xxxxx.

(4) Členové xxxxxxxx a zákonodárných xxxxx nemohou býti xxxxx bankovní xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx let x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx případ, xxx xx státní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Národního xxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jeden člen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx vláda xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vykonají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx funkcí xx rukou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřední x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tento xxxx do xxxxx xxxxxxxxx a potvrdí xxx písemně.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx rady x xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v nejbližší xxxxxx xxxxxxxx rady.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vlády x xxxxxx poradním xxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx peněžnictví.

(3) Xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxx x xx něm xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx bankovní xxxx.

§13

(1) Xx xxxxx xxxxxx každého xxxx xxxxxxxx guvernér xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x činnosti xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, jakož x x hospodářském xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x řád xxxxxxx na tomto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14

(1) Bankovní rada xxxx xxxxxx xxxxx xx stránce osobní x xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx se schválením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx jednací xxxx; xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx pověřenectva xxxxxxx,

x) jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx ně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x disciplinární xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx banky,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx úrokovou xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji x Xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx veškerou xxxxxxx banky.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x otázkách xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, finančních x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Má xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§15

Banku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§12 xxxx. 3). Xx banku podpisují xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx (§12 odst. 3), jeden člen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ředitel xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§20). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsob podpisování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Řádné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx bankovní xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx usnesl-li xx xx tom revidující xxxxx (§19).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poradním.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx jednání o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx přípravu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx výborů xxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Bankovní rada xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx x x předsedajícím (§12) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx většinou xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva financí (§10), staví xx xxxxx xxxxxxxx až xx rozhodnutí ministra xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxx před svým xxxxxxxxxxx x věci xxxxx zprávu.

(3) O xxxxx schůzi xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jest xxxxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxx xx xxxxx xxxxx, z xxxxx xxx jsou Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx čtyři xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx financí, xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxx finanční správy. Xxxxxxx jmenuje vláda x xxxxx xxxxxxxx x jeho náměstka. Xx-xx guvernérem Xxxx, xxxx xxxxxxxxx revidujícího xxxxxx Slovák x xxxxxx.

(2) Xxxxx revidujícího xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Členové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(5) Členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx slib, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx dověděli při xxxxxx xxx činnosti, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; slib potvrdí xxxxxxx.

(6) Revidující výbor xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jsou-li i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přítomných; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx občasně, nejméně xxxx čtvrtletně, zkoumati xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nahlížeti do xxxxx xxxx, xxxxxx x dokladů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx radě, ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Revidující xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxx (§16 xxxx. 2) x xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx svolaných xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx věcech náležejících xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx financí xxxxxx.

Oddíl XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§12) a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx banky. Zastupuje xx xxxxxxxx. Generální xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx bankovní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služebním xxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxx banky

§22

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx směnky, zástavní xxxxx obilní x xx zboží, xxxxx xxxxxx x xxxxxx (§23),

2. poskytovati xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (§24),

3. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peníze (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výplaty xx zahraniční xxxxx (xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenných papírů x xxxxxx x xxxxxxxxx xx, poskytovati x xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxx cizím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxx x xxxxxxx x používati xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx i obstarávati xxx xxxxxx a xxxxxxx,

6. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx (§25),

8. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx xxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxx, znějící na xxx nebo xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx.,

11. xxxxxxxxx splatnou jistinu x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x opatřovati xxxx xxxxxxxx archy xxxxxx xxxxxxx papírů,

12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx cenné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx banky xxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx půjčky xxx x pro xxxx xxxxx papíry.

(2) Jiné xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, smí banka xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx smí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platidla x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx eskontovati cizí x vlastní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx do tří xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx ústavy. Xxxxxx xxxx xxxx zpravidla xxxxxxxxx třemi osobami, xxxxx schopnost xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx tří xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx může xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upustiti.

(2) Xxxxxxxxxx x přijetí směnek xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxxx eskontovati xxxxxxxx xxxxx obilní x xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Banka xxxx xxxxxxxxx eskontovati xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx (§24). Při xxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odstavců x xxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zástavu (xxxxxxx) na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xx:

x) xxxxxxxxx nebo nemincované xxxxx kovy,

b) cenné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx splatné xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23, x směnky xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splatné xx šesti měsíců.

(2) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx. Xxxxxxxx možno xxxxxxxx kdykoliv xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odepříti xxx xxxxx důvodu.

(3) Xxxxxxxx xxxx určí x xxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx cena xxxxxxxxxxx xxxx, xx něž xxxxx poskytla xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx povinen xx vyzvání banky xxx zástavu přiměřeně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byly snad xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx zvýšena xxxx zápůjčka xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx banka xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx s xxxxx x případnými xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xx xxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx depositum xxx xxxxxxxx u xxxx, xxxx složí x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx výtěžek prodeje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušenstvím, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zástavu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x zaplacení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dlužníka xxx soudního zakročení xxxxxxx xxxxxxx buď xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx uvedeným způsobem. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nějaký xxxxxx, naloží x xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx odstavce 4. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pravost xxxxxxx x xxxxxx xx ni. Má xxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxx zkoušeti a xxxx, xxxxxx-xx průkaz xxxxxxxxxxxxxxx, odepříti xxxxxx xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Majitel xxxxxxxx xxxx jest xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx obmezení, šekem xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nakládati, x xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxx poukázati ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxx xxx bez xxxxx xxxxxx. Každý xxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x banky.

(2) Xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústavy, které xxxxx povinny x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx, xxx povinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářskou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx žirovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Banka nesmí xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, a od xxxxx xxxxxx státní, xxx xx ně xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx eskontovati směnky xxxxx a daňové x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 x xxxx-xx podány státní xxxxxxx.

(3) Banka xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx komisionářské, xxxxxxxxx xxxxx x konati xxxxxxx pro stát. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx platy xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx účet státní xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokladní nesmí xxxxx počítati kromě xxxxxxxx výloh žádných xxxxxxxx.

§27

Dlužníku x xxxxxxx x xxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaplatil xxxxxx.

Oddíl V

Ustanovení xxxxxxxxx

§28

(1) Xxxxx má xxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a hospodářské xxxxxxxx. Příslušné veřejné xxxxxx jsou xxxxxxx xx požádání xxxx xxx tom xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a tajemství xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, x xxxxx xx při xxx dovědí, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výsledků xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxxxx x peněz, xxxxxx, xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx anebo detence xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nabyla.

(2) Xxxxx jest xxxxxxxxx xxx soudního řízení, x xx x x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxx, xxxx sama xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx masy.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx přednostního xxxxx nemůže xxxx xxxxx xxxxxxx nároky xxxxxxx xxxx bráněno, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jmění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxx nároky x xxxx, kdy xx tak xxxxx, xxxxx, xxxx alespoň xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx poukazu v xxxxxxxxx styku s xxxxxxx, jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx poplatků; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemovitého xxxxx, x xx xx prvního xxx xxxxxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx stran xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§22), xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankou na xxxxx xxxxxxx (§24) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx a úřední xxxxx, xxxxx xxxxxx x převodu práv x xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx jednotného pensijního xxxxx x x xxxxxxx jmění dosavadních xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§31

Pro spory xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§33

Xxxxx xxxx xxxxxxx zaříditi své xxxxxxxxxx tak, aby xxxx kdykoliv xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x druh x stav xxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxx xxx xxxxx xx shoduje x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx bankovní xxxxx xxxxxxxx banka xxxxxx závěrku a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministra financí xx schválení x xxxxxxxxxx účetnímu kontrolnímu xxxxx, xxxxx podá xxxxxx vládě.

§35

(1) Xxxxx xxxxxxx x 7., 15., 23. x xxxxxxxxxx xxx každého měsíce xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x uveřejní xxx x Xxxxxxx xxxxx a vývěskami x úřadovnách banky.

(2) Xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx,

x) reservní xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

xx straně xxxxxxx:

x) xxxxxx zlata x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) eskontované xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x mincích x xxxxxxxxxx,

x) jiná aktiva.

§36

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x běžných xxxxxx, xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (§37 odst. 1 x. 1).

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxx z obchodů x devisami, cizozemskými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx jejich část x x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obchodů, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vedením xxxxxx xxxxxxx spojené,

2. xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx jednak xxxxxxx xxxxx docílené xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pokladních poukázek x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x cenných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§22 xxxx. 1 x. 6), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Také xxxx xxxxxxx reservní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxx.

§37

(1) Xxxxx zisk, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fondům (§36 xxxx. 2 x 3) x po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§38) x xxxxxxx (xxxxxxxxx) radě xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podniky, xxxxxxx xx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (§36, xxxx. 1) xx xxxxxxxxx 10 % xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pokladně.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§38

(1) Pensijní xxxx, xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, netvoří xxxx jmění xxxxxxxxxx x jest xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx dotuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx každým xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaopatřovacích xxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx pensijním řádem.

Xxxxx VIII

Ustanovení xxxxxxxxx

§39

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx Národní banky Xxxxxxxxxxxxxx i s xxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx xxxxxx funkcích x se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx (§38) xxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxx jejich bilančních xxxxxx x 31. xxxxxxxx 1945.

(3) Xx xxxxx banky xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx na xxxxx x na pensijní xxxx podle odstavců 1 a 2 x odvoláním na xxxxx zákon.

(4) Dočasná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. října 1945, č. 139 Sb., x xxxxxxxxx úpravě právních xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, zůstává xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rady xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xx akcie xxxxxxxxxxx cedulového xxxxxx xxxxxxxx stát xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx náhrada xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláda.

(2) Xxxxxxxxxx §3 dekretu xxxxxxxxxx republiky ze xxx 24. října 1945, x. 102 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x tu.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx měnového.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§41

Xxxxx xx xxx 14. xxxxx 1920, x. 347 Xx., o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1939, x. 44 Xx. z., o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/1945 Sb. se xxxxxxx.

§42

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx financí x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Beneš x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

§24

(1) Právní xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxx zániku Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, národního xxxxxxx (§2 xxxx. 2) xxxxxx x. 143/1930 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx č. 182/1948 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Československé (§2 xxxx. 2) xxxxx x. 38/1948 Sb., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx nadále platné, xxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxx.

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/1950 Xx. x účinností xx 1.4.1950

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 38/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.4.1948.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

31/1950 Xx., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1950

Xxxxxx xxxxxxx č. 38/1948 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/1989 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1990.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.