Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.1948 do 27.12.1989.


Zákon o Národní bance Československé

38/48 Sb.

Oddíl I. - Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
Oddíl II. - Organisace a správa banky §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19
Oddíl III. - Zaměstnanci banky §20 §21
Oddíl IV. - Obchody banky §22 §23 §24 §25 §26 §27
Oddíl V. - Ustanovení všeobecná §28 §29 §30 §31 §32
Oddíl VI. - Účetnictví a účetní závěrka §33 §34 §35 §36 §37
Oddíl VII. - Pensijní fond zaměstnanců §38
Oddíl VIII. - Ustanovení přechodná §39 §40
Oddíl IX. - Ustanovení závěrečná §41 §42
č. 31/50 Sb. - §24
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 1948
x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:
Oddíl X.
Xxxxxxxx ustanovení
§1
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx "banka").
§2
Xxxxx xx výhradní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x správnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§3
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářského plánu xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finanční.
(2) Xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx zřetelem xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontrolu.
(4) Xxxxx jest xxxxxxxxx vydávati x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v mezinárodních xxxxxxxxxx měnových x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx jednáních xxxxxxxxxx x obchodně politických.
(2) Banka xxxx xxxxxxx udržovati xxxx xxxxx x xxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bilance x správy xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx udržena x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxx xxxx veřejným xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx banky jest x Xxxxx.
(2) Xxxxxxx jmění xxxxx xxxx 500 xxxxxxx Xxx.
§6
(1) Xxxxxxxx xxxxx jest xxxxx: "Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx", slovensky: "Národná xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx".
(2) Xxxxx xxxx povinna xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx jména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a změny xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listin.
§7
Xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx v Bratislavě x xxxxxxxxxx úřadovnami; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx rušiti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadovny xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, které je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo filiální xxxxxxxx, sluje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovním obvodem.
§8
(1) Xxxxxxxx správním orgánem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rada, xxxxx xx skládá x xxxxxxxxx, viceguvernéra x xxxxxxx sedmi xxxxx. Xxxxxxxx nebo viceguvernér x xxx x xxxxxxx členů xxxx Xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxxx jen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx potřebné odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž výši xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx banka.
(4) Xxxxxxx vládních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členy xxxxxxxx rady.
§9
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxx a odvolává xx návrh xxxxx xxxxxxxxx republiky.
(2) Xx-xx guvernérem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xx xxx xxx a odvolává xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; zároveň jmenuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nastoupením xxxxx xxxxxx xx xxxxx presidenta republiky xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zachovávati xxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx členové xxxxxxxx xxxx vykonají xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx písemně.
§12
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx schůze xxxxxxxx xxxx x pečuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dbá x xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x dozírá xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušejících xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rady.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vlády x xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, měnové, xxxxxxxx x otázky peněžnictví.
(3) Guvernéra zastupuje xxxxxxxxxxxx a po xxx guvernérem xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§13
(1) Xx xxxxx března xxxxxxx xxxx přednese xxxxxxxx xx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x kulturního xxxxxx xxxxx přehled x činnosti xxxxx x uplynulém roce, xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Denní xxxxx i xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§14
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxx se schválením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx a ostatní xxxxxx banky jednací xxxx; xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxxxx financí xx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx pro xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uděleným x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řády,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx x vyhlašuje ji x Úředním xxxxx,
x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněna podávati xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zdání xxxx podnětné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x x otázkách xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx a nařízení, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§12, xxxx. 3). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§12, xxxx. 3), xxxxx člen bankovní xxxx x generální xxxxxxx banky xxxx xxxx xxxxxxxx (§20). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podpisování xxxxx x běžném xxxxxxxxx xxxxxxx.
§16
(1) Xxxxx schůze xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx potřeby.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, žádají-li x xx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (§19).
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx rady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Bankovní rada xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxx činnosti, xxx xxxxxxx x věcech xxxxxxx obchodu x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx. Předsedy xxxxxx xxxxxx guvernér.
§17
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xx-xx x x xxxxxxxxxxxxx (§12) přítomno xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx většinou přítomných; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ministerstva financí (§10), staví xx xxxxx xxxxxxxx xx xx rozhodnutí ministra xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxx před svým xxxxxxxxxxx x věci xxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx revidující výbor, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxx Slováci. Členy xxxxxxxxxxxx výboru jmenuje xx xxxxx roky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx financí. Xxxxxxx xxx členové xxxx xxxx úředníky xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxx a xxxx náměstka. Je-li xxxxxxxxxx Xxxx, jest xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx revidujícího xxxxxx xxxxx xxxx xxx českoslovenští státní xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx celoroční xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx financí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx vládních x xxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx xxxx členy revidujícího xxxxxx.
(5) Členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonají xx rukou ministra xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xx zachovají xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx dověděli xxx xxxxxx své činnosti, xxx újmy xxx xxxxx uložených úředních xxxxxxxxxx; xxxx potvrdí xxxxxxx.
(6) Revidující xxxxx jest xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čtyři xxxxxxx. Rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hlasuje xxx xxx xxxxxxxx hlasů. X každé xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxx výbor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx banky; xxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Revidující xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x podává xxxxxxxxxx xxxxxx bankovní xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Revidující xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx rady (§16, xxxx. 2) x xxxx členové se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx svolaných xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Oddíl III.
Xxxxxxxxxxx xxxxx
§20
Xxxxxxxx úředníkem xxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitel, xxxxx xxxxxxx příkazy xxxxxxxxx (§12) x xxxxxxxx xx běžně x záležitostech xxxxx. Xxxxxxxxx ho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitel a xxxx náměstek se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§21
Zaměstnanci xxxxx jsou v xxxxxxxxxxxxxxx služebním xxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxxx xxxxx
§22
(1) Banka jest xxxxxxxxx provozovati tyto xxxxxxx:
1. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx (§23),
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (§24),
3. kupovati x xxxxxxxxx xxxxx xxxx,
4. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx mince,
5. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx zahraniční xxxxx (xxxxxx), nabývati xxxxxxxxxx x cenných xxxxxx x cizině a xxxxxxxxx je, xxxxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x používati xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x obstarávati xxx xxxxxx x xxxxxxx,
6. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a státem xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx papíry x xx xxxxxxxxxxxx xx vlastní i xxxx účet, s xxxxxxxx uvedenou x §26, odst. 1,
7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx (§25),
8. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vklady xx poukázky,
9. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezúročitelné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx,
10. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx papírů x xxx.,
11. xxxxxxxxx splatnou jistinu x kupony x xx zastavitelných cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx kuponové archy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx papíry x jiné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sběrné xxxxx xxxxxxx papírů,
13. působiti xxxx xxxxxxxx pro státní xxxxxx neb i xxx jiné xxxxx xxxxxx.
(2) Jiné xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1, smí banka xxxxxxxxx jen, xxxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx tiskárně xxxxxxxx tisknouti platidla x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizí a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xx výjimečných xxxxxxxxx xx šesti xxxxxx, xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podávané x eskontu peněžními xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx zpravidla podepsány xxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Bankovní rada xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírech, xxxxxxxx xxxx určiti, xxx xxx xx xxxxxxx třetího podpisu xxxxxxxx.
(2) Rozhodnutí x přijetí xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx zboží, xxx xxxx xxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx jest xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x lombardu (§24). Xxx tom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odstavců x xxxxxxx xxxxxx.
§24
(1) Xxxxx jest oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxx měsíců, x xx xx:
a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kovy,
b) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x konosamenty,
c) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců, xxxxx xxxx xxxxx náležitosti xxxxxxxxx x §23, x směnky na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx rada xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx cenné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Sníží-li xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx něž banka xxxxxxxx zápůjčku, xxxx xxxxxxx povinen xx xxxxxxx banky buď xxxxxxx přiměřeně zvýšiti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zápůjčky. Splatí-li xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx úroků, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nebude-li zástava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx částečně xxxxxxxx, xxxx banka xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástavu xxx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx obvyklým. Xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx na kapitálu x úroky a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uschová xxxxx xxxx bezúročné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx k xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkovo. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jest xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx zápůjčka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx včas xxxxxxxx, xxxx xxxxx x zaplacení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zakročení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx uvedeným xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxx banka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx splatnosti zápůjčky, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx vydaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nezkoumá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odepříti xxxxxx xxxxxxx.
§25
(1) Xxxxx smí přijímati xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jest xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx volně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x hotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx třetích. Žádost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxx xxx bez xxxxx xxxxxx. Každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x banky.
(2) Xxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx stanoviti xxxxxxx ústavy, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx vázaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx, xxx povinnosti takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářskou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx vlastnictví, x xx xxxxx xxxxxx státní, xxx xx xx poskytovati xxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx směnky xxxxx a daňové x xxxxxx xx xxxxxxx předměty státního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §23 x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx komisionářské, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejdéle xx třiceti xxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx konané x xxxxxxx nebo pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě hotových xxxxx žádných poplatků.
§27
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty, není xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx předem.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§28
(1) Banka má xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x doklady x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na požádání xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domovní x xxxxxxxxx listovního x obchodního. Xxxxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx při xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx smí býti xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§29
(1) Xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx uspokojiti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, směnek, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, jichž xxxxx xxxxx detence kdykoliv x k jakémukoliv xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx oprávněna xxx xxxxxxxx řízení, x xx x x xxxxxxx, že xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxxxxxxxx hodnotami způsobem, xxxx xxxx xxxx xx vhodný. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx přijala xxx xxxxxxx jako jmění xxxxx dlužníka x xxxxxx-xx jí xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx pohledávku xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx exekuční x xxxxxxxxxxx xxxxx nepřípustné.
§30
(1) Xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; platí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jmění, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx stran xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§22), xxxxx x zápůjčky xxxxxxxxxxx bankou na xxxxx xxxxxxx (§24) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, písemnosti x xxxxxx xxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx banku xxxx xx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxx a x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx.
§31
Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx příslušnost jest xxxxxxx.
§32
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bankou se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx
§33
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx bylo kdykoliv xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx.
§34
(1) Xxxxxxx xxx xxxxx xx shoduje x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx schválení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x obchodní xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účetnímu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
§35
(1) Xxxxx sestaví k 7., 15., 23. x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce výkaz x xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx jej x Úředním xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx banky.
(2) Xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
xx straně xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx,
x) reservní xxxxx,
x) xxxx bankovek,
x) denně xxxxxxx xxxxxxx,
x) závazky x jinou xxxxxxxxxx,
x) jiná xxxxxx,
xx xxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx zlata x xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxx papíry,
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxxxxx x státovkách,
x) xxxx xxxxxx.
§36
(1) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (§37, xxxx. 1, x. 1).
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlasem ministra xxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxx x devisami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx těchto obchodů xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxx xxx ztráty xx cenných xxxxxxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zisky xxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x státem xxxxxxxx xxxxxx, jakož x cenných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§22, xxxx. 1, x. 6), xxxxxx xxxxxxx úrokového výnosu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a z xxxxx xxxxxx případné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Také xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x dotovati xxx se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxx xxxx, který xxxxxxx po přiměřených xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx reservním xxxxxx (§36, odst. 2 x 3) x xx příspěvcích xxxxxxxxxx fondu (§38) x xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx ve výměře xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx:
1. všeobecnému xxxxxxxxxx fondu (§36, xxxx. 1) se xxxxxxxxx 10 % xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. zbytek xx xxxxxx státní xxxxxxxx.
(2) Ztrátu, xxxxx by prostředky x xxxxxxxxxxx reservních xxxxx xxxxxxxxx, hradí xxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxx zaměstnanců
§38
(1) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxx pozůstalých, xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pensijního fondu (xxxxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Banka dotuje xxxxxxxx fond příspěvky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stačily xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Oddíl XXXX.
Xxxxxxxxxx přechodná
§39
(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx, xxxxx x obchody a xxxxxxxx xxxxxxxxx Národní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx právy a xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx (§38) utvoří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx bilančních xxxxxx x 31. xxxxxxxx 1945.
(3) Xx xxxxx banky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxx x na pensijní xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx zřízená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 1945, x. 139 Sb., o xxxxxxxxx úpravě právních xxxxxx Národní banky Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nezměněn x vykonává xxxxxxx xxxxxxxx rady až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§40
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxx vlastníkům xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx akcie. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxx ministra xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §3 xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 102 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x tu.
(3) Hodnota xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§41
Xxxxx xx xxx 14. xxxxx 1920, x. 347 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1939, x. 44 Sl. z., x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/1945 Sb. xx xxxxxxx.
§42
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx financí v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
§24
(2) Xxxxxxx xx zrušují:
x) dnem zániku Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (§2 xxxx. 2) xxxxx x. 38/1948 Xx., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 zrušuje, xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/1950 Xx. x účinností xx 1.4.1950

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 38/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.1948.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
31/50 Xx., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.4.50
Xxxxxx xxxxxxx x. 38/48 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/89 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1990.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.