Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1991.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.1973 do 31.12.1991.


Nařízení vlády o závodních komisích lidové kontroly

24/1973 Sb.

Nařízení vlády

Zřizování závodních komisí lidové kontroly §1 §2 §3 §4

Činnost závodních komisí §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oprávnění závodních komisí §11 §12 §13

Společná a závěrečná ustanovení §14 §15 §16

INFORMACE

24

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 14. xxxxxx 1973

x závodních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 116/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx lidové xxxxxxxx:

Zřizování xxxxxxxxx komisí xxxxxx kontroly

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxxxx (xxxx jen "závodní xxxxxx") xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx souhlasu xxxxx České socialistické xxxxxxxxx.

(2) Při výběru xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, posuzuje xx zejména, xxx xxxxxxx závodní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájem x zda xxx xxxx činnost jsou xxxxxxx i jiné xxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx svazu xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1")

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Národního xxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx), xxx-xx o organizace xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx národním výborem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízené,

b) xxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxx Prahy), xxx-xx x organizace řízené xxxx spravované tímto xxxxxxxx výborem, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx ústředně xxxxxx, u nichž xx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxxx v ústředně xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xx vyslovení xxxxxxxx vládou České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx x §2 xxxx. 1 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), který xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Počet xxxxx xxxx x přihlédnutím x velikosti organizace x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. x x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.1) Xxxxxxxx x xxxxxxx komisi xx neslučitelné x xxxxxx xxxxxxxxx organizace x jeho xxxxxxxx, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx též být xxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx hodnoty.2)

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxxx závodní xxxxxx, xxxxxxxx řádně xxxxxx své povinnosti, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx činnost závodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výbor lidové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxx x §2 odst. 1.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas Xxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxx hospodářské činnosti x plnění xxxxx xxxxxxxxxx, ve které xxxx xxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úkolů stanovených xxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky,

b) efektivnost xxxxxx, xxxxxxxxxxx racionalizace x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx kázně,

f) xxxxxx xxxxx organizace xx úseku xxxx x pracující.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti, xxxxxxxx x podněty xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx potřebná xxxxxxxx k xxxxxxx.3) Xxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx postoupí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxx xx jiné xxxxxx. O stížnostech x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lidové xxxxxxxx. Xxxxxxx přitom též xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 x s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace. Xxx, xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Závodní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise.

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závodní xxxxxx x xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx odpovídá xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxx komise xxxxxxx své kontrolní xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x využití xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontroly.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Socialistického xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx potřeby xx informuje o xxxxx xxxxxxxxxxx poznatcích.

§10

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx lidové xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x x xxxxxxxxxxx útvary xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx závodních xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx x organizaci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) aby xxx xxx umožněn xxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx jim xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vysvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx závodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx být předloženy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služební, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Závodní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 spolupracovníky x xxx pracovníků xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx, kteří xxxxx x organizaci xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušející členům xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.4)

§12

(1) Závodní komise xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxx xx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tak nestalo xx upozornění xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, x xx-xx podezření, že xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům,

c) xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v socialistickém xxxxxxxxxxx dát podnět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx orgánu, k xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx osobám.5)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx

x) zúčastňovat xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx revizí hospodaření x xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požadovat xx vedoucím xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závad, přesahující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxx výsledcích x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezákonné xxxxxxxx, x xx-xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx případech o xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx kontroly, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx příslušný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x hradit xxx xxxxxxxx věcné náklady xx xxxx xxxxxxx.6)

§15

Xxxxxxx-xx pracovníci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxx §11 xxxxxx xxxxxxxx x podle §14 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu xxxxx §14 odst. 3 xxxxxx x. 103/1971 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx komise xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 103/1971 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.

§16

Toto nařízení nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 24/1973 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.3.1973.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 24/1973 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 552/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí zejména xxxxxxxxxxxx §17, §19, §20 xxxx. 1, §22 a §23 xxxxxx č. 103/1971 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx §16 odst. 3 x 4 zákona XXX č. 116/1971 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx lidové xxxxxxxx.

2) §176 xxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxxxx č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování xxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4) Právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx §18, §19 xxxx. 1 x 3, §22 x §23 zákona č. 103/1971 Sb., o xxxxxx kontrole, ustanoveními §16 xxxx. 3 x 4 xxxxxx XXX x. 116/1971 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §124 zákoníku xxxxx.

5) §76 a xxxx. xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx příslušné disciplinární xxxx, x §185 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx závodní xxxxxx xxxx stanoveny x ustanoveních §14 xxxxxx x. 103/1971 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx.