Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.11.1957.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1948 do 13.11.1957.


Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)

32/1948 Sb.

Zákon

Hlava první - Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Hlava druhá - Příslušnost ve věcech divadelních

Dozor po stránce osvětové §9

Ostatní působnost §10

Divadelní dramaturgická rada §11

Divadelní propagační komise §12

Zvláštní ustanovení pro Slovensko §13

Hlava třetí - Zřizování a provozování divadel §14 §15 §16 §17 §18

Ochotnická představení §19 §20

Hlava čtvrtá - Konání divadelních představení a dozor na ně

Provozování divadelních děl §21

Místo provozování §22

Dozor nad konáním divadelních představení §23 §24

Noremní dny §25

Hlava pátá

Ustanovení trestní §26

Hlava šestá

Loutková divadla §27

Hlava sedmá - Ustanovení přechodná a závěrečná §28 §29 §30

INFORMACE

32

Zákon

ze xxx 20. xxxxxx 1948,

xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx zákon)

Ústavodárné Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

Divadlu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, choreografických a xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx) xxx umělci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx dramatickým, xx případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx slovesný, xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracovaný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotný x xxxxxxx, jako děj xxxxxxxx, před diváky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hereckým xx xxxxxx také xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(2) X xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx sluchový xxxx xxxxxxxx (díla divadelní x širším smyslu).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxx xxxxx představování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hereckým (xxxxxxxx x hereckým) x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx záleží x xxxxxxxxx se činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provozovateli xxxx xxxxxx užšího, xx venek xxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx divadelního díla xxxxxx hereckým (xxxxxxxx x hereckým) x xxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx umělec x xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxx umělecké výkony xxx xxxxxxxxxxx divadelních xxx za xxxx, xxxxx xxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost osvětová, xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochotníky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochotnických xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ochotnické xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx výlučným xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx divadelních xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx jest xxxxx podstatnou částí xxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxx osvětového poslání.

(3) Xxxxx zákon ustanovuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx představeních bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx představení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ustanovuje xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx divadelní xxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxxx soustavy (závěsných, xxxxxxxxxxx, stínových, xxxxxxxxx x xxxxxx).

§6

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxx v mezích xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pečovaly x zřizování a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zřeteli potřebu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláště xx xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx patří zejména xxxx:

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x udržovati xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx podporovati xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx divadelní;

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx význam xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx výchovu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x starati xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) prostředkovati xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx domácích i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx divadelní xxxxxx x výkonného xxxxx.

§7

Jak xxxxxxxxxxxxxx divadel, xxx divadelním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umění xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve službě xxxxxx výchovy a xxxxxxxx kultury xxxxxx x xxxxx, x xx tak, xxx xxxx nejen umožněna xx xxxxxxxxx vrstvám xxxxxxxx divadel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx aby i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zlidověna.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx divadel xx ukládá xxxxxxxxx,

x) xxx vedením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umělce [§18 xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx divadla xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx také xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měrou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx vyskytne-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vedením divadla xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx divadla, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx v xxxxxx x jednotnou odborovou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxx - xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx - provedením xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx budou upraveny xxxxxxxxx zákonem.

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§9

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Osvětový xxxxx xxx xxxxxxx - x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx zemské xxxxxxx xxxxxx, nad xxxxxxxxx xxxxxxxx ochotnickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dozor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty; xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnily xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxx směrnice ministerstvo xxxxxxxx x osvěty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§11, xxxx. 6).

(3) Osvětový xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx časové xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správy xxxxx x nejvyšší xxxxxxx xxxx udělovati xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 x §15 odst. 3) x povolovati xxxxxxxxxx představení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kterou xxxx xxxxxx x zemská xxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 1).

(2) Xx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx patří x xxxxxxxx stolici xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§§19 x 20), xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx díla (§21), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxx pravomoci (§26).

(3) Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx divadelních, xxxxxxx x xxxxxxxxx povolení, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx představení konalo xxxx xxxxxx zřízenou x xxxxxx xxxxxxxxxx (§22 xxxx. 2), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx věci stavební xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věci xxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx, xx oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Divadelní x xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx Českou x Xxxxxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx Slovensko xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx o 18 xxxxxxx a 6 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sbory xx věcech divadelních.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dramaturgické xxxx jmenují xx xxxx xxx xxx xx dvou xxxxxx xxxxxxx školství x xxxxxx, x jedné xxxxxxx ministr informací, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx - pokud xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve společné xxxxxx. Členové x xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, leč xx xx x xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx skutečnost, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx děl, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, loutkáři, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Předsedu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxx x osvěty, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nejméně xxxxxx xx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jednání.

(6) Xxxxxxxxx x dramaturgickou xxxx xx slyšeti xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx když xx posuzuje kulturní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x divadelních xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§7), když xx vydávají xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx zemských x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§14), xxxx xx zřizují xxxxxxx (§15 xxxx. 1 xx 3, §16 xxxx. 1) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§15 xxxx. 4, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 1), jakož x xxxxx, když xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§18).

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxx umění, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx divadelní díla.

(8) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx honorované. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhrada xxxxxxxx výloh (xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx x náhradníkům, xxxxxxx původcům xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx těchto xxxxxx x odměn xxxx xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komise

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx Českou x Xxxxxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx propagační xxxxxx nejvýš o 9 xxxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx divadelních xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ochotnických spolků, xxxxxxxx a organisací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x náhradníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx ministr informací, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §11 xxxx. 2.

(3) Předsedu xxxxxxxxx propagační komise xxxxxxx z jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx a osvěty.

(4) Xxxxxxxxxx §11 odst. 5 platí obdobně.

(5) Xxxxxx divadelní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx, xxxxxxxxxxx divadelních děl x xxxxxxxxxx návštěvy xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty. X organisačním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komise se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dramaturgickou xxxxx.

(7) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Členům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hotových xxxxx (cestovné, stravné x xxxxxxxx). Výši xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x financí.

§13

Zvláštní xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zemského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, působnost xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxx návrh; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2, 4, 8 x 9, §12 xxxx. 2, 3, 6 x 7 x §14 vykonávají xx Slovensku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Zřizování x xxxxxxxxxxx divadel

§14

Zjistiti potřebu xxxxxxx x xxxx, xx xxxx jest xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx i xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborům. Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omeziti, učiní xxx xxxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty, xxxxx x nich xxxxxxxx. Xx-xx takové rozhodnutí xxxxxxxxxxx důsledky xxx xxxx xxxx svazky xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx divadlo xxxxx xxxxxxx ochotnických (§4 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je při xxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §14.

(2) Státní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Divadlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mocí (Xxxxxxxx uměleckým xxxxxxxx) xxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státní; způsob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x informací.

(3) Xx xxxxxxx divadel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx divadlo, xxxx xx poskytnouti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mimořádné x xxxxxxxxxx.

§16

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úkolem xxxxx a svazků xxxxxx samosprávy, aby xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§18 xxxx. 2 xxxx. x) a x)].

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx divadla odůvodněno, xxxx úkolem xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podporovali.

(3) Xxx, xxx stát xxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydržování xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x osvěty xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, xxx x x xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření také xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.

§18

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx divadla - xxxxxxxx xxxxxxx státní x xxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobní, xxxxx xx zciziti, propachtovati xxx zatížiti x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx, xx případě xxxxxx sdružením;

b) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx divadelní xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx sledují kulturní xxxx.

(3) Xxxxxxxxx povolení xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxx), z něhož xxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx divadla x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určen xxxxxx i místně. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx tří xxx. Xxxx buď xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx neb xxxx.

(5) Xxxxxxx. xxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx oblastním. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx určí stálé xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx toho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, klidu, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxx, xx kterých xx provozovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§19

Ochotnická xxxxxxxxxxx

(1) Pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 odst. 2).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor (správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx najednou. Xxx tom xx xxxx xxxx přihlížeti x xxxx, aby xxxxxx poškozovány spravedlivé xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Divadelní xxxxxxxxxx xxxxxx smějí čistého xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx xxxx x svazky územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx osobám xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx národní xxxxx (správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 2), x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo lidumilných.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx výbor (xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx věnován xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx prokáží xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx vyúčtování, x xx xxxxxxx x xxxx hlediska, xxx osobám xx xxxxxxxx představeních zúčastněným xxx přímo xxx xxxxxxx x toho xxxxxxxx xxxxxx zisk.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx vojenských ochotnických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mocí.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx divadelních xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx

§21

Xxxxxxxxxxx divadelních xxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x něm xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. K provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx národní výbor (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx platí xxx správní xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx smí xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxxxxx obsah xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, i xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx vyloučeno, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx díla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotýkalo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxx ode dne xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx platí x x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx.

§22

Xxxxx provozování

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x budovách xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebyla x xxxxxx divadelním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx k xxxx xxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(3) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zařízení xxxxxx divadelních xxxxx, xxxxx i x xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prostorách, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§23

Xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dozor xxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx představení xxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx orgán (xxxx) xxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx představení xxxx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, klidu, bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Představení, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§24

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představením divadel xxxx pevné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx byla xxxxxx x zemská xxxxxxx zřízena, xx xxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx bezpečnosti), uděleného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxx stálé xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

§25

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx: Xxxxxx xxxxxxx, Velký xxxxx, Xxxx xxxxxx x Štědrý xxx.

Hlava xxxx

§26

Xxxxxxxxxx trestní

Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§18 - 25, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx národním xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (xxxxxxx) do 50.000 Xxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx 6 měsíců; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uloží xx náhradní xxxxx xx svobodě xxxxx xxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx. Xxxxxx xx penězích xxxxxxxxx xxxxx.

Hlava šestá

§27

Loutková xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §§9 - 26 xx přiměřeně xxxxxxx x na xxxxxxx loutková.

(2) Vláda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx divadel x divadelní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x může xxx xxx xxxxxxxxx x úchylky xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx loutkových xxxxxxx, xxxxxx provoz, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx dne 8. xxxxxx 1945, xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx koncese podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovací xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budov x xxxx, xxxxx x tak xxxxxx xxxxxxxxxx fundi a xxxxx zařízení sloužících x provozu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele anebo xxxxxxx někdejší podnikatel x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx užíval.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší za xxxx xxxxxxx xxxx xxxx náhrada, xxxxxx xxxxxxx, nedojde-li x xxxxxx, na návrh xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxx obnovy, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx užívacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 kdykoliv xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odstavce 3 věty xxxxx xxxxxxxx věci (Xxxx xxxxxxx xxxxxx) může xx domáhat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, x xxxxx xxxxxx xxxx jsou, aby xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx vzcházejí.

§29

(1) Xxxx, xxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxx ze dne 25. xxxxxxxxx 1850, x. 454 x. x., xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx dne 26. xxxxxxxx 1850, x. 200. xxx. x. x. x xxxx 1851, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1851, x. 260 x. x., xxxx xx xxxxxxxxxx, kterému úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxx xxxxx §8 xxxx divadelního,

nařízení ze xxx 25. xxxxxxxx 1867, č. 49 xxx. x. x., x xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx divadelní xxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx ze dne 1. xxxxxxxx 1868, x. 81 ř. x., jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jisté xxx xxx divadelní,

zák. xx. XXXX/1848, xxxx se xxxxxxx nařizuje x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxx. xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 4. xxxxx 1901, č. 64.573/1901, x xxxxxxxxxx koncertů, xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §77 zákona xx. XX/1879 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxx ustanovení §22 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1877, x. 27 xxx. z. x., xxx se mají xxxxxxx nová divadla, xxx se mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx úřední xxxxxx inspekční, x xxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx vládního nařízení xx xxx 18. xxxxxxxx 1929, č. 186 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xx xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 1903, x. 51 xxx. x. x., x osvětlení xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx budovách x

xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxx xx xxx 31. ledna 1938, x. 63 z. x. xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx.

(4) Dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxx ustanovení §27 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx kanceláře ze xxx 6. xxxxx 1836, č. 5 xx. xxx. xxx., x veřejných produkcích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x

xxxxxxx býv. xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1901, x. 64.573/1901, x xxxxxxxxxx koncertů, xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Slovenské národní xxxx ze xxx 3. července 1945, x. 65 Xx. x. SNR, x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948 x xxxxxxxx xxx ministři xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

arm. gen. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. r.

Kopecký x. x.

Xx. Xxx. Šlechta x. r.

Plojhar x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 32/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 32/1948 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 55/1957 Sb. s xxxxxxxxx od 16.11.1957.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.