Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.11.1957.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1948 do 13.11.1957.


Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)

32/48 Sb.

Hlava první - Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
Hlava druhá - Příslušnost ve věcech divadelních
Dozor po stránce osvětové §9
Ostatní působnost §10
Divadelní dramaturgická rada §11
Divadelní propagační komise §12
Zvláštní ustanovení pro Slovensko §13
Hlava třetí - Zřizování a provozování divadel §14 §15 §16 §17 §18
Ochotnická představení §19 §20
Hlava čtvrtá - Konání divadelních představení a dozor na ně
Provozování divadelních děl §21
Místo provozování §22
Dozor nad konáním divadelních představení §23 §24
Noremní dny §25
Hlava pátá
Ustanovení trestní §26
Hlava šestá
Loutková divadla §27
Hlava sedmá - Ustanovení přechodná a závěrečná §28 §29 §30
ZÁKON
xx xxx 20. xxxxxx 1948,
kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x zřizování divadel x o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx zákon)
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x pantomimických (xxx xxxxxxxxxxx) buď umělci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxx dramatickým, xx xxxxxxx xxxxxxx dramatickým, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx znázorňuje děj xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x hereckým) x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx diváky x xxxxxxxxxx xx vyvíjející. Xxxxxx hereckým se xxxxxx také umění xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) X xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x pantomimických xxxx sluchový xxxx xxxxxxxx (díla divadelní x širším xxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxxx divadelního xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx představování xxxxxx osobami uměním xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x opětující se xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xx návštěvníky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx povahu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx umělci x povolání xxx xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx koná xxxxxxxx xxxxxx xxxx podává xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx divadelních děl xx xxxx, xxxxx xxxx služby xxxx xxxxxx nejsou xxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobrovolně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx služby nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spolky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účelem xxxxx xxxxxx je veřejné xxxxxxxxxxx divadelních xxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osvětového xxxxxxx.
(3) Xxxxx zákon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx divadelní xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účinkují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx divadlo, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxx (závěsných, maňáskových, xxxxxxxxx, hůlkových a xxxxxx).
§6
(1) Xx kulturním úkolem xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxx svých xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pečovaly x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvyšovati xxxxxxxx úroveň xxxxxx, xxxxxxx xx venkově.
(2) X xxxxxx xxxxx xxxxx zejména xxxx:
x) stavěti, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx, podniky x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxxxx;
x) duchovně x xxxxxx podporovati xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx x divadlo x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx snahy x zvýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx divadelní xxxxxx x výkonného xxxxx.
§7
Jak xxxxxxxxxxxxxx divadel, tak xxxxxxxxxx ochotnickým xxxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hudební v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x duchovní xxxxxxx národa x xxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vrstvám xxxxxxxx xxxxxxx i divadelních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx i povaha xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umělce [§18, xxxx. 3 xxxx. c)], xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx své xxxxxxxx, ale musí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
b) aby xxxxxxxx-xx se odůvodněná xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podřízena xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxx xxxxxxxxxx službami a xxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxxx xxx nezaměstnávali xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodě x jednotnou odborovou xxxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si opatří - xxxx-xx po xxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx zkoušky. Xxxxx xxxxxx přezkoumá xx žádost xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx sdružení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx organisací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx umělců x povolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
Dozor xx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx - x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx národní výbory, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x loutkářskou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nejvyšší xxxxxxx x nad státními xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxx ministerstvo školství x xxxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnily své xxxxxxxx poslání.
(2) Xxx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx národních xxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty xx slyšení xxxxxxxxx xxxx (§11, odst. 6).
(3) Xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
Ostatní xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 x §15, xxxx. 3) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představení divadel xxxx xxxxx stanoviště xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx byla xxxxxx a zemská xxxxxxx zřízena (§24, xxxx. 1).
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stolici xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§§19 x 20), xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování divadelního xxxx (§21), xxxxxx xxx konáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) x trestní xxxxxxxxx (§26).
(3) Xxxxx xxx x jinou xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx divadelním (§22 xxxx. 2), patří x nejvyšší xxxxxxx xxxx stavební do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx věci veřejné xxxxxxxxxxx, zejména požární, xx oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Divadelní x xxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osvěty xx xxxxxxx pro xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxx pro Slovensko xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x 18 xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx iniciativní x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx divadelních.
(2) Členy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu tří xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osvěty, z xxxxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx - xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Členové x xxxxxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neodvolatelní, leč xx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx skutečnost, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zastoupeni xxxx xxxx xxxxxxx:
xxxxxxx divadelních xxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx divadel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx divadelních návštěvníků x zástupce jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx divadelní a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx divadelních xxxxxxxx, nebo požádá-li x to aspoň xxxxxxxx xxxxx, udávajíc xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zásadních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x divadelních xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§7), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osvětového xxxxxx zemských x xxxxxxxxx národních výborů (§9, xxxx. 2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§14), xxxx xx zřizují xxxxxxx (§15, xxxx. 1 xx 3, §16, xxxx. 1) x poskytují xxxxxxx xx xxxxxx zřizování x xxxxxxxxxxx (§15, xxxx. 4, §16, xxxx. 2, §17, xxxx. 1), jakož x xxxxx, když xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§18).
(7) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pečovati x všechny dramaturgické xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochotnických xxxxxx, xxxxx však tím xxxxxxxxx xxxxxxx umění, xxxxxxx vnucovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx divadelní xxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řád xxxxxxxxx a dramaturgické xxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x osvěty x dohodě x xxxxxxxxxxxxx informací.
(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx radě xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dramaturgickém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx x odměn xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x ministerstvy xxxxxxxxx x xxxxxxx.
§12
Divadelní xxxxxxxxxx komise
(1) Xxx ministerstvu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx informací xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o 9 xxxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, provozovatelů divadel, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků.
(2) Xxxxx a náhradníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx ze xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx. Jinak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11, xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxx divadelní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx x osvěty.
(4) Xxxxxxxxxx §11, xxxx. 5 platí obdobně.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jest xxxxxxxxx divadla mezi xxxxx, rozšiřování xxxxxxxxxxx xxx x organisace xxxxxxxx divadel.
(6) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxx v divadelní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx přespolním přísluší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, stravné x xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxx xx tím na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx.
(2) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 po xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17, odst. 1 xx xxxxxx návrh; xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11, xxxx. 2, 4, 8 a 9, §12, xxxx. 2, 3, 6 x 7 x §14 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenectva.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx a provozování xxxxxxx
§14
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, do xxxx xxxx xxxxxxxxxx, včítaje x xx x xxxxx xxxxxxx v §6, xxxx. 2, xxxxxxxx zemským xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omeziti, xxxxx xxx zemský xxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x nich xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxx stát xxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy, xx x xxxx xxxxx předchozí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§4, xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, země, xxxxxx xxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxx samosprávy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14.
(2) Státní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Divadlo provozované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx býti x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx státní; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxx a informací.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx zemských xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Zemím, okresům x xxxxx, které xxxxxxxxx divadlo, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x provozování divadel x xxxxxx míře, x jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidu, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx opatřila xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovateli [§18, xxxx. 2, písm. x) x x)].
(2) Pokud toho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyžadují x xxxxx xx xx jeví xxxxxxxxx xxxxxx divadla odůvodněno, xxxx xxxxxx státu, xxxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možností podporovali.
(3) Xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přísluší jim xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatelům xxxxxxx xxxxx §16, xxx x v xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prostředků, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Do xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx poskytují x xxxxxx účelu xx xxxxx rozpočtových prostředků.
§18
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx - je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, propachtovati ani xxxxxxxx x xxxxx xx xx vésti xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx uděliti:
x) xxxxxxx, obcím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) družstvům, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxx osobám a xxxxxxxx útvarům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Podmínkou xxxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxxxxxx řád (stanovy), x xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx;
b) umělecký xxxxxxx;
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
x) zajištění xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx.
(4) Xxxxxx provozovacího xxxxxxxx xxxxx určen xxxxxx i xxxxxx. Xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx nejméně xx xxxx xxx xxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxx na pevné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx obvod xxxxxxxx xxxxxx neb xxxx.
(5) Xxxxxxx. xxxxx působení xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se určí xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx povolení xxxx xxxx odvoláno, xxxxxxxx-xx xxxx důvody veřejného xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx.
§19
Ochotnická xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx ochotnické spolky (§4, xxxx. 2).
(2) Představení xxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxx xx však xxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx divadla.
(3) Xxxxxxxxx ochotnické xxxxxx xxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Divadelním xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx mohou xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx a uměleckého xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor (xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxxx divadelní xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx (§21, odst. 2), x to xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx lidumilných.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx výbor (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zisk xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxxx též vyúčtování, x to xxxxxxx x toho hlediska, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx ani xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Ustanovení odstavce 2 xx nevztahuje xx představení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx představení x dozor na xx
§21
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor. Xxxxxxxx platí, xxxxx x něm xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx celého státu. X provozování divadelního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx udílí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx povolení xxxxx.
(2) Povolení xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx trestný xxx, i když xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx by se xxxxxxx xxxxxxxxxxx díla xxxxxxxx x nepřístojným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx mravnosti.
(3) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 4 týdnů xxx xxx podání, má xx za xx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxx o právu xxxxxxxxx xxxxxx dotčena.
§22
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx představení xxxxx xx xxxxxx jen x budovách xxxxxxx x xxxx určených xxxx x xxxxxxx xxxxxxx povolených.
(2) Xx-xx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx zřízena, nebo x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx bezpečnosti).
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zařízení nových xxxxxxxxxxx budov, jakož x x xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xx konají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§23
Dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory (xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
(2) Vykonávaje xxxxx, xx dozorčí xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx konána jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
§24
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stanoviště xxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného oblastního xxxxxxx.
(2) Koná-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx představení xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxx okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti).
§25
Xxxxxxx xxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx: Xxxxxx xxxxxxx, Velký xxxxx, Xxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx.
Xxxxx xxxx
§26
Ustanovení trestní
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§18 - 25, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li x čin xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (správním xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx 50&xxxx;000,- Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (vězením, xxxxxxxxx) xx 6 xxxxxx; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě xxxxx míry xxxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
§27
Xxxxxxxx divadla
(1) Xxxxxxxxxx §§9 - 26 je xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřizování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx loutkářskou x může xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx odlišná xxxxxx loutkových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x kulturní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx přechodná a xxxxxxxxx
§28
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxx 8. xxxxxx 1945, xx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým bude xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budov a xxxx, xxxxx i xxx řečené xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx sloužících k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Někdejšímu xxxxxxxxxxx přísluší za xxxx omezení xxxx xxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx, nedojde-li x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx věci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxx xxxx zaniklo, xxxxxxxx xxxxxxx vlastníku xxxx, x jde-li x xxxxxxx konfiskovaný xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Nynější xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 kdykoliv xxxxxx. Xxxxxxxx podnikatel xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx obnovy) xxxx xx xxxxxxx x okresního xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx jsou, xxx užívací xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx zrušeno, xxxxxxxx-xx xxxx naléhavější xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále nezbytně xxxxxxxxx xxxx neplní-li xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx, které xx x užívacího xxxxx xxxxxxxxx.
§29
(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dřívější právní xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx ze dne 25. listopadu 1850, x. 454 x. x., jímž xx xxxxxx řád xxxxxxxxx,
xxxxxxxx ze xxx 26. xxxxxxxx 1850, x. 200. xxx. x. x. x xxxx 1851, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1851, x. 260 x. x., xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx ze xxx 25. xxxxxxxx 1867, x. 49 xxx. x. x., x xxxxxxxxxxx, může-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx ze xxx 1. července 1868, x. 81 x. z., jímž xx xxxx zápověď xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx divadelní,
xxx. xx. XXXX/1848, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx představení,
xxxxxxx xxx. xx. xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxx 4. xxxxx 1901, x. 64.573/1901, x povolování xxxxxxxx, xxxxxxxx atd.
(2) Xxxx dnem xx xxxxxxx ustanovení §77 xxxxxx čl. XL/1879 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(3) Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provedeno bude xxxxxxxxxx §22, xxxx. 3, pozbudou platnosti, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1877, x. 27 xxx. x. x., xxx se mají xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x provozovati xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx koná úřední xxxxxx inspekční, x xxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1929, x. 186 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 1903, x. 51 xxx. x. x., o osvětlení xxx xxxxxx xxxxx x divadelních budovách x
nařízení xxxxxxxx xxxxx x Bratislavě xx xxx 31. xxxxx 1938, č. 63 x. v. xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx elektrických instalací x kinematografech, divadelních, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým provedeno xxxx ustanovení §27, xxxx. 2, pozbudou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1836, x. 5 sb. zák. xxx., x veřejných xxxxxxxxxx, podívaných a xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx. xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 4. xxxxx 1901, x. 64.573/1901, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, produkcí xxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze dne 3. xxxxxxxx 1945, x. 65 Sb. x. XXX, x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
§30
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. dubna 1948 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx školství x osvěty, národní xxxxxx, xxxxxx, financí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.
xxx. gen. Xxxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xx. Dolanský x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. r.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 32/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 32/48 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem x. 55/57 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.11.1957.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.