Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1980.


Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
119/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Zásady organisace §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Rozsah a účinky znárodnění §5 §6

Oddíl III - Právní poměry podniků pro porovozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15

Oddíl IV - Ustanovení přechodná §16 §17

Oddíl V -  Ustanovení společná, trestní a závěrečná §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

č. 11/1959 Sb. - §1

č. 42/1980 Sb. - §63

INFORMACE

119

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

x státní xxxxxxxxxx zahraničního obchodu x mezinárodního xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:

Oddíl X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a kontroluje xxxxx, vývoz x xxxxxx xxxxx všeho xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx zasilatelství, x xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§2

(1) Zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a určí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchod s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhrazeny xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx důležité xxxxxxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxx zahraničního obchodu xxxxxxxx učiněná xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 změniti; xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x slučovati, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zřízené podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, prováděný xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx styku podle §§62 x 63 xxxxxxx zákona xx xxx 14. července 1927, x. 114 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákoníka obchodního xxxx čtvrtého xxxxxx xxxxx xxxxx xxx. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx zákonu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx styku x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, platinu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx papíry, směnky, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, pojistky x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx druhy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou v Xxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Podniky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx směrnic xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx plánu zahraničního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx transakce prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx xxxxxxx x Praze.

Xxxxx XX

Xxxxxx a xxxxxx znárodnění

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu může xxxxxx vyhláškou v Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, jež xxxxxxxx x xxxxxx xxx dne 1. xxxxx 1946 do xxx určeného xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xx živnostensku xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxx zasilatelství, xx xxxxxxxxxx zestátněním, xxxxx x, kterým xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx částí jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxxx podniků.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 118 Sb., x organisaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x tomu, zda xxxxxxxxx význam xxxxxxx xxx zahraniční xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx omezeného xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx týká

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx,

x) příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, známky, xxxxxx, vodní xxxxx x xxx.), xxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx movitostí x práv xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx znárodnění xxxx, xxxxxx-xx nebo xx-xx xxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, i když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) veškeré xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy, majetkové xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeného xxxxx §2, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx podmínky, zejména xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl XXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxx x majetkové podstaty, xx případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx kusy xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §5, začlení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §2.

(2) Části xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx presidenta republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 101 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu potravinářského, xx xxxxxxx podle xxxxxx ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x závodů a x xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zákona ze xxx 28. xxxxx 1948, č. 115 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx a závodů x xxxxx potravinářském x x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxx oboru,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx vyjmouti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx zahraničního obchodu xxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Sb., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nesvobody x x xxxxxxxx z xxxx neplatnosti a x xxxxxx xxxxxx xx majetku vzcházejících, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jichž xx xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Fondem xxxxxxx obnovy xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízených xxxxx §2, zejména x předmětu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obchodování, xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodů, x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx přebytky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx pro podnik xxxxxxx xxxxx §2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx opatření o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x stanovy (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxxx.

§9

Podniky xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx plného xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxx změnami x doplňky. Od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., o xxxxxxxxxxx ekvivalentu, xxx xxxx se na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 xx zapisuje xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx xxx xxxxx; xx-xx podnik xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxx také xxxxxxx x zápisu do xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodních, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx závod.

(2) X ohlášce k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podnik xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) firmu x xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx firmy.

(3) K xxxxxxxxxx ohlášce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydané xxxxx §2.

§11

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnických a xxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znárodněného podniku xxxx xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státem konfiskací xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 x jiných xxxxxxxx rejstřících x xxxxxxxxx (xxxxx kniha, xxxxxxxx letecký, xxxxxxxx x xxx.).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx zřízený xxxxx §2 nepotřebuje xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx [§10 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx určený xxxx zřízený podle §2 oznámí xxxxxxx xxxxx podnikání xxxxx (§145 ž. x. x §242 ž. x.), xxxxx jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxx rozsahu xxxxx xxx podniky xxxxx §2 ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx nařízením.

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx znárodněných xxxxxxx, xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xx podniku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x v jaké xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx (§7 odst. 2), xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ministrem.

(2) X xxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zřízený xxxxx §2 do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx uzavřel xxxxxxxxx xxxxxx provozující xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podnikání.

(3) Právní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxx zákon xxxxxxxx, xx případě x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 28. xxxxx 1947 až xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx závazky xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxx podnik, xx něhož bude xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x dávkami xx xxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Sb., x xxxx z majetku, xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx ze xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., x dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx do několika xxxxxxx určených nebo xxxxxxxxx podle §2, xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2.

(5) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněné, xxxxxxxxx x to xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odbytné x pod., xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 domáhati zrušení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxx k xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx přísluší xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx znění čl. II xxxxxx č. 114/1948 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležel xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx:

x) xx 5. xxxxxx 1945 podle xxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Xx., xx xxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) podle §41 xxxxxxx x. 100/1945 Sb., ve xxxxx čl. II xxxxxx x. 114/1948 Sb., xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x stíhání černého xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 18. července 1946, č. 165 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx správou.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) O použití xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxxxx náhrada osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 č. 2 xxxxxx ze xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxx xxxx zřízený xxxxx §2 požádati xxxx, xxx xx xxxx obecné xxxx xxxxx předluženého xxxxxxx xxxx předlužené podstaty xx dni xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podstatě, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje x xxxxxxxxxxxx možnostem podniku xxxxx §2.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx stanovené přihlásiti xxx xxxxxx k xxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx věci z xxxxxxxx znárodněného podniku xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) nedotčeny xxxxxxxxx xxx závazky, vyplývající x xxxxxx věřitelů, xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx hodnotou xxxx věci;

c) ostatní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. d)], xxxxxxx xxxx xxxxx rozdílem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx ustanovení písm. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx poměrně. Za xxxxxxxx závazky xx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx pod písm. x) xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx náležejí xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx čtvrté xxxxx xxxxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxx konkursního xxxxxx xxxxxxxx do xxxx až třetí xxxxx. Závazky xxxx xxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx příslušejícího xxxxxxx uspokojeny úpravou xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx podniku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §2. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudní, o xxxxxx x xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, x jeho účincích xx promlčení pohledávek, xx spory, na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů.

§15

Podniky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx x §5 x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxxxx vlastníci (xxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx národní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx, xxxx povinni vésti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxx zasilatelství x xxxx xxxxxxx hospodáře xx dne xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ustanoviti xxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx zmocněnce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx (provozovatelé) x správci, jakož x xxxxxxx správci xxxxxxx, pro xxxx xxx xxxxxxxxx zmocněnec, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 1), xxxxx provozují xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx podniku.

Xxxxx V

Ustanovení xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxx xxxxxxx:

x) požadovati, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx podnikání nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vedly knihy x zapisovaly xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx orgány xxxxxxxx, zvláště nahlížením xx xxxxxxxxxx knih, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx dověděly xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxx funkce xxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §461 xxxxxxxxx zákona xxx. čl. V/1878 xxxx §5 xxx. xx. XL/1914.

§19

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx organisace xxxx xxxxxxx spolupůsobiti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Ministr xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx x zřizování xxxxxxx, x stanovení xxxxxx xxxxx, x xxxxxx slučování, xxxxxx x xxxxxx (§2), x předpisech x xxxxxx podniků x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výtěžků x o úpravě xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podstat xxxxx §7, xxxx xxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §1 x podle §3 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx ministr zahraničního xxxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxx x Národní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x upraviti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx xxxx x rejstříků x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx daní, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podniků xxxxxxxxx v §2 xx osoby xxxx xxx tyto xxxxxxx x x běžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Výtěžky (důchody) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5 odst. 1) xx xx xxx, ke kterému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x Úředním xxxxx určí xxxx xxxxx podniky podle §2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx důchodové, všeobecné x xxxxxxxx daně xxxxxxxxx x daně xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Znárodněný xxxxxx (§5 odst. 1) xx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxx x xxxx začlenění xx xxxxxxx určeného xxxx xxxxxxxxx podle §2.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. x č. 89/1950 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., č. 87/1950 Sb., č. 88/1950 Sb. a č. 89/1950 Sb.

§28

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zejména xx xxxxxxx: xxxxxxxxxx §4 xxxxxxx č. 113/1945 Xx. a xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. xxxx 1947, č. 170 Sb., x organisaci x řízení zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářským xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx dekretu č. 113/1945 Sb. xx xxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. května 1936, č. 131 Xx., o obraně xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provede xxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx v. x.

§1

(1) Xxxxxxxxx příslušející xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/1948 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodního xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, určenými xxx xxxxx průmyslové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx československé xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxx xxxxx průmyslové, xxxxxxxxx xxxx spotřební, zaniká.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxx.

§1 vložen xxxxxxx předpisem x. 11/1959 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1959

§63

(2) Zrušují xx

x) xxxxxxxxxx zákona x. 119/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

...

§63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 42/1980 Xx. x účinností xx 1.7.1980

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 119/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

86/1950 Xx.. trestní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., xxxxxxx zákon xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

89/1950 Xx., x trestním xxxxxx správním (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

11/1959 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx drahých xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.1959

42/1980 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.1980

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.