Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.1950.


Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
119/48 Sb.
Oddíl I. Zásady organisace §1 §2 §3 §4
Oddíl II. Rozsah a účinky znárodnění §5 §6
Oddíl III. Právní poměry podniků pro porovozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
Oddíl IV. Ustanovení přechodná §16 §17
Oddíl V. Ustanovení společná, trestní a závěrečná §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29
č. 11/1959 Sb. - §1
č. 42/1980 Sb. - §63
Xxxxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx dovoz, xxxxx x xxxxxx zboží xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zasilatelství xx xxxxxxxxx podnikům, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřídí xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx o jejich xxxxx, vymezí xxxxxx x určí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx, xx kterého xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx hospodářské důvody, xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx; xxxx též xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, povoliti xxxxxxx x ustanovení odstavce 1.
§3
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, prováděný xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §§62 x 63 xxxxxxx xxxxxx xx dne 14. xxxxxxxx 1927, x. 114 Sb.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx podle tohoto xxxxxx rozumí činnost xx smyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx titulu xxxxx xxxxx xxx. xx. XXXXXX/1875, o xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx skupiny xxxxxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxx, šeky, pověřovací xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a vkladní xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx zboží a xxxxxxx, xx xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx nevztahují, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x tuzemsku x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.
(2) Xxxxxxx určené xxxx xxxxxxx podle §2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx
§5
(1) Xxxxxxx zahraničního obchodu xxxx xxxxxx vyhláškou x Úředním xxxxx x xxxxxx doručení, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx ode dne 1. xxxxx 1946 xx xxx xxxxxxxx xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zasilatelství, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x, xxxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stran částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) U podniků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx, zda převažuje xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxx, budov, xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, známky, vzorky, xxxxx práva x xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx movitostí x xxxx xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx nebo xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx týká xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.
(4) Spolu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celek, i xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxx nebo těžařstvu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx majetek, jakož x ve stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Ministr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zřízeného xxxx xxxxxxxx podle §2, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx podmínky, zejména xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodního xxxxxxxxxxxxx
§7
(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, po případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx znárodněné xxxxx xxxxxxxxxx §5, začlení xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §2.
(2) Xxxxx majetkových xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxx vytvořených podle xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Xx., o xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 101 Xx., o znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx případě xxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1948, č. 114 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 115 Sb., x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx československým xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zasilatelství, xxxx xxxxxxxxx ministr xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxx s ním x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §2.
(3) Opatření xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. října 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkově-právních xxxxxxx x doby nesvobody x o xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx do majetku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx osidlovacího xxxxx.
(4) Rozsah majetkových xxxxxxx, jichž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxx x osidlovacím úřadem x Xxxxxx národní xxxxxx přiměřené podle xxxxxxxx pro příděl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx určených xxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, zejména x xxxxxxxx xxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, podmínkách xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxx k podniku, x kontrole x x odpovědnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx podniky xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podniky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výtěžků xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx ministr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obmezeným, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x organisaci xxxxxxxx podniku, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) obsahovati xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxx.
§9
Podniky xxxxxx xxxx zřízené xxxxx §2 jsou xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 2 písm. x) xxxxxx ze xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx ustanovení §8 x §17, odst. 1 téhož xxxxxx.
§10
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pravomoc ve xxxxxx obchodních, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx; xx-xx podnik xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, budiž xxxx xxxxxxx x xxxxxx do rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravomoc xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) X ohlášce k xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2 xxxxx:
a) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx,
x) předmět xxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §2.
§11
(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 zapíše xxxxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státem konfiskací xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx určený xxxx zřízený xxxxx §2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).
(3) Xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§10, xxxx. 2, písm. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx podnikání xxxxx (§145 x. x. a §242 x. x.), který xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, jakož x x jakém xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx podle §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením.
§12
(1) Xxxxxxx určené xxxx xxxxxxx xxxxx §2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, jakož x v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx znárodněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx ministr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx majetkových podstat xxxxxxxxx podniků (§7, xxxx. 2), postupuje x dohodě x xxxxxxxxxx ministrem.
(2) X xxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zřízený xxxxx §2 do xxxxxxxxxxx xxxxx, jež uzavřel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx podniků, xx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena xx 28. říjnu 1947 xx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx jen, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepokládají xxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného podniku xxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx, xx xx neručí. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx rozumí xxx důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, daň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majetku. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxx zřízených xxxxx §2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §2.
(5) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněné, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zaručujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., může xx podnik určený xxxx zřízený xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné přiměřené xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, x. 228 Xx., x rozhodčích soudech xxx xxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.
§13
(1) Xx majetek znárodněný xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx znárodněný xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx znění xx. XX xxxxxx č. 114/1948 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Náhrada xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležel nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx spáchané xx xxx znárodnění:
x) po 5. xxxxxx 1945 xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1923, x. 50 Sb., xx ochranu republiky, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxx §41 xxxxxxx x. 100/1945 Xx., xx xxxxx čl. XX xxxxxx x. 114/1948 Xx., nebo
x) podle xxxxxx xx dne 13. xxxxx 1947, x. 15 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx pletich, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, x. 27 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvouletého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx zákona xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, x. 165 Xx., x trestní xxxxxxx národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2, odst. 1, x němuž xxxx xxxxxxxxxx konfiskovaná majetková xxxxxxxx, xxxxxxx rovnající xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2.
(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, za který xx neposkytuje náhrada xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxx. 2, č. 2 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních poměrů xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxx-xx znárodněný podnik xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 požádati xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících x tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx.
(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx takto:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) nedotčeny zůstávají xxx závazky, vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx věci;
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ustanovení xxxx. a) x x) xxxxxxxx nedotčeny, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx závazky xx pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx. b) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují ustanovení xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx prvé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jim příslušejícího xxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx podniku xxxxxxxx neb xxxxxxxxx xxxxx §2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxx.
(5) Zákonem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x řízení x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spory, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xx xxxxx službách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mzdovým xxxxxxxxx.
Oddíl XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odpovědní xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní zasilatelství x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxx podle §2, xxxx. 2. K xxxxxxxxx právních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx běžnou xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Ministr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx, provozujícího xx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nad xxxxxx chodem podniku. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x Úředním xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx (provozovatelé) x xxxxxxx, xxxxx x národní správci xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx zmocněnec, xxxx xxxxxxx zdržeti xx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§16, xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x stavu x xxxxxxxx podniku.
Oddíl V.
Xxxxxxxxxx společná, xxxxxxx x xxxxxxxxx
§18
(1) Ministr zahraničního xxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x může xxx xxxxxx všeobecné x xxxxxxxx příkazy x xxxxxx. Xxxx xxxxxxx:
x) požadovati, xxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předkládaly xxxxxxx, xxxxx knihy x xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxx, xxxxxx x korespondence.
(2) Xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx, xxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx zachovávati xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx této xxxxxxxx. Povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vystoupením ze xxxxxxxxxx poměru.
(3) Xxx výkonu xxx xxxxxx xxxx orgány xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle §461 xxxxxxxxx xxxxxx zák. xx. X/1878 xxxx §5 xxx. xx. XX/1914.
§19
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§20
(1) Xxxxxxx xxxxxxx učiní x xxxxxx x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxx slučování, xxxxxx x xxxxxx (§2), x předpisech x xxxxxx podniků a xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, použití výtěžků x x xxxxxx xxxxxx xxxxx §8, xxxx. 1 x x převádění podniků x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7, činí xxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Opatření podle §1 x podle §3, xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X usnadnění součinnosti xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxx.
§21
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, podání x xxxxxx xx xxxxxxxxx knih a xxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, poplatků x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvedených x §2 na xxxxx jiné xxx xxxx podniky a x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5, xxxx. 1) xx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Znárodněný xxxxxx (§5, odst. 1) xx x xxxxx daně z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xx xxx, xxx bude xxxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx určeného xxxx xxxxxxxxx podle §2.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Sb.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Sb., x. 87/1950 Sb., x. 88/1950 Xx. x 89/1950 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 86/1950 Xx., x. 87/1950 Xx., x. 88/1950 Sb. x 89/1950 Xx.
§28
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx: xxxxxxxxxx §4 xxxxxxx x. 113/1945 Xx. x vládní xxxxxxxx xx xxx 17. září 1947, č. 170 Sb., x xxxxxxxxxx x řízení zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářským plánem.
(2) Xxxxxxx ustanovení xxxxxxx č. 113/1945 Sb. xx xxxxx xxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zákona xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx a předpisů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§29
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1948; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxx x. x.
§1
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/1948 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zasílatelství, xx rozšiřuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, stříbrem, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zpracovaném x nezpracovaném xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, technické xxxx xxxxxxxxx.
(2) Působnost Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxxxxxxx x odstavci 1 určenými pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx spotřební, xxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 11/1959 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1959
§63
(2) Xxxxxxx se
x) xxxxxxxxxx zákona x. 119/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x znárodnění.
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 42/1980 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1980

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 119/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
86/50 Sb.. xxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.50
87/50 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní xxx)
x účinností od 1.8.50
88/50 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
89/50 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.8.50
11/59 Xx., x změně xxxxxxxxxx v oboru xxxxxx a vývozu xxxxxxx kovů xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účely
s xxxxxxxxx xx 1.3.59
42/80 Xx., x xxxxxxxxxxxxx stycích xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.80
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.