Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1990.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1972 do 31.12.1990.


Vyhláška o místních poplatcích

67/1966 Sb.

Vyhláška

Část první - Základní ustanovení §1

Část druhá

Oddíl první - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku §2 §3

Sazby poplatku §4

Poplatník §5

Oddíl druhý - Poplatek ze vstupného

Předmět poplatku §6

Základ poplatku §7

Sazby poplatku §8

Poplatník §9

Osvobození §10

Oddíl třetí - Poplatek z přechodného ubytování

Z čeho se poplatek platí a kdo jej platí §11

Sazby poplatku §12

Osvobození §13

Vybírání poplatku §14

Oddíl čtvrtý - Poplatek ze psů §15

Část třetí - Ustanovení společná a závěrečná §16 §17

Osvobození §18

Penále §19

Promlčení §20 §21 §22

INFORMACE

67

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 11. xxxxx 1966

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 82/1952 Sb., x xxxxxxxx poplatcích:

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxx (xxxxxxx, obvodní) xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výbory") xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se po xxxxxxxxxx x okresním xxxxxxxx xxxxxxx (v Xxxxx s Národním xxxxxxx hl. x. Xxxxx) a xxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx xx jejich zavedení, xxxx místní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poplatek xx vstupného,

c) xxxxxxxx x přechodného xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§2

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prodejních xxxx reklamních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlídaná xxxxxxxxxx x x skládkám xxxxx xxxxx.

(2) Užívá-li xxxxxxxxx prostranství organizace x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí, vybírá xx poplatek jen x plochy převyšující xxxxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství x x celé xxxxxx xxx překročení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, vnitroblokové xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx. X pochybnostech xx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx případě xxx o veřejné xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx do xxx, xxx poplatník xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skončilo, xxxxxxxx bylo odstraněno x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedeno xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx materiálu xxxx.).

§4

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 4 Kčs za xxxxx čtverečný metr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx místních poměrů xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx znečišťování veřejných xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx (xxx dokončení stavby, xxxxxx, xxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxx, xxxx xxxx.), xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx organizace x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §2.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§6

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jednorázově i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx upustí od xxxxxxx poplatků z xxxxxxx x představení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, politicko-kulturní xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a filmová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, cirkusová x varietní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxx.

§7

Základ poplatku

Poplatek xx xxxxxxx

x) z xxxxxx xxxxxx vstupného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (za xxxxxxxx xxxx.) nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sálu x xxxx vstupenek.

§8

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxx až 30 % xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx výbory xxxxx x rámci této xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výtěžku xx xxxxxx, při xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx organizace, xxxxxx xxxx sdružení xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

X čeho xx poplatek xxxxx x xxx xxx xxxxx

(1) Poplatek x xxxxxxxxxxx ubytování lze xxxxxxx x rekreačních xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užívaná xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx turistického xxxxx. Xxxx místa určí x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx příslušný okresní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x okresní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx, xxxxx v xxxxxx místech xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx").

(2) Poplatek xx xxxxxxxx x lázeňských xxxxxxx, xxx se xxxxx lázeňský xxxxxxxx.

§12

Sazby xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 2 Kčs xx xxxxx x xx xxxxx den xxxxxx. Xxx příchodu a xxxxxxx xx nepočítají xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx výbor xx xxxxxxxx, aby x xxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxx místních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekreačními xxxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx., xxxxxxxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx osvobozeni:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sourozenci xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx svého xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx x xxxxxx studia xx místních xxxxxxx,

x) xxxx xx 15 xxx x účastníci xxxxxx rekreace,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) účastníci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx poplatku

Poplatek xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx čtvrtý

Poplatek ze xxx

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/1972 Sb.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx národní výbory xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx úplaty x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx vybírají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhláškou.

§17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§18

Osvobození

Národní xxxxxx mohou xx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xx zmírnění nebo xxxxxxxxxx tvrdostí xxxxxx x prominout xxxxx §3 xxxxxx x. 82/1952 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx snížené xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx).

§19

Xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 10 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx

(1) Poplatky nelze xxxxxxx a xxxxxxx xx uplynutí tří xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx anebo, x xxxx xxxxxxx xxxxx mohl poplatky xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x vymáhání xxxxxxxx, xxxx promlčecí xxxxx znovu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž poplatník xxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§21

O řízení xx xxxxxx místních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxx x xxxxxxxx.**)

§22

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx ministra:

Ing. Lér x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 67/1966 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.8.1966.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

36/1972 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1972

Xxxxxx předpis x. 67/1966 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 565/1990 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1991.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxx vybírání xxxxxxxx ze xxx xxxxx xxxxxxxx č. 161/1960 Sb., xxxxxx se zrušují xxxxxxx xxxxxx poplatky x upravují xxxxxxxx x xxxxxxx poplatku xx xxx.

**) Vyhláška č. 16/1962 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxxxxx.