Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.1949.


Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a jejich organisaci a správě
249/1948 Sb.

Zákon

DÍL I - Zestátnění ústavů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

DÍL II - Zřizování, organisace a správa ústavů §9

DÍL III - Ustanovení přechodná a závěrečná §10 §11 §12 §13 §14 §15

č. 261/1949 Sb. - §15

INFORMACE

249

Zákon

ze xxx 25. xxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Xxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxxxx xxxxxx xx zestátňují xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx statky), xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělskému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x. x. vědeckému bádání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vědeckých poznatků xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx:

x) výrobu rostlinnou,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx otázek xxxxxxx x stavební xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x lesnictví.

§3

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx x Úředním xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastnictví x xxxxxxxxx podstatě xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx všechny xxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, vzorky, xxxxx xxxxx x xxx., směnky, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministr zemědělství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetkové xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zestátněného xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, a xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

Části majetkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zemědělskému, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumnictví, xxxx jsou xxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxx příslušný ministr x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx ústavu.

§6

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §1. Váznou-li xxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xx ostatním majetku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x poměru xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx §8. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vyňaté xxxxx §5. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5, xxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§5) majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 x xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Xx., xxxxx přiměřeně.

(2) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stát xx xx xxxxxx. Osobními xxxxxx a dávkami xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx podle vládního xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Sb., x dani x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona ze xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx z majetku, x mimořádné dávky xxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., o xxxxxxxxx jednorázové dávce x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1948, x. 180 Xx. Způsob úhrady xxxxxx xxxxxxxx daní x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pod., xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozhodčí xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx soudech xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxx zestátněných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zestátnění xxxxxx xx služeb státu x budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odchylky z xxxxxxxxxx odstavce 1 xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Svazkům xxxxxx xxxxxx x příslušnému Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. xx znění zákona x. 114/1948 Xx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podléhal xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 11. xxxxxxxx 1947, č. 142 Sb., o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, x. 44 Xx., xx případě výkupu xxxxx xxxxxx ze xxx 21. xxxxxx 1948, č. 46 Sb., x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx x zemědělské a xxxxx xxxx), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto zákonů.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x umořováním xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx způsobem xxxxxxxxxx náhrady, a xx xxxxx plánu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX II

Zřizování, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/1949 Sb.

XXX XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná

§10

Věcný x xxxxxx náklad xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zestátněných xxxxxx, xxxxx byly xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx x příslušného Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců, uhradí xx 31. xxxxxxxx 1948 dosavadní vlastník x prostředků zajištěných xx svém rozpočtu.

§11

(1) Na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x odvoláním xx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamech (vodní xxxxx, xxxxxxxx letecký, xxxxxxxx x xxx.).

§12

Xxxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx §§4, 5, §6 xxxx. 1 x 3 x §8, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx správních.

§13

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zemědělským xxxx lesnickým, xxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§14

Dokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx reformy.

§15

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

§15

(2) Zrušuje se xxxxxxxx, po případě xxxxxxxxxxxxxx, všech jiných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15 xxxx. 2 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/1949 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.12.1949

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.11.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

261/1949 Xx., o xxxxxxxxxx výzkumnictví a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.12.1949

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.