Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.1949.


Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a jejich organisaci a správě
249/1948 Sb.

Zákon

DÍL I - Zestátnění ústavů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

DÍL II - Zřizování, organisace a správa ústavů §9

DÍL III - Ustanovení přechodná a závěrečná §10 §11 §12 §13 §14 §15

č. 261/1949 Sb. - §15

INFORMACE

249

Xxxxx

xx dne 25. xxxxx 1948

x zestátnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkumnictví a x jejich organisaci x xxxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Díl X

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle jeho xxxxxxx ustanovení.

§2

(1) Xx zemědělské x xxxxxxxx výzkumné xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") se považují xxxxxxxx xxxxxxxx (výzkumné, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výzkumnictví, t. x. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xx všech oborech xxxxxxxxxxx a lesnictví.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx živočišnou,

c) xxxxxx xxxxxxxxx x myslivost,

d) xxxxxxxxxxx x lesnickou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx strojní x xxxxxxxx racionalisace x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx a lesnictví.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx podle §1.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě xxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx., směnky, xxxxx xxxxxx, vkladní knížky, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx nebo xxxx určeny x xxxxxxx ústavu, x xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjmouti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx zestátněného xxxxxx, x ponechati xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx financí, x xx xxxxx xxx x xxxxxx svazků xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, x x ústavů, které xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Jednotného xxxxx zemědělců, po xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které převážně xxxxxx zemědělskému, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxx příslušný ministr x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx vyjmouti x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Stát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx majetkových podstatách xxxxxx uvedených v §1. Váznou-li závazky xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx ostatním majetku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cen zestátněného xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5, xxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§5) majetkovou xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dohodě xx zúčastněnými ministerstvy x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 x dekretu presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona ze xxx 28. dubna 1948, x. 114 Xx., xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x poplatky xxxxxxxx provozovatele, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxx xxxx za xx xxxxxx. Osobními xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, daň x xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, majetkové xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. května 1946, č. 134 Sb., x xxxxx z majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, x mimořádné xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 31. října 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1948, č. 180 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zaručujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, odbytné x xxx., může xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xx xxx 21. xxxxxxxxx 1946, č. 228 Sb., x rozhodčích soudech xxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zestátnění ústavu xx xxxxxx státu x xxxxx platově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx lidové xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada za xxxxxxx zestátněný xxxxx xxxxxx xxxxxx. Jinak xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 xx 11 dekretu x. 100/1945 Xx. xx xxxxx xxxxxx x. 114/1948 Xx. Xxxxx xxx zestátnění xxxxx §1 jde x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1947, č. 142 Sb., x xxxxxx xxxxx pozemkové xxxxxxx, xx znění xxxxxx xx dne 21. března 1948, x. 44 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. března 1948, č. 46 Sb., x xxxx pozemkové xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zemědělské x xxxxx xxxx), xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonů.

(2) Xxxx uhradí Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, poskytnutých jako xxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxxxxx náhrady, x xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx ministři xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX XX

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x správa ústavů

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/1949 Sb.

XXX XXX

Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx

§10

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zestátněných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištěných xx xxxx rozpočtu.

§11

(1) Xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxxxx xxxxxx na stát x xxxxxxxxx xx xx tento xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx úředních xxxxxxxxxxx x seznamech (vodní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).

§12

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx §§4, 5, §6 xxxx. 1 x 3 x §8, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx správních.

§13

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zemědělským xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§14

Dokud nepočnou působiti xxxxxxx národní výbory, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

§15

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, všech jiných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15 xxxx. 2 vložen xxxxxxx předpisem x. 261/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.12.1949

Informace

Právní xxxxxxx č. 249/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.11.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

261/1949 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx služby

s xxxxxxxxx xx 23.12.1949

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.