Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.12.1949.


Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a jejich organisaci a správě
249/48 Sb.
DÍL I. Zestátnění ústavů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
DÍL II. Zřizování, organisace a správa ústavů §9
DÍL III. Ustanovení přechodná a závěrečná §10 §11 §12 §13 §14 §15
č. 261/1949 Sb. - §15
Xxx X.
Xxxxxxxxxx ústavů
§1
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx"xxxxxx") se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x pokusné xxxxxx), xxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx x lesnickému výzkumnictví, x. x. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, pokusnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Zemědělské x xxxxxxxx výzkumnictví xx xxxxxxxx zejména xx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx živočišnou,
x) výrobu xxxxxxxxx x myslivost,
x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxx zestátněny xxxxx §1.
§4
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx stát xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx zejména budovy x jiné xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství x jiná zařízení, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx., xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, i když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx x majetkové xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníku, xxx xxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, že do xxxxxxxxx lhůty zřídí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x ministrem financí, x xx xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx lidové xxxxxx, xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního výboru, x x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců, xx slyšení tohoto xxxxx.
§5
Xxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxx znárodněných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumnictví, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministry xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto podniků, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxx vstupuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx váznou xx xxxxxxxxxxx podstatách xxxxxx xxxxxxxxx x §1. Xxxxxx-xx závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele, xxxxxxxx xxxx x závazky x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx nezestátněnému x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8. Totéž xxxxx přiměřeně, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5. V xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemědělství x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, x xxx-xx x části xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ministrem, xxxxx xxxxxxx přecházejí se xxxxxxxxxxx xxxx vyňatou (§5) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx ministerstvy x x xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvržení x ocenění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., o xxxxxxxxxx dolů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Xx., xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dávky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a zestátněná xxxxxxxxx podstata ani xxxx za xx xxxxxx. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx z majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx xx dne 15. května 1946, x. 134 Xx., x xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx z xxxxxxx, a mimořádné xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx znění zákona xx xxx 19. xxxxxxxx 1948, x. 180 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobních xxxx x dávek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., může xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přiměřené xxxxxx. Nedojde-li o xxx x dohodě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. listopadu 1946, č. 228 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitra x financí.
(2) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx x zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnému Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §§7 až 11 dekretu x. 100/1945 Xx. xx xxxxx zákona x. 114/1948 Xx. Pokud xxx zestátnění xxxxx §1 xxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 11. července 1947, č. 142 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1948, x. 44 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze dne 21. xxxxxx 1948, č. 46 Sb., o xxxx xxxxxxxxx reformě (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx uhradí Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s úrokováním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx podle xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx ministři xxxxxxxxxxx x financí.
DÍL XX.
Xxxxxxxxx, organisace a xxxxxx ústavů
§9
§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/1949 Xx.
DÍL XXX.
Xxxxxxxxxx přechodná a xxxxxxxxx
§10
Xxxxx x xxxxxx náklad xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dosud xx xxxxxxxxxxx svazků lidové xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 dosavadní xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx.
§11
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnických x jiných xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stát x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stát x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamech (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).
§12
Písemnosti x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxx §§4, 5, §6, xxxx. 1 a 3 x §8, jsou xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx správních.
§13
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx nezabývají xxx xxxxxxxxxxxxx zemědělským nebo xxxxxxxxx, činí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx xxxxxxxx působiti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, odst. 3 xxxxxx xxxxxxx výbory, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxxxx x dohodě se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Gottwald v. x.
Xx. Xxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. r.
Ďuriš x. r.
§15
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odporují xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/1949 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.12.1949

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 249/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.11.1948.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
261/49 Sb., x xxxxxxxxxx výzkumnictví x dokumentační xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.12.49
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.