Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.1948.


Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
208/48 Sb.
§1
Xx xxxxxx osob, uvedených x §1, odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxx 1946, x. 187 Sb., xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx zničených Xxxxx (§2, xxxx. 1 zák. x. 187/1946 Xx.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělských xxxxxxx x xxxxxx obce Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x §1, odst. 2, xxxx první xxx. x. 187/1946 Sb. x v §1; xxxxxx xxxx pozemky, xxxxx xxxxx obdělávati xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx účel Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obvodu xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxxx může k xxxxxxxx svého cíle xxxxxxxx (§4) xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 1942, xxxxx jsou xxxxxxxx zajištěny xx xxxxxxxxxxxxx v obvodu xxxx Xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxx převzíti, xxxx xxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx Společnost dluh xxxx jeho zúročení x xxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx, úrokuje x umořuje xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxx xxxxx xxx 4,5 %, xxxxxxxxx lhůta xxxxx xxx 20 let x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx převzetím xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxx dlužníka xx xxxx místě. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlužníkem xxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx dluhu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx přivolení xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§5
(1) X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx zákona. X xxxxxxx podaným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx dluhu není xxxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) X xxxxxx prostředků x xxxx xxxxxxxx xx Společnost dbáti xxxx, xxx xxxxx xxxx upraveny, xxxxx xxxxx, rovnoměrně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rentové. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§8
(1) Xx sporu, x xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx ženách, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx táborů, xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaplacení pohledávky, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx žalovaná strana, xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §3 x xx zažádala x xxxxxx xxxxxxx x xxxx zápůjčky (§5, xxxx. 1). Přerušení xxxxx xxxx xx xx doby, kdy xxxxx x úpravě xxxxxxx, nejdéle však xx 31. prosince 1950. Sejde-li s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx k úpravě xx 31. xxxxxxxx 1950, xxxxxxxxx se xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Do xxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx újmou, nelze xxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxxx §§38 xxxxx obdobně x xxxxxxxxxx uzavřených xx 24. xxxxxx 1942, xxxxx jsou zajištěny xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lidických xxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx táborů, x xxxxxx xxxx, xxxxx i obyvatelů Xxxxxx, kteří xx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §§3 x 9.
§11
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxx x dohodě s xxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Gottwald x. x.
Xx. Xxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 208/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.8.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.