Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.07.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.1951 do 31.12.1952.


Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
118/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Organisace velkoobchodní činnosti §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Rozsah znárodnění §5 §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11 §12

Oddíl III - Náhrada §13

Oddíl IV - Národní podniky a jejich organisace §14 §15 §16

Oddíl V - Přechodná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26

Oddíl VI - Účinnost a provedení §27

č. 63/1950 Sb. - §11

č. 82/1950 Sb. - §1

č. 133/1950 Sb. - §2

č. 63/1951 Sb. - Čl. V

č. 403/1990 Sb. - §25

INFORMACE

118

Zákon

ze xxx 28. xxxxx 1948

x organisaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

Xxxxx I

Organisace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§1 *)

Xxxxxxxxxxxxx činnost, x výjimkou obchodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podnikům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Velkoobchodní činností xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí xx xxxxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx [x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §38x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podle §54 živnostenského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx umožněn xxxx xxxxx] fysickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dále prodávají, xx svém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx činností velkoobchodní.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 ř. x., x výdělkových x xxxxxxxxxxxxx společenstvech, xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §§223 x xxxx. zák. xx. XXXVII/1875, x xxxxxxxxx zákonu, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxx v Úředním xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oborech nebo x kterých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxxxx xxxxxx vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx a x jakém rozsahu xxxxx výrobci nebo xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxx podnikům.

§4

(1) Velkoobchodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniky xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx pověřiti xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx čemž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx provozovati xxxxxxxxxxxxx činnosti odděleně xx xxx ostatní xxxxxxxx. Ministr vnitřního xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnost x může xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x udíleti xxx ni xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§5

Xx xxxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, které provozují xxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx podniky, které xxxx xxx 25. xxxxx 1948 členy Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6 *)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx od 1. xxxxx 1948 xxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxx xx dne 28. xxxxx 1948, č. 119 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodního xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížejíce x tomu, zda xxxxxxxxx xxxxxx podniku xx vnitřním xxxx x xxxxxxxxxxx obchodě, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§7

Velkoobchodní xxxxxxx (§5), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx §4, zastaví xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ministr, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx nabývá xxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počítajíc x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, vzorky x xxx.), směnky, xxxxx xxxxxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, než která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, slouží-li xxxx xx-xx určen x provozu znárodněného xxxxxxx, i když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx xx znárodnění xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

x) xxxxxxx xxxxxxxx podniky x závody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x když xxxxxx někomu jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxx xxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx rozhodující xxxx.

(6) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu, může xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx není nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx lhůty xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx znárodnění xxxxx odstavců 2 xx 5 rozhoduje xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx (správní xxxxxx).

§8x

Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepoužije ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k začlenění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správy xxxxxxx x oboru jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx opatření ve xxxxxxxx oboru působnosti, xxxx jej xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. x účinností xx 1.1.1948

§9

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, může xxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, xxx převedl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx velkoobchodního xxxxxxx xx xxxxxxx podle §13 do vlastnictví xxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx určí.

§10

(1) Národní xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetek znárodněného xxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx x xxxx závazky. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ministr vnitřního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jendotlivé xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxx zároveň v xxxxxx x ministrem xxxxxxx, které závazky x xxxxx majetkem xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx začleňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x závazky xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xx podmínek stanovených x tom x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky č. 100/1945 Sb., x znárodnění xxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Tytéž xxxxxxxx platí také xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazků, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx orgánům v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §8a převeden xx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx xxxx svěřen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě.

(4) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx učiniti xxxxxxxx x přechodu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx §8a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepatří xxxxxxx, xxxxx nichž má xxxxxxx xxxxxx podniku xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na třetí xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx také xxxxxx xxxx, dávky a xxxxxxxx bývalého vlastníka; xxxxxx závazky nepřecházejí x majetkem, xxxxx xxx začleněn do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx nebo který xxx přenechán podle §8a, ani xx xxxxx pro xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb., x dávce z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x dávce x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxx měnících x doplňujících, x xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxx č. 185/1947 Sb., o xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných přírůstků xx majetku, xx xxxxx zákona x. 180/1948 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx listě.

(6) X xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací xxxxxxx, xxxxxxx a xxx., xxxx xx xxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 228/1946 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1948 Xx. Ustanovení xxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx svěřením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Pokud x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřního obchodu xxxx jiného ministra, xxxxxxxxx xxx jiného, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx znárodněného podniku, xxx když xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11.

§11

Xx-xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx předlužen, xxxx xxxxxxx xxxxxx požádati xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx převzetí uspokojení xxxxxxx patřících x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx osobě, jímž xxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo přenechán xxxxx §8a.

§12

(1) Xxxxxxx podnik xxxx odporovati právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xx 27. xxxxx 1945 x úmyslu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zavléci xx xxxx xxxx xxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx podniku. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§46 xx 52 xxxxxxxxxx xxxxxxxx 141/1950 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx (§5) xxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podniky se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx znárodnění, jsou xxxxxx jen, schválí-li xx xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx.

Oddíl XXX

Xxxxxxx

§13

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxxxxx podstaty (jejich xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxx §9, náhrada; xxxxx x ní xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se neposkytuje xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx odsouzeny xxx xxxxxx trestný xxx xxxx potrestány xxx takový přestupek, xxxxx projevily xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxxxxxx výstavbě.

Xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) X majetkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxxx podstat nabytých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx náleží státu x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Slovensku po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (vedlejší) xxxxx národního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx národního podniku xxxx odštěpného (vedlejšího) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx vnitřního obchodu xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, vyjmouti x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x práva, xxxxxxxxxxx-xx xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxx x přenechati xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x začlenění xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ministru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx majetkových xxxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Sb. a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 101 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pozměňujících, které xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx, vyjme k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x s xxxx xx činí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem financí.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§16

X xxxxxxx xxxxxxxxx x organisaci národních xxxxxxx, x vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, x xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x osvobození xx xxxx, poplatků x dávek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18 xxxx. 1, §§1936, 40 xx 42 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx ústřední (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §§21, 22 x 27 xxxxxxx a §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx.

Oddíl X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx provozovatele, u xxxx právnických xxx xxxxx xxxxxxxx zastupovati xx navenek, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanovení §§37 x 38 dekretu, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xx Xxxxxxxxx xxxxx xx slyšení pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx.

§18

(1) Do xxxx, xxx xxxx dokončena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xx každého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxx ustanovení §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zmocněnce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zavedená podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx dne 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x neplatnosti některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání z xxxx nesvobody a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot Němců, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavů, xx případě podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, o xxxxxxx správě.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §§14 xx 16, 18 x 19 xxxxxxx x. 5/1945 Sb., xx případě §§13 xx 15, 17 x 18 nařízení x. 50/1945 Sb. x. XXX.

(4) Xxxxxx xxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx majetkové xxxxxxxx podniku, xxx xxxx byl ustanoven xxxxxxxxx, jsou, pokud x nim xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(5) Xxx výkonu xxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministra xxxxxxxxx obchodu; ustanovení §§22 x 23 xxxxxxx č. 5/1945 Xx., xx případě xxxxxxxxxx §20 odst. 1 xxxx xxxxx x §§21 x 22 nařízení x. 50/1945 Xx. x. XXX platí xxxxxxx.

§19

(1) Dosavadní vlastníci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x Xxxxxxx listě. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx dne vyhlášení xxxxx. X řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxx budou vyzvány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx x závodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx držitel znárodněného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxxxx v odstavci 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzávěrek xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx vyzvány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§21

Xxxxxx úkony x xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx však xxx xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§22

Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniku xx xx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výdělkové x xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx zastoupení xxx xxx xxxxxxx xxxxx §22 spáchán, xxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx x jednání x první xxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rozsudku (trestního xxxxxx) x xxxxx xxxxx výrokem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx tehdy, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxx výroku xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx penězích xx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x trestech na xxxxxxxx.

§24

(1) Xxx odsouzení xxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx xxx odsouzení xxx xxxxxxx přestupek xxxxx §22 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx penězích xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxx xxxxxxxx xx rozsudek (xxxxxxx nález) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx útraty xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (okresní xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx xxxx uveřejněny x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxx určí.

§25

X xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxx xx xx 15 xxx xx jeho doručení xxxxxxxx x zemskému xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx jest xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

Přestupky tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 letech.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§27

(1) Ustanovení §§5, 6, 8, 10, 11, 14 a 16 xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

§11

(2) Zrušují se xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 118/1948 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx, pokud x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxx,

...

§11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1950 Xx. s xxxxxxxxx xx 9.6.1950

§1

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx účinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx x. 118/1948 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud z xxxxxx xxxxxx vylučuje xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xxxxxxxx finančními xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

...

§1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1950 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1950

§2

Xxxxx xxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx x. 118/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x x znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

...

§2 písm. x) vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/1950 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.1950

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a financí xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx věcech

a) vyjímání xxxxxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx znárodnění, xxxxx xxxx není xxxxxxxx třeba k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x ponechání jich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.7.1951

Informace

Právní xxxxxxx č. 118/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 3.6.1948, x výjimkou §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

161/1949 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních poměrů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

63/1950 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx x tabákem, xxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx finančních monopolů

s xxxxxxxxx xx 9.6.1950

82/1950 Xx., x zrušení xxxxxxxx o státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1950

133/1950 Xx., o zrušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.9.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx obchodních podniků

s xxxxxxxxx xx 30.7.1951, x výjimkou §§8x x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

3/1953 Xx., x xxxxxxxxx státního xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1990

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.