Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1952.


Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
118/48 Sb.
Oddíl I. Organisace velkoobchodní činnosti §1 §2 §3 §4
Oddíl II. Rozsah znárodnění §5 §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11 §12
Oddíl III. Náhrada §13
Oddíl IV. Národní podniky a jejich organisace §14 §15 §16
Oddíl V. Přechodná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
Oddíl VI. Účinnost a provedení §27
č. 63/1950 Sb. - §11
č. 82/1950 Sb. - §1
č. 133/1950 Sb. - §2
č. 63/1951 Sb. - Čl. V.
č. 403/1990 Sb. - §25
Oddíl X.
Xxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxx
§1 *)
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopoly, xx xxxxxxxxx podnikům xxxxxxxxx ministrem vnitřního xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jménem xx vlastní nebo xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx [x xxxx xxxxxxxx xxxx po změnách, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu §38x) živnostenského řádu xxxx xxxxx §54 xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx jeho xxxxx] xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx podniku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx velkoobchodní xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 ř. z., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx společenstvech, xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §§223 x násl. zák. xx. XXXVII/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx není provozována xx živnostensku.
(3) Xxxxxxx vnitřního obchodu xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dovozci xxxxx dodávati xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx výrobním xxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také jiné xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx rozsah této xxxxxxxx.
(2) Podniky xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozírá na xxxx velkoobchodní xxxxxxx x může ji xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x udíleti xxx ni xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxx znárodnění
§5
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pokládají, pokud xx neprokáže opak, xxxxxxx podniky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §2, xxxx. 1 a 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx 25. února 1948 xxxxx Hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§6 *)
(1) Ministr xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účiností xx 1. xxxxx 1948 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx dne 28. xxxxx 1948, x. 119 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ministři xxxxxxxxx xxxxxxx a zahraničního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx.
§7
Velkoobchodní xxxxxxx (§5), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6, xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou v Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx stát xxxxxxxxxxx x znárodněnému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxxxx, budov x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počítajíc x xx xxxxxxx movitosti x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, známky, xxxxxx a xxx.), xxxxxx, cenné papíry, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x pohledávky,
c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx která xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku.
(3) Majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, x xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Patentů a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, patří-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plynoucím z xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3:
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxx více xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu, xxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx není xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku a xxxxxxxxx xx dosavadnímu xxxxxxxxx, kterému může xxxxxxx uložiti podmínky, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx řízení o xxxxxxxx rozsahu znárodnění xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 13. ledna 1928, x. 8 Sb., x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx).
§8x
Xxxxx x xxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx majetek xxxxxx svěřen xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxx financí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do pravomoci xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx ve vlastním xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx může svěřiti xx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx určenou xxxxx §13 xxx přenechati xxxxx právnickým xxxxxx.
§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1948
§9
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx podle §7, xxx převedl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zastaveného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §13 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx.
§10
(1) Xxxxxxx podnik, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx zároveň x xxxxxx s ministrem xxxxxxx, xxxxx závazky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx majetku.
(3) Xxxxxxx podnik, xx něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxx. 4 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x předpisech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx presidenta xxxxxxxxx x. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Tytéž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxx svěřen xx xxxxxx orgánům v xxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §8a převeden xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx komunálnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx právnické osobě.
(4) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx může x xxxxxx s věcně xxxxxxxxxx ministrem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podle §8a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ministra xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Xx závazky znárodněného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osobní xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; takové xxxxxxx nepřecházejí x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx s nímž xxxx učiněno opatření xxxx xxxxx byl xxxxxxxxx podle §8a, xxx xx nelze xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 134/1946 Xx., x dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x majetku, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, x mimořádné dávky xxxxx xxxxxx č. 185/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx na majetku, xx xxxxx zákona x. 180/1948 Sb. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx listě.
(6) X závazků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, počítajíc v xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zaručující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zaopatřovací požitky, xxxxxxx x xxx., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx domáhati xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozhodčí soud xxxxxxx podle xxxxxx x. 228/1946 Xx., x rozhodčích xxxxxxx xxx xxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1948 Xx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánům podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.
(7) Xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xx znárodněný xxxxxxx svěřuje xx xxxxxx orgánům v xxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx ministra, nevyplývá xxx xxxxxx, neručí xxxx xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11.
§11
Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx do xxxx xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxx uspokojení závazků xxxxxxxxx k tomuto xxxxxxx x určil xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné právnické xxxxx, jímž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx přenechán podle §8a.
§12
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znárodněného podle xxxxxx II po 27. xxxxx 1945 x úmyslu poškoditi xxxx ztížiti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xx 3 xxx xx převzetí xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§46 xx 52 xxxxxxxxxx zákoníka 141/1950 Xx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxxxxxxx podniků (§5) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxx dvou měsíců xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx
§13
(1) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx majetkové xxxxxxxx (xxxxxx části), převedené xx xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxxx; xxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§7 až 11 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx odsouzeny xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx přestupek, xxxxx xxxxxxxxx nepřátelský xxxxxx x lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1953 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/1949 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1953 Sb.
Oddíl X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§17
Xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolaný xxxxxxxxxxx je navenek, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx §§37 a 38 xxxxxxx, xxx čemž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přesahujících xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx Slovensku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§18
(1) Xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx velkoobchodního podniku xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.
(2) Zmocněnec spravuje xxxxxxx podnik obdobně xxxxx ustanovení §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrušuje národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Xx., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxx 5. xxxxxx 1945, č. 50 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §§14 xx 16, 18 x 19 dekretu x. 5/1945 Xx., xx xxxxxxx §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. XXX.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x správců, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byl xxxxxxxxx zmocněnec, xxxx, xxxxx k xxx xxxxx po jeho xxxxxxxxxx, neplatná.
(5) Xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxx zmocněnec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx případě xxxxxxxxxx §20, odst. 1, xxxx xxxxx x §§21 x 22 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. SNR xxxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx vzoru. X řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx býti xxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení nepodává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znárodněného majetku, xx povinen připojiti x xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Osoby, xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§20
Podniky xxxxxxxx velkoobchodní činností xxxxx §4 xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxx možnosti především xxxxxxxxxxx podniků dotčených xxxxx xxxxxxx.
§21
Právní xxxxx x xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx osvobození neplatí xxxx xxx obchodní xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§22
Výtěžky (xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxx vyměření daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§23
(1) Xxxxxx-xx soud xxxx xxxxxxx národní xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinému orgánu xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podle §22 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx penězích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Tato xxxxx xxxx xxxx, xx-xx soudu (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx třeba xxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxx nálezu) x xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx soudně xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx žalobce xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx učiněn. X xxxxxxxx proti takovému xxxxxx xxxxx totéž, xx o odvolání xxxxx výroku x xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§24
(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §22, xxxx. 1 nebo xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22, odst. 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeden xxxxxx Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) v jednom xxxx několika xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvody rozsudku (xxxxxxxxx nálezu) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xx xxxxx, které xxx xxxx.
§25
X xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxx se xx 15 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx.
Xxxxx VI.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxx §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16 nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; ostatní xxxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými členy xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.
§11
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 118/1948 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti a x znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1950 Xx. s xxxxxxxxx xx 9.6.1950
§1
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx x. 118/1948 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
§1 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1950 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1950
§2
Tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 118/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx x dosahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§2 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 133/1950 Xx. x xxxxxxxxx od 29.9.1950
Xx. X.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dohodě x ministry vnitra x xxxxxxx xxxxxxxx xx krajské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx třeba k xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) ukládání xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx, xxx převedli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx od 30.7.1951
§25
(2) Xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 118/1948 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 64/1951 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/1990 Xx. x účinností xx 1.11.1990

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 118/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948, x xxxxxxxx §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1948.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
161/49 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.49
63/50 Sb., x úpravě hospodaření x xxxxxxx, xxxx x lihem a x xxxxxxx státních xxxxxxxxxx monopolů
x xxxxxxxxx xx 9.6.50
82/50 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.50
133/50 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x lihovém xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.9.50
64/51 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 30.7.51, x výjimkou §§8a x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.48
3/53 Xx., o podnicích xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.53
403/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd
x účinností od 1.11.90
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.