Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1953.


Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
118/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Organisace velkoobchodní činnosti §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Rozsah znárodnění §5 §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11 §12

Oddíl III - Náhrada §13

Oddíl IV - Národní podniky a jejich organisace §14 §15 §16

Oddíl V - Přechodná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26

Oddíl VI - Účinnost a provedení §27

č. 63/1950 Sb. - §11

č. 82/1950 Sb. - §1

č. 133/1950 Sb. - §2

č. 63/1951 Sb. - Čl. V

č. 403/1990 Sb. - §25

INFORMACE

118

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§1 *)

Velkoobchodní xxxxxxx, x výjimkou obchodu xxxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřeným xxxxxxxxx vnitřního obchodu.

§2

(1) Velkoobchodní xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxx xxxx cizím xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx účet x xxxx xxxxx xxxxxxxxx [x xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx, xxxxx se xxxxx přizpůsobuje xx xxxxxx §38x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx §54 xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxx] xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx pokládá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x společenstev xxxxxxxxxxx a hospodářských, xxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 ř. x., x výdělkových x xxxxxxxxxxxxx společenstvech, na Xxxxxxxxx x družstev, xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x spotřebitele xx xxxxxx.

(4) Ministr xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxxxx povahy xxxxxxx x Úředním listě.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx a x jakém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, polotovary, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národní podniky xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podniky xxxx xxxxxx, xxx čemž xxxxxxx určí xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Podniky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxx ostatní xxxxxxxx. Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx dozírá na xxxx velkoobchodní činnost x může ji xxxxxxxx svými xxxx xxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§5

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §2 xxxx. 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx dne 25. xxxxx 1948 členy Xxxxxxxxxxx skupiny velkoobchodu x xxxxxxxxxxxx obchodu.

§6 *)

(1) Ministr xxxxxxxxx obchodu může xxxxxxxxxx zestátněním x xxxxxxxx od 1. xxxxx 1948 xxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozující xxxxxxxxxxxxx činnost.

(2) X xxxxxxx provozujících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 119 Sb., x státní xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zasilatelství, xxxxxxxx xx ministři xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx význam podniku xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obchodě, xxxxx kterého z xxxx xxxxxx xx xxxx postupovat.

§7

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5), xxxxx nebudou znárodněny xxxxx §6 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx §4, zastaví xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx určí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx je-li xxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx týká xxx, patří-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

x) xxxxxxx xxxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx veškerý xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx jim xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx rozhodující vliv.

(6) Xxxxxxx vnitřního obchodu, Xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, majetkové xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xx dosavadnímu xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx lhůty xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služebnost xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 rozhoduje xxxxxxx vnitřního obchodu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx dne 13. xxxxx 1928, č. 8 Sb., x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (správní xxxxxx).

§8x

Xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx národního xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oboru jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí x x xxxxx xxxxxxxxx převésti do xxxxxxxxx xxxxxx ministra, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx, xxxx xxx může xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx náhradu xxxxxxx xxxxx §13 jej xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x vložen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1948

§9

Xxxxxxx vnitřního obchodu, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, může xxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx podle §13 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx určí.

§10

(1) Národní xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx vstupuje v xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx do xxxxxxxx národních podniků, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Svěří-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xxxxx závazky x tímto majetkem xxxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podnik, do xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 odst. 3 x odst. 4 xxxx. b), který xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu a xx podmínek stanovených x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x znárodnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx jej měnících x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "dekret"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxx závazků, bude-li xxxxxxx svěřen xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxx §8a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo svěřen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxx opatření x přechodu závazků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx §8a převeden xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo svěřen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X závazkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepatří xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx třetí xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx nepřecházejí x majetkem, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §8a, xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Osobními xxxxxx x dávkami xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, válečný příspěvek, xxx rentová přímo xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx dávky xxxxx zákona č. 134/1946 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 185/1947 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x xxxxxxxxx dávce x nadměrných xxxxxxxxx xx majetku, xx xxxxx zákona č. 180/1948 Sb. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxx listě.

(6) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, počítajíc x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx., xxxx se xxxxxxx xxxxxx domáhati xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx úpravy. Nedojde-li x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozhodčí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 228/1946 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 272/1948 Xx. Xxxxxxxxxx xxx prvé x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxx, jež xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Pokud x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx majetek svěřuje xx xxxxxx orgánům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřního obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11.

§11

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx předlužen, xxxx xxxxxxx xxxxxx požádati xxxx, aby xx xxxx obecné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx majetku x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřen xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a.

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oddílu XX xx 27. xxxxx 1945 v úmyslu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svůj nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx 3 xxx xx xxxxxxxx podniku. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§46 xx 52 xxxxxxxxxx zákoníka 141/1950 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnostech, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX, pokud byla xxxxxxxx x xxxx xxxx měsíců přede xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, schválí-li xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx

§13

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za majetek xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxxxx (jejich xxxxx), převedené do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx §9, náhrada; xxxxx x xx xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 dekretu.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx takový přestupek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1953 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1949 Sb.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 3/1953 Sb.

Xxxxx V

Přechodná xxxxxxxxxx

§17

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx velkoobchodu xxxx xxxxxx provozovatele, u xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanovení §§37 x 38 xxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx udělí xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx a xxxxxxx.

§18

(1) Do doby, xxx bude dokončena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx x obchodu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanoviti xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Ustanovením xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze dne 5. června 1945, x. 50 Xx. x. XXX, x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14 xx 16, 18 x 19 dekretu x. 5/1945 Xx., xx případě §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Sb. x. SNR.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx týkají majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou, xxxxx x nim xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(5) Při výkonu xxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxx dozoru ministra xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., xx případě xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 věty xxxxx x §§21 x 22 xxxxxxxx č. 50/1945 Xx. x. XXX platí obdobně.

§19

(1) Dosavadní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx podati xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx k němu xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx k tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§21

Právní xxxxx a xxxxxx úkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx trestní

§22

Výtěžky (xxxxxxx) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxx převzetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně xxxxxxxxx x daně xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx okresní xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zmocněnci, xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Tato xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx (okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx) známa, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx mít xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxx třeba pojmouti xx rozsudku (xxxxxxxxx xxxxxx) x osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx může se xxxxxxx žalobce xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx výrok xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx totéž, xx x xxxxxxxx proti xxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx penězích xx dobývají xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§24

(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx při xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 k xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx milion Xxx xxxxxxxx xx rozsudek (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx útraty xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (okresní xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx býti xxxxxxxxxx x důvody rozsudku (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx.

§25

X xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx lze xx xx 15 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxx x okresního xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

Přestupky xxxxxx xxxxxx xx promlčují xx 3 xxxxxx.

Xxxxx VI

Účinnost a xxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxxx §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

(2) Xxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Beneš x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxxxx v. r.

§11

(2) Zrušují se xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx x. 118/1948 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x x znárodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

...

§11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1950 Xx. s účinností xx 9.6.1950

§1

(2) Tímto dnem xxxxxxxxx účinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 zákona, xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 118/1948 Xx., o organizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopoly xxxxxxxxx, xxxxxx, výbušných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

...

§1 odst. 2 xxxx. k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/1950 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1950

§2

Tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

...

x) xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 118/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx x dosahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státním finančním xxxxxxxxx lihovým,

...

§2 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/1950 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.1950

Čl. X

Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxxxx xx věcech

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx jich xxxx xxxxxxxx třeba x xxxxxxx národního podniku, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníku,

b) xxxxxxxxxxx x rozsahu znárodnění,

c) xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxx velkoobchodního xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx začlenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx. x účinností xx 30.7.1951

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 118/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948, x výjimkou §§5, 6, 8, 10, 11, 14 a 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1948.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

161/1949 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

63/1950 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx a lihem x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolů

s xxxxxxxxx xx 9.6.1950

82/1950 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovém, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx sladidlech

s xxxxxxxxx xx 1.7.1950

133/1950 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.9.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků

s xxxxxxxxx xx 30.7.1951, x xxxxxxxx §§8x x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948

3/1953 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

403/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.1990

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.