Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948 do 31.12.1948.


Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
118/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Organisace velkoobchodní činnosti §1 §2 §3 §4

Oddíl II - Rozsah znárodnění §5 §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11 §12

Oddíl III - Náhrada §13

Oddíl IV - Národní podniky a jejich organisace §14 §15 §16

Oddíl V - Přechodná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26

Oddíl VI - Účinnost a provedení §27

č. 63/1950 Sb. - §11

č. 82/1950 Sb. - §1

č. 133/1950 Sb. - §2

č. 63/1951 Sb. - Čl. V

č. 403/1990 Sb. - §25

INFORMACE

118

Xxxxx

xx xxx 28. xxxxx 1948

x organisaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§1 *)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu.

§2

(1) Velkoobchodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx v tuzemsku xxxxxxxxx nákup xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx cizí xxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxx [x téže xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přizpůsobuje xx xxxxxx §38x) živnostenského xxxx xxxx podle §54 živnostenského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx] fysickým nebo xxxxxxxxxx osobám, které xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx. Xxxxxxx komisionáře x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx velkoobchodní xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, č. 70 x. z., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx x družstev, xxxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. zák. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, kdo se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx oborech xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx.

§3

Ministr vnitřního xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx činností xxxx xxxx ministr xxxxxxxxx obchodu pověřiti xxxx státní xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výrobní, xxxxxxxx x oblastní xxxxxx znárodněného průmyslu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx členskými xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zemědělců x xxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx zároveň xxxx xxxxxx této činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozírá xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a může xx kdykoliv svými xxxx jím pověřenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxx xxxxxxx, ústřední xxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu, xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x odvolávání xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxx, ředitele těchto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu.

Xxxxx XX

Xxxxxx znárodnění

§5

Za xxxxxxxxxxxxx podniky se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx 25. xxxxx 1948 členy Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodu.

§6

(1) Ministr vnitřního xxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx znárodniti xxxxxxxxxxx s účinností xx 1. xxxxx 1948 některé podniky xxxxxxxxxxx velkoobchodní činnost.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 119 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx význam xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterého x xxxx xxxxxx xx bude postupovat.

§7

Velkoobchodní xxxxxxx (§5), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxx xxxx činnost xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx nabývá xxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxx.), směnky, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx knížky, xxxxxxxxx a pohledávky,

c) xxxxxx movitostí x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx týká, slouží-li xxxx xx-xx určen x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i když xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx se znárodňují x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x závody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a závody, xxxxx tvoří x xxxxxxxx znárodněným xxxxxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx obmezeným, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx rozhodující vliv.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, Xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxx, majetkové xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx nezbytně xxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx uložiti xxxxxxxx, xxxxxxx podmínku, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku služebnost xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X rozsahu znárodnění xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znárodnění neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx úřadů (správní xxxxxx).

§8x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepoužije xx xxxxxxx národního podniku xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánům x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministrem financí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x něm xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx, xxxx jej může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx určenou xxxxx §13 jej xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/1951 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1948

§9

Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zastavena xxxxx §7, xxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxxxxxxxx velkoobchodního xxxxxxx xx xxxxxxx podle §13 xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx převzetí x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx majetek xx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniky.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx orgánům x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx s ministrem xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxx majetkem xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znárodněný xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxx. 4 xxxx. b), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxx, a xx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx platí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazků, bude-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánům v xxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxx obchodu nebo xxxxx §8a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přechodu závazků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx §8a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx svěřen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepatří závazky, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxx po xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx třetí xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka; xxxxxx závazky nepřecházejí x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo s xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo který xxx xxxxxxxxx xxxxx §8a, xxx xx xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osobními xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx, daň z xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/1947 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové dávce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků xx majetku, ve xxxxx xxxxxx x. 180/1948 Sb. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x dávek xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnancům nepřiměřeně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odbytné x xxx., může se xxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozhodčí xxxx zřízený xxxxx xxxxxx č. 228/1946 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx některých závazků xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 272/1948 Sb. Ustanovení xxx prvé x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4.

(7) Pokud x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx majetek svěřuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx za xxxxxxx znárodněného podniku, xxx xxxx xxxxx x úpravě xxxxxxx xxxxx §11.

§11

(1) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetková podstata xx xxx převzetí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx požádati xxxx, xxx xx výše xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx podstaty xx xxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících x tomuto xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku.

(2) Věřitelé xxxx povinni xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx nároky xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x nároků věřitelů xx xxxxxxxxx xxxx x podstaty znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx znárodněním;

b) nedotčeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, majících právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx této xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ustanovení xxxx. x) x x) xxxxxxxx nedotčeny, xx xxxxxxxx poměrně. Xx takovéto xxxxxxx xx pokládají také xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) závazky, xx xxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx pořadí do xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle obdoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx třídy. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx závazky xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Úprava xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxxx soudní, x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx promlčení xxxxxxxxxx, xx spory, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xxx xx zjišťují xxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx odporovati právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xx 27. xxxxx 1945 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztížiti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx prospěch majetkové xxxxxxx.

(2) Odporovati xxx xx xxxx xxx xxx xxx uveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx xx x znárodněném xxxxxxx xxxx opatření xxxxx §14. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx dne 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx řády xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Právní xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5) nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oddílu XX, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxx, schválí-li xx ministerstvo vnitřního xxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx

§13

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za majetek xxxxxxxxxx podle oddílu XX x za xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxx; xxxxx x ní xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x znárodnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1948, č. 114 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x článku III zák. x. 114/1948 Sb.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx znárodněný xxxxx xxxxxx II, xxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx budou právoplatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx přečin xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx

x) xx 5. xxxxxx 1945 xxxxx xxxxxx xx xxx 19. března 1923, x. 50 Xx., xx ochranu republiky, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx nebo

b) podle §43 xxxxxxx nebo

c) xxxxx zákona xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., o xxxxxxx černého obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 27 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvouletého hospodářského xxxxx xxxx

x) podle xxxxxx ze dne 18. xxxxxxxx 1946, č. 165 Sb., o trestní xxxxxxx národních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) O použití xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 x. 2 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, x. 51 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konfiskací nebo xxxxx způsobem, x xxxxxxx a závodů, xxxxx náleží státu x x jiného xxxxxxx státního xxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx národního podniku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx národního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odštěpného (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx vyhlásí x Xxxxxxx listě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Části majetkových xxxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle dekretu č. 100/1945 Sb. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 101 Sb., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx předpisů xxxx dekrety doplňujících xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx příslušným xxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,

1. přenechati xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx majetek xxxxx §13

x) xxxxxxxx lidové xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,

x) společenstvům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (družstvům) xxxx xxxxx právnickým xxxxxx,

2. převésti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx začlenil xx podniků, xxxxxx xxxx zařízení, na xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx činí, xxx-xx x majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. října 1945, č. 108 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondech národní xxxxxx, xxxxx x xxxxx jde o xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx dne 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., o xxxxxxxxxxx některých majetkově-právních xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx předsedy xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, xxxx ministerstvo vnitřního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx příděl xxxxxxxxxxxxxx majetku.

§15

Xxxxxxx podniky xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§16

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxx, o vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x x osvobození xx xxxx, poplatků x dávek platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, 15 xx 17, §18 xxxx. 1, §§19 xx 36, 40 xx 42 xxxxxxx. Dokud nebude xxxxxx xxxxxxxx (oblastní) xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §§21, 22 a 27 xxxxxxx a §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

Oddíl X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxx právnických xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx §§37 x 38 xxxxxxx, xxx čemž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx běžnou správu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

§18

(1) Xx doby, xxx xxxx dokončena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zmocněnce xx zrušuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x neplatnosti některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx nesvobody x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Slovenské národní xxxx xx dne 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, o xxxxxxx správě.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§14 xx 16, 18 x 19 dekretu x. 5/1945 Xx., xx případě §§13 xx 15, 17 x 18 xxxxxxxx x. 50/1945 Xx. x. SNR.

(4) Právní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x správců, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byl ustanoven xxxxxxxxx, xxxx, pokud x nim xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §§22 x 23 xxxxxxx x. 5/1945 Xx., po xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §§21 x 22 xxxxxxxx x. 50/1945 Sb. x. XXX platí xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxx. V řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx k xxxx budou vyzvány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx v odstavci 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx do znárodnění, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Podniky pověřené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§21

Majitelům velkoobchodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx maloobchod se xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§22

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx x úmyslu, xxx xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšenou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx let a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx deseti milionů Xxx; x oboru xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxx. čl. X/1878 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx odnětí politických xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných, xxxx potrestán, nejde-li x čin xxxxxx xxxxxxx, okresním xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (xxxxxxx) do xxxx milionů Xxx x xxxxxxx na xxxxxxx (vězením, xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx trestů; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx náhradní xxxxx xx svobodě xxxxx xxxx zavinění do xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trest xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx xxxxxx.

(3) Tresty na xxxxxxxx připadají xxxxx.

§23

(1) Ukládá-li soud xxxx okresní xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxx trest xx xxxxxxxx rukou xxxxxxxxx x nerozdílnou.

(2) Tato xxxxx xxxx býti, xx-xx soudu (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) známa, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx pro posouzení xxxx a činiti xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx pojmouti xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxx postižená xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx soudně xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odvolati xxxx xxxxx, když xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxx takovému výroku xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestu.

(4) Xxxxxx xx penězích xx xxxxxxxx na xxxxx, jíž xxxx xxxxxx uloženo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§24

(1) Při xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx při xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x xxxxxx xx svobodě xxxx xx xxxxxxxx přesahujícímu xxxxx milion Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxx národní xxxxx) xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvody rozsudku (xxxxxxxxx nálezu) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xx znění, xxxxx xxx xxxx.

§25

Z xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx lze xx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zemskému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx ve 3 xxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§27

(1) Ustanovení §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16 xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1948; ostatní ustanovení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 118/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948, x xxxxxxxx §§5, 6, 8, 10, 11, 14 x 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1948.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/1949 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

63/1950 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx a xxxxx x x zrušení xxxxxxxx finančních monopolů

s xxxxxxxxx xx 9.6.1950

82/1950 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, výbušných látek x umělých xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1950

133/1950 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.9.1950

64/1951 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků

s xxxxxxxxx xx 30.7.1951, x výjimkou §§8x x 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1948

3/1953 Sb., o xxxxxxxxx státního xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1953

403/1990 Xx., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1990

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.