Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.06.1948.


Vyhláška o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků - úplné znění dekretu presidenta republiky č. 100/45 Sb.
116/48
Oddíl I. - Rozsah znárodnění
Oddíl II. - Náhrada
Oddíl III. - Národní podniky a jejich organisace
Oddíl IV. - Přechodná ustanovení
Oddíl V. - Trestní ustanovení
Xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx 3. xxxxxx 1948
x úplném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x znárodnění xxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xx. XX, §1 xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 24. října 1945, x. 100 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx x doplňků provedených xxxxxxxxxxxx čl. XX xxxxxx x. 114/1948 Xx.
Xxxxxxxxxx x.x.
Xxxxxxx xxxxxxxx x. 116/48 Xx.
Xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx.,
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ze xxx 28. dubna 1948, č. 114 Sb.
X xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxx X .
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx a dobývání xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx majitelů xxxxxxx xxxxx §1, záhlaví X, částka XXX xxxxxxxxx soudních xxxxxxxx x xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;
2. energetické xxxxxxx x zařízení sloužící xxxxxx, opatřování, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx širšímu xxxxxx spotřebitelů, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. železárny, xxxxxxxx, xxxxxxxx oceli, xxxx na xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxx výrobně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
4. slévárny šedé, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x barevných xxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1942 xx 1944;
5. válcovny, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx nezpracovávají xxx xxxxx xxxx xxx;
6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxx xxx 1942 xx 1944;
7. xxxxxxx zbrojního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vývoje xxxxxxxx výzbroje, xxxxxxx xxxxxx výbušnin a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
8. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx dekretu:
x) xxxxxxx x xxxxxxxx zařízením pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx alkalických, alkalických xxxx xxxx zásad xxxxxxxxxxxxxx, sody xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx surovin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx octové, xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nerostných xxxxx a pohonných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, krakováním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, umělých xxxxxxxx, umělých vláken, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pryžových xxxxxx pro motorová xxxxxxx x xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx;
9. xxxxxxx xxx xxxxxx magnesitu, asbestu, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlin, xxxxxxx xxxxxx nerostů, xxxxx x podniky xxx xxxxxx cementu xxxx cementových pojiv;
10. xxxxxxx xxx xxxxxx technického porculánu, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx let 1938 xx 1940;
11. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
12. xxxxxxx xxx xxxxxx skla x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pánvovým xxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 litrů, xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
13. xxxxxxx, xxxxxxx základním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, kachlového zboží, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx vápence, s xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. července xxx 1938 xx 1940;
14. xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx cihlářského xxxxx, x xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;
15. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;
16. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papír x lepenku, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x dřevovinu nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, x více než 300 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;
17. xxxxxxx xxxxxxxx s více xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxx let 1938 xx 1940;
18. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dřeva, xxxxxxx xxx zpracování xxxxx, s xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx dnům 1. xxxxx let 1938 xx 1940;
19. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dyh, xxxxx xx sklížených xxx, xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
20. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx ji dále xxxxxxxxxxxxxx, upraveného xxx, xxxx, xxxxxxx vláken, x xxxx xxx 400 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx stavů ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;
21. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxx let 1938 xx 1940;
22. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x umělých xxxxxx, xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x pokrývek, xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx krajek x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pletařského, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;
23. přádelny xx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx šicích xxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tkaním nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx vláken, xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, juty, x xxxx než 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;
24. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx textilních xxxxxxx, x xxxx xxx 200 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. ledna xxx 1938 xx 1940;
25. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;
26. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, náhražek xxxx, xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx než 400 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna let 1939 xx 1941;
27. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znárodnění zaměstnané xxxx xxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx k počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx udává převládající xxx xxxxxxxxx zaměření, xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X podniků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 4, 6, 10, 16 xx 18 x 20 až 26, které nebyly x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 13 x 14 ke xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx dvou let xxxxxx dob, netrval-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx posledního xxxx xxx těmito xxxxx xxxxxxxxx; x podniku, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx dni x provozu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx dekretu.
(4) Xxxxxxxxxx tohoto dekretu xx xxxxxxxxxx na xxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875, jakož x na xxxxxx, xxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dni 29. xxxx 1938.
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1, x. 1,
x) xxxxx xxxxxxx průmyslu x dohodě x xxxxxxxxx financí, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx čemž vlastníku (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, aby xxx trvale xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x účinkem xxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xxxxx podniky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Splní-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1, odst. 1 xx dni 27. xxxxx 1945, xxxxxxxxxx xx takový xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §1, odst. 5.
§3
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1, x. 1 až 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 x 27 je vyhrazeno xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx přenésti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Znárodnění xx xxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxx v xx xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (licence, xxxxxxxxxxxx oprávnění, známky, xxxxxx, xxxxx práva, x xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
c) jiných xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx, slouží-li xxxx je-li xxxxx x xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, i když xxxxxx xxxxxx jinému, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pomocných x xxxxxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Spolu s xxxxxxxx xx znárodňují x xxxxxxx plynoucím x ustanovení xxxxxxxx 2 x 3:
x) veškeré výrobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) veškeré xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x podnikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx náleží xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx xxxxxxx jejich majetek, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx náleží více xxx polovina xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxx, xxxxxxxxx soubory xxxx práva, pokud xxxx není nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xx stanovené xxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (správním xxxxxx) .
§5
(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§12 x xxxx.), xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata znárodněného xxxxxxx, xxxxxxxx v xxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxxxx xx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku se xxxxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx a dávkami xx rozumějí xxx xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x dani z xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx z xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. října 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové dávce x xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a dávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, zároveň x xxxxxxxxx podle §12, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministr xxxxxxxx dále xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, do kterých xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx patřící k xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx majetku.
(2) X závazků, které xxxx hospodářsky neodůvodněné, xxxxxxxxx v xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zaručující zaměstnancům xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx x pod., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x dohodě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydána xxxxxx.
(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) xxxx xxxxxx, xxx xxxx dojde x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a.
§5x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx podnik xxxx xxxx začleněná xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx převzetí xxxxxxxxxx, xxxx národní podnik xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úředním listě xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx nároky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úprava xxxxx odstavce 1 xx provede takto:
x) xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věcí z xxxxxxxx znárodněného podniku xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nároky nezanikly xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x) ] nebudou xxxx kryty xxxxxxxx xxxx obecnou cenou xxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx nedotčeny, se xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx závazky se xxxxxxxxx xxxx závazky xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx ustanovení xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Do xxxx xxxxx náležejí xxxxxxx řízení, xx xxxxx až xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejí xx prvé xx xxxxx xxxxx. Závazky xxxx xxxxx xxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx.
(5) Zákonem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o příslušnosti xxxxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx účincích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx x o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxx podniku xx 29. xxxxx 1944 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx lze do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vydaného xxxxxxx xx xxx 27. března 1931, x. 64 Xx.
Xxxxx II .
Xxxxxxx
§7
(1) Xx xxxxxxxxxx majetek, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nacistického nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležel nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxx nacistické x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zařízením, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jměním xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx souvisícím, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx fysickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx, nikdy se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x buď xx xxxxx zúčastnily xxxx xx xxxx osvobození, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bezpečnosti x xxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1945, č. 16 Xx., x xxxxxxxxxx nacistických xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx lidových xxxxxxx) xxxxxxxxxx germanisaci xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx strpěly xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx jejich majetek xxxx podnik.
(2) Xxx-xx x majetek xxxxxxxxxx podle §2, xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. X, §6, xxxx. 2 zákona x. 114/1948 Xx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, zejména xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnost a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx nepřímo v xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2; xxx xxx se xxxxx xx účasti, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Náhrada xx neposkytuje xx xxxxxxxxxx majetek ani xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xxxx 2 xxxx 3 x xxx xxx nenáležejí, leč xx neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx slušnosti.
(5) Xxxxx může xxxxxxxxx, xx se xxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx náhrada.
(6) X xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spadá pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 3, rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xxx xx slyšení xxxxx příslušných xxxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani nejde x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5a, xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxx podnikem x xxxxxxx x xxxx x tento xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx obecné xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cen xx xxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx cen, xxxxxxxx úředním xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx v dohodě x mistrem xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostného xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx oprávnění xxxxx §§22 a 41 obecného xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx pozemků podle §1, záhlaví X, xxxx VII dočasných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vzdělávací xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx poskytnouti z xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx náhrady.
§9
(1) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx (odstavec 3),
x) v hotovosti,
x) v jiných xxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství (xxxx xxx xxxx) xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx jest xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. a) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zúrokovány x xxxxxxxxx z xxxxxxxx výtěžků xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zúročení x xxxxxxx jest xxxxxxxx státem; xxx xxxx užíti k xxxxxxxx peněz nezletilců x opatrovanců.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x §7, xxxxx xxxxxxxxxx §5, odst. 2, x. 2 xxxxxx xx dne 11. xxxxxx 1948, x. 51 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x hospodaření xxxxx x xxxxxxxx x umoření cenných xxxxxx x úhradu xx xx, xxxxx x zásady x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxx.
§10
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x náhradě.
(3) Xxx řízení x xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení x. 8/1928 Sb.
§11
(1) Xxxxxxx lidové xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávy, xxxxxxx a korporacím, xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx peněžnictví, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx podnicích, může xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx učiněný x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xxx xx slyšení příslušných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřený xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu (§ 9) . Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obdobně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx utrpěnými xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx zákona nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX .
Xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx
§12
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx způsobem, x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx náleží státu, x jiného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx průmyslu xxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx také xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x financí, vyjmouti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové kusy x práva, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx činí, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. října 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 128 Sb., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x doby xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podstat, xxxxx xx xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Fondem xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx plného práva, x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx změnami x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1, odst. 2, xxxx. a) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx se xxxx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17, odst. 1 xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zřízení xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 29 x 31 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku xxxxx §§26 x 28 xxx. xx. XXXXXX/1875. Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx národní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §12, xxxx. 3.
§14
Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, odst. 5, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení §1, xxxx. 1 xxxx §4, xxxx. 4 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vláda na xxxxx ministra xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx lidové xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx jiným xxxxxx právnickým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8.
§15
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "národní xxxxxx", x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "národní xxxxxx".
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x podstatě xxxxxxxxx xxxxxxx znárodněnému, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podniku xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx platných předpisů xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx, xx xxx, xxxx firma xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx zřetelně xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako firma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx své xxxxx; xx-xx podnik odštěpný (xxxxxxxx) závod, budiž xxxx oznámen x xxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx zřízen,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) předmět xxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) K předložené xxxxxxxxx jest xxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxx xxxxxx podle §12, xxxx. 1.
§17
(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podniku nebo xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx na navrhovatele x xxxxxxxxx xx xxxxx dekret.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx letecký, xxxxxxxx x xxx.) .
(3) Xxxxxxx podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx jinak byla xxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§16, xxxx. 2, písm. x) ] podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxx podnikání xxxxx (§145 ž. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předpisy, xxxxx x x xxxxx rozsahu platí xxx xxxxxxx podniky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxx podniky buďtež xxxxxx zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stát xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podniky xxxxxxxx přebytky xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§19
K xxxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich společných xxxxxxxxxxx zřídí xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústřední xxxxxx. Xx Slovensku zřídí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxx potřeby také xxxxxxxx orgány. X xxxxxx orgánech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12 xx 18 x 20.
§20
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§33) .
(2) Xxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxx v prodlení, xxxxxxxx řediteli, xxx xxxxxx potřebná opatření; x xxxx je xxxxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxxxx x nejbližší xxxx schůzi.
(3) Xxxxxxx vykonává usnesení xxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx a xxxx x xxx xxxxx xxxxxx představenstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx zastupuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Není-li xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx působnost xxx osobní odpovědností xxxxxxxx.
(6) Představenstvo x ředitel xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx odpovídají xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx.
§21
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx oblastním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xx Slovensku xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníky) xxxxxxxxxx x oblastního xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xxxxxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministry xx slyšení Xxxxxxxx xxxx odborů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x členy xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx orgánu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.
(3) Členem xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) národního xxxxxxx x ústředního x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx toliko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečný podnik, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu. Rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(5) Členové xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx slíbí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řediteli, že xxxxx xxxxxxxxx plniti xxxxx povinnosti x xxxxxxx se xxxxx xxxxx. Členové představenstva (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx Ústřední rady xxxxxx x příslušných xxxxxxxxx organisací průmyslu. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, představenstvo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zájmové organisace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ředitel (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku vzdává xxx xxxxxx, bere xx vědomí xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x národním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx býti xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řad jeho xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (náměstky) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prohlášení, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx své xxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxx xx xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx.
(3) Ústřední xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje a xxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx funkce, xxxx xx xxxxxx ministr xxxxxxxx, čímž se xxxxx funkce stává xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx býti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxx vědomosti x zkušenosti x xxxx mravně, xxxxxx x národně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
(6) Ředitel (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (náměstek) národního xxxxxxx slíbí xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx plniti své xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx státu. Xx Xxxxxxxxx slíbí xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx totéž xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.
(7) Dnem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; jeho pracovní xxxxx zaniká xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x zániku pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxx poměr zrušiti xxxxxxxxx, příslušejí řediteli (xxxxxxxx) požitky xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx by náležely, xxxxx xxx pracovní xxxxx rozvázán xxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxxxxx x odvolání ředitele (xxxxxxxx) se nevztahují xxxxxxxx x spolurozhodování xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místa x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxx ohlásí xxxxx ředitele (xxxxxxxx) x xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) rejstříku. Xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x ověřené xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx napsanému xxxxx firmy podniku xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx podpis.
§23
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x financí, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx národní podnik, xx případě stanoví, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxxxxxxx.
(3) Ministr xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx na národní xxxxxx s částí xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx, jehož majetková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zruší xxxx, xxxxx ministr xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na Slovensku xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xxxx zříditi xxxxxxx xxxxxx z majetkové xxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jednají z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxx býti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Národní xxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx), do xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence průmyslu x obchodu, do xxxxxxx závazků vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxx závazky na xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neplatí, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx; právnické xxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zruší xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§25
Zrušení xxxxxxxxx podniku (§23) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnik xxxxxxx x §24, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (firemního) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxx případy xxxxxxx x §23 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx orgán, xxxxx na návrh xxxxxxxx průmyslu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx návrh xxxxxxxx průmyslu, učiněný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jmenuje xxxxxxxx představenstvo se xxxxxxxxxx ministra průmyslu xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se schválením xxxxxxxx průmyslu, likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu ministr xxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx (firemního) xxxxxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxxxx jeho pravomoci xxxx vůči třetím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podpis xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.
(3) Likvidátor znamená xxxxx xxx, že xx xxxxx dosavadní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, připojí xxxx podpis x xxxxxxxx "xxxxxxxxxx".
§29
(1) Xxxxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxx povinností.
§30
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx obchody.
(2) Xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx, xxx do 6 měsíců přihlásili xxx xxxxxxxxxx. Částky xxxxxxxxxxxxxx, sporných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx přebytek zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x spisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženy xx xxxxxxxxx místě x uschovány xx xxxxx let od xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§31
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně poměry xxxxxxxx xxxxxxx, platí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vláda neupraví xxxxxxxxx odchylné xxxxxx xxxxxxxx národního podniku, xxxxx o xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx.
§33
Vláda xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx x národních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblastních orgánech, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x x působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k národním xxxxxxxx (statut národních xxxxxxx) .
§34
Ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx x dohodě s xxx xxxx pověřenec xxxxxxxx x obchodu, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (§36), xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x může xxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§33).
§35
(1) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx se xxxx xxxxxxxx platnými xxx zaměstnance x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx zásadně zhoršeny xxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaopatřovacích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platy x xxx převzetí podniku (§13, xxxx. 3) .
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x platové poměry, xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx podniku (§13, xxxx. 3) v xxx konali službu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxx.
§36
Xxxxxxx xxxxxx xxx sociální, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nesmí býti xxxxx svému určení. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx; podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl XX .
Přechodná ustanovení
§37
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§12), jest xxx, xxxx náležel znárodněný xxxxxx xxxx xxxxxxx, x právnických osob x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x záležitosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ustanoveném xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. května 1945, č. 5 Sb., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x doby xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx nařízení Slovenské xxxxxxx rady xx xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. SNR, x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxx této xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx způsobily svým xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx několik osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vésti prozatímní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§38
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xx xxx xxxxxxxx (§13) patří x jeho majetkové xxxxxxxx.
§39
Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx, xxxxx xx týče xxxxxxx národního xxxxxxx, xxxx povinni sestaviti xxxxx a podrobný xxxxxx jmění (xxxxx x xxxxx) xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1945 x xxxxxxxxxx jej xx 31. xxxxxx 1946 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§40
Xxxxxx xxxxxxx, písemnosti, podání x zápisu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dekretu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx. Xx neplatí x xxxxxxxx xxxxxxxx, x převodech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniků xx xxxxx jiné xxx xxxxxxx podniky x x běžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §30.
§41
(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xx znárodněného xxxxxxx xx xx dne xxxxxxxx (§13, xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx podnik xx x oboru daně x xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xx xxx, xxx x xxxx převzetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.
§42
(1) Xxxx národní xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částkou xxxxxxxxx xx úhradě xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8, xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx průmyslu xxxx x xxxxxx x ministrem financí xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx převedly xx Xxxx znárodněného hospodářství xxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx určí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxx Fondem národní xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx X .
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
§43
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úmyslu, xxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zestátněním xxxxxx xxxx zvýšenou xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx pro zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxx let x xxxxxxx xx penězích xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. xx. V/1878 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx politických xxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxx trestný, xxxxxxxx xxxxxxxx výborem xxx xxxxxxx přestupek xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx milionů xxxxx x trestem xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx nebo některým x xxxxxx xxxxxx; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se náhradní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx míry zavinění xx šesti xxxxxx. Xxxxx-xx xx oba xxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxx xx svobodě xxxxx x náhradním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx měsíců. (3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§44
(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zmocněnci, zástupci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx osoba xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx musí býti, xx-xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou míti xxxxxx xxx posouzení xxxx, x činiti xxxxxx.
(3) Výrok x ručení třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxx jej x xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx takový xxxxx xxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx totéž xx x odvolání xxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx bylo ručení xxxxxxx, podle všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§45
(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §43, xxxx. 1, xxxx xxx odsouzení xxx xxxxxxx přestupek xxxxx §43, xxxx. 2 x trestu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx nálezem) xx xxxxxx odsouzeného.
(2) Xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozsudku (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx.
§46
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálezu xx xxx xx 15 dnů od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x konečnou platností. Xxxxxxxx xxxx podati x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx. Odvolání má xxxxxxxx účinek.
§47
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Z xxxxxxxxxx §36 dekretu x. 100/1945 Xx. x z xxxxxxxxxx xx. XX, §2 xxxxxx č. 114/1948 Sb. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:
x) xxxx 27. xxxxx 1945 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§1, 2, 4 xx 13, §15, odst. 1 x 3, §§16 až 19, §20, xxxx. 1 xx 4 x 6, §22, xxxx. 7, §§34 xx 36, §37, odst. 2, §§38 xx 40, §41, xxxx. 1, §§42 xx 47,
x) xxxx 1. xxxxx 1948 xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§8, 14, §15, xxxx. 2, § 20, xxxx. 5, §21, §22, xxxx. 1 až 6 x 8 až 10, §§23 xx 33 x §37, xxxx. 1 x 3,
x) xxxx 2. xxxxxx 1948 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §41, xxxx. 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 114/1948 Sb., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Informace
Právní xxxxxxx č. 116/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.6.1948.
37/59 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 116/48 Sb. publikované x částce x. 44/50
Xx dni uzávěrky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx doplňován.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.