Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.06.1948.


Vyhláška o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků - úplné znění dekretu č. 100/1945 Sb.

116/1948 Sb.

Vyhláška

Příloha - Dekret

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

Oddíl II - Náhrada §7 §8 §9 §10 §11

Oddíl III - Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl IV - Přechodná ustanovení §37 §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl V - Trestní ustanovení §43 §44 §45 §46 §47

INFORMACE

116

Xxxxxxxx

xxxxxxxx průmyslu

ze dne 3. xxxxxx 1948

x xxxxxx znění dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx

Xxxxx xx. XX §1 xxxxxx xx xxx 28. dubna 1948, x. 114 Xx., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, vyhlašuji x příloze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx změn a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveními čl. II zákona č. 114/1948 Xx.

Xxxxxxxxxx x. x.

Příloha xxxxxxxx x. 116/1948 Xx.

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx.,

x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb.

X xxxxxx xxxxx x po xxxxxx xx Xxxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxx znárodnění

§1

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znárodňují xxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx provozované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, záhlaví X, xxxxxx XXX dočasných xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx 1861, xxxxxxxx xx Slovensku;

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, opatřování, xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny, xxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx energii xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, válcovny oceli, xxxx xx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx kovů výrobně x hospodářsky xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx dnům 1. ledna xxx 1942 až 1944;

5. xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx kovů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jen olovo xxxx cín;

6. xxxxxxx xxxxxxxx kovodělného, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x více xxx 500 zaměstnanci xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1942 xx 1944;

7. xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu, xxxxx xxxx výzkumným nebo xxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podniky xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx národní xxxxxx;

8. x oboru xxxxxxxxxx průmyslu xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx:

x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sírové, xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, alkalických xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sody amoniakální, xxxxxxx skla, xxxxxxx, xxxxxxx hnojiv, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, plynožárných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dřevného xxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, krakováním olejů xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pryžových xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jízdní xxxx,

x) podniky tovární xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx;

9. podniky xxx těžení xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, slídy, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx jílů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

10. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

11. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x vanovým xxxxxxxxx pro nepřetržitý xxxxxx, xxxxx xxxxx x den počátku xxxxxxxxx xxxxxx dekretu;

12. xxxxxxx xxx výrobu xxxx s denními xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přes 1 000 xxxxx, xxxxx stavu x xxx počátku xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx;

13. xxxxxxx, xxxxxxx základním xxxxxxxx oborem xxxx xxxxxx xxxxxxxx, technické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, vápna a xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;

14. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oborem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;

15. podniky xxx xxxxxx xxxxxxxx;

16. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x dřevovinu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx, x xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

17. xxxxxxx xxxxxxxx x více xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

18. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podniky pro xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx než 300 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. ledna xxx 1938 až 1940;

19. xxxxxxx pro tovární xxxxxx xxx, xxxxx xx sklížených dyh, xxxxx xxxxx x xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

20. přádelny xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx let 1938 až 1940;

21. xxxxxxxxx bavlny x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

22. xxxxxxxxx xxxx, hedvábí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x pokrývek, xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x více než 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1938 xx 1940;

23. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx textilního xxxxxx, xxxxxxx xxx výrobu xxxxxx nití a xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lnu, xxxxxx, juty, x xxxx než 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

24. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx 200 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

25. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1938 xx 1940;

26. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, náhražek xxxx, xxxxxxxx x xxxx x x jejich xxxxxxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx xxx 1939 xx 1941;

27. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znárodnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. X xxxxxxx x více xxxxxxxx xx x počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx udává xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměření, xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 4, 6, 10, 16 xx 18 x 20 až 26, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základ pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx průměr xxxxx xx xxxx 1. xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle x. 13 a 14 xx xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx provoz xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx zaměstnanců x 1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx čísly xxxxxxxxx; x xxxxxxx, který xxxxx xxx x xxxxx dni x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podnik:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1873, č. 70 x. z., x xxxxxxxxxxxxxx výdělkových a xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx družstvu, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 29. xxxx 1938.

x) xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx ze znárodnění. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na podniky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x. 1,

x) který ministr xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx (provozovateli) xxxxxx, xxx xxx trvale xxxxxxxx, protože se xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx listě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx-xx xx podmínky xxx znárodnění majetku xxxxx §1 odst. 1 xx xxx 27. xxxxx 1945, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx podle §1 xxxx. 5.

§3

Xxxxx zakládati xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x. 1 xx 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 x 27 xx xxxxxxxxx státu. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx nabývá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx týká

a) nemovitostí, xxxxx, xxxxxxxx, ložisek x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxx.), xxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxx, hotovosti x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a práv, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx znárodnění xxxx, slouží-li xxxx xx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x zásob, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Spolu x podnikem xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:

x) veškeré výrobní xxxxxxx x závody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které tvoří x podnikem znárodněným xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Náleží-li xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx společnosti, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx těžařstvu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, jakož x xx stejném rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 rozhoduje xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. ledna 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx politických xxxxx (správním xxxxxx) .

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxx (§§12 x xxxx.), xx kterého se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Do xxxxxxx, podle nichž xx majetková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx počátku xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx osobu, xxxxxxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxx podstata xxxx xxxxxxxx začleněno. Xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xx nepokládají xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku ani xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx rozumějí xxx xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x xxxx x majetku, majetkové xxxxx xxxxx zákona xx dne 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku a x xxxxx z xxxxxxx, x mimořádné xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx stanoví ministr xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxxxxx-xx xx majetková xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §12, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx průmyslu xxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatám, xxxxxxxxxx podle §12, xxxxxxx xxxxxx vstupuje; xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx investičního majetku.

(2) X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odbytné x xxx., xxxx xx xxxxxxx podnik xxxxxxxx zrušení xxxx xxxx přiměřené úpravy. Xxxxxxx-xx x tom x dohodě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Podrobná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx budou vydána xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx začleněných majetkových xxxxxxx (§12) stát xxxxxx, ani xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a.

§5x

(1) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx do výše xxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících x tomuto xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti xxx xxxxxx x xxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úprava podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx oddělené uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxx závazky, xxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. d) ] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx cenou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uvedeným;

d) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují ustanovení xxxx. c), xx xxxxxxxx podle xxxxxx xx čtyř xxxx. Xx xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxx pořadí.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx národnímu podniku. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxx, x řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x na práva xx xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znárodněného podniku xx 29. xxxxx 1944 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve svůj xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lze xx xxxxxxx roku od xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx xx dne 27. března 1931, x. 64 Sb.

Oddíl II

Náhrada

§7

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx okupace a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náleží xxxxxx dále xxxxxxxx, xx neposkytuje xxxxxxx:

x) Xxxxxxx říši, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobám veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx straně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, podnikům, xxxxxxxxx, osobním sdružením, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx právnickým osobám,

b) xxxxxx xxxxxxxx národnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věrny Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx národům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx zúčastnily xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx trpěly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, samostatnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, záměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx německé xxxx xxxxxxxx okupanty xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. června 1945, x. 16 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jejich pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maďarisaci xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxx spravujících xxxxxx majetek xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xx. X §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1948 Xx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, zejména xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zanedbání xxxxxxxxx opatrnosti při xxxxxxxxxx její xxxxxx xxxx při dozoru xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; při xxx se hledí xx účasti, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx po 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo 3 x xxx jim xxxxxxxxxx, leč by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídalo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vláda xxxx stanoviti, že xx xxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zcela xxxxxxx.

(6) X xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Slovensku xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pověřenců.

§8

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx x předlužení xx smyslu §5a xxxx. 1, přísluší xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ceně xxxxxxx, vypočtené xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx cen, xxxxxxxx xxxxxxx odhadem, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx ustanovení.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx vyhrazeného nerostného xxxxxxxxx,

x) báňských xxxxxxxxx xxxxx §§22 x 41 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) práv majitelů xxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxx X, část XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx určeného xxx xxxxxxxx, vzdělávací xxxx podobné účely.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) x cenných xxxxxxxx (odstavec 3),

x) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx hodnotách.

(2) X xxxxxxxxx náhradové xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx fond) se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxx zúrokovány x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx jich xxxxx x ukládání xxxxx nezletilců x xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7, xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 x. 2 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., o úpravě xxxxxxxxx finančních poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a zúročení x umoření cenných xxxxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxxxx x x xxxxxx hodnotách upraví xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) O xxxxxxx x způsobu placení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení x. 8/1928 Xx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ústavům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxx nebo účastí xx znárodněných xxxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxx po slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mimo xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx (§9). Xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožena xxxxxx výživa nebo xxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx pečují.

Xxxxx III

Národní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem, x xxxxxxx x závodů, xxxxx náleží xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x prostředků Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství zřídí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx zříditi xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx národního xxxxxxx.

(3) Zřízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) závodu se xxxxxxx x Úředním xxxxx.

(4) Ministr xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Slovensku xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, vyjmouti x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy x práva, nepotřebuje-li xxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v dohodě x xxxxx příslušným xxxxxxxxx x začlenění xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx konfiskovanou xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. května 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx x x nárocích x xxxx neplatnosti x x xxxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx osidlovacího xxxxx.

(6) Xxxxxx majetkových xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx, přiměřeně xxxxx předpisů x xxxxxxx konfiskovaného majetku.

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Platí xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx x podléhají poplatkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x poplatkovém ekvivalentu, xxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx ustanovení §8 x §17 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který stát xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zřízení nebo xxxxxxx, se x xxxxxxxx podniku xxxxx xxxxx xx. 29 x 31 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx §§26 a 28 zák. xx. XXXXXX/1875. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx národní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx počáteční xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetek mu xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3.

§14

Xxxxxxx x závody, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení §1 xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 4 a nehodí xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, přenechati xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (družstvům) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8.

§15

(1) Národní xxxxxx xxxx povinen užívati xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx", x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nesmějí užívati xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxxxx-xx národní podnik x xxxxxxxx některému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podniku xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx. Xxxxx-xx xx tak, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx náležela, xxxxxxx xx změnit xxxx doplnit, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xx firmy xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx podnik xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravomoc xx všech xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxx (vedlejší) xxxxx, xxxxx xxxx oznámen x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx tento xxxxx.

(2) X ohlášce k xxxxxx do rejstříku xxxxx xxxxxxx podnik xxxxx:

x) data opatření, xxxx xxx podnik xxxxxx,

x) firmu x xxxxx podniku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jest xxxxxxxxx ověřený xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 1.

§17

(1) Na návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx znárodněného podniku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx dekret.

(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx rejstřících x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x pod.) .

(3) Xxxxxxx podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nutná x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§16 xxxx. 2 písm. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx jiných živnostensko-právních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmět svého xxxxxxxxx xxxxx (§145 x. ř. x §242 x. z.), xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x jakém rozsahu xxxxx xxx národní xxxxxxx ustanovení živnostenského xxxx (živnostenského xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, stanoví vláda xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeny zásadami xxxxxxxxxx podnikání. Xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přebytky xxxxx xxxxxxx fondu.

§19

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X těchto orgánech xxxxx přiměřeně ustanovení §§1218 x 20.

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx předsedá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxxxx (§33).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxx národního xxxxxxx. Xxxx-xx představenstva, není-li xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx opatření; o xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx představenstvu x nejbližší jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx představenstva xx xx xxxx xxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx zprávu představenstvu x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx náměstek.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění svých xxxxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupci (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, zvolení x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x jmenování xxxxx představenstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx a oblastního xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx na xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx slyšení Ústřední xxxx odborů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx orgánu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Členem xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) národního xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx toliko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výjimku. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx odborné vědomosti x xxxxxxxxxx x xxxx býti xxxxxx, xxxxxx a národně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku a xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx provozovati xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podnikání xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx vykonávati xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu s xxxxxx zájmy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxx ústřednímu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx plniti xxxxx povinnosti v xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ústředního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Ředitele (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxxxx x odvolává se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ústředního xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, po xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení, xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxxx xxx funkce, xxxx xx vědomí xxxxxxxx (xxxxxxxx) ředitel, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, musí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx zaměstnanců.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje x xxxxxxxx vláda xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, učiněný xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, ústředního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) vzdává své xxxxxx, bere xx xxxxxx ministr xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ředitele (náměstky) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) vzdává své xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zánik xxxxxx stává xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx míti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx mravně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zachovalý.

(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, funkci xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnik, ani xx na xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu se xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx ujímá xx xxxxxxx (náměstek) své xxxxxx a stává xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx funkce. Xxxxxxx-xx x zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx bylo jinak xxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) požitky xxxxxxx xx dobu, xx kterou xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx národních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svého ředitele (xxxxxxxx) x xxxxxx xx obchodního (firemního) xxxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxx) xx učiniti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) svůj xxxxxx.

§23

(1) Ministr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Začleňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx případě stanoví, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx závazky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xx zruší xxxx, který ministr xxxxxxxx vyhlásí x Xxxxxxx listě.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí x pro xxxxxxxx x oblastní xxxxxx.

§24

(1) Ministr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxx národních xxxxxxx; takové majetkové xxxxxxxx mohou také xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), do kterého xx začleňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxxxxxx xx xxx přecházejí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neplatí, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; právnické osoby, xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxx x Úředním xxxxx.

§25

Zrušení xxxxxxxxx podniku (§23) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedený x §24, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu.

§26

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v §23 xxxxxxx národní podnik xxxxxxx průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

(2) Zrušení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx soud xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx ministerstva xxxxxxxx.

§27

(1) Dojde-li xx xxxxxxx národního podniku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxxx likvidátora; xxxxxxx-xx xx ústřední orgán, xxxxxxx likvidátora xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx, ministr xxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministra průmyslu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlásí xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.

§28

(1) Likvidátor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxx xxxxxx právního xxxxxx.

(2) Likvidátor xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

§29

(1) Xxxxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxx ukončí xxxxx obchody xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, vybere jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ministrem financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx likvidátor xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx, xxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sporných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx soudu.

(3) Likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx skončení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženy xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx let od xxxxxxxx likvidace.

§31

Xxxxx může podříditi xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx průmyslu může xxxxxxxx xxxxxxx podnik x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx xxxxxx, hospodaření, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zisků, x xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, o xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ředitele x členů představenstva, x xxxxxxxxxxxx národních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx ministerstva průmyslu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) .

§34

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx v dohodě x ním také xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, dozírá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx národní podniky x oblastní x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx (§36), xxxxx x xx výzkumnictví xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svými xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxx xxxxxx národních xxxxxxx (§33).

§35

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxx (oblastních) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro zaměstnance x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxx podniku (§13 xxxx. 3) .

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poměry, xxxxx x další pensijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx převzetí xxxxxxx (§13 odst. 3) x něm xxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx regulovaném xxxxxxxxx poměru.

§36

Xxxxxxx určený pro xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech; xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statut xxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§12), xxxx ten, komu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetek, u xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx sdružení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx povolán xx zastupovati, povinen xxx xxxxxx odpovědností xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře. Totéž xxxxx x národním xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx presidenta republiky xx dne 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx xx dne 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. XXX, o xxxxxxx správě.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vésti xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx dobu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx za xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škodu rukou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vésti prozatímní xxxxxx a záležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Dosavadní xxxxxxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§38

Práva x závazky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx (§13) xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou povinni xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxx) xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1945 x xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx 1946 ministerstvu xxxxxxxx, xx Slovensku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

§40

Právní xxxxxxx, písemnosti, xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x převodech xxxxxxx xxxx majetkových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx osoby xxxx xxx národní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §30.

§41

(1) Xxxxxxx (důchody) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx má x xxxxx daně x xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx, kdy x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §12 xxxxxxxx x Xxxxxxx listě.

§42

(1) Fond xxxxxxx xxxxxx zatíží Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradě xx konfiskované xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx použití podle §12, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 odst. 2.

(2) Xxxxxxx průmyslu xxxx x dohodě x ministrem financí xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx převedly na Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxx xxxxxx vklady.

(3) Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§43

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšenou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx zločin xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx deseti xxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. xx. V/1878 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx nebo nařízení xxxxx xxxx vydaných, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx trestem na xxxxxxxx (xxxxxxx) do xxxx milionů xxxxx x trestem xx xxxxxxx (vězením, xxxxxxxxx) xx xxxxx měsíců xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx penězích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svobodě podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx oba tresty xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svobodě xxxxx x xxxxxxxxx trestem xx xxxxxxxxx trest xx penězích činiti xxxx než šest xxxxxx. (3) Xxxxxx xx penězích xxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zmocněnci, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx zastoupení xxx xxx trestný podle §43 spáchán, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx býti, xx-xx xxxxx (okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x první xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx míti xxxxxx xxx posouzení xxxx, x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (trestního xxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxx postižená xx právo bráti xxx x odpor xxxxxxxxx. X řízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxx žalobce xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx nebyl xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxx totéž co x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestu.

(4) Xxxxxx xx penězích xx dobývají na xxxxx, xxx xxxx xxxxxx uloženo, podle xxxxxxxxxxx ustanovení platných x trestech xx xxxxxxxx.

§45

(1) Xxx odsouzení xxx xxxxxx podle §43 xxxx. 1, xxxx při odsouzení xxx správní xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx milion xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx (trestním xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx podstatný xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx.

§46

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xx 15 dnů xx xxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, který xxxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, který xxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

§47

Přestupky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

X ustanovení §36 dekretu č. 100/1945 Xx. x x xxxxxxxxxx xx. XX §2 xxxxxx x. 114/1948 Xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) dnem 27. xxxxx 1945 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§1, 2, 4 xx 13, §15 xxxx. 1 x 3, §§1619, §20 xxxx. 1 xx 4 a 6, §22 odst. 7, §§3436, §37 xxxx. 2, §§3840, §41 odst. 1, §§42 xx 47,

x) xxxx 1. xxxxx 1948 nabyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§8, 14, §15 xxxx. 2, §20 odst. 5, §21, §22 xxxx. 1 xx 6 a 8 xx 10, §§23 xx 33 x §37 odst. 1 x 3,

x) xxxx 2. června 1948 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nynější xxxxx vyplývá ze xxxxxx č. 114/1948 Sb., provede xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx vlády.

Informace

Právní xxxxxxx x. 116/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.6.1948.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.