Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.06.1948.


Vyhláška o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků - úplné znění dekretu č. 100/1945 Sb.

116/1948 Sb.

Vyhláška

Příloha - Dekret

Oddíl I - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

Oddíl II - Náhrada §7 §8 §9 §10 §11

Oddíl III - Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl IV - Přechodná ustanovení §37 §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl V - Trestní ustanovení §43 §44 §45 §46 §47

INFORMACE

116

Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxx 3. června 1948

o xxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx

Xxxxx xx. IV §1 xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Xx., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx průmyslových x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx a národních xxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x znárodnění dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplývá xx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. II xxxxxx č. 114/1948 Xx.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxx x. 116/1948 Sb.

Dekret

presidenta xxxxxxxxx

xx xxx 24. října 1945, č. 100 Xx.,

x xxxxxxxxxx dolů x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, č. 114 Sb.

X návrhu xxxxx x xx dohodě xx Xxxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx:

Oddíl X

Xxxxxx znárodnění

§1

(1) Xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xx vyhledávání x dobývání xxxxx, xxxxxx oprávnění xxxxx §5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, záhlaví X, xxxxxx XXX dočasných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1861, platných xx Xxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, opatřování, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neznárodněných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx samostatných;

4. xxxxxxxx xxxx, ocelové, xxxxx litiny a xxxxxxxxx xxxx, s xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. ledna xxx 1942 xx 1944;

5. xxxxxxxx, lisovny a xxxxxxx kovů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx;

6. xxxxxxx xxxxxxxx kovodělného, elektrotechnického, xxxxx mechaniky x xxxxxx, x xxxx xxx 500 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1942 xx 1944;

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výzkumným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vývoje xxxxxxxx xxxxxxxx, podniky xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx označí xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

8. x xxxxx xxxxxxxxxx průmyslu xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dusičné, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx alkalických, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sody xxxxxxxxxxx, xxxxxxx skla, zápalek, xxxxxxx hnojiv, zemitých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, plynožárných xxxxxxx, kyseliny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dehtu, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohonných xxxxx xxxxxxxxx destilací xxxx, xxxxxxxxxx olejů xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vláken, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx motorová xxxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx;

9. podniky xxx těžení magnesitu, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ložiska xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx;

10. xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1938 až 1940;

11. xxxxxxx xxx výrobu xxxx s vanovým xxxxxxxxx xxx nepřetržitý xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx;

12. xxxxxxx pro výrobu xxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 xxxxx, podle xxxxx x xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

13. xxxxxxx, jejichž základním xxxxxxxx oborem xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;

14. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oborem jest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx než 200 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 až 1940;

15. xxxxxxx xxx xxxxxx celulosy;

16. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, papír x xxxxxxxxx, lepenku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto druhy, x xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. ledna xxx 1938 až 1940;

17. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než 150 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

18. podniky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxx let 1938 xx 1940;

19. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dyh, xxxxx stavu v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

20. přádelny xxxxxx, xxxxxx příze, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dále nezpracovávají, xxxxxxxxxx lnu, xxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxx než 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx let 1938 xx 1940;

21. xxxxxxxxx bavlny x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx dnům 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

22. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx vláken, xxxxxxx pro výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, podniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pletařského, x více xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

23. přádelny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx výrobu xxxxxx nití x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx výrobu xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1938 xx 1940;

24. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx textilních xxxxxxx, s xxxx xxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru stavů xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

25. podniky xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx let 1938 xx 1940;

26. xxxxxxx xxx výrobu xxxx, xxxxxxxx usní, xxxxxxxx z xxxx x x jejich xxxxxxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx xxx 1939 xx 1941;

27. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx desek.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxx stupních xx k počtu xxxxxxxxxxx x stupni, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměření, xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx v odstavci 1, x. 4, 6, 10, 16 xx 18 x 20 až 26, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx průměru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxx xxxxx xx dnům 1. ledna, x xxxxxxxxx znárodněných podle x. 13 a 14 ke dnům 1. července posledních xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxx-xx provoz xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxx roku xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, který xxxxx xxx v xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., o xxxxxxxxxxxxxx výdělkových x xxxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§223 x násl. xxx. xx. XXXVII/1875, jakož x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx jemu xxxxxxx xx xxx 29. xxxx 1938.

b) xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxx xx znárodnění. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 č. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) nařídí, xxx xxx trvale xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministr průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx podniky xxxx xxxxx dekretem xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxx znárodnění xxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 po xxx 27. xxxxx 1945, xxxxxxxxxx xx takový xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ministr průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx podle §1 xxxx. 5.

§3

Právo xxxxxxxxx nové xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 č. 1 xx 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 x 27 je xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx kteroukoliv xxxxxxxxxx osobu.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx surovin,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx x práva (xxxxxxx, živnostenská xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxx.), xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, hotovosti x xxxxxxxxxx,

x) jiných xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx nebo xx-xx xxxxx x xxxxxxx znárodněného xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx jinému, než xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx jen, xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.

(4) Spolu x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3:

x) xxxxxxx výrobní xxxxxxx a závody xxxxxxxxxx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x podnikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Náleží-li xxxxxxxxxx podnik komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx společnosti, společnosti x ručením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx veškerý xxxxxx xxxxxxx, jakož i xx stejném rozsahu xxxxxxx koncernové, u xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx než polovina xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Ministr xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, majetkové soubory xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx nezbytně xxxxx x provozu xxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxx uložiti podmínky, xxxxxxx podmínku, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu, na Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., o xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx (správním xxxxxx) .

§5

(1) Xxxxxxx podnik (§§12 x násl.), xx kterého se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx majetková podstata xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku přejíti xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dekretu xx xxxxx osobu, xxxxxxxxxx národní podnik, xx kterého xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobní xxxx, dávky a xxxxxxxx bývalého vlastníka, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podnik, do xxxxx xxxx začleněna, xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx daněmi x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx důchodová, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rentová xxxxx xxxxxxxx, daň x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., o xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx dne 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x dávce z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxx, x mimořádné xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx majetku. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě. Začlení-li xx majetková podstata xx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx x opatřením xxxxx §12, xx xxxxxxx xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x ministrem financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx a obchodu x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §12, xxxxxxx podnik vstupuje; xx xxxxxxx patřící x xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx náleží xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x poskytnutí prostředků xxxxxx, pokud přesahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X závazků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx neodůvodněné, xxxxxxxxx x to xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odbytné x xxx., xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Podrobná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx začleněných majetkových xxxxxxx (§12) xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a.

§5x

(1) Xxxx-xx znárodněný xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx požádati xxxx, xxx xx výše xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, patřících x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx a určil xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnostem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xx lhůtě soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1; neučiní-li xxx, jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x nároků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) nedotčeny xxxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, majících právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx jsou kryty xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. x) ] xxxxxxx xxxx xxxxx rozdílem xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx podniku nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxx. c), xx xxxxxxxx xxxxx pořadí xx čtyř xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx až xxxxxx xxxxx náležejí xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx třídy xxxx xxxx xxxxx xxxxxx pořadí.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx pořadí xxx příslušejícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxx závazků xxxxx xxxxxxxx 3 působí xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxx, x řízení podle xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávek, xx xxxxx, na exekuční x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 29. srpnu 1944 x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve svůj xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx.

Xxxxx II

Náhrada

§7

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx okupace a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastnicky xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dále uvedeným, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, Království xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx maďarského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nacistické x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, osobním xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxx s nimi xxxxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám,

b) xxxxxx xxxxxxxx národnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx prokáží, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x buď xx xxxxx xxxxxxxxxx boje xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost proti xxxxxx svrchovanosti, samostatnosti, xxxxxxxxxxx, demokraticko-republikánské xxxxxx xxxxx, bezpečnosti x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby svésti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem německé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Xx., o potrestání xxxxxxxxxxxx zločinců, zrádců x xxxxxx pomahačů x x mimořádných xxxxxxxx soudech) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Československé xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx nepřátelsky k Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1948 Xx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, zejména xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zanedbání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx ni x xxxxx nejednají přímo xxxx nepřímo x xxxxx osob, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxx xxx xx hledí xx účasti, které xxxx xxx národní xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx xx 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 3 x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx slušnosti.

(5) Xxxxx xxxx stanoviti, xx xx určité osobě xxxx určitému xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spadá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x věcně příslušným xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po slyšení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5a xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx je rozhodný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Náhrada xx xxxxx obecné xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx cen ke xxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx těchto xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx závazků. Xxxxxxx průmyslu xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx financí xxxxxxxx pro stanovení xxxxxx ceny x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx ustanovení.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§22 a 41 obecného horního xxxxxx,

x) práv xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxx X, xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1861, platných xx Xxxxxxxxx,

x) majetku určeného xxx sociální, vzdělávací xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X případech zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx na xxxxxxx, výživné xx xxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxx (odstavec 3),

b) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx hodnotách.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxx) se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx zúrokovány x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zúročení a xxxxxxx jest xxxxxxxx xxxxxx; lze xxxx xxxxx x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxxxx náhrada osobám xxxxxxxx v §7, xxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 x. 2 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1948, č. 51 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniků průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Organisaci, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady v xxxxxxxxx x x xxxxxx hodnotách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxx.

§10

(1) X náhradě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 8/1928 Sb.

§11

(1) Svazkům lidové xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, ústavům a xxxxxxxxxx, sloužícím výhradně xxxxxxxx účelům, xxxxx x ústavům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx znárodněných xxxxxxxxx, xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx příslušnými xxxxxxxx, xx Slovensku xxx po slyšení xxxxxxxxxxx pověřenců, xxxx xxxxxxx poskytnouti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§9). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výživa xxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxx zákona xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx pečují.

Xxxxx III

Národní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabytých xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem, x xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx náleží státu, x jiného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x prostředků Fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo odštěpného (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx x Úředním xxxxx.

(4) Ministr xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy x práva, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x přenechati xx x xxxxxx x věcně příslušným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podniků, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ministru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx konfiskovanou xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x jiných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx slyšení xxxxxxxx osidlovacího xxxxx.

(6) Xxxxxx majetkových podstat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 5, určí xxxxxxxxxxxx průmyslu v xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx obnovy, xx Xxxxxxxxx též po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku.

§13

(1) Xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx. Jsou samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Platí xxx ně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účtujících x xxxxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx. Xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx poplatkovému xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Sb., x poplatkovém ekvivalentu, xxx xxxx xx xxxx na ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17 odst. 1 xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx podnik xxxxxxx, x xxxxxxx, xx kterých národní xxxxxx xxxxxxx, při xxxx zřízení nebo xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx ocení xxxxx xx. 29 x 31 obchodního xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxx §§26 a 28 zák. xx. XXXXXX/1875. Čistá xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx počáteční xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3.

§14

Podniky x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx znárodnění xxxxx §4 xxxx. 5, jednotlivě však xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §1 odst. 1 xxxx §4 odst. 4 x xxxxxx xx x začlenění xx některého národního xxxxxxx, může xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx §8.

§15

(1) Xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx označení "xxxxxxx podnik", x xxxx převezme dosavadní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "národní xxxxxx".

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů nutného. Xxxxx-xx se tak, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx náležela, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx doplnit, xxx xx xxxxxxxx lišila xx firmy xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx jednotlivce do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravomoc xx xxxxx obchodních, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx; má-li xxxxxx xxxxxxxx (vedlejší) xxxxx, xxxxx xxxx oznámen x xxxxxx do xxxxxxxxx x krajského xxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxx opatření, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x znamenání xxxx firmy.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jest xxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxx vydané xxxxx §12 xxxx. 1.

§17

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty na xxxxxxxxxxxx x odvoláním xx tento dekret.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rejstřících x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, patentní x pod.) .

(3) Xxxxxxx xxxxxx nepotřebuje xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xxxxx x provozování činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§16 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (živnostenského xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx podnik xxxxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx úřadu (§145 x. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx vyznačí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podrobné xxxxxxxx, jakož x x jakém xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (živnostenského xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásadami xxxxxxxxxx podnikání. Xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx.

(2) Národní xxxxxxx xxxxxxxx přebytky xxxxx xxxxxxx fondu.

§19

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřídí xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celostátní xxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§12 xx 18 x 20.

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx (§33).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xx usnášeti, xxxx xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přísluší xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykonává xxxxxxxx představenstva. Má-li xxxx xx to, xx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxx je a xxxx x xxx xxxxx xxxxxx představenstvu x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx-xx zaneprázdněn, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx náměstek.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x ředitel xxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx x osobně xxxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, zvolení x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyslechnuvším xxxxxx lidové správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníky) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministry xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx orgánu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx představenstva (xxxxxxxxxxx) národního xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx československý xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx představenstva musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mravně, xxxxxx x národně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradník) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx národního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxx zájmy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řediteli, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx (náměstky) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx ministra průmyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx slyšení Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxx (xxxxxxxx) xx schválením xxxxxxxx průmyslu, xxxxx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxxx své xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) ředitel, xxxx xx zánik xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx býti xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (náměstky) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx návrh ministra xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, učiněný xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organisace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx ústřední ředitel (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, bere xx xxxxxx ministr průmyslu, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.

(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx toliko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x býti mravně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, funkci xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jest x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx provozovati xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnik, xxx xx xx něm xxxxxxxxx.

(6) Ředitel (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x souladu se xxxxx xxxxx. Na Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) národního podniku xxxxx pověřenci průmyslu x xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxx dnem, xxx bylo xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx funkce. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předčasně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) požitky xxxxxxx po dobu, xx kterou xx xxxxxxxx, kdyby byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx nevztahují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a rozvázání xxxxxxxxxx poměru.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platové x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx.

(10) Národní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x zápisu xx obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxx) xx učiniti xxxx xxxxxx před obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podpis v xxxxxxx formě. Za xxxxxx se podpisuje xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx pověřenců průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx majetkovou xxxxxxxx národního podniku xxxx xxxx xxxx xx jiného národního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstata xxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx podstata do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx národní podnik, xx xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, stanoví, xxxxx závazky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnik x částí majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xx xxxx začleněnou.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx podstata byla xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ústřední x xxxxxxxx orgány.

§24

(1) Ministr průmyslu x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, xxxx zříditi xxxxxxx podnik x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, xxxxx patří xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou také xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podnik (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), do kterého xx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx podniků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx x jejich xxxxxxx. Začleňuje-li xx xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx závazků vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik (xxxxxxxx xxxx oblastní xxxxx), xx případě xxxxxxx, x jakém xxxxxx závazky xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx neplatí, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zruší xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxx národního podniku (§23) xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §24, xxxxxx xxxx xx obchodního (firemního) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu.

§26

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v §23 xxxxxxx národní podnik xxxxxxx průmyslu x xxxxxx x ministrem xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o oblastní xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxx průmyslu v Xxxxxxx listě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx soud do xxxxxxxxxx (firemního) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Dojde-li ke xxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; zrušuje-li xx ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x obchodu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenování x odvolání xxxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) rejstříku.

§28

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podati xxx x xxxxxxx formě.

(3) Xxxxxxxxxx znamená xxxxx xxx, že ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, připojí xxxx xxxxxx s xxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxx ukončí xxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a zpeněží xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxx neustanoví xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzavříti xxxx xxxx obchody.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeného národního xxxxxxx odvede likvidátor xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě x xxxxxxxxx xx xxxxx let xx xxxxxxxx likvidace.

§31

Vláda může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (oblastnímu) orgánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně xxxxxx takových xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x příslušným ministrem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx ministru xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx správě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x použití xxxxxx xxxxx, x xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, x xxxxxxxx, x odpovědnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x poměru k xxxxxxxx xxxxxxxx (statut xxxxxxxxx xxxxxxx) .

§34

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx v dohodě x xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx (§36), xxxxx x xx výzkumnictví xxxxxx, x může xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx statut národních xxxxxxx (§33).

§35

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaopatřovacích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) .

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poměry, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) v něm xxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Majetek určený pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx účely xxxxx xxxx odňat xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x podobných xxxxxxx; xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx upraví statut xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxx zřízen xxxxxxx xxxxxx (§12), xxxx xxx, xxxx xxxxxxx znárodněný xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx sdružení xxxx xxxxxxx osob orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zastupovati, xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ustanoveném podle xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 5 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot Němců, Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx Slovensku xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 5. xxxxxx 1945, x. 50 Xx. x. SNR, x xxxxxxx správě.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vésti xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx dobu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřeno xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vésti xxxxxxxxxx xxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx na přiměřenou xxxxxx z prostředků xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx pověřenectva xxxxxxxx x obchodu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxxxx.

§38

Práva x xxxxxxx xxxxxxx provozováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxx převzetí (§13) xxxxx k xxxx xxxxxxxxx podstatě.

§39

Osoby, xxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x záležitosti znárodněného xxxxxxx, xxxxx se xxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jmění (xxxxx x xxxxx) xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1945 x xxxxxxxxxx jej xx 31. března 1946 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§40

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx k zápisu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x národních xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §30.

§41

(1) Výtěžky (důchody) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx až do xxx převzetí (§13 xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx důchodové, xxxxxxxxx x zvláštní xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x oboru xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x obratu xx xx dne, xxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.

§42

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxx podle §12, která xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx průmyslu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vázané vklady.

(3) Xxxxx xxxx, jak xx vyrovná zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx národní xxxxxx x Fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl X

Xxxxxxx ustanovení

§43

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zestátněním xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. xx. V/1878 xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx poruší xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li x čin xxxxxx xxxxxxx, okresním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx korun x xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestu xx penězích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíců. Xxxxx-xx xx oba tresty xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestem xx nedobytný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. (3) Tresty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trest na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxx trestný podle §43 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nerozdílnou.

(2) Xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru) xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx třeba pojmouti xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxx výrokem xxxxxxxxx xx právo bráti xxx x odpor xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odvolati xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx výrok nebyl xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx proti xxxxxx x trestu.

(4) Xxxxxx xx penězích xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx uloženo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx.

§45

(1) Při xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §43 xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx správní xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se rozsudek (xxxxxxx xxxxx) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (trestním xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxx národní xxxxx) stanoví, xxx xxxx xxxx uveřejněny x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx nálezu) xxxx xxxxxx podstatný xxxxx xx xxxxx, které xxx xxxx.

§46

Z xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx xx xxx xx 15 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx jest xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxxx §36 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x x xxxxxxxxxx xx. XX §2 zákona x. 114/1948 Xx. xxxxxxxxx tyto počáteční xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) dnem 27. xxxxx 1945 nabyla xxxxxxxxx ustanovení §§1, 2, 413, §15 odst. 1 x 3, §§1619, §20 odst. 1 xx 4 a 6, §22 xxxx. 7, §§34 xx 36, §37 xxxx. 2, §§38 xx 40, §41 xxxx. 1, §§42 xx 47,

x) xxxx 1. xxxxx 1948 xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§8, 14, §15 xxxx. 2, §20 xxxx. 5, §21, §22 xxxx. 1 xx 6 x 8 xx 10, §§23 xx 33 x §37 odst. 1 x 3,

x) xxxx 2. června 1948 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývá ze xxxxxx č. 114/1948 Sb., provede xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 116/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.6.1948.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.